خبر
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.168117
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۱
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.741698
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۱
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
66993.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۱
MKR ماکر
MKR
قیمت دلاری
2869.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۲۱

قیمت ارزهای دیجیتال در پی بیتو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/SGD
$ 112.92 5510.35 191
24301.23
86187.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AAVE/USDT
$ 97.37 278487.46 207
63833.08
47436.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AAVE/USDT
$ 98.69 21890.25 303
85746.23
127862.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AAVE/EUR
$ 95.86 26833.11 246
23774.35
54315.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ADA/EUR
$ 0.480008 4665.03 125
45093.04
12480.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ADA/SGD
$ 0.564192 277.06 154
28283.67
23189.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ADA/USDT
$ 0.478780 208850.37 225
45276.44
13241.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ALGO/USDT
$ 0.191493 4.36 1
0.736306
0.974479
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/USDT
$ 9.59 1709.89 15
186.43
339.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/AED
$ 9.55 1827.20 78
604.94
771.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/SGD
$ 9.55 2247.93 68
331.69
498.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/EUR
$ 9.55 2084.14 69
177.20
725.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/USDT
$ 9.56 4133.41 146
676.47
1115.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
APT/INR
$ 11.72 927.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/EUR
$ 38.22 942.90 19
289.43
314.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/AED
$ 38.36 1205.41 21
290.55
136.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/USDT
$ 38.36 321.93 11
263.15
127.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/SGD
$ 38.47 295.59 3
121.97
95.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/USDT
$ 38.31 1051.66 1
48.03
133.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
AVAX/INR
$ 56.09 56.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.282243 33.67 195
26033.50
32113.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/SGD
$ 0.280077 23180.95 223
25944.13
15383.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.280481 154515.50 212
19533.65
13049.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BCH/EUR
$ 516.04 990281.43 268
102968.95
139163.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BCH/USDT
$ 517.62 608157.44 204
49480.95
54861.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BCH/SGD
$ 515.94 417254.36 191
25182.10
19516.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BNB/USDT
$ 586.49 120163.12 314
36930.03
55565.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/SGD
$ 52.21 19015.66 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/EUR
$ 38.75 62264.62 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTC/EUR
$ 66839.05 434047.56 309
220848.10
167309.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTC/SGD
$ 66921.17 620760.89 272
194078.63
93693.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTC/USDT
$ 66993.89 3543885.66 409
403941.20
514887.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTG/SGD
$ 12.92 13255.97 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTG/USDT
$ 14.24 151110.88 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BTG/EUR
$ 14.88 35843.80 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BUSD/SGD
$ 0.989254 33999.89 569
2681395.29
2592023.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BUSD/EUR
$ 0.990771 29278.53 569
2611825.03
2578030.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BUSD/USDT
$ 1.00 2220.68 577
2530564.64
2580414.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
BUSD/USDT
$ 1.00 5434.46 577
2501706.48
2512353.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
CHZ/USDT
$ 0.114800 8864.64 217
23334.45
20691.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
CHZ/USDT
$ 0.115786 923113.96 205
149839.11
354470.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
CHZ/EUR
$ 0.127281 171573.04 161
170752.91
100552.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
CHZ/ETH
$ 0.115474 419154.29 147
101858.40
236825.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
CHZ/SGD
$ 0.115112 264430.79 185
42623.07
109024.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/SGD
$ 58.72 63432.46 191
37106.65
38212.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 58.75 293251.32 196
127835.65
112932.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 59.23 7947.99 178
47756.52
46048.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 58.86 594981.24 249
57287.94
137801.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 58.60 391991.54 218
31674.01
58293.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.135810 40362.92 196
16786.40
1677.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/AED
$ 0.135875 24194.32 200
11211.36
4078.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/EUR
$ 0.134820 19095.73 208
11032.47
1807.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.135957 9509.05 201
8022.37
2873.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DAI/EUR
$ 0.981751 214785.68 389
4047022.51
22258805.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DAI/SGD
$ 0.990659 158303.65 401
2114032.82
12043340.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DAI/ETH
$ 0.997858 976564.72 229
128653.88
192376.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DAI/USDT
$ 1.00 714378.44 343
2222431.67
634209.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/SGD
$ 0.167996 1219835.11 157
261234.73
141049.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.168349 1829778.16 196
176565.24
154688.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.168710 6977260.63 152
752671.45
344028.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.168117 3142847.16 249
779925.65
613334.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.168221 24552.27 134
252326.36
61271.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/EUR
$ 6.83 345782.33 137
59628.07
4921.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/AED
$ 6.85 348372.05 173
40812.79
20312.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/INR
$ 11.21 1.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/USDT
$ 6.87 254553.52 197
19548.57
26145.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/SGD
$ 6.85 326151.23 203
60503.23
35494.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/ETH
$ 6.88 919717.22 206
252148.99
82375.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
DOT/USDT
$ 6.85 126104.26 155
17650.39
21914.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/SGD
$ 46.61 752.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/EUR
$ 52.28 828.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/AED
$ 45.70 71.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/INR
$ 30.82 700.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/USDT
$ 51.97 253.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EGLD/USDT
$ 52.20 218.34 1
123.34
519.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EOS/SGD
$ 0.912077 194575.08 187
46625.88
22697.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
EOS/EUR
$ 0.911577 44840.92 156
50108.80
27852.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ETC/EUR
$ 28.34 298832.79 226
45335.13
75859.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ETC/SGD
$ 28.35 147989.04 214
17178.12
45295.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ETH/SGD
$ 3202.00 222388.24 202
23903.67
63936.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ETH/USDT
$ 3211.68 489341.05 259
29406.27
26600.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ETH/EUR
$ 3202.69 553379.27 298
111280.56
46291.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 6.39 897.32 21
201.65
322.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.29 2513.62 15
243.70
193.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/AED
$ 6.40 778.68 22
262.41
465.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/SGD
$ 6.40 1221.64 11
408.14
460.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.40 677.62 33
307.71
395.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.83 2017.11 7
192.93
131.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
GRT/EUR
$ 0.296715 52984.52 115 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
GRT/SGD
$ 0.296743 19109.59 105
3580.66
38100.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
GRT/ETH
$ 0.256055 207208.38 120
48754.61
734709.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
GRT/USDT
$ 0.271069 1141389.18 194 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
HBAR/EUR
$ 0.084325 147920.58 197
16915.18
37600.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
HBAR/SGD
$ 0.084764 169482.15 236
51093.38
59086.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/USDT
$ 5.81 109096.07 332
748797.96
13309.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/INR
$ 4.71 27.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/USDT
$ 5.80 338062.94 332
1329979.05
104289.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/AED
$ 5.80 169993.83 322
620536.21
55775.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/SGD
$ 5.79 175709.57 332
344909.38
61757.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LEO/EUR
$ 5.79 54452.30 361
398732.50
314234.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LINK/USDT
$ 14.30 124583.72 251
28427.57
16552.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LINK/SGD
$ 14.32 131759.35 220
25274.44
22375.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LINK/EUR
$ 14.31 123501.76 209
18526.56
32061.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LTC/EUR
$ 83.41 183488.95 245
35644.26
27385.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LTC/USDT
$ 83.70 288819.01 217
41419.46
39684.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
LTC/SGD
$ 83.53 108505.34 165
43715.37
20570.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MATIC/SGD
$ 0.745880 279802.57 298
214785.60
256083.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MATIC/EUR
$ 0.748303 496768.00 281
237335.98
254528.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MATIC/USDT
$ 0.740742 1970688.44 235
99848.02
85113.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MATIC/ETH
$ 0.743571 1590890.15 270
429717.81
332202.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MATIC/USDT
$ 0.741698 1509434.09 464
1479681.30
1532314.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MKR/ETH
$ 2869.12 1794358.18 204
1188411.06
252216.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MKR/SGD
$ 2845.41 978466.62 191
435368.09
143955.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MKR/EUR
$ 2843.61 2433699.51 207
918091.31
518124.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
MKR/USDT
$ 2849.29 1153942.19 175
691931.78
225669.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.60 981706.65 184
49708.16
102973.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.78 196626.09 119
13142.99
63372.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/SGD
$ 5.77 177527.37 127
27475.65
155304.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/AED
$ 5.70 236400.94 134
86733.75
70083.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/EUR
$ 5.77 89189.35 126
7229.92
64108.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 6.87 0.412578 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 5.25 1374832.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۲:۰۲
NEO/USDT
$ 19.87 158868.32 184
107708.69
58556.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
NEO/INR
$ 16.19 64.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
NEO/USDT
$ 19.85 539904.00 155
125876.31
37655.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
NEO/AED
$ 19.83 3095.46 84
1252.40
482.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
NEO/SGD
$ 19.84 2930.58 67
625.36
530.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
NEO/EUR
$ 19.83 4155.75 25
1177.21
311.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SHIB/USDT
$ -238000.00 313130.60 214
147098.08
128378.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SHIB/EUR
$ -239600.00 4529.82 187
81232.96
117772.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SHIB/USDT
$ -238000.00 548839.23 222
172008.97
70036.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SHIB/SGD
$ -237800.00 497555.10 205
126424.27
114111.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SNX/ETH
$ 3.17 1003243.25 251
833865.89
332711.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SNX/SGD
$ 3.17 201886.33 161
56745.26
38658.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SNX/EUR
$ 3.17 529954.49 146
153226.78
79704.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SNX/USDT
$ 3.17 1082152.32 197
126705.99
111691.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SNX/USDT
$ 3.16 812439.00 180
387623.57
72279.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SOL/INR
$ 111.35 26.61 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۳:۲۳
SOL/AED
$ 148.84 380303.90 142
48024.71
26481.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SOL/EUR
$ 148.71 340522.82 182
55042.28
34118.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SOL/USDT
$ 148.86 1564592.51 311
191926.26
98346.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SOL/SGD
$ 148.63 431807.69 143
55052.16
10931.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
SOL/USDT
$ 148.86 287670.29 131
33063.27
14372.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/USDT
$ 2.59 650.92 8
126.25
23.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/AED
$ 2.58 433.92 9
204.98
81.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/INR
$ 3.10 605.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/INR
$ 3.12 610.59 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴:۵۳
STX/EUR
$ 2.59 500.37 2
77.22
12.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/EUR
$ 3.07 1324.08 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۳۳
STX/SGD
$ 2.57 580.80 2
41.66
130.21
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۲۱:۰۳
STX/USDT
$ 2.60 556.29 12
139.25
68.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
STX/USDT
$ 3.06 1574.03
492.83
305.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۳۳
STX/EUR
$ 3.07 1324.08 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۲۹
STX/USDT
$ 2.46 755.28 33
117.49
208.28
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۳:۰۲
STX/USDT
$ 3.06 1574.03
492.83
305.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲۰:۲۹
STX/SGD
$ 2.62 498.30 18
202.02
91.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/INR
$ 0.098784 9.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/USDT
$ 0.095840 542978.01 277
43921.84
74739.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/EUR
$ 0.095649 450677.45 238
23111.51
51607.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/AED
$ 0.095844 77122.10 138
16038.55
16632.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/SGD
$ 0.095709 148484.98 192
19346.11
24320.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TFUEL/USDT
$ 0.096256 157626.35 217
19041.59
43521.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
THETA/USDT
$ 2.37 563588.57 250
159872.92
73122.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
THETA/AED
$ 2.36 357242.60 206
107662.17
76471.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
THETA/USDT
$ 2.37 900159.86 229
101962.90
58176.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
THETA/SGD
$ 2.36 790707.22 257
108797.66
74783.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
THETA/EUR
$ 2.37 660114.57 209
184255.48
85842.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/USDT
$ 0.113463 20085.34 280
145820.24
6677.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/USDT
$ 0.113734 253584.29 350
137325.71
12510.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/EUR
$ 0.113236 118895.57 333
188363.03
24353.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/AED
$ 0.113643 115338.59 308
241497.52
41681.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/SGD
$ 0.113484 121674.54 308
195978.60
17124.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
TRX/INR
$ 0.122801 130.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
UNI/EUR
$ 7.72 70500.14 240
34847.74
32416.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
UNI/USDT
$ 7.77 141014.81 198
26031.50
12680.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
UNI/USDT
$ 7.76 19803.72 308
39772.67
62698.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
UNI/SGD
$ 7.73 88991.99 253
41859.62
45465.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
USDC/SGD
$ 0.995879 154627.73 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
USDC/USDT
$ 1.01 46860.38 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
USDC/EUR
$ 0.985210 159767.43 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
USDC/USDT
$ 0.993398 0.228296 299
26010540.49
10726974.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
VET/USDT
$ 0.042213 579760.86 205
88980.23
93625.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
VET/AED
$ 0.042444 58630.78 170
158020.75
76489.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
VET/EUR
$ 0.042534 16530.14 136
39700.19
47849.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
VET/SGD
$ 0.042561 40493.11 170
106550.25
64890.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
VET/USDT
$ 0.042619 28019.30 162
78066.29
80890.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003652 522720.92 271
111285.86
167890.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003669 269315.02 272
80142.71
127487.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/EUR
$ 0.003649 183372.47 233
32416.59
80295.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/AED
$ 0.003641 160648.59 221
17383.42
68233.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/SGD
$ 0.003650 140354.78 210
21866.54
86400.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 67899.75 7794.89 165
75358.30
24186.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 66735.46 6676.53 168
159733.66
58675.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/SGD
$ 66568.90 2728.74 171
75766.22
88186.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XLM/USDT
$ 0.130940 355.10 96
292.65
960.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XLM/ETH
$ 0.112420 466643.39 193
198789.73
223116.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XLM/SGD
$ 0.112536 288834.46 182
31197.06
67142.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XLM/EUR
$ 0.112268 219360.04 160
71860.12
139719.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/USDT
$ 119.75 1517.18 196
7467.24
3191.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/USDT
$ 121.84 386.23 156
3291.41
2790.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/AED
$ 120.41 8904.05 174
7457.51
3604.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/INR
$ 158.88 2812.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/EUR
$ 121.62 4083.17 191
6464.35
6589.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
XMR/SGD
$ 134.11 3837.72 174
6360.49
4870.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/SGD
$ 0.592452 14718.45 209
12926.80
45379.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.593122 2649.30 276
19770.11
73707.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.532834 4520.45 275
16615.31
28108.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.08 192495.75 201
28331.59
19108.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/AED
$ 1.08 112230.99 195
33895.24
8117.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/SGD
$ 1.08 106217.16 195
41534.89
17623.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 1.08 143397.36 153
29687.73
10846.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.08 121169.87 183
25312.54
17842.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
YFI/USDT
$ 7068.13 497393.18 213
107975.88
169162.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
YFI/SGD
$ 7016.59 115700.79 157
29055.20
21408.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
YFI/EUR
$ 7024.33 262161.10 162
132313.80
38070.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
YFI/USDT
$ 7038.23 198948.50 155
81254.15
52627.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ZEC/USDT
$ 22.29 32375.32 210
46638.09
27587.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ZEC/SGD
$ 22.33 26539.59 189
28086.28
17454.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸
ZEC/EUR
$ 22.32 1084850.58 205
16706.91
34778.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۳۸

مشخصات PayBito

توضیحات

نظرات PayBito

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین