خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29854.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۵۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1630.70
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۵۱
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.257941
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۵۱
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.091330
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۵۱

قیمت ارزهای دیجیتال در ایکس تی دات کام

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 75.44 7638779.16 301
62008.59
41292.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/ETH
$ 99.29 65009.47 463
81563.74
128974.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AAVE/USDT
$ 99.26 553573.84 573
1487736.92
735928.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AAVE/ETH
$ 75.49 72850.85 482
94437.02
85673.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ABEL/USDT
$ 1.00 129672.84 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ACM/USDT
$ 1.77 19284.47 470
123253.67
154873.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACM/USDT
$ 1.98 35753.68 518
145933.91
128738.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ACX/USDT
$ 0.148112 3746.11 305
3487.51
7164.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ACX/USDT
$ 0.046275 5163.06 160
749.41
472.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/ETH
$ 0.581845 4468026.06 524
399006.78
377149.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ADA/USDT
$ 0.583221 9419350.99 572
5529791.41
5037884.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ADA/ETH
$ 0.257989 156571.41 487
278727.27
285810.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.257896 17639.96 409
1203417.42
1624823.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.581600 629000.03 503
3921395.94
3729337.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ADA/XT
$ 0.257695 8964.33 422
26917.90
129558.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/XT
$ 0.581174 15361.70 493
58963.39
135226.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ADA/USDT
$ 0.257941 4762187.29 518
1008191.29
1065424.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGB
AGB/USDT
$ -17879780500.00 7561.30 1
0.177547
0.697679
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGB
AGB/USDT
$ -26004320000.00 7220.85 1
0.848525
1.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AGI/USDT
$ 0.035640 447279.23 368
17694.83
33115.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AGI/USDT
$ 0.013367 103210.82 271
6590.07
3206.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGIX/USDT
$ 0.177107 10245.20 404
14921.12
15851.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGIX/USDT
$ 0.328251 27882.73 455
32581.84
26766.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AGLD/USDT
$ 1.00 232932.55 464
363522.69
322495.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AGLD/USDT
$ 0.695380 1113118.21 353
92901.96
108743.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -17499572600.00 135964.92 63
27500.91
0.325243
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -19010468600.00 100729.41 77
8.87
20369.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALEPH/USDT
$ 0.063945 977.24 31
234.12
213.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALEPH/USDT
$ 0.097774 6799.21 156
574.52
414.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALGO/USDT
$ 0.200510 3545260.08 407
363975.50
218811.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALGO/USDT
$ 0.092851 990691.95 292
11397.22
20379.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALI/USDT
$ 0.024680 175000.45 252
1412.91
2124.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALI/USDT
$ 0.013892 6137.54 207
1386.27
587.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.727398 495277.80 253
14841.43
4555.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.27 328164.04 369
32480.38
30449.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALPACA/USDT
$ 0.165591 138676.74 344
23572.53
13894.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPACA/USDT
$ 0.197409 87234.99 385
29500.20
15278.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALU/USDT
$ 0.077124 96543.11 185
221.89
148.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ALU/USDT
$ 0.031188 37408.36 133
151.11
181.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANC/USDT
$ 0.019561 68359.71 180
876.56
947.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ANC/USDT
$ 0.008154 100211.60 115
137.83
83.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.020711 294257.73 537
144270.70
128166.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.028746 567144.00 567
293072.61
257149.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
APE/USDT
$ 1.12 967141.17 351
30094.50
44946.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.79 418135.58 370
632816.94
418315.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
APED/USDT
$ 0.220120 6702.02 4
13.84
0.659744
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APED/USDT
$ 0.270149 23409.02 1
22.77
19.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
APT/USDT
$ 8.42 1599377.08 635
2559151.93
2078848.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
APT/USDT
$ 5.96 2778812.55 624
1150237.06
1141413.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 0.824851 2909555.05 491
451961.27
547714.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.16 2804760.49 563
738869.59
631061.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ARDR/USDT
$ 0.089449 954394.57 230
9631.85
6855.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARDR/USDT
$ 0.109560 24506.92 374
19850.53
28433.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ARKM/USDT
$ 0.525489 9677.25 338
13748.20
12059.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ARKM/USDT
$ 0.415527 7727.94 208
8145.46
3.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.053780 461447.93 500
261845.74
138331.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ARPA/USDT
$ 0.041723 102402.46 469
172627.25
204829.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTA/USDT
$ 0.000971 1.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ASTA/USDT
$ 0.003587 17454.99 84
60.28
5.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.041022 869765.04 302
5037.99
6269.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASTR/USDT
$ 0.075341 108475.43 401
20793.29
21120.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ATA/USDT
$ 0.109560 149968.46 437
50523.27
57879.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ATA/USDT
$ 0.076542 29637.55 358
35768.57
30032.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.001582 58679.65 225
2066.72
3001.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.006709 40475.24 287
3211.10
4923.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.58 2171154.51 515
378526.53
375904.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.61 503680.17 382
770265.67
805200.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/XT
$ 8.33 27.37 511
34157.77
46442.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/XT
$ 10.74 39.22 524
54978.22
74751.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ATOR/USDT
$ 0.822953 34474.37 200
1802.97
542.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ATOR/USDT
$ 1.01 317815.64 160
3.21
2036.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 31.97 3095072.77 471
684651.01
681560.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AVAX/USDT
$ 9.84 1472618.50 344
66654.95
89174.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AWT/USDT
$ 0.003113 252680.33 2
3.74
10.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
AWT/USDT
$ 0.000806 32705.96 1
1.81
0.000848
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 4.39 482703.82 297
113620.51
108023.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 7.70 189047.61 306
507062.16
296932.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BAL/USDT
$ 4.34 393778.72 382
328649.74
314135.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BAL/USDT
$ 3.06 44170.60 535
167441.86
178229.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.67 304838.80 536
825165.00
685397.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 267979.79 500
497284.10
446298.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANK/USDT
$ 0.989245 2.13 16
35.31
68.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BANK/USDT
$ 0.637549 11887.23 1
4.16
5.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188803 303694.18 397
40194.10
44609.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.256141 569616.41 442
54697.39
63482.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BCH/USDT
$ 242.33 3131810.17 464
177468.87
178494.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 253.04 717015.49 488
225848.23
215046.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BCH/BTC
$ 242.37 73719.29 495
1912489.77
2650696.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 253.41 22291.14 416
1609634.59
1702860.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.156896 44162.86 267
2026.54
828.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.069988 15569.06 48
58.67
50.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.017708 153099.38 444
22697.12
24585.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 1758.39 261.90 570
250334.89
236716.69
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۲۱:۳۹
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 1630.13 218.27 560
197181.32
194142.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIBL/USDT
$ 1.59 5948.22 77
95.55
5.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIBL/USDT
$ 1.61 0.276170 6
1.23
7.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BIGTIME/USDT
$ 0.557047 44352.97 428
27746.90
24623.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BIGTIME/USDT
$ 0.159697 348281.29 302
3124.91
2980.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/USDT
$ 0.041012 9217.88 2
13.76
0.083557
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/USDT
$ 0.035129 10196.38 3
0.759475
276.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BLUR/USDT
$ 0.184601 141498.28 33
2990.86
2050.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.507479 388642.46 465
84219.25
84188.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BNB/XT
$ 238.41 20333.25 484
49329.12
149544.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BNB/XT
$ 214.24 18568.83 460
74037.66
86022.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 214.32 1962583.31 504
1086531.19
1022185.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 238.73 326174.24 406
1211423.77
1127727.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BONE/USDT
$ 0.715291 54733.79 447
53361.79
50415.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.896494 346579.64 301
54243.36
2.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BONK/USDT
$ -24000000.00 29369.84 26
63.33
33.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -118100.00 805592.90 444
179908.59
110685.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BRG/USDT
$ 0.000246 73.10 4
5.77
15.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRG/USDT
$ 0.000480 1475.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BRN/USDT
$ 0.046025 18954.22 4
9.50
1.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRN/USDT
$ 0.180900 21687.39 4
10.60
3.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BSCPAD/USDT
$ 0.241933 45594.19 173
1198.76
1445.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BSCPAD/USDT
$ 0.096853 11462.85 34
206.28
127.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSSB/USDT
$ 1.76 258381.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 51.94 1974754.23 446
1593077.57
1933145.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.45 7083951.22 654
3307798.51
3090716.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/XTUSD
$ 43885.06 971753.12 427
2505028.79
2563061.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTC/DAI
$ 43947.20 578254.04 595
441078.11
348623.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTC/DAI
$ 29860.08 375763.24 582
277745.44
302904.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 43967.49 125201567.30 796
38187129.40
37782083.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTC/USDT
$ 29854.19 319501668.73 793
25804829.46
24023007.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29854.36 13688245.91 678
2205332.04
6116542.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 43960.90 2953210.59 464
3884094.91
5267477.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTC/XTUSD
$ 29851.82 637484.77 409
1710590.06
1678476.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC2/USDT
$ 0.510381 1375.39 1
2.63
0.215416
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTC2/USDT
$ 0.378207 1205.58 24
3.48
0.638204
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTNC
BTNC/USDT
$ 0.115763 4750.63 36
40.60
14.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTNC
BTNC/USDT
$ 0.115063 1.16 29
8.10
8.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BTS/USDT
$ 0.009765 84900.07 466
86035.91
84727.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTS/USDT
$ 0.005348 37463.73 189
738.61
566.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BURGER/USDT
$ 0.510281 377165.15 447
61923.72
87603.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BURGER/USDT
$ 0.326979 155670.08 424
60409.88
41457.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BZZ/USDT
$ 0.396018 111421.77 236
1062.55
1902.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
BZZ/USDT
$ 0.233628 9963.53 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.145480 220161.94 331
5301.48
5144.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.227825 783962.63 515
268175.14
258674.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CA/USDT
$ 0.461844 1144169.74 283
3270.35
1832.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CAKE/USDT
$ 2.48 452871.32 568
350968.47
283480.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CAKE/USDT
$ 1.11 784023.78 490
87635.12
74508.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAW
CAW/USDT
$ -6E08 6887.20 6
25.87
23.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAW
CAW/USDT
$ -7E08 5439.66 14
43.09
18.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.018830 235459.96 424
61720.77
39408.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012227 67364.07 376
28054.51
26876.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEP/USDT
$ 0.005707 1151.28 12
7.86
82.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CETUS/USDT
$ 0.034949 416991.49 411
43437.66
54295.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CETUS/USDT
$ 0.063895 118657.64 488
100581.94
117272.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CFX/USDT
$ 0.105758 61229.76 322
9111.03
10864.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/USDT
$ 0.198109 207369.65 411
35020.51
42140.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CHESS/USDT
$ 0.122167 1396.41 274
2856.32
2439.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHESS/USDT
$ 0.224724 595441.85 336
5762.89
4930.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CHR/USDT
$ 0.091850 39752.13 301
5559.32
11529.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.155586 175989.04 373
42822.01
35648.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CHZ/USDT
$ 0.059643 1647694.87 475
59258.83
79683.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.091540 1170074.71 526
172486.07
106220.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CLORE/USDT
$ 0.197109 154943.03 105
352.57
36.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CML/USDT
$ 0.013577 76668.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CML/USDT
$ 0.015899 118784.48 64
89.07
62.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORE/USDT
$ 0.387712 1133216.99 522
145341.30
85094.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CORE/USDT
$ 0.600331 1124234.02 394
174602.82
238974.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CRETA/USDT
$ 0.030237 203942.03 237
3191.52
608.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRETA/USDT
$ 0.030417 36233.50 6
13.80
14.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CRPT/USDT
$ 0.053029 104575.31 164
461.51
347.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CRPT/USDT
$ 0.046185 100240.24 169
472.36
313.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.438240 72049.27 275
4590.13
24603.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.670369 852388.61 283
54561.94
19375.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.042854 125032.75 391
14970.98
15160.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030467 333715.94 453
73449.65
79774.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTC/USDT
$ 0.213718 41157.40 289
4429.91
4973.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CTC/USDT
$ 0.132773 12519.05 220
1667.26
2042.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTEX/USDT
$ 0.163790 298327.90 346
928.83
1143.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CTEX/USDT
$ 0.213227 40600.83 6
8.76
19.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVC/USDT
$ 0.116764 53355.33 339
6417.83
7233.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CVC/USDT
$ 0.087248 81391.40 271
2767.34
4996.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVTX/USDT
$ 0.084338 61811.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
CYBER/USDT
$ 4.23 17111.71 443
31519.20
39778.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.76 41307.26 498
81618.94
58266.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DAI/USDT
$ 1.00 207388.53 485
595667.22
493568.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/USDT
$ 0.999250 307016.95 525
523608.17
726380.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.79 122208.46 444
130716.78
120449.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 34.91 486760.61 497
262522.31
207193.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DAW/USDT
$ -233100.00 22.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DC/USDT
$ 0.000496 6727.92 10
2.56
42.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DC/USDT
$ 0.000891 30299.03 28
97.05
21.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DCR/USDT
$ 12.00 28162.54 439
1749975.85
1775632.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCR/USDT
$ 15.54 206313.19 332
1829182.52
1542381.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DEL/BTC
$ 0.017462 8439.98 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEL/BTC
$ 0.016894 10616.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DEXNET/USDT
$ 0.045351 426601.38 319
6859.69
5887.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.271448 24586.88 171
378.39
472.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.182100 76277.33 41
182.65
38.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DINO/USDT
$ 0.013908 12389.42 78
2.71
0.771621
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DINO/USDT
$ 0.035319 20655.76 128
380.99
79.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.099866 127100.73 319
859515.98
1376032.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060892 10150.34 289
950029.75
643281.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060773 1937739.70 595
533690.18
605729.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/XT
$ 0.088925 22.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.099985 1457748.18 578
1542029.72
1473918.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/XT
$ 0.069035 15.51 510 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOGECEO/USDT
$ -78112700000000.00 18957.59 6
85.55
38.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOGECEO/USDT
$ -1271600000000.00 98874.02 53
114.81
4.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DOME/USDT
$ 0.001130 211515.90 145
601.49
609.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DOT/BTC
$ 7.12 154190.42 384
157580.89
108892.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DOT/BTC
$ 3.86 9997.58 365
78632.76
64283.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 7.12 3842291.51 559
665559.37
589259.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DOT/USDT
$ 3.86 975940.28 499
250817.83
209804.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DRAC/USDT
$ 0.010266 59297.19 61
488.24
86.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DRAC/USDT
$ 0.001721 9606.91 3
12.19
3.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREAMS/USDT
$ 0.000411 45212.25 3
11.64
11.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREAMS/USDT
$ 0.002420 24193.47 25
24.33
24.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DRM/USDT
$ 0.005163 1109.10 36
70.27
46.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DRM/USDT
$ 0.004943 41.77 23 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۱۰:۰۳
DYDX/USDT
$ 2.98 1112100.91 427
405432.46
353032.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
DYDX/USDT
$ 1.94 1415390.45 540
197190.71
195385.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ECOX/USDT
$ 0.226325 15588.90 301
5086.69
2971.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ECOX/USDT
$ 0.242783 2378.37 280
4796.27
2724.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDLC/BTC
$ 1.05 72490.30 454
38063.78
8167.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EDLC/USDT
$ 1.05 852998.26 520
46060.43
49839.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EGLD/USDT
$ 25.80 440667.10 290
25553.22
12018.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDT
$ 55.03 789101.06 345
13299.46
225267.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EGX/USDT
$ 200.90 24938.42 198
1891.93
156.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGX/USDT
$ 200.69 27861.66 327
16876.83
137.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ENJ/USDT
$ 0.212616 75693.37 378
19083.16
12627.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.356396 565133.71 418
41894.37
39937.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EOS/USDT
$ 0.552302 1038977.38 418
258055.78
255455.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.853470 1971826.19 442
890418.18
632395.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EOS/XT
$ 0.685390 849.20 370
13617.33
25449.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/XT
$ 0.882863 1216.92 424
1321.15
1198.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 2.03 106250.72 460
229540.22
194447.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.49 57605.82 455
143151.10
121855.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERR/USDT
$ -2200000.00 0.004094 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERR/USDT
$ -2890000.00 12.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ERW/USDT
$ -2450000.00 1284.53 90
13.26
35.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ERW/USDT
$ -2070000.00 4267.90 49
15.34
9.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 15.50 1669840.67 426
116173.07
126144.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 22.30 254497.42 452
1182261.61
1290831.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETC/BTC
$ 15.46 27442.32 401
960535.70
651757.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 22.27 2879640.20 479
278427.60
237826.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/DAI
$ 2348.83 68495.00 284
1801335.09
913006.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/BTC
$ 1630.06 12169859.83 613
3485954.74
2936762.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 2350.60 1948192.78 591
4619606.31
3141129.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/XTUSD
$ 1630.50 346283.39 534
2785507.83
3476916.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/XT
$ 2342.13 5102.83 228
2426.95
906.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/XTUSD
$ 2355.57 722621.64 467
3167217.91
1681813.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/DAI
$ 1630.82 36761.13 295
1216760.74
545509.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/XT
$ 1628.02 360.46 198
885.60
585.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 2348.99 2506546.47 625
1314099.31
1518758.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETH/USDT
$ 1630.70 173028049.87 746
9145239.79
6809341.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1630.52 17674083.87 685
622953.44
620104.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2349.05 72405323.81 770
9201890.27
20327190.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ETHDYDX/USDT
$ 2.39 4056625.86 575
257398.56
311405.67
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 1.25 264420.49 360
6652.12
7155.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.88 103511.83 450
26840.58
19792.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EURT/USDT
$ 1.05 3930.22 213
739.04
467.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EURT/USDT
$ 1.07 18299.97 228
565.78
967.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
EVA/USDT
$ 0.103557 95797.28 12
43.38
58.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVA/USDT
$ 0.059833 23592.61 122
64.32
71.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FEG/USDT
$ 0.000159 19871.93 1
0.239294
6.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FEG/USDT
$ 0.000198 20076.37 3
8.40
7.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.27 1285873.93 517
528238.51
520462.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.37 3547207.52 477
227499.41
206998.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/USDT
$ 1.49 17031.50 348
13342.62
21477.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIRO/USDT
$ 2.11 40720.64 313
34176.46
34528.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FIS/USDT
$ 0.383311 289939.84 308
4894.46
7816.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FIS/USDT
$ 0.259542 47828.22 270
3518.20
4055.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -261300.00 9810799.26 407
44573.77
37954.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -410500.00 110256.87 302
366090.05
381513.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FLR/USDT
$ 0.021242 1393995.11 360
13784.54
15734.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FLR/USDT
$ 0.008625 40864.72 295
4328.65
3179.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/USDT
$ 0.326579 57725.73 57
163.32
163.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/USDT
$ 0.633549 78300.67 51
64.50
74.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FOR/USDT
$ 0.018310 22341.65 392
30684.66
30686.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOR/USDT
$ 0.021832 80278.00 355
17707.08
39380.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FORT/USDT
$ 0.152864 9818.08 199
4512.85
1767.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FORT/USDT
$ 0.089799 3383.21 103
2606.37
607.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FREE/USDT
$ -3E07 6341.10 4
8.76
8.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FREE/USDT
$ -11000000.00 10364.97 7
6.96
6.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.365701 132814.34 431
45082.09
41592.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FRONT/USDT
$ 0.275151 7188.19 379
19016.66
27618.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRTS/USDT
$ -853500.00 851.56 55 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRTS/USDT
$ -330200.00 990.23 1
333.84
65.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FTM/USDT
$ 0.407624 4060341.50 498
468803.00
406133.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FTM/USDT
$ 0.197208 3544716.24 400
30299.76
36397.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTN/USDT
$ 1.10 296251.23 372
171938.37
14625.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTN/USDT
$ 1.33 284497.21 405
246168.73
21769.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.68 287616.35 341
228846.33
220365.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.05 126061.34 494
88610.68
72296.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUN/USDT
$ 0.005166 3199.47 1
30.19
9.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FUN/USDT
$ 0.004196 3914.21 52
6.61
52.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUND/USDT
$ 0.160869 10250.45 12
16.71
19.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUND/USDT
$ 0.245189 22530.63 26
9.81
48.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
FXY/USDT
$ 0.011113 3941.01 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۲۰:۴۹
FXY/USDT
$ 0.011952 25.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
G/USDT
$ 0.000670 716.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
G/USDT
$ 0.006624 5.31 18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.033308 240470.09 471
103474.31
94752.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GALA/USDT
$ 0.013547 86245.14 343
12729.36
11218.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAMI/USDT
$ 0.244835 13507.05 149
144.41
176.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GAMI/USDT
$ 0.263644 9999.51 42
93.57
117.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.296363 487205.09 382
275211.78
301126.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151283 87523.32 503
92476.31
88311.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 3.45 150780.56 554
183956.34
153192.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 4.03 17479.49 516
267583.13
235690.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GRT/USDT
$ 0.169994 379945.44 398
943331.39
330351.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GRT/USDT
$ 0.082245 871123.88 316
32436.20
47616.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GTCOIN/USDT
$ 0.001041 2704.65 8
21.36
20.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GTCOIN/USDT
$ 0.001701 2365.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GYMNET/USDT
$ 0.027991 88480.46 20
237.59
5.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GYMNET/BNB
$ 0.027991 17195.51 20
59.09
38.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
GYMNET/BNB
$ 0.021663 13791.44 10
16.26
17.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GYMNET/USDT
$ 0.021658 92119.23 21
37.05
88.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HAN/USDT
$ 0.056431 43527.81 1
8.36
1.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HAN/USDT
$ 0.066937 52489.38 1
2.30
0.770864
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.048627 213621.29 417
58772.48
51918.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.075341 988098.65 479
115878.79
108045.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HEAVEN/USDT
$ 0.002259 401.22 25
212.40
0.081337
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HEAVEN/USDT
$ 0.001091 0.948940 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HFT/USDT
$ 0.226324 310077.02 534
128571.26
124832.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HFT/USDT
$ 0.340287 617611.80 549
263254.73
255754.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HOOK/USDT
$ 1.12 824880.81 395
152877.00
89233.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HOOK/USDT
$ 0.743106 261935.72 486
69719.81
77940.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HXA/USDT
$ -2E07 13837.89 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HXA/USDT
$ 0.001226 42731.71 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HYPER/USDT
$ 0.000316 2767.54 22
34.96
35.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HYPER/USDT
$ 0.000800 1737.21 11
23.99
30.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
HZM/USDT
$ 0.000971 4514.05 103
185.66
425.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HZM/USDT
$ 0.000775 2149.57 1
457.96
389.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 403939.65 462
175350.85
152466.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.34 1462747.11 508
356074.24
320660.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
IJZ/USDT
$ 0.010017 343.62 78
25.44
60.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IJZ/USDT
$ 0.010043 83.21 70
36.69
19.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ILV/USDT
$ 40.31 88845.35 448
54820.90
88307.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ILV/USDT
$ 107.50 953064.15 562
363089.74
337029.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
IMX/USDT
$ 0.551001 126400.38 477
76254.14
83028.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.91 1598679.29 588
306326.68
347631.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
INVI/USDT
$ 1.21 0.024259 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
INVI/USDT
$ 1.33 8530.83 110
750.10
30.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.007604 242047.69 529
681398.59
406099.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.010216 864074.02 554
854279.24
897021.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
IOTA/USDT
$ 0.290660 323421.34 500
223940.13
129948.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
IOTA/USDT
$ 0.148581 663272.85 366
28998.60
24417.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.032488 428192.90 448
134396.14
81097.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
IOTX/USDT
$ 0.018040 575111.76 402
40009.95
24819.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRON/USDT
$ 0.564809 11478.02 20
372.75
308.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/USDT
$ 1.51 77320.76 229
772.77
1383.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
JASMY/USDT
$ 0.003108 229275.10 363
31670.88
53467.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.006317 586266.19 423
142386.00
118727.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
JOT/USDT
$ -100100.00 -372200.00 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JOT/USDT
$ -300200.00 20.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
JTO/USDT
$ 4.12 450363.31 276
4646.93
7164.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
JUV/USDT
$ 2.60 164529.06 524
274555.75
201178.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
JUV/USDT
$ 1.92 55953.68 501
129949.58
158766.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.049388 567074.11 461
94745.88
118302.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAS/USDT
$ 0.127057 1523813.87 577
1109181.79
829720.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KAVA/USDT
$ 0.874482 453307.69 464
80382.66
55872.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KAVA/USDT
$ 0.586321 512087.83 439
35698.01
47448.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KEES
KEES/USDT
$ 0.103757 1.19 23
36.87
1.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KEES
KEES/USDT
$ 0.104758 2.61 15
32.69
1.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KLAY/USDT
$ 0.245635 984818.17 444
85281.91
43095.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KLAY/USDT
$ 0.122267 243816.26 345
22342.89
15600.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KMD/USDT
$ 0.290960 43919.26 344
5911.05
5277.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KMD/USDT
$ 0.215618 12915.96 294
2881.38
3478.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/BTC
$ 0.778253 23376.63 325
17043.24
12865.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KNC/USDT
$ 0.647354 772382.36 458
71405.58
88673.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KNC/BTC
$ 0.646530 15514.01 351
13633.06
15828.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDT
$ 0.779429 967864.91 483
114087.51
108896.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KREST/USDT
$ 0.262865 7671.64 1
7.21
30.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
KSM/USDT
$ 17.86 332485.74 370
26935.07
27835.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 31.13 471315.24 487
253455.55
254648.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LAZIO/USDT
$ 1.65 34849.16 446
26325.68
28138.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAZIO/USDT
$ 1.93 160482.14 469
38449.64
30172.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LDO/USDT
$ 2.35 870884.63 575
1276060.56
994142.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LDO/USDT
$ 1.63 2536173.56 541
595962.13
568117.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEO/USDT
$ 3.80 26034.16 262
7377.14
8844.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LINK/USDT
$ 16.47 1487394.84 589
2519004.81
1832593.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LINK/ETH
$ 9.29 1177425.54 394
212020.08
335723.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/XT
$ 9.29 10395.32 238
125080.28
28417.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/ETH
$ 16.47 481073.48 399
909971.31
205505.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LINK/USDT
$ 9.28 37860155.42 583
773315.49
891557.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/XT
$ 16.48 4753.14 520
138550.19
31352.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LOCUS/USDT
$ 0.020931 24808.16 171 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOCUS/USDT
$ 0.018990 2499.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LOKA/USDT
$ 0.279554 109266.23 393
18485.31
13245.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LOKA/USDT
$ 0.185301 21451.67 339
6198.34
9638.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOKS/USDT
$ 0.055330 302995.23 37
923.78
276.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOKS/USDT
$ 0.107459 306405.22 322
5156.31
4562.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.123128 96020.77 289
60896.76
71554.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.109710 297543.35 537
63296.11
43664.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.38 833945.01 373
40196.58
34448.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LQTY/USDT
$ 1.52 565268.43 492
251948.38
249060.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LRC/USDT
$ 0.262745 501547.90 478
246958.49
208193.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LRC/USDT
$ 0.170193 357013.08 359
110288.11
75698.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/USDT
$ 1.21 125979.78 471
187146.92
127218.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LSK/USDT
$ 0.877480 263116.76 444
96179.31
72556.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 64.09 2656333.10 597
448424.72
461541.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 76.98 1317264.26 584
622726.14
616472.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LTC/BTC
$ 64.09 67808.34 342
370682.83
247952.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/XT
$ 76.74 11782.59 527
191247.68
81890.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
LTC/XT
$ 64.08 10361.84 238
98251.32
59136.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 76.68 140406.70 302
353339.21
209468.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.975637 341032.34 526
34.64
30.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408624 40871.65 428
3.26
5.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LYUM/USDT
$ 0.011614 1.61 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LYUM/USDT
$ 0.013606 175.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MANA/XT
$ 0.460166 3.69 427
10528.70
26369.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MANA/XT
$ 0.357239 2.58 414
5953.94
14911.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.300464 924905.73 450
77229.34
78048.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/USDT
$ 0.530792 1271096.10 504
659893.70
835466.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MANC/USDT
$ 0.511880 17091.58 85
574.50
27.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANC/USDT
$ 0.532193 8708.01 2
441.89
69.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MATH/USDT
$ 0.103477 32681.76 186
341.43
3777.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MATH/USDT
$ 0.068140 709.74 21
54.62
2.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.896894 1842135.33 564
1326262.64
1173994.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MATIC/XT
$ 0.564084 15444.92 245
46319.90
74709.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.564309 1455707.14 523
396218.86
263778.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/XT
$ 0.894798 21197.09 533
72034.08
120398.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MBOX/USDT
$ 0.210015 152302.52 384
26541.90
25463.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBOX/USDT
$ 0.322277 184265.66 434
74730.28
86830.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MCD/USDT
$ 0.391214 5.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MCD/USDT
$ 1.50 124969.01 279
835.51
413.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.076942 484518.23 348
6613.35
5926.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.059633 253639.27 302
3962.43
3536.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEMETOON
MEMETOON/USDT
$ 0.009607 230051.19 25
34.43
28.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MEMETOON
MEMETOON/USDT
$ 0.006100 159475.13 4
8.93
6.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METRO/USDT
$ 0.006073 43.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
METRO/USDT
$ 0.013117 0.441333 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.393515 1048169.54 466
64781.60
81808.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.789835 123419.09 326
193074.00
110.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MIR/USDT
$ 0.012407 84554.19 3
9.96
2.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MIR/USDT
$ 0.020912 38657.51 7
3.74
10.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MKR/USDT
$ 1432.79 1167055.22 457
323793.75
313572.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MKR/USDT
$ 1425.78 1215594.09 415
317740.47
321543.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MLXC/USDT
$ 0.000730 12311.97 1
5.39
48.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MLXC/USDT
$ 0.023073 16299.78 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MMVG
MMVG/USDT
$ -2E08 193285.87 9
27.46
48.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MMVG
MMVG/USDT
$ -2E08 87095.84 8
46.56
25.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MNDE/USDT
$ 0.525569 62467.73 203
25298.73
28552.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MNDE/USDT
$ 0.043804 5114.38 104
242.65
350.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNT/USDT
$ 0.621142 600422.91 548
331720.45
192227.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MOON/USDT
$ 1.40 89.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MOON/USDT
$ 0.239101 49011.11 11
3.62
5.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MYRIA/USDT
$ 0.012125 417025.19 410
13895.43
13368.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
MYRIA/USDT
$ 0.001836 47651.87 261
795.20
779.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.038021 7013.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NAKA/USDT
$ 1.94 5555.60 6
12.59
12.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NALS/USDT
$ 0.060733 7967.75 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NALS/USDT
$ 0.456852 178628.54 226
3781.66
939.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.03 614131.17 329
42349.75
48948.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.46 1942106.70 448
346605.72
408953.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NEO/USDT
$ 12.91 421067.75 353
304405.08
170456.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NEO/USDT
$ 6.98 280298.74 304
22734.60
45550.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEOX/USDT
$ 0.000932 2076.79 14
0.636904
4481.85
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۱:۴۷
NRK/USDT
$ 0.008705 10880.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NRK/USDT
$ 0.030036 2661.02 4
10.58
10.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NTRN/USDT
$ 0.630547 220866.75 453
54566.62
48671.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
NTRN/USDT
$ 0.261943 515837.72 348
8192.14
16278.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OAS/USDT
$ 0.040700 10691.55 403
167118.98
142589.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OAS/USDT
$ 0.075692 122997.60 358
10177.22
14160.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OAX/USDT
$ 0.168492 77529.75 245
19628.67
29321.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OAX/USDT
$ 0.194707 180681.31 498
21778.08
25321.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OM/USDT
$ 0.026184 115786.42 311
2384.17
5224.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OM/USDT
$ 0.018900 25398.59 269
3175.71
3119.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMAX/USDT
$ 0.000635 48749.91 71
216.04
364.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OMAX/USDT
$ 0.000399 7467.08 65
262.55
15.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.739407 326254.53 323
81338.86
60747.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OMG/USDT
$ 0.458251 141031.11 287
22676.56
20069.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMN/USDT
$ 0.004983 76576.65 1
0.566549
17.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OMN/USDT
$ 0.004222 21965.65 2
1.74
3.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONE/USDT
$ 0.009395 1134995.04 334
65199.96
55880.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.017099 878748.94 411
114852.88
54738.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ONT/USDT
$ 0.245335 206446.64 443
77944.11
63009.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ONT/USDT
$ 0.172294 147653.33 389
26460.39
36508.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 2.04 406464.22 550
293924.16
257240.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OP/USDT
$ 1.25 898895.98 514
122202.50
129150.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OPV/USDT
$ 0.102026 205726.15 196
4313.88
3041.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
OPV/USDT
$ 0.078303 33326.18 131 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORAI/USDT
$ 4.82 184989.05 319
9385.73
6025.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ORAI/USDT
$ 2.34 45991.71 298
3712.71
5209.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORBS/USDT
$ 0.048507 106222.05 129
712.00
946.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORBS/USDT
$ 0.045175 62920.09 163
2586.24
592.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ORCA/USDT
$ 0.911258 7441.85 69
182.59
221.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORCA/USDT
$ 4.08 54132.82 246
1034.47
1010.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ORDI/USDT
$ 4.11 103561.31 537
161395.59
142064.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORDI/USDT
$ 51.73 565538.55 384
22603.32
51840.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PENDLE/USDT
$ 0.735502 25756.17 249
460187.36
462612.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PENDLE/USDT
$ 1.24 34098.36 222
1205877.60
1210940.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PEPEBRC/USDT
$ 0.019911 15863.13 1
0.872542
0.482113
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPEBRC/USDT
$ 0.143079 43170.14 106
133.24
423.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.571413 81452.45 437
45017.25
42763.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.847867 243315.19 493
76753.37
55339.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -36019835300.00 3901.57 88
157.09
227.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PLA/USDT
$ 0.162389 3112.69 350
10686.19
11926.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLA/USDT
$ 0.226225 21334.68 246
1852.96
9914.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PLAY/USDT
$ 0.015041 17530.97 16
180.44
9.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLAY/USDT
$ 0.005575 17792.65 1
0.176973
1.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PMPY/USDT
$ 0.016428 105606.82 58
87.08
52.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PMPY/USDT
$ 0.014662 14348.50 93
110.33
81.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۴:۳۵
PNT/USDT
$ 0.123968 28698.77 289
6752.42
5585.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PNT/USDT
$ 0.311672 453014.79 412
23952.72
26539.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
پولارس گاورنس توکن
پولارس گاورنس توکن
Polars Governance Token
POL/USDT
$ 0.900596 20932.49 327
9870.91
7956.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 2.83 45445.75 508
172121.76
186051.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 3.32 99499.96 287
253918.85
234838.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
PYTH/USDT
$ 0.449347 508842.90 386
20628.87
15954.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
QIE/USDT
$ 0.006424 5363.37 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QIE/USDT
$ 0.005103 4612.82 1
28.94
7.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
QTUM/USDT
$ 2.28 214846.21 430
66972.20
60846.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/USDT
$ 3.49 1796794.46 477
122039.17
125974.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RACA/USDT
$ 0.000170 1979836.79 425
169422.20
140203.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RACA/USDT
$ 0.000188 402728.78 526
260737.31
241447.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RATS/USDT
$ -615700.00 437445.49 162
2594.91
21.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RAY/USDT
$ 0.665366 444167.72 488
154664.79
206845.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RAY/USDT
$ 0.177197 21179.17 355
30186.27
21734.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RDNT/USDT
$ 0.210615 341142.10 411
65082.84
101902.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RDNT/USDT
$ 0.286558 1160642.86 302
118041.36
2.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RFD/USDT
$ -5110000.00 80240.77 2
51.25
53.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RFD/USDT
$ -3850000.00 8011.96 22
17.27
12.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RIF/USDT
$ 0.137676 40992.18 528
255551.80
249599.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.085307 347958.71 534
621557.43
491228.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.041713 721609.42 485
174221.09
144617.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.003112 782758.64 450
97724.40
84088.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.001819 209149.90 378
34414.77
32356.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RSS3/USDT
$ 0.143009 16435.50 231
573.32
976.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RSS3/USDT
$ 0.092771 23701.65 156
435.60
318.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/USDT
$ 0.024223 79638.55 431
72751.52
32073.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
RVN/USDT
$ 0.014468 174006.65 364
24095.17
20852.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SALD/USDT
$ 0.011436 44768.31 10
30.16
27.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SALD/USDT
$ 0.009095 66698.20 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.303066 866365.65 459
165359.04
147075.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.524089 733274.95 515
451631.23
517533.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/XT
$ 0.510123 2.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/XT
$ 0.396023 1.77 434 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SANTOS/USDT
$ 2.64 92620.00 548
162058.07
169836.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SANTOS/USDT
$ 3.06 69554.65 284
242920.00
202771.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SATOX/USDT
$ 0.005203 1308026.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SATS/USDT
$ -24000000.00 531513.26 252
22317.56
5.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SEBA/USDT
$ 0.000311 7779.97 12
62.40
0.049728
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SEBA/USDT
$ 0.000539 6535.12 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SEI/USDT
$ 0.272350 283825.87 495
49671.75
45221.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SEI/USDT
$ 0.104557 34335.54 370
7144.46
6868.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.621040 45886.88 501
139476.97
150188.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.704688 93535.09 503
202577.34
117332.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SFUND/USDT
$ 4.03 121857.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SFUND/USDT
$ 0.601629 12781.45 7
19.90
36.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/XT
$ -7190000.00 4.72 410 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/DOGE
$ -6980000.00 10308.23 373
17138.72
6354.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/DOGE
$ -101900.00 34999.46 387
14060.85
18132.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SHIB/XT
$ -9260000.00 6.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SIMP/USDT
$ 0.001989 15006.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SIMP/USDT
$ 0.002381 1.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SINSO/USDT
$ 0.047326 1138.76 5
3.51
80.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SINSO/USDT
$ 0.085247 3376.29 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKL/USDT
$ 0.044505 50209.20 491
147012.37
85846.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SKL/USDT
$ 0.021372 7106.67 389
30167.87
31914.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLP/USDT
$ 0.001420 9862.29 343
23995.15
22005.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLP/USDT
$ 0.003323 118789.08 446
113125.44
46206.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SNX/USDT
$ 2.08 1361362.65 535
175158.88
215751.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDT
$ 3.75 428347.65 382
574773.13
484958.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SOH/USDT
$ 0.073332 52305.14 1
12.99
7.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SOL/XT
$ 28.59 29995.85 425
66380.83
107278.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 28.61 15859647.95 523
397344.43
116635.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 74.04 4816196.31 473
1378426.45
383529.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SOL/XT
$ 73.63 8642.81 506
221211.06
161169.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SOS/USDT
$ -3E08 37552.08 1
6.95
1.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SOS/USDT
$ -2E08 45522.28 1
3.07
0.269033
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPACE/USDT
$ 23.59 4370.07 325
12616.60
8624.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ - ۸:۳۶
SPACE/USDT
$ 26.92 88197.99 399
10814.52
13059.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SSV/USDT
$ 24.87 260693.74 548
289716.25
238631.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SSV/USDT
$ 12.37 1171814.36 471
67432.33
81544.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STBU/USDT
$ 0.049227 10044.29 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
STBU/USDT
$ 0.015208 5946.39 7
69.29
77.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDT
$ 0.718696 120499.02 515
3680220.58
2541700.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
STORJ/USDT
$ 0.374305 734426.77 430
231270.72
175839.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 1.32 132834.17 514
275452.09
220582.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
SUSHI/USDT
$ 0.569311 275899.57 433
47072.64
71464.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SWT/USDT
$ -105000.00 13047.67 6 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۸:۴۹
SWT/USDT
$ -105000.00 13047.67 6 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۸:۳۵
TBCC/USDT
$ 0.018510 27371.69 178
134.71
3494.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TBCC/USDT
$ 0.032208 77088.75 286
2290.52
19419.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TET/USDT
$ 11.85 37356.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TFUEL/USDT
$ 0.049157 323783.91 504
259144.23
393571.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TFUEL/USDT
$ 0.034039 62282.96 442
181778.22
157356.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
THETA/USDT
$ 0.600328 328432.20 436
50497.73
54515.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
THETA/USDT
$ 1.17 2359764.67 518
188425.65
190836.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TIA/USDT
$ 9.73 284734.26 459
1140346.44
684164.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TKG/USDT
$ 1.89 2871.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TKG/USDT
$ 1.72 4.59 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016819 60675.30 390
63788.97
47867.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.009965 148785.56 316
16709.94
14692.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TLOS/USDT
$ 0.127870 4.37 128
258.61
273.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TOKEN/USDT
$ 0.024903 3451.04
1182.87
53607.42
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - ۱۷:۴۹
TOKEN/USDT
$ 0.045025 85986.69 205
1440.76
1358.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TON/USDT
$ 2.31 236585.91 511
93149.56
59514.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TON/USDT
$ 2.13 1097358.38 504
90477.44
90648.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TPY/USDT
$ 1.01 49514.05 1
21.47
11.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TPY/USDT
$ 0.595678 35637.19 65
120.80
53.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRAC/USDT
$ 0.348751 25833.08 145
612.39
444.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRAC/USDT
$ 3.65 1157448.91 300
22966.31
13407.45
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ - ۱۱:۱۷
TRI/USDT
$ 0.000593 36252.81 150
404.21
132.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TRI/USDT
$ 0.000244 98670.17 175
1058.12
1739.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.091330 3841499.41 573
558829.24
886420.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.107785 145650.13 311
417680.93
397005.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TRX/XT
$ 0.074788 2.60 512 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.091338 1843517.53 323
436203.00
491946.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/XT
$ 0.096335 3.72 1
161.01
2687.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TRX/ETH
$ 0.091291 127424.65 480
256580.10
175618.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.107389 123506.91 481
104392.35
212787.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TRX/USDT
$ 0.107339 1105477.39 477
803076.42
836172.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TUSD/USDT
$ 0.999350 422118.14 509
58312.99
70773.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
TUSD/USDT
$ 0.999447 450709.69 518
65561.74
67194.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.054060 503640.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۹:۰۲
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.019631 36350.58 240
1929.82
2745.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 116535.10 505
187671.37
160900.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.24 422057.94 382
323848.31
216987.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.358497 36216.75 285
2485.19
4804.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.239131 31767.82 281
3238.49
3883.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 4.11 1589850.28 618
1277223.18
1315615.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNI/USDT
$ 6.68 1106068.73 428
2311241.75
2312543.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
USDC/USDT
$ 1.00 423460.79 382
773108.75
722988.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
USDC/USDT
$ 0.999847 71190.13 342
806440.07
881781.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USTC/USDT
$ 0.042185 37281.84 255
464468.54
580114.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
USTC/USDT
$ 0.011230 361754.40 585
151165.41
90584.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VAI/USDT
$ 0.048019 108343.13 162
372.48
392.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VAI/USDT
$ 0.127540 165149.90 260
1471.36
662.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VANRY/USDT
$ 0.061194 303944.76 378
14405.61
6012.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VCHF/BTC
$ 1.37 19.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VCHF/BTC
$ 1.11 3529.03 3
2.96
201.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VELA/USDT
$ 0.923008 100221.91 312
11249.99
15203.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VELA/USDT
$ 0.464454 81925.31 195
3696.10
5265.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VELO/USDT
$ 0.053019 25118.93 164
629.26
153.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VELO/USDT
$ 0.045466 2117.93 148
449.52
311.94
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - ۱۷:۳۷
VET/USDT
$ 0.027755 735883.11 446
643902.81
639448.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VET/USDT
$ 0.017189 772863.82 296
33909.35
16683.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VEUR/ETH
$ 1.26 0.505622 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VEUR/ETH
$ 1.06 1732.14 3
115.85
102.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.147581 61440.24 313
7999.17
6206.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.113762 111918.19 259
5285.34
5564.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VMPX/USDT
$ 0.069939 19125.89 12
196.88
9.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VMPX/USDT
$ 0.028215 19210.01 7
4.36
21.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VNXAU/ETH
$ 63.84 2574.60 4
115.63
102.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VNXAU/ETH
$ 79.93 11.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VNXAU/BTC
$ 64.36 4121.75 3
199.49
205.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VNXAU/BTC
$ 8798.79 87.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VRA/USDT
$ 0.008300 489647.56 410
41322.28
20384.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
VRA/USDT
$ 0.004920 261598.02 346
13439.69
15700.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAGMIGAMES/USDT
$ -7230000.00 26065.22 13
26.31
21.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAGMIGAMES/USDT
$ -330400.00 95653.90 1
899.56
6.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WALV/USDT
$ 0.037731 62667.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WALV/USDT
$ 0.035269 98229.95 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAN/USDT
$ 0.178398 76126.26 233
1961.44
752.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAN/USDT
$ 0.233829 25075.94 288
4682.14
838.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WAVES/USDT
$ 1.52 412734.97 528
405082.38
372433.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/USDT
$ 2.48 368471.26 553
1077632.82
934564.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WAXP/USDT
$ 0.052329 393308.09 416
59369.44
58184.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAXP/USDT
$ 0.071840 502266.87 449
108948.53
116881.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WDC/USDT
$ 0.008505 221.34 39
16.22
21.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WDC/USDT
$ 0.007704 576.25 1
6.49
51.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WEMIX/USDT
$ 3.57 257464.30 464
72857.63
82374.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WEMIX/USDT
$ 1.02 398889.88 390
12804.17
17897.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WILD/USDT
$ 0.208114 10825.57 10
-220200.00
39.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WILD/USDT
$ 0.590325 37384.19 14
6.55
64.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WLD/USDT
$ 2.52 725079.61 457
33977.14
45042.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WLD/USDT
$ 1.63 2470239.37 388
9020.70
17780.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ -959500.00 8935.85 18
5.79
43.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000253 23627.34 43
113.22
192.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
WSI/USDT
$ 0.010656 3345.11 64
85.70
84.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WSI/USDT
$ 0.044715 12503.62 119
165.55
162.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
X/USDT
$ -3E06 10.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
X/USDT
$ -2370000.00 21113.33 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
X(CRUX)
X(CRUX)/USDT
$ 0.026865 103329.01 18
121.17
8.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
X(CRUX)
X(CRUX)/USDT
$ 0.081035 108887.65 132 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XACT/USDT
$ 0.258161 69594.56 72
15.28
5.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XACT/USDT
$ 0.251539 58189.62 1
16.00
5.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XAUT/USDT
$ 1980.48 24610.94 493
36790.48
30322.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XAUT/USDT
$ 2005.60 52882.77 500
39615.45
30722.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XCH/USDT
$ 33.74 85679.47 444
31321.83
24646.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XCH/USDT
$ 22.86 610247.90 396
25309.89
16253.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XEM/USDT
$ 0.040652 502358.06 491
302208.89
265672.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XEM/USDT
$ 0.027055 339287.13 430
147764.04
154827.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLD/USDT
$ 0.004331 2946.59 7
38.22
6.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XLD/USDT
$ 0.003302 2263.08 4
16.05
8.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/USDT
$ 0.135174 334811.51 533
768488.75
861395.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XLM/USDT
$ 0.109660 946579.63 503
586945.22
595091.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/XT
$ 107.73 9.80 383 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/XT
$ 138.77 14.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XLM/BTC
$ 0.109546 2607.37 249
3409.23
9654.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/BTC
$ 0.135501 2327.66 185
38.60
7668.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XMR/ETH
$ 157.45 127453.05 529
1121060.04
1296833.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 157.59 2168260.57 420
122373.63
125361.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/XT
$ 148.41 1.35 460
53602.88
35627.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 175.80 612422.76 477
492810.99
453882.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XMR/ETH
$ 175.80 398532.15 503
608135.37
975444.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XMR/XT
$ 191.17 1.94 473
59777.06
39731.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XPB/USDT
$ 0.829957 72296.51 102
616.95
827.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.516985 27626.60 339
775796.42
527977.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.668668 3774666.40 598
866734.72
956474.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.669148 101718.47 365
769041.43
839062.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/XT
$ 0.832628 0.842330 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.517083 2187974.96 588
579553.15
567348.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.517120 22575.45 249
641325.04
411293.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.669298 161672.86 311
581019.66
583682.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/XT
$ 0.558051 1.33 480 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XRP8
XRP8/USDT
$ 0.051859 11103.03 4
6.78
0.433357
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XRP8
XRP8/USDT
$ 0.079614 217168.84 1
1.22
1.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XT/BTC
$ 2.16 4473.62 287
24522.13
4861.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XT/BTC
$ 2.72 51.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XT/USDT
$ 2.15 1195688.31 601
291568.85
598043.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XT/USDT
$ 2.78 3435961.18 547
315431.43
674310.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
XTUSD
XTUSD/USDT
$ 1.00 345477.13 569
358813.50
319908.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XTUSD
XTUSD/USDT
$ 1.00 119699.95 311
298771.67
335497.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.980540 395412.27 452
104363.87
129371.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/XT
$ 0.969179 1.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.658360 668635.67 300
18570.79
49262.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/XT
$ 0.752400 1.22 309 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XWC/BTC
$ 0.029572 238075.43 3
10.61
10.72
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۶:۴۹
XWC/USDT
$ 0.061614 37597.50 1
19.28
6.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
YES/USDT
$ 0.000209 141.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
YES/USDT
$ 0.000234 91.07 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.229125 54841.55 443
576898.89
679927.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.395818 90406.83 503
1653377.25
1461901.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZAX
ZAX/USDT
$ 0.055030 182.59 105 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZAX
ZAX/USDT
$ 0.021512 5.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZBC/USDT
$ 0.006157 51999.71 171
371.50
357.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZBC/USDT
$ 0.009081 681724.11 99
650.64
4.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZEC/USDT
$ 25.38 415569.61 418
57198.73
42949.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/USDT
$ 33.84 1104207.33 461
82563.60
72862.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZEN/USDT
$ 8.17 459956.28 459
83615.22
67535.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEN/USDT
$ 11.43 707830.75 496
141049.81
176825.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZEPH/USDT
$ 27.01 125342.49 141
1176.99
580.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZIX/USDT
$ 0.000181 14005.14 1
14.47
0.233894
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZIX/USDT
$ 0.000165 12206.47 3
8.78
20.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/USDT
$ 0.434239 59469.96 488
143270.71
119170.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZRX/USDT
$ 0.218720 540510.32 408
49429.60
51894.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZZZ/USDT
$ 0.274891 10606.82 2
1867.04
4299.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۱:۲۴
ZZZ/USDT
$ 0.041483 13097.82 6
16.56
0.166179
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸

مشخصات XT.COM

توضیحات

نظرات XT.COM