خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29849.60
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.80
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۳۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516389
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۳۲
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.060724
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در جوبی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.259845 52358.25 69
14425.11
32372.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.395526 2662911.03 77
45187.65
41263.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
A5T/USDT
$ 0.001600 171.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
A5T/USDT
$ 0.001947 270.28 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAC/USDT
$ 0.000690 345.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAC/USDT
$ -900300.00 68.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AAVE/USDT
$ 99.89 100108.93 187
173303.58
193380.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ACA/USDT
$ 0.047026 18619.42 3
750.06
746.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACA/USDT
$ 0.069822 28886.12 5
1790.43
1792.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ADA/USDT
$ 0.257794 468453.68 261
21994.41
50975.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.503860 2353844.57 169
43984.96
125937.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AGIX/USDT
$ 0.313890 93608.63 204
24536.21
33050.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AGLD/USDT
$ 0.696090 11877.38 39
16840.49
37245.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 0.994016 40313.45 46
39367.79
44576.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ALD/USDT
$ 0.086067 26127.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ALD/USDT
$ 0.035030 31355.43 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.092652 3325.52 1
1758.69
1933.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.170754 12246.50 16
6273.91
8336.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.22 12777.53 2
4653.50
4342.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.724405 6076.31 2
1080.93
1020.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANC/USDT
$ 0.006163 15.09 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANC/USDT
$ 0.017386 40.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ANT/USDT
$ 4.84 20432.40 184
14946.09
19797.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDT
$ 6.01 91207.92 173
16411.29
26680.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
APE/USDC
$ 1.12 54424.77 148
10879.26
11437.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDC
$ 1.66 151799.15 78
13558.95
12486.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
APE/USDT
$ 1.66 546464.72 124
15656.87
47755.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
API3/USDT
$ 1.07 3959.17 53
9061.37
29417.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
API3/USDT
$ 1.57 4233.48 41
11020.56
16855.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
APT/USDT
$ 8.40 105513.03 163
12863.96
14321.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
APT/USDT
$ 5.97 77876.82 227
17784.73
33226.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDT
$ 8.22 200159.37 1
488.90
900.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AR/USDT
$ 4.12 19777.40 33
2132.90
2463.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.16 1064892.61 220
49174.21
35204.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ARPA/USDT
$ 0.053547 319139.51 116
27335.51
28548.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ASKO/USDT
$ 0.000260 0.260780 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASKO/USDT
$ 0.000230 0.207232 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ASTR/USDT
$ 0.040823 11927.70 6
1382.92
2243.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.071923 35844.14 9
764.23
5897.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ATLAS/USDT
$ 0.006625 298669.83 1
93.23
324.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ATLAS/USDT
$ 0.001582 75042.02 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.14 407432.45 251
94161.51
117739.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AUDIO/USDT
$ 0.141179 14169.47 21
9412.28
10094.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.221470 40791.12 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AURORA/USDT
$ 0.049027 2129.23 1
55.71
82.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURORA/USDT
$ 0.315500 4605.88 1
64.95
50.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AVAX/USDT
$ 9.81 8710382.16 128
32873.88
34611.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 27.34 7168924.30 200
170408.49
172813.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AVN/USDT
$ 0.000400 2454.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
AVN/USDT
$ 0.000600 792.62 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 4.39 50151.40 16
3079.07
20909.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 7.29 104354.75 18
15336.98
56950.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BADGER/USDT
$ 4.52 36431.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BADGER/USDT
$ 2.24 18451.56 47
11722.02
14373.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 3.06 3621.33 19
885.58
202.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 4.33 18015.37 5
799.42
1145.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BALPHA/USDT
$ 8.03 32522.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BALPHA/USDT
$ 9.98 5948.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.64 258569.41 25
8257.85
27988.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BCH/USDT
$ 248.68 679741.04 200
405470.65
351417.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BCH/USDC
$ 248.88 123785.74 160
33455.20
39143.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BCH/USDT
$ 242.33 686627.97 360
156103.41
161504.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.052589 56.58 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.165623 84.62 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BELT/USDT
$ 0.100032 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BELT/USDT
$ 0.100056 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 2332.49 155415.96 1
108930.99
102578.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 1596.71 82592.22 138
117098.47
105770.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIT/USDT
$ 0.520191 0 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIT/USDT
$ 0.520065 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BLUR/USDT
$ 0.500759 602369.64 214
67947.53
76280.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BNB/USDT
$ 233.87 1941189.87 197
187282.24
217584.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BNB/USDT
$ 214.22 1122683.00 228
147321.81
172047.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.171054 276359.00 1
93.50
90.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BONE/USDT
$ 0.924094 36862.30 7
1507.00
2176.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BONE/USDT
$ 0.714900 11735.45 7
1551.71
2520.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOO/USDT
$ 0.355899 12927.11 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOO/USDT
$ 0.727031 11785.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BOSON/USDT
$ 0.155687 3687.96 6
1937.27
1606.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOSON/USDT
$ 0.277788 4811.01 3
3066.67
1439.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BRT/USDT
$ -120100.00 51.11 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRT/USDT
$ 0.000208 72.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 52.22 401518.93 154
32975.72
37388.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 52.19 109927.13 89
5074.29
15341.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.13 741872.29 206
31064.01
48629.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 43499.85 33960023.63 381
174086.38
194640.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BTC/USDT
$ 29849.60 16213655.35 423
369076.03
309764.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCU/USDT
$ 0.000370 154.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - ۲۱:۵۶
BTM/USDT
$ 0.031888 2597.88 3
196.67
611.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTM/USDT
$ 0.019806 6.93 1
307.40
208.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BTRST/USDT
$ 0.628600 2789.46 1
1168.16
72.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BTRST/USDT
$ 0.397022 2374.81 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUNNY/USDT
$ 0.074542 20883.88 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUNNY/USDT
$ 0.149758 29705.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
BZZ/USDT
$ 0.243736 2637.94 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BZZ/USDT
$ 0.389924 7732.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
CAKE/USDT
$ 1.11 14269.49 2
3705.63
5365.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 2.46 27010.62 23
26768.56
28800.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
CERE/USDT
$ 0.005922 171466.83 1
147.63
219.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
CFX/USDT
$ 0.195262 159578.31 81
72029.45
77168.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
CFX/USDT
$ 0.105659 60899.93 159
42978.82
50351.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHE/USDT
$ 0.021202 35880.34 1
104.22
416.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHE/USDT
$ 0.005159 35897.52 1 ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ - ۲۲:۱۹
CLV/USDT
$ 0.031428 11413.54 2
1627.77
1856.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLV/USDT
$ 0.049446 12369.09 3
2622.78
2497.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
COMBO/USDT
$ 0.021252 1246.67 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COMBO/USDT
$ 0.016595 1293.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.68 744386.57 46
9587.40
12349.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 53.47 1601994.21 25
9848.15
5870.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
COW/USDT
$ 0.029209 248.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
COW/USDT
$ 0.028416 337.64 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CQT/USDT
$ 0.260083 1573.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
CQT/USDT
$ 0.123569 1207.86 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.052760 9081.81 8
4428.06
22828.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.095220 14742.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.436644 523473.24 159
8402.05
13227.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.683818 12425577.79 175
17419.28
22070.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030417 2118.32 10
4145.51
5281.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.037212 5797.54 1
523.37
756.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DAFI/USDT
$ 0.004052 75.22 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAFI/USDT
$ 0.004167 76.81 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DAI/USDT
$ 0.906899 213756.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DAI/USDT
$ 0.997968 376998.59 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAO/USDT
$ 1.13 11655.85 13
3093.86
4328.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DAO/USDT
$ 0.524293 2048.68 8
767.43
1659.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 33.55 158519.58 184
44463.60
52263.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DC/USDT
$ 0.000514 3655.79 1
600.80
1794.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DC/USDT
$ 0.000952 5061.75 2
2912.31
2333.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DDX/USDT
$ 0.016009 3476.42 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DDX/USDT
$ 0.021007 859.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DESO/USDT
$ 8.68 1356.43 1
143.32
441.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DESO/USDT
$ 12.67 3159.58 1
170.20
1082.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.237333 6916.63 3
1458.06
1460.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.347010 27945.00 2
2712.33
2640.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DMG/USDT
$ 0.000165 7.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DMG/USDT
$ 0.002150 120.83 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097455 25192.27 1
4996.27
5938.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.159151 88473.48 15
14655.22
9561.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.097841 4820168.31 149
211009.62
155442.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.098167 2140302.60 65
133484.20
375919.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.056572 511252.70 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060724 1181995.78 93
214813.95
288359.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOP/USDT
$ 0.062935 12904.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOP/USDT
$ 0.063320 12757.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DOT/USDT
$ 6.29 2629366.61 154
120395.02
107039.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DOT/USDT
$ 3.85 2943592.24 112
47444.15
79854.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 6.20 1051589.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
DOT/USDC
$ 3.77 1115485.59 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 1.94 67272.89 102
7432.56
7308.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 3.04 2224367.33 81
10629.73
9678.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
EGLD/USDT
$ 25.79 19066.74 93
6056.93
14857.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 50.32 22152.90 109
14951.54
14967.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ELA/USDT
$ 1.19 288824.03 1
242.20
605.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ENJ/USDT
$ 0.336307 24718.99 56
4140.43
5585.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ENJ/USDT
$ 0.236622 781.27 133 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 7.05 65099.19 146
11073.02
17749.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 9.41 231183.60 150
21048.42
21121.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
EOS/USDT
$ 0.777047 682059.86 206
38745.37
43295.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ETC/USDT
$ 22.18 1759021.45 197
189648.75
285138.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ETC/USDT
$ 15.49 365836.30 340
100702.89
148594.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2366.36 17903988.94 360
282561.94
283500.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ETH/USDT
$ 1629.80 8285993.55 405
300648.52
251134.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHA/USDT
$ 0.007028 3303.86 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHA/USDT
$ 0.007560 7515.89 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.39 1406292.89 151
7739.11
11930.35
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 1.25 4110.05 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETHW/USDT
$ 2.87 27924.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.972044 3830.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.970009 3969.15 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 470858.46 221
41033.83
52539.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.04 431858.44 192
63985.60
77280.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 5.05 133420.39 76
5102.17
3595.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FIS/USDT
$ 0.255843 3107.92 1
190.07
44.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIS/USDT
$ 0.356413 11976.51 1
218.64
95.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FLM/USDT
$ 0.068839 75440.52 53
5343.21
7632.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLM/USDT
$ 0.092730 37219.82 39
8335.60
13317.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FLOKI/USDT
$ -258100.00 794779.07 7
10674.87
15389.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -410200.00 365413.91 60
27551.72
22669.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.66 541.13 7
491.25
4496.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.79 462.80 58
483.40
9983.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOX/USDT
$ 0.044014 2798.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FOX/USDT
$ 0.020111 2652.66 1
26.63
6.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRA/USDT
$ 0.002005 1500.20 1
61.85
545.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FRA/USDT
$ 0.001754 411.51 1
267.03
147.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRAX/USDT
$ 1.05 113959.07 1
672.33
55.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FRAX/USDT
$ 1.00 24011.38 1
44.86
143.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.351424 5236.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
FRONT/USDT
$ 0.275812 4014.47 8
126.23
9400.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.356113 358890.11 198
182596.63
192927.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.53 2315563.61 1
562.09
1501.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.05 2394783.21 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 5.34 40509.29 179
11578.28
15049.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 8.94 77768.35 195
15228.17
19337.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.70 233294.94 29
5043.24
4692.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 60105.89 22
2393.78
2346.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.030900 195357.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GALA/USDT
$ 0.013568 26833.65 18
1398.12
2586.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GARI/USDT
$ 0.049280 16615.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GARI/USDT
$ 0.021858 9368.00 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GEAR/USDT
$ 0.004074 2732.92
179.25
50.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GEAR/USDT
$ 0.010901 2550.13 2
1274.04
1104.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GFI/USDT
$ 0.368806 12924.46 1
247.90
202.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFI/USDT
$ 1.53 36006.78 2
825.22
2692.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GLINT/USDT
$ 0.000388 107.12 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLINT/USDT
$ 0.001366 955.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GLMR/USDT
$ 0.324103 10859.97 14
1503.57
5650.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GLMR/USDT
$ 0.176399 4705.61 7
1002.70
1715.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.286191 1023215.18 101
110213.25
198643.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.150984 346537.87 104
50098.25
86027.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 4.13 24781.78 115
15761.43
14535.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GODS/USDT
$ 0.428036 84516.80 43
3740.35
9489.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GODS/USDT
$ 0.182202 85128.38 4
1031.06
2659.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOG/USDT
$ 0.129141 18244.45 1
341.53
417.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GOG/USDT
$ 0.056432 9173.20 1
30.03
11.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.169774 1678.55 34
2236.59
11877.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
GRT/USDT
$ 0.082245 1786.08 12
453.03
986.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GST/USDT
$ 0.008285 794.17 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GST/USDT
$ 0.014795 863.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 22845.33 1
551.85
10659.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.841471 12461.51 3
145.18
3082.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GZIL/USDT
$ 3.74 83771.21 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GZIL/USDT
$ 6.76 357934.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
HEGIC/USDT
$ 0.008626 4.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HEGIC/USDT
$ 0.008626 4.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.315477 69565.52 49
5049.66
5907.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.376820 53101.57 32
5740.65
6026.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
HOPR/USDT
$ 0.043354 17849.69 1
545.41
94.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
HOPR/USDT
$ 0.036340 19187.22 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HT/USDT
$ 2.77 1704676.88 100
8740.80
12374.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.68 304897.40 1
2932.60
955.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
IDEX/USDT
$ 0.063040 43536.70 15
14038.77
10536.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
IDEX/USDT
$ 0.045405 53231.30 1
7196.02
5567.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.52 112147.79 151
20913.22
31162.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
IMX/USDT
$ 0.549608 20296.08 93
18064.56
32537.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INV/USDT
$ 46.32 5272.45 1
332.24
17.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
INV/USDT
$ 31.99 5360.18 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.006027 12320.45 1
8957.86
8855.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JASMY/USDT
$ 0.003101 37754.13 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JBX/USDT
$ 0.001487 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JBX/USDT
$ 0.001486 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JF/USDT
$ 0.499279 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JF/USDT
$ 0.499159 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JGN/USDT
$ 0.023823 5270.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JGN/USDT
$ 0.053237 5724.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JOE/USDT
$ 0.540972 56009.97 24
5562.36
10249.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JOE/USDT
$ 0.225626 20678.24 57
2378.63
12188.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.032675 20945.47 70
3662.59
14518.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JST/USDT
$ 0.023946 24662.12 100
9102.35
17320.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JT/USDT
$ 0.039703 69349.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
JT/USDT
$ 0.036210 45150.39 1
619.42
33.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JUMBO/USDT
$ 0.077043 2751.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JUMBO/USDT
$ 0.083026 42841.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KAVA/USDT
$ 0.855272 596702.22 9
3841.54
11607.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KCASH/USDT
$ -970300.00 1.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KCASH/USDT
$ 0.000200 1.76 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KILT/USDT
$ 0.231229 823.36 1
1406.13
184.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KILT/USDT
$ 0.460447 3367.17 1
35.96
942.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KINE/USDT
$ 0.170354 4089.08 1
620.96
801.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KINE/USDT
$ 0.170595 53830.79 3
1573.82
337.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLP/USDT
$ 0.001051 200.91 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLP/USDT
$ 0.000320 100.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KNC/USDT
$ 0.749438 147848.81 19
2518.90
4527.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KNC/USDT
$ 0.646962 16552.58 55
2035.35
4790.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KONO/USDT
$ 0.033551 2663.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KONO/USDT
$ 0.018580 2766.32 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KP3R/USDT
$ 46.90 2384.06 19
9135.83
4706.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KP3R/USDT
$ 75.90 3492.43 94
12961.63
6568.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KROM/USDT
$ 0.023233 12568.59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KROM/USDT
$ 0.035621 12617.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KSM/USDT
$ 28.14 3209.99 3
5989.73
1330.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
KSM/USDT
$ 17.88 1589.27 19
1324.15
826.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTON/USDT
$ 2.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTON/USDT
$ 2.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LAT/USDT
$ 0.010293 46059.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LAT/USDT
$ 0.007184 43522.35 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAVA/USDT
$ 0.000505 113235.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LAVA/USDT
$ 0.000146 6081.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 2.45 298567.44 42
18950.97
58893.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 290.19 4897.21 1
454.53
135.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 349.96 5772.63 1
1221.24
469.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LHB/USDT
$ -170100.00 14.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LHB/USDT
$ -190100.00 17.53 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 16.35 28799.23 123
24026.91
14903.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LINK/USDT
$ 9.25 21543.71 184
34289.94
25299.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.300068 321.34 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LON/USDT
$ 0.249980 386.60 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LOOKS/USDT
$ 0.054130 1460.90 1
40.12
24.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOKS/USDT
$ 0.107934 1288.67 1
295.78
104.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LOON/USDT
$ -290200.00 2.02 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOON/USDT
$ -270100.00 1.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LPT/USDT
$ 6.83 9216.35 7
8078.85
10120.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LPT/USDT
$ 5.67 5324.39 2
6784.51
12482.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.53 34210.68 13
21647.09
22818.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LQTY/USDT
$ 1.37 15682.89 10
16568.06
18230.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 64.03 1087442.76 279
336429.31
318590.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 75.50 1224965.32 275
447232.50
253425.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
LTC/USDC
$ 64.03 501711.60 267
59460.62
52974.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDC
$ 75.54 561588.69 231
64953.51
48770.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MANA/USDT
$ 0.495958 5339496.66 39
2369.39
5229.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MAPS/USDT
$ 0.031217 22014.63 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAPS/USDT
$ 0.039212 26094.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MASK/USDT
$ 2.61 3059810.85 116
2986.62
14698.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.77 2931003.53 84
3794.03
22380.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MATH/USDT
$ 0.107134 5784.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MATH/USDT
$ 0.066507 5498.94 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.563415 490718.68 208
220860.31
231558.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.868276 4069154.67 235
297347.25
243851.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MATTER/USDT
$ 0.024714 28.68 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATTER/USDT
$ 0.177887 206.29 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MCB/USDT
$ 9.75 2677.41 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MCB/USDT
$ 11.47 2776.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.044714 8056.31 1
329.54
221.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.041623 10127.20 1
312.17
283.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METAX/USDT
$ 0.040713 17566.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
METAX/USDT
$ 0.019211 14345.43 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METIS/USDT
$ 24.56 28124.11 28
5087.87
6638.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
METIS/USDT
$ 12.60 4060.58 28
4978.29
1889.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.392920 31278.73 95
7824.38
8657.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.752940 146621.47 129
14156.25
18556.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MKR/USDT
$ 1445.75 2294213.36 95
8630.39
13701.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MKR/USDT
$ 1425.29 364981.39 109
7718.45
14309.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MVP/USDT
$ -113400.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MVP/USDT
$ -100100.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MX/USDT
$ 2.80 29911.72 41
3254.81
2616.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MX/USDT
$ 2.98 17860.36 7
124.52
3019.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
MXC/USDT
$ 0.005819 522.17 1
34.19
25.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MXC/USDT
$ 0.006432 594.61 1
12.71
400.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.009300 8106.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.007955 7910.87 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.18 1265831.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 2.22 342613.88 5
5813.91
7404.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 412856.65 188
8596.92
34615.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEST/USDT
$ 0.003068 7359.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
NEST/USDT
$ 0.003946 8149.12 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFT/USDT
$ -33000000.00 2779.11 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFT/USDT
$ -43000000.00 4764.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
NT/USDT
$ 0.000816 189.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
NT/USDT
$ 0.000805 187.86 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NYM/USDT
$ 0.105659 3149.03 1
43.51
50.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NYM/USDC
$ 0.138152 3734.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
NYM/USDC
$ 0.086073 901.63 40 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYM/USDT
$ 0.153649 14071.66 1
407.61
1157.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OCEAN/USDT
$ 0.519965 101039.01 171
26269.12
33241.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OCEAN/USDT
$ 0.286961 38923.67 169
25129.68
33158.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCT/USDT
$ 0.257382 38406.76 1
274.92
86.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OCT/USDT
$ 0.093953 24701.17 1
14.24
38.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.109861 2559.38 11
3823.27
2064.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OGN/USDT
$ 0.138644 4920.07 5
2353.17
2589.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OIN/USDT
$ 0.001051 2.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OIN/USDT
$ 0.002126 48.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OKB/USDT
$ 57.02 533370.28 229
197336.25
222848.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OMG/USDT
$ 0.700123 455878.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OMG/USDT
$ 0.458256 601996.62 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONE/USDT
$ 0.009385 5418.73 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONE/USDT
$ 0.015495 8369.89 1
76.65
76.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ONT/USDT
$ 0.237576 11031.17 55
8197.57
8331.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ONT/USDT
$ 0.171896 10751.79 62
4617.90
6369.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/USDC
$ 0.171246 1316.22 25
4409.62
6354.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/USDC
$ 0.236989 1115.57 23
8190.82
8375.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OOE/USDT
$ 0.034328 7168.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OOE/USDT
$ 0.002470 62.05 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OOKI/USDT
$ 0.001922 63222.83 19
4485.56
4043.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OOKI/USDT
$ 0.002365 38818.31 17
7926.75
9452.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OP/USDT
$ 2.15 498835.71 136
57665.16
88929.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
OP/USDT
$ 1.25 80763.25 267
43164.80
59087.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OVR/USDT
$ 0.203514 1617.41 1
261.65
208.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OVR/USDT
$ 0.329805 2272.70 1
86.23
498.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PDEX/USDT
$ 0.488473 3163.35 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PDEX/USDT
$ 0.900687 3147.14 1
231.01
212.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PEOPLE/USDT
$ 0.014145 108541.07 8
1841.02
11922.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PEOPLE/USDT
$ 0.009415 65411.70 20
1715.03
5773.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -69000000.00 22372.62 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1530000.00 86858.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PERP/USDT
$ 0.721540 31196.24 136
20049.54
17909.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PERP/USDT
$ 0.538091 8569.95 137
33822.47
51957.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PICKLE/USDT
$ 0.052017 3.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PICKLE/USDT
$ 0.934523 695.15 1
231.57
434.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PIG/USDT
$ -1E08 9408.59 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PIG/USDT
$ -1E08 9951.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PLA/USDT
$ 0.162291 17742.72 2
845.70
1496.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLA/USDT
$ 0.223971 16451.76 1
1977.77
3342.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PNK/USDT
$ 0.013317 1886.39 1
97.56
87.85
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۲۱:۴۸
PNK/USDT
$ 0.013778 1659.50 1
531.78
375.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.638903 410537.22 1
225.28
850.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.280657 304146.89 1
339.10
149.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POND/USDT
$ 0.013197 1015.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
POND/USDT
$ 0.008397 2632.01 6
565.02
798.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POT/USDT
$ 0.003277 12235.34 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POT/USDT
$ 0.005132 10388.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PUSH/USDT
$ 0.243878 81798.30 1
58.04
21.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
PUSH/USDT
$ 0.171696 55438.24 1
58.47
15.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QI/USDT
$ 0.010123 75970.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
QI/USDT
$ 0.005113 10100.67 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QRDO/USDT
$ 0.029527 3624.05 6
522.07
2844.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QRDO/USDT
$ 0.059329 14580.01 1
95.35
158.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
QTUM/USDT
$ 3.34 13837.89 118
27865.05
24774.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
QTUM/USDT
$ 2.28 5065.10 90
17437.27
21716.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RACA/USDT
$ 0.000177 33030.97 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RACA/USDT
$ 0.000180 34162.56 1
163.78
1770.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RADAR/USDT
$ 0.005183 5708.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RADAR/USDT
$ 0.007362 7403.06 1
846.57
187.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RAIN/USDT
$ 0.000800 20603.30 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RAIN/USDT
$ 0.003691 15401.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RARI/USDT
$ 1.62 24668.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RARI/USDT
$ 0.897902 13512.67 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RAY/USDT
$ 0.522666 18604.65 1
50.00
73.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RAY/USDT
$ 0.177399 6544.83 86 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RAZOR/USDT
$ 0.005470 5720.05 1
434.54
267.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RAZOR/USDT
$ 0.004067 5381.03 1
52.67
57.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REF/USDT
$ 0.141935 1617.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
REF/USDT
$ 0.050148 1341.16 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REI/USDT
$ 0.025203 6882.14 1
344.44
582.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REI/USDT
$ 0.030062 8366.43 1
698.67
64.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.065312 1026886.24 67
5011.11
6924.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.042647 1082210.64 21
136.82
3715.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RING/USDT
$ 0.002001 791275.50 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RING/USDT
$ 0.004001 974807.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RLC/USDT
$ 1.57 11396.69 118
28556.44
25842.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RLC/USDT
$ 0.991555 8876.54 105
16779.66
15700.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RLY/USDT
$ 0.007569 2118.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RLY/USDT
$ 0.005850 1690.81 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ROCKI/USDT
$ 0.002606 11.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ROCKI/USDT
$ 0.001645 5283.18 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RON/USDT
$ 1.73 333319.47 39
8860.25
4865.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RON/USDT
$ 0.415232 8175.05 5
2048.50
1413.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.083417 226520.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 32.05 9403.59 47
7573.16
4859.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.24 5688.36 69
3739.66
5005.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RUFF/USDT
$ -990300.00 0.230122 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
RUFF/USDT
$ -940500.00 514.90 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SAFE/USDT
$ 3.34 2772.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SAFE/USDT
$ 5.43 7443.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سیک کش
سیک کش
SakeCash
SAKE/USDT
$ 0.001056 15594.52 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سیک کش
سیک کش
SakeCash
SAKE/USDT
$ 0.001157 12566.81 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.463463 130198.27 1
4109.84
573.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SCT/USDT
$ 0.082026 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SCT/USDT
$ 0.100156 0 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SFM/USDT
$ -811300.00 5408.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SFM/USDT
$ 0.000154 5475.33 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHFT/USDT
$ 0.004473 6864.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHFT/USDT
$ 0.008060 7685.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SHIB/USDT
$ -100100.00 7034.40 12
5558.76
5168.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SHIB/USDC
$ -6980000.00 3249.80 21
1984.44
2916.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -6990000.00 3302.92 19
3882.79
2694.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDC
$ -100400.00 4668.81 17
2778.55
3911.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SIPHER/USDT
$ 0.049016 163.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SIPHER/USDT
$ 0.049528 163.74 1
4.55
3.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SIS/USDT
$ 0.136476 21168.91 5
733.57
732.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SIS/USDT
$ 0.366517 57382.28 6
877.67
3891.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SKL/USDT
$ 0.021336 8351.75 11
538.72
816.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKL/USDT
$ 0.046052 656568.73 1
28.97
122.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SLP/USDT
$ 0.003237 19235.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SLP/USDT
$ 0.001419 2701.07 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سیف مارس پروتکل
سیف مارس پروتکل
Safemars Protocol
SMARS/USDT
$ -3000954947.00 258.49 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
سیف مارس پروتکل
سیف مارس پروتکل
Safemars Protocol
SMARS/USDT
$ -2701511721.00 262.01 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 2.07 5861.86 26
2490.46
12910.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 3.85 56525.93 27
6205.13
27598.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SOL/USDT
$ 72.35 2676616.66 175
397534.87
399755.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SOL/USDC
$ 72.40 1057546.37 189
44166.04
40959.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SOL/USDT
$ 28.59 1044046.59 137
163862.27
191939.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDC
$ 28.55 466398.64 164
31551.45
22149.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOS/USDT
$ -2E08 542.96 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOS/USDT
$ -3E08 406.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SPA/USDT
$ 0.008291 7263.68 1
2498.31
2753.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SPA/USDT
$ 0.003511 5836.52 1
132.74
7.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPELL/USDT
$ 0.000629 4736.36 1
71.15
2926.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SPELL/USDT
$ 0.000434 1195.57 1
51.36
4350.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SQUID/USDT
$ 0.011639 34343.02 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SQUID/USDT
$ 0.011799 32081.52 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SRM/USDT
$ 0.032898 5789.93 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SRM/USDT
$ 0.053377 4716.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SSV/USDT
$ 25.75 6051.09 125
48859.44
48686.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SSV/USDT
$ 12.36 3172.73 98
21040.72
32727.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STAR/USDT
$ 0.004078 192.91 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STAR/USDT
$ 0.006161 207.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
STG/USDT
$ 0.567481 17274.14 105
15359.62
11585.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
STG/USDT
$ 0.405827 4214.46 105
9525.09
10775.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDT
$ 0.374109 6873.28 4
2474.73
2568.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDT
$ 0.709326 11993.77 15
3812.44
5844.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
STOS/USDT
$ 0.482580 29064.55 1
1897.74
1068.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STOS/USDT
$ 0.945851 36077.81 1
2344.65
31.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
STRM/USDT
$ 0.002401 10959.06 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STRM/USDT
$ 0.002801 19260.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SUI/USDT
$ 0.688819 64106.85 146
24455.48
59379.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SUI/USDT
$ 0.397222 59626.84 208
19467.75
40450.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005806 9874.16 23
1322.60
4140.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.007193 9074.27 1
748.47
628.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SUPER/USDT
$ 0.073841 8546.25 2
1341.51
1386.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUPER/USDT
$ 0.579484 135804.44 150
22943.37
27764.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SUSHI/USDT
$ 0.567317 13637.52 12
696.36
969.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 1.34 231526.77 4
2749.60
3238.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SWFTC/USDT
$ 0.001449 962355.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SXP/USDT
$ 0.169495 4.35 1
272.91
6947.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SXP/USDT
$ 0.169454 4.35 1
401.05
10209.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
SYN/USDT
$ 0.302869 2415.88 14
4273.86
7430.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SYN/USDT
$ 0.479653 4673.21 57
8169.58
8743.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
THG/USDT
$ 0.059833 2016.91 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
THG/USDT
$ 0.053817 406.05 1
12.04
145.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TIDAL/USDT
$ 0.000107 2686.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIDAL/USDT
$ 0.000273 2804.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TON/USDT
$ 2.31 31538.34 124
38778.13
39158.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TON/USDT
$ 2.12 19706.78 132
17759.86
18843.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
توکن پوکت
توکن پوکت
Token Pocket
TPT/USDT
$ 0.007206 1782.59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
توکن پوکت
توکن پوکت
Token Pocket
TPT/USDT
$ 0.008849 1566.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TRAC/USDT
$ 0.525667 16041.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TRAC/USDT
$ 0.230829 5527.55 1
1799.97
24.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 88.20 80934.35 178
25447.75
26652.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 69.40 71356.71 208
29247.21
31284.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRIBE/USDT
$ 0.253142 20246.89 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRIBE/USDT
$ 0.260383 12193.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.057518 27825.40 13
6274.15
4752.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.035220 32240.10 8
2005.71
2301.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.091311 366628.07 273
202438.69
164974.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.106014 682110.47 250
97831.57
150173.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
TRX/USDC
$ 0.091261 17778.37 202
12314.87
21636.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDC
$ 0.106059 32122.68 144
14184.99
13673.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.018625 848.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۲:۰۲
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.019571 12577.92 5
1852.02
4286.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 57421.79 172
7421.39
19994.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.21 74760.50 223
42151.12
28189.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
UIP/USDT
$ 0.000380 151.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۰:۰۸
UIP/USDT
$ -630400.00 1.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.24 21999.25 183
41912.14
81055.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 9.17 24694.11 189
46011.03
43084.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
UNI/USDT
$ 4.11 42255.63 248
103003.53
127902.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 6.38 855600.03 251
260773.97
230809.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
UP/USDT
$ 0.640204 275.95 1
46.73
25.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
UP/USDT
$ 0.640458 286.42 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/USDT
$ 1.00 1173996.75 201
17674.54
60938.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
USDC/USDT
$ 1.00 8311.12 232
16441.35
58644.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDD/USDT
$ 0.998259 12559.98 149
8661.24
6959.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDD/USDT
$ 0.990615 640766.93 21
2652.64
2029.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
USTC/USDT
$ 0.045575 183658.69 4
3522.82
61963.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
USTC/USDT
$ 0.011176 13416.80 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VALUE/USDT
$ 0.039228 4.07 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VALUE/USDT
$ 0.039228 4.07 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VANRY/USDT
$ 0.018524 845.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۷:۴۹
VEE/USDT
$ -940600.00 3282.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
VEE/USDT
$ -551800.00 1560.87 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VELO/USDT
$ 0.034519 4538.05 1
60.20
3131.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VELO/USDT
$ 0.056718 34203.17 4
2220.17
7179.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
VP/USDT
$ 0.545305 1153.87 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VP/USDT
$ 0.332106 573.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
WAVES/USDT
$ 1.51 58137.82 26
17578.44
25691.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/USDT
$ 2.34 205603.42 23
32966.33
54311.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
WLD/USDT
$ 2.50 37821.69 102
14190.97
21637.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
WLD/USDT
$ 1.62 39751.24 166
8467.23
9927.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.247319 257246.48 18
3353.67
3729.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XAS/USDT
$ 0.000603 9184.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XAS/USDT
$ 0.000607 51615.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XAVA/USDT
$ 0.167594 27199.83 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XAVA/USDT
$ 1.00 63164.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XCH/USDT
$ 33.64 546856.09 112
12360.91
15953.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XEC/USDT
$ -267600.00 7817.93 131
5404.28
14810.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEC/USDT
$ -341300.00 12160.79 23
1895.27
6897.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XEND/USDT
$ 0.021982 2651.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XEND/USDT
$ 0.076804 4438.98 1
60.05
30.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XLM/USDT
$ 0.109454 607894.00 122
5129.52
5690.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/USDT
$ 0.123851 561754.74 2
1263.54
793.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.645133 1160905.32 199
44139.06
39143.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516389 1600852.43 270
42216.34
41118.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.644715 15057563.08 245
107263.99
123457.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.657768 2921.21 173
10537.94
16233.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.917292 2969.72 66
14201.57
12297.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XVS/USDT
$ 10.58 191400.80 110
39735.35
32152.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
XYO/USDT
$ 0.002956 19139.03 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XYO/USDT
$ 0.005012 23390.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
YAM/USDT
$ 0.116037 22943.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
YAM/USDT
$ 0.057832 27690.18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/USDT
$ 5224.08 1214880.65 102
1186.86
10085.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/USDT
$ 8609.33 1691559.49 1
2455.13
408.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
YFII/USDT
$ 1374.24 169692.65 30
1358.08
7941.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.229028 67056.97 40
5367.19
41443.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.399227 104496.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZEC/USDT
$ 32.52 208685.12 115
9306.77
11625.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZEN/USDT
$ 11.23 338806.13 52
8929.53
30080.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZIL/USDT
$ 0.023668 713016.39 143
28173.91
25719.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZIL/USDC
$ 0.022158 289635.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZIL/USDC
$ 0.015055 77631.91 294 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZKS/USDT
$ 0.036620 289.23 1
317.51
30.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZKS/USDT
$ 0.089929 4068.83 1
1038.03
123.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸
ZWAP/USDT
$ 0.927519 10349.35 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZWAP/USDT
$ 1.54 13928.23 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۵:۱۸

مشخصات Jubi

توضیحات

نظرات Jubi

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین