خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29850.39
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۳۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.85
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۳۰
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
214.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۳۰
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.563215
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۳۰

قیمت ارزهای دیجیتال در بای کانامی اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.259945 33046.37 417
43143.46
36675.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.406290 49034.27 412
22544.32
28843.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AAVE/USDT
$ 75.32 9503.79 164
232889.36
354912.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/USDT
$ 96.95 13261.80 233
431083.88
459582.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ABC/USDT
$ 0.080018 0 28
1.87
1.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ABC/USDT
$ 0.080045 0 10
2.01
2.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.539219 10856235.77 421
7016.59
8529.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ADA/USDT
$ 0.257644 1065296.13 472
314341.22
276331.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADDAMS/USDT
$ -3170000.00 39060.91 86
168.18
139.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AIN/USDT
$ 0.011986 49601.26 11
44.24
33.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AIN/USDT
$ 0.014265 263953.17 1
12.01
180.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ALPACA/USDT
$ 0.201945 2921.45 378
10289.46
14179.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ALPACA/USDT
$ 0.165493 2830.65 292
6206.31
2027.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALV/USDT
$ 0.035270 333809.69 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALV/USDT
$ 0.051691 286412.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ANT/USDT
$ 4.84 29910.29 469
134728.35
44906.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDT
$ 5.96 35877.57 492
22757.97
127736.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
APE/USDT
$ 1.12 10673.08 426
65802.02
56694.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.71 17576.61 486
53696.08
24284.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
APT/USDT
$ 5.96 9542.49 487
541516.14
514255.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 8.43 7039.58 540
916130.49
346496.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AR/USDT
$ 8.51 22315.58 457
4857.22
6454.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AR/USDT
$ 4.12 8577.83 358
2331.96
3805.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARA/USDT
$ 0.009002 0 58
241.56
0.335316
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ARA/USDT
$ 0.009005 0 21
241.64
0.335433
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.16 1338601.57 490
99208.74
66331.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ARB/USDT
$ 0.823961 972336.31 458
91089.86
78390.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARKM/USDT
$ 0.541319 61894.38 433
35681.81
31810.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ARKM/USDT
$ 0.314976 40054.10 331
16981.41
8588.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 7580.67 518
141246.14
159230.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.55 13059.96 233
230287.28
112171.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AVAX/USDT
$ 28.02 11191.65 481
536731.66
412767.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
AVAX/USDT
$ 9.81 4069.40 419
160815.84
179099.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 4.39 292768.65 520
91164.59
77479.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 7.56 1011015.84 590
186427.42
63965.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BABYDOGE/USDT
$ -1106619246.00 23291.59 197
61736.10
32601.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1470324278.00 29102.09 244
74975.67
39593.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BAL/USDT
$ 4.32 11149.30 489
28291.96
30152.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BAL/USDT
$ 3.05 8484.11 399
16633.30
11050.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 242.39 35125.99 395
527687.97
384468.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 252.01 23419.66 471
407079.15
484358.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BETA/USDT
$ 0.059593 910.99 468
41788.99
44016.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETA/USDT
$ 0.066165 1217.76 509
47743.72
48890.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BFIC/USDT
$ 20.77 1775447.96 25
59.80
89.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BIGTIME/USDT
$ 0.564525 374676.60 280
2608.09
2355.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BIGTIME/USDT
$ 0.158389 102228.72 244
3369.96
2900.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIT/USDT
$ -5400000.00 15185.70 358
1074.45
1073.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BIT/USDT
$ -3410000.00 15725.28 289
755.60
826.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIT/BUSD
$ -5420000.00 45721.72 250
123147.95
131393.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BIT/BUSD
$ -3370000.00 45792.79 289
720.62
732.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.502411 2535.02 423
5146.55
5114.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BLUR/USDT
$ 0.184303 1978.98 286
2004.04
2009.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 236.35 9675558.23 498
78910.66
74738.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BNB/USDT
$ 214.12 3889512.89 454
87448.76
92181.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.551208 15620.94 434
26114.20
39624.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/USDT
$ 0.793075 21626.86 230
31053.05
39966.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.76 5184.45 538
166093.30
325830.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 8344.93 476
46047.34
342928.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BONE/USDT
$ 0.716101 547049.49 361
43302.15
55017.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BONE/USDT
$ 0.896098 675691.07 408
90857.41
77436.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BONK/USDT
$ -123300.00 5328766.81 284
6189.68
3277.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BRISE/USDT
$ -26000000.00 127.80 270
1415.88
2696.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BRISE/USDT
$ -14000000.00 52.99 269
5833.20
4974.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.060434 1337.48 260
5084.94
8129.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.092520 2415.91 342
11918.43
7252.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BTC/USDT
$ 43865.05 152328517.97 533
12614960.84
10258530.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BTC/USDT
$ 29850.39 107229967.68 426
8722369.42
7846502.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29842.65 97642699.76 426
6166733.30
4993452.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDC
$ 43866.87 65648692.74 533
8822183.86
9159444.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
BUSD/USDT
$ 1.00 61305.27 242
998381.01
1036132.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUSD/USDT
$ 1.00 61880.00 286
950996.16
1036277.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CAKE/USDT
$ 1.11 9559.82 388
18198.70
13250.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.50 18219.53 388
2752.46
3124.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CHZ/USDT
$ 0.059449 6240.79 446
66934.70
32179.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.091524 11475.59 511
78250.13
88849.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CLV/USDT
$ 0.049141 3015.46 320
305.01
205.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CLV/USDT
$ 0.031438 1608.63 362
13199.66
15536.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.67 1301548.53 469
54713.44
64644.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 54.30 1643903.56 512
56166.72
44852.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CORE/USDT
$ 0.387047 978.64 380
7295.01
6693.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORE/USDT
$ 0.523215 1247.23 388
4480.50
2726.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CRE/USDT
$ 0.000627 35681.20 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.686751 15070.81 233
132911.47
212882.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.436644 4782.21 482
196598.76
58723.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CSIX/USDT
$ 0.084139 362454.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CVX/USDT
$ 4.13 8134.00 433
9430.69
9923.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
CVX/USDT
$ 2.59 5918.78 394
28548.18
26092.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 34.68 13212.23 233
112671.86
75439.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.78 10396.52 164
117310.91
102528.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DENT/USDT
$ 0.000630 7736.51 388
11343.49
16755.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DENT/USDT
$ 0.000965 10900.98 456
22106.59
11997.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
DINO/USDT
$ 0.024255 37873.61 10
29.36
34.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060724 1490900.78 536
234330.76
574393.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.098562 8473672.28 615
945942.15
888708.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
DOT/USDT
$ 6.64 0 491
249637.56
207813.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
DOT/USDT
$ 3.85 0 450
125302.53
122340.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUCX/USDT
$ 0.007094 54283.00 11
15.90
15.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUCX/USDT
$ 0.006071 66883.30 1
21.24
20.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
DYDX/USDT
$ 1.94 10091.24 396
8659.12
12082.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 3.05 17664.65 476
109961.97
82312.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
EDU/USDT
$ 0.408429 51080.70 352
12340.60
22328.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EDU/USDT
$ 0.771580 75652.25 407
25415.06
41328.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
EGLD/USDT
$ 51.97 1849536.66 428
172962.87
5684.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
EGLD/USDT
$ 25.79 1213071.59 403
100628.51
7987.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGX/USDT
$ 200.79 398475.83 179
1124.65
182.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGX/USDT
$ 200.97 212556.58 235
4528.58
117.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
EOS/USDT
$ 0.550808 1282854.54 402
26802.86
66889.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.790674 1683120.42 505
61679.22
123475.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ETC/USDT
$ 21.97 887997.37 493
159755.38
126746.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ETC/USDT
$ 15.48 633578.37 434
74739.44
122536.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BUSD
$ 1629.65 22636349.11 681
481517.78
1613921.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1629.29 33302471.62 681
653181.37
1608545.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 2352.97 55714989.80 727
2175459.65
2650533.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ETH/USDT
$ 2352.90 90170550.40 732
2849487.23
2455981.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ETH/BUSD
$ 2352.98 41957958.29 732
2236187.18
2335848.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ETH/USDT
$ 1629.85 35842035.93 681
2035954.10
1328982.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.39 13662.59 457
12591.37
13625.29
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
EURT/USDT
$ 1.03 146601.01 357
34895.00
33639.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EURT/USDT
$ 1.07 140066.37 405
35339.46
34068.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FET/USDT
$ 0.535168 555820.14 544
177973.19
151702.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FET/USDT
$ 0.223965 325713.74 461
80506.72
104891.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.18 256796.94 538
273857.83
80586.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 202258.55 499
311152.77
165035.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.362380 1009341.22 546
262342.61
258535.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FTM/USDT
$ 0.196510 552064.29 428
128461.67
55171.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTN/USDT
$ 1.34 171922.02 206
174.70
320.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.46 433975.89 226
2666.62
4878.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FWC
FWC/USDT
$ -180100780000.00 7203.79 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FWC
FWC/USDT
$ -180039710000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FXS/USDT
$ 8.83 39721.66 250
94028.59
77781.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
FXS/USDT
$ 5.34 27450.96 476
99594.66
99060.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 1635.73 425
118675.94
55003.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.70 2642.48 476
61210.79
139410.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
GALA/USDT
$ 0.032487 2044156.94 516
101338.46
85427.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
GALA/USDT
$ 0.013538 707324.01 387
33927.85
41279.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GFT/USDT
$ 0.028506 3629.72 359
9369.42
25887.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
GFT/USDT
$ 0.016009 1152.04 322
840.28
781.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLQ/USDT
$ 0.004553 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLQ/USDT
$ 0.007102 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.291764 7420.25 424
138089.12
694.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.150984 3080.25 378
32415.42
16173.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.082196 3839.42 414
34728.07
20983.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.171678 16900.03 325
25103.04
437.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1735382736.00 9397.67 13
39.13
39.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1506843205.00 9547.03 4
36.04
38.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HT/USDT
$ 2.78 170032.15 341
75530.96
67646.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
HT/USDT
$ 2.29 10731.24 543
80115.97
79291.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/USDT
$ 1.57 2089528.36 507
76482.46
26762.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
IMX/USDT
$ 0.549407 803765.26 503
601618.58
164616.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.033417 4794.77 462
44255.87
38286.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
IOTX/USDT
$ 0.017990 1607.69 376
22230.47
31348.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IVY/USDT
$ -8190000.00 50317.52 5
18.56
3.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
KLAY/USDT
$ 0.248355 219015.62 187
1569.61
582.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
KNC/USDT
$ 0.761668 6114.23 436
37318.74
12833.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
KNC/USDT
$ 0.646862 7125.06 423
48851.01
23642.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.001600 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.000626 17731.75 37 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 1.63 6531.13 447
129968.45
74917.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.43 8807.64 522
191625.61
115047.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
LINK/USDT
$ 16.66 5702511.49 473
16618.64
22842.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
LINK/USDT
$ 9.26 5828852.61 406
12921.21
13875.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOVELY/USDT
$ -6E08 26164.29 8
9.84
24.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOVELY/USDT
$ -7E08 0 1
17.32
26.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
LTC/USDT
$ 64.02 517404.51 549
238533.31
494467.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 77.63 821821.25 588
377666.47
128291.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
LUCKYSLP/USDT
$ -78000000.00 112484.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MANA/USDT
$ 0.514614 134102.03 524
311903.03
123530.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MANA/USDT
$ 0.300368 47462.22 482
199955.48
217260.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.886896 5200484.84 582
163152.46
212814.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MATIC/USDT
$ 0.563215 2077089.61 493
126015.46
141848.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.059583 8109.14 453
36281.98
37311.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.075477 10126.61 491
47735.47
20082.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.038504 162994.77 242
347.96
702.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MMIT
MMIT/USDT
$ -9997204870.00 2764655.83 35
32.70
66.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MUBI/USDT
$ 0.095301 0 82
217.71
241.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.046350 531551.37 190
324.74
332.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 573676.24 481
193312.63
131908.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.30 1343505.65 534
402754.11
325810.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
NMR/USDT
$ 16.25 11409.22 492
29558.74
36556.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
NMR/USDT
$ 12.24 9119.95 420
28421.40
16327.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OGGY/USDT
$ -175500.00 224010.07 8
17.84
11.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
OHO/USDT
$ 0.000439 492532.12 96
88.07
90.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
OHO/USDT
$ 0.002907 795210.81 109
95.28
89.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMC/USDT
$ 0.012852 258334.24 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMC/USDT
$ 0.016955 256468.69 1
89.88
71.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
OMG/USDT
$ 0.718649 6254.02 338
1141.86
1226.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
OMG/USDT
$ 0.457756 4397.57 268
6390.05
2091.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 2.12 6712664.34 394
10555.86
20529.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
OP/USDT
$ 1.25 1152992.93 350
51647.57
89792.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ORDI/USDT
$ 48.83 2913032.84 287
5424.35
4224.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PAWSWAP
PAWSWAP/USDT
$ -1E08 0 140
693.76
597.35
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ - ۲۱:۵۳
PAWSWAP
PAWSWAP/USDT
$ -1E08 78664.57 20
121.14
116.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.014283 1690.43 476
156248.55
111344.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PEOPLE/USDT
$ 0.009415 792.11 385
102575.89
94134.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1540000.00 67857.98 416
3977.51
3310.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PEPE/USDT
$ -7E07 34580.43 332
1928.21
1991.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PERP/USDT
$ 0.733462 5158.51 396
4080.64
4079.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PERP/USDT
$ 0.537881 4056.79 448
45991.41
57460.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PI/BUSD
$ 0.760372 0 448
815007.17
971531.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PI/USDT
$ 0.898732 39231.02 380
488457.41
522189.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PI/USDT
$ 0.751392 40785.35 325
456704.21
438822.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PI/BUSD
$ 0.760679 0 495
847382.52
1010125.04
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ - ۲۲:۰۱
PIRI/USDT
$ 0.005673 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PIRI/USDT
$ 0.028008 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۵۵
PIVX/USDT
$ 0.192708 249449.11 45 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIVX/USDT
$ 0.376783 245919.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PIVX/BTC
$ 0.376800 254457.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PIVX/BTC
$ 0.192463 88150.86 16 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PKOIN/USDT
$ 0.300093 43.68 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PKOIN/USDT
$ 0.300093 43.68 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLCU/USDT
$ 90.02 10391.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PLCU/USDT
$ 90.05 10296.42 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLUT/USDT
$ -190800.00 4590.42 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLUT/USDT
$ -190700.00 4508.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PLY/USDT
$ 0.000195 47317.34 23
46.29
76.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PORTO/USDT
$ 1.58 1182.83 396
17119.23
14789.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PORTO/USDT
$ 1.90 2010.24 433
14368.02
15236.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.222725 13058.61 358
28269.29
34090.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.328372 6589.03 273
12967.94
578.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PUNDIX/USDT
$ 0.522115 3628.56 374
603012.38
800978.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PUNDIX/USDT
$ 0.382214 2769.71 323
301573.21
1454192.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PYTH/USDT
$ 0.476105 24492.49 9
3.16
48.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
PZP/USDT
$ 0.510113 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
QUACK/USDT
$ -64414206500.00 42330.53 25 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
QUACK/USDT
$ -50628330800.00 11542.81 7
38.73
54.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RACA/USDT
$ 0.000199 848304.79 122
558.11
365.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
RACA/USDT
$ 0.000182 564086.48 80
108.57
220.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RET/USDT
$ -20754577400.00 1479558.61 7
9.81
29.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.302369 6594.31 460
123669.07
136495.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.486907 20225.13 416
4193.83
4142.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SBT/USDT
$ 0.000120 28.26 79 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SBT/USDT
$ 0.000380 0 79 ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ - ۹:۳۷
SHIB/USDT
$ -6990000.00 956217.77 503
343685.29
199063.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -101100.00 3313926.05 541
514671.58
499743.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SOL/USDT
$ 72.41 20963226.28 491
350321.23
349037.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SOL/USDT
$ 28.58 6982938.01 455
26436.47
88234.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPACE/USDT
$ 22.46 226044.55 60
70.07
71.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -7014547049.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -7877408067.00 13776.58 51
98.43
74.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STG/USDT
$ 0.405627 3597.48 451
53081.32
54778.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STG/USDT
$ 0.562624 26656.83 230
70311.02
52618.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
STRM/USDT
$ 0.002321 2473.30 1
3.49
35.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STRM/USDT
$ 0.002881 2512.45 1
1.89
7.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SUI/USDT
$ 0.397162 589275.72 487
44729.40
55807.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUI/USDT
$ 0.707606 982879.62 559
92734.62
78989.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
SUSHI/USDT
$ 0.569719 961.62 353
10104.53
9282.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 1.29 4738.48 465
36947.56
27671.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
T/USDT
$ 0.026906 3493.96 396
17243.34
17123.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
T/USDT
$ 0.020151 1896.72 326
7011.88
6809.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TBC/USDT
$ 3168.60 394832.33 201
4440.53
235.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TBC/USDT
$ 4646.07 508107.03 209
1926.59
411.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
TIFI
TIFI/USDT
$ -3E08 272336.31 13
11.31
11.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
TOMO/USDT
$ 1.47 337556.39 315
6916.21
8012.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TOMO/USDT
$ 1.80 0 261
1288.64
426.83
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۲۲:۱۹
TRX/USDT
$ 0.091305 1569508.48 489
82198.09
107964.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.106487 1775599.74 542
103903.80
131780.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.25 3581.23 539
49065.56
60818.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 3090.30 465
44024.95
57192.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 9.26 24505.49 230
57006.38
123243.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.23 17427.82 185
96581.39
144220.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 4.11 2473902.48 490
48408.66
49247.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 6.46 6470883.10 553
78978.89
74463.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
VEMP/USDT
$ 0.015010 30119.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
VIC/USDT
$ 0.991119 257694.06 404
21638.12
23108.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
VINU/USDT
$ -9082082183.00 9042.76 48
134.43
176.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VINU/USDT
$ -2E08 8990.60 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
VOLT/USDT
$ -23000000.00 10796.51 6 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۵۵
VOLT/USDT
$ -23000000.00 10436.49 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WALV/USDT
$ 0.051691 1202280.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
WALV/USDT
$ 0.035270 1320859.09 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WEMIX/USDT
$ 3.63 611281.44 321
2653.91
6861.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
WLD/USDT
$ 2.46 196651.54 402
22117.81
16898.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
WLD/USDT
$ 1.62 156849.85 368
49982.33
65105.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XAUT/USDT
$ 2016.42 157745.42 451
117621.38
147166.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
XAUT/USDT
$ 1963.84 154544.73 404
116426.66
145671.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/USDT
$ 173.18 204989.31 341
250305.08
224212.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
XMR/USDT
$ 157.44 187861.16 302
247728.64
219136.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516289 1720834.53 508
396256.53
319723.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.665147 4421428.87 337
487.16
485.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.404189 2408061.62 518
116424.53
151727.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.229228 1520908.57 428
81051.55
82662.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDT
$ 25.33 707524.26 421
27795.01
45053.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/USDT
$ 33.08 894959.23 484
36634.76
22080.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷
ZIL/USDT
$ 0.017020 1322.30 421
36124.41
62442.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZIL/USDT
$ 0.024415 3291.03 494
77119.05
62399.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۱۷

مشخصات Biconomy Exchange

توضیحات

نظرات Biconomy Exchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین