ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2444.71
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۱۴:۵۵
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
109.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۱۴:۵۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.127340
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۱۴:۵۵
DASH دش
DASH
قیمت دلاری
93.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۱۴:۵۵

قیمت ارزهای دیجیتال در تریداوگر

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
ACM/BTC
$ 0.015003 0.0000004100 BTC 7.81 K (0.84%) 35.72 (0.02%)
35.719
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
AEON/BTC
$ 0.139782 0.0000038200 BTC 1.88 K (0.2%) 429.39 (0.2%)
429.388
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ARQ/BTC
$ 0.045374 0.0000012400 BTC 7.10 K (0.77%) 63.23 (0.03%)
63.234
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ARRR/BTC
$ 0.710251 0.00001941 BTC 81.34 K (8.76%) 62.83 K (28.78%)
61.450 K
1.378 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
AVN/BTC
$ 0.000732 0.0000000200 BTC 6.75 K (0.73%) 514.24 (0.24%)
514.238
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
BBS/LTC
$ 0.0000012499 0.0000000100 LTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ - ۶:۵۵
BCN/BTC
$ 0.000361 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۴:۵۵
BCN/LTC
$ 0.000171 0.0000015800 LTC 3.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
BEAM/BTC
$ 0.298591 0.0000081600 BTC 365.00 (0.04%) 1.31 K (0.6%)
1.314 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
BLOC/BTC
$ 0.002927 0.0000000800 BTC 25.00 (0%) 68.57 (0.03%)
68.572
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
BTCP/BTC
$ 0.847105 0.00002315 BTC 1.36 K (0.15%) 666.99 (0.31%)
660.506
6.486
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
CASH/BTC
$ 0.001830 0.0000000500 BTC 828.00 (0.09%) 1.97 K (0.9%)
1.972 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
CCX/BTC
$ 0.228700 0.0000062500 BTC 3.18 K (0.34%) 97.53 (0.04%)
97.529
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
CIV/BTC
$ 0.006539 0.0000001700 BTC 8.00 (0%) 56.74 (0.02%)
56.735
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ - ۲۲:۳۸
COAL/BTC
$ 0.002561 0.0000000700 BTC 2.00 (0%) 156.63 (0.07%)
156.626
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
CUT/BTC
$ 0.097335 0.0000026600 BTC 151.00 (0.02%) 71.15 (0.03%)
71.152
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
D/BTC
$ 0.172714 0.0000047200 BTC 20.00 (0%) 108.29 (0.05%)
108.292
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 93.31 0.00255000 BTC 1.17 K (0.13%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
DERO/BTC
$ 7.40 0.00020220 BTC 126.27 K (13.6%) 2.86 K (1.31%)
173.476
2.684 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.127340 0.0000034800 BTC 10.77 K (1.16%) 1.48 K (0.68%)
1.481 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ERG/BTC
$ 3.07 0.00008402 BTC 6.45 K (0.69%) 378.70 (0.17%)
378.703
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ETH/BTC
$ 2444.71 0.06681000 BTC 46.11 K (4.97%) 2.84 K (1.3%)
651.883
2.189 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ETN/BTC
$ 0.006587 0.0000001800 BTC 1.66 K (0.18%) 220.45 (0.1%)
220.450
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ETNXP/LTC
$ 0.0000010603 0.0000000100 LTC 1.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - ۱۴:۱۷
FLUX/BTC
$ 1.42 0.00003880 BTC 13.28 K (1.43%) 1.27 K (0.58%)
1.265 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
GHOST/BTC
$ 0.401049 0.00001096 BTC 15.73 K (1.69%) 1.76 K (0.8%)
1.756 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
GPKR/BTC
$ 0.002166 0.0000000600 BTC 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۸:۳۷
GRFT/BTC
$ 0.000336 0.0000000100 BTC 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۴:۳۷
GRIN/BTC
$ 0.178935 0.0000048900 BTC 6.38 K (0.69%) 126.47 (0.06%)
126.468
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
GRLC/BTC
$ 0.062938 0.0000017200 BTC 430.00 (0.05%) 49.87 (0.02%)
44.094
5.772
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
IRD/BTC
$ 0.012441 0.0000003400 BTC 252.00 (0.03%) 22.20 (0.01%)
22.196
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
KRB/BTC
$ 0.111240 0.0000030400 BTC 393.00 (0.04%) 43.00 (0.02%)
42.998
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
LTC/BTC
$ 109.12 0.00298196 BTC 49.00 K (5.28%) 16.18 K (7.41%)
1.216 K
14.963 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
LTHN/LTC
$ 0.000975 0.0000089800 LTC 902.00 (0.1%) 40.83 (0.02%)
40.828
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
LTHN/BTC
$ 0.001098 0.0000000300 BTC 4.28 K (0.46%) 4.33 K (1.98%)
4.329 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
LUX/BTC
$ 0.010246 0.0000002800 BTC 57.00 (0.01%) 22.62 (0.01%)
22.621
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
MSR/BTC
$ 0.018296 0.0000005000 BTC 128.00 (0.01%) 55.84 (0.02%)
22.403
33.439
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
MWC/BTC
$ 3.30 0.00009012 BTC 300.00 (0.03%) 571.34 (0.26%)
571.339
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
استرایا کوین
استرایا کوین
Straya Coin
NAH/BTC
$ 0.004662 0.0000001300 BTC 13.00 (0%) 7.52 (0%)
7.520
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۵۶
NBR/BTC
$ 0.045008 0.0000012300 BTC 33.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
اومبِر
اومبِر
Ombre
OMB/LTC
$ 0.000053 0.0000004900 LTC 2.00 (0%) 26.25 (0.01%)
26.248
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
اومبِر
اومبِر
Ombre
OMB/BTC
$ 0.000425 0.0000000100 BTC 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۵
ONION/BTC
$ 0.129902 0.0000035500 BTC 511.00 (0.06%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
PCN/LTC
$ 0.0000014798 0.0000000100 LTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۵:۵۶
PIVX/BTC
$ 0.341403 0.0000093300 BTC 257.00 (0.03%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
PLURA/BTC
$ 0.000429 0.0000000100 BTC 4.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۲۲:۵۷
PLURA/LTC
$ 0.000150 0.0000013800 LTC 11.00 (0%) 909.08 (0.42%)
909.079
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
POT/BTC
$ 0.007684 0.0000002100 BTC 18.00 (0%) 242.33 (0.11%)
242.335
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
PRCY/BTC
$ 0.108312 0.0000029600 BTC 36.92 K (3.98%) 261.18 (0.11%)
84.184
176.994
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
QTUM/BTC
$ 5.50 0.00015043 BTC 210.00 (0.02%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
QUAN/BTC
$ 0.000339 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۴:۵۷
RTM/LTC
$ 0.018341 0.00016900 LTC 1.38 K (0.15%) 71.08 (0.03%)
50.567
20.509
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
RTM/BTC
$ 0.017930 0.0000004900 BTC 26.08 K (2.81%) 1.79 K (0.82%)
1.791 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
اِی آر تی او
اِی آر تی او
ARTO
RTO/BTC
$ 0.001267 0.0000000300 BTC 4.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ - ۲:۵۹
RVL/BTC
$ 0.000574 0.0000000100 BTC 84.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۰:۴۳
RVN/BTC
$ 0.062938 0.0000017200 BTC 3.68 K (0.4%) 593.91 (0.27%)
574.253
19.656
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
RYO/BTC
$ 0.035860 0.0000009800 BTC 2.19 K (0.24%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
SCP/BTC
$ 1.32 0.00003598 BTC 16.43 K (1.77%) 17.30 K (7.93%)
244.950
17.059 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
SHB/BTC
$ 0.018162 0.0000005000 BTC 6.00 (0%) 15.51 (0.01%)
15.512
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۲۲:۳۶
SIN/BTC
$ 0.001830 0.0000000500 BTC 949.00 (0.1%) 20.71 K (9.48%)
20.706 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
SLD/BTC
$ 0.036226 0.0000009900 BTC 3.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
SOLACE/LTC
$ 0.0000022067 0.0000000200 LTC 303.01 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۵:۱۵
SUMO/BTC
$ 0.044642 0.0000012200 BTC 3.88 K (0.42%) 181.85 (0.08%)
181.846
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
TRTL/BTC
$ 0.000417 0.0000000100 BTC 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ - ۳:۵۸
TRTL/LTC
$ 0.000015 0.0000001400 LTC 1.06 K (0.11%) 850.48 (0.39%)
850.484
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
TUBE/BTC
$ 0.002561 0.0000000700 BTC 164.00 (0.02%) 512.65 (0.23%)
512.646
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
UPX/LTC
$ 0.000096 0.0000008800 LTC 84.00 (0.01%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
وِی کوین
وِی کوین
WeyCoin
WAE/LTC
$ 0.000134 0.0000008800 LTC 0.00 (0%) 3.00 (0%)
3.003
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ - ۴:۵۶
وِی کوین
وِی کوین
WeyCoin
WAE/BTC
$ 0.000473 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ - ۰:۵۹
WOW/BTC
$ 0.091480 0.0000025000 BTC 13.72 K (1.48%) 386.97 (0.18%)
247.553
139.419
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ورک تیپز
ورک تیپز
Worktips
WTIP/BTC
$ 0.000426 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۱۸:۵۴
ورک تیپز
ورک تیپز
Worktips
WTIP/LTC
$ 0.000015 0.0000001400 LTC 1.00 (0%) 30.11 (0.01%)
30.111
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
اَلوی
اَلوی
Alloy
XAO/BTC
$ 0.000691 0.0000000200 BTC 0.00 (0%) 199.74 (0.08%)
199.742
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - ۲۲:۳۷
XEQ/BTC
$ 0.165030 0.0000045100 BTC 32.44 K (3.49%) 2.93 K (1.34%)
2.798 K
127.359
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XGM/BTC
$ 0.000348 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۳:۳۵
XGS/BTC
$ 0.001830 0.0000000500 BTC 5.00 (0%) 234.10 (0.1%)
234.105
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XHV/BTC
$ 1.85 0.00005061 BTC 46.84 K (5.05%) 1.21 K (0.56%)
90.335
1.123 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XLA/LTC
$ 0.000076 0.0000007000 LTC 3.84 K (0.41%) 131.88 (0.06%)
131.884
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XLA/BTC
$ 0.000339 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۴:۵۷
XMC/BTC
$ 0.054888 0.0000015000 BTC 52.00 (0.01%) 173.74 (0.08%)
173.744
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XMR/BTC
$ 147.91 0.00404212 BTC 290.22 K (31.26%) 13.83 K (6.33%)
10.065 K
3.763 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XMV/BTC
$ 0.020126 0.0000005500 BTC 164.00 (0.02%) 414.55 (0.19%)
414.548
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XNV/BTC
$ 0.014271 0.0000003900 BTC 925.00 (0.1%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
پرایویت پی
پرایویت پی
Private Pay
XPP/BTC
$ 0.001098 0.0000000300 BTC 9.00 (0%) 363.18 (0.16%)
363.176
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XTA/BTC
$ 0.000366 0.0000000100 BTC 1.39 K (0.15%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
اکستند کش
اکستند کش
XtendCash
XTNC/BTC
$ 0.001098 0.0000000300 BTC 26.00 (0%) 1.71 K (0.79%)
1.715 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XUN/LTC
$ 0.0000014817 0.0000000100 LTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۲:۵۷
XUN/BTC
$ 0.000339 0.0000000100 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۴:۵۷
XUSD/BTC
$ 0.975177 0.00002665 BTC 44.50 K (4.79%) 52.13 K (23.88%)
443.942
51.690 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.009514 0.0000002600 BTC 2.70 K (0.29%) 54.95 (0.02%)
54.947
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
XWP/BTC
$ 0.014271 0.0000003900 BTC 112.00 (0.01%) 20.12 (0.01%)
20.116
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶
ZANO/BTC
$ 1.29 0.00003517 BTC 3.20 K (0.34%) 673.98 (0.31%)
673.979
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۶:۱۶

مشخصات TradeOgre

توضیحات

نظرات TradeOgre

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین