خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
31173.86
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۱۶
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.599634
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۱۶
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
214.12
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۱۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1708.20
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۱۶

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین دی سی اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/BTC
$ 0.369697 0 348
24074.77
28012.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
1INCH/USDT
$ 0.369684 387.57 553
422035.79
545824.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
1INCH/BTC
$ 0.260197 0 362
19000.61
21006.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
1INCH/USDT
$ 0.260146 606.60 526
394272.81
448269.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/INR
$ 103.17 7684.56 1
339.77
397.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AAVE/INR
$ 80.48 10927.32 83
224.91
61.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 98.82 11688.35 104
319518.94
382593.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AAVE/USDT
$ 75.31 7197.02 215
624572.94
646384.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/BTC
$ 75.31 13.28 483
59163.56
36406.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BNB
$ 75.41 452.11 369
3248.00
9313.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BNB
$ 98.86 0 444
4749.97
17471.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
AAVE/BTC
$ 98.85 563.86 500
67837.70
79381.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/INR
$ 0.014654 544.56 193
1633.31
52.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013478 799.64 479
265965.29
306969.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/INR
$ 0.023498 10620.85 1
660.17
3356.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.022823 4996.66 519
79346.45
110067.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/BTC
$ 0.402661 494.18 446
234450.64
314753.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/INR
$ 0.430448 63266.99 224
8146.32
1752.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/BNB
$ 0.402213 6488.16 450
31634.98
49201.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/ETH
$ 0.401984 415.29 487
49421.19
79927.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/ETH
$ 0.257877 286.87 458
42524.32
49083.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.402073 7861.67 104
540937.98
1296880.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ADA/USDT
$ 0.257744 6171.29 525
2767163.61
3020809.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.257810 719.49 434
232105.68
227627.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/BNB
$ 0.257647 0 377
14276.48
12693.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/INR
$ 0.271704 25151.90 178
1244.07
1751.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADX/BTC
$ 0.137558 0 339
8786.88
16322.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADX/BTC
$ 0.165237 104.72 360
10655.77
26199.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AERGO/INR
$ 0.186208 1561.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AERGO/INR
$ 0.124921 985.81 148 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/BTC
$ 0.176349 0 406
18518.31
48899.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/USDT
$ 0.312692 2297.59 144
125061.51
156424.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AGIX/BTC
$ 0.312114 62.84 425
57071.08
60421.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AGLD/USDT
$ 0.693388 238.36 603
520427.75
388964.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGLD/USDT
$ 1.09 73.92 614
113997.24
138092.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AIOZ/USDT
$ 0.116463 2204.13 104
42.26
224.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AKRO/INR
$ 0.006078 3505.89 64 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.005798 5067.61 394
97283.09
90730.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AKRO/INR
$ 0.006286 10000.44 1
1737.57
287.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AKRO/USDT
$ 0.005723 1132.44 404
80510.28
45364.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AKT/USDT
$ 0.831265 1873.22 192
3492.96
1201.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKT/USDT
$ 1.76 702.33 186
650.03
1292.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALCX/USDT
$ 19.51 7683.95 414
31806.62
32992.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALGO/BTC
$ 0.153136 1547.16 362
35891.88
80997.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALGO/USDT
$ 0.153152 16336.96 501
226805.97
194675.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALGO/USDT
$ 0.092652 607.19 431
131810.82
258472.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/BTC
$ 0.092800 0 350
28970.62
55448.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/BNB
$ 0.152970 1815.07 361
3306.06
15133.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALGO/INR
$ 0.162347 24930.76 1
1002.86
370.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALGO/INR
$ 0.100898 1096.19 99
318.05
129.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/BNB
$ 0.092950 0 276
3196.34
5829.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALI/USDT
$ 0.021617 492.14 2
138.71
383.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 0.725390 367.06 272
1645.70
9526.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.724405 3244.35 428
73352.17
153417.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.19 0 329
5415.98
10062.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/INR
$ 1.29 2029.81 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/INR
$ 0.804661 3247.89 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 681.51 406
47082.10
91711.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALPACA/INR
$ 0.194121 17348.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALPACA/BTC
$ 0.165607 0 272
3911.66
17132.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALPACA/USDT
$ 0.165493 1293.36 420
46775.14
16810.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPACA/BTC
$ 0.189438 291.15 256
4325.23
7476.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALPACA/USDT
$ 0.189040 5544.27 455
60464.78
29041.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ALPACA/INR
$ 0.172259 1199.70 3
168.66
218.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.071316 0 246
2710.17
4877.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070840 0 426
71220.32
114809.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.099309 0 277
8187.24
13571.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.099369 37.07 440
106183.49
106254.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AMB/INR
$ 0.008468 1034.45 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMB/INR
$ 0.008547 754.59 1
1380.93
368.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AMB/USDT
$ 0.008545 912.82 5
292624.48
256999.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMB/BTC
$ 0.008653 3.70 237
12092.58
40926.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMB/USDT
$ 0.008267 340.79 445
102402.27
111258.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AMB/BTC
$ 0.007928 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AMP/USDT
$ 0.002600 125.23 386
10970.47
26767.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AMP/USDT
$ 0.001460 0 397
18396.63
32972.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/BTC
$ 0.020887 0 235
24842.31
19620.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/INR
$ 0.022350 700.51 112 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/BTC
$ 0.030460 18.52 260
17163.93
51300.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ANKR/USDT
$ 0.030171 6748.23 525
84797.44
143141.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ANKR/USDT
$ 0.020642 639.58 513
244125.53
333398.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/INR
$ 0.031654 5897.36 1
0.242524
0.444293
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ANT/USDT
$ 4.84 0 536
61316.75
131870.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.67 471.44 513
54839.84
55869.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
APE/INR
$ 1.19 5442.34 167
296.49
603.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.12 1678.42 481
1406611.79
1989701.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/INR
$ 1.74 29974.35 204
2643.18
50.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
APE/USDT
$ 1.62 18350.61 508
1334332.00
1842634.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
API3/USDT
$ 1.52 124.39 505
195849.59
151654.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
API3/BTC
$ 1.07 0 368
6888.86
11558.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
API3/BTC
$ 1.52 0 432
11342.34
39947.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
API3/USDT
$ 1.07 116.01 613
182839.76
179404.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/BTC
$ 7.55 0 482
75095.28
188041.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
APT/USDT
$ 7.54 5611.46 73
347487.28
319157.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
APT/INR
$ 8.04 9023.41 1
105.58
550.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
APT/BTC
$ 5.96 90.29 503
25657.33
86443.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/INR
$ 6.46 11394.21 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 5.96 5989.70 215
1531353.77
2318175.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDT
$ 8.34 6555.43 550
153950.49
150855.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AR/USDT
$ 4.12 411.71 528
103498.52
160152.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AR/INR
$ 4.36 3304.10 143 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/INR
$ 9.03 5151.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARB/USDT
$ 0.824061 379.99 1
662929.94
1252743.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 1.08 4782.11 73
723058.41
869846.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARB/INR
$ 0.900874 2927.60 87 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/INR
$ 1.17 14399.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARDR/USDT
$ 0.099969 0 399
61553.51
26023.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
ARDR/USDT
$ 0.089750 2321.77 388
44086.34
48491.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARDR/BTC
$ 0.100144 0 279
16214.40
3579.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARDR/BTC
$ 0.089816 0 293
7054.23
10599.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARK/USDT
$ 1.09 271.42 635
47235.83
103408.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARK/USDT
$ 0.447851 7739.91 499
65724.04
65375.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/INR
$ 0.347641 2839.04 107 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/USDT
$ 0.314876 1384.71 1
277474.23
343607.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/USDT
$ 0.522136 3011.63 565
398140.64
369839.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARKM/INR
$ 0.565338 5685.84 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARPA/INR
$ 0.045213 890.34 183 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/ETH
$ 0.051843 0 233
2679.49
16212.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
ARPA/BTC
$ 0.052158 0 275
24957.55
27723.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARPA/USDT
$ 0.041643 750.22 5
162869.16
194302.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/ETH
$ 0.042219 0 230
2216.97
3803.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/BTC
$ 0.041775 0 256
20227.07
32157.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/BNB
$ 0.041699 120.78 384
13219.06
7731.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.051884 530.08 559
163061.83
234421.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARPA/INR
$ 0.047192 600.23 124 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
ARPA/BNB
$ 0.051931 0 328
3805.25
8766.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
ARV/USDT
$ -355700.00 112.76 175
673.68
268.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ARV/USDT
$ -310400.00 295.08 64
772.97
178.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARV/INR
$ -314500.00 647.73 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARV/INR
$ -369300.00 304.28 1
1.04
13.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AST/USDT
$ 0.123561 61640.81 447
26430.43
88575.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AST/BTC
$ 0.123928 1263.19 250
9120.87
10250.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AST/INR
$ 0.090135 721.96 85
5.47
226.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AST/USDT
$ 0.083947 105.81 419
137671.52
8003.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AST/BTC
$ 0.083848 0 266
7673.31
2712.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AST/INR
$ 0.136688 44910.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ASTR/USDT
$ 0.041023 33.58 376
114222.66
141616.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASTR/USDT
$ 0.071777 2768.12 439
113316.97
172842.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 6.57 0 500
75503.49
80755.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.75 5710.71 144
1202208.02
1105085.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 7.14 1417.76 151
512.62
13.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 9.92 13736.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 9.75 76.21 490
86596.40
93097.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 4921.33 215
1298697.04
1584070.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUCTION/USDT
$ 20.67 496.84 466
151029.94
73521.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AUCTION/USDT
$ 6.03 0 418
69678.56
85169.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.141279 25.97 481
62167.68
129263.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.228828 29334.02 524
183257.31
270447.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AUDIO/INR
$ 0.236207 24528.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AUDIO/BTC
$ 0.141438 0 283
4486.21
4962.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/BTC
$ 0.228661 28.45 326
10055.82
18937.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AUDIO/INR
$ 0.154110 201.38 172 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.572488 0 317
4713.62
8272.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.446692 0 366
10792.07
6897.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/INR
$ 23.94 32648.58 1
1561.12
114.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AVAX/USDT
$ 22.47 10320.15 104
851934.63
679163.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AVAX/BTC
$ 9.81 5.53 517
72668.05
84499.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 9.81 3448.83 457
429713.81
675053.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/BNB
$ 22.47 2090.34 453
22714.81
34259.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AVAX/INR
$ 10.45 3515.77 40
635.70
230.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/BNB
$ 9.83 79.71 334
5598.37
8312.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/BTC
$ 22.48 1086.51 532
144838.77
182407.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AXS/BTC
$ 4.39 0 381
6544.63
12067.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 4.38 671.14 390
146609.65
261995.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/BTC
$ 6.99 60.08 420
15537.33
34966.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AXS/USDT
$ 6.99 1495.77 432
249440.27
405249.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AXS/BNB
$ 4.39 0 304
4598.40
4909.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/INR
$ 7.43 10789.23 1
808.47
115.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AXS/BNB
$ 6.95 0 333
1650.41
6695.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
AXS/INR
$ 4.56 2127.88 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AZERO/USDT
$ 1.19 1109.99 265
2778.14
2463.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
AZERO/USDT
$ 0.756523 606.65 303
2942.37
3013.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BABY/USDT
$ 0.002027 486.74 90
208.31
685.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BABY/USDT
$ 0.001782 59.40 144
646.07
121.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BADGER/USDT
$ 4.55 1301.38 559
410764.45
439206.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BAKE/USDT
$ 0.122268 10.53 475
310803.08
332842.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.173445 1051.23 498
329026.62
425050.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BAKE/INR
$ 0.127528 35.07 141 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/INR
$ 0.188306 4723.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BAL/USDT
$ 3.05 21.02 486
36391.00
148304.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 4.25 951.33 545
71659.05
151261.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.56 5903.22 73
207531.56
213281.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/INR
$ 1.65 2826.92 1
11.80
426.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.55 0 330
7071.83
14758.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 370.40 1
160178.89
149636.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/INR
$ 1.47 616.27 101
729.14
4.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.34 0 369
6790.11
12390.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.07 0 456
76540.15
41068.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.34 0 470
56262.77
59326.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.189180 0 351
8709.04
8586.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.246186 39.03 308
12153.87
6546.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.245823 19190.30 485
50458.66
63171.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.197592 636.70 196 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188606 1820.41 491
36607.36
90801.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.266062 12318.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BBC/USDT
$ 0.001601 1086.04 110
155.97
297.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BCH/INR
$ 249.70 5936.57 115 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 246.19 0 400
197751.21
264192.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BCH/USDT
$ 242.34 1192.35 5
1090868.73
1590792.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/INR
$ 256.72 12443.29 1
560.75
1655.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BCH/BTC
$ 242.29 121.32 432
253972.60
390087.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 245.92 6274.63 73
940285.94
1378655.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BDX/USDT
$ 0.046325 14.38 304
3580.87
5002.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.539002 0 560
164457.25
209304.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/INR
$ 0.718076 87.74 71 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/INR
$ 0.578469 2.67 144 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.691282 181.00 580
169542.79
278537.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BERRY/USDT
$ 0.000349 0 148
749.05
502.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BERRY/USDT
$ 0.000339 122.84 110
187.64
409.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BETA/USDT
$ 0.059533 0 433
42823.03
24398.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BETA/USDT
$ 0.062970 20.12 521
90482.75
62530.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BICO/INR
$ 0.323735 4028.60 1
0.130408
3512.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BICO/USDT
$ 0.314201 3859.86 508
53857.30
53705.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BICO/INR
$ 0.216210 1340.06 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BICO/USDT
$ 0.209217 572.24 484
45206.00
91170.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIGTIME/USDT
$ 0.796789 15020.65 434
58479.88
102291.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BLUR/USDT
$ 0.184203 0 428
25060.43
24975.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.562423 93.19 595
899505.65
1000793.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/INR
$ 0.193988 4957.75 147 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/INR
$ 0.277765 816.70 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.269215 1891.94 510
85514.73
124118.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.269136 0 367
16453.46
39231.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186704 18521.13 260
234346.05
172859.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.186793 3625.84 386
15987.91
33876.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/BTC
$ 231.50 262.48 588
264728.57
622768.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNB/ETH
$ 214.19 0 483
163726.56
316838.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 214.07 0 609
228904.16
455201.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/ETH
$ 231.33 518.64 450
80975.21
90513.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNB/USDT
$ 214.12 41834.38 308
1835012.39
2358413.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 231.43 46364.53 257
2115314.89
1893161.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNB/INR
$ 245.72 24396.46 1
264.79
741.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNB/INR
$ 232.79 8663.44 163
2042.27
1175.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.788152 973.13 620
467985.52
463929.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNT/BTC
$ 0.784041 0 393
8497.17
18904.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNT/INR
$ 0.602337 1265.62 122 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/INR
$ 0.811796 2046.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNT/USDT
$ 0.551108 1067.84 5
109957.64
194472.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/BTC
$ 0.553218 0 378
8270.57
16124.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNX/USDT
$ 0.299306 995.14 524
95795.34
89340.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNX/INR
$ 0.309467 3106.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BNX/INR
$ 0.261254 995.94 74 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNX/USDT
$ 0.253442 276.36 510
50721.86
167129.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOB/USDT
$ -5600000.00 104.62 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BOB/USDT
$ -5170000.00 1882.42 14
23.87
28.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/INR
$ 3.92 5800.82 17
77.16
258.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 13001.72 484
60650.86
175221.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/INR
$ 4.14 14874.32 168 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.69 1241.71 504
91665.89
69248.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BONE/USDT
$ 0.714775 3734.78 249
213.70
1820.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BONE/USDT
$ 0.715000 38.99 265
928.11
2602.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRISE/USDT
$ -13000000.00 3346.76 197
573.32
834.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/INR
$ -24000000.00 80072.89 98
928.63
215.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BRISE/USDT
$ -22000000.00 10209.48 188
906.83
658.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BRISE/INR
$ -14000000.00 19904.59 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.00 137.22 432
21091.95
36886.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 50.00 0 361
19294.45
7314.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 49.90 0 224
2404.59
2704.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 53.32 0 261
2019.31
2055.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.060534 20.40 418
65588.88
44703.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.085573 40.47 429
33323.04
64906.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BTC/USDT
$ 29849.01 47310.76 308
2584210.58
3470764.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 41704.87 72971.49 274
2642815.66
2416209.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BTC/INR
$ 31173.86 116880.15 303
11145.62
9844.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/INR
$ 43460.77 581719.32 268
11472.60
117715.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BTS/USDT
$ 0.006259 24142.18 336
11305.51
8116.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BTS/USDT
$ 0.009765 19.79 405
30615.88
33326.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUSD/INR
$ 1.03 304.24 148
1459.06
2550.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUSD/USDT
$ 0.999385 297.77 628
9458949.63
3374822.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BUSD/INR
$ 1.08 1256.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
BUSD/USDT
$ 1.00 0 625
9776072.77
3768480.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BWO/USDT
$ 0.059481 665.50 1
55.77
472.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
C98/USDT
$ 0.145181 14.99 482
281300.38
416807.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
C98/USDT
$ 0.199737 34.23 513
324826.47
492932.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CAKE/BNB
$ 1.11 0 367
3869.84
21869.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/INR
$ 2.51 7098.38 1
215.48
697.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CAKE/BTC
$ 2.37 14.37 479
32010.67
42883.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CAKE/USDT
$ 2.37 1559.50 530
248064.28
275141.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CAKE/USDT
$ 1.11 3846.89 475
76443.56
137642.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/BNB
$ 2.37 0 479
78311.70
81428.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
CAKE/BTC
$ 1.11 529.94 439
13403.30
19565.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/INR
$ 1.21 4362.28 133
61.39
13.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/USDT
$ 0.036721 23.58 102
193.24
544.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CEEK/USDT
$ 0.046485 14.63 32
72.35
671.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CELO/USDT
$ 0.426239 41.85 374
464612.53
573281.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.586815 273.28 399
524374.83
481912.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CELO/INR
$ 0.617495 659.69 114
9.93
474.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CELO/INR
$ 0.408757 1376.92 26 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/BTC
$ 0.586257 0 267
4175.64
12969.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
CELO/BTC
$ 0.426103 0 275
3054.35
5656.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.016525 10813.21 473
79836.49
129340.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.012234 0 224
5956.23
24994.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.017280 26140.56 1
4838.65
1592.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.012732 1323.97 80
494.63
30.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.016691 4.50 1
16732.65
55039.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012217 458.36 475
34126.52
112578.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CFX/INR
$ 0.226135 26488.07 1
832.89
239.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CFX/USDT
$ 0.209834 40807.27 257
437691.81
437855.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CFX/INR
$ 0.114952 844.96 112 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CFX/USDT
$ 0.105759 511.37 468
1188381.45
1273338.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.122669 0 383
22310.66
33986.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.185642 0 437
30395.00
36382.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
CHR/USDT
$ 0.091651 4181.68 435
108497.36
120182.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/BTC
$ 0.092203 0 264
9152.25
9442.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHR/BTC
$ 0.149798 1231.42 271
14828.79
12344.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHR/INR
$ 0.095373 1148.60 158 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHR/INR
$ 0.155033 8987.45 1
1.80
130.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHR/USDT
$ 0.150153 6182.88 451
68231.75
102992.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHZ/BTC
$ 0.078863 16.07 304
51560.13
58424.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHZ/USDT
$ 0.059453 463.49 1
327907.76
472189.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/BTC
$ 0.059380 0 296
19871.62
44236.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.078445 19423.63 201
235929.65
240908.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHZ/INR
$ 0.080694 22054.24 78
849.08
706.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CHZ/INR
$ 0.062701 1343.66 82
534.71
112.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/INR
$ 0.002703 248.57 50 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003441 3809.20 489
57446.55
54694.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002592 74.99 466
60968.61
68514.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/INR
$ 0.003549 8757.20 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CLV/USDT
$ 0.044016 15.01 482
95482.29
30979.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CLV/USDT
$ 0.031448 0 458
45185.47
39140.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COMBO/INR
$ 0.559143 333.27 125 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COMBO/USDT
$ 0.789751 5437.20 448
121099.22
67725.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COMBO/INR
$ 0.793751 10047.32 1
484.77
745.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COMBO/USDT
$ 0.536300 92.36 389
111233.55
62290.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.93 2641.36 567
501137.01
629845.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 42.70 7.22 347
5955.39
22127.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 50.95 201.95 339
7048.00
21536.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.68 1211.57 5
142606.63
206344.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 55.11 4508.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 44.48 771.28 74 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CORE/USDT
$ 0.511443 351.01 350
7995.79
14475.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COS/BTC
$ 0.007094 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COS/USDT
$ 0.004483 10.21 383
76288.09
44608.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COS/BTC
$ 0.004476 0 244 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COS/USDT
$ 0.006848 0 413
59201.87
53974.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
COTI/BTC
$ 0.037896 0 223
7758.86
6144.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/USDT
$ 0.038041 564.87 536
68008.76
121236.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/INR
$ 0.041969 542.60 87
781.67
90.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/USDT
$ 0.057812 7246.76 533
78723.62
81259.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COTI/INR
$ 0.062613 16548.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
COTI/BTC
$ 0.057583 557.02 247
10653.83
12351.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CRTS/USDT
$ 0.000163 0 186
472.07
672.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CRTS/USDT
$ 0.000163 39.73 139
165.88
373.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.436844 307.07 389
1303517.57
1362147.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.451879 507.98 31 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.644137 10214.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.598711 4754.69 400
186119.67
356169.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/INR
$ 0.038728 6190.62 1
223.03
4.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/INR
$ 0.032833 75.81 72
442.93
13.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030407 153.49 428
20970.59
25907.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.035849 2835.66 421
14719.83
38982.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CTC/USDT
$ 0.132274 239.86 401
11811.01
11864.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTC/USDT
$ 0.207935 0 396
7777.89
8663.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
CTK/USDT
$ 0.575819 11.46 398
82523.52
46090.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CTSI/BTC
$ 0.162316 0 304
25244.62
29681.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CTSI/BTC
$ 0.129800 0 329
23774.96
23953.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTSI/BNB
$ 0.130001 0 291
15643.69
16601.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTSI/USDT
$ 0.163049 434.76 462
58411.31
79167.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CTSI/USDT
$ 0.129673 100.17 441
54949.30
112394.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTSI/BNB
$ 0.162690 0 281
15793.19
21103.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CTX/USDT
$ 1.71 0 170
991.90
529.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
CVX/USDT
$ 3.83 21.90 494
39135.12
81017.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CYBER/INR
$ 4.75 3483.11 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 7.23 7782.99 73
636441.04
574470.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CYBER/INR
$ 7.35 13427.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
CYBER/USDT
$ 4.21 507.22 1
216920.95
369848.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAI/INR
$ 1.08 11.98 1
3486.71
21.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DAO/INR
$ 0.571575 1031.04 140
645.50
527.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAO/USDT
$ 0.522993 129.81 51
48.89
82.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAO/INR
$ 1.08 5239.78 1
1040.62
278.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DAO/USDT
$ 1.01 1496.82 159
78.92
725.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DAR/INR
$ 0.113352 1754.28 154
25.78
1489.81
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ - ۲۱:۵۳
DAR/USDT
$ 0.134748 524.54 532
88912.11
54660.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DAR/INR
$ 0.088646 296.18 124
1095.67
11.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAR/USDT
$ 0.084347 352.56 523
96295.26
60079.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 25.74 0 316
6100.98
13937.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 26.79 2330.08 4
13.93
66.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.09 775.69 526
45781.05
136736.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.78 1743.49 534
76429.71
203676.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.09 0 371
14908.51
21480.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 31.99 0 317
7086.19
26836.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.84 0 363
9598.26
29696.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 34.71 1616.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DATA/USDT
$ 0.024664 21.58 462
40794.88
30426.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DATA/BTC
$ 0.030043 0 223
4348.21
2337.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DATA/USDT
$ 0.030210 53.19 458
43866.05
39041.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DATA/BTC
$ 0.024468 0 226
15263.13
20309.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DC/USDT
$ 0.001133 802.35 225
307.73
117.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DC/USDT
$ 0.000515 498.51 82
180.36
44.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/BTC
$ 11.97 0 261
4940.93
6232.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/BTC
$ 14.44 0 199
4256.53
4836.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DCR/USDT
$ 14.41 292.55 360
8205.01
28816.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DCR/USDT
$ 11.99 0 321
6172.70
11576.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/INR
$ 12.36 1105.34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/INR
$ 15.73 635.36 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DEGO/USDT
$ 1.71 114.42 444
107881.50
31589.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DEGO/USDT
$ 1.32 10.48 426
48801.92
40492.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DENT/USDT
$ 0.000908 590.04 420
57409.92
41978.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DENT/USDT
$ 0.000630 62.70 429
63338.10
82194.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001137 1565.55
302.92
186.97
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۱۱:۴۸
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001464 19.08 90
1232.28
247.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DESO/USDT
$ 10.89 143.19 315
184.79
8230.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DEXE/USDT
$ 4.02 38.38 423
42441.73
72495.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DFA/INR
$ 0.018738 0.010493 112 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DFA/INR
$ 0.021343 1194.68 1
911.09
40.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.234326 0 176
876.78
626.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
DGB/USDT
$ 0.008297 13278.43 408
36264.83
35348.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DGB/USDT
$ 0.006514 86.23 420
36628.66
37964.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/BTC
$ 0.006565 0 251 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/INR
$ 0.008579 2103.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DGB/BTC
$ 0.007928 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DGB/INR
$ 0.007209 311.68 104
1951.29
22.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGTX/INR
$ -228200.00 126.55 105 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGTX/INR
$ -407700.00 3124.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/INR
$ 0.333088 2.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.304804 0 441
101890.22
24263.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.237433 953.24 457
44833.39
39836.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOCK/USDT
$ 0.014938 265.64 425
45240.44
36184.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOCK/BTC
$ 0.015218 0 221
9081.40
7361.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOCK/USDT
$ 0.019754 0 393
46986.24
28002.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DOCK/BTC
$ 0.020029 711.92 1
8905.72
2944.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.105919 72.78 108 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097154 55.87 440
54687.49
51612.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.134986 1280.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.131159 723.51 471
57977.31
72783.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060872 0 297
393719.54
579107.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060724 2114.52 1
3691041.71
3714679.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.063674 19812.51 188
1936.13
480.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.093500 139031.05 2
1472.63
10116.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.089462 38787.36 257
4029730.11
3579675.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.089295 2969.61 310
828075.11
1134763.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DORA/USDT
$ 0.019011 257.85 82 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DORA/USDT
$ 0.069578 734.98 1
24.56
355.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DOT/BTC
$ 3.85 711.75 478
65764.28
99482.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDT
$ 3.85 5003.93 215
2058509.51
2487802.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/INR
$ 6.07 18868.03 121
3250.03
109.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DOT/INR
$ 4.14 17675.15 150
621.49
557.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/BTC
$ 5.63 726.23 495
99122.29
135100.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DOT/USDT
$ 5.63 6555.68 73
502534.79
653595.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DREP/USDT
$ 0.247338 0 419
17495.52
31284.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DREP/USDT
$ 0.260818 0 458
43268.92
89675.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
DUSK/BTC
$ 0.170661 0 322
17349.69
24608.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DUSK/USDT
$ 0.112863 130.94 467
68951.25
131225.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/BTC
$ 0.112792 0 275
11696.71
18209.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.170746 47.83 506
179142.54
113483.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DYDX/BTC
$ 1.94 78.13 509
40811.26
21405.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/INR
$ 3.37 16035.52 1
500.62
352.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DYDX/BNB
$ 3.12 501.78 378
10791.60
29417.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DYDX/INR
$ 2.10 1279.60 61 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 3.13 18801.17 201
1761134.46
2168701.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
DYDX/BNB
$ 1.93 327.99 340
6207.79
5070.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 1.94 806.36 516
1054331.90
985908.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/BTC
$ 3.13 1127.64 508
58691.28
59916.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EDU/USDT
$ 0.645977 194.56 593
68659.50
56029.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EGLD/INR
$ 26.99 311.76 123 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDT
$ 50.23 5784.31 561
244958.10
285856.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EGLD/BTC
$ 50.20 497.80 431
68481.54
78111.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EGLD/BTC
$ 25.81 0 365
17674.03
31897.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/INR
$ 54.17 5767.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EGLD/USDT
$ 25.79 287.53 527
112441.48
201145.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELA/USDT
$ 1.14 0 194
1041.01
1184.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ELA/USDT
$ 1.21 0 245
857.12
996.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/USDT
$ 0.344893 0 480
39453.68
318720.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/BTC
$ 0.344642 0 401
77540.82
119065.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/INR
$ 0.353984 40.43 126 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/USDT
$ 0.592513 1138.26 496
26784.97
33394.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ELF/INR
$ 0.612699 1967.86 1
28.24
5.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ELF/BTC
$ 0.592099 95.34 374
17128.67
21295.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ELON/USDT
$ -17000000.00 218.35 68
691.79
272.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELON/USDT
$ -17000000.00 763.10 106
503.86
1119.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ENJ/USDT
$ 0.313001 10634.50 510
57328.66
106257.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ENJ/BTC
$ 0.312949 5.97 346
14047.63
23346.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ENJ/BTC
$ 0.212156 0 340
10257.52
18632.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/INR
$ 0.229182 1167.09 85
43.56
169.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.212419 353.33 510
71345.23
97403.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/INR
$ 0.332608 20801.64 1
137.97
5.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ENS/USDT
$ 7.04 148.73 425
138915.98
232489.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENS/INR
$ 7.63 416.40 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENS/INR
$ 9.60 1830.75 1
218.07
10.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ENS/USDT
$ 9.17 597.31 444
80082.54
240420.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EOS/BTC
$ 0.550831 0 471
43830.00
56333.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/BNB
$ 0.530507 0 302
3375.68
4316.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/ETH
$ 0.725446 20.04 353
10745.02
33855.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EOS/INR
$ 0.597460 207.87 181
793.41
22.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/BTC
$ 0.725624 0 480
46042.35
86261.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EOS/BNB
$ 0.530507 0 304
3643.18
4658.61
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ - ۲۲:۰۱
EOS/INR
$ 0.751665 2472.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EOS/USDT
$ 0.550308 27.66 407
373393.06
597392.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/ETH
$ 0.551127 0 380
8451.67
7126.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.724772 620.00 441
1621450.89
1950501.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.49 0 463
110337.73
157329.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.89 925.99 468
165756.78
75990.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETC/USDT
$ 15.48 570.49 490
770608.52
824410.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 19.69 222.72 358
66095.64
86104.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETC/INR
$ 16.75 3070.56 139
445.89
231.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 15.46 1518.89 387
59855.90
72721.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 19.70 18357.94 201
870826.19
978360.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETC/INR
$ 21.11 8388.37 1
341.48
335.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETH/USDT
$ 2230.30 37908.98 257
2933027.90
3394527.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETH/INR
$ 1708.20 32178.35 290
2549.77
5276.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 1629.85 26735.03 292
2648293.94
2858853.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/INR
$ 2363.83 239705.28 286
11486.54
2713.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETH/BTC
$ 2231.53 295.46 593
2616422.26
4629987.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ETH/BTC
$ 1628.92 985.57 5
2960599.55
2357171.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETHDYDX/BNB
$ 2.39 0 359
12959.07
21354.75
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 1587.77 517
995212.71
1101362.13
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHDYDX/INR
$ 2.48 4192.94 83
11.47
289.33
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHDYDX/BTC
$ 2.39 19.08 542
69676.03
80257.77
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETN/INR
$ 0.001802 24.82 25 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETN/INR
$ 0.001799 419.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
EURT/INR
$ 1.14 74.50 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EURT/INR
$ 1.18 648.49 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FANC/USDT
$ 0.011626 684.60 75
69.21
54.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FANC/INR
$ 0.015267 440.63 63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FANC/INR
$ 0.012122 955.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FANC/USDT
$ 0.014328 891.11 84
534.41
2697.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/INR
$ 0.251608 6230.04 91 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/USDT
$ 0.223825 797.15 517
467523.90
527047.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/BTC
$ 0.224390 4.62 400
50599.15
49246.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/INR
$ 0.546753 25670.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FET/USDT
$ 0.533832 12868.08 104
964679.16
1030106.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FET/BNB
$ 0.534124 600.31 399
18410.77
25571.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FET/BNB
$ 0.224022 0 344
15115.41
6314.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/BTC
$ 0.534099 11.23 445
56318.54
77563.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FIDA/USDT
$ 0.222030 1110.95 518
278263.34
105135.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FIDA/USDT
$ 0.160190 5240.60 454
60716.60
104406.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIDA/INR
$ 0.166482 7929.62 196
279.15
41.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIDA/INR
$ 0.235008 6459.43 1
1735.43
173.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 1721.84 1
1117229.05
1421317.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.69 4649.90 571
1752133.14
2445930.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 5.04 10697.27 2
4956.34
468.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 3.61 4280.62 63
2050.26
101.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIO/INR
$ 0.020648 89.35 178 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIO/INR
$ 0.024230 110.09 202 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۵:۰۸
FIRO/USDT
$ 1.49 0 423
17592.53
19535.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIRO/USDT
$ 1.98 127.40 437
64669.71
13721.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FIRO/BTC
$ 1.98 0 260
7384.46
3695.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FIRO/BTC
$ 1.49 0 325
11965.91
9055.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLM/USDT
$ 0.068839 2982.53 414
477373.06
459055.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLM/INR
$ 0.073511 9064.51 190
531.23
1124.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLM/INR
$ 0.096641 18936.95 1
552.93
815.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FLM/USDT
$ 0.090472 2382.69 445
282591.20
439537.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FLOKI/USDT
$ -259000.00 9848.87 316
3649.89
14904.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -382900.00 5195.39 398
14457.32
23118.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/INR
$ 0.606584 9027.60 5 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۵:۰۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/INR
$ 0.482869 864.42 94 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.447250 180.90 383
464219.44
511770.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.800748 6569.21 450
302419.36
464960.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FLR/USDT
$ 0.014306 66.66 423
24736.01
61373.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FLUX/USDT
$ 0.537231 760.65 515
73030.56
127630.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FLUX/USDT
$ 0.326383 893.23 431
16584.40
60351.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLUX/INR
$ 0.418251 57.21 165 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۵:۰۸
FLY/USDT
$ 0.001524 19.86 216
5.26
12244.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/INR
$ 2.79 82.33 141 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/INR
$ 3.66 181.29 173 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
FRONT/USDT
$ 0.275772 68.76 528
383070.72
396454.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FRONT/USDT
$ 0.352344 29.96 547
185461.84
268094.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FTM/USDT
$ 0.319999 9992.50 542
316264.45
426735.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FTM/USDT
$ 0.196610 3868.44 511
1070475.67
1252676.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/BTC
$ 0.196938 7.61 422
83229.62
113669.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/BTC
$ 0.320460 282.15 442
124246.31
163476.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FTM/INR
$ 0.337344 34135.38 174
5805.92
173.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FTM/INR
$ 0.211321 13058.52 135
2676.67
371.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUD/USDT
$ 10.16 29.61 55
58.00
22.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FUD/USDT
$ 10.15 70.78 156
118.52
609.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FUN/USDT
$ 0.004747 352.53 496
119103.56
36334.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FUN/USDT
$ 0.004203 56.47 447
12725.09
76319.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/INR
$ 5.55 11.92 111 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 8.66 2299.70 527
44807.96
88370.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FXS/INR
$ 9.40 2566.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
FXY/INR
$ 0.013626 116459.95 311
4259.27
1423.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.63 15.51 504
106691.88
183089.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GALA/USDT
$ 0.013548 5116.40 479
1108810.49
1331211.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.030990 75647.74 274
493276.25
660734.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GALA/INR
$ 0.014414 16631.75 148
562.23
689.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/INR
$ 0.032613 146761.53 196
4004.53
827.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 7.93 15005.94 201
480457.98
543416.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.43 0 332
9790.64
19406.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 8.28 19128.01 245
852457.90
594104.17
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ - ۱۷:۴۹
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 7.92 1422.95 449
28894.45
21080.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گس
گس
Gas
GAS/INR
$ 8.44 57665.44 226
905.66
2995.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GHST/USDT
$ 0.911713 254.99 402
31814.00
17132.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GLM/USDT
$ 0.197911 0 405
18828.14
24179.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLM/USDT
$ 0.244923 48.32 444
20699.70
34912.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GLM/BTC
$ 0.244517 36.25 323
4209.75
11935.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GLM/BTC
$ 0.199624 0 290
2617.01
19206.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLMR/INR
$ 0.187622 2467.30 96
228.54
246.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/INR
$ 0.332008 10345.69 138
525.68
335.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GLMR/USDT
$ 0.176199 1460.94 479
42266.47
72690.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.315901 14555.81 488
27151.05
60586.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.286510 4909.32 537
1217829.98
1793829.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/INR
$ 0.157353 1269.05 58 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.150984 581.34 484
706775.85
1069608.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/INR
$ 0.304491 9330.44 121
183.89
859.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GMX/USDT
$ 50.89 0 537
91936.02
114388.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
GNO/USDT
$ 199.94 0 424
28400.94
11531.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
GNO/INR
$ 153.70 2714.35 23 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
GNS/USDT
$ 3.95 0 472
34200.91
39989.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
GNS/USDT
$ 3.45 3442.09 427
12416.51
51530.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.082146 3518.31 428
141592.69
317745.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/INR
$ 0.087445 10453.68 44
15.47
774.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/INR
$ 0.160669 9884.16 180
805.54
962.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GRT/USDT
$ 0.154951 7784.04 73
534745.36
448816.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GRV/USDT
$ 0.116463 94.96 164
64.53
225.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
GRV/USDT
$ 0.145958 3073.72 ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۳۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.23 36385.92 473
84642.44
95130.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.839470 0 435
223775.18
278759.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HARD/INR
$ 0.149859 50.77 128 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
HARD/INR
$ 0.117714 58.12 118
1.46
777.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/BTC
$ 0.065093 349.21 296
117209.19
149416.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HBAR/INR
$ 0.051530 2793.67 134
497.85
343.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.048527 506.84 364
419588.37
501749.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.065279 6476.91 411
597054.37
339269.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HBAR/BTC
$ 0.048638 0 286
85151.64
94846.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/INR
$ 0.068944 13012.28 116
604.88
679.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HEC/USDT
$ 0.090931 55.35 179
12.40
1373.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HFT/USDT
$ 0.335694 286.03 512
94226.04
90453.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HIFI/INR
$ 0.544597 2917.85 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIFI/INR
$ 0.768703 7602.31 1
73.30
456.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HIFI/USDT
$ 0.507384 180.16 549
76397.68
134885.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIFI/USDT
$ 0.740467 354.76 619
430548.36
427593.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HIGH/INR
$ 1.59 7159.02 195
2481.58
804.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HIGH/INR
$ 1.21 102.03 106
26.12
15.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.12 11.22 464
48760.74
98577.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.55 3961.80 465
107386.64
79748.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.365285 0 436
22330.30
24448.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.315477 213.54 405
20579.84
43622.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.315698 0 342
11998.69
13620.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.365524 0 345
14109.10
14944.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HOOK/INR
$ 0.825525 330.81 66
269.46
11.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HOOK/USDT
$ 1.12 4966.19 528
85891.94
98257.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HOOK/USDT
$ 0.741915 103.13 566
122500.78
111351.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HOOK/INR
$ 1.14 3376.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001732 5604.43 493
67842.85
117361.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/INR
$ 0.001280 800.78 132 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001224 276.17 474
46069.89
185223.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/INR
$ 0.001870 7157.17 1
8.66
9.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HT/USDT
$ 2.77 0 516
171915.42
48559.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
HYPE/USDT
$ -379900.00 1316.35 1
170.65
632.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
HYPE/USDT
$ -250100.00 3936.13 90 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 5.01 590.15 349
8541.19
17075.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 433.57 533
88899.87
133383.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.00 28870.10 241
260968.78
318456.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/INR
$ 3.33 4520.79 132
340.25
497.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/INR
$ 5.41 22391.32 2
2041.21
77.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 3.16 0 316
4627.58
15159.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/USDT
$ 0.196510 2571.39 511
307587.13
306170.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ICX/BTC
$ 0.196342 176.07 327
8663.01
13242.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/USDT
$ 0.267116 1495.07 524
59085.47
104904.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ICX/INR
$ 0.205399 1393.97 31 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/BTC
$ 0.266215 0 321
13054.90
19038.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ICX/INR
$ 0.273736 3070.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
ID/USDT
$ 0.177920 0 573
101888.91
188275.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.298936 1987.85 544
80152.61
211442.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IDEX/INR
$ 0.065946 3098.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IDEX/INR
$ 0.048073 344.56 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ILV/USDT
$ 40.29 400.06 435
25754.90
32721.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ILV/USDT
$ 108.25 530.92 592
81477.36
171185.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IMX/USDT
$ 1.41 2279.53 144
64308.14
226219.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IMX/INR
$ 0.587130 301.48 97 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/INR
$ 1.51 3654.40 1
0.289726
343.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IMX/USDT
$ 0.550308 292.74 1
222648.73
280123.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/INR
$ 9.71 4246.32 34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 8.92 4222.43 179
659140.59
483403.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 16.59 8972.30 104
568889.34
492466.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
INJ/INR
$ 17.57 27386.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOST/USDT
$ 0.010027 2263.98 440
73126.29
137752.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOST/ETH
$ 0.010016 0 291
9356.81
7324.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
IOST/INR
$ 0.008168 248.96 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOST/BTC
$ 0.007758 3.59 235
18360.51
134737.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOST/INR
$ 0.010312 3729.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOST/USDT
$ 0.007584 173.97 429
81738.20
155353.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOST/ETH
$ 0.007580 0 308
3878.19
13205.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOST/BTC
$ 0.010014 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTA/USDT
$ 0.325198 10369.41 538
645821.09
809758.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTA/USDT
$ 0.148483 10.51 458
45882.82
52715.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTA/BTC
$ 0.325049 0 375
33073.24
42203.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTA/BTC
$ 0.148599 0 350
16739.12
10857.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.018000 149.30 500
41905.10
168549.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.042617 110863.76 503
112786.06
220737.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTX/BTC
$ 0.042561 969.13 267
61543.78
32384.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTX/BTC
$ 0.018202 0 229
20669.42
18073.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/INR
$ 0.018798 2476.44 115
335.53
453.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTX/INR
$ 0.045395 200850.66 127
341.68
629.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTX/ETH
$ 0.042786 5317.16 420
16609.10
23489.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IOTX/ETH
$ 0.018012 0 366
10587.40
16404.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRIS/INR
$ 0.023789 69.82 98 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
IRIS/BTC
$ 0.024201 0 245
339.03
14598.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
IRIS/BTC
$ 0.018202 0 229
355.78
12117.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRIS/INR
$ 0.019864 88.85 175 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IRIS/USDT
$ 0.024032 11.00 467
89903.15
17384.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
IRIS/USDT
$ 0.018070 0 445
58230.56
19259.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.005682 5314.99 583
328295.78
406864.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JASMY/USDT
$ 0.003105 303.99 544
236074.53
268725.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/INR
$ 0.006055 17877.84 1
53.54
428.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JASMY/INR
$ 0.003387 1314.86 45
1345.61
397.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JOE/USDT
$ 0.494244 14946.31 201
238722.55
327472.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JOE/USDT
$ 0.225526 517.39 517
190335.35
224820.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JOE/INR
$ 0.509703 13812.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JOE/INR
$ 0.234227 1086.69 129 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JOY/USDT
$ 0.022393 1848.27 43
424.07
58.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JOY/USDT
$ 0.048127 60.23 185
2542.64
940.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JST/USDT
$ 0.031590 169.05 503
22775.99
80280.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JST/USDT
$ 0.023953 61.57 455
18403.02
56185.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JST/INR
$ 0.033951 481.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
JST/INR
$ 0.025345 93.71 60
1844.27
388.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAS/USDT
$ 0.049017 3235.28 483
34906.34
67591.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.140736 15635.02 201
82775.60
153414.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KAVA/BTC
$ 0.807825 135.95 377
17595.82
18331.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KAVA/INR
$ 0.880320 3077.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KAVA/USDT
$ 0.585328 255.08 410
357958.62
420604.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAVA/USDT
$ 0.810745 2514.14 451
261122.30
138177.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KAVA/BTC
$ 0.586936 0 366
6904.76
7922.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAVA/INR
$ 0.644786 627.01 18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KDA/INR
$ 0.475662 212.71 59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KDA/USDT
$ 0.651795 1558.31 412
42729.06
79177.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KDA/USDT
$ 0.434243 67.92 374
25540.64
63060.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KDA/INR
$ 0.617989 2452.79 114 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۵:۰۸
KEY/INR
$ 0.006363 3660.80 1
1157.99
14.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KEY/INR
$ 0.006126 139.60 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/INR
$ 0.128765 235.83 58 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/INR
$ 0.154182 745.91 145
17.32
1.47
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۷
KLAY/USDT
$ 0.122068 35.63 475
306295.43
387735.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.206635 85.98 519
499126.95
641776.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KMD/BTC
$ 0.215140 0 271
5138.88
12941.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KMD/BTC
$ 0.265381 0 319
11182.59
11204.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KNC/BTC
$ 0.745235 5.51 335
8342.79
13341.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KNC/INR
$ 0.672172 346.67 222 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KNC/INR
$ 0.791353 2471.68 164
1386.56
98.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KNC/USDT
$ 0.646362 352.72 1
323658.71
436850.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KNC/USDT
$ 0.743766 1382.83 610
223275.14
311846.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KNC/BTC
$ 0.645421 3.30 340
7280.83
9729.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KP3R/USDT
$ 73.58 0 535
122527.63
41726.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
KP3R/USDT
$ 47.03 10.39 365
26714.80
18056.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KRIPTO/USDT
$ 0.000114 14.69 77
55.62
494.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KRIPTO/USDT
$ 0.000124 24.02 152 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KSM/INR
$ 19.39 1246.23 98
87.34
45.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KSM/INR
$ 27.32 7556.77 1
524.38
332.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
KSM/USDT
$ 17.88 578.62 470
29902.30
70792.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KSM/USDT
$ 26.51 488.42 499
71759.72
72062.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LAZIO/USDT
$ 1.86 0 462
106225.04
31048.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
LCX/INR
$ 0.045404 12268.65 154
630.38
1567.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LCX/INR
$ 0.072061 7386.20 167
2665.57
1504.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LDO/INR
$ 1.77 355.34 116 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/INR
$ 2.63 916.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LDO/USDT
$ 1.63 118.71 640
416498.19
320935.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.41 521.00 526
296748.09
316270.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LEVER/USDT
$ 0.001240 1479.12 471
386362.60
442265.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEVER/INR
$ 0.001343 2348.22 166
3834.83
2.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEVER/USDT
$ 0.001400 268.01 481
281446.93
309465.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LEVER/INR
$ 0.001509 5699.83 1
195.02
483.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LIKE/USDT
$ 0.003424 36.15 49
439.96
137.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LIKE/USDT
$ 0.027214 16.14 36
78.01
71.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۴۹
LINA/USDT
$ 0.008773 522.11 545
73517.27
158280.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINA/USDT
$ 0.010848 1630.24 435
114234.78
110795.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LINA/INR
$ 0.011511 4462.73 1
105.31
230.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LINA/INR
$ 0.009557 1349.31 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/INR
$ 9.54 57898.65 117
698.26
139.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 9.25 34013.24 292
3048741.84
3362681.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/ETH
$ 15.43 491.69 501
58589.41
141152.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LINK/ETH
$ 9.25 161.55 499
53541.33
70693.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/INR
$ 16.44 23772.53 140
3097.81
278.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LINK/BTC
$ 15.43 248.22 527
264469.58
346040.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LINK/BTC
$ 9.25 1277.57 530
202802.22
317628.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 15.43 16540.16 201
1753928.52
1810769.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LIT/INR
$ 0.864573 6768.23 161
40.80
416.28
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۷
LIT/INR
$ 0.681782 93.40 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LIT/USDT
$ 0.900716 1141.82 448
180422.78
139279.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
LIT/USDT
$ 0.641359 62.73 423
217331.55
126910.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LITH/USDT
$ 0.000321 5806.31 61
13.19
60.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LITH/USDT
$ 0.000684 437.08 64
295.63
42.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.116233 806.37 586
65603.03
90540.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۰:۳۳