خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
64746.16
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3153.28
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
85.10
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.527900
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۴

قیمت ارزهای دیجیتال در توکنایز اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/SGD
$ 0.443107 122931.99 207
94930.92
184041.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
1INCH/USDT
$ 0.439500 121941.40 1
83293.04
172092.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AAVE/XSGD
$ 94.40 214107.67 212
139007.33
178491.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AAVE/SGD
$ 91.75 214542.46 212
139007.33
178491.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AAVE/USDT
$ 91.75 214531.47 212
139007.33
178491.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ADA/SGD
$ 0.503565 427234.14 210
565117.06
603268.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ADA/USDT
$ 0.503500 427146.19 209
565117.06
603268.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AEVO/USDT
$ 2.89 94783.44
297338.19
768414.98
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
AEVO/SGD
$ 1.68 407526.62 1
271823.73
73150.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AEVO/USDT
$ 1.68 407389.86 1
271823.73
1053710.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AEVO/SGD
$ 2.88 94730.47
297338.19
768414.98
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.188500 139958.95 1
150193.97
196826.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ALGO/XSGD
$ 0.194018 139678.37 1
151456.63
198034.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ALGO/SGD
$ 0.188570 139962.02 1
150193.97
196589.30
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/SGD
$ 0.123338 117690.46 1
28063.69
78511.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.123300 117691.52 1
28063.69
78230.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
APE/USDT
$ 1.30 172996.42 1
146833.85
260885.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
APE/SGD
$ 1.30 173000.48 1
146833.85
260885.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
APT/XSGD
$ 10.41 188016.80 1
97177.49
70353.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
APT/USDT
$ 10.09 187826.74 117
97177.49
70353.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
APT/SGD
$ 10.09 187830.54 117
97177.49
70353.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AR/USDT
$ 31.42 170557.22 1
210685.69
78192.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AR/SGD
$ 31.42 167764.83 1
210685.69
78192.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ARB/USDT
$ 1.20 395280.21 1
454367.93
414339.61
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ARB/SGD
$ 1.20 395203.46 1
448485.44
406462.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ASTR/SGD
$ 0.146271 9120.98 1
622836.27
272715.17
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
ASTR/SGD
$ 0.111218 102741.14 1
70197.23
108962.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ASTR/USDT
$ 0.146300 9125.70 1
622836.27
272715.17
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
ASTR/USDT
$ 0.111200 102728.87 1
70197.23
108962.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.58 241578.92 1
193195.21
216817.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/SGD
$ 8.65 243511.14 214
193195.21
216817.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AUDIO/USDT
$ 0.194600 81348.34 189
42915.10
97986.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AUDIO/SGD
$ 0.194594 81335.59 186
42302.75
97986.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AVAX/XSGD
$ 38.57 411893.89 1
448125.37
629399.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AVAX/SGD
$ 37.49 412730.32 1
448125.37
629399.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AVAX/USDT
$ 37.48 412694.35 1
448125.37
629399.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AXS/USDT
$ 7.58 174924.28 212
110014.80
153144.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
AXS/SGD
$ 7.58 174928.12 213
110014.80
153144.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BAL/SGD
$ 3.94 58142.00 206
35818.30
85541.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BAL/USDT
$ 3.94 58141.11 206
35818.30
85541.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.60 59374.42 178
48841.61
70864.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/SGD
$ 1.60 59376.15 178
48841.61
70864.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.262800 41993.54 1
30487.22
39490.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/SGD
$ 0.264968 42333.37 191
41492.42
49672.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BCH/BTC
$ 515.48 157685.49 194
137958.81
184472.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BCH/SGD
$ 515.66 304365.33 216
800359.37
944122.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BCH/USDT
$ 515.66 312586.81 211
801310.32
948468.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BEAM/USDT
$ 0.018688 7591.91 1
28449.72
169960.82
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
BEAM/SGD
$ 0.030315 134912.76 1
27359.48
35204.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BEAM/USDT
$ 0.030314 134909.43 1
27359.48
35204.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BEAM/SGD
$ 0.018687 7588.26 1
28449.72
169960.82
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
BLUR/SGD
$ 0.421584 132107.16 1
112541.90
182027.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BLUR/USDT
$ 0.421600 132099.07 1
112541.90
182027.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BOME/USDT
$ 0.017071 15718.40
183372.55
141883.79
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
BOME/SGD
$ 0.017076 15707.47
183372.55
141883.79
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
BOME/USDT
$ 0.010686 256876.27 1
227436.69
293410.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BOME/SGD
$ 0.010685 250965.84 1
227436.69
293410.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BONK/SGD
$ -261200.00 8083.79
660334.00
567087.29
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
BONK/USDT
$ -188300.00 145480.77 1
357607.74
286022.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BONK/SGD
$ -188400.00 127652.24 1
440176.30
286022.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BONK/USDT
$ -261100.00 8089.22
660334.00
567087.29
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
BTC/SGD
$ 64746.16 37541392.03 207
483849.10
419971.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
BTC/USDT
$ 64671.73 9413789.60 154
424548.10
408226.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
BTC/XSGD
$ 66595.24 1018336.16 130
400035.33
363231.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
CELO/USDT
$ 0.856000 114525.72 17
78496.82
79742.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CELO/SGD
$ 0.855803 114552.58 1
78496.82
79742.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CFX/USDT
$ 0.252054 290823.47 1
349671.35
368413.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CFX/SGD
$ 0.252056 290827.22 1
349671.35
368413.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CHZ/SGD
$ 0.116161 192331.15 1
187252.05
197161.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CHZ/USDT
$ 0.116160 192326.71 1
187252.05
197161.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CLV/USDT
$ 0.085630 51002.44 1
45957.72
44355.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CLV/SGD
$ 0.085632 51003.93 1
45957.72
44355.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/SGD
$ 58.90 74937.23 212
33561.60
60812.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 58.42 74332.48 1
32504.00
50780.06
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/SGD
$ 0.460517 110299.87 210
129821.29
303522.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.460500 110262.37 209
129821.29
303522.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CVX/USDT
$ 2.74 74662.22 190
40012.63
89059.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
CVX/SGD
$ 2.73 74675.69 190
40012.63
89116.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001831 0 1
122.51
78.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/XSGD
$ 0.166532 557207.13 221
953888.20
909729.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.160558 553850.23 1
953888.20
909729.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/SGD
$ 0.161856 560783.04 221
953888.20
909729.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DOT/USDT
$ 7.21 332408.85 213
431687.93
422757.33
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DOT/SGD
$ 7.21 332476.29 213
431687.93
422757.33
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DOT/XSGD
$ 7.36 329081.68 1
431687.93
422757.33
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DYDX/USDT
$ 2.38 156423.71 1
251850.46
360357.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DYDX/SGD
$ 2.38 154453.52 1
251850.46
359768.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DYM/USDT
$ 4.11 160263.30 1
140069.85
154611.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
DYM/SGD
$ 4.11 160270.57 1
140069.85
154611.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
EGLD/SGD
$ 44.02 121202.00 1
48324.34
128168.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
EGLD/USDT
$ 44.02 121160.38 1
48324.34
128084.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ENA/SGD
$ 1.08 807109.85 1
895169.39
880825.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ENA/USDT
$ 1.08 808733.10 1
895169.39
880825.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ENJ/ETH
$ 0.350812 3072.57 92
6205.12
15495.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ENJ/BTC
$ 0.350428 12267.91 99
27651.85
31343.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ENS/USDT
$ 15.21 96637.80 1
117537.08
274322.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ENS/SGD
$ 15.21 96648.07 1
113546.48
274322.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
EOS/ETH
$ 0.826051 6500.05 137
13484.21
27987.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
EOS/BTC
$ 0.825222 18337.46 115
43533.51
68362.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ETH/XSGD
$ 3244.88 1643140.16 106
439794.67
519566.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ETH/BTC
$ 3146.97 1060128.53 193
2594456.06
2514860.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ETH/USDT
$ 3150.92 4963040.73 168
772788.94
802809.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ETH/SGD
$ 3153.28 20476777.94 150
795741.46
723845.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ETHFI/USDT
$ 4.82 31411.40
628140.43
456756.20
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
ETHFI/SGD
$ 4.06 206528.96 1
382981.08
361292.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ETHFI/SGD
$ 4.81 31424.75
628949.10
456756.20
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
ETHFI/USDT
$ 4.06 206518.42 1
382981.08
361292.94
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FET/USDT
$ 0.685600 15090.70 1
349475.08
301247.22
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
FET/SGD
$ 0.685597 15083.68 1
349475.08
301247.22
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
FET/USDT
$ 2.41 189921.23 1
177587.06
195001.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FET/SGD
$ 2.41 189925.72 1
177587.06
195001.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/SGD
$ 6.50 347379.48 1
391279.84
399347.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.51 347369.32 1
391279.84
399347.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FLOKI/SGD
$ 0.000165 45715.15 1
120915.72
128913.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FLOKI/USDT
$ 0.000165 51043.19 1
121978.23
121259.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FLOKI/SGD
$ 0.000236 3116.92
155036.89
128498.61
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
FLOKI/USDT
$ 0.000236 3119.12
155036.89
128498.61
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/SGD
$ 0.927058 114952.61 1
215283.17
354141.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.927000 114955.21 1
215283.17
316846.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FTM/USDT
$ 0.746400 265489.72 214
774029.66
413305.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FTM/XSGD
$ 0.761786 262816.17 1
796056.80
411570.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
FTM/SGD
$ 0.746348 265626.48 213
796056.80
411570.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
GALA/SGD
$ 0.049475 266856.76 202
538812.82
370099.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
GALA/USDT
$ 0.049480 266666.87 204
540443.83
371439.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
GALA/XSGD
$ 0.050496 264000.05 1
540248.88
368725.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
GRT/SGD
$ 0.293213 107286.67 192
500455.77
415096.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
GRT/USDT
$ 0.290860 106424.02 1
399979.22
248662.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
HBAR/USDT
$ 0.085730 194016.47 1
242446.21
255051.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
HBAR/SGD
$ 0.086425 195589.67 164
436355.74
291850.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/SGD
$ 15.19 259286.20 216
146658.82
116914.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 15.19 256341.89 204
146658.82
116914.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ILV/USDT
$ 99.32 48850.09 1
27209.74
31365.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ILV/SGD
$ 99.32 48851.88 1
27209.74
31365.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
IMX/USDT
$ 2.17 96719.31 1
38722.04
47625.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
IMX/SGD
$ 2.17 96721.71 1
38722.04
47625.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
INJ/USDT
$ 28.94 281098.80 1
383760.96
449622.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
INJ/SGD
$ 29.17 283374.34 192
487792.07
584932.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
JOE/USDT
$ 0.559500 59527.69 1
77791.44
53256.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
JOE/SGD
$ 0.559541 59530.63 1
77791.44
47170.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
JUP/USDT
$ 1.16 241074.24 1
128927.97
237553.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
JUP/SGD
$ 1.16 239069.23 1
128927.97
237553.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KAVA/SGD
$ 0.721372 135042.46 1
536755.51
129664.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KAVA/USDT
$ 0.721000 135013.05 1
536755.51
129664.48
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KLAY/USDT
$ 0.197300 66752.79 1
37970.44
80914.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KLAY/SGD
$ 0.197239 66751.41 1
37970.44
80914.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KP3R/USDT
$ 88.09 61118.51 1
24583.11
21401.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KP3R/SGD
$ 88.09 61120.37 1
15623.19
21401.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KSM/USDT
$ 33.04 52559.16 1
21441.00
88358.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
KSM/SGD
$ 33.30 52984.77 194
35227.11
103108.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LDO/SGD
$ 2.08 109863.13 1
230602.91
221581.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LDO/USDT
$ 2.08 109828.34 1
231573.58
234909.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LINK/XSGD
$ 15.36 222975.38 167
351840.96
354836.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LINK/SGD
$ 14.93 223989.29 167
351809.17
355179.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LINK/USDT
$ 14.93 223422.42 186
351809.17
354804.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LINK/BTC
$ 14.97 110046.89 181
177399.13
235924.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LINK/ETH
$ 14.95 22132.98 140
66152.67
76913.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LRC/SGD
$ 0.272755 84654.59 188
121154.67
180902.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LRC/USDT
$ 0.272700 84639.05 188
121154.67
180902.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LTC/USDT
$ 85.09 330103.16 213
796401.60
896144.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LTC/ETH
$ 85.22 27597.74 188
57444.01
65746.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LTC/SGD
$ 85.10 330081.20 214
813384.07
905604.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
LTC/BTC
$ 85.12 151976.92 117
268557.49
380782.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.657100 132217.52 1
25.09
20.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/SGD
$ 0.657095 132222.13 1
25.09
20.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MANA/SGD
$ 0.468818 196449.50 210
177628.86
176712.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MANA/USDT
$ 0.468800 196448.04 209
177628.86
176712.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MANTA/USDT
$ 1.97 213044.02 1
141925.01
145631.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MANTA/SGD
$ 1.97 213047.61 1
141925.01
145631.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MATIC/XSGD
$ 0.757704 249220.14 70
6997.13
8283.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MATIC/SGD
$ 0.733566 247090.65 62
9416.47
7659.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MATIC/USDT
$ 0.735700 247441.24 72
8178.62
7619.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/SGD
$ 0.028418 104375.81 1
98055.67
164678.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.028417 104373.37 1
98055.67
164678.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/SGD
$ 0.857933 121385.65 1
40071.93
72231.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.857900 121381.38 1
38165.33
67829.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MKR/SGD
$ 3086.84 483527.14 1
354413.24
366443.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
MKR/USDT
$ 3086.82 483518.07 1
354413.24
366443.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 6.09 473710.25 211
723443.79
454217.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/SGD
$ 6.09 473335.59 212
723443.79
454217.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
NEO/SGD
$ 18.52 148669.75 185
166856.79
304376.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
NEO/USDT
$ 18.37 147473.05 1
101580.21
287522.74
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
NTRN/SGD
$ 0.779772 131680.16 1
194706.42
119908.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
NTRN/SGD
$ 1.39 15401.52 1
124919.17
208936.90
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
NTRN/USDT
$ 0.779800 131673.91 1
194706.42
119908.17
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
NTRN/USDT
$ 1.39 15408.85 1
124919.17
208936.90
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
ONE/USDT
$ 0.022030 86988.44 194
46515.68
96513.78
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ONE/SGD
$ 0.022030 87008.48 195
46515.68
118798.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
OP/USDT
$ 2.47 456786.92 1
645554.48
584969.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
OP/SGD
$ 2.47 456794.58 1
646652.95
585735.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ORDI/SGD
$ 50.79 313390.97 1
54741.34
141071.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ORDI/SGD
$ 73.85 18761.60 1
86548.89
63907.74
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
ORDI/USDT
$ 50.79 313385.20 1
54741.34
141071.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ORDI/USDT
$ 73.86 18770.73 1
86548.89
63907.74
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
OSMO/SGD
$ 0.962025 75324.59 1
106892.07
93501.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
OSMO/SGD
$ 1.76 8950.18 1
31424.00
91077.24
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
OSMO/USDT
$ 1.76 8954.46 1
31424.00
91077.24
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
OSMO/USDT
$ 0.962000 75321.77 1
104657.51
93501.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PENDLE/SGD
$ 6.07 200115.22 1
64542.20
35784.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PENDLE/USDT
$ 6.07 200110.59 1
64542.20
35784.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PERP/SGD
$ 1.12 65046.12 1
50527.04
14913.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PERP/USDT
$ 1.12 65045.02 1
50527.04
14913.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PIXEL/SGD
$ 0.604808 30003.91
187151.65
567696.38
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
PIXEL/USDT
$ 0.462100 225333.98 1
111113.30
186031.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PIXEL/SGD
$ 0.462133 225380.71 1
111113.30
186031.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PIXEL/USDT
$ 0.605300 29932.03
187124.11
567696.38
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
PYTH/USDT
$ 0.663200 141411.72 1
281224.33
195998.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PYTH/SGD
$ 0.663192 134955.81 1
281224.33
195998.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PYUSD/SGD
$ 0.989940 155312.02 1
152417.21
254243.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
PYUSD/USDT
$ 1.01 155717.22 1
152417.21
254243.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
QI/USDT
$ 0.018510 72243.29 91
85129.24
44951.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
QI/SGD
$ 0.018512 72245.57 92
85186.58
44951.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
QNT/SGD
$ 108.50 60619.03 1
145308.34
186693.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
QNT/USDT
$ 108.50 60617.13 1
145308.34
186693.39
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.061450 58930.26 1
51064.37
14090.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/SGD
$ 0.061456 58932.82 1
51064.37
14101.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/SGD
$ 0.065379 32951.47 192
6916.65
11624.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.064850 32686.10 1
6916.65
11624.77
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/SGD
$ 8.66 185376.86 1
357209.80
353436.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 8.66 214624.21 1
357209.80
353436.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.105070 125660.29 1
78463.99
88983.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/SGD
$ 0.105076 125664.56 1
78463.99
88983.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/SGD
$ 0.113836 5968.80 1
133167.82
73617.56
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.113840 5971.56 1
133167.82
73617.56
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/SGD
$ 22.82 71623.93 1
12601.52
30389.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 22.81 71614.77 1
12601.52
31823.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/SGD
$ 5.58 608623.58 1
269030.33
296531.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 5.58 672350.40 1
269030.33
296531.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SAGA/USDT
$ 4.53 278117.99 1
55272.59
58180.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SAGA/SGD
$ 4.53 278123.30 1
55272.59
58180.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/SGD
$ 0.476532 228744.00 1
153823.58
265636.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.476500 228731.73 1
153823.58
265636.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SC/USDT
$ 0.007328 61622.61 1
33471.71
30620.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SC/SGD
$ 0.007328 61624.89 85
28747.01
30620.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/SGD
$ 0.466761 41487.27 1
3681.07
7197.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.466700 41485.45 1
3681.07
7197.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SEI/USDT
$ 0.717800 16048.77 1
1078076.39
602905.47
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
SEI/USDT
$ 0.594000 215896.38 1
368668.19
504263.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SEI/SGD
$ 0.717776 16041.36 1
1078076.39
602905.47
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۷:۳۳
SEI/SGD
$ 0.594067 215107.20 1
368668.19
504263.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SHIB/USDT
$ -255800.00 316549.31 214
1439724.80
1093313.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SHIB/SGD
$ -255900.00 316381.08 229
1439724.80
1093313.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SLP/USDT
$ 0.004399 81834.07 209
55184.63
56337.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SLP/SGD
$ 0.004399 81841.55 208
55184.63
56337.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SNX/SGD
$ 3.11 138233.68 193
127039.74
142337.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SNX/USDT
$ 3.11 138193.70 193
127039.74
142337.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SOL/USDT
$ 150.94 5161121.51 94
2047404.32
1850804.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
SOL/SGD
$ 150.51 5122620.93 94
1840775.38
1655010.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
SOL/XSGD
$ 154.93 5150015.95 89
784520.85
825806.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
SPELL/SGD
$ 0.000934 36997.93 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SPELL/USDT
$ 0.000934 36996.10 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
STRK/USDT
$ 1.33 303459.76 1
889260.74
804618.29
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
STRK/SGD
$ 1.33 303538.08 1
889260.74
804693.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
STX/USDT
$ 2.65 181748.90 1
150897.11
92188.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
STX/SGD
$ 2.65 143774.75 1
150897.11
92724.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SUI/USDT
$ 1.39 317723.48 1
368656.14
565320.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SUI/SGD
$ 1.39 300069.53 1
368656.14
565320.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SUSHI/XSGD
$ 1.07 104440.57 1
114477.92
164242.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SUSHI/SGD
$ 1.05 105499.78 122
148668.99
197662.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
SUSHI/USDT
$ 1.05 105502.37 137
148642.67
196124.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
THETA/SGD
$ 2.30 142219.69 195
166826.58
237880.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
THETA/USDT
$ 2.28 141882.77 1
146878.64
200726.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TIA/SGD
$ 11.69 451250.12 1
492254.07
503067.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TIA/USDT
$ 11.69 451243.05 1
492254.07
503067.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TKX/XSGD
$ 14.31 3369249.28 79
520966.15
113329.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
TKX/ETH
$ 13.85 12662306.70 113
614482.80
247050.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TKX/USDT
$ 13.83 25558189.10 121
706942.94
254542.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TKX/SGD
$ 13.87 21116423.65 120
562568.33
260496.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TKX/BTC
$ 13.88 4423037.02 111
83433.92
83932.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
TON/SGD
$ 2.09 36130.09 1
109304.93
215261.34
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
TON/SGD
$ 6.24 195057.99 1
290740.63
330799.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TON/USDT
$ 6.24 193462.74 1
290740.63
330799.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
TON/USDT
$ 2.09 36147.18 1
114233.75
311449.96
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
UMA/USDT
$ 2.89 57192.19 189
39626.27
45167.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
UMA/SGD
$ 2.89 57193.35 189
39626.27
45167.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
UNI/USDT
$ 7.84 218188.79 214
168514.91
228307.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
UNI/SGD
$ 7.84 220597.87 214
168514.91
228307.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
UNI/XSGD
$ 8.00 216005.48 1
168514.91
228307.85
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
USDC/USDT
$ 1.00 173.96 181
47241508.40
18980514.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
USDC/SGD
$ 1.00 0 126
47249885.48
18986517.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
USDC/XSGD
$ 1.02 648331.30 122
47242045.87
18980118.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
تتر
تتر
Tether
USDT/SGD
$ 1.01 126697.28 245
3689968.08
4027095.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 105435.14 283
3688828.42
3965668.45
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
تتر
تتر
Tether
USDT/XSGD
$ 1.02 107043.97 130
3688180.79
3965162.69
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
VET/SGD
$ 0.042114 151216.83 201
123755.13
216162.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
VET/USDT
$ 0.041770 149996.85 1
97660.56
197951.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
W/USDT
$ 0.647000 368403.93 1
438527.37
541294.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
W/SGD
$ 0.647178 368370.45 1
438527.37
511073.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
WLD/USDT
$ 5.42 269411.94 1
587218.22
524010.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
WLD/SGD
$ 5.42 269423.49 1
587218.22
524010.84
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
XLM/SGD
$ 0.115569 139608.84 140
328329.52
415788.12
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
XLM/ETH
$ 0.115717 3422.89 127
11133.82
13055.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
XLM/BTC
$ 0.114650 58755.92 84
94242.53
107679.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
XLM/USDT
$ 0.115568 139605.09 140
333810.47
421278.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.528127 87440.24 179
73328.30
89795.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.527900 799486.11 211
1927514.12
1071789.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/XSGD
$ 0.538820 793568.86 1
1927319.97
1071681.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.527909 336845.51 107
429746.20
487319.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/SGD
$ 0.522591 794806.72 1
1861910.05
1054243.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/SGD
$ 1.07 93596.95 1
67066.37
85787.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.07 93598.27 1
67066.37
85947.98
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
YFI/USDT
$ 7167.63 91481.14 216
66301.57
96219.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
YFI/SGD
$ 7167.68 91482.34 216
67571.63
96042.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
YFI/BTC
$ 7111.61 6504.73 1
5081.69
10573.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ZIL/BTC
$ 0.025262 18014.35 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ZIL/SGD
$ 0.026357 42181.41 75
11374.21
10972.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ZIL/USDT
$ 0.026320 113156.29 189
107197.99
153920.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ZIL/ETH
$ 0.026129 3210.34 1
47491.94
7277.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲
ZIL/XSGD
$ 0.027028 9040.18 7
2256.65
2181.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۲۲

مشخصات Tokenize Xchange

توضیحات

نظرات Tokenize Xchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین