خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
68678.48
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۰:۰۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3865.37
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۰:۰۳
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.731738
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۰:۰۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.529249
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۰:۰۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ام ای ایکس سی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/USDT
$ 0.005288 135240.06 209
1135.11
2986.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
1EX/USDT
$ 0.062615 246517.43 255
1179.27
3287.64
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.467813 137044.68 330
236799.72
189466.30
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
1MCT/USDT
$ -841200.00 1238.46 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۱۶:۴۸
1MIL/USDT
$ 0.147089 41629.90 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
2024TOKEN
2024TOKEN/USDT
$ -320970930000.00 1087.04 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۵۳
2024TOKEN
2024TOKEN/USDT
$ -924736650000.00 2461.26 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ - ۱۴:۰۲
2MOON/USDT
$ -785900.00 69752.96 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
3D3D
3D3D/USDT
$ -333312630000.00 1602.85 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
3KM/USDT
$ 0.000640 12703.06 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
3ULL/USDT
$ 0.001821 268466.35 160
818.05
1269.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
404A/USDT
$ 49.15 112043.35 81
1579.02
448.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
5IRE/USDT
$ 0.050148 218044.75 205
541.17
2252.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
A4M/USDT
$ -638200.00 56936.86 66
59.00
247.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AA/USDT
$ 0.619565 59444.68 22
245.20
25.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -1570000.00 28356.50 50
74.64
136.18
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AAG/USDT
$ 0.010765 60922.89 34
93.56
50.67
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۱۹:۴۷
AAI/USDT
$ 0.102803 74422.97 159
1288.45
737.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AAST/USDT
$ 0.918076 7924.37 222
97.36
2919.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AAVE/USDC
$ 106.41 30205.99 392
89309.40
115220.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AAVE/USDT
$ 106.28 55441.96 282
273366.78
420409.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ABBC/USDT
$ 0.012228 39239.53 150
1636.36
1198.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ABC/USDT
$ 0.003371 1524.32 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۲:۴۷
ABEL/USDT
$ 0.275713 526625.61 323
807.56
44748.64
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ABOND/USDT
$ 0.015665 40861.59 165
1545.83
55.60
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ای سی
ای سی
AsiaCoin
AC/USDT
$ 0.041186 1202.27 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ACA/USDT
$ 0.106689 91635.03 399
105720.79
236610.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ACE/USDT
$ 5.67 178885.27 549
189017.56
188618.02
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.031597 217119.96 492
105859.31
117383.05
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ACM/USDT
$ 2.24 61796.42 242
774.40
7386.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ACN/USDT
$ -636500.00 3176.21 1
53.13
187.48
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۲:۱۷
ACQ/USDT
$ 0.016413 53277.58 156
537.15
904.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ACRIA/USDT
$ 0.011001 1509.61 1
59.54
425.51
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۲۱:۰۱
ACS/USDT
$ 0.002452 27499.36 203
988.27
1040.40
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ACX/USDT
$ 0.428748 40788.68 246
5630.13
5408.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AD/USDT
$ -199400.00 1124.82 17
81.84
10.75
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۷:۱۸
AD/USDT
$ -347100.00 2264.65 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۶:۰۷
ADA/BTC
$ 0.462967 107456.89 394
567940.42
723672.97
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ADA/USDT
$ 0.463018 1612811.84 540
1587034.13
2095987.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ADA/USDC
$ 0.463466 55895.16 353
747568.31
1042986.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ADAX/USDT
$ 0.002235 1061.74 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۷:۰۱
ADF/USDT
$ 0.048952 11400.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ADS/USDT
$ 0.132869 15017.47 1
478.24
319.57
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AE/USDT
$ 0.041259 33889.52 1
108.89
110.93
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AERGO/USDT
$ 0.127225 28848.76 273
6767.97
8819.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AES/USDT
$ 0.000967 19090.39 10
230.54
69.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AEUR/USDT
$ 1.12 26874.37 1
13.05
26.58
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۴:۵۴
AEVO/USDT
$ 0.933028 314399.73 437
927043.10
928505.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AFC/USDT
$ 1.26 44616.53 120
376.16
257.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AGI/USDT
$ 0.306361 271352.38 347
9567.13
3584.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AGII/USDT
$ 0.000231 31091.22 217
2265.27
396.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AGIX/USDT
$ 0.950011 187908.43 555
226419.38
225732.02
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AGLD/USDT
$ 1.35 618789.61 412
57768.16
91289.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AGO/USDT
$ 0.140154 66962.11 47
81.22
118.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AGRO/USDT
$ 0.000371 3637.05 25
93.17
97.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AI/USDT
$ 1.14 95524.21 446
459389.58
457367.06
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIA/USDT
$ 0.004240 111076.58 261
1623.15
595.78
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIAKITA
AIAKITA/USDT
$ -79182000000000.00 12600.89 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AIAT/USDT
$ 0.713497 50081.36 79
319.95
157.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AIBB
AIBB/USDT
$ -29091350800.00 17704.83 61
97.45
182.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AICODE/USDT
$ 1.60 28161.41 38
100.56
82.51
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AICORE/USDT
$ 1.21 2226.71 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ - ۱۵:۳۴
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -61372096800.00 596513.31 422
45811.72
31569.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIDOGEX
AIDOGEX/USDT
$ -51601955500.00 471.13 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
AIDOGEXLM/USDT
$ -121200.00 1120.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۷:۵۲
AIEN
AIEN/USDT
$ -22353548600.00 450.78 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
AIEPK/USDT
$ 0.009391 9814.65 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AIGENTX
AIGENTX/USDT
$ 0.306698 25432.52 1
23.02
167.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AIKIRBY
AIKIRBY/USDT
$ -421170000000000.00 1562.09 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰:۰۲
AIMX/USDT
$ -1771255664.00 5756.74 1
26.22
13.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AIN/USDT
$ 0.019120 81198.65 87
183.79
303.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
آینو توکن
آینو توکن
Ainu Token
AINU/USDT
$ -184700.00 203022.52 55
5.05
314.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIPAD/USDT
$ 0.095960 210804.41 212
2577.08
1529.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIPEPE/USDT
$ -7580107272.00 298140.24 164
1495.91
236.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIRB/USDT
$ 0.001719 2291.99 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۳:۲۱
AIRI/USDT
$ 0.004409 187125.71 270
18427.33
19123.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AISWAP
AISWAP/USDT
$ -2017921422.00 2211.00 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱:۱۸
AIT/USDT
$ 2.86 5106.17 164
1208.68
416.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AITECH/USDT
$ 0.169813 902231.25 315
5025.21
7479.15
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AITK/USDT
$ -145944440000.00 2222.23 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ۱۸:۰۱
AITPROTOCOL
AITPROTOCOL/USDT
$ 0.296691 90112.01 1
2117.42
1435.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AIX/USDT
$ 0.000500 10718.61 1
250.08
8.52
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AKI/USDT
$ 0.010754 2182.62 1
450.90
35.61
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۷:۱۷
AKITA/USDT
$ -3E07 482164.11 194
5719.01
4290.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AKITAX/USDT
$ -249900.00 2638.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۴:۵۰
AKRO/USDT
$ 0.007135 43383.94 493
36651.12
42250.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AL/USDT
$ 0.244659 13522.39 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALEPH/USDT
$ 0.327069 77742.82 211
1453.58
1487.00
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALEX/USDT
$ 0.193769 29161.59 331
9039.92
7916.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALF/USDT
$ -63000000.00 179.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۵:۲۴
ALGB/USDT
$ 0.013512 33959.44 6
128.59
28.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALGO/USDT
$ 0.193698 214060.59 464
454473.69
555265.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALGO/USDC
$ 0.192995 31570.34 330
144251.38
162358.09
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALI/USDT
$ 0.015135 19598.35 109
795.09
822.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.29 110494.58 446
359720.57
445991.98
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALLIN/USDT
$ 1.01 90261.66 92
201.91
464.21
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALM/USDT
$ 0.003014 30354.52 220
368.47
220.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALPACA/USDT
$ 0.182420 30666.94 389
49163.63
28541.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALPH/USDT
$ 1.63 394431.80 353
25108.97
11249.94
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.125576 31601.20 443
220405.76
151312.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALPINE/USDT
$ 1.87 47784.17 243
5278.88
14127.79
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALT/USDT
$ 0.015864 24724.28 124
1003.86
171.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ALT0
ALT0/USDT
$ 0.268342 14592.83 1
44.43
28.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۱۷:۴۸
ALTLAYER
ALTLAYER/USDT
$ 0.350036 172132.45 507
223243.33
252081.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALU/USDT
$ 0.044963 1262930.87 257
1704.12
8000.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ALVA/USDT
$ 0.263640 47797.52 1
27.29
38.25
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AMA/USDT
$ 0.001119 9759.06 8
0.399524
105.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AMB/USDT
$ 0.009285 15196.55 232
53778.83
79218.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AMBO/USDT
$ 1.35 102903.67 127
309.53
144.78
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AMC/USDT
$ 0.159043 20091.68 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AME/USDT
$ 0.002065 29902.71 37
485.60
123.65
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AMG/USDT
$ 0.055000 1530.16 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۸:۳۱
AMO/USDT
$ 0.000324 72675.19 124
1068.08
316.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AMP/USDT
$ 0.007090 388326.79 201
338.35
1726.00
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AMPL/ETH
$ 4.57 0 1
51.44
100.35
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۸:۲۲
AMPL/USDT
$ 1.26 33860.08 93
733.73
356.22
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANALOS/USDT
$ 0.000105 164983.73 191
3907.86
726.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ANC/USDT
$ 0.012640 30969.94 9
436.15
5.91
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANDR/USDT
$ 0.288616 32186.18 145
3459.87
1260.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANDY/USDT
$ 0.006064 296887.49 101
541.28
355.82
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ANDYETH
ANDYETH/USDT
$ -856900.00 784645.27 155
393.80
563.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۱۹:۵۳
ANKR/BTC
$ 0.045342 44690.28 339
34190.74
36651.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANKR/ETH
$ 0.045461 25432.77 330
35244.77
43088.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANKR/USDT
$ 0.045233 92593.63 527
122232.26
129110.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ANML/USDT
$ 0.000260 25867.02 6
46.72
832.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANON/USDT
$ 0.012657 214219.97 28
337.97
94.62
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ANT/USDT
$ 9.89 32243.45 185
1136.64
2177.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANTC/USDT
$ 0.029071 39499.61 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ANTS
ANTS/USDT
$ -300011370000.00 1280.10 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
APCG/USDT
$ 0.002551 1671.70 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۹:۱۸
APD/USDT
$ 0.000823 1744.83 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۵:۳۱
APE/USDC
$ 1.33 32078.88 346
263486.15
239849.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
APE/USDT
$ 1.33 71020.09 453
547882.47
772313.85
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
APED/USDT
$ 0.376030 28540.95 1
3.27
63.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
APEX/USDT
$ 3.07 90001.05 327
1167.40
7641.42
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
APFC/USDT
$ 0.456525 518284.09 265
14654.08
1083.02
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
API3/USDT
$ 2.99 87197.10 505
367238.10
418316.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
APN/USDT
$ 0.001719 27634.94 1
419.42
18.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
APP/USDT
$ 0.008727 2198.44 37
115.43
352.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۷:۳۲
APPA/USDT
$ 0.043088 8233.33 68
1340.07
1340.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۲۱:۰۳
APT/USDT
$ 9.43 4463057.10 437
1377675.70
1822668.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
APU/USDT
$ 0.000305 1888852.16
275.16
1866.29
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۷:۳۳
APU/USDT
$ 0.000772 519766.31 168
5447.89
1078.51
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
APX/USDT
$ 0.056325 29207.48 1
69.76
224.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
APX1
APX1/USDT
$ 0.000154 67411.18 89
238.52
83.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AR/USDT
$ 38.32 375279.80 378
8279.29
29884.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AR/ETH
$ 38.15 27366.54 224
2386.38
1598.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ARB/USDT
$ 1.20 3985152.35 584
424554.22
365008.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARBGPT
ARBGPT/USDT
$ -953800.00 1313.42 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۲:۰۱
ARBS/USDT
$ 0.000360 26081.60 41
120.53
433.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ARBUZ/USDT
$ 0.001871 123705.56 92
179.12
163.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARC/USDT
$ 0.041567 153693.67 207
1225.91
207.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARCH/USDT
$ 0.191986 139051.59 132
795.57
895.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۹:۴۷
AREA/USDT
$ 0.089407 286844.82 186
551.98
5400.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARGON/USDT
$ 0.001672 26109.83 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ARIX/USDT
$ 1.48 752932.26 309
21215.79
14854.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARK/USDT
$ 0.841971 32590.87 297
36220.44
31804.75
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ARKER/USDT
$ 0.001325 110898.42 148
561.57
394.15
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARKM/USDT
$ 2.32 440561.00 485
312298.85
328402.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.078408 206087.31 269
6109.09
1460.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARRR/USDT
$ 0.228375 38716.07 57
500.74
101.60
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ARRR/USDT
$ 0.207155 94946.96
397.83
233.75
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۷:۳۳
ARS/USDT
$ 0.006648 100578.26 111
257.56
193.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARTI/USDT
$ 0.000600 217.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۹:۵۰
ARTY/USDT
$ 0.542835 131581.82 27
527.98
470.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ARV/USDT
$ -332100.00 46700.07 147
1761.36
1628.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ARW/USDT
$ 0.000425 189.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۵:۵۴
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 1.10 27468.62 1
138.22
15.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ASMATCH
ASMATCH/USDT
$ 0.179014 81545.22 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
Australian Safe Shepherd
ASS/USDT
$ -95629949400.00 2774.90 1
59.40
8.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۹:۰۱
ASTO/USDT
$ 0.018351 205623.55 258
9465.80
717.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.089617 79898.29 439
115365.57
191576.52
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ASTRA/USDT
$ 0.001777 3652.57 3
25.67
26.97
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ASTRADAO
ASTRADAO/USDT
$ -3E08 61705.33 210
1604.83
716.98
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ASTRO/USDT
$ 0.001251 26097.77 1
69.20
120.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ASVA/USDT
$ 0.004806 1296.84 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۲
ATEM/USDT
$ 0.140778 26832.33 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ATID/USDT
$ 0.000185 2302.83 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ - ۱۱:۳۲
ATLAS/USDT
$ 0.003891 136648.50 253
6221.35
5365.48
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ATNT/USDT
$ 0.002629 73725.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ATOLO/USDT
$ 0.000301 1421.82 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۱۴:۳۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.89 1180126.48 563
162380.22
178372.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 8.72 28133.61 367
113892.25
98948.93
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.72 45392.40 356
65098.77
56956.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ATOR/USDT
$ 2.25 217759.90 250
1318.23
4265.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ATPAY/USDT
$ 0.087966 9622.68 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۵۳
ATR/USDT
$ 0.021353 1038203.23 254
980.62
7792.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ATR/USDT
$ 0.003879 180459.13 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۳۲
ATS/USDT
$ 0.508005 83160.23 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۲:۴۷
ATS/USDT
$ 0.616158 67353.05 1
42.56
525.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AUCTION/USDT
$ 17.88 85651.77 469
182212.51
221009.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AUR/USDT
$ 1.02 64263.23 208
1043.98
1740.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AURA/USDT
$ 0.032481 58751.82 70
208.18
159.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AURORA/USDT
$ 0.196515 109490.00 159
953.84
439.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AUTO/USDT
$ 16.49 28234.24 1
256.78
6.97
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.697970 25584.65 175
6166.55
5167.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.699112 36020.31 245
18597.54
17369.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AVALOX/USDT
$ 0.046107 437705.41 152
792.51
1244.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AVAX/USDT
$ 37.26 2842059.34 535
1686249.63
1435258.93
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AVAX/USDC
$ 37.29 28880.80 366
428397.64
396343.95
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AVG/USDT
$ 0.026963 27627.91 169
877.94
1778.02
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AVTM/USDT
$ 0.000720 70220.81 34
30.28
62.81
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AWT/USDT
$ 0.001075 200444.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AX/USDT
$ 0.516962 119196.75 1
337.30
27.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AXM/USDT
$ 0.362123 393699.37 1
320.98
362.13
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AXO/USDT
$ 3.27 3567.49 185
1429.49
220.61
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۰:۰۱
AXS/USDT
$ 7.90 56485.68 282
215638.93
221875.84
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AYA/USDT
$ 0.009804 37832.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AZERO/USDT
$ 0.802864 412641.27 356
20112.64
16823.80
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
AZERO/USDC
$ 0.804162 48960.97 250
4505.05
2130.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AZIT/USDT
$ 0.044176 4800.68 28
98.72
69.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
AZURE/USDT
$ 0.001421 1242.92 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۱:۰۱
AZY/USDT
$ 0.008672 73969.67 1
21.10
1125.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BABY/USDT
$ 0.006616 29710.54 109
679.08
81.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BABYBONK
BABYBONK/USDT
$ -423509020000.00 577180.25 167
912.65
262.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1975443085.00 399246.69 313
610.46
6112.21
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بیبی دوج کوین 2.0
بیبی دوج کوین 2.0
Baby Doge Coin 2.0
BABYDOGE2/USDT
$ -70910200000000.00 27196.21 25
140.88
134.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BABYDRAGON
BABYDRAGON/USDT
$ -85960600000000.00 2041.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ - ۳:۰۱
بیبی ایلان
بیبی ایلان
BabyElon
BABYELON/USDT
$ -6793310000000.00 10995.32 116
420.59
252.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بیبی فلوکی
بیبی فلوکی
BabyFloki
BABYFLOKI/USDT
$ -4001000000000000.00 56503.06 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۱۰:۳۱
BABYGROK
BABYGROK/USDT
$ -143358820000.00 16873.28 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BABYGROK1
BABYGROK1/USDT
$ -19530600000000.00 2763.62 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۲:۳۱
BABYLONG/USDT
$ -118500.00 195869.47 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BABYMEMECOIN
BABYMEMECOIN/USDT
$ -21605000000000.00 271.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۲۲:۵۳
BABYMUSK/USDT
$ -610000.00 1284.71 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۱:۳۱
BABYPEPE/USDT
$ 0.004919 2690.54 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۶:۱۹
BABYSHARK
BABYSHARK/USDT
$ -1122963000000.00 1000320.99 3
470.01
5.23
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۰:۰۲
BABYSLERF/USDT
$ -19139064700.00 3204.16 1
1.40
13.29
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۸:۴۷
BABYSORA/USDT
$ -35315700000000.00 2930.71 1
222.61
12.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۱:۴۹
BABYTOMCAT
BABYTOMCAT/USDT
$ -23791700000000.00 2939.48 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۱۲:۳۱
BABYTRUMP/USDT
$ 0.016101 704056.63 244
1614.76
6738.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BABYTRUMP/USDT
$ 0.005866 396532.25 1
892.16
888.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۰:۰۲
BABYWIF/USDT
$ 0.000380 5584.93 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BABYX/USDT
$ -8983000000000000.00 1211.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۲۱:۴۷
BAD
BAD/USDT
$ -3E08 552215.37 181
1706.97
444.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BADGER/USDT
$ 4.74 36742.63 308
7608.74
6212.05
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BADGER/BTC
$ 4.74 46039.46 271
4373.10
3666.35
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
باگت
باگت
Baguette
BAG/USDT
$ 0.002777 45771.04 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BAI/USDT
$ -57730454500.00 312.97 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
BAJU/USDT
$ 0.072858 3681.25 51
101.40
365.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BAKE/USDT
$ 0.314273 80819.21 494
251188.23
272514.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BAL/USDT
$ 4.04 61437.17 204
6859.18
16780.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BAL/ETH
$ 4.04 25506.77 231
4971.92
1468.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BALLZ/USDT
$ 0.001948 71150.51 15
58.72
124.49
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BALLZ/USDT
$ 0.044115 386084.66
2191.94
4300.25
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۲۱:۰۲
BAN/USDT
$ 0.005974 4781.02 1
244.79
27.25
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BANANAGUN
BANANAGUN/USDT
$ 38.70 74267.01 133
178.27
3466.74
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.59 50040.49 188
1472.00
2757.48
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BARTSIMPSON
BARTSIMPSON/USDT
$ -113400000000000.00 411.50 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BASED/USDT
$ 0.000718 19939.17 16
60.42
418.82
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.247956 35723.11 277
16118.16
17001.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BAX/USDT
$ 0.000103 6773.60 90
244.09
262.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بلک بری توکن
بلک بری توکن
BlackBerry Token
BB/USDT
$ 0.635468 1312422.78 253
1492.17
12011.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BBF/USDT
$ 0.080521 19175.32 1
138.85
35.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.044226 6541.05 151
1133.74
538.91
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BBS/USDT
$ 0.023646 30497.62 338
19161.51
6914.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BCB/USDT
$ 0.011641 15578.40 1
626.87
127.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BCCOIN/USDT
$ 22.63 5061314.91 277
1933.14
4410.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BCH/BTC
$ 473.17 45706.91 360
293940.46
337899.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BCH/USDC
$ 474.61 32610.74 360
384956.99
457133.17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BCH/USDT
$ 472.71 404621.29 557
991803.52
1163521.65
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بلاک کامیرس پروتکل
بلاک کامیرس پروتکل
Block Commerce Protocol
BCP/USDT
$ 33.97 272295.73 269
4354.28
5191.66
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BCT/USDT
$ -665900.00 48067.30 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BD20/USDT
$ 0.004126 3450.80 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۲۱:۱۶
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.254260 41400.79 150
1076.20
287.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BDROP/USDT
$ 0.276512 210903.88 18
157.94
21.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BDT/USDT
$ -308400.00 26788.24 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BDX/USDT
$ 0.028331 152033.55 141
109.68
1200.81
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BDX/BTC
$ 0.028244 154461.78 111
1031.37
357.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BEAI/USDT
$ 0.223652 60455.06 43
104.77
67.28
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
BEAM/USDT
$ 0.035903 69524.51 222
252.37
2500.23
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.028681 184573.13 508
20487.26
35217.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BEAN/USDT
$ 0.000591 481.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
BEFE/USDT
$ 0.000106 16992.98 1
12.04
11.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BEFI/USDT
$ 0.078603 10307.60 127
1485.04
1059.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.914016 52319.67 282
84884.43
89807.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BEN/USDT
$ -3970000.00 109814.84 46
7.12
183.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BEND/USDT
$ 0.001664 27407.49 25
200.34
93.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BENDOG/USDT
$ 0.009861 1192936.81 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۳۳
BENDOG/USDT
$ 0.012564 3390767.80 202
921.72
3376.29
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.018248 52963.85 464
168279.06
187658.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BERRY/USDT
$ 0.000275 7500.84 102
317.39
52.30
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BETA/USDT
$ 0.070590 36054.23 340
7776.39
14135.61
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BETS/USDT
$ 0.000547 297476.57 138
2827.72
81.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BFC/USDT
$ 0.057992 27979.83 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BFIC/USDT
$ 7.19 12733.09 1
549.36
93.30
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BFLOKI/USDT
$ -2270000.00 3511.96 1
27.17
5.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BFLOKI/USDT
$ -299800.00 114699.06 66
295.43
59.78
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰:۳۵
BFLY/USDT
$ 0.009995 6401.00 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
BFR/USDT
$ 0.020825 21761.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
BFT/USDT
$ 0.081090 36888.27 83
469.89
23.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BGB/USDT
$ 1.24 341164.66 284
8618.90
5869.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BGN/USDT
$ -436500.00 5463.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۵:۰۱
BHO/USDT
$ 0.000218 147422.97 97
1261.58
694.17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BICO/USDT
$ 0.577731 39444.55 285
163498.56
176309.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BID/USDT
$ 0.000255 2787.65 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
BIDZ/USDT
$ 0.003438 3146.10 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۵:۰۲
BIF/USDT
$ 0.000629 9306.97 1
37.32
111.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BIGTIME/USDT
$ 0.210980 336969.40 476
346684.80
271588.45
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BIN/USDT
$ 0.000989 864.28 134
717.76
210.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۰:۰۲
BIOFI/USDT
$ 0.001357 16347.80 261
214.06
7690.62
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BIST/USDT
$ 0.025903 66876.56 238
1386.03
1128.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BIT1
BIT1/USDT
$ -4510000.00 2920.50 1
10.91
10.95
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۵:۴۸
BITBULL/USDT
$ 0.002500 2915.76 1
124.05
5.13
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۸:۰۱
BITCI/USDT
$ 0.001098 19314.76 52
202.31
439.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BITCOIN1
BITCOIN1/USDT
$ -2E08 737.13 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
BIZA/USDT
$ 0.001339 69498.84 136
1693.80
639.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BKN/USDT
$ 0.386118 137542.50 255
313.20
8169.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BLA/USDT
$ 0.003202 3858.42 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۸:۰۰
BLANKV2
BLANKV2/USDT
$ 0.026454 26312.98 1
433.20
34.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLAST/USDT
$ -464900.00 50653.31 13
127.63
46.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLAZE/USDT
$ 0.001632 823884.39 263
3818.60
5549.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BLENDR/USDT
$ 1.52 675153.57 208
2248.14
26408.79
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BLOCK/USDT
$ 0.108277 67172.30 293
3732.16
14464.68
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BLOCKASSET
BLOCKASSET/USDT
$ 0.058343 3101.33 83
489.48
500.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLOCX/USDT
$ 0.095056 47938.38 199
1156.22
6371.22
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLOK/USDT
$ 0.001382 28249.11 182
1189.33
1193.71
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLP/USDT
$ 0.055425 51148.47 30
82.55
15.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLS/USDT
$ 0.010211 2750.70 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۶:۰۳
BLT/USDT
$ 0.016459 2448.02 1
357.10
27.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ۸:۰۱
BLUES/USDT
$ 0.015075 17361.37 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BLUR/USDT
$ 0.433748 124472.98 330
738896.78
662993.30
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BLY/USDT
$ 0.007571 16634.99 10
13.56
59.18
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.267083 55306.59 495
177617.61
90904.18
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BNA/USDT
$ 0.001712 3704.21 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۵:۰۱
BNB/USDT
$ 601.87 1320776.40 568
5566000.09
4786917.80
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BNB/USDC
$ 601.36 35654.60 433
2186128.30
2157466.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BNB/TUSD
$ 601.92 26405.75 358
1816627.91
1828178.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BNC/USDT
$ 0.424502 15503.25 113
1607.02
3326.60
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BNT/USDT
$ 0.820092 46228.51 429
16390.81
20552.21
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BNX/USDT
$ 1.22 142138.20 399
23007.02
16604.65
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOB/USDT
$ -799300.00 2895633.19 333
9038.40
4927.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOB2
BOB2/USDT
$ -264810000000000.00 2549.74 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BOBA/USDT
$ 0.365789 175775.62 332
29128.85
15672.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بوبو کش
بوبو کش
Bobo Cash
BOBO/USDT
$ -1470000.00 381792.47 254
12124.11
4260.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOBPUPPY
BOBPUPPY/USDT
$ -302200.00 2105.68 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
BOBUKI/USDT
$ 0.000229 3386.10 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۳:۰۱
BOGE/USDT
$ -989000.00 24947.97 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BOME/USDT
$ 0.015646 4968813.58 555
211428.95
121733.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.41 32349.71 514
121921.77
183727.49
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BONE/USDT
$ 0.720450 670677.30 475
43198.23
55620.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BONG
BONG/USDT
$ -3E08 73802.75 2
9.50
25.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BONG
BONG/USDT
$ -17000000.00 147552.95 ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۷:۲۱
BONK/USDT
$ -430800.00 3024689.23 541
1223975.07
1267550.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BONK2SOL
BONK2SOL/USDT
$ -7522591737.00 3740.27 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BONKGROK/USDT
$ 0.000112 613.98 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۴:۴۹
BOO/USDT
$ 2.11 42164.71 1
21.45
52.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BOOK/USDT
$ 0.020499 124578.15 44
189.43
26.94
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOOST/USDT
$ -650000.00 1125.92 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BORING/USDT
$ 0.004167 28389.74 1
40.37
397.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BOSON/USDT
$ 0.563913 76310.46 305
8293.83
7586.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOTTO/USDT
$ 0.842523 396829.07 165
1265.02
297.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BOZO/USDT
$ -3E08 186620.61 157
1189.61
771.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BPC/USDT
$ 0.009646 2101.27 1
18.76
40.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۰:۱۷
پرایوپ
پرایوپ
Privapp Network
BPRIVA/USDT
$ 3.07 319123.12 239
2185.55
3213.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BRAINERS/USDT
$ 0.476404 154759.25 150
895.69
158.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BRANDON
BRANDON/USDT
$ -591940440000.00 2228.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۴:۴۷
BRANDON
BRANDON/USDT
$ -10252353300.00 602.12 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۱۱:۵۵
BRAWL/USDT
$ 0.001281 5401.46 14
1085.92
740.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BRCT/USDT
$ 0.006608 3976.99 1
19.97
28.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۸:۰۰
برد
برد
Bread
BRD/USDT
$ -480900.00 1373.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱۴:۵۷
BRISE/USDT
$ -16000000.00 69879.90 130
667.04
1672.98
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BRN/USDT
$ 0.377727 857928.26 166
2875.90
1268.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BROCK/USDT
$ 0.114661 87227.98 147
286.63
2388.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BRS/USDT
$ -438700.00 15073.46 7
13.00
15.40
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BSCPAD/USDT
$ 0.091830 3876.32 112
50.90
10.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BSCS/USDT
$ 0.006704 123947.92 61
327.96
57.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BSPT/USDT
$ 0.000857 13200.64 55
55.13
51.81
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BST/USDT
$ 0.692579 171350.59 189
591.08
1101.45
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 63.31 66847.96 548
88776.98
118596.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BSW/USDT
$ 0.088428 63740.29 322
28808.39
1430.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTC/USDT
$ 68678.48 796884265.03 844
6054713.63
5021612.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTC/TUSD
$ 68697.15 101686.23 534
1239455.12
1265673.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTC/USDC
$ 68637.34 2397394.13 571
1052407.93
1070851.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTC2/USDT
$ 0.066355 11031.23 35
97.28
208.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BTCAT
BTCAT/USDT
$ -1296218262.00 114713.56 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۷:۳۳
BTCAT
BTCAT/USDT
$ -22297801500.00 1381.33 1
-1E08
9.05
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۳:۰۱
BTCBAM/USDT
$ 0.499408 57982.70 1
2067.87
549.49
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTM/USDT
$ 0.012513 26539.53 1
142.20
61.94
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BTS/USDT
$ 0.003008 40323.80 97
88.59
482.51
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BTT/USDT
$ -1220000.00 65816.36 393
5814.25
4369.79
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BTT/USDC
$ -1220000.00 26907.97 262
1430.77
2656.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BUBBLE/USDT
$ 0.007518 18644.22 99
2278.82
1825.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BULL/USDT
$ -2E08 1708.30 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BUMP/USDT
$ 0.025984 20791.09 26
107.61
243.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BUNNY/USDT
$ 0.123888 28172.50 4
11.12
77.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BUP/USDT
$ 0.003451 426.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۳
BURGER/USDT
$ 0.483497 150684.14 284
6896.17
6167.57
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BURN/USDT
$ -33000000.00 1838.06 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۱۹:۰۱
BURN/USDT
$ -3490000.00 10257.33
13.31
72.56
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۱۱:۲۱
BVM/USDT
$ 1.45 100094.15 240
1553.13
6551.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BVT/USDT
$ 0.008681 2505.31 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۱۱:۲۲
BVT/USDT
$ 0.019951 2655.72 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۲:۴۷
BWLD/USDT
$ 0.048192 191425.58 96
362.42
178.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۱:۰۲
BWLD/USDT
$ 0.016743 66114.43 60
129.45
62.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BXC/USDT
$ 0.000101 94681.28 1
5.55
10.78
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BXN/USDT
$ 0.003576 178216.85 175
1166.49
719.02
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BXX/USDT
$ 0.064932 80150.89 315
8533.37
3594.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
BYN/USDT
$ 0.004379 26720.68 1
23.15
27.36
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
BZZ/USDT
$ 0.398508 27388.07 101
84.59
744.68
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
C98/USDT
$ 0.266684 57928.46 495
168287.98
207385.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CA/USDT
$ 0.490917 14271.14 1
29.02
701.26
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAD/USDT
$ 0.214873 642095.54 1
199.13
327.04
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۳۶
CAF/USDT
$ 0.000943 3682.52 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۷:۴۷
CAGA/USDT
$ 0.000469 785265.12 239
5253.14
4126.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAI/USDT
$ 0.004484 50246.15 31
583.63
64.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAKE/USDT
$ 2.94 211422.49 515
315299.00
426488.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAL/USDT
$ 0.000271 28933.36 83
219.69
229.35
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CALCIUM
CALCIUM/USDT
$ 0.010955 38251.09 22
28.92
36.06
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAMLY/USDT
$ -738200.00 3313.27 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۱۸
CANDY/USDT
$ 0.006920 2157.04 1
61.48
361.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۷
CANTO/USDT
$ 0.188866 54565.29 46
115.96
165.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAP/USDT
$ 0.058106 5624.85 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۳:۰۱
CAPO/USDT
$ 0.000604 27873.89 1
348.13
70.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CARE/USDT
$ -8E07 8481.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
CARR/USDT
$ 0.003822 32630.44 169
78.75
5844.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAS/USDT
$ 0.003629 26303.53 1
488.72
84.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAT/USDT
$ 0.001019 21695.52 193
825.73
1150.09
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CATA/USDT
$ 0.000614 343298.08 199
767.42
1477.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CATBOY/USDT
$ 0.056901 506272.95 163
10.45
1689.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CATCH/USDT
$ 1.95 779395.83 1
17469.29
1582.21
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰:۳۵
CATCH/USDT
$ 0.948193 87265.16 276
9275.17
10916.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CATCOIN/USDT
$ -57440190800.00 382290.88 273
6592.73
6284.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CATDOGE
CATDOGE/USDT
$ -949191600000.00 3916.72 1
18.42
41.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۰۱
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -36000000.00 133519.06 171
402.54
576.22
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -84303947400.00 1734931.86 179
3201.22
2694.84
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۴:۲۲
CATHEON/USDT
$ 0.000755 2230.90 1
183.19
27.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۹:۱۷
CATMAN/USDT
$ 0.000178 35474.15 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CATWIF/USDT
$ 0.001389 23401.16 28
98.56
31.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAU/USDT
$ 4.69 159352.99 68
614.32
270.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAVADA/USDT
$ -580900.00 320860.69 50 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAVADA/USDT
$ 0.005901 72545.00 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۱۰:۳۲
CAW
CAW/USDC
$ -11000000.00 44316.81 16
98.83
90.45
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CAW
CAW/USDT
$ -11000000.00 407704.66 268
7304.57
5604.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CAWCEO
CAWCEO/USDT
$ -12182916500.00 2835.49 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۱:۰۳
CBK/USDT
$ 0.821891 25800.38 32
78.19
385.18
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
بولین
بولین
Bullion
CBX/USDT
$ 0.015084 2039.17 207
561.91
867.57
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۱:۰۲
CCD/USDT
$ 0.003360 503885.94 228
718.01
1689.38
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CCT/USDC
$ 0.192515 5032.97 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CDOGE/USDT
$ -9970000.00 18247.65 1
127.37
69.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CDT/USDT
$ 0.437245 93966.18 1
711.73
160.22
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CDX/USDT
$ 0.015365 54945.09
926.60
801.69
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۳
CDX/USDT
$ 0.008432 9283.03 141
1643.65
969.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CEEK/USDT
$ 0.055622 176692.54 263
5984.43
16263.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CEJI/USDT
$ -258800.00 905.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
CEL/USDC
$ 1.41 28811.47 1
859.65
1252.98
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CEL/USDT
$ 1.39 455183.36 297
5024.85
4796.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CELL/USDT
$ 0.730381 50694.87 155
1000.70
755.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CELO/USDT
$ 0.874190 1859738.70 551
78663.71
89542.51
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.026144 46178.47 402
17438.15
20680.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CELT/USDT
$ -568700.00 26027.05 69
166.60
138.94
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CENNZ/USDT
$ 0.018667 50231.11 191
1859.39
297.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CENX/USDT
$ 0.000505 10333.22 64
222.14
239.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CERE/USDT
$ 0.004778 57746.54 124
698.29
195.64
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CETUS/USDT
$ 0.106159 175572.97 361
9060.39
10646.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CFX/USDT
$ 0.222169 132025.50 478
685879.42
729526.26
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CGG/USDT
$ 0.034565 1938.22 41
130.18
103.65
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۹:۱۸
CGPT/USDC
$ 0.229511 108024.26 124
22.74
257.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CGPT/USDT
$ 0.230300 321835.46 291
3655.56
4089.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CGV/USDT
$ 0.075426 14001.86 270
6719.42
7889.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CHAMP/USDT
$ 0.016204 18477.11 2
27.73
36.94
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۵:۰۰
چینج
چینج
Change Our World
CHANGE/USDT
$ 0.005024 105461.75 1
266.39
6.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHATGPT/USDT
$ 0.000105 372462.42 111
202.11
329.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲۱:۰۳
CHATGPT/USDT
$ -147600.00 102529.70 29
545.36
49.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHE/USDT
$ 0.002921 18761.26 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
CHEERS/USDT
$ 0.009864 4692.72 1
166.08
87.78
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۷:۰۱
CHEQ/USDT
$ 0.051839 37827.53 265
747.30
4435.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CHESS/USDT
$ 0.193371 59310.72 408
199314.76
46343.42
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHEX/USDT
$ 0.200991 81574.51 224
2060.33
8729.55
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ - ۱۱:۴۷
CHEX/USDT
$ 0.192211 39400.75 127
1002.34
990.13
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CHICA/USDT
$ 0.015515 49601.32 1
19.02
41.98
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CHKN/USDT
$ -22000000.00 898493.71 98
348.91
42.62
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHMPZ/USDT
$ 0.000136 72864.86 1
18.24
16.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHNG/USDT
$ 0.084986 242671.20 224
6947.43
7182.52
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
CHO/USDT
$ 0.074163 1480120.21 291
15655.58
2249.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHOKE/USDT
$ 0.022338 1061.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۱:۰۳
CHONKY/USDT
$ -254400.00 73475.60 162
43.51
1991.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CHRISPUMP/USDT
$ -3830000.00 39598.71 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۱۹:۵۳
CHRP/USDT
$ 0.020068 35874.81 1
979.12
647.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CHZ/USDT
$ 0.152431 600312.58 573
227684.69
146126.17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CIRUS/USDT
$ 0.017901 209517.24 1
660.16
130.71
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CITY/USDT
$ 3.13 34934.36 145
1312.03
623.75
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.017006 139068.62 310
3615.44
4365.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLEO/USDT
$ 0.012987 10020.45 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CLFI/USDT
$ 2.03 367596.02 420
66727.25
59622.21
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLIPS/USDT
$ -79000000.00 37781.88 79
232.61
106.56
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CLOAK/USDT
$ -4E05 561.25 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CLORE/USDT
$ 0.160938 1539202.50 360
7559.04
11617.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLOUD/USDT
$ 0.003019 66376.86 1
38.33
186.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLS/USDT
$ 0.131293 63529.88 142
1134.79
212.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLUB/USDT
$ 0.001400 8939.48 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۲۲:۳۱
CLV/USDT
$ 0.073414 72499.09 188
750.04
2260.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CLY/USDT
$ 0.154259 93882.77 232
1550.37
1990.33
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CMP/USDT
$ 0.005516 3589.03 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۲۱:۰۱
CNC/USDT
$ 0.488219 26056.10 39
118.21
60.71
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CNG/USDT
$ 0.026923 30602.52 115
51.71
180.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CNS/USDT
$ -2810000.00 33882.27 1
6.92
121.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CNTM/USDT
$ 0.001783 22043.03 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CO/USDT
$ -1700000.00 12933.65 1
86320.84
120737.57
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۶:۴۱
COBE/USDT
$ 0.219329 3455.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰:۵۳
CODAI/USDT
$ -1123829821.00 120958.85 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COGE/USDT
$ -6150757862.00 2408.43 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۱۴:۰۱
COL/USDT
$ 0.003608 1936.13 1
65.30
21.36
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۹:۴۸
COLLE/USDT
$ 0.060472 55005.93 103
124.24
519.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COLT/USDT
$ 0.000233 70830.06 5
28.33
20.23
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کامنز اِرس
کامنز اِرس
Commons Earth
COM/USDT
$ 0.426556 127276.14 253
3555.34
3795.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COMAI/USDT
$ 0.815197 46975.37 117
1518.76
1024.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
COMBO/USDT
$ 0.721390 3667.45 153
508.58
684.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 62.65 39551.76 285
243410.67
255034.80
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CONV/USDT
$ 0.001257 26842.51 118
526.80
272.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CONX/USDT
$ 27.46 70078.48 1
74.50
158.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COPI/USDT
$ 0.098044 139197.20
5651.22
1654.12
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۰:۰۲
COPI/USDT
$ 0.050630 46391.56 187
705.10
621.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
COQ/USDT
$ -3260000.00 454465.68 268
1605.76
2815.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CORE/USDT
$ 2.09 1169628.74 566
36773.94
66632.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COREUM/USDT
$ 0.122742 136998.76 316
18440.21
4643.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COS/USDT
$ 0.003598 2292.52 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۹:۰۱
COSMIC/USDT
$ 0.345640 206099.53 128
3296.89
147.68
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COTI/USDT
$ 0.135349 73262.15 324
1752.77
4189.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
COVN/USDT
$ 0.033375 69571.46 14
70.58
115.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CPH/USDT
$ 0.016436 35908.92 15
8.37
94.47
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ - ۱۹:۳۳
CPOS/USDT
$ -1E07 22385.63 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
CPU/USDT
$ 0.015489 53060.04 6
20.17
21.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CQT/USDT
$ 0.246228 46819.15 158
1259.28
2453.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CR/USDT
$ -459200.00 18000.81 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CRAZYBUNNY
CRAZYBUNNY/USDT
$ -3018757627.00 353806.66
63.24
529.00
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۸:۵۲
CRAZYBUNNY
CRAZYBUNNY/USDT
$ -22218955300.00 1115.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۹:۰۴
CRAZYPEPE
CRAZYPEPE/USDT
$ -99783781400.00 25339.61 14
261.53
11.98
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CRDC/USDT
$ 0.000226 26014.53 9
79.10
25.48
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CRE/USDT
$ 0.007170 7062.11 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ - ۱۱:۴۸
CREAM/USDT
$ 81.81 122755.11 360
36771.86
9019.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CREO/USDT
$ 0.078918 1083690.15 265
19047.96
4378.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CREPE/USDT
$ 0.016071 57985.37 115
100.81
178.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CRETA/USDT
$ 0.014944 131926.49 146
836.13
343.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CRF/USDT
$ 0.001367 25975.20 1
107.61
27.85
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CRGPT/USDT
$ 0.080616 59969.99 10
61.40
55.52
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کرنچ
کرنچ
Cranch
CRH/USDT
$ 0.032067 574253.74 75
300.21
110.22
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CRK/USDT
$ 0.633105 174104.47 508
321987.38
3614.79
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۹:۴۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.118107 146156.11 453
19095.81
24353.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CROWN/USDT
$ 0.698612 19807.13 54
750.52
359.35
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CROWN2
CROWN2/USDT
$ 0.979005 10895.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۰:۱۷
CROWN2
CROWN2/USDT
$ 0.627382 14750.11 1
103.02
356.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CRT/USDT
$ 0.005344 63174.41 121
234.11
236.71
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CRTS/USDT
$ 0.000750 31012.38 85
24.30
409.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CRU/USDT
$ 0.885328 20868.53 168
1834.37
1209.36
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.490389 66218.13 282
210447.89
142211.60
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.492138 25446.81 355
160567.49
118930.75
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CSIX/USDT
$ 0.042815 162193.66 215
1358.44
1717.60
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030408 484274.51 489
63127.26
106699.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CSWAP/USDT
$ 0.066870 189347.13 128
717.05
505.42
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CT/USDT
$ 0.003453 3073.36 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CTA/USDT
$ 0.210581 764586.29 216
8036.54
6093.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CTC/USDT
$ 0.702666 54189.30 436
15296.45
25277.49
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CTEX/USDT
$ 0.090024 994.25 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۲۰:۲۳
CTK/USDT
$ 0.701209 36760.14 184
3857.34
6919.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CTN/USDT
$ 0.093608 10757.21 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CTO/USDT
$ -700300.00 1877.25 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۲:۳۱
CTP/USDT
$ 0.005002 301080.42 131
749.59
126.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CTP/USDT
$ 0.006135 179013.22
855.19
275.95
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
CTXC/USDT
$ 0.335011 69547.67 291
1525.49
3623.35
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CTY/USDT
$ 18.97 17981.38 2
14.24
14.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CU/USDT
$ 0.324162 106406.11 207
1296.22
2237.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CUDOS/USDT
$ 0.022790 126014.54 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۲۰:۲۱
CUDOS/USDT
$ 0.016723 62077.93 250
2983.15
619.75
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CULT/USDT
$ -3020000.00 9927.20 1
187.62
334.80
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CVIP/USDT
$ 0.000699 6762.75 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CVN/USDT
$ 0.257646 38039.64 1
176.95
57.85
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CVNT/USDT
$ 0.933773 28811.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۵۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.391792 60476.28 399
6987.88
13235.13
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CVT/USDT
$ 0.000348 29274.77 4
20.16
12.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CVTX/USDT
$ 0.061659 10022.67 80
558.93
379.33
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CVX/USDT
$ 2.89 47825.18 301
4195.85
1435.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CWA/USDT
$ 0.041757 171592.89 1
109.92
7.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
CWAR/USDT
$ 0.014136 9254.24 1
104.71
40.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CWEB/USDT
$ 0.009263 2606.71 192
645.68
976.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۶:۰۴
CWS/USDT
$ 0.428678 4468.91 1
121.75
32.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CXT/USDT
$ 0.000400 2148.86 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۰:۳۱
CYBER/USDT
$ 9.17 44466.07 524
45021.27
90066.18
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
CYBERTRUCK
CYBERTRUCK/USDT
$ -399990000000000.00 551.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
CYBONK/USDT
$ -2430000.00 2457.14 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۹:۲۱
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.044284 858340.80 223
1401.16
978.10
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DAI/USDT
$ 0.999959 254489.43 582
73157.97
221110.61
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DAMEX/USDT
$ 0.021883 1901.42 60
624.05
51.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۲۲:۳۱
DAO/USDT
$ 0.794972 118732.44 249
1139.40
2908.48
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DAPPX/USDT
$ 0.010173 20671.59 1
717.54
526.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DAR/USDT
$ 0.178035 68929.95 396
23995.57
9650.05
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DARC/USDT
$ 0.000606 68641.18 110
341.99
159.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 30.28 95722.18 496
304209.43
310429.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 30.23 59495.69 328
87102.00
99382.84
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DAVINCI/USDT
$ 0.016433 96191.25 1
206.19
59.27
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.005275 507414.74 36
68.54
131.12
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DBZ/USDT
$ -64000000.00 73059.95 16
9.33
291.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DC/USDT
$ 0.000697 253944.97 224
2182.17
792.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCARD/USDT
$ 0.017332 233867.29 168
193.93
1083.65
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCB/USDT
$ 0.080776 217441.57 367
22177.56
15211.20
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCI/USDT
$ 0.871493 167991.16 128
336.29
3747.33
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCK/USDT
$ 0.050148 106327.45 245
3995.81
2279.52
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCM/USDT
$ 0.000473 373206.04 26
91.34
83.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DCR/USDT
$ 20.66 60617.39 236
4824.20
2053.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DD/USDT
$ 0.933081 20945.95 105
523.37
749.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEB/USDT
$ 0.001326 52624.36 99
442.78
69.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DECHAT/USDT
$ 0.588787 65228.03 200
1365.39
1234.37
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEFI/USDT
$ 0.065032 98637.27 160
3400.70
1197.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEFROGS/USDT
$ 872.68 831169.06 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۲۹
DEFROGS/USDT
$ 872.68 831169.06 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۲۴
DEFROGS/USDT
$ 332.40 179194.23 88
201.68
10.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEGEN/USDT
$ -66000000.00 13090.32 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEGENBASE
DEGENBASE/USDT
$ 0.021856 133258.63 219
777.29
3687.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEGO/USDT
$ 2.31 41832.76 308
75605.08
42084.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEGO/ETH
$ 2.29 25274.70 189
19503.55
11881.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEL/USDT
$ 0.003021 62619.41 136
157.96
1083.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001579 63903.09 120
1531.13
14.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DERI/USDT
$ 0.018348 30424.06 1
54.72
53.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DERP/USDT
$ -3340000.00 1722.14 94
382.80
127.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۸:۲۴
DERPDEX
DERPDEX/USDT
$ -2E08 202141.46 111
72.63
42.92
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DETF/USDT
$ 0.051946 61938.62 230
7092.36
4386.57
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DETF/USDT
$ 0.082650 101667.44
247.44
2199.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۴
DEUS/USDT
$ 28.40 359.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۱:۲۳
DEVVE/USDT
$ 0.379605 62943.14 161
902.74
710.47
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DEXE/ETH
$ 12.68 25624.31 224
1361.70
738.71
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEXE/BTC
$ 12.65 45940.58 272
2165.54
2212.46
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEXE/USDT
$ 12.67 33249.78 402
3746.81
2089.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DEXTF/USDT
$ 0.232491 6435.63 234
1764.07
995.29
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.044836 32003.44 204
1770.78
3366.26
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DFC/USDT
$ 1.04 680114.92 154
883.05
350.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.003642 33096.73 237
670.79
1419.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DFYN/USDT
$ 0.021219 34644.33 17
31.35
900.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DGC/USDT
$ 0.000560 17690.61 1
124.52
18.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DGH/USDT
$ 0.002655 3130.46 12
64.83
7.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۵:۰۱
DGI/USDT
$ 0.010872 263452.25 123
357.70
3708.40
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DHP/USDT
$ 0.000498 2892.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۴:۳۲
DIABLO/USDT
$ -12000000.00 1482.51 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ - ۲۱:۰۱
DICE/USDT
$ 0.026879 4604.12 155
183.57
809.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DIE/USDT
$ -2E08 26099.55 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
DIGI/USDT
$ 0.220982 34657.90 100
288.45
33.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DIKO/USDT
$ 0.186103 3229.62 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۲۲:۰۱
DINGO/USDT
$ -103500.00 3412.55 32
77.38
100.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
دوج اینو
دوج اینو
Dogey-Inu
DINU/USDT
$ -3156891087.00 18322.39 11
76.94
42.51
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DIONE/USDT
$ 0.013066 415445.54 290
14208.35
5438.64
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DIS/USDT
$ 0.034145 16899.60 1
14.95
9.28
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۱۲:۳۸
DKA/USDT
$ 0.028772 28847.61 1
1549.94
1816.27
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DKS/USDT
$ 0.000184 73464.04 116
1198.39
1122.56
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DLANCE/USDT
$ 0.001329 5277.41 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
DLORD/USDT
$ 0.000756 5084.89 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DLORD/USDT
$ 0.003351 73122.94
203.70
69.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۲:۲۲
DMAIL/USDT
$ 0.799911 446720.47 240
40.99
3188.98
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۴:۰۷
DMAIL/USDT
$ 0.549328 70357.66 435
38608.00
46371.08
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
دارک متر
دارک متر
Dark Matter
DMT/USDT
$ 132.14 69606.02 1
1182.98
489.69
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DMTR/USDT
$ 0.113282 101439.72 221
2505.40
1230.57
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DNX/USDT
$ 0.455925 519052.01 322
27350.76
6134.11
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOD/USDT
$ -1E08 1035.37 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۷:۵۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.185007 192116.63 470
229587.91
311186.65
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOGA/USDT
$ 0.009555 9058.67 231
2647.87
983.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.169304 15896810.81 579
2493910.85
1118428.39
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.169397 36794.38 343
691667.71
507810.77
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TUSD
$ 0.169801 26854.84 345
431345.14
420600.17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DOGE1
DOGE1/USDT
$ -16253000000000.00 1066.97 1
10.15
138.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۱۲:۵۵
دوج-2
دوج-2
DOGE-2
DOGE2/USDT
$ -9237902495.00 28915.33 1
15.30
190.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DOGE20/USDT
$ -593400.00 163790.97 77
445.59
248.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOGECEO/USDT
$ -81055700000000.00 1693.52 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۲۳:۰۱
DOGEKING
DOGEKING/USDT
$ -3011588702.00 19.76 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
DOGEMOB/USDT
$ 0.007619 442740.29 133
248.81
536.35
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOGEPAY
DOGEPAY/USDT
$ -53241400000000.00 2163.14 1
156.06
24.43
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ - ۲۰:۰۱
DOGGO
DOGGO/USDT
$ -9154738796.00 52497.30 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOGGY/USDT
$ 0.000844 30780.71 80
24.60
470.04
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DOGSROCK
DOGSROCK/USDT
$ -1479781000000.00 1020.82 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
DOGWIFHAT/USDT
$ 0.028951 41533.94 138
121.21
1056.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DOLZ/USDT
$ 0.013337 20973.53 31
77.77
86.70
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DONS/USDT
$ -944000.00 76682.40 1
65.92
0.065485
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOODOO/USDT
$ 0.769887 52692.84 60
183.77
154.15
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOPE/USDT
$ 0.029094 2685.33 71
397.86
279.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۶:۴۷
DORA/USDT
$ 0.146222 85892.14 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۲۰:۴۷
DORKL/USDT
$ 0.000848 94373.31 1
433.42
741.56
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOSE/USDT
$ 0.005445 3257.19 1
86.87
1770.59
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۲۰:۴۸
DOT/USDT
$ 7.41 332661.54 559
1473361.46
1440002.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DOT/BTC
$ 7.42 49395.30 358
500433.98
534737.62
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DOVU/USDT
$ 0.001792 75117.27 123
295.67
632.09
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DPEX/USDT
$ 0.000149 838.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۱۱:۳۰
DPR/USDT
$ 0.005303 28353.14 1
34.66
59.55
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DPX/USDT
$ 23.30 22765.55 1
12.93
20.61
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DRC/USDT
$ -39000000000000000.00 2242.20 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ۱۶:۱۷
DREAMS/USDT
$ 0.002197 96769.88 88
1856.30
344.35
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۲
DREAMS/USDT
$ 0.001029 43836.57 150
959.94
799.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DRF/USDT
$ 0.002034 8352.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۸:۳۴
DRIFT/USDT
$ 0.455925 98856.47 271
7799.07
6055.73
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DRM/USDT
$ 0.004465 1032.93 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۵:۰۲
DSLA/USDT
$ 0.000564 28819.08 83
388.20
166.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DSYNC/USDT
$ 0.262227 366200.90 94
1232.98
756.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DT2024
DT2024/USDT
$ -12332830900.00 27144.98 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۱۲:۰۳
DT2024
DT2024/USDT
$ -482177750000.00 1173.14 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ - ۰:۴۷
DTR/USDT
$ 0.030047 315.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۹:۵۲
DUA/USDT
$ 0.032968 3814.66 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DUCK/USDT
$ -46000000.00 1092.03 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۲۲:۳۱
DUEL/USDT
$ 0.010463 110296.88 218
942.36
756.82
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DUKO/USDT
$ 0.003270 632140.60 212
1506.81
1792.97
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DUREV/USDT
$ 0.095636 22674.77 90
507.99
252.30
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DUSK/USDT
$ 0.404759 221321.23 338
9984.49
7722.54
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DUX/USDT
$ 0.005195 3390.72 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DVI/USDT
$ 0.024696 76894.35 232
3585.40
167.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DVRS/USDT
$ -105000.00 622.21 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DVT/USDT
$ -664800.00 15744.83 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ - ۵:۵۷
DWARS/USDT
$ 0.063474 2141.58 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۸:۱۹
DXGM/USDT
$ 0.000888 7974.40 1
499.26
390.41
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
DYDX/USDT
$ 2.10 227613.05 476
1433023.78
1244246.85
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DYM/USDT
$ 3.24 161685.97 499
387843.81
344223.86
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DYP/USDT
$ 0.053934 82717.21 246
3284.36
3210.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
DZ/USDT
$ -6600000.00 1675.68 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DZOO/USDT
$ 0.007276 108277.45 1
34.75
244.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EAI/USDT
$ 0.036902 295625.74 1
624.69
175.42
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EARLY/USDT
$ 0.028331 1888.38 38
229.86
556.63
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۵:۴۹
EARN/USDT
$ 0.000913 23808.40 201
2426.45
4921.24
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ECC/USDT
$ -1E18 2785.55 1 ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۱۹:۴۸
ECC/USDT
$ 0.000450 14185.70 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۱۱:۳۳
ECET
ECET/USDT
$ 0.089885 1940.04 1
418.28
41.10
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۰:۱۸
ECOTERRA/USDT
$ 0.001167 61632.51 20
128.44
20.36
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EDEN/USDT
$ 0.104117 29910.21 94
582.71
35.32
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EDU/USDT
$ 0.926136 156189.19 531
74519.55
68117.42
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EFC/USDT
$ 0.832480 26756.15 1
15.37
19.06
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EG/USDT
$ 0.001119 25785.52 38
79.49
123.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EGC/USDT
$ 9.12 29365.81 1
24.02
951.34
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EGG/USDT
$ 0.001761 16597.03 1
650.41
64.76
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EGLD/USDT
$ 40.37 156403.30 523
156587.98
343814.66
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EGO/USDT
$ 0.042063 109541.74 127
809.35
348.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۲۱:۰۲
EGO/USDT
$ 0.040658 709040.55 229
1605.02
1715.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EGON/USDT
$ 0.164029 85593.06 25
8.00
1725.89
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EGRN/USDT
$ 0.692761 41920.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۹:۳۳
EJS/USDT
$ 0.005426 126048.23 40
390.47
255.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EKTA/USDT
$ 0.002241 10859.03 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EL/USDT
$ 0.008914 31464.86 47
627.13
248.78
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ELAN/USDT
$ 0.245057 282.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۰:۰۶
ELDA/USDT
$ 0.010639 198332.80 142
1981.23
745.88
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ELF/USDT
$ 0.525982 26450.72 388
12511.66
55001.03
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ELF/ETH
$ 0.528890 25633.57 201
2553.12
15891.06
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ELF/BTC
$ 0.523939 45067.46 258
3579.14
14833.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ELG/USDT
$ 1.31 98244.05 375
34709.74
25898.75
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ELMO/USDT
$ 0.004076 2349.34 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۶:۴۹
ELON/USDT
$ -22000000.00 112820.58 369
42040.94
3636.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ELON2024
ELON2024/USDT
$ -325607080000.00 15951.58 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۷:۳۳
ELON2024
ELON2024/USDT
$ -400136470000.00 1984.64 1 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۲:۱۹
ELONDOGE
ELONDOGE/USDT
$ -41761600000000.00 1948.93 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۳:۳۱
ELONMARS
ELONMARS/USDT
$ -15746200000000.00 2025.80 19
270.00
2.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۲۱:۳۳
EMC/USDT
$ 0.638371 35554.05 245
1904.98
3986.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EMGS/USDT
$ -400100.00 202.78 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۵:۰۳
EMOJI/USDT
$ -4900000.00 60659.79 ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ - ۱۷:۳۳
EMOJI/USDT
$ -58000000.00 2465.85 1
24.34
231.48
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۱۶:۰۱
EMP/USDT
$ 0.010302 1314.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - ۱۷:۳۱
EMPIRE/USDT
$ 0.000623 2886.86 1
6.66
234.26
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۲۱:۱۸
EMR/USDT
$ 0.005304 155402.72 40
57.70
98.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EMRLD/USDT
$ 0.006303 68177.30 1
15.80
360.79
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ENA/USDT
$ 0.899064 563448.90 436
1593367.62
2059356.49
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ENIX/USDT
$ -155500.00 2268.23 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ENJ/USDT
$ 0.367717 191034.46 499
61412.37
65575.90
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ENS/USDC
$ 25.97 28144.95 352
204819.82
257406.28
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ENS/USDT
$ 26.04 975446.24 494
660929.15
710907.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ENTC/USDT
$ 0.070321 2926.12 1
1.80
36873.16
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۲۲:۰۱
EOS/USDC
$ 0.818763 26432.77 361
132219.21
199308.07
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EOS/USDT
$ 0.819247 126280.50 330
405898.10
472200.53
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EOSC/USDT
$ 0.001821 60349.36 1
29.23
25.87
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EPIKO/USDT
$ 0.007807 234120.96 78
430.06
3130.58
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EPX/USDT
$ 0.000198 30814.89 330
49388.04
26864.43
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EQ/USDT
$ -241000.00 28219.43 99
259.38
205.33
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EQB/USDT
$ 0.526581 30433.25 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ERG/USDT
$ 1.20 142377.00 221
1017.09
1571.50
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ESE/USDT
$ 0.055742 168062.16 116
582.61
479.29
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ESE/USDT
$ 0.123431 60197.20 130
1010.04
1259.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۹:۰۲
ETC/USDT
$ 31.35 500446.13 517
1842530.59
1525265.44
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETC/BTC
$ 31.49 44785.18 382
620559.89
419693.91
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ETE/USDT
$ 0.003631 3347.25 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ETERNAL/USDT
$ 0.220333 4030.28 1
52.69
28.83
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ETFSOL2024
ETFSOL2024/USDT
$ -544950650000.00 1238.57 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۷:۵۳
ETH/TUSD
$ 3864.35 162842.00 532
992812.28
1027542.16
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETH/USDC
$ 3861.19 2277972.86 589
1770506.73
1659398.01
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETH/USDT
$ 3865.37 208941461.35 728
4382920.92
4374098.72
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETH/BTC
$ 3865.98 1105033.88 461
955830.00
1122313.93
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETHA/USDT
$ 0.008218 29082.35 1
37.26
12.15
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ETHF/USDT
$ 0.139822 29776.55 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۱۲:۳۵
ETHFI/USDT
$ 4.79 1449151.25 452
90684.09
71311.09
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETHPAD/USDT
$ 0.003548 3348.29 1
71.44
27.31
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۳:۱۷
ETHW/USDT
$ 3.69 138903.36 505
68523.09
72583.99
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
ETL/USDT
$ 0.000294 3696.52 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۴:۰۵
ETP/USDT
$ 0.012797 26300.78 124
592.24
210.81
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
ETRL/USDT
$ 0.006845 124680.95 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۹:۴۷
EUL/USDC
$ 4.57 26321.46 1
10.72
35.67
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EUL/USDT
$ 4.57 27339.66 1
117.67
5.13
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EURT/USDT
$ 1.04 1181.63 197
2194.43
2002.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۱۹:۵۳
EVADORE
EVADORE/USDT
$ 0.001939 126584.76 135
125.17
696.19
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۴۸
EVDC/USDT
$ -535200.00 108474.24 92
335.50
180.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۲۱:۰۲
EVDC/USDT
$ -173100.00 39321.11 1
627.74
175.96
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۸:۳۱
EVE/USDT
$ 0.002970 1403.41 1
16.97
10.27
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۲:۰۱
EVER/USDT
$ 0.053457 11398.77 73