BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
19237.49
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۹
DASH دش
DASH
قیمت دلاری
37.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۹
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.058239
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1313.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۹

قیمت ارزهای دیجیتال در 50 ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
50X
50X/DAI
$ 0.055147 19.20 27
71.00
180.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/BTC
$ 0.044095 152.42 111
80.23
15.43
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/BCH
$ 0.034413 59.42 14
23.19
58.69
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/LTC
$ 0.049813 19.49 31
80.23
31.95
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/USDT
$ 0.044556 779.15 105
14.30
351.54
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/USDC
$ 0.045001 100.01 58
80.23
259.73
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/BNB
$ 0.053898 53.91 39
80.23
86.60
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/DASH
$ 0.039823 9.67 3
23.19
8.11
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
50X
50X/ETH
$ 0.043884 24.36 127
84.37
113.54
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/USDC
$ 0.012256 10.42 7
5.10
187.02
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/ETH
$ 0.011874 84.42 10
56.68
230.60
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/TUSD
$ 0.012253 89.89 27
66.00
501.74
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/LTC
$ 0.012815 0.497045 16
240.05
15.03
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/USDT
$ 0.012046 258.21 11
56.68
181.79
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/DAI
$ 0.013256 2.34 5
66.00
192.04
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
A2A
A2A/WAVES
$ 0.008203 9.16 9
36.06
537.29
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BCH/USDC
$ 118.33 11.02 22
124.68
30.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BCH/BTC
$ 111.02 52.60 60
206.26
30.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BCH/USDT
$ 113.98 88.54 51
206.26
30.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BCH/DAI
$ 100.18 29.22 3.61
26.79
30.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BNB/ETH
$ 214.95 21.34 16
282.35
888.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BNB/BTC
$ 306.76 19.85 17
282.35
748.01
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BNB/USDC
$ 297.59 49.47 80
282.34
2027.01
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BNB/TUSD
$ 297.80 27.49 15
217.78
1366.66
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BNB/USDT
$ 230.28 54.79 87
282.35
1536.38
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BTC/TUSD
$ 21509.74 80.46 129
9.80
909.58
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BTC/USDT
$ 19237.49 84.22 184
1172.95
1086.37
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BTC/DAI
$ 19023.27 27.90 101
49.15
302.09
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BTC/ETH
$ 18901.93 128.45 188
2543.59
1685.94
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
BTC/USDC
$ 19220.32 2693.99 171
982.15
1886.40
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.627103 3.61 55
84.38
109.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 1.53 20.69 2
84.38
109.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.651659 127.60 1
1.93
109.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.00 11.35 1
84.38
109.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/DAI
$ 1.93 42.44 1
54.40
109.63
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
DAI/USDC
$ 1.01 50.25 198
1074.70
1090.17
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 41.07 224.68 7
28.93
30.81
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 57.56 236.23 2
7.94
30.81
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 40.18 18.48 1
7.94
30.81
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 37.12 75.43 2
7.94
30.81
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دش
دش
Dash
DASH/DAI
$ 38.97 9.59 2
233.79
93.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/DAI
$ 0.127625 16.97 7.31
99.67
425.20
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.058865 48.22 66
366.69
214.48
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.069869 49.61 99
266.96
214.44
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.057716 15.92 47
267.00
214.48
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/DAI
$ 1628.91 4.06 25
186.97
178.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/BNB
$ 1701.23 28.05 12
619.16
284.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/TUSD
$ 1354.38 41.27 39
890.25
5.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/USDC
$ 1312.29 3.90 111
482.61
491.03
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/USDT
$ 1301.20 207.50 167
1045.47
1751.68
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ETH/BTC
$ 1313.36 130.38 189
1640.35
2537.36
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LINK/USDT
$ 7.91 55.45 3
53.98
135.09
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LINK/DAI
$ 30.04 27.03 1
30.36
135.11
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LINK/USDC
$ 7.95 30.35 12
53.98
135.11
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LINK/BTC
$ 7.31 12.04 57
114.98
135.09
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LINK/ETH
$ 5.84 40.06 10
53.98
135.09
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LTC/BTC
$ 52.41 0.496160 39
68.39
1046.50
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LTC/TUSD
$ 52.73 41.37 5
10.98
145.92
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LTC/DAI
$ 60.27 13.08 21
28.10
1046.34
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LTC/USDT
$ 53.78 12.58 20
31.10
796.75
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
LTC/ETH
$ 52.32 29.36 12
31.10
545.86
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
OMG/USDT
$ 2.57 20.39 16
317.85
796.35
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
OMG/ETH
$ 1.84 38.23 56
908.83
493.34
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
OMG/BTC
$ 1.80 24.33 139
1999.46
1085.27
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
OMG/DAI
$ 3.61 25.06 3.32
60.53
1085.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
PAXG/DAI
$ 1791.61 25.74 2
13.31
592.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
PAXG/USDC
$ 1740.06 25.00 53
120.42
358.19
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
PAXG/ETH
$ 1427.98 67.15 87
92.48
358.19
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
PAXG/BTC
$ 1671.38 22.86 73
153.04
592.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
PAXG/USDT
$ 1836.35 48.28 7
153.04
592.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
QTUM/USDC
$ 3.05 13.42 7
45.88
32.45
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
QTUM/TUSD
$ 3.62 14.25 5
24.15
32.46
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
QTUM/BTC
$ 2.93 12.91 12
45.89
32.46
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
QTUM/DAI
$ 5.39 40.06 5
24.15
21.26
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.829980 18.18 16
316.83
182.78
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TUSD
$ 0.958038 191.68 1
94.81
146.85
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.813449 17.82 71
715.48
182.78
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/ETH
$ 0.745405 38.95 41
325.22
182.78
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TRX/USDT
$ 0.060715 68.30 6
315.24
102.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TRX/ETH
$ 0.058239 11.61 27
1300.17
102.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TRX/BTC
$ 0.062126 55.91 24
2853.51
102.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TRX/DAI
$ 0.067964 8.51 5
96.77
102.29
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TRX/USDC
$ 0.059662 23.63 29
963.94
102.29
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/ETH
$ 0.955371 39.46 40
5.14
935.16
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/DAI
$ 1.00 10.01 79
1187.96
10.10
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/QTUM
$ 0.772904 11.02 4
30.84
32.83
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/LTC
$ 0.994725 41.17 4
139.93
15.56
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/BNB
$ 0.947360 26.07 11
969.09
263.50
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
TUSD/USDT
$ 0.959966 26.05 143
2796.14
1155.50
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 1.04 27.11 143
1109.78
2812.18
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.997965 16.38 139
1118.55
1261.31
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
WAVES/BTC
$ 3.93 13.98 8
545.13
43.06
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
WAVES/USDT
$ 4.05 14.42 40
316.52
43.06
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.519017 68.29 5
12.46
94.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.329724 20.01 9
12.46
94.61
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.482723 10.21 15
12.46
94.61
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/DAI
$ 0.721047 22.17 15.38
34.67
94.62
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TUSD
$ 0.355522 13.87 20
6.91
94.61
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.472660 116.43 26
27.23
94.61
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ZEC/DAI
$ 62.98 434.52 7.99
51.06
2284.15
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ZEC/USDC
$ 65.10 41.99 132
116.26
627.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳
ZRX/BTC
$ 0.273625 57.47 31
27.16
12.66
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۱۶:۲۳

مشخصات 50x

توضیحات

نظرات 50x

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین