خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1661.44
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۴۱
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
23873.35
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۴۱
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.090120
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۴۱
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
1.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۴۱

قیمت ارزهای دیجیتال در ماکس اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADA/TWD
$ 0.396609 115185.84 324
8194.82
6102.93
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ADA/USDT
$ 0.396587 75855.62 378
10723.87
7176.03
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TWD
$ 2.00 3168.07 164
1469.42
880.59
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
APE/TWD
$ 6.28 82188.90 303
13427.71
5671.94
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
APE/USDT
$ 6.29 41848.48 294
13697.80
5006.35
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BCH/USDT
$ 138.03 1016.58 277
9262.60
5032.82
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BCH/TWD
$ 138.81 1556.55 246
7380.13
5325.44
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BCNT/USDT
$ 0.006161 7662.67 3
10.91
38.95
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BCNT/TWD
$ 0.006240 12001.45 153
965.09
3652.28
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BNB/USDT
$ 317.79 6703.18 271
5199.78
471.78
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BNB/TWD
$ 317.29 14118.79 110
11802.78
423.26
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BTC/USDT
$ 23873.35 1877384.20 558
145500.97
82287.33
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
BTC/TWD
$ 24000.69 1332548.96 481
134846.16
116409.68
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TWD
$ 56.96 6295.15 235
7847.63
6800.37
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 56.44 5873.71 218
7672.63
6800.37
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TWD
$ 0.090890 80556.96 331
17699.89
9696.35
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.090120 64004.50 333
18902.20
5317.90
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
DOT/USDT
$ 6.68 9269.87 281
6951.07
5691.51
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
DOT/TWD
$ 6.67 27035.00 181
4260.46
10627.43
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ETH/TWD
$ 1661.44 1704361.25 485
550113.52
79026.72
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ETH/BTC
$ 1651.40 26969.64 339
39787.82
35944.95
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ETH/USDT
$ 1652.09 2367340.07 514
209454.61
74578.67
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
GALA/TWD
$ 0.059690 91070.49 214
2181.33
3041.54
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/TWD
$ 0.605159 19679.98 268
6328.54
1611.02
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
GRT/TWD
$ 0.096045 7060.26 275
13082.07
11553.62
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LINK/USDT
$ 7.42 26243.76 257
8103.17
5815.26
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LINK/TWD
$ 7.43 23782.30 292
19395.33
5804.40
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LOOKS/TWD
$ 0.214830 1441.16 148
1300.56
62.94
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LOOT/TWD
$ 0.600797 773.95 84
546.07
62.16
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LOOT/USDT
$ 0.564123 148.93 26
545.67
297.74
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LTC/TWD
$ 97.83 89652.26 273
25303.95
7065.56
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
LTC/USDT
$ 96.73 33242.87 345
12874.93
5265.43
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MANA/TWD
$ 0.793218 37378.41 221
7114.78
3489.15
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MATIC/USDT
$ 1.18 12378.48 312
9409.90
5556.54
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MATIC/TWD
$ 1.19 13817.52 294
13119.15
4610.67
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MAX/USDT
$ 0.218348 17789.02 197
3753.20
27.10
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MAX/TWD
$ 0.219093 9406.34 249
3482.97
5111.05
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MITH/TWD
$ 0.004164 10352.94 228
9001.19
7727.40
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
MITH/USDT
$ 0.003901 247.13 22
40.58
41.96
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
RLY/USDT
$ 0.015503 2693.43 4
34.26
87.43
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
RLY/TWD
$ 0.015534 3955.04 78
170.22
85.57
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TWD
$ 0.788588 11023.03 254
10033.70
6302.18
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.784011 23302.06 327
8678.10
5217.81
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
SHIB/USDT
$ -120200.00 981.26 93
441.53
1013.74
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
SHIB/TWD
$ -119000.00 5341.90 164
1079.11
8806.49
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 26.22 174360.17 299
7635.38
9346.91
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/TWD
$ 26.23 257545.80 323
33778.20
7400.67
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
USDC/USDT
$ 1.00 147612.62 496
61131.15
145481.63
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
USDC/TWD
$ 1.01 150319.01 334
38524.69
93669.18
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
تتر
تتر
Tether
USDT/TWD
$ 1.01 7415432.17 674
3048572.74
842911.82
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.415510 19510.03 264
9192.37
5386.15
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TWD
$ 0.419612 39877.33 289
8276.26
4325.52
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TWD
$ 1.17 887.74 152
5057.18
69.85
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷
YFI/TWD
$ 7990.88 3275.22 182
11105.28
2328.12
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۳:۳۷

مشخصات MAX Exchange

توضیحات

نظرات MAX Exchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین