خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
12718.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۶
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
79.41
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۶
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.138159
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۶
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.113247
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۶

قیمت ارزهای دیجیتال در سیرکس24

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ACM/BTC
$ 0.013529 0 2
0.603590
0.013383
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۲:۴۶
AET/USDT
$ 0.000100 0 1
5.59
1.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
AET/BTC
$ 0.000331 0 1
0.005594
1.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ALIAS/BTC
$ 0.011110 0 1
4.04
228.02
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۵:۰۶
ALLBI/ETH
$ 0.021327 771.37 1.29
181.91
3.39
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ - ۱:۳۷
ALLBI/BTC
$ 0.017731 2019.74 13
6.31
6.45
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ - ۱:۳۷
AOG/BTC
$ 0.005460 0 1
140.98
2363.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
APC/BTC
$ -165500.00 0 3.68
0.032348
4.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
APC/ETH
$ -121400.00 0 1.36
0.002349
0.154628
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
AREPA/BTC
$ 0.000437 0 0.809754
0.032449
0.215125
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۲۲:۵۱
ARION/BTC
$ 0.000192 0 3.63
1.72
0.128176
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۶:۳۰
ARNX/BTC
$ 0.000160 0 0
282.47
16.73
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۴
ARQ/BTC
$ 0.002323 0 1
13.26
7.65
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
ASAFE/BTC
$ 0.002100 0 2
0.141661
7.10
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
ASR/USDT
$ 0.950042 0 1
35.53
3.67
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
AXE/BTC
$ 0.007357 0 1
2.54
3.69
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
AXEL/BTC
$ 0.045512 0 1
8.57
31.37
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
AYA/BTC
$ 0.000550 0 2.76
0.008887
4.87
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
B1P/BTC
$ 0.000160 0 0
5.11
30.23
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.017531 0 1
5.28
3.08
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۴۸
BBK/BTC
$ 0.000200 0 7.82
3016.38
4.51
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۳
BBS/BTC
$ -22000000.00 0 0
248.83
0.237888
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
BC/BTC
$ 0.001524 0 0
13.13
7.85
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BCD/BTC
$ 0.043400 0 1
14.17
13.39
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ - ۲۲:۵۲
BCN/BTC
$ 0.000127 0.035566 12.47
1274.05
1.36
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۲۲:۴۸
BCZ/BTC
$ 0.000218 0 1
0.006744
0.198161
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
BDCASH/BTC
$ 0.016249 49.66 2.13
1.23
1.74
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۱۸:۲۰
BDECO/BTC
$ 0.000387 0 1
4.55
1.55
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۳۴
BEAR/BTC
$ 0.000586 0 3
0.732305
2.30
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۱۵:۱۳
BECN/BTC
$ 0.382317 8.51 3
1.33
182.30
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
BFF/BTC
$ 0.000166 0 9
47.51
0.064728
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BGL/BTC
$ 0.012598 0 2
0.423284
24.80
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
BID/BTC
$ 0.000206 0 4
148.45
120.48
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۵
BIT/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BITC/BTC
$ 0.000573 0 2.63
0.218902
0.521998
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
BITMETA/ETH
$ -7560000.00 0.003782 1
1.05
0.002919
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۵۹
BITMETA/BTC
$ -3750000.00 0.003375 1
0.357895
67.97
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۵۹
BKKG/USDT
$ 24.09 0 42
281.84
173.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BLAST/BTC
$ 0.000190 0 0
1.72
0.081373
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۲۵
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/BTC
$ 0.107574 0.354985 1
0.085970
1.43
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/USDT
$ 0.127006 0.127007 1
2.81
19.61
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۲:۳۲
بلک هت
بلک هت
BlackHat
BLKC/ETH
$ 0.044547 0.191603 1
0.644772
5.71
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
BNANA/BTC
$ 0.728026 0 1
1.73
500.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BNT/BTC
$ 0.359261 0 1
0.494140
1.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BPS/BTC
$ 0.036076 0 4
22.03
60.92
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
BSD/BTC
$ 0.001100 0 2.26
0.519454
1.52
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
BST/BTC
$ 0.022648 0.090578 2.35
0.520902
0.815325
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۲
BTAD/BTC
$ 0.000211 0 -1300000000.00
0.001764
0.095276
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۹
BTC/TUSD
$ 83000.65 0 235
8.72
7.02
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۲۲:۵۰
BTC/USDC
$ 19362.93 0 263
0.771689
12.93
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ - ۲۱:۵۱
BTC/USDP
$ 34998.71 0 1
3.95
0.592997
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ - ۲۲:۵۲
BTC/USDT
$ 12718.31 0 1
4511262.58
3.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BTC/RUB
$ 16537.84 0 61
1915.58
2.92
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۲۲:۵۰
BTC2/BTC
$ 0.021245 0 37
2.24
134.90
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
BTCBR/ETH
$ -8E08 0 1
0.014366
1.51
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
BTCBR/USDT
$ -5E08 0 1
0.328981
0.173828
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
BTCN/BTC
$ 0.002546 3.80 5.81
2.58
6.58
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
BTCT/BTC
$ 0.001161 0 6.93
1.73
26.80
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۲:۳۱
BTCZ/BTC
$ 0.000483 0 1
21.38
0.309136
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
BTCZ/USDT
$ 0.000330 0 24
0.171427
18.17
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
BTDX/BTC
$ 0.000200 0 0.930532
3.37
0.000204
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۳
BTG/BTC
$ 4.95 0 1
8.68
407.50
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۲۲:۵۴
BTS/BTC
$ 0.010418 0 1
0.001507
0.482119
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۰
BTX/BTC
$ 0.015350 0.550285 1
1.19
12.41
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
BUL/BTC
$ 0.000165 0 0
0.211157
0.198910
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
BULL/BTC
$ 0.000301 0 3
7.97
0.000397
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۱۱:۳۹
BULLDOG
BULLDOG/USDT
$ -1000040554.00 0 0
17.47
29.88
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۵۹
BULLDOG
BULLDOG/BTC
$ -19000000.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۵۹
BUZZ/BTC
$ -193334.76 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۸:۰۳
BZE/BTC
$ 0.000231 0.023124 0
7532.51
24.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۳:۴۲
BZX/BTC
$ 0.000408 0 3.68
282.65
19.73
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ - ۱۵:۲۸
CFL/BTC
$ 0.005490 344.78 12.59
0.521410
0.516034
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
چیز سواپ
چیز سواپ
Cheese Swap
CHEESE/BTC
$ -772500.00 0 4.70
0.036497
42.24
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
CLC/BTC
$ 0.000190 0 1
1.02
3.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۲۵
CMM/BTC
$ 0.000327 0 3.50
0.540381
0.000357
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
COLX/BTC
$ 0.000206 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۵
کش پی
کش پی
CashPay
CPZ/BTC
$ 0.005487 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
کش پی
کش پی
CashPay
CPZ/USDT
$ 0.015093 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CREX/BTC
$ 0.075035 0 5
0.729292
8.19
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۸
CRW/BTC
$ 0.002517 0 11
0.004050
17.65
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
CSPN/BTC
$ 0.060584 1.83 1
0.011017
77.64
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۲
CSTL/BTC
$ 0.000403 0 2
0.585852
102.18
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۶:۳۰
CTL/BTC
$ 0.028355 6.57 5.23
9.16
4.55
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
CUT/BTC
$ 0.003788 14.69 23
27.75
0.052932
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۲۲:۵۳
سی وِیج
سی وِیج
Crypto Village Accelerator CVAG
CVAG/USDT
$ -9995613510.00 0 8
21.80
94.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
CVCC/BTC
$ 0.000212 0 1
0.937089
0.000378
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۱۶:۱۶
CYMT/BTC
$ -33000000.00 0 2.02
0.035156
315.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DACXI/BTC
$ 0.002180 0 5
3.75
11.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DACXI/USDT
$ 0.001983 0 1
298.22
20.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DAM/ETH
$ 0.002651 0 1
0.018324
0.558888
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۴۱
DAM/BTC
$ 0.000160 0 1
49.76
6.49
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.18 3.06 1
0.008915
38.85
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۲۲:۵۴
DASHD/BTC
$ 0.510846 63.79 128
227.08
12.91
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
DATP/BTC
$ -16000000.00 0 6.00
3.32
0.001053
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
DATP/ETH
$ -11000000.00 0 0.414344
1.81
0.595775
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
DDR/BTC
$ 0.004303 0 1.91
13.23
246.19
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ - ۲۲:۵۳
DDRST
DDRST/BTC
$ 0.000305 0 0
57.66
21.86
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
DDRT/BTC
$ 0.000165 0 1.36
0.613646
0.640665
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
DEAL/BTC
$ 0.000211 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۹
DERO/BTC
$ 5.81 0 1
0.073806
21.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۳۳
DGB/BTC
$ 0.008529 0.426468 1
6.21
6.95
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۲۲:۴۰
DIME/BTC
$ -3910000.00 0 0
36532.28
4.97
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۱۵:۲۱
DIME/USDT
$ -2E06 0 3
490.16
325.83
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
DIME/ETH
$ -1460000.00 0 2.61
4.60
22.80
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
DIVI/BTC
$ 0.014121 0 1
0.031993
75.01
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
DJV/BTC
$ 3.78 0 1
12.98
0.159462
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DMB/BTC
$ 0.000211 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۹
DMME/BTC
$ 0.000165 0 1.89
13.25
19.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DMS/BTC
$ 0.007244 0 6.60
4.72
0.156550
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۲:۰۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.079964 0 169
12.14
1.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.027042 3.86 1
0.114947
0.114947
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۲۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.113247 0 2
284.73
12906109.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DON/USDT
$ 0.018542 0 4
0.084962
1.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DOOS/BTC
$ 0.000166 0 3
0.378368
0.440327
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DRM/BTC
$ 0.001331 0 1.15
0.018516
6.91
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
DRS/USDT
$ 0.001000 0 1
0.029108
1.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DRS/BTC
$ 0.000170 0 1
8.21
11.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
DRT/BTC
$ 0.000165 0 0.773329
8.27
43.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ECA/BTC
$ -58000000.00 0 5.48
0.005800
2.90
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۱
ECC/BTC
$ 0.000199 0 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۷:۵۸
ECOS/BTC
$ 0.000202 0 0
4672.20
401.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ - ۱۶:۴۲
EMC/BTC
$ 0.000809 0.000405 1
0.330066
0.028628
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
EMO/USDT
$ 0.001699 0 1
19.63
2.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ENG/BTC
$ 0.001157 0 2
1.19
0.360518
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ENRG/BTC
$ 0.000211 0 0
0.063207
1.38
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۶:۰۶
ENTRC/BTC
$ 0.000331 0 0.571974
0.933847
1.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ENTS/BTC
$ -1660000.00 0 0
51.58
65.63
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۷
EOS/BTC
$ 0.218179 0 1
4.88
73.89
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/BTC
$ 0.000166 0 4
0.161628
0.767308
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ESK/BTC
$ 0.056456 17953.29 107
0.014100
4.73
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
ETC/BTC
$ 31.29 10.64 55
0.725827
3558.37
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ - ۲۲:۵۳
ETC/ETH
$ 27.27 0 61
1.18
1.57
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۲۲:۵۶
ETH/RUB
$ 2105.54 0 1
1.42
71.61
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۲۲:۵۰
ETH/BTC
$ 745.00 0 224
6.79
31.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ETH/USDT
$ 2110.06 0 109
28.63
171.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
EVR/ETH
$ 0.000267 0 1
0.003674
1.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
EVR/BTC
$ 0.000165 0 2.70
3.57
2.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
EXO/BTC
$ 0.001935 0 1
0.529355
32.72
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
فری کش
فری کش
Freecash
FCH/BTC
$ 0.000206 0 2.82
1.76
0.934848
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۱۵:۲۱
FEX/ETH
$ -11000000.00 0 4.92
1.02
0.342452
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
FIRO/BTC
$ 2.30 1.94 1
22.10
22.10
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
FJC/BTC
$ 0.000193 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۸:۰۳
FLS/BTC
$ 0.117081 0 1
4.39
8.18
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
FREE/ETH
$ -24000000.00 0 1
0.126258
0.000786
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
FREE/USDT
$ -36000000.00 0 2
90.50
0.436326
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
FREE/BTC
$ -33000000.00 0 14.81
10187.72
699.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
FTC/BTC
$ 0.001356 0 2
0.008897
19.64
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
FYD/BTC
$ 0.000218 0 14.26
0.111911
2.80
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
GAME/BTC
$ 0.008438 0 1
0.011932
2.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
GENE/BTC
$ -165600.00 0 0.493229
0.005907
1.42
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۷
گرافنو کوین
گرافنو کوین
GrafenoCoin
GFNC/USDT
$ -999561350000.00 0 34
20.56
0.000131
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
گرافنو کوین
گرافنو کوین
GrafenoCoin
GFNC/BTC
$ -17000000.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
GICT/BTC
$ 0.305214 0 1
0.938463
14.68
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
GICT/USDT
$ 0.000400 0 37
0.093846
2346.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
GLT/BTC
$ 0.000257 0 0
0.001602
51.64
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
GM/BTC
$ 0.000188 0 3.81
0.021606
9.23
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.106524 0 162
25864.24
19919.93
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۱۵:۵۷
GRLC/BTC
$ 0.013552 0 2
2.52
3.44
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
GSR/BTC
$ 0.000436 0 6
0.056472
4.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
GTM/BTC
$ 0.000388 0 2
0.098816
16.97
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۱
GTO/BTC
$ 0.003806 0 1
0.282141
3.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
GXT/BTC
$ 0.000827 0 6
0.239412
2.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۱۸
GXX/BTC
$ 0.000192 -575600.00 3.05
1.90
0.041223
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۶:۳۰
HALV/BTC
$ 0.000165 0 1.18
-464800.00
0.042993
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
HBX/BTC
$ 0.001823 0 2.09
8.03
9.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۲۳
HIZ/BTC
$ 0.000481 0 1
0.291446
0.030569
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
HLIX/BTC
$ 0.000218 0 2.02
1.11
2.84
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
HMR/ETH
$ 0.004290 0 1
0.167064
7.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
HMR/BTC
$ 0.002567 0 1
1.62
2.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
HMR/USDT
$ 0.003796 0 20
11.68
0.365210
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
HNDC/BTC
$ -2180000.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
HOMI/BTC
$ 0.004171 0 1
0.004175
3.02
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۳۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 0.000484 0 1
1.80
2.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
I9C/BTC
$ 0.000331 0.001986 0
1962.70
0.000890
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ICH/BTC
$ 0.223960 0 5
34.23
0.000340
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
IFC/BTC
$ -251100.00 0 1
27.18
0.116869
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۲:۴۳
IFX24/BTC
$ 0.001159 0 0.297664
0.000238
0.019249
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ILC/ETH
$ 0.000605 0 0
0.102725
16.75
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
ILC/BTC
$ 0.001100 0.005501 6.45
0.343904
14.12
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
IMG/BTC
$ 0.000218 0 2.85
0.000116
9.40
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
IMGC/BTC
$ 0.000200 0 1.22
2.05
25.71
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۴:۵۵
IMPL/BTC
$ 0.000215 0 4.28
103.98
1.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۱۴:۵۹
INFS/BTC
$ 0.004171 0 1
1.11
0.526032
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۳۴
INN/BTC
$ 0.000157 0 1
0.196747
0.641450
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۲:۴۸
INNBC/ETH
$ -2E08 0 0.390495
18.92
0.000160
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
INNBC/USDT
$ -1100083438.09 -38000000.00 1
2.50
106.93
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۲۲:۵۰
اینوویتیو بیوریسرچ کلاسیک
اینوویتیو بیوریسرچ کلاسیک
InnovativeBioresearchClassic
INNBCL/USDT
$ -998868070000.00 0 1
1.95
1.41
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
ION/BTC
$ 0.004040 0 3
0.123072
0.107073
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۲
IQ/BTC
$ 0.000195 0 3.46
3.06
1.12
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
IRD/BTC
$ 0.011347 0 1
2.40
9.45
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
ITL/BTC
$ -1650000.00 0 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
IUT/ETH
$ -119300.00 0 0
0.016019
0.378991
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
JMC/BTC
$ -22000000.00 0 0
1209.05
5.02
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
JUV/USDT
$ 2.00 0 1
3.59
22.54
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
جولز
جولز
Jewels
JWL/BTC
$ 0.006292 0 4
2.30
2.75
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۷
KEY/BTC
$ 0.000165 0 5.48
7.90
2.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
KFX/BTC
$ 0.009020 0.001984 1
0.958715
0.159562
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
KLKS/BTC
$ 0.000218 0 0.745729
0.006946
0.000631
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
KMD/BTC
$ 0.244103 0 1
0.117101
4.47
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
KNT/ETH
$ -222800.00 0 0
35.83
22.52
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
KNT/BTC
$ -1600000.00 0 0
0.454944
0.059322
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۱۳:۲۸
KONJ/ETH
$ -128100.00 0 0
17.23
0.277667
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۴:۳۹
KONJ/BTC
$ 0.000191 0 0.327947
0.052002
2.21
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۴:۳۹
KRB/BTC
$ 0.027276 0 1
0.156771
17.19
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
KTS/BTC
$ 0.000968 0 3
0.152428
14.40
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
LCP/BTC
$ 0.001172 0 1
1.51
2.34
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۱۵:۲۱
LHC/BTC
$ 0.007003 0 2
88.83
29.86
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
LNOT/BTC
$ 0.000190 0 0.161375
2.84
3.40
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۴:۱۲
LOG/BTC
$ 0.192305 0.019230 12
30.58
13.52
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
LSV/BTC
$ 0.001489 0 1
34.19
1.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
LTC/ETH
$ 36.78 0 4
0.848874
3.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
LTC/BTC
$ 79.41 0 132
2.86
156.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
MAC/BTC
$ 0.000166 0 0
0.053822
0.280162
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۷
MAR/BTC
$ 0.000206 0 0
6.00
0.126741
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۲
MAR/ETH
$ -240624.22 0.215933 0.243148
0.001186
0.000474
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۲
MCPC/BTC
$ 0.000655 0 2.45
0.494462
0.000506
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
MDTK/BTC
$ 0.000750 0 1.47
0.036515
71.50
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۸
MEC/BTC
$ 0.000733 0 3.25
0.022728
0.065985
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۱۰:۵۹
مِربل
مِربل
Merebel
MERI/BTC
$ 0.000194 0 2
0.004218
0.356665
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۲:۳۱
METANET/BTC
$ -3425545.10 0 0
8.64
0.105744
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۳:۱۳
MICRO/ETH
$ -8E08 0 1
0.006047
51.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
MKT/USDT
$ -9991310.49 0 3.61
332.76
0.029853
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۱:۴۱
MLM/USDT
$ -9991541.58 0 3.61
332.76
0.029853
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۰:۵۴
MONA/BTC
$ 0.009977 0.123229 1
1.05
147.52
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
MONK/BTC
$ 0.279927 7.80 2
17.74
10.64
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
MSR/BTC
$ 0.005673 0 1
0.389957
2.44
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
MXT/BTC
$ 0.000761 0 3.28
1.27
0.100655
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۳:۵۰
NAV/BTC
$ 0.013815 0.536010 1
0.505826
43.27
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
NBR/BTC
$ 0.000387 0 1
3.22
1.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
NBX/BTC
$ 0.000194 0 12.47
1.07
0.054460
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۲:۳۱
NBX/ETH
$ -264100.00 0 1
0.004665
160.80
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
NBX/USDT
$ -100400.00 0 1
10.81
0.001555
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
NCASH/BTC
$ 0.000209 0 0
0.288336
0.434677
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۱۹:۰۱
NS/BTC
$ 0.000579 0 2.57
43.45
3.13
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۲:۴۳
NSD/ETH
$ -105661.21 0 0
8.47
0.760195
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۳۱
NSD/BTC
$ 0.000190 0 7.43
207.24
16.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۷:۳۱
NSTE/USDT
$ 0.040002 0 61
6.76
853.84
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
NSTE/BTC
$ 0.024194 0 3
34.63
7.31
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
NSTE/BUSD
$ 0.055027 0 1
17.96
0.353569
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۲۲:۵۳
NTK/BTC
$ -1660000.00 0 1.45
0.021519
0.699182
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
NYE/BTC
$ 0.862693 0 18
0.986769
10.86
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
NYE/ETH
$ 1.17 0 91
0.098677
7.89
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
NYEX/BTC
$ 0.000211 0 4.64
374.24
0.693371
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۹
NZL/BTC
$ 0.000368 0 3.06
0.014726
13.15
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۱
ODEX/BTC
$ -17000000.00 0 0
1087.69
120.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
OK/BTC
$ 0.000202 -201900.00 36
18.59
12.36
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
OMG/BTC
$ 0.092658 0 1
2.64
39.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ONION/BTC
$ 0.040292 3.15 1
26.90
21.52
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
OTO/USDC
$ 0.012713 0 1
15.85
0.009001
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
OTO/BTC
$ 0.016161 0.484604 4
0.297032
10.81
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
OWC/BTC
$ 0.303153 7288.44 1
30.08
9.05
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۱۳:۵۲
OWC/ETH
$ 0.298796 8611.32 18
28.24
30.08
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۶:۳۰
OWO/BTC
$ 0.014506 135.82 0
67.16
13.43
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
PAXEX/BTC
$ 0.000188 0 0
8.16
48.92
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۰۹
PEPS/BTC
$ 0.035285 1429.74 50
2.88
4.52
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
فور
فور
Phore
PHR/BTC
$ 0.001650 0 1
0.105534
9.50
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
PIPL/BTC
$ 0.000331 0 6.53
251.24
9.29
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۱۲
PIRATE/BTC
$ 0.003465 0 7
85.12
7.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۵:۴۱
PIVX/BTC
$ 0.009569 0 1
4.23
49.19
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
PLF/ETH
$ 0.000449 0 1
0.781067
2.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
PLF/USDT
$ 0.000150 0 1
1.33
12.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
PLF/BTC
$ 0.000177 0 1
0.383630
1.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
PLURA/BTC
$ 0.000223 0 0
535.31
2.38
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ - ۱۷:۰۴
PNY/BTC
$ 0.266205 647.91 7
99.51
10.83
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
PROUD/BTC
$ 0.000190 0 0
91.60
2.61
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۱۳:۵۰
PRX/BTC
$ 0.000199 0 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۷:۵۸
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 2.10 0 2
24.47
58.94
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
PWRB/BTC
$ 0.191993 0 1
65.61
0.764584
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ - ۲۲:۴۶
PYRK/BTC
$ 0.000436 0 4.63
3.68
0.491162
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
QTUM/BTC
$ 3.51 0 4
0.426782
35.87
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۲
QWC/BTC
$ -1933347.56 0 0
12198.51
980.62
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۸:۰۳
RAGNA/BTC
$ 0.000211 0 0
0.023229
0.016049
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۹
RC20/BTC
$ -1650000.00 0 0
0.007248
1.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۳۱
RDD/BTC
$ 0.000386 0 12.69
220.93
59.07
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۲:۴۳
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 2.85 0.975335 2
12.74
2.83
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۲۲:۵۴
REV/USDT
$ 0.000560 0 5
57601.57
2247.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
RICK/BTC
$ -218200.00 0 0
59.64
37.89
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
RITO/BTC
$ -190900.00 0 4.55
0.023292
0.004893
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ - ۴:۳۹
RKN/ETH
$ 0.224378 0 15
0.720599
0.240200
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ROCO/BTC
$ 0.000305 0 3.54
0.538551
6.32
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۴:۰۳
RPD/BTC
$ 0.000576 0.409297 1
0.271748
16.78
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۱۰:۵۹
RUTC/USDT
$ 4.63 0 169
166911.67
101.87
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۱۸:۳۴
RYO/BTC
$ 0.011348 0 2
11.75
9.96
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
SAFE/BTC
$ 0.009262 0 3
7.66
18.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
SAGA/BTC
$ 0.080385 1385.88 1
29.93
3.69
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
SAPP/BTC
$ 0.608076 101.38 33
43.41
11.74
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
SATSALL/BTC
$ 0.000188 0 5
2.62
0.726853
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۰۹
SBE/BTC
$ 0.000215 0 0
276.54
19.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۱۴:۵۹
SCAP/BTC
$ 0.000809 0.000129 0.614159
0.165929
2.75
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
SCH/ETH
$ 0.000174 0 1
4.47
0.533943
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
SCH/BTC
$ 0.000218 0 7.57
30.76
2.07
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
SCRIV/BTC
$ 0.000194 0 6.40
1.28
28.41
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۱
SFD/BTC
$ 0.798565 46862.49 31
547.24
385.47
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
SHND/BTC
$ -3870000.00 0 5.17
0.360478
0.610198
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۲:۳۱
SIN/RUB
$ 0.000997 0 1
2.39
0.321243
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۲۲:۵۰
SIN/BTC
$ 0.000205 0 11.57
6.84
0.255244
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۱۵:۴۴
SIN/ETH
$ 0.000223 0 1
0.111898
1.02
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۲۱:۵۲
SINS/BTC
$ 0.000199 0 2.72
3.19
1.78
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۷:۵۸
SNL/ETH
$ 0.060688 0 55
1.26
925.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
SNL/BTC
$ 0.021510 0 99
0.285539
6963.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
SNO/BTC
$ 0.000215 0 0
12.82
0.047606
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۱۴:۵۹
SNT/BTC
$ 0.001820 0 1
25.23
34.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
SONO/BTC
$ 0.000218 0 2.66
0.672512
0.948242
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
SRK/BTC
$ -8280000.00 0 2.10
1.60
4.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
STR/BTC
$ 0.000166 0 0.712391
6.35
11.71
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۱۲
SUPER/BTC
$ 0.000200 0 4.67
1.76
2.34
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۴:۵۵
SWIFT/BTC
$ -218200.00 0 0
1.07
0.227642
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
SXDT
SXDT/BTC
$ 0.016462 0 0
0.001165
24.01
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
SXUT/BTC
$ 0.001157 0 1
0.006367
2.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۲
د کریپتو پروفسیز
د کریپتو پروفسیز
The Crypto Prophecies
TCP/BTC
$ -165500.00 0 2
0.983706
0.068324
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ترو دک
ترو دک
TrueDeck
TDP/BTC
$ 0.000828 0 2
1.41
0.512602
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۲۱:۴۷
TELOS/BTC
$ 0.003301 0 4
0.541232
5.19
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
THR/BTC
$ 744.57 0 1
0.089316
30.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
THX/BTC
$ 0.000165 0 1
1.18
0.005478
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
TIX/BTC
$ 0.000165 0 1.37
0.000165
0.001654
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
TRTT/BTC
$ 0.007057 391.19 61
25.22
0.445543
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
TRX/ETH
$ 0.040297 0 1
1.02
1.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
TRX/BTC
$ 0.138159 0 1
0.053724
3.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
TTN/BTC
$ 0.000218 0 6.94
12.31
17.63
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
TZC/BTC
$ 0.000155 0 3.98
0.038228
3.92
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
UCA/BTC
$ -441800.00 0 1
13.00
2.99
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
UCR/BTC
$ 0.023505 175.51 1
1.20
6.31
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
ULG/BTC
$ 0.000200 0 3.20
0.051353
26.50
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۱۴:۵۵
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 0.808414 0 1
20.00
7.00
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۲۲:۵۰
VAL/BTC
$ 0.870603 0 6
6.27
26.94
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
VEIL/BTC
$ 0.001951 0 1.84
0.070908
5.23
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
VERA/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
وگا ولت توکن
وگا ولت توکن
VegaWallet Token
VGW/BTC
$ 0.015561 0 1
0.015561
6.04
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۳:۲۹
VIPS/ETH
$ -6E07 0 1
0.058496
0.197915
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۲:۱۶
VIPS/BTC
$ -4E07 -4020000.00 1
0.267680
1.41
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۲:۱۶
ولس
ولس
Veles
VLS/BTC
$ 0.001561 0 1
0.544822
0.860094
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
ولوتو
ولوتو
Valuto
VLU/ETH
$ 0.001446 0 0
17.25
0.021814
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
ولوتو
ولوتو
Valuto
VLU/BTC
$ 0.001524 0.004573 0
33.72
7.13
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
VOT/BTC
$ 0.000301 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۱۱:۳۹
WAGE/BTC
$ 0.000199 0 2.99
3.62
1.94
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۱۷:۵۸
WAVES/ETH
$ 3.91 0 1
9.38
11.17
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
WAVES/BTC
$ 3.80 0 1
0.134016
12.82
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
WEB3ALLBI/BTC
$ -1880000.00 0 9
2.33
1.69
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۰۹
WGR/BTC
$ 0.004828 0 58
9.03
4.27
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۲
WGR/USDC
$ 0.029999 0 2
33.36
0.220153
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ - ۲۱:۵۱
WIX/BTC
$ 0.000165 0 0
0.051279
0.000518
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
WXC/BTC
$ 0.000188 0 0
0.000684
4.66
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۰
جنرال اتنشن کرنسی
جنرال اتنشن کرنسی
General Attention Currency
XAC/ETH
$ 0.102689 0 0
30.51
1.21
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
جنرال اتنشن کرنسی
جنرال اتنشن کرنسی
General Attention Currency
XAC/BTC
$ 0.070118 0 0
118.90
183.06
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
XBC/ETH
$ 0.266310 0 5
10.36
1.57
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
XBC/USDT
$ 0.200003 0 1
0.003324
36.34
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
XBC/BTC
$ 0.183551 0 1
0.232653
63.02
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
XBI/BTC
$ 0.000775 0 4.63
5.57
2.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۱
XBY/BTC
$ 0.000206 0 1.32
2.43
44.83
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۲
XDNA/BTC
$ 0.000488 0 2.34
0.057430
16.37
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ - ۱۶:۳۷
XEM/BTC
$ 0.044856 0 26
1.27
3.50
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۲
XEP/USDT
$ 0.000140 0 1
0.056881
19.90
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
XEP/ETH
$ 0.000156 0 3
0.534647
1.48
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۶:۳۰
XMR/BTC
$ 104.28 0 1
38.97
124.33
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ - ۲۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.727191 0 1
10.02
0.450335
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.430363 0 1
0.162450
3080530.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
XTA/BTC
$ 0.000254 0 0.911880
22.07
0.075564
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۱۶:۱۶
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.001276 0 169
0.460241
21.90
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۲
YO/BTC
$ 82.63 0 1
14.61
64.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
YTN/BTC
$ 0.000537 1.36 1
2.95
19.97
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
YUSRA/USDT
$ 0.001000 0 2
18.14
2.32
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۸
YUSRA/BTC
$ 0.009192 0 1
0.085610
0.002548
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۴۸
ZCH/BTC
$ 0.000193 0 1
0.095925
0.346266
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۸:۰۳
ZCR/BTC
$ 0.002864 0 4.60
0.010642
4.21
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
ZEC/BTC
$ 67.15 0 113
0.677083
2508.38
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۲:۵۲
ZEC/ETH
$ 52.79 0 0.409078
64.13
0.063750
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ - ۲۲:۵۶
ZER/BTC
$ 0.003851 0.161730 9
3.11
9.70
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
ZEUS/BTC
$ -17000000.00 0 0
59.45
89.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ZLP/BTC
$ -165400.00 0 1
8.24
0.267361
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۳۰
ZNY/BTC
$ 0.000218 0 6.89
75.55
0.429882
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۱:۳۳
ZNZ/BTC
$ 0.002022 0.261917 1
3.90
61.04
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
ZOC/BTC
$ 0.000312 0 2.05
0.027514
9.91
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۳
ZUM/ETH
$ -152121.15 0 0.103724
0.192171
0.066410
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ - ۱۷:۰۴
ZUM/BTC
$ 0.000223 0 2.16
0.312272
0.230760
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ - ۱۷:۰۴

مشخصات CREX24

توضیحات

نظرات CREX24

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین