خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29507.01
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۲۱
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
65.06
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۲۱
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
243.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۲۱
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.060373
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۲۱

قیمت ارزهای دیجیتال در ساوث اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AGVC/BTC
$ 0.001216 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
AGVC/BTC
$ 0.000776 0.195358 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALIAS/BTC
$ 0.018323 0.010994 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ALIAS/BTC
$ 0.013459 0 51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALLOY/BNB
$ 0.005783 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALLOY/BTC
$ 0.002119 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALLOY/BNB
$ 0.006348 0 2 ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۰:۰۸
ALLOY/BTC
$ 0.002656 0 4 ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۰:۰۸
BBP/BTC
$ -835600.00 33.66 1
27.46
20.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BBP/BTC
$ -754700.00 45.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BCH/USDC
$ 241.89 35.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BCH/BTC
$ 254.51 69.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BCH/USDT
$ 244.62 62.66 160
934.06
214.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/BTC
$ 243.68 822.17 217
995.76
864.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 240.70 38.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BCH/USDC
$ 245.10 29.41 159
993.68
185.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSD/BTC
$ 0.000461 0.288869 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BSD/BTC
$ 0.000418 0.209003 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTA/BTC
$ 0.003581 0.993939 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTA/BTC
$ 0.010356 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BTC/TUSD
$ 29904.72 0.210353 18
28.27
14.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/DAI
$ 43750.46 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BTC/USDC
$ 29902.03 6.21 154
710.70
280.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/TUSD
$ 42638.20 48.54 5
23.33
9.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BTC/USDT
$ 41984.34 3978.71 144
26.86
392.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BTC/USDT
$ 29507.01 3377.96 200
2035.44
589.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDC
$ 42543.60 55.13 13
25.22
23.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
BTCA/BNB
$ 0.006327 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - ۱۰:۵۷
BTCA/BTC
$ 0.002659 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - ۱۰:۵۷
BTG/BTC
$ 14.71 3.32 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTG/BTC
$ 18.45 96.26 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
CARE/BTC
$ -298400.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CARE/BTC
$ -838600.00 0.000468 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
CCA/USDT
$ -1E06 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
CCA/USDT
$ -1E06 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CRW/BTC
$ 0.003880 0.020410 1
0.377158
2.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CRW/BTC
$ 0.002935 0 30
0.352204
286.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
D/BTC
$ 0.059269 0.178148 107 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
D/BTC
$ 0.083271 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/BCH
$ 26.37 0.435391 165
142.34
1192.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/LTC
$ 22.41 21.95 1
1.38
0.020774
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.74 40.04 34
50.27
15.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.21 162.69 23
25.34
35.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/LTC
$ 32.35 62.81 4
15.24
9.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 26.03 74.00 116
206.40
297.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 32.64 35.93 2
14.71
21.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.76 45.59 118
211.57
752.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BCH
$ 32.31 8.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 25.99 0.043956 157
206.40
273.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DIN/BTC
$ -895300.00 0 3.63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DIN/BTC
$ 0.000168 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
DINGO/DOGE
$ -152300.00 4.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
DINGO/BTC
$ -119400.00 133.78 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DINGO/LTC
$ -141000.00 88.18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DINGO/BTC
$ -8390000.00 69.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
DINGO/LTC
$ -101400.00 40.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/LTC
$ 0.057607 13.64 18
40.58
0.020487
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/LTC
$ 0.095556 171.32 5
6.53
10.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.094424 1466.01 54
2.11
158.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/DASH
$ 0.099888 125.02 2
7.13
14.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/DASH
$ 0.059917 0.780664 1
7.12
0.018770
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060373 526.16 88
493.54
431.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DVT/BTC
$ 0.000149 0.022393 8.70 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DVT/BTC
$ 0.000294 60.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETC/TUSD
$ 21.75 0.001003 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETC/BTC
$ 19.16 220.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETC/TUSD
$ 15.79 0.025837 1
0.538789
13.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 15.68 0.095885 93
139.02
370.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 1638.84 5.64 167
259.14
272.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 2209.98 354.72 107
240.13
30.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETH/BCH
$ 2213.87 14.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETH/BTC
$ 1625.34 65.19 216
669.21
1370.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2243.86 480.56 18
19.50
4.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETH/USDT
$ 1629.74 0.324710 209
702.74
590.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDC
$ 2239.14 49.58 24
13.53
81.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ETH/BCH
$ 1603.61 2.38 150
176.13
1245.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FREED/BTC
$ 0.022264 721.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
FREED/BTC
$ 0.015459 134.66 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FREED/LTC
$ 0.021643 3.26 1
48.94
-762100.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
FREED/LTC
$ 0.014739 3.98 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTO/BTC
$ -298400.00 0.166330 1.04 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTO/BTC
$ -419300.00 0.167667 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
FYP/BTC
$ 0.057862 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
FYP/BTC
$ 0.045034 0.040636 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
G999/BTC
$ 0.001803 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
G999/BTC
$ 0.003402 0 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GCN/DOGE
$ -11000000.00 0.771148 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GCN/DOGE
$ -24000000.00 1.52 1
0.029505
1.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
GLC/DOGE
$ 0.018808 1.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
GLC/LTC
$ 0.010879 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
GLC/BTC
$ 0.010057 284.17 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLC/LTC
$ 0.011054 15.23 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLC/BTC
$ 0.011279 2.23 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
GLC/DOGE
$ 0.010934 3.48 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRC/BCH
$ 0.010174 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRC/BTC
$ 0.009251 134.35 1
0.214725
885.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRC/BTC
$ 0.010524 275.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
GRC/BCH
$ 0.009644 0.158867 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
JS/BTC
$ 0.000335 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
JS/BTC
$ 0.000239 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KFX/BTC
$ 0.108596 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
KFX/BTC
$ 0.082070 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LCC/BTC
$ 0.003760 18.58 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LCC/BTC
$ 0.004780 424.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
LTC/BTC
$ 72.40 1636.74 112
245.13
200.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
LTC/TUSD
$ 64.59 0.189829 5
0.019887
13.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 65.06 1291.40 105
364.22
1453.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/TUSD
$ 73.68 20.83 1
9.85
9.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
LTC/BCH
$ 63.67 0.265856 169
121.20
1194.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BCH
$ 65.07 37.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
LTC/USDT
$ 72.97 260.04 1
87.77
4.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MANNA/BTC
$ 0.000298 9.41 1.75 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANNA/DOGE
$ 0.000389 0.055337 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MANNA/DOGE
$ 0.000184 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANNA/BTC
$ 0.000419 0.059738 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MINT/BTC
$ -298400.00 0 7.09 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MINT/BTC
$ -419300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MMO/LTC
$ 0.000724 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MMO/LTC
$ 0.000616 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MMO/BTC
$ 0.000755 1.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MMO/USDT
$ 0.001999 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MMO/USDT
$ 0.000305 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MMO/BTC
$ 0.000298 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOBIC/BTC
$ 0.002746 14.69 35 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOBIC/BTC
$ 0.001258 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MON/BTC
$ 0.064906 0.621600 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MON/BTC
$ 0.096991 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MSR/BTC
$ 0.005660 0.002868 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
MSR/BTC
$ 0.002000 0.005186 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NMC/DASH
$ 2.11 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NMC/DASH
$ 1.52 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NMC/BTC
$ 1.57 20.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NMC/BTC
$ 1.61 0 78 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NXT/BTC
$ 0.002935 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NXT/BTC
$ 0.001224 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYC/BTC
$ -8950000.00 0.008957 17.88 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYC/LTC
$ -130400.00 0.389136 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NYC/DOGE
$ -161400.00 39.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NYC/BTC
$ -125800.00 21.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
NYC/LTC
$ -6410000.00 7.74 5.34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NYC/DOGE
$ -8330000.00 5.10 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONION/LTC
$ 0.053551 15.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ONION/LTC
$ 0.057676 0.534330 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONION/BTC
$ 0.044445 21.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ONION/BTC
$ 0.052405 53.93 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PINK/BTC
$ 0.000168 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PINK/BTC
$ 0.000239 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLUS1/BTC
$ 0.003606 0.360130 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PLUS1/BTC
$ 0.030709 719.20 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PNX/BTC
$ 0.000168 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PNX/BTC
$ 0.000179 0 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
POLIS/BTC
$ 0.002089 0.004607 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
POLIS/BTC
$ 0.008386 412.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
POLIS/LTC
$ 0.003191 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
POLIS/LTC
$ 0.002415 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PPC/DOGE
$ 0.346464 7.70 1
0.821645
5.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PPC/DOGE
$ 0.418345 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۱۰:۳۴
PPC/BTC
$ 0.351701 1709.72 123
11.70
588.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PPC/BTC
$ 0.344812 817.24 79
1.01
51.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PUT/USDT
$ 0.001129 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PUT/USDT
$ 0.000669 0.269732 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PUT/BTC
$ 0.000881 0.726543 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
PUT/BTC
$ 0.000597 0 38 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RTM/DASH
$ 0.000626 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RTM/BTC
$ 0.001635 43.15 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
RTM/BTC
$ 0.000836 30.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RTM/DASH
$ 0.001299 0.000130 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
RYO/BTC
$ 0.014759 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
RYO/BTC
$ 0.015011 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCAP/BTC
$ 0.000567 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCAP/BTC
$ 0.002317 11.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۶:۳۲
SCC/TUSD
$ 0.038977 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCC/TUSD
$ 0.038949 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SCC/USDT
$ 0.039982 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SCC/USDT
$ 0.053530 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCC/BTC
$ 0.040462 33.24 13
89.81
61.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SCC/BTC
$ 0.031127 19.50 15
5.53
16.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCP/BTC
$ 0.138366 1985.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SCP/USDT
$ 0.109969 43.97 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SCP/USDT
$ 0.139948 56.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SCP/BTC
$ 0.100662 41.56 9
24.32
171.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SFCP/BTC
$ -596900.00 0.012451 4.90 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SFCP/LTC
$ -256300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SFCP/BTC
$ -838600.00 0.176050 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SFCP/LTC
$ -231900.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SFD/BTC
$ 0.311536 5407.36 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SFD/BTC
$ 0.450150 5607.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SHIB/DOGE
$ -7140000.00 0.468449 4
7.69
31.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/DOGE
$ -9360000.00 123.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SINS/BTC
$ 0.000545 3.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SINS/BTC
$ 0.000806 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SMLY/LTC
$ -333300.00 130.84 1
0.030047
53.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
SMLY/LTC
$ -115400.00 8.03 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SPK/BTC
$ 0.001791 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SPK/BTC
$ 0.002432 1.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
STAK/BTC
$ -419300.00 0.419167 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
STAK/BTC
$ -596900.00 0.166968 1.88 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TELOS/BTC
$ 0.000149 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TELOS/BTC
$ 0.000168 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRC/LTC
$ 0.010896 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRC/LTC
$ 0.012319 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRC/BTC
$ 0.015011 36.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRC/BTC
$ 0.011161 115.84 31
1.12
127.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRISM/BTC
$ 0.033007 0.066045 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRISM/BTC
$ 0.023690 0.013026 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRX/BTC
$ 0.106751 28.33 1
0.553291
61.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRX/USDT
$ 0.103961 9.09 1
4.24
15.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TRX/BTC
$ 0.090515 58.55 247
1031.59
1754.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TTN/BTC
$ 0.000294 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
TTN/BTC
$ 0.000239 0 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UCA/BTC
$ -596900.00 0 3.51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UCA/BTC
$ -838600.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
VAL/BTC
$ 1.95 4613.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
VAL/USDT
$ 1.84 752.10 137
1028.77
2096.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VAL/BTC
$ 1.85 25442.35 184
1756.07
1495.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VAL/USDT
$ 2.06 2255.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
VAULT/BTC
$ 0.012236 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VAULT/BTC
$ 0.013803 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
VTC/BTC
$ 0.050674 507.43 220
165.31
4012.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VTC/BTC
$ 0.041845 6.60 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
WNYC/BNB
$ -4280000.00 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WNYC/BNB
$ -121800.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
WNYC/NYC
$ -125900.00 45.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
WNYC/NYC
$ -7100000.00 0.005615 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XBC/LTC
$ 5.04 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XBC/LTC
$ 1.74 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XBC/BTC
$ 2.83 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XBC/BTC
$ 2.07 96.35 108 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/BCH
$ 165.92 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XMR/BCH
$ 160.03 56.54 172
67.64
915.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/BTC
$ 172.33 108.82 1
5.86
8.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XMR/BTC
$ 160.28 674.73 101
135.24
1016.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XPM/BTC
$ 0.031573 446.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XPM/BTC
$ 0.025994 34.86 152
45.65
1908.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XSR/BTC
$ -419300.00 0.075450 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
XSR/BTC
$ -298400.00 0.053744 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.003432 50.44 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ورج
ورج
Verge
XVG/BCH
$ 0.003555 4.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
ورج
ورج
Verge
XVG/BCH
$ 0.002671 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.003606 34.72 10
19.92
32.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
YEC/USDT
$ 0.050027 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YEC/BTC
$ 0.085955 286.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱
YEC/BTC
$ 0.040348 3.24 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YEC/USDT
$ 0.100014 15.22 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۹:۰۱

مشخصات SouthXchange

توضیحات

نظرات SouthXchange

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین