خبر
MKR ماکر
MKR
قیمت دلاری
444.48
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۱۷
XLM استلار
XLM
قیمت دلاری
0.081082
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۱۷
EOS ایاس
EOS
قیمت دلاری
0.519940
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۱۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1393.65
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۱۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت تورک

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADA/TRY
$ 0.473599 153.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ADA/TRY
$ 0.244425 9.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALU/TRY
$ 0.028588 7.09 250 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALU/TRY
$ 0.051854 35.26 287
1037.42
0.659996
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ARGON/TRY
$ 0.002344 292.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ARGON/TRY
$ 0.001333 170.06 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 9.65 4.66 147 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 9.33 4.51 1
9.68
3.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
AVAX/TRY
$ 10.15 4484.95 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/TRY
$ 19.01 119.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BABY/TRY
$ 0.012150 1.94 6
0.298369
25.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BABY/TRY
$ 0.011754 1.88 1
0.462458
40.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BAKE/TRY
$ 0.928745 1871.61 70
0.122385
0.318201
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/TRY
$ 0.898456 1810.57 110
0.264887
0.688707
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BNB/TRY
$ 107.20 6.57 7
3.28
137.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/TRY
$ 103.71 6.35 1
3.69
150.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BTC/TRY
$ 24198.55 365.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BTC/TRY
$ 28051.74 14.27 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTT/TRY
$ -57000000.00 3.13 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTT/TRY
$ -1180000.00 15.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BURGER/TRY
$ 0.319420 852.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
BURGER/TRY
$ 0.330189 881.42 111 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/TRY
$ 1.83 21.99 1
21.56
7.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
CAKE/TRY
$ 0.893368 7.15 118 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/TRY
$ 0.100597 4.91 1
0.460273
3.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
CHESS/TRY
$ 0.103988 5.08 1
0.260621
2.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/TRY
$ 0.060031 26.41 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/TRY
$ 0.077781 114.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
CTT/TRY
$ 0.107561 1.57 5
0.093727
2.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTT/TRY
$ 0.104054 1.52 12
0.114195
2.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
DCR/TRY
$ 11.08 14.83 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/TRY
$ 10.72 14.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
DGB/TRY
$ 0.006005 416.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
DGB/TRY
$ 0.005364 344.14 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.050029 5.40 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.065682 78.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
DOGGY/TRY
$ 0.000157 2.20 56 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOGGY/TRY
$ 0.001003 7.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
DOT/TRY
$ 3.00 28.83 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/TRY
$ 4.84 236.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
EGG/TRY
$ 0.016795 60.46 125 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGG/TRY
$ 0.016248 13.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ENJ/TRY
$ 0.346984 932.44 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/TRY
$ 0.335668 902.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
EOS/TRY
$ 0.519940 365.32 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/TRY
$ 0.561060 299.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/TRY
$ 0.047014 0.292250 1
0.031938
0.310642
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/TRY
$ 0.048599 0.302102 8
0.028292
0.275177
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/TRY
$ 1393.65 110.39 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/TRY
$ 1192.64 29.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 4.00 257.66 164 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 4.18 68.37 202
6.50
0.297223
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
GAFI/TRY
$ 20.74 43.24 1
15.63
0.270670
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
GAFI/TRY
$ 21.44 44.69 232
0.409604
0.035993
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/TRY
$ 7.86 25679.62 1
0.486109
2.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/TRY
$ 6.91 11.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
HNT/TRY
$ 19.01 243.91 336
4.72
0.810836
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
HNT/TRY
$ 19.65 252.13 296
1.54
0.265137
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002074 409.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.001032 356.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KALM/TRY
$ 0.714694 7.15 158 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KALM/TRY
$ 0.691386 6.91 1
6.95
2.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
KPAD/TRY
$ 0.001051 14.82 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KPAD/TRY
$ 0.000691 3.48 1
0.727510
0.526359
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
KSM/TRY
$ 16.22 3464.07 181 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KSM/TRY
$ 15.69 3351.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
LAZIO/TRY
$ 2.52 201.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
LAZIO/TRY
$ 2.61 208.69 212 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/TRY
$ 7.60 1569.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
LINK/TRY
$ 7.86 1622.45 131 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/TRY
$ 53.60 7.15 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/TRY
$ 38.03 81.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
MBOX/TRY
$ 0.380262 6.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
MBOX/TRY
$ 0.393082 11.32 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/TRY
$ 0.035735 1.62 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/TRY
$ 0.034569 1.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/TRY
$ 0.393082 6.29 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/TRY
$ 0.566937 11.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
MIST/TRY
$ 0.009291 5.64 2
0.137061
0.230269
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MIST/TRY
$ 0.008988 5.46 1
0.688316
1.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
MKR/TRY
$ 429.99 18687.07 439
25.24
25.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
MKR/TRY
$ 444.48 19317.04 399
25.16
25.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEO/TRY
$ 7.95 31.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
NEO/TRY
$ 5.72 5.72 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NRV/TRY
$ 0.002762 269.96 11
0.694017
0.199569
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
NRV/TRY
$ 0.002734 287.13 119 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/TRY
$ 4.11 32.35 223
1.48
0.115404
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
OMG/TRY
$ 4.25 33.44 184
0.916542
0.071527
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/TRY
$ 2.39 103.01 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/TRY
$ 1.45 62.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
سیف مارس
سیف مارس
Safemars
SAFEMARS/TRY
$ -8218981982.00 0.726600 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سیف مارس
سیف مارس
Safemars
SAFEMARS/TRY
$ -6913860455.00 2.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
SFM/TRY
$ -380300.00 6.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
SFM/TRY
$ 0.000143 10.66 66 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/TRY
$ 0.350557 6.86 1
3.04
2.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/TRY
$ 0.339125 6.64 1
3.42
4.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
SHIB/TRY
$ -6910000.00 623.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
SHIB/TRY
$ -6750000.00 36.81 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/TRY
$ 0.548528 198.54 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/TRY
$ 0.446981 169.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
TRX/TRY
$ 0.086478 14.53 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/TRY
$ 0.052200 12.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
UNI/TRY
$ 2.45 24.12 129
2.02
2.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
UNI/TRY
$ 2.54 24.93 66
1.23
2.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDC/TRY
$ 1.01 156.50 1
34.46
20.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDC/TRY
$ 1.00 13.62 2
5.11
37.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 0.933371 37.33 1
3.84
296.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 0.978416 202.61 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WAVES/TRY
$ 0.276900 52.61 1
0.186699
2.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
WAVES/TRY
$ 0.286235 54.38 1
0.112281
1.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XCH/TRY
$ 16.44 7.15 135 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XCH/TRY
$ 17.28 69.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
XEM/TRY
$ 0.025729 145.63 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XEM/TRY
$ 0.019048 127.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
XLM/TRY
$ 0.081082 1825.63 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/TRY
$ 0.062570 3.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.687895 772.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.482419 7.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XVS/TRY
$ 2.45 34.30 1
3.28
10.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ۹:۰۷
XVS/TRY
$ 2.54 35.46 66
1.42
2.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷

مشخصات BitTurk

توضیحات

نظرات BitTurk

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین