خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1649.16
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۳۷
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29493.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۳۷
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
62.08
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۳۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.507490
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۳۷

قیمت ارزهای دیجیتال در 50 ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
50X
50X/USDT
$ 0.037718 34.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/BTC
$ 0.037373 98.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/BTC
$ 0.028646 37.12 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/DASH
$ 0.023764 40.88 43 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/LTC
$ 0.025644 23.73 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/BCH
$ 0.073995 127.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/LTC
$ 0.030565 28.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/DAI
$ 0.055150 19.20 74 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/USDC
$ 0.036826 4.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/BNB
$ 0.028273 16.70 36 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/USDC
$ 0.036842 74.83 23
16.26
13.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/DASH
$ 0.031195 53.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/ETH
$ 0.039891 4.26 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/BCH
$ 0.072021 124.39 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/BNB
$ 0.124281 13.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/USDT
$ 0.027231 216.37 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
50X
50X/DAI
$ 0.055166 19.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
50X
50X/ETH
$ 0.029749 7.15 71 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/LTC
$ 0.010342 0.026574 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/WAVES
$ 0.009976 0.007134 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/USDT
$ 0.011733 39.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/TUSD
$ 0.009584 191.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/WAVES
$ 0.017509 0.462472 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/TUSD
$ 0.010047 20.92 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/DAI
$ 0.019995 -1E08 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/ETH
$ 0.009406 2.01 5
29.28
29.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/USDC
$ 0.011561 1.51 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/ETH
$ 0.012589 1.67 1
37.05
38.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/DAI
$ 0.020000 -1E08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/USDT
$ 0.009351 -2E08 136
2.11
14.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A2A
A2A/LTC
$ 0.012425 12.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
A2A
A2A/USDC
$ 0.009216 33.19 33
1.06
0.692993
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 267.66 10.05 35 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDC
$ 220.86 68.94 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDC
$ 220.98 68.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BCH/DAI
$ 100.18 29.22 3.61 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 258.09 38.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BCH/DAI
$ 100.21 29.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BCH/USDT
$ 244.27 19.79 51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 244.22 19.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/USDT
$ 199.17 17.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/BTC
$ 213.46 11.80 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/ETH
$ 292.98 17.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/ETH
$ 202.21 12.07 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/BTC
$ 386.42 108.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/USDT
$ 155.20 10.60 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/TUSD
$ 297.87 27.49 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/TUSD
$ 297.71 27.48 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDC
$ 255.06 10.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/USDC
$ 237.58 100.91 23 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/DAI
$ 24993.15 67.67 49 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/ETH
$ 29493.73 24823.88 171
1032.33
1015.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 29515.04 2326.00 194
1234.19
8226.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29820.15 3165.95 183
1792.58
1453.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/TUSD
$ 36890.23 13.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BTC/USDC
$ 43542.22 12.15 219
1569.07
797.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BTC/DAI
$ 25000.48 67.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BTC/USDT
$ 44619.55 51.87 161
548.43
496.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BTC/TUSD
$ 31962.85 20.92 112 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/ETH
$ 46074.28 12.84 215
1402.39
761.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.651431 127.58 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.400224 104.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.789428 4.54 55 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 1.14 6.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/DAI
$ 1.93 42.45 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 2.61 57.76 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 3.85 85.12 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/DAI
$ 1.93 42.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.400148 104.77 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.651792 127.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DAI/USDC
$ 1.00 26.30 182
813.95
100.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/USDC
$ 0.819867 85.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 32.99 10.41 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 34.56 2121.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 29.15 17.75 38 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 31.12 44.49 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 63.31 11.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 63.27 11.86 79 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/DAI
$ 38.97 9.59 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 33.21 56.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 26.86 315.65 66 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/DAI
$ 38.99 9.60 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.089876 592.43 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.089926 592.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.099787 933.77 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/DAI
$ 0.127670 16.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.095851 331.93 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.059112 24.62 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/DAI
$ 0.127632 16.98 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.058186 12.08 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/DAI
$ 1919.65 12.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/BNB
$ 1897.52 14.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/DAI
$ 1919.09 12.74 5
13.16
518.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/TUSD
$ 1353.99 41.27 92
472.64
27.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 2232.04 12.15 123
213.63
706.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/TUSD
$ 1354.69 41.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/BTC
$ 1649.16 25123.08 171
994.95
1039.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BNB
$ 1726.53 12.79 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 2253.88 12.27 215
752.95
1417.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/USDT
$ 2293.12 38.02 84
146.15
38.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/USDC
$ 1638.96 4.68 102
290.49
509.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 1634.68 59.69 154
3063.86
1000.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 6.90 88.85 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/DAI
$ 7.30 25.62 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 8.36 24.86 123 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 14.50 79.10 1
44.42
38.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/ETH
$ 5.98 14.39 73 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/DAI
$ 7.30 25.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/ETH
$ 8.67 20.85 1
128.65
140.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/BTC
$ 17.63 30.96 1
128.65
140.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/USDC
$ 15.20 67.08 1
128.65
140.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/USDC
$ 7.50 3.45 100 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/TUSD
$ 54.95 164.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/ETH
$ 78.13 15.95 1
528.80
62.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/BTC
$ 73.25 51.11 47
541.64
144.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/BTC
$ 62.08 2644.48 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/DAI
$ 59.88 14.57 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/TUSD
$ 52.72 41.35 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 73.37 1.65 16
57.14
76.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/USDC
$ 71.70 47.35 82
541.71
37.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/ETH
$ 64.65 11.64 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/DAI
$ 59.90 14.57 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTC/USDT
$ 62.02 10.61 84 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/DAI
$ 0.010010 2.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OMG/USDT
$ 1.77 31.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OMG/BTC
$ 1.10 217.55 73 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/ETH
$ 2.54 71.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OMG/DAI
$ 0.010007 2.90 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 1.77 31.09 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/BTC
$ 1.63 320.60 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OMG/ETH
$ 1.75 49.37 59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/DAI
$ 2155.79 17.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAXG/ETH
$ 3389.12 152.09 1
43.41
44.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAXG/BTC
$ 2158.24 11.87 2
6.88
2048.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/BTC
$ 3180.19 17.50 1
142.67
84.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAXG/USDC
$ 1739.45 25.00 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/ETH
$ 2339.08 105.02 32 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/DAI
$ 2155.16 17.47 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/USDT
$ 1801.01 9.91 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAXG/USDC
$ 1740.41 25.01 1
46.98
48.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAXG/USDT
$ 1800.67 9.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTUM/BTC
$ 3.01 4.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTUM/USDC
$ 3.17 23.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTUM/USDC
$ 2.18 32.70 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/TUSD
$ 3.62 14.25 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/DAI
$ 5.39 40.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTUM/BTC
$ 2.24 33.58 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/TUSD
$ 3.62 14.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTUM/DAI
$ 5.39 40.06 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/ETH
$ 0.814148 135.54 1
173.21
22.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.302867 42.59 113
10.90
334.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.360133 11.00 1
44.46
22.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TUSD
$ 0.958427 191.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.360202 11.01 23 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/ETH
$ 0.561902 93.59 109
10.90
121.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TUSD
$ 0.957932 191.59 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.521904 69.03 1
408.61
22.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/BTC
$ 0.106403 214.31 1
209.45
858.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/DAI
$ 0.099634 33.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/USDT
$ 0.088242 159.42 2
5.66
14.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDC
$ 0.090971 282.59 5
5.66
28.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/DAI
$ 0.059451 11.06 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.095485 200.05 7
5.66
43.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.104886 156.29 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/ETH
$ 0.084878 31.91 5
5.66
28.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.122981 46.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/USDC
$ 0.091022 282.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/QTUM
$ 0.927441 13.23 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/ETH
$ 1.74 71.93 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/LTC
$ 1.39 216.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/LTC
$ 1.21 50.28 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/BNB
$ 0.789718 21.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/ETH
$ 1.20 49.67 88
29.64
1029.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDT
$ 0.852944 0.006048 181
8.80
3083.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/DAI
$ 0.990317 10.01 102 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/DAI
$ 1.00 10.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/BNB
$ 0.718554 19.77 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TUSD/USDT
$ 1.00 17.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TUSD/QTUM
$ 0.628735 8.97 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 0.997777 17.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 1.00 16.80 1
30.01
663.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.996719 660.83 245
1918.42
2033.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.968265 4.63 216
2488.46
393.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.999726 58.99 110
99.75
816.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 1.17 0.007083 182
2847.43
8.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/USDT
$ 1.50 10.87 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/BTC
$ 2.24 33.65 31
132.72
16.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
WAVES/BTC
$ 1.56 77.72 18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/USDT
$ 1.50 0.294124 1
44.65
16.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.468076 70.42 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.554108 -875400.00 1
45.65
30.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.680629 220.55 1
34.73
30.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/DAI
$ 0.456813 14.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.511443 51.16 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.507490 2297.44 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.735310 3327.16 1
34.73
30.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/DAI
$ 0.456679 14.98 18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TUSD
$ 0.384130 16.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.679711 26.02 1
34.73
30.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.519835 29.35 52 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TUSD
$ 0.383931 16.87 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/DAI
$ 63.00 434.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZEC/DAI
$ 62.98 434.59 7.99 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEC/USDC
$ 27.79 27.82 1
375.31
66.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZEC/USDC
$ 65.07 41.99 3
10.08
312.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/BTC
$ 0.218124 21.07 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/BTC
$ 0.426932 60.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱

مشخصات 50x

توضیحات

نظرات 50x

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین