خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29848.94
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۲۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.83
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۲۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516589
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۲۸
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
214.15
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در بینگ اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.343775 129717.16 476
103109.50
505363.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
1INCH/USDT
$ 0.260146 178488.84 485
344598.83
598551.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/USDT
$ 75.37 3641787.78 535
800228.48
1080992.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/USDT
$ 100.25 552516.26 547
529086.11
434088.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ACA/USDT
$ 0.046926 72693.10 394
136677.85
406005.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACA/USDT
$ 0.062664 107249.77 454
24771.26
50177.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020284 142186.66 473
80293.03
70407.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013518 189416.00 304
123427.34
157076.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ACM/USDT
$ 1.77 62511.67 367
60137.46
148182.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACM/USDT
$ 1.91 76079.06 422
62354.85
40872.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ACS/USDT
$ 0.002123 51602.51 419
10925.09
167668.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACS/USDT
$ 0.002570 81430.23 414
14407.28
13207.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ACX/USDT
$ 0.046276 69634.88 216
330.84
2078.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACX/USDT
$ 0.172578 70873.45 305
2462.35
1441.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ADA/USDT
$ 0.257744 1551972.22 505
129261.18
231538.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.380983 1474887.65 513
322922.87
291925.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AERGO/USDT
$ 0.181640 156964.69 440
68251.04
59777.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AERGO/USDT
$ 0.113664 92946.40 227
1050.04
4654.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGI/USDT
$ 0.013357 7034.96 15
37.02
27.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGI/USDT
$ 0.027156 19004.65 11
0.507213
1202.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGILITY
AGILITY/USDT
$ 0.003492 38584.39 7
11.67
24.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGILITY
AGILITY/USDT
$ 0.003421 32107.26 1
8.21
12.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGIX/USDT
$ 0.302466 407782.72 485
215370.48
404104.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGIX/USDT
$ 0.176799 601932.92 448
978994.63
1745500.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGLD/USDT
$ 0.693888 1652841.25 481
76945.60
182615.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGLD/USDT
$ 0.851009 220178.54 509
99196.13
70269.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -15713430800.00 159198.45 268
12585.99
4152.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -16249092700.00 507570.89 277
2451.78
2445.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AKITA/USDT
$ -11000000.00 98401.86 170
2082.98
1773.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AKITA/USDT
$ -14000000.00 49433.05 261
507.62
7255.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.005751 133638.58 483
91571.88
41342.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AKRO/USDT
$ 0.005721 242728.18 425
437816.91
627396.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALCX/USDT
$ 16.01 70383.87 353
10867.77
19470.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ALCX/USDT
$ 12.18 71660.26 248
3772.43
3343.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.092652 443887.36 403
49023.48
833278.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.135029 614744.93 437
150534.82
101358.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ALI/USDT
$ 0.013768 43863.71 290
26172.88
10060.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALI/USDT
$ 0.020835 46723.69 248
8956.75
8157.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.725406 333523.89 298
291347.83
549672.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.10 164413.00 428
64613.40
66586.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ALPACA/USDT
$ 0.170837 78227.86 433
75143.04
30519.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ALPACA/USDT
$ 0.165593 358655.11 358
120335.70
1312403.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.095421 97520.69 391
235199.75
238688.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070740 71810.71 350
13292.48
105364.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPINE/USDT
$ 1.58 84041.03 374
159748.91
293024.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPINE/USDT
$ 1.81 94515.18 452
76349.81
32154.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AMB/USDT
$ 0.007899 229589.97 503
389657.58
63634.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AMB/USDT
$ 0.008542 287857.48 438
6473.32
116764.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMKT/USDT
$ 119.14 69914.32 421
7159.42
10018.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AMKT/USDT
$ 92.04 69368.52 30
31.51
20.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/USDT
$ 0.002469 93221.92 406
20137.06
21904.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AMP/USDT
$ 0.001458 106797.01 327
3822.89
3318.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.020682 314854.37 388
387663.24
345259.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/USDT
$ 0.025386 270200.84 489
62270.87
139426.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ANT/USDT
$ 4.84 147236.96 516
302652.93
357284.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.30 79062.41 502
42379.88
41534.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APE/USDT
$ 1.12 726570.11 428
764304.44
1168486.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.59 615895.04 419
986640.20
944610.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
API3/USDT
$ 1.47 87678.04 457
62844.52
136158.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
API3/USDT
$ 1.07 330797.74 386
26347.08
64796.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 7.01 805551.84 560
745218.62
817432.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APT/USDT
$ 5.97 8154800.85 527
81089.44
155558.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AR/USDT
$ 8.35 287290.13 518
94700.38
168094.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AR/USDT
$ 4.12 213597.68 409
42833.78
62946.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 0.824461 2429802.55 409
140793.69
89126.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 1.03 1643968.79 446
558865.65
838497.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARG/USDT
$ 0.706395 42600.96 138
2645.37
3961.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARG/USDT
$ 0.776269 44421.98 363
9088.49
9743.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARK/USDT
$ 0.447951 260324.42 440
80528.28
105564.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARK/USDT
$ 1.06 493142.90 519
34367.29
96597.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARKM/USDT
$ 0.457000 401796.21 518
78229.59
85432.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARKM/USDT
$ 0.315276 852014.48 429
226782.96
974363.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.050211 184121.37 541
149399.89
153616.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARPA/USDT
$ 0.041693 195970.74 442
46605.54
159894.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASR/USDT
$ 2.16 86755.44 337
25405.54
15291.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/USDT
$ 2.36 84730.85 462
69150.38
51636.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AST/USDT
$ 0.083847 51007.52 97
316.72
1639.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AST/USDT
$ 0.099622 96725.12 395
87679.78
61034.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ASTR/USDT
$ 0.066945 228479.36 498
74831.38
185198.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ASTR/USDT
$ 0.040973 315389.46 404
50802.95
50428.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATA/USDT
$ 0.095121 65009.32 399
62340.23
65187.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ATA/USDT
$ 0.076743 109775.47 308
28800.54
39259.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.001587 57339.49 43
290.95
1161.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.007386 154079.31 407
1415.76
2036.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ATM/USDT
$ 2.29 65588.00 423
81802.10
97236.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATM/USDT
$ 2.82 215349.47 462
51385.75
27537.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.33 1006708.37 382
242679.32
215280.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 935628.31 356
48151.75
32350.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATOR/USDT
$ 0.893119 713388.37 400
24189.55
17427.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AUCTION/USDT
$ 6.03 326805.06 435
418044.79
611457.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUCTION/USDT
$ 12.62 977542.50 421
130018.73
376446.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AUDIO/USDT
$ 0.188041 113437.06 475
39171.22
87868.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AUDIO/USDT
$ 0.141279 157501.26 362
8861.58
58806.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AURA/USDT
$ 0.039802 430.41 91
5.78
1279.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AURA/USDT
$ 0.034881 257.55 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURORA/USDT
$ 0.049027 45652.20 230
127.69
7362.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURORA/USDT
$ 0.139430 50525.15 242
3239.06
3005.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.535817 86543.76 463
65303.02
38137.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.447651 64804.25 380
16108.28
15377.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 9.82 2803756.90 423
311372.17
122237.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 22.34 4772196.01 475
335550.76
466051.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AXS/USDT
$ 6.45 569202.94 498
246283.84
275484.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AXS/USDT
$ 4.39 290431.90 442
169817.85
422983.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AZERO/USDT
$ 1.35 48934.20 317
8258.41
12587.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AZERO/USDT
$ 0.758424 41862.22 301
38736.87
77782.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1226267738.00 72771.90 253
2662.43
1317.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BABYDOGE/USDT
$ -1113623165.00 99305.22 300
6890.59
1612.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/USDT
$ 3.64 203956.30 498
118756.20
120935.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BADGER/USDT
$ 2.25 238909.22 403
106640.75
186393.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.177539 428148.44 466
71821.21
117781.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BAKE/USDT
$ 0.122268 792670.42 336
176224.59
780637.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 3.77 135249.66 512
48503.16
91528.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BAL/USDT
$ 3.05 64367.39 304
1453.17
1518.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BALD/USDT
$ 0.017114 22158.02 19
18.33
110.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BALD/USDT
$ 0.004312 24887.79 100
140.08
144.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.34 596529.87 489
186895.31
169390.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.42 100409.17 393
240113.96
195330.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.07 56318.46 257
8615.53
126.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.31 82607.09 464
75107.36
27036.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188606 143912.80 411
42054.25
79062.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.220648 132206.37 477
53534.01
88973.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BCH/USDT
$ 242.45 2665735.54 625
333442.30
424930.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 223.46 452473.07 574
296793.83
377891.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BEAM/USDT
$ 0.009857 502419.32 220
3445.44
2170.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.653543 91670.50 531
132886.46
53083.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.539002 130661.32 485
26662.48
220063.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BEND/USDT
$ 0.002412 43414.99 128
623.08
53.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEND/USDT
$ 0.004975 5402.62 1
12.25
16.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BETA/USDT
$ 0.059493 104524.83 498
41645.53
150820.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETA/USDT
$ 0.061533 204049.34 487
32502.59
51962.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 2081.78 65723.14 324
82553.62
286002.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 1629.26 582473.09 538
93902.64
116935.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 1630.95 58360.23 329
37696.35
58207.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 2081.20 248238.18 548
92446.10
138764.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BICO/USDT
$ 0.269759 91755.96 480
34986.72
86640.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BICO/USDT
$ 0.209717 110634.65 417
18654.27
172507.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFI/USDT
$ 345.59 71312.94 275
13.03
56.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFI/USDT
$ 379.06 55598.09 508
201446.78
72205.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIGTIME/USDT
$ 0.247691 1479753.33 503
47279.64
102199.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIGTIME/USDT
$ 0.158229 878817.79 523
35703.36
18563.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLOK/USDT
$ 0.001575 47953.69 346
16567.37
19889.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOK/USDT
$ 0.002364 53402.02 286
2561.02
3716.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLUR/USDT
$ 0.494208 1617061.13 541
1249733.72
466992.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLUR/USDT
$ 0.184203 288710.79 440
454828.26
570399.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.251562 178415.35 469
96241.81
948828.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186504 4297658.33 427
41588.90
1116492.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDC
$ 228.45 8046.86 511
10527.15
13022.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNB/USDC
$ 214.15 9563.51 235
1381269.38
2991154.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 228.52 4459439.95 575
666917.13
642206.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNB/USDT
$ 214.15 4356784.29 631
590808.23
434030.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/USDT
$ 0.551108 355049.46 427
191786.96
671736.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/USDT
$ 0.756765 129784.13 527
471306.63
101964.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNX/USDT
$ 0.253342 344898.34 405
15110555.07
43376666.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNX/USDT
$ 0.296465 128283.22 489
3961700.51
6339123.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BOB/USDT
$ -5980000.00 55741.37 187
3784.98
3802.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BOB/USDT
$ -5170000.00 62347.05 263
10872.91
7102.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.105159 44647.84 376
49392.71
58748.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.147136 57147.25 399
15101.85
21802.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 7657217.53 476
29978.13
124943.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.71 305189.17 462
78909.25
31580.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BONE/USDT
$ 0.714100 61777.71 276
4252.18
2783.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.653843 96358.17 406
22575.79
33694.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BONK/USDT
$ -21000000.00 82214.95 376
18612.95
28498.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -3930000.00 624588.53 504
36139.45
39666.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BORA/USDT
$ 0.142031 43633.33 214
49.59
1629.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BORA/USDT
$ 0.117966 44474.45 169
8783.12
5270.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRG/USDT
$ 0.000376 179965.77 12
14.06
12.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BRG/USDT
$ 0.000230 96131.16 10
11.17
12.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/USDT
$ -26000000.00 118433.27 288
627.26
3040.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BRISE/USDT
$ -13000000.00 43759.81 320
7225.40
7458.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRWL/USDT
$ 0.004704 42904.69 267
1799.88
1494.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BRWL/USDT
$ 0.005471 44496.74 97
465.29
2712.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.15 805265.81 566
144773.65
872606.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 47.13 107729.88 527
118663.06
85144.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BSW/USDT
$ 0.060534 113933.98 326
26081.61
33392.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.084521 99445.86 381
85079.05
25538.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BTC/USDT
$ 38413.58 204403369.80 756
11021364.02
14498946.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BTC/USDT
$ 29848.94 105653071.94 729
3750795.94
3879372.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDC
$ 29851.77 363473.51 391
6987787.19
8259392.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDC
$ 38399.71 25349571.35 527
8319.21
1324458.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BTT/USDT
$ -38000000.00 48152.38 252
7238.74
10579.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/USDT
$ -47000000.00 47014.94 306
13126.76
19395.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BZZ/USDT
$ 0.243136 42593.02 313
8293.26
15561.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BZZ/USDT
$ 0.372881 44244.92 320
8696.60
10569.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
C98/USDT
$ 0.145281 213207.02 425
55831.83
81391.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
C98/USDT
$ 0.198343 353978.15 452
67278.80
66497.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAKE/USDT
$ 1.11 635241.91 428
57705.76
84848.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.33 565512.18 472
94424.65
114859.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CANTO/USDT
$ 0.418291 50960.79 387
383.50
721.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CANTO/USDT
$ 0.264048 53947.66 214
2401.12
1924.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAPO/USDT
$ 0.001492 42457.95 298
3128.14
8394.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAPO/USDT
$ 0.001612 51720.77 285
4119.87
10891.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAW
CAW/USDT
$ -6E08 95294.80 230
3804.89
4821.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAW
CAW/USDT
$ -7E08 37337.87 148
358.23
746.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CEEK/USDT
$ 0.048501 48026.07 338
4374.88
8290.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CEEK/USDT
$ 0.036891 54527.46 346
4570.25
9168.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEL/USDT
$ 0.249855 41990.64 405
10351.05
12547.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CEL/USDT
$ 0.145581 51435.10 334
23212.12
32047.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/USDT
$ 0.543319 157207.93 452
135608.23
133047.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CELO/USDT
$ 0.426639 85581.87 424
168120.41
171797.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012237 145021.76 353
17861.09
39319.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.014723 67233.71 439
67380.26
85988.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CETUS/USDT
$ 0.034870 71853.61 429
59076.93
55534.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CETUS/USDT
$ 0.045400 52876.64 451
30232.20
35175.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CFG/USDT
$ 0.658344 97814.05 342
5482.51
8689.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CFG/USDT
$ 0.289862 44299.78 351
11066.61
11886.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/USDT
$ 0.151933 268980.83 396
474748.76
152551.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CFX/USDT
$ 0.105959 657358.92 350
301535.24
420283.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CGPT/USDT
$ 0.043124 93895.49 85
198.03
1402.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CGPT/USDT
$ 0.127418 164119.69 132
102.21
332.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHART/USDT
$ 0.066137 24523.48 9
385.39
60.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHART/USDT
$ 0.097924 14429.93 51
56.89
84.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHEEMS/USDT
$ -9315212639.00 22867.85 19
20.01
25.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHEEMS/USDT
$ -1E08 18065.02 1
14.18
12.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHESS/USDT
$ 0.122469 111341.08 360
5397.56
101236.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHESS/USDT
$ 0.196943 237449.66 420
27226.63
28044.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHR/USDT
$ 0.135630 133153.13 407
71709.40
101931.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHR/USDT
$ 0.091751 132893.49 367
116190.50
81978.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.073416 180427.56 393
94590.83
117728.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHZ/USDT
$ 0.059533 534376.35 330
49279.64
12025.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CITY/USDT
$ 2.66 58935.55 401
167246.31
201752.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CITY/USDT
$ 2.92 60548.34 421
54858.55
32971.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003125 106541.76 485
58977.31
42734.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002594 122304.65 367
4886.87
21788.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLIPS/USDT
$ -7E07 68961.71 113
159.92
8.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CLIPS/USDT
$ -6E07 44645.22 67
67.98
171.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLV/USDT
$ 0.042230 122748.96 484
53997.37
48382.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CLV/USDT
$ 0.031418 152691.43 388
29398.31
16483.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.75 468776.48 488
1022786.50
1370108.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.73 179927.75 467
151140.55
180952.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CONV/USDT
$ 0.000620 55282.16 280
480.99
3261.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CONV/USDT
$ 0.000493 47126.53 246
2327.29
3977.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORE/USDT
$ 0.387117 97757.27 489
283162.18
1520462.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CORE/USDT
$ 0.496108 79317.21 504
43971.20
70682.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
COS/USDT
$ 0.006765 97721.21 475
21400.41
64662.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
COS/USDT
$ 0.004483 72104.45 373
15354.13
8188.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.055812 154814.65 481
35872.16
263235.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
COTI/USDT
$ 0.038041 187226.92 488
30409.36
493889.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CQT/USDT
$ 0.123769 50707.51 242
5199.49
1839.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CQT/USDT
$ 0.195143 43070.75 363
1641.12
8371.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CREAM/USDT
$ 15.79 186134.35 402
58872.50
60843.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CREAM/USDT
$ 18.45 445086.79 294
1451.18
5614.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CROWN/USDT
$ 0.670765 40933.13 57
86.35
119.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CRU/USDT
$ 0.688150 73488.93 189
1790.64
148.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CRU/USDT
$ 0.501281 68751.98 137
646.23
333.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.436844 439337.54 504
495926.13
987506.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.565223 268075.53 541
363002.92
658098.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030437 97429.72 482
70928.63
124855.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.034107 106150.34 489
65409.98
80143.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTC/USDT
$ 0.132774 1228792.63 364
9723.96
13797.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTC/USDT
$ 0.210652 1147839.14 424
20819.51
25716.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTK/USDT
$ 0.424538 123326.40 375
119639.51
520991.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTK/USDT
$ 0.554021 142426.36 467
22186.64
53223.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTSI/USDT
$ 0.129873 105844.62 311
55186.82
384615.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.155234 133481.14 416
49527.94
81206.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTXC/USDT
$ 0.119767 63784.79 348
6881.54
24166.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTXC/USDT
$ 0.333973 1050298.73 491
70312.71
111705.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CVC/USDT
$ 0.087189 236864.56 434
15107.34
48408.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVC/USDT
$ 0.108584 64073.35 450
13953.87
29076.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.333782 151975.50 379
10758.55
27001.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.306171 76579.51 375
23261.81
8189.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVTX/USDT
$ 0.042196 270240.87 16
339.12
15.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVTX/USDT
$ 0.091576 183735.17 1
155.65
84.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CVX/USDT
$ 3.66 55366.12 480
34563.21
63964.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CVX/USDT
$ 2.59 111220.98 318
85853.00
638528.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.13 479700.62 555
302187.85
227427.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CYBER/USDT
$ 4.21 518657.25 478
22846.14
143433.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAI/USDT
$ 1.00 350943.90 559
850833.46
6155274.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAI/USDT
$ 0.999718 228232.41 526
207457.30
264860.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DAO/USDT
$ 0.878192 41955.24 271
3964.20
8535.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DAO/USDT
$ 0.526295 40651.73 219
2512.72
3837.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAR/USDT
$ 0.119426 80976.93 406
127432.53
37880.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DAR/USDT
$ 0.084347 200205.66 398
75202.51
160733.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DATA/USDT
$ 0.024664 65026.81 360
6814.94
3883.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DATA/USDT
$ 0.028646 128878.93 451
41050.09
38557.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DCR/USDT
$ 14.38 53125.53 356
13125.19
9033.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DCR/USDT
$ 12.00 52704.82 270
22719.77
95.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEGO/USDT
$ 1.31 71887.42 327
14408.75
89420.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEGO/USDT
$ 1.71 68357.85 439
74766.81
28614.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DENT/USDT
$ 0.000630 155753.17 420
133578.93
72501.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DENT/USDT
$ 0.000851 99496.69 468
39897.11
62516.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.000746 58170.71 102
696.85
3321.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001411 45437.53 325
3931.03
13849.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DEXE/USDT
$ 3.41 76657.34 436
20097.49
22001.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DEXE/USDT
$ 2.12 50775.00 340
7319.86
26999.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.033048 56291.68 107
1775.85
2009.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.036428 81469.27 434
42828.61
19535.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DGB/USDT
$ 0.006510 105518.00 393
11880.95
15480.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/USDT
$ 0.007648 100143.83 474
41504.19
50002.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.296165 82015.27 462
72055.49
20042.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.237533 61051.71 344
4423.35
9892.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DNX/USDT
$ 0.974613 71344.98 395
6974.89
23502.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DNX/USDT
$ 0.882394 71838.28 343
17074.18
76718.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOCK/USDT
$ 0.018794 43655.26 422
36189.77
27811.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOCK/USDT
$ 0.014938 134785.76 417
23529.87
21958.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097154 116600.43 383
99705.14
609334.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.131729 239643.47 402
42227.40
330603.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.083038 7331956.10 574
287562.56
386613.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.083036 29139.82 280
26163.94
33032.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060734 2496258.72 556
441845.58
301465.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.060761 19453.67 260
1656340.91
2072129.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOME/USDT
$ 0.000749 85605.52 327
2530.83
32794.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOME/USDT
$ 0.000543 102297.46 57
5229.72
5501.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DORA/USDT
$ 0.061355 43769.31 143
312.21
386.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DORA/USDT
$ 0.018861 53359.64 119
5.36
258.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOSE/USDT
$ 0.003029 71374.43 295
1139.09
7798.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOSE/USDT
$ 0.003440 423521.04 143
616.08
34682.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDT
$ 3.85 1379457.67 524
154567.15
108259.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDC
$ 3.85 891.46 489
805246.80
2792782.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 5.43 57698.43 455
11293.25
13569.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOT/USDT
$ 5.43 3221868.32 543
161726.99
180508.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DPX/USDT
$ 71.05 5462.90 1
12.57
16.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DPX/USDT
$ 77.96 45315.27 159
258.54
481.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREP/USDT
$ 0.247639 95841.83 403
45819.39
44466.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DREP/USDT
$ 0.262757 103712.29 420
35502.50
42242.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DUSK/USDT
$ 0.112763 165335.72 340
64268.49
452477.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.164336 114327.95 396
41140.46
499047.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DYDX/USDT
$ 3.07 3329668.43 502
167221.86
257729.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DYDX/USDT
$ 1.94 468929.76 450
98051.91
103606.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DZOO/USDT
$ 0.012813 58975.92 137
50.73
1365.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DZOO/USDT
$ 0.005753 44714.67 17
39.17
40.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDU/USDT
$ 0.642140 236210.74 374
67760.40
90126.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EDU/USDT
$ 0.408228 271492.59 324
356780.85
603995.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EFI/USDT
$ 0.106017 72583.72 167
3246.07
23.97
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ - ۲۲:۰۱
EFI/USDT
$ 0.047026 69901.52 262
35.93
30226.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 44.27 200177.18 504
326261.89
462678.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EGLD/USDT
$ 25.80 770886.42 441
705457.46
792604.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/USDT
$ 0.344693 63981.99 437
544468.75
682188.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/USDT
$ 0.530516 869626.71 506
150143.54
149419.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ELON/USDT
$ -16000000.00 75939.07 349
10700.99
75460.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELON/USDT
$ -16000000.00 72434.24 310
3592.85
5874.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ENJ/USDT
$ 0.212419 110493.08 418
31024.25
25782.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.288163 269007.47 444
27534.52
50416.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ENS/USDT
$ 8.55 193769.24 394
141032.01
111862.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ENS/USDT
$ 7.04 193786.15 321
111651.54
749450.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.550808 639310.56 459
181973.79
249684.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.680649 525808.37 496
166138.56
203402.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EPX/USDT
$ 0.000208 62818.20 429
52317.92
29811.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EPX/USDT
$ 0.000177 77142.23 346
147622.23
355775.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EQU/USDT
$ 31.71 50732.60 45
0.997780
197.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.77 100251.02 452
156185.99
90854.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.48 72574.50 317
16134.00
14020.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 18.89 513381.40 473
182828.66
304959.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETC/USDT
$ 15.49 678171.88 461
110864.89
104535.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 2081.71 39602338.44 733
3095485.16
8779539.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETH/USDT
$ 1629.83 39233642.45 735
581270.83
1039216.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 1629.76 322036.76 391
3139362.05
11856840.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 2082.99 678812.22 474
66027.05
139247.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETH/BTC
$ 1630.11 761999.28 450
61549.77
139794.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2081.47 113053467.44 720
3243179.32
11297896.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 1428379.11 470
87545.22
118765.46
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 1.25 84860.94 370
54218.61
64513.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.63 191120.06 465
189313.94
139724.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EUL/USDT
$ 2.71 43544.50 218
1258.69
1391.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EUL/USDT
$ 3.38 44787.68 175
1007.93
619.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EURT/USDT
$ 1.08 49160.91 394
54731.75
58973.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EURT/USDT
$ 1.06 46249.80 387
83380.96
129271.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/USDT
$ 0.052930 45693.35 130
2574.30
392.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/USDT
$ 0.076917 5882.46 63
1.27
79.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FACTR/USDT
$ 0.030787 69108.95 140
1658.71
1688.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FACTR/USDT
$ 0.067745 73284.21 254
1700.79
1415.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FDUSD/USDT
$ 0.999245 13312256.31 458
8279263.92
2502961.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FDUSD/USDT
$ 0.999559 0 407
8026430.23
7832930.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/USDT
$ 0.224225 1352708.75 401
974265.44
1089881.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/USDT
$ 0.528315 886219.04 474
152047.58
595377.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FEVR/USDT
$ 0.000450 127067.82 48
153.74
8.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.50 1007940.46 513
172709.41
186769.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 1409863.49 493
159448.11
203772.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIO/USDT
$ 0.018841 65942.76 297
71565.80
63283.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIO/USDT
$ 0.022875 69947.57 456
74441.51
30542.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FIRO/USDT
$ 1.83 56734.70 431
56682.26
24655.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FIRO/USDT
$ 1.50 69455.48 312
10182.21
16640.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIS/USDT
$ 0.331872 88317.77 460
47731.74
38710.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FIS/USDT
$ 0.259345 70044.61 346
95314.69
149146.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FITFI/USDT
$ 0.004082 96335.04 436
32707.19
157625.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FITFI/USDT
$ 0.007260 86989.15 492
34761.97
61706.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FLIP/USDT
$ 5.08 457282.97 442
243117.78
89523.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FLM/USDT
$ 0.068849 700071.84 492
65787.87
266594.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLM/USDT
$ 0.083918 111180.94 510
161899.23
80984.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FLOKI/USDT
$ -257800.00 3586357.51 420
277545.55
685464.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLOKI/USDT
$ -323600.00 186055.37 481
19653.68
475383.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.675648 289220.34 500
215496.57
304846.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.447651 262560.25 408
84975.47
1000144.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLUX/USDT
$ 0.326383 155326.17 439
387581.32
513797.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLUX/USDT
$ 0.558722 236043.87 502
302689.27
397435.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FLUXB/USDT
$ 0.018675 48898.84 73
369.47
193.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FORT/USDT
$ 0.090251 45167.23 263
3254.56
12479.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FORT/USDT
$ 0.135430 41806.54 267
2273.90
717.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.79 76704.09 335
5328.68
10880.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.28 65035.46 428
13325.75
38387.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FRONT/USDT
$ 0.327772 86611.71 495
117289.11
59715.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FRONT/USDT
$ 0.275454 349578.61 410
14197.28
37056.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.312468 1006563.55 513
98110.28
135473.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FTM/USDT
$ 0.196610 1541439.27 462
74220.15
108767.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTN/USDT
$ 1.10 238599.81 469
26538.31
152531.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTN/USDT
$ 1.21 1552737.48 458
300298.62
52911.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.07 2925983.66 542
153809.89
100331.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.05 327138.97 387
39626.59
253016.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FUSE/USDT
$ 0.062314 80963.49 244
2613.91
2735.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FUSE/USDT
$ 0.038462 70186.82 3
5.42
5.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 5.35 191228.08 465
13848.86
82304.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 7.63 428890.00 555
60020.34
128896.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 109479.01 387
391125.62
135279.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.56 221688.71 453
94678.32
182927.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GALA/USDT
$ 0.013548 648031.06 426
1537580.28
3554365.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GALA/USDT
$ 0.025916 1126574.66 447
376616.90
2728841.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GARI/USDT
$ 0.031997 45559.76 327
4413.86
6757.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GARI/USDT
$ 0.021882 51341.45 322
12186.92
16773.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 7.92 96479.22 519
179728.50
337679.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GEAR/USDT
$ 0.008298 57941.52 405
11716.70
4995.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GEAR/USDT
$ 0.004053 44345.23 72
71.94
121.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GF/USDT
$ 0.106883 47557.01 421
2910.62
13614.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GF/USDT
$ 0.043554 44853.02 207
1225.56
6062.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFI/USDT
$ 0.373009 76838.42 142
515.91
534.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFI/USDT
$ 1.70 82025.68 314
1954.44
1904.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GFT/USDT
$ 0.024715 2296685.07 453
56457.94
30062.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GFT/USDT
$ 0.016089 519484.65 388
890671.06
946714.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GHST/USDT
$ 0.878292 83124.77 365
12791.37
19030.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GHST/USDT
$ 0.790442 59181.44 471
232353.21
463974.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.275660 183548.96 472
43278.66
63091.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GLMR/USDT
$ 0.176299 146066.80 418
93330.76
469508.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GM/USDT
$ -3040000.00 43077.06 79
83.44
524.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GM/USDT
$ -2260000.00 70369.84 18
35.17
40.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.261757 780005.93 489
190842.50
359922.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151185 344128.75 427
104804.66
1187211.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMX/USDT
$ 38.36 388617.65 480
79253.22
91268.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMX/USDT
$ 50.62 333039.15 541
86268.73
148120.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GNO/USDT
$ 98.06 49226.91 384
25773.50
19447.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNO/USDT
$ 196.60 83778.42 444
4854.30
15421.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GNS/USDT
$ 3.63 97516.92 441
17191.27
30444.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GNS/USDT
$ 3.45 2586878.25 237
2564.11
2575.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GODS/USDT
$ 0.180901 72604.33 351
12554.54
27066.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GODS/USDT
$ 0.349976 51565.77 414
14989.86
27878.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GOG/USDT
$ 0.056492 43382.22 329
14066.97
4094.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOG/USDT
$ 0.083848 49275.37 253
9169.60
718.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GRAIL/USDT
$ 706.76 48520.33 171
1657.09
1220.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRAIL/USDT
$ 1392.14 47101.54 27
573.21
718.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GROK/USDT
$ 0.018264 1190127.92 375
1910.18
6308.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GRT/USDT
$ 0.082246 115245.96 377
1015179.07
1945447.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.147932 463471.06 439
996327.98
1453200.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.09 128841.39 405
85596.08
82958.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.844473 68924.41 271
7080.84
28403.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HALO/USDT
$ 0.028016 41958.64 103
5.67
2873.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HALO/USDT
$ 0.038708 36271.77 140
1685.45
706.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HARD/USDT
$ 0.159635 110521.13 426
40409.18
56133.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HARD/USDT
$ 0.111362 69609.93 348
243027.56
699404.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.048547 490129.40 409
807831.59
831925.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.060563 382752.38 484
265793.97
437723.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HEGIC/USDT
$ 0.011707 68429.23 116
261.16
381.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HEGIC/USDT
$ 0.021005 70019.76 141
885.92
440.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HERO/USDT
$ 0.002470 61246.95 286
905.43
7732.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HERO/USDT
$ 0.002848 67126.31 159
6337.02
3439.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HFT/USDT
$ 0.225626 481766.65 489
1401952.43
2339843.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HFT/USDT
$ 0.329481 610866.50 503
101869.56
993798.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIFI/USDT
$ 0.724258 191658.80 549
90362.90
117893.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIFI/USDT
$ 0.507184 407163.85 491
61195.95
390439.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.12 234072.24 354
938601.64
1148264.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.38 219345.43 459
57295.69
77210.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HMND/USDT
$ 0.185070 89545.06 314
4992.49
6886.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HMND/USDT
$ 0.039472 71895.07 293
1016.97
1292.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HNT/USDT
$ 1.47 60957.68 306
4599.71
10324.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HNT/USDT
$ 3.08 78989.24 342
7273.61
4303.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HOOK/USDT
$ 1.07 689450.08 443
83538.83
156776.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HOOK/USDT
$ 0.741415 154957.92 293
50222.66
48267.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HOP/USDT
$ 0.036420 42291.61 120
72.49
533.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOP/USDT
$ 0.049511 5856.43 52
139.41
33.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HOPR/USDT
$ 0.037391 69512.99 139
34.60
1412.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOPR/USDT
$ 0.040600 69838.96 105
168.38
1078.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001550 83234.04 453
65839.06
77554.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001227 322350.04 298
392070.12
353912.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.78 560425.95 491
32565.99
119782.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 384397.22 437
180633.30
327575.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/USDT
$ 0.196810 544140.01 393
33944.05
34597.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/USDT
$ 0.252855 78301.51 485
58379.35
75851.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ID/USDT
$ 0.178000 327102.48 455
67839.49
297394.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.272159 1336609.49 503
100951.43
271651.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IDEX/USDT
$ 0.057973 98275.85 494
78701.67
56263.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IDEX/USDT
$ 0.045305 136954.68 444
130728.13
205725.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ILV/USDT
$ 40.35 96772.01 431
56624.51
400949.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ILV/USDT
$ 107.88 532508.52 547
88135.12
147441.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IMX/USDT
$ 1.36 617901.84 571
103042.74
153509.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IMX/USDT
$ 0.550808 229080.26 505
153138.94
699789.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/USDT
$ 18.16 2776553.05 573
195128.98
287251.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
INJ/USDT
$ 8.91 1358935.85 530
71271.94
183394.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INSUR/USDT
$ 0.065214 70061.65 35
482.81
61.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
INSUR/USDT
$ 0.040122 70069.79 79
2548.52
32.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.007587 173415.79 363
2471.66
3309.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.009171 116523.28 506
47156.26
71653.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOTA/USDT
$ 0.224449 1728540.48 486
108980.01
163682.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOTA/USDT
$ 0.148483 185901.11 351
17333.97
31147.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.024905 169048.82 487
60618.82
78503.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOTX/USDT
$ 0.018020 179794.79 395
152383.86
516316.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/USDT
$ 0.570319 66682.54 151
2010.75
5784.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IRON/USDT
$ 1.43 72875.15 332
816.38
8361.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ISLM/USDT
$ 0.198978 702435.47 399
16167.49
19466.00
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۰:۳۶
ISLM/USDT
$ 0.206215 720487.47 320
15874.32
12517.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IZI/USDT
$ 0.014693 80190.99 89
237.92
75.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IZI/USDT
$ 0.010716 81701.58 80
130.80
264.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.003105 263077.84 438
865226.95
1243386.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.004972 162440.33 507
102306.04
195290.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JOE/USDT
$ 0.225626 145162.40 383
24369.21
708469.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JOE/USDT
$ 0.423993 445807.55 530
51943.42
95076.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JONES/USDT
$ 1.39 5481.22 107
25.24
357.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JONES/USDT
$ 1.41 70702.84 33 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.023943 114672.07 384
39847.89
62819.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.031267 71699.37 469
26365.12
53871.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JUV/USDT
$ 2.51 115456.68 467
79332.76
54811.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JUV/USDT
$ 1.92 67265.36 415
181474.94
134901.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAR/USDT
$ 0.101892 43435.64 223
403.98
3557.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KAR/USDT
$ 0.075652 46699.32 60
600.79
1442.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.049047 272821.79 534
84796.03
171790.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAS/USDT
$ 0.135150 752736.62 569
313295.79
242172.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KAVA/USDT
$ 0.585628 261541.11 374
60649.62
52995.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAVA/USDT
$ 0.786472 381564.45 505
178406.47
1052099.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KDA/USDT
$ 0.435644 132401.55 383
31991.50
115017.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KDA/USDT
$ 0.605832 106744.41 424
39047.22
47785.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KEY/USDT
$ 0.006074 230295.58 458
15746.86
148145.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KEY/USDT
$ 0.005939 243858.40 520
50442.95
56747.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KINE/USDT
$ 0.171136 74369.69 77
1489.45
3498.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KINE/USDT
$ 0.166646 43103.83 349
974.38
795.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KLAY/USDT
$ 0.121968 196939.26 303
10690.98
417815.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.188941 146591.46 490
101682.48
98653.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KNC/USDT
$ 0.714656 166182.92 503
106926.47
153008.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KNC/USDT
$ 0.646662 388767.04 492
5706.92
715943.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KP3R/USDT
$ 71.55 577335.85 372
5851.06
6511.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KP3R/USDT
$ 46.97 114161.17 401
98376.50
76792.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 25.13 245315.21 387
27245.09
16472.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KSM/USDT
$ 17.83 93865.83 357
707900.78
23615.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KUNCI/USDT
$ 0.004803 188.40 108
0.687693
410.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KUNCI/USDT
$ 0.005697 3100.05 1
0.640402
0.652261
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LABS/USDT
$ 0.000375 91443.44 226
2270.46
2340.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LABS/USDT
$ 0.000234 70484.72 233
1300.91
1409.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LADYS
LADYS/USDT
$ -3E08 77819.88 497
64749.07
326067.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LADYS
LADYS/USDT
$ -3E08 52539.32 447
62803.49
32563.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAI/USDT
$ 0.013053 72405.35 232
1171.63
2466.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAI/USDT
$ 0.006814 55914.09 173
387.18
2562.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAMB/USDT
$ 0.001010 43966.88 196
2044.52
7238.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAMB/USDT
$ 0.001608 44806.80 243
841.41
9072.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAT/USDT
$ 0.007170 62813.19 386
4252.28
4452.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAT/USDT
$ 0.009077 64483.65 313
566.27
6539.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAZIO/USDT
$ 1.65 67517.77 364
42398.39
25769.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAZIO/USDT
$ 1.80 65247.38 439
68611.00
30724.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LBR/USDT
$ 0.861482 51095.61 172
2127.09
1308.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LBR/USDT
$ 1.16 53654.58 220
1381.88
960.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LDO/USDT
$ 1.63 867393.94 437
183208.77
464447.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.37 493271.43 474
540252.96
929186.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 293.75 43995.32 206
1303.37
2928.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 288.40 47883.77 300
4310.62
2856.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LEVER/USDT
$ 0.001242 1343973.98 343
20348.15
96540.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LEVER/USDT
$ 0.001330 132646.92 406
114832.14
147267.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LINA/USDT
$ 0.010352 36709.41 430
81484.62
508728.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LINA/USDT
$ 0.008765 55680.50 407
52983.27
440430.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 14.83 3708388.55 574
484871.07
430822.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LINK/USDT
$ 9.25 15008913.79 594
116471.37
149647.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LIT/USDT
$ 0.641359 144514.78 424
466701.10
507136.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LIT/USDT
$ 0.906798 243410.83 479
307742.46
473499.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LITH/USDT
$ 0.000648 47702.01 239
401.74
916.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LITH/USDT
$ 0.000327 78006.87 69
105.92
881.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOKA/USDT
$ 0.247254 147788.44 438
26577.18
26123.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOKA/USDT
$ 0.185604 153768.53 320
48428.67
90630.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.533298 42222.99 357
13553.77
5242.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.602231 43947.78 317
4156.35
5059.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOKS/USDT
$ 0.121226 92654.27 351
80363.37
119047.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOKS/USDT
$ 0.055231 75684.45 298
49313.78
20411.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.109591 4104847.29 538
71683.01
22941.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.117206 438136.13 561
113679.28
104781.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOT/USDT
$ 0.033307 215862.73 150
508.41
285.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOT/USDT
$ 0.021312 28836.61 19
34.36
29.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOTBOT
LOOTBOT/USDT
$ 0.209717 55834.66 99
523.99
96.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOTBOT
LOOTBOT/USDT
$ 0.579942 40699.87 106
257.14
106.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LPT/USDT
$ 5.66 564096.80 430
51081.97
334706.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LPT/USDT
$ 6.33 112167.64 495
94769.38
118363.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LQTY/USDT
$ 1.45 218969.23 464
95349.99
232584.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LQTY/USDT
$ 1.36 936562.14 431
2376570.73
3415447.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/USDT
$ 0.170095 105522.28 429
25366.94
985723.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LRC/USDT
$ 0.221148 100263.44 479
71447.82
87455.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LSK/USDT
$ 0.875990 181985.76 213
897.18
11517.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LSK/USDT
$ 1.19 92881.93 449
9822.74
36677.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LSS/USDT
$ 0.180039 69737.34 231
5840.64
3462.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LSS/USDT
$ 0.103258 69306.59 212
5297.22
4958.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 71.30 1686085.03 556
277749.49
544911.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LTC/USDT
$ 64.03 2040025.79 576
415537.55
177942.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408529 314971.71 511
67705.75
115331.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.798674 1307962.34 567
487137.74
1235062.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LUNC/USDT
$ -574800.00 347177.42 497
482848.93
850510.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDT
$ 0.000138 3349609.45 499
560375.13
482507.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MAGIC/USDT
$ 0.797974 484553.84 522
489079.93
655038.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MAGIC/USDT
$ 0.461158 70344.84 467
951510.70
1082363.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.435695 234326.98 514
378934.47
1201078.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MANA/USDT
$ 0.300468 119813.33 486
141504.48
984908.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDT
$ 2.62 69646.94 475
130557.62
1018789.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.42 234518.52 490
124159.40
1043099.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MATIC/USDT
$ 0.563615 3560504.34 554
119877.73
546993.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.780470 3185467.47 566
369178.42
156450.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MATIC/USDC
$ 0.780862 151402.84 466
12459.92
21538.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MATIC/USDC
$ 0.564221 15063.98 241
275342.89
797340.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAV/USDT
$ 0.215721 250316.37 376
645033.59
918905.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MAV/USDT
$ 0.288363 282067.48 485
73446.30
55710.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MBOX/USDT
$ 0.210218 107261.44 367
72777.82
150990.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBOX/USDT
$ 0.273360 251418.69 433
99894.40
513474.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MC/USDT
$ 0.479001 865504.43 285
52.98
11114.29
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۲۱:۳۳
MC/USDT
$ 0.442548 2334085.86 424
17410.73
20708.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MCB/USDT
$ 11.16 6894.91 1
36.23
13.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MCB/USDT
$ 9.86 69770.47 28
324.19
38.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.062694 783951.39 563
200789.76
226934.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.040042 134647.09 437
21960.97
18975.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MEE/USDT
$ 0.003959 5697.81 20
19.54
41.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MEE/USDT
$ 0.003379 43087.00 151
1408.70
449.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEER/USDT
$ 0.102645 89320.58 18
545.52
30.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.027474 823810.14 427
302763.15
692978.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
METIS/USDT
$ 20.87 65745.74 371
7572.94
7299.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
METIS/USDT
$ 12.63 48211.90 349
21601.19
8492.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEVFREE/USDT
$ 0.066437 22586.07 112
94.12
98.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEVFREE/USDT
$ 0.030308 22118.61 1
7.22
1.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MILO/USDT
$ -7491191947.00 116074.50 120
698.75
360.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MILO/USDT
$ -6302376031.00 44264.91 310
6078.37
4979.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.393220 375547.43 438
309235.53
968015.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.733760 465650.41 495
24641.40
354907.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MIR/USDT
$ 0.012387 44242.46 204
634.18
593.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MIR/USDT
$ 0.023245 75492.22 173
373.42
1923.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MITH/USDT
$ 0.000637 43300.93 74
2573.65
116.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MITH/USDT
$ 0.000589 63948.85 6
356.82
20.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MKR/USDT
$ 1546.11 514802.06 581
235667.52
191544.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MKR/USDT
$ 1425.97 645528.05 560
114285.28
254501.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ML/USDT
$ 0.121927 67407.20 225
292.48
1755.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ML/USDT
$ 0.024113 70668.07 21
352.86
9.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MLN/USDT
$ 14.96 53788.42 393
77758.40
18185.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MLN/USDT
$ 15.00 77057.89 310
11254.65
29450.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNDE/USDT
$ 0.044215 69737.51 80
84.41
260.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MNDE/USDT
$ 0.263885 70857.90 175
1053.17
1581.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MNT/USDT
$ 0.529530 48283.58 142
257.83
693.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MNT/USDT
$ 0.377211 53249.70 92
3.00
203.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOB/USDT
$ 0.474566 73512.38 378
6179.14
24514.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOB/USDT
$ 0.555921 126506.81 400
13976.72
18397.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MONG
MONG/USDT
$ -1E08 51112.33 150
197.50
1423.20
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۲۱:۳۶
MONG
MONG/USDT
$ -8064512768.00 46207.11 172
743.73
444.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVR/USDT
$ 3.79 70600.07 336
1401.71
4215.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVR/USDT
$ 6.66 171352.07 493
50023.42
39095.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MPL/USDT
$ 6.02 69809.13 363
9617.72
18158.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MPL/USDT
$ 21.21 76791.95 323
301.29
7503.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MTL/USDT
$ 1.61 205296.65 470
48024.63
112139.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MTL/USDT
$ 1.28 233225.61 400
224214.85
340980.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MUBI/USDT
$ 0.023716 36700.93 228
1731.08
10.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MULTI/USDT
$ 2.30 980426.51 358
30434.46
16681.22
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۲۱:۳۶
MULTI/USDT
$ 2.10 309144.87 420
40531.10
31229.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MUTE/USDT
$ 0.411790 43422.76 276
3195.88
476.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MUTE/USDT
$ 0.281658 42804.78 128
543.38
1633.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MYRIA/USDT
$ 0.001836 44188.76 340
4512.37
11195.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MYRIA/USDT
$ 0.009658 176481.73 390
6700.60
14612.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NALS/USDT
$ 0.101122 80946.09 221
1663.14
120.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NALS/USDT
$ 0.061534 69152.66 136
5.09
0.252883
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.87 831086.55 478
952061.44
1198174.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 475584.52 422
372220.21
2807188.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEMS/USDT
$ 0.041909 3120.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NEMS/USDT
$ 0.049228 1349.67 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/USDT
$ 11.08 413019.32 516
60405.89
81044.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NEO/USDT
$ 6.98 225426.17 483
63372.26
94953.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEWS/USDT
$ 0.000495 7204.32 6
43.04
2.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEWS/USDT
$ 0.000452 15217.16 58
13.81
9.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NFT/USDT
$ -33000000.00 45345.63 330
14421.97
7166.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFT/USDT
$ -32000000.00 43712.58 402
11526.90
16172.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NKN/USDT
$ 0.109624 143376.52 405
43737.39
25606.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NKN/USDT
$ 0.081045 101805.56 299
197688.24
384813.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NMR/USDT
$ 12.25 134175.62 382
26724.14
104808.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NMR/USDT
$ 15.33 85056.56 446
37093.64
62343.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NOM/USDT
$ 0.169137 45975.31 62
214.77
39.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NOM/USDT
$ 0.061234 46044.78 50
71.79
78.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NTRN/USDT
$ 0.261446 119305.10 427
75542.72
360656.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NTRN/USDT
$ 0.484319 354627.80 518
107181.61
123428.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NULS/USDT
$ 0.227750 71596.35 423
63441.26
40048.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NULS/USDT
$ 0.177399 63783.31 237
1015.09
1267.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUM/USDT
$ 0.033197 66898.96 276
1878.81
1928.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NUM/USDT
$ 0.019181 69924.03 256
3158.78
2591.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NYM/USDT
$ 0.157934 41525.84 393
23693.05
20736.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NYM/USDT
$ 0.106059 50119.20 315
30521.39
36784.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OAS/USDT
$ 0.058883 41806.21 362
8612.61
8383.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OAS/USDT
$ 0.040693 41694.11 328
8527.86
4612.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OAX/USDT
$ 0.171637 210743.12 394
63668.05
26372.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OAX/USDT
$ 0.168194 152771.89 384
21949.61
13099.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCEAN/USDT
$ 0.286861 63230.74 493
1029906.21
2106160.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCEAN/USDT
$ 0.472003 764038.99 496
37233.95
660043.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OCT/USDT
$ 0.093552 69320.32 65
139.28
272.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCT/USDT
$ 0.140131 69503.50 127
456.15
105.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OG/USDT
$ 4.55 112187.83 513
86145.43
94574.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OG/USDT
$ 4.14 148697.89 491
72568.06
101825.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.109821 71457.54 513
114331.28
401596.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.130162 232316.45 535
130376.44
108791.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OGV/USDT
$ 0.008965 42703.64 227
855.82
3033.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OGV/USDT
$ 0.004276 44559.80 204
1646.80
1012.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OKB/USDT
$ 43.62 136612.24 533
249010.92
607780.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OKB/USDT
$ 57.65 153794.70 361
360194.15
683081.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OLAS/USDT
$ 3.57 32478.39 79
203.29
128.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OLE/USDT
$ 0.014553 42369.33 213
751.31
764.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OLE/USDT
$ 0.008115 43146.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OM/USDT
$ 0.023155 65935.19 463
67303.87
28647.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OM/USDT
$ 0.018891 72388.52 316
6302.01
4949.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.457856 70934.52 438
43772.69
66759.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.638539 94501.66 481
108752.39
46086.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OMI/USDT
$ 0.000627 45429.74 303
2551.33
2801.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OMI/USDT
$ 0.000849 44031.07 323
10234.78
6293.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONE/USDT
$ 0.009385 184280.22 38
152.61
51.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.013503 99601.70 367
127221.15
67265.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ONT/USDT
$ 0.221848 88707.13 471
43897.18
65428.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ONT/USDT
$ 0.172196 73115.27 392
201581.81
463458.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OOKI/USDT
$ 0.002206 1077379.68 408
32494.12
24295.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OOKI/USDT
$ 0.001921 73889.27 428
51424.11
25838.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 1.25 1955850.73 401
963945.51
2552250.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 1.67 917860.91 405
727460.46
1910066.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ORB/USDT
$ 0.093120 44007.30 280
508.31
6025.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ORB/USDT
$ 0.045926 41640.27 225
124.94
7614.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORDI/USDT
$ 4.09 277933.21 326
121508.28
372175.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ORDI/USDT
$ 21.18 2242713.33 498
1077134.18
990545.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ORN/USDT
$ 0.499279 67323.57 297
19332.16
106496.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORN/USDT
$ 0.660144 82153.51 327
75516.69
46597.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OSMO/USDT
$ 0.693751 287237.91 512
197019.08
50241.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OSMO/USDT
$ 0.237833 225471.64 402
219225.18
488258.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OVO/USDT
$ 0.012417 1939.68 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OVO/USDT
$ 0.010983 586.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OVR/USDT
$ 0.202413 68234.60 291
3606.82
4712.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OVR/USDT
$ 0.276960 41703.64 157
155.42
566.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OX/USDT
$ 0.016424 55772.10 1
22.75
2.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OX/USDT
$ 0.011927 64807.10 13
29.59
0.723958
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OXT/USDT
$ 0.072958 106290.24 504
82161.75
78828.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OXT/USDT
$ 0.062275 75126.10 424
16343.57
67300.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/USDT
$ 1967.07 110648.72 352
302749.94
428107.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/USDT
$ 2028.71 135561.48 361
316991.12
822217.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PENDLE/USDT
$ 1.06 150335.11 534
63748.00
233537.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PENDLE/USDT
$ 0.734811 282975.54 517
60649.89
332778.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.012333 83718.46 394
147533.44
93833.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEOPLE/USDT
$ 0.009425 64190.28 391
64164.44
374412.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1090000.00 702049.25 535
715994.85
680527.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPE/USDT
$ -69000000.00 1613116.63 467
712630.85
1013586.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PERL/USDT
$ 0.017160 100389.42 325
10188.60
56513.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PERL/USDT
$ 0.009522 6246360.06 337
22631.47
13209.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PERP/USDT
$ 0.538802 69755.63 460
37884.88
384839.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PERP/USDT
$ 0.633838 127456.45 532
208755.00
51396.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PHA/USDT
$ 0.110924 136074.15 379
20073.01
43877.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PHA/USDT
$ 0.094353 70281.95 183
2227.80
768.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.795774 280212.86 535
229335.47
59379.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.570619 192190.07 507
217852.74
175907.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLA/USDT
$ 0.207445 84185.78 413
29228.95
25481.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PLA/USDT
$ 0.162591 70399.04 349
56708.07
126748.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLAY/USDT
$ 0.015008 46441.65 190
927.03
1090.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLAY/USDT
$ 0.005741 45080.34 175
417.44
1324.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PNK/USDT
$ 0.013798 44156.37 136
641.55
1808.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PNK/USDT
$ 0.021485 5375.70 1
11.99
0.002173
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PNT/USDT
$ 0.124470 92152.64 304
17614.66
11981.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PNT/USDT
$ 0.249955 98206.91 378
12079.13
25017.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POKT/USDT
$ 0.024284 40116.05 352
39309.56
10016.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POKT/USDT
$ 0.122997 69288.69 310
25764.19
8062.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POLYX/USDT
$ 0.196443 171085.55 462
68622.35
124547.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POLYX/USDT
$ 0.160490 1971030.73 351
25361.07
71603.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
POND/USDT
$ 0.008386 70683.15 381
13232.40
13320.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POND/USDT
$ 0.011523 123741.45 444
54026.95
44530.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POOLX/USDT
$ 2.30 68453.86 258
1504.41
997.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POOLX/USDT
$ 5.13 69317.48 240
417.90
849.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PORTO/USDT
$ 1.58 61417.85 402
173065.59
134087.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PORTO/USDT
$ 1.78 55774.07 440
54884.96
42428.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
</