خبر
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.653604
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۳
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.435736
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2960.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۳
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.144621
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۵۳

قیمت ارزهای دیجیتال در کویداکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 82.11 30430.38 209
31717.35
44636.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.435736 14377.60 155
30620.17
28954.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 0.897692 748.94 160
5601.08
6807.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 1.74 1057.27
5678.04
10473.90
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۳:۰۲
ALGO/USDT
$ 0.164927 10943.78 138
46235.26
51818.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APE/USDT
$ 1.16 738.72 131
15835.44
24000.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARB/USDT
$ 2.01 16422.53 206
22828.87
37702.04
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۸:۰۳
ARB/USDT
$ 1.09 12169.59 145
116506.89
141681.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXS/USDT
$ 6.78 1224.29 152
29726.12
36619.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BABYDOGE/USDT
$ -1607639282.00 2189.38 1
4927.89
5394.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BCH/USDT
$ 453.54 7796.66 166
170481.56
127570.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.371586 4.13 78
31123.44
35634.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNB/USDT
$ 527.11 20518.93 211
67469.60
64176.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOME/USDT
$ 0.009543 2812.52 71
11187.78
9566.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BONK/USDT
$ -136600.00 11301.26 116
24649.49
18669.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/NGN
$ 53286.82 279950.98 126
240101.61
16567.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 60826.94 42902181.55 309
720489.09
883310.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/GHS
$ 62596.08 0 1
4156.94
5082.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.65 8329.19 1
3465.62
3747.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CFX/USDT
$ 0.223573 182.10 134
30153.01
28971.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۳۲
COQ/USDT
$ -2420000.00 407.02 1
778.51
551.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.11 1688.38 144
39388.17
56616.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/NGN
$ 24.58 85.70 1
23008.94
14397.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.144621 9133.43 134
54043.23
38892.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOT/USDT
$ 6.48 25038.35 166
21259.74
25329.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.312841 11990.97 119
56349.77
44474.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.352316 63754.72 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۲۳:۳۲
ENS/USDT
$ 13.02 11915.15 1
42431.41
43360.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENS/USDT
$ 22.50 6842.79 ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲۳:۳۲
ETH/USDT
$ 2960.99 30524259.91 198
207696.96
196094.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/NGN
$ 2568.32 19914.98 1
415548.61
982.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FET/USDT
$ 1.95 15239.14 150
16058.13
18890.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.68 2784.22 156
139953.99
132300.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FLOKI/USDT
$ 0.000132 9273.52 73
9608.74
31.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FTM/USDT
$ 0.426619 6578666.19 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۲۳:۳۲
FTM/USDT
$ 0.652403 3173.30 167
37566.36
46309.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 28.14 6489.45 177
9835.82
6955.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUP/USDT
$ 0.979455 1.08 135
26638.04
22709.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KATA/USDT
$ 0.001375 282.36 1
441.10
1066.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDT
$ 12.94 9302.07 146
89938.47
46070.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LRC/USDT
$ 0.241686 12099.05 144
62654.39
57417.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/NGN
$ 70.70 5075.03 1
37779.09
36599.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 78.81 32070.92 197
46326.34
49973.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/USDT
$ 0.418336 1055.25 166
55874.84
56784.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.653604 80583.97 201
22742.46
13701.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.024511 2378.17 138
29862.39
33905.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MOG/USDT
$ -48000000.00 79.33 1
900.44
1306.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.143250 0.822363 1
498.25
268.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.58 7.72 91
15028.59
10801.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NOS/USDT
$ 3.66 0 1
439.78
583.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONE/USDT
$ 0.018925 6021.41 158
28777.68
27117.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORDI/USDT
$ 40.62 12325.92 145
50109.46
51597.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEPE/USDT
$ -4800000.00 727.12 1
435863.13
322186.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QDX/USDT
$ 0.030924 3095974.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QDX/NGN
$ 0.028142 8782.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.57 1918.46 211
9231.16
9808.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.423737 7536.27 135
18122.72
22809.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHIB/USDT
$ -218200.00 20211.72 220
41084.78
39877.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLERF/USDT
$ 0.427029 14154.51 164
13472.58
11225.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLP/USDT
$ 0.003723 11938.69 165
68737.49
52480.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLP/USDT
$ 0.003618 21929.24 170
66309.92
14915.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۸:۵۷
SOL/USDT
$ 130.55 14207633.70 165
62066.50
44896.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STX/USDT
$ 2.25 3303.80 209
4246.30
5057.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUSHI/USDT
$ 0.924713 11125.42 154
76106.97
63428.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TON/USDT
$ 6.15 6713.05 200
9784.60
9157.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRUMP/USDT
$ 5.40 3664.71 1
390.93
480.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDT
$ 0.108103 29030.32 199
59798.85
63694.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/NGN
$ 0.095212 2042.78 55
12800.88
42722.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/GHS
$ 1.01 0 1
2334.88
2890.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/NGN
$ 0.872059 51732.44 159
303406.72
8439.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 86946.18 433
509332.37
533267.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WASSIE/USDT
$ -5250000.00 24.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.46 528.79 1
3880.85
3973.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.57 26690.83 100
87501.32
63228.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XLM/USDT
$ 0.104881 2830.27 155
28887.30
24203.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.487776 3745.11 200
40384.41
37944.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/NGN
$ 0.437155 1619.40 1
21087.70
2803.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.921711 22426.65 157
35238.25
49964.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZIL/USDT
$ 0.022848 11574.47 166
24877.89
28640.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات Quidax

توضیحات

نظرات Quidax

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین