خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61163.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۰۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3003.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۰۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.497148
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۰۸
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.448440
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۱:۰۸

قیمت ارزهای دیجیتال در کریپتو دات کام

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.387780 9509.68 409
83349.29
88291.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
1INCH/USDT
$ 0.388095 7928.40 381
72117.81
74209.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AAVE/USDT
$ 84.97 882869.65 510
686401.18
665167.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AAVE/USDT
$ 84.91 356050.25 451
654064.15
634921.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ACA/USDT
$ 0.105042 2297.45 205
5473.49
6253.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ACA/USDT
$ 0.104990 1987.46 233
5314.53
5493.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029705 29864.93 324
26133.30
16951.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029769 153584.52 365
17091.15
27700.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ACS/USDT
$ 0.002458 6702.75 7
3941.55
5517.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ADA/USDT
$ 0.448719 2532842.10 591
1885287.14
2316137.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ADA/BTC
$ 0.449132 68905.93 448
592696.15
887804.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ADA/USDT
$ 0.448440 1811707.02 523
1851654.02
1968304.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AERGO/USDT
$ 0.136290 5210.50 251
5459.03
2620.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AERO/USDT
$ 1.88 3832.65 67
627.82
188.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۵:۰۱
AERO/USDT
$ 1.64 10937.81 1
0.160975
7303.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AEVO/USDT
$ 1.63 12018.64 316
7516.34
7751.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AGIX/USDT
$ 0.701421 38708.94 263
5664.83
4990.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۸:۵۷
AGIX/USDT
$ 0.828040 58461.28 429
41335.75
67020.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AGIX/USDT
$ 0.829020 14035.38 320
6211.64
7554.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AGLD/USDT
$ 1.08 16377.88 299
33807.69
24354.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AGLD/USDT
$ 1.08 5612.79 275
28647.08
29487.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AIOZ/USDT
$ 0.642673 64532.10 218
5758.24
6132.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AIOZ/USDT
$ 0.643332 90270.42 228
4193.31
5911.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AKT/USDT
$ 3.76 145573.96 314
12717.27
13620.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALCX/USDT
$ 25.65 940.11 298
27340.45
20365.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALGO/USDT
$ 0.171768 76289.10 424
138402.30
121730.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALGO/USDT
$ 0.171580 89984.10 402
151098.80
152426.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALGO/BTC
$ 0.171985 12275.06 343
74727.88
75781.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALI/USDT
$ 0.020145 156705.54 255
9648.23
5684.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.21 6155.71 336
44211.68
44438.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.113190 4914.60 308
13292.17
18122.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ALT/USDT
$ 0.380750 52997.73 352
7453.34
7346.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AMP/USDT
$ 0.007308 55348.90 224
4254.11
4073.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AMP/USDT
$ 0.007328 15124.18 159
3635.52
3840.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ANKR/USDT
$ 0.043262 78707.37 367
57640.24
57507.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ANKR/USDT
$ 0.043300 42628.42 388
60630.77
62117.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
APE/BTC
$ 1.34 14734.73 205
7168.72
4989.49
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۳۲
APE/USDT
$ 1.21 53830.39 414
436655.42
460893.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
APE/USDT
$ 1.21 79318.47 429
441713.87
476262.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
API3/USDT
$ 2.29 9159.53 438
118469.22
128245.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
API3/USDT
$ 2.29 9814.56 428
115554.04
116443.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
APT/USDT
$ 9.40 128898.64 424
179657.84
174409.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
APT/USDT
$ 9.40 82045.54 407
80368.96
108144.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AR/USDT
$ 24.85 107013.52 425
48463.21
64873.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AR/USDT
$ 24.84 69903.29 384
47717.44
47760.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARB/USDT
$ 1.13 172313.94 294
273968.52
288520.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARB/USDT
$ 1.13 335927.29 345
873198.78
897130.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARCH/USDT
$ 0.143680 1843.70 282
2854.14
3772.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARK/USDT
$ 0.708770 927.85 210
7479.77
4756.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARKM/USDT
$ 1.59 24450.75 308
6605.63
26541.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ARPA/USDT
$ 0.068866 26478.29 160
2594.71
3333.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ASTR/USDT
$ 0.098802 250058.50 378
31257.08
11462.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ASTR/USDT
$ 0.098764 297275.69 429
28479.37
15178.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/CRO
$ 8.18 45719.33 324
17948.03
13113.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.19 768107.45 502
324700.38
639190.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.19 166649.02 508
319589.69
507922.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.20 43884.54 457
169875.90
176795.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AUDIO/USDT
$ 0.178050 21896.05 369
29721.73
33538.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AUDIO/USDT
$ 0.178121 6087.64 339
28115.17
28889.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AURORA/USDT
$ 0.245861 13441.22 235
4102.09
3542.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AVAX/BTC
$ 34.33 158747.96 409
1343896.15
720294.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AVAX/USDT
$ 34.27 2214615.21 507
2287894.67
2121218.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AVAX/USDT
$ 34.29 971228.98 552
1409416.69
1393563.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AXL/USDT
$ 1.17 11825.67 273
9332.06
6537.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AXL/USDT
$ 1.16 94455.85 385
42073.82
40681.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AXS/USDT
$ 7.02 25246.59 379
285466.52
461652.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
AXS/USDT
$ 7.02 50064.28 377
304049.56
268362.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BADGER/USDT
$ 4.24 3044.86 363
48087.89
47822.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BADGER/USDT
$ 4.25 1683.68 371
52422.04
52514.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BAL/USDT
$ 4.28 507.46 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۴:۵۳
BAL/USDT
$ 3.78 1358.23 314
21167.14
21964.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.45 4595.08 309
28566.11
21113.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.45 5276.93 301
29404.57
20868.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.240410 5191.41 353
2096.85
1558.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.240586 8943.68 361
20598.26
21085.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BCH/USDT
$ 468.67 161109.06 470
1249775.39
1195242.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BCH/USDT
$ 468.41 566739.19 493
1274253.25
1204598.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BCH/BTC
$ 469.17 150851.00 420
530967.50
512729.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BCUT/USDT
$ 0.174408 18063.26 321
16569.05
19861.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BEAT/USDT
$ 0.012665 93049.76 143
612.77
265.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BICO/USDT
$ 0.515510 6571.57 248
12464.74
12362.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BICO/USDT
$ 0.515675 918.50 234
12902.01
14096.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BIGTIME/USDT
$ 0.183390 4491.59 391
50742.00
53742.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BIGTIME/USDT
$ 0.183323 1998.02 257
4053.73
5028.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BLUR/USDT
$ 0.384690 15641.73 415
28984.44
33308.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BLUR/USDT
$ 0.384853 15087.85 405
30842.81
31716.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.396190 23196.92 256
10982.03
6681.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BNT/USDT
$ 0.699330 4977.83 215
3916.58
2240.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BNT/USDT
$ 0.696758 3316.41 156
1055.56
1423.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BOBA/USDT
$ 0.386350 7645.09 245
23933.86
24638.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BOME/USDT
$ 0.023312 68556.89
1031.07
550.21
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۲۱:۰۲
BOME/USDT
$ 0.006793 40818.85 176
390.92
1130.76
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۸:۰۲
BOME/USDT
$ 0.009488 48863.79 387
126207.45
128867.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BOME/USDT
$ 0.009460 387757.20 413
129476.42
144834.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.84 7129.08 357
28761.88
31363.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BONE/USDT
$ 0.604700 33131.69 271
8636.63
9125.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BONE/USDT
$ 0.605141 2156.50 235
5610.51
8213.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BONK/USDT
$ -142500.00 40069.33 433
83521.69
92295.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BONK/USDT
$ -142700.00 9146.87 399
77527.49
83407.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BOSON/USDT
$ 0.494970 50074.63 250
7571.24
5223.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BRICK/USDT
$ 0.127380 12605.91 62
54.00
22.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BTC/PYUSD
$ 61009.40 80072.56 320
50161.99
22992.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BTC/EUR
$ 61083.21 806368.30 378
210467.45
191141.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BTC/USDT
$ 61198.17 304724047.29 688
4836921.39
766753.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
BTC/USDT
$ 61163.31 322581786.37 658
4291794.28
619795.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
C98/USDT
$ 0.273880 3051.57 356
44513.20
43811.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CANTO/USDT
$ 0.162360 3613.97 8
212.68
99.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024819 43330.63 292
51104.48
49767.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024823 9119.23 318
49482.97
48672.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CHESS/USDT
$ 0.201070 2007.08 164
7727.92
7870.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CHR/USDT
$ 0.304460 4448.47 346
56988.58
56994.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CHR/USDT
$ 0.304201 14424.56 341
61631.99
61590.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CHZ/USDT
$ 0.111314 74998.80 410
79356.66
80100.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CHZ/USDT
$ 0.111180 55686.28 386
78229.72
79352.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021555 253077.46 349
73520.72
73793.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021544 420185.97 334
71363.46
70843.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.60 11276.29 296
42394.54
46780.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.64 4636.03 300
36018.18
36489.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
COQ/USDT
$ -2500000.00 3020.26 161
2533.49
2536.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CORGIAI/USDT
$ 0.001709 40687.80 320
16109.82
10828.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CORGIAI/USDT
$ 0.001687 3821.52 130 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
COS/USDT
$ 0.011405 134074.93 178
5611.52
5256.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
COTI/USDT
$ 0.108818 51227.85 246
4507.23
4261.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
COTI/USDT
$ 0.109025 35055.68 266
4294.46
4517.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CQT/USDT
$ 0.220798 8019.38 152
4452.83
4368.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CQT/USDT
$ 0.221219 2706.01 1
17.92
409.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.122920 3788417.02 466
45759.85
40900.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.123019 2446244.95 478
76999.28
84913.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/PYUSD
$ 0.122582 1952.72 273
2707.50
2836.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CROB/USDT
$ 0.037298 150971.86 270
17498.74
25291.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CROID/USDT
$ 0.156467 7399.79 1
4924.35
186.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CRPT/USDT
$ 0.039000 4185.44 27
216.15
77.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.430100 7232.78 386
50029.70
50810.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.430772 15812.69 370
50584.63
51032.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030274 44433.95 322
28425.12
40536.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030272 48024.41 316
27159.18
38386.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CTC/USDT
$ 0.636450 2774.16 285
4208.55
6115.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CTSI/USDT
$ 0.191456 7174.72 386
104176.98
104017.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CTSI/USDT
$ 0.191390 2388.74 367
87025.34
97394.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CUDOS/USDT
$ 0.017066 14016.14 210
2192.75
4048.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CVX/USDT
$ 2.59 1328.13 311
16714.87
17093.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
CYBER/USDT
$ 8.45 916.88 371
92939.04
93432.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DAI/USDT
$ 1.00 480.38 441
20978.67
21228.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DAI/USDT
$ 0.999840 3113.60 420
26414.65
18082.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DAR/USDT
$ 0.152691 5304.14 331
31527.09
22410.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DAR/USDT
$ 0.152610 2751.25 382
22234.40
51421.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DATA/USDT
$ 0.054819 36341.65 194
9266.15
9522.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DATA/USDT
$ 0.052860 2244.38 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۴:۳۳
DEGEN/USDT
$ 0.025752 68264.95 1
3653.55
3879.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DERC/USDT
$ 0.217160 21607.85 110
8.26
217.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DERC/USDT
$ 0.217287 14751.20 1
222.65
15.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DGB/USDT
$ 0.012334 43588.60 247
2995.73
2843.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.457660 5568.35 276
25499.13
25141.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.148961 230946.44 433
253241.24
272026.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.148744 3608074.13 526
1696113.01
1597633.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.148700 4518674.63 545
1514710.36
1544241.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DOT/USDT
$ 6.64 548155.09 551
1071341.05
1138877.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DOT/USDT
$ 6.64 545819.97 541
981736.23
992451.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DYDX/USDT
$ 2.13 16222.50 381
10699.07
34709.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DYDX/USDT
$ 2.13 12286.82 363
6922.73
29278.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
DYM/USDT
$ 3.71 6532.18 335
20596.25
19924.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
EGLD/USDT
$ 40.38 59681.85 432
98275.74
101815.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
EGLD/USDT
$ 40.35 73754.16 411
96762.06
97284.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ELA/USDT
$ 3.12 900.55 62
696.69
715.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ELF/USDT
$ 0.548610 1587.68 318
36747.58
37689.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ELON/USDT
$ -2E07 74125.06 263
2397.06
972.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENA/USDT
$ 0.950600 337052.82 366
100849.73
124082.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENA/USDT
$ 0.951379 13265.44 281
13440.35
14898.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENJ/USDT
$ 0.321568 8269.66 355
42935.08
44034.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENJ/USDT
$ 0.321370 32373.72 353
74544.40
75753.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENS/USDT
$ 13.59 12690.70 358
185908.22
186277.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ENS/USDT
$ 13.58 17019.06 357
185659.48
186703.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
EOS/BTC
$ 0.717311 8482.37 212
3683.68
2185.78
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۳۲
EOS/USDT
$ 0.744700 46063.72 415
221724.37
199248.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
EOS/USDT
$ 0.744897 36033.02 415
191032.59
200316.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 4.45 4009.11 1
1591.02
1739.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETC/USDT
$ 25.59 46598.00 448
342123.28
345610.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETC/USDT
$ 25.59 35470.92 423
840219.98
840792.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/PYUSD
$ 2997.92 53105.43 308
19871.56
19771.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/EUR
$ 3000.72 340275.01 345
209089.86
225952.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/CRO
$ 3007.23 174183.19 432
214138.69
202376.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/BTC
$ 3009.30 2047329.68 626
417229.49
416830.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/USDT
$ 3004.91 211633750.17 696
3992863.37
3866313.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETH/USDT
$ 3003.99 402134481.37 664
1005050.88
3609351.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETHFI/USDT
$ 3.61 37047.79 385
215395.32
220055.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ETHW/USDT
$ 3.73 11303.67 346
25447.17
17004.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FARM/USDT
$ 73.58 119570.01 139
5642.77
5435.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FER/USDT
$ 0.013686 31633.52 224
545.43
2003.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FET/USDT
$ 2.01 431408.40 443
87265.71
91875.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FET/USDT
$ 2.01 6268816.76 490
24527.35
46044.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.93 79239.84 438
1045874.89
1053271.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.92 147200.82 432
1025506.96
1030251.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FIS/USDT
$ 0.543590 2203.71 1
1812.89
1687.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FITFI/USDT
$ 0.006847 29541.96 254
5852.41
5710.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FITFI/USDT
$ 0.006843 9620.92 235
3974.00
7255.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLIP/USDT
$ 3.58 137188.39 350
39909.30
18909.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLIP/USDT
$ 3.58 4931.66 107
20850.50
13390.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLOKI/USDT
$ 0.000136 326738.42 442
79586.01
87072.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLOKI/USDT
$ 0.000136 346966.17 446
81271.43
119793.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.857770 8493.98 360
99726.61
109799.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.858742 49606.68 396
156295.14
156069.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLR/USDT
$ 0.032643 36154.08 353
48144.23
50048.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLUX/USDT
$ 0.867596 175327.60 302
18686.50
19163.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FLUX/USDT
$ 0.867350 96439.78 311
18643.23
19092.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.11 14471.23 116
19468.61
19113.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FTM/USDT
$ 0.695150 552820.82 509
556114.59
561337.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FTM/USDT
$ 0.696317 353778.20 487
614119.67
622255.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FUL/USDT
$ 0.011081 25411.61 293
17403.95
9443.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FXS/USDT
$ 4.85 2359.19 304
36602.32
36747.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
FXS/USDT
$ 4.85 3553.98 330
36148.34
36527.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.65 6364.24 340
96709.87
97191.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GALA/USDT
$ 0.040934 883845.86 493
543881.76
563182.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GARI/USDT
$ 0.023374 3888.62 186
71.04
2594.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.07 2092.62 421
102491.56
120202.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GEKKO/USDT
$ -3200000.00 25826.08 194
37862.46
4765.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GEL/USDT
$ 0.331470 3085.32 193
3904.79
2622.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GHST/USDT
$ 2.06 138126.42 163
11635.12
2224.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GLM/USDT
$ 0.354590 3787.73 370
30506.62
31098.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GLM/USDT
$ 0.354681 34480.88 372
28829.83
32270.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GLMR/USDT
$ 0.301830 8498.07 199
2149.46
2418.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GLMR/USDT
$ 0.301780 11619.65 280
4648.00
7026.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.238770 17758.14 301
73848.58
114286.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.276723 1173.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
GMX/USDT
$ 28.55 6180.56 370
29918.70
30652.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GMX/USDT
$ 28.55 8347.92 370
29871.43
30845.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GNO/USDT
$ 326.12 1314.25 206
8985.26
8424.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GNS/USDT
$ 3.30 175.40 255
6897.01
6962.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GODS/USDT
$ 0.217420 3261.30 168
1343.76
416.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GODS/USDT
$ 0.217857 1399.95 174
536.37
871.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GRAIL/USDT
$ 1349.19 646.53 92
632.57
278.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GRT/USDT
$ 0.247330 70679.49 402
555879.73
571163.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
GRT/USDT
$ 0.247539 226668.54 506
563142.20
571983.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.19 745.06 336
34081.11
35609.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 1162.45 361
32294.02
37825.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HBAR/USDT
$ 0.079038 615126.76 441
134080.49
145740.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HBAR/BTC
$ 0.107127 396.51 113
6085.10
6374.38
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
HBAR/USDT
$ 0.079084 189333.98 422
98279.92
133355.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HFT/USDT
$ 0.305140 3075.69 439
97453.23
102039.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HIGH/USDT
$ 2.26 5827.78 124
7102.23
2817.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HIGH/USDT
$ 2.26 1656.47 170
2952.56
4295.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HNT/USDT
$ 4.27 46397.90 274
10798.80
11853.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
HOD/USDT
$ 0.003686 5131.30 70 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002199 9839.87 297
42379.06
21541.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002204 15142.62 292
21970.72
23029.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 12.11 267084.85 500
362131.32
361253.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 12.10 447633.95 536
424869.00
426187.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ICX/USDT
$ 0.226010 3639.67 387
81218.36
103216.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ICX/USDT
$ 0.226160 12036.72 371
81491.19
103121.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IDEX/USDT
$ 0.056696 341.31 334
35690.71
36231.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ILV/USDT
$ 87.76 24425.60 315
6681.85
12887.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ILV/USDT
$ 87.65 45207.64 365
9297.56
25498.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IMX/USDT
$ 1.91 57044.16 392
48991.24
48897.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IMX/USDT
$ 1.91 43425.41 334
52069.51
49251.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
INJ/USDT
$ 27.95 513382.15 378
5694.53
134629.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
INJ/USDT
$ 27.96 243443.04 339
89931.61
128734.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IOST/USDT
$ 0.008993 5514.38 310
30317.14
31487.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IOTX/USDT
$ 0.052694 122834.94 415
21196.30
57753.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IOTX/USDT
$ 0.052728 20456.88 333
4118.60
14679.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IQ/USDT
$ 0.008588 998.92 343
12133.58
38890.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
IQ/USDT
$ 0.005929 3414.50 1
0.326542
3.81
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۵۸
IRIS/USDT
$ 0.026848 2286.64 361
23423.22
29166.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JASMY/USDT
$ 0.018168 299233.43 424
75532.43
135099.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JASMY/USDT
$ 0.018187 449780.70 434
73705.01
159568.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JOE/USDT
$ 0.520430 6121.30 300
3680.08
10360.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JOE/USDT
$ 0.520547 6407.02 282
3735.14
5304.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JTO/USDT
$ 2.78 14426.34 328
6012.66
6383.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JUP/USDT
$ 0.585010 5491.20
6994.46
2854.13
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۳
JUP/USDT
$ 0.970850 678994.43 418
12380.33
12119.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
JUP/USDT
$ 0.971467 383336.03 389
9980.20
9291.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KAVA/USDT
$ 0.653360 10095.25 316
12029.77
12261.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KAVA/USDT
$ 0.653200 40985.36 378
12354.45
49915.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KDA/USDT
$ 0.875310 35477.98 341
11636.72
18563.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KLAY/USDT
$ 0.179842 439806.87 337
37485.99
41197.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KLAY/USDT
$ 0.180210 2793.62 316
34571.17
22546.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KNC/USDT
$ 0.572900 3115.09 261
18197.68
18531.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KP3R/USDT
$ 79.06 10412.44 247
2894.76
2397.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KRL/USDT
$ 0.683040 9540.70 5
217.02
2.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KSM/USDT
$ 31.14 136482.50 398
54660.82
50690.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
KSM/USDT
$ 31.09 31867.00 374
45840.63
47972.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 14995.66 238
7000.55
1646.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LADYS
LADYS/USDT
$ -17000000.00 30542.97 93
610.63
2437.46
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۰
LADYS
LADYS/USDT
$ -14000000.00 311053.80 324
7046.72
11405.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LBR/USDT
$ 0.277000 168.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LCRO/CRO
$ 0.136350 10752.61 279
25086.99
11191.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LCRO/USDT
$ 0.135750 15531.29 234
16969.97
11468.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LDO/USDT
$ 1.94 32840.91 441
54061.12
221253.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LDO/USDT
$ 1.94 11962.43 434
189117.02
221766.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 388.76 2487.99 2
2963.53
721.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LINK/BTC
$ 13.33 78560.33 439
482329.13
490019.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LINK/USDT
$ 13.30 827886.07 513
536680.37
1213036.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LINK/USDT
$ 13.29 635352.03 523
1185323.62
1162441.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LIT/USDT
$ 1.00 3294.75 354
43056.32
43545.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LMWR/USDT
$ 1.05 87552.00 323
8076.89
8190.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LMWR/USDT
$ 1.05 35639.80 180
475.23
540.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LOKA/USDT
$ 0.254870 1388.48 257
21668.61
22301.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LPT/USDT
$ 11.84 4508.87 378
34591.95
34728.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LPT/USDT
$ 11.84 47316.19 359
39363.05
39729.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LQTY/USDT
$ 1.02 4309.62 387
82335.80
83216.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LRC/USDT
$ 0.251700 20804.12 413
128645.51
129029.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LRC/USDT
$ 0.251600 12830.59 415
129001.38
128392.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LSK/USDT
$ 1.21 711.93 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۱:۵۸
LSK/USDT
$ 1.45 6394.99 348
6051.55
10823.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LTC/USDT
$ 79.79 804658.23 551
1570269.89
1575967.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LTC/BTC
$ 79.93 48447.43 459
516800.74
513597.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LTC/USDT
$ 79.79 876674.02 563
1670245.32
1624186.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LUNA2
LUNA2/USDT
$ 0.606400 47973.94 71
4591.45
794.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LUNC/USDT
$ 0.000101 75216.58 262
132069.04
5998.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
LYX/USDT
$ 3.69 12587.88 291
17932.30
18706.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MAGIC/USDT
$ 0.765645 458.87 366
46064.02
45514.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MAGIC/USDT
$ 0.765520 2616.09 388
47875.47
52228.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MANA/USDT
$ 0.433343 59089.87 438
221360.84
237285.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MANA/USDT
$ 0.433490 10234.01 422
289343.02
304875.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MANA/BTC
$ 0.433514 32370.93 334
89923.29
94421.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MASK/USDT
$ 3.31 9908.49 419
64932.27
67323.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MASK/USDT
$ 3.32 3660.64 379
56218.93
56258.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MATIC/USDT
$ 0.678340 597255.52 571
807704.22
935354.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MATIC/USDT
$ 0.677890 803383.37 587
891528.58
1001122.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MATIC/BTC
$ 0.678874 4878.69 377
103799.75
102010.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MAVIA/USDT
$ 2.94 55118.45 345
17013.35
16273.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MAVIA/USDT
$ 2.94 1440.74 288
11838.15
13063.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MBL/USDT
$ 0.004260 5041.97 320
15573.74
23777.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MBL/USDT
$ 0.004264 3741.35 319
16995.52
25970.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.076411 12558.91 310
23114.23
23611.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.076125 3117.40 310
24447.83
1866.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
METIS/USDT
$ 57.82 21719.79 371
55474.39
62916.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
METIS/USDT
$ 57.92 13763.98 311
71105.06
38230.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.780000 17828.30 438
41190.97
47645.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.782602 6781.36 388
45194.40
48644.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MKR/USDT
$ 3207.51 35986.16 412
147943.74
148129.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MKR/USDT
$ 3206.48 26711.26 390
147108.57
146002.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MLK/USDT
$ 0.310170 1111.96 123
513.53
322.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MLN/USDT
$ 20.68 38262.14 210
5288.46
5973.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MMF/USDT
$ 0.005353 2324.33 234
5241.58
7905.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MNDE/USDT
$ 0.162550 472.70 3
352.90
196.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOBILE/USDT
$ 0.002172 41988.80 174
688.11
4011.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOBILE/USDT
$ 0.002187 1486.29 1
625.85
127.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOG/USDT
$ -47000000.00 22273.34 60
965.13
9.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOG/USDT
$ -47000000.00 63562.55 58
628.35
354.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOON/USDT
$ 0.213330 1326.91 1
218.13
21.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOVR/USDT
$ 12.34 12608.44 184
1488.19
2441.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MOVR/USDT
$ 12.33 26190.02 210
2216.54
2080.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MTD/USDT
$ 0.043680 2355.84 109
594.11
348.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MXC/USDT
$ 0.012684 15037.74 301
2742.13
2480.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.145058 5715.65 236
1741.73
1751.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.145260 63764.64 262
2665.96
2134.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.271150 3254.61
867.15
831.10
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۲۰:۳۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.54 372461.67 488
939114.44
952649.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.54 469781.81 487
858072.10
880853.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NEO/USDT
$ 17.82 43793.66 380
85332.57
49293.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NEO/BTC
$ 14.22 48115.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
NEO/USDT
$ 17.84 103420.81 403
93027.41
109036.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NEON/USDT
$ 1.09 39170.66 223
984.27
2008.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NEON/USDT
$ 1.09 165925.93 363
44148.07
46708.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NKN/USDT
$ 0.121229 4861.65 315
19346.64
14263.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NKN/USDT
$ 0.121048 5546.74 302
23107.82
23806.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NMR/USDT
$ 24.00 2186.03 293
21037.93
21715.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NMR/USDT
$ 24.01 4919.37 354
21927.53
28751.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NTRN/USDT
$ 0.694800 1179.63 387
28983.87
46779.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
NUM/USDT
$ 0.099418 16864.28 257
2262.16
236.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OAS/USDT
$ 0.063213 914.63 38
903.38
101.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OCEAN/USDT
$ 0.857041 190876.67 374
23549.22
33021.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OCEAN/USDT
$ 0.858890 81510.38 273
4892.27
5554.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OGN/USDT
$ 0.153041 19433.08 323
54379.00
54479.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OGN/USDT
$ 0.152970 6773.51 352
54866.77
54782.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OLE/USDT
$ 0.072424 70317.91 132
141.08
1574.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OMG/USDT
$ 0.637300 7161.15 375
24387.75
33958.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OMNI/USDT
$ 31.47 16436.77 231
6225.06
2066.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMNI/USDT
$ 29.74 32751.95 195
6628.64
1890.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ONDO/USDT
$ 0.818250 543683.76 340
40334.37
42170.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ONE/USDT
$ 0.019654 45376.17 372
75586.49
77394.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ONE/USDT
$ 0.019661 27147.56 357
78298.20
77146.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ONG/USDT
$ 0.500420 9872.29 304
20431.67
13800.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ONT/USDT
$ 0.302530 9098.29 358
47643.99
52852.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OP/USDT
$ 2.22 63955.48 472
893011.15
890054.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OP/USDT
$ 2.21 178409.03 501
895379.30
929348.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OPEN/USDT
$ 0.047620 38040.19 51
3550.79
3304.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ORAI/USDT
$ 10.68 2245.88 251
16244.23
16181.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ORAI/USDT
$ 13.12 1520.58 1
2439.92
899.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۸:۰۲
ORCA/USDT
$ 2.32 7442.87 55 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ORDI/USDT
$ 43.10 18901.80 336
6161.46
7787.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ORDI/USDT
$ 43.08 141861.85 429
11045.48
12519.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ORN/USDT
$ 1.40 119270.32 358
5855.53
18409.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OSMO/USDT
$ 0.925100 14124.98 435
96423.68
101653.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
OXT/USDT
$ 0.104470 7142.93 283
34694.73
24365.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PAXG/USDT
$ 2396.06 19616.75 393
133090.53
134940.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PAXG/USDT
$ 2394.79 61813.84 378
129540.26
131428.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PDA/USDT
$ 0.080540 7280.17 204
9570.20
9496.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PDA/USDT
$ 0.160660 0 237
29647.15
1375.72
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۵۷
PDA/USDT
$ 0.159648 0 1
4331.78
639.19
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۱:۳۹
PDA/USDT
$ 0.159645 0 1
6986.22
1030.87
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۵۷
PENDLE/USDT
$ 6.19 490264.78 410
13439.06
40949.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PEPE/USDT
$ -4960000.00 416217.17 446
201225.64
213587.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PEPE/USDT
$ -4960000.00 132606.11 438
136404.21
152877.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PERP/USDT
$ 1.05 2870.70 322
28618.25
28459.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PERP/USDT
$ 1.05 1732.57 319
30157.99
29776.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PIXEL/USDT
$ 0.396708 5188.10 328
79913.13
80246.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PIXEL/USDT
$ 0.500537 1579.12 1
5959.20
1216.82
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۸:۵۷
PIXEL/USDT
$ 0.396370 14566.20 354
102464.21
104860.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PLA/USDT
$ 0.159651 0 1
3585.81
529.12
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
PLA/USDT
$ 0.160660 0 242
15216.95
706.11
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
پولارس گاورنس توکن
پولارس گاورنس توکن
Polars Governance Token
POL/USDT
$ 0.680300 3612.67 42
96.00
47.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.791015 645.01 239
12747.52
7599.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.791420 2297.02 257
12741.60
7834.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
POLYX/USDT
$ 0.441960 183952.59 443
110043.80
131741.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
POND/USDT
$ 0.021570 3425.10 172
1642.97
1729.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.287244 1295.44 316
32324.81
32409.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.287350 1355.14 367
32537.51
32342.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PRCL/USDT
$ 0.495440 42530.01 204
8493.35
2.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PRIME/USDT
$ 17.38 7490.85 218
15398.16
15685.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PRQ/USDT
$ 0.128490 24335.36 113
1805.61
787.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.085209 3300.83 1
49.62
10.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PUSH/USDT
$ 0.216030 4080.16 217
5182.45
4371.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.84 44127.17 284
7220.71
8962.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.84 23979.05 279
7974.57
14152.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PYTH/USDT
$ 0.595850 19648.15 427
304972.41
306184.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PYTH/USDT
$ 0.596167 20637.41 427
305876.49
310575.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PYTH/USDT
$ 0.485797 1677.70
17982.89
33003.04
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۱:۳۳
PYUSD/USDT
$ 1.00 395184.72 342
527342.30
527768.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
PYUSD/USDT
$ 1.00 5642.01 465
363840.72
362519.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
QI/USDT
$ 0.016307 7382.51 314
26785.51
19065.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
QI/USDT
$ 0.016256 2406.30 274
26537.39
27144.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
QNT/USDT
$ 102.22 38526.49 327
92210.81
89562.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
QNT/USDT
$ 102.26 79697.05 370
89877.25
86318.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
QRDO/USDT
$ 0.047780 37852.84 59
3166.33
3282.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 3.27 31728.35 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۴:۵۳
QTUM/USDT
$ 3.84 8521.73 397
184589.91
194562.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.057793 530.54 1
1647.06
5799.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RAD/USDT
$ 1.73 3032.71 381
40039.76
40369.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RADAR/USDT
$ 0.007319 15628.26 113
662.35
1617.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RARE/USDT
$ 0.118850 30452.70 235
6524.36
6420.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RARI/USDT
$ 3.84 164256.67 209
8318.07
7949.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RARI/USDT
$ 3.84 21443.33 200
1978.02
504.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RBN/USDT
$ 1.12 4520.62 152
2006.74
2218.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RDNT/USDT
$ 0.204730 1073.40 288
13022.22
12636.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001984 20281.81 365
23248.39
29449.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
REQ/USDT
$ 0.122080 2989.25 269
4326.93
2835.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
REQ/USDT
$ 0.122149 4911.62 272
4421.56
2820.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RLC/USDT
$ 2.39 32191.82 288
41492.43
39916.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RLC/USDT
$ 2.39 6228.41 261
41162.41
40675.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.93 721866.48 456
33306.54
41958.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.93 707452.13 460
55581.56
67218.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.85 6926.01 272
3033.14
2753.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005818 50938.47 428
83881.69
87783.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005817 59859.06 367
84178.17
85431.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.81 36508.31 416
161380.27
108514.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.80 129478.85 431
164956.95
168068.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
RVN/USDT
$ 0.028920 53494.19 369
55825.12
55198.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.436944 109931.89 440
523649.32
545915.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.436630 138603.30 479
517292.68
532105.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SC/USDT
$ 0.006924 32418.41 417
36352.56
67262.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SC/USDT
$ 0.006933 22053.95 370
33628.12
63671.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SD/USDT
$ 0.698230 1582.54 1
411.62
4.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SDN/USDT
$ 0.225670 1071.93 2 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SEI/USDT
$ 0.517406 18670.14 359
144295.81
143083.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SEI/USDT
$ 0.517170 84039.61 381
137021.96
151679.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SHDW/USDT
$ 1.11 13404.94 150
583.19
1218.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SHIB/USDT
$ -221200.00 870098.69 502
901854.36
931482.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SHIB/USDT
$ -221100.00 1254742.14 483
876234.79
928259.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SHRAP/USDT
$ 0.187000 58207.12 227
3900.03
10996.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SHRAP/USDT
$ 0.352370 24600.71 ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۷:۵۲
SKL/USDT
$ 0.093809 34543.21 369
8080.43
10188.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SKL/USDT
$ 0.093716 37673.83 346
23315.83
20361.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SLN/USDT
$ 2.02 11066.73 235
572.81
991.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SLN/USDT
$ 5.04 56265.63 193
1002.80
989.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۰:۰۳
SLP/USDT
$ 0.003877 26214.97 347
81070.80
80231.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SLP/USDT
$ 0.003879 45414.58 386
79974.26
88764.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SNT/USDT
$ 0.036268 1953.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SNX/USDT
$ 2.86 14863.54 351
64927.11
66348.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SNX/USDT
$ 2.85 19904.75 343
63469.66
42405.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SOL/USDT
$ 135.03 9197035.40 540
3388564.89
3348683.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SOL/USDT
$ 135.03 12637725.64 575
3549336.30
3505723.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SOL/BTC
$ 135.24 328985.22 437
686675.48
527906.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SOL/EUR
$ 134.87 44755.65 361
368861.30
370985.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SPA/USDT
$ 0.014418 6417.97 183
953.00
2657.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SPELL/USDT
$ 0.000841 5106.64 336
24910.30
24956.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SPELL/USDT
$ 0.000842 15032.41 348
19866.29
19175.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SPS/USDT
$ 0.013968 3490.98 195
1053.65
1355.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SQT/USDT
$ 0.025866 152261.24 162
2172.79
6459.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STG/USDT
$ 0.511720 4542.03 354
39767.97
39253.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STORJ/USDT
$ 0.520137 4549.70 316
49359.33
49616.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STORJ/USDT
$ 0.520720 6537.48 349
48268.36
47231.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STPT/USDT
$ 0.052558 150.16 230
13746.12
14062.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STRAX/USDT
$ 1.43 139046.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۵:۰۲
STRAX/USDT
$ 1.41 102930.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۵:۰۲
STRK/USDT
$ 1.26 3270.11 303
145841.51
147465.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STRK/USDT
$ 2.29 28107.80 203
3289.67
4091.58
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۰
STRK/USDT
$ 1.26 13242.54 386
103471.84
106705.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STX/USDT
$ 2.30 151535.91 350
369744.46
370376.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
STX/USDT
$ 2.30 131168.35 430
370198.15
369788.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUDO/USDT
$ 0.141900 4761.64 1
1089.76
127.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUI/USDT
$ 1.34 816207.17 480
265835.88
266078.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUI/USDT
$ 1.34 257939.29 396
158531.93
206402.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUPER/USDT
$ 0.943820 66345.83 338
24746.46
33128.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUPER/USDT
$ 0.943736 65860.83 329
2941.75
24343.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUSHI/USDT
$ 0.964100 10160.55 402
94415.31
101871.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SUSHI/USDT
$ 0.964184 6999.98 370
87301.22
93489.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
SYN/USDT
$ 0.954100 5998.81 216
5210.37
9221.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
T/USDT
$ 0.033268 1145.56 293
28192.97
28379.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
T/USDT
$ 0.033279 2204.73 313
28937.82
28152.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TFUEL/USDT
$ 0.081720 15200.98 228
3385.06
5543.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TFUEL/USDT
$ 0.081682 21829.35 273
1789.83
1896.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
THETA/USDT
$ 2.02 90705.58 422
182015.24
183367.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
THETA/USDT
$ 2.02 43007.07 375
107982.78
107677.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TIA/USDT
$ 10.37 216885.81 392
51366.77
66127.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TIA/USDT
$ 10.35 118742.16 387
37912.92
60994.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TNSR/USDT
$ 0.877500 56894.64 366
47126.29
46301.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TONIC/USDT
$ -11000000.00 6731.48 337
13735.83
23883.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TONIC/USDT
$ -12000000.00 15197.54 337
12747.62
24595.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
TRAC/USDT
$ 0.894240 95842.05 245
10529.03
5602.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 53.26 5461.83 274
5383.58
5725.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 53.19 7313.20 304
5509.46
4234.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.120736 12742.48 330
31250.32
30549.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
UMA/USDT
$ 2.62 981.22 289
11892.39
15945.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
UMA/USDT
$ 2.62 2050.54 280
11839.69
16251.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 5.41 4477.22 311
3946.02
3997.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
UNI/USDT
$ 6.99 111409.54 417
223645.39
326541.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
UNI/USDT
$ 6.99 63074.38 430
231831.79
322373.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
UNIBOT/USDT
$ 13.12 1859.24 1
226.98
37.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1 2845952.70 622
2552982.09
2718431.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VANRY/USDT
$ 0.061435 3560.90
2512.25
208.32
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۱:۳۳
VANRY/USDT
$ 0.149505 23376.15 399
17617.30
45117.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VELO/USDT
$ 0.012194 142166.13 347
41058.74
10349.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VET/BTC
$ 0.038599 168324.22 388
82342.95
72917.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VET/USDT
$ 0.038541 170991.77 426
485585.89
489733.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VET/USDT
$ 0.038563 103015.87 426
491676.61
497885.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VNO/USDT
$ 0.136050 14974.21 423
25925.88
54510.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VOXEL/USDT
$ 0.231800 2706.73 263
13378.95
12998.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VOXEL/USDT
$ 0.232453 110025.06 291
15902.46
15169.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VRA/USDT
$ 0.005592 104647.23 307
17869.46
18051.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VRA/USDT
$ 0.005587 30934.29 295
17949.80
18395.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003320 192527.35 289
50166.72
48507.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VVS/USDT
$ -3990000.00 135567.17 318
4769.28
11469.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
VVS/USDT
$ -3990000.00 42136.43 315
10519.12
14660.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
W/USDT
$ 0.576500 275000.99 395
134469.15
148386.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
W/USDT
$ 0.576830 5137.55 241
10229.86
10425.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WAVES/USDT
$ 2.49 33272.40 370
48824.92
48242.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WAVES/USDT
$ 2.49 54263.27 332
45898.67
45591.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WAXP/USDT
$ 0.065200 4942.62 374
26973.89
26714.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WAXP/USDT
$ 0.065221 21845.85 370
27141.68
26652.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61136.82 9959.19 341
283943.57
207610.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61140.29 62254.50 407
318581.03
318924.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 61241.97 3119.58 416
425153.05
298477.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WEMIX/USDT
$ 1.46 3660.63 207
7573.98
7929.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WEN/USDT
$ 0.000203 3242.86 254
9042.64
13667.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WIF
WIF/USDT
$ 2.49 101796.11 337
8308.33
7443.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WIF
WIF/USDT
$ 2.49 1939303.74 396
54031.41
55213.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WIF
WIF/USDT
$ 0.447660 2190.85
1003.99
348.13
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۶
WLD/USDT
$ 4.82 207904.41 475
157270.71
174029.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
WLD/USDT
$ 4.82 193341.51 395
160179.62
161951.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.283000 11933.26 394
33055.39
32841.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.283263 15672.12 341
46078.35
34824.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XAI/USDT
$ 0.898500 2298.72
1391.49
1320.79
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۱:۳۸
XAI/USDT
$ 0.692720 2731.39 333
30469.49
22945.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XCH/USDT
$ 30.01 1908.45 336
59652.46
59112.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XLM/BTC
$ 0.122517 31999.26 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
XLM/USDT
$ 0.108740 293293.85 469
623876.45
623943.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XLM/USDT
$ 0.108803 415211.05 499
688993.24
659946.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XNO/USDT
$ 1.04 6361.15 310
21609.94
21905.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XNO/USDT
$ 1.04 4972.06 294
29585.93
23393.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XPLA/USDT
$ 0.156490 12325.47 299
22037.35
5745.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/PYUSD
$ 0.496274 3804.99 336
6234.38
6713.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.497148 2834541.17 598
1975534.73
1973963.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.496810 7057058.37 626
1857790.61
1891853.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.496446 12034.33 377
120897.15
121428.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.498070 156935.88 445
431915.97
373919.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.958000 426918.04 346
29851.26
18043.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.958482 1008208.56 399
34170.25
21913.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XYO/USDT
$ 0.008456 12031.25 226
2891.74
3455.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
XYO/USDT
$ 0.008451 71949.03 207
2390.70
2163.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
YFI/USDT
$ 6801.21 6274.58 407
25803.59
25931.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
YFI/USDT
$ 6799.92 10464.40 388
83316.47
83421.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.833040 46566.10 385
16278.52
25771.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.833482 46294.94 378
16236.14
19193.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZBC/USDT
$ 0.032241 203447.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۹:۵۲
ZBCN/USDT
$ 0.032241 203447.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۴:۵۲
ZED/USDT
$ 0.034011 35645.23 177
2771.32
1206.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZETA/USDT
$ 1.21 13118.73 283
34821.47
3690.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZIL/USDT
$ 0.023925 81045.43 392
63727.91
95581.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZIL/USDT
$ 0.023935 18921.57 373
44724.48
42449.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZK/USDT
$ 1.71 2858.64 309
25042.40
17880.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZRX/USDT
$ 0.500549 3524.72 374
68859.45
71156.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳
ZRX/USDT
$ 0.500360 9375.25 412
73858.46
81812.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۳:۵۳

مشخصات Crypto.com Exchange

توضیحات

نظرات Crypto.com Exchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین