خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
69813.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۶
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.549317
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۶
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.763304
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3347.23
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۶

قیمت ارزهای دیجیتال در وزیرکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/INR
$ 0.430704 4913.89 1
15.17
535.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
1INCH/USDT
$ 0.370079 226.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
1INCH/WRX
$ 0.408416 316.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/INR
$ 94.61 729.72 1
7.34
177.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AAVE/USDT
$ 85.10 203.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ACA/USDT
$ 0.121993 43.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028318 1391.72 158
4722.54
6042.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/INR
$ 0.031224 4493.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/USDT
$ 0.445574 9269.30 249
4962.50
5066.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/BTC
$ 0.397728 145.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/INR
$ 0.508470 24317.92 2
353.04
126.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADA/WRX
$ 0.448989 42.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADX/INR
$ 0.236648 706.05 80
412.81
0.997618
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ADX/USDT
$ 0.201188 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AGLD/INR
$ 1.24 277.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AGLD/USDT
$ 1.24 37.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALCX/USDT
$ 26.00 15.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALGO/USDT
$ 0.169990 377.88 76
3913.86
52.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALGO/INR
$ 0.200876 2057.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/INR
$ 1.36 3258.94 120
720.91
1.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.70 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALPACA/USDT
$ 0.186489 3.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALPACA/INR
$ 0.207695 386.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/INR
$ 0.123947 2120.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.110494 1876.83 1
3924.18
4028.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ALPINE/USDT
$ 1.82 32.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AMP/USDT
$ 0.007370 872.90 119
3953.97
4040.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AMP/INR
$ 0.008612 6514.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANKR/USDT
$ 0.041718 32.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANKR/INR
$ 0.045528 581.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ANT/USDT
$ 5.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APE/USDT
$ 1.26 454.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
APE/INR
$ 1.37 4156.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
API3/USDT
$ 3.27 7.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AR/INR
$ 29.07 1579.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AR/USDT
$ 25.18 1020.85 187
3936.11
4015.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARB/INR
$ 1.28 13838.27 1
52.42
471.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARB/USDT
$ 1.13 10632.88 1
3897.24
169.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARDR/USDT
$ 0.106584 0 1
991.12
3070.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ARDR/INR
$ 0.108872 61.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ASTR/USDT
$ 0.109794 34.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ATA/USDT
$ 0.136492 11.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 9.55 4093.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.14 1184.27 145
3955.59
4034.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.45 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUCTION/USDT
$ 16.57 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUCTION/INR
$ 17.41 405.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUDIO/USDT
$ 0.206988 109.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AUDIO/INR
$ 0.221765 416.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/INR
$ 0.717840 57.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.599965 39.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/USDT
$ 33.87 4059.99 165
3936.42
4033.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AVAX/INR
$ 38.05 10015.81 127
410.76
759.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AXS/INR
$ 8.14 1537.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
AXS/USDT
$ 6.71 813.82 142
3938.04
4037.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAKE/USDT
$ 0.234986 100.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAKE/INR
$ 0.260672 1988.59 1
3367.08
48.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAL/INR
$ 4.55 165.95 1
0.912192
9.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BAL/USDT
$ 4.67 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.72 8.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/INR
$ 1.75 75.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.279240 964.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/WRX
$ 0.229440 0.213579 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.201613 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.220587 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/INR
$ 515.15 4427.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCH/USDT
$ 466.03 4525.87 263
3963.39
4018.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCHSV
BCHSV/USDT
$ 60.01 9.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCUT/USDT
$ 0.265515 12823.20
3944.11
39.57
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
BCUT/USDT
$ 0.178480 96.04 1
3947.49
4058.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BCUT/INR
$ 0.220137 173.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BETA/INR
$ 0.092233 257.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BETA/INR
$ 0.080468 511.70
1220.00
10.74
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۲۰:۴۸
BETA/USDT
$ 0.062706 8.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BICO/INR
$ 0.586236 1106.01 1
128.01
2.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BICO/USDT
$ 0.484972 591.96 1
3927.55
4025.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BIGTIME/USDT
$ 0.175220 1409.10 1
2933.60
4039.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BLUR/INR
$ 0.459370 1382.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BLUR/USDT
$ 0.386078 424.00 1
4853.42
2011.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.389498 178.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/INR
$ 0.444343 4282.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/INR
$ 600.17 23667.09 223
1095.32
1844.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/USDT
$ 516.97 2143.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/BTC
$ 535.69 204.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNB/WRX
$ 560.70 53.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNT/USDT
$ 0.989743 48.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BNX/USDT
$ 0.627964 35.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOB/INR
$ -245800.00 32077.23 1
18.72
5.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOB/USDT
$ -212700.00 23352.49 1
3924.53
16.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOME/INR
$ 0.010510 37230.72 1
3467.75
447.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BOME/INR
$ 0.015334 132360.24 1
4980.81
3003.41
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۱۱:۵۴
BOME/USDT
$ 0.017707 48214.16
4021.14
2053.19
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۲:۵۱
BOME/USDT
$ 0.009312 17890.47 1
2936.40
2034.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.99 2.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONK/INR
$ -161300.00 16405.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BONK/USDT
$ -141300.00 10159.81 1
4002.84
2041.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BRISE/USDT
$ -17000000.00 1343.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BRISE/INR
$ -19000000.00 9722.47 110
39.35
583.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BSW/USDT
$ 0.092495 4.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/INR
$ 69813.73 198030.96 251
3653.08
1110.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTC/USDT
$ 61709.44 28380.13 363
9948.68
10350.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BTS/USDT
$ 0.002900 49.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BURGER/USDT
$ 0.519970 4.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BURGER/INR
$ 0.596884 3909.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
BUSD/INR
$ 1.03 199.37 302
2357.61
4921.79
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۰۱
BUSD/USDT
$ 0.889995 47.93 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۱۴:۰۳
CAKE/USDT
$ 2.58 1981.65 168
3939.45
4036.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CAKE/INR
$ 3.03 6194.05 1
618.99
415.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CELO/INR
$ 0.921109 827.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CELO/USDT
$ 0.753956 464.30 150
4910.30
5025.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.027020 5814.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023599 621.14 192
4917.71
5042.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.021994 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CFX/INR
$ 0.230012 3433.26 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۲۱:۳۷
CFX/INR
$ 0.263208 1067.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CFX/USDT
$ 0.289983 70.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHESS/USDT
$ 0.209088 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHR/WRX
$ 0.294100 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHR/INR
$ 0.345590 6104.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHR/USDT
$ 0.292113 117.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHZ/USDT
$ 0.122194 5.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CHZ/INR
$ 0.029910 0 0 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/INR
$ 0.023506 8458.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021481 3385.77 196
3943.11
4014.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CLV/USDT
$ 0.075466 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CLV/INR
$ 0.081355 144.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 72.90 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 56.89 284.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COS/USDT
$ 0.011399 226.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COS/INR
$ 0.012014 3418.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COTI/USDT
$ 0.116423 41.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
COTI/INR
$ 0.120358 3908.19 1
354.50
830.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CREAM/USDT
$ 41.00 1304.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CREAM/INR
$ 57.40 4273.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.485260 3129.81 1
3.83
10.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.499971 19.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTSI/INR
$ 0.215376 2779.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTSI/USDT
$ 0.181090 16.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTXC/USDT
$ 0.300183 2045.84 1
3936.33
4048.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CTXC/INR
$ 0.329728 338.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CVC/USDT
$ 0.160991 16.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
CVC/INR
$ 0.174746 457.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DAR/USDT
$ 0.159991 18.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 37.82 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.35 315.14 193
3937.70
4030.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 31.12 400.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DATA/INR
$ 0.062213 7755.84 153
870.06
0.432303
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DATA/USDT
$ 0.054997 26.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DCR/INR
$ 22.01 92.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DCR/USDT
$ 20.72 12.43 1
3905.44
4014.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEGO/INR
$ 2.42 103.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEGO/USDT
$ 2.06 24.80 1
2938.46
3021.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DENT/INR
$ 0.001412 4481.61 141
804.60
536.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DENT/USDT
$ 0.001397 102.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEXE/USDT
$ 13.90 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DEXE/INR
$ 12.86 47.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DGB/USDT
$ 0.012199 432.51 1
3934.85
4024.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DGB/INR
$ 0.014118 1427.75 1
191.82
47.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOCK/INR
$ 0.031537 487.80 119
187.14
929.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOCK/WRX
$ 0.029157 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOCK/USDT
$ 0.027884 23.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.179221 991.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.144992 482.15 1
3907.20
4034.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.166665 81319.97 253
7868.22
2734.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.149131 4217.21 260
4928.92
5072.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/WRX
$ 0.150459 105.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/USDT
$ 6.65 6728.27 192
3946.46
4039.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DOT/INR
$ 7.43 11126.15 128
115.01
2178.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DUSK/INR
$ 0.415139 4017.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DUSK/USDT
$ 0.471073 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYDX/INR
$ 2.57 2100.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
DYDX/USDT
$ 2.00 13.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EGLD/USDT
$ 40.71 58.71 1
3921.46
4032.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EGLD/INR
$ 48.21 109.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENA/USDT
$ 0.929446 6937.33 192
3942.08
3059.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENJ/INR
$ 0.370883 3920.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENJ/USDT
$ 0.323381 2852.94 1
3922.13
4022.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENJ/WRX
$ 0.370064 11.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENS/INR
$ 15.79 2413.18 1
1011.42
26.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ENS/USDT
$ 13.33 1501.03 113
3927.72
4027.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/BTC
$ 0.843110 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/USDT
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/INR
$ 1.18 324.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
EOS/WRX
$ 1.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ESE/USDT
$ 0.092595 1861.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETC/INR
$ 29.31 3492.53 1
240.17
0.757637
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETC/USDT
$ 25.41 2781.58 209
3945.77
4031.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/WRX
$ 2803.74 46.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/USDT
$ 2990.88 29094.63 341
9942.40
10014.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/INR
$ 3347.23 108148.46 332
23686.51
5484.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETH/BTC
$ 2910.56 203.17 1
90.42
156.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ETHFI/USDT
$ 3.60 3702.18 1
3935.87
4051.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FARM/USDT
$ 93.89 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/USDT
$ 2.10 651.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/INR
$ 2.23 10252.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FET/BTC
$ 1.77 62.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FIDA/USDT
$ 0.379178 60.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 6.58 8269.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.89 6749.45 1
3939.33
1069.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FIRO/USDT
$ 1.35 6.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLOKI/INR
$ 0.000151 56634.87 162
768.69
290.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FLOKI/USDT
$ 0.000137 582.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.81 9.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FOR/USDT
$ 0.023979 23.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FRONT/USDT
$ 0.879049 2.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FRONT/INR
$ 0.894896 4078.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/INR
$ 0.756197 13667.91 192
1292.58
613.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FTM/USDT
$ 0.694960 135.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 5064.84 1
1958.08
1018.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/INR
$ 1.42 8758.40 151
457.37
304.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FUN/INR
$ 0.006102 1506.28 1
1643.39
0.770816
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
FUN/USDT
$ 0.005796 62.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.71 11.05 1
3936.34
4044.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GALA/INR
$ 0.046380 51034.66 107
257.17
120.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GALA/USDT
$ 0.042968 638.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GFT/INR
$ 0.028776 13151.54 2
1821.11
1294.81
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۵:۲۲
GFT/USDT
$ 0.016999 1115.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GHST/USDT
$ 2.60 40.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GLM/USDT
$ 0.321981 72.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GLMR/USDT
$ 0.349080 185.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/INR
$ 0.285911 423.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.228787 143.32 1
3918.95
4034.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GNO/USDT
$ 382.98 1.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRT/INR
$ 0.275172 13594.27 1
83.45
3056.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
GRT/USDT
$ 0.242286 890.60 152
3949.82
4026.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HBAR/INR
$ 0.089131 7311.18 1
371.63
629.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HBAR/USDT
$ 0.077226 1549.55 145
3929.76
4041.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HIFI/INR
$ 0.873372 6455.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HIGH/USDT
$ 3.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.322081 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HNT/INR
$ 4.79 4699.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HNT/USDT
$ 4.20 2459.93 166
3948.45
4028.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/INR
$ 0.002512 4218.33 1
61.52
0.533307
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002579 35.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HTX/USDT
$ -1340000.00 1739.93 1
2959.75
3033.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
HTX/INR
$ -1910000.00 108607.17 116
716.94
837.13
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۲:۰۵
HTX/INR
$ -1520000.00 2539.67 1
82.30
166.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/INR
$ 13.40 6693.62 21
18.14
129.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 12.00 3722.99 178
3923.93
1011.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ICX/USDT
$ 0.224587 373.42 96
3925.23
4021.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ICX/INR
$ 0.271583 332.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ICX/BTC
$ 0.189394 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ID/USDT
$ 0.708959 223.37 99
3931.39
4026.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IDEX/INR
$ 0.064486 3906.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IDEX/USDT
$ 0.055997 480.09 1
1965.73
5061.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ILV/USDT
$ 89.99 701.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ILV/INR
$ 105.28 1743.22 1
1158.23
15.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IMX/INR
$ 2.15 12990.10 1
45.34
312.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IMX/USDT
$ 1.83 444.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/USDT
$ 25.50 94.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
INJ/INR
$ 29.31 4865.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOST/INR
$ 0.010050 18819.55 104
460.63
9.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOST/BTC
$ 0.007942 32.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOST/USDT
$ 0.008400 2411.53 1
4891.02
5037.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOTA/USDT
$ 0.216587 297.17 206
3922.99
1012.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOTX/INR
$ 0.059006 13158.19 185
819.33
977.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
IOTX/USDT
$ 0.052857 5901.36 150
4934.49
5008.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JASMY/INR
$ 0.020339 21335.40 1
380.31
629.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JASMY/USDT
$ 0.018799 5822.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JST/USDT
$ 0.033938 0 113
3936.89
4075.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JTO/USDT
$ 2.81 601.97 156
3935.42
4025.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JTO/INR
$ 3.12 515.15 1
39.85
685.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
JUP/USDT
$ 0.948745 1759.51 206
3937.21
1093.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KAS/USDT
$ 0.117583 1173.53 208
4122.47
4040.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KAS/INR
$ 0.140218 1458.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KAVA/USDT
$ 0.640363 1398.26 1
2932.31
2266.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KDA/USDT
$ 0.867950 1666.86 1
3918.14
4017.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KEY/INR
$ 0.007656 12993.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KEY/USDT
$ 0.007198 4.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KLAY/USDT
$ 0.171890 66.53 1
3936.17
4031.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KMD/USDT
$ 0.386178 65.24 154
3945.70
4025.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KMD/INR
$ 0.460495 1330.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KNC/INR
$ 0.702048 1761.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KNC/USDT
$ 0.554968 409.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KSM/INR
$ 34.68 3763.24 162
742.72
948.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
KSM/USDT
$ 30.48 143.64 133
3931.24
4038.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LAZIO/USDT
$ 2.14 49.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LDO/USDT
$ 2.39 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LDO/INR
$ 3.26 505.60 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱۸:۰۷
LDO/INR
$ 2.15 103.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LEVER/USDT
$ 0.002464 11.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LEVER/INR
$ 0.002788 2115.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINA/USDT
$ 0.007250 14.86 1
3892.69
3024.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/WRX
$ 12.78 1.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/INR
$ 14.70 4556.86 2
1010.54
477.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LINK/USDT
$ 13.19 367.06 218
3960.23
4031.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/INR
$ 0.084944 4381.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.095824 166.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOVELY/INR
$ -11000000.00 8861.14 119
106.68
328.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LOVELY/USDT
$ -1E07 776.82 114
57.82
757.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LPT/USDT
$ 13.99 100.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LPT/INR
$ 14.00 733.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LQTY/USDT
$ 1.05 0 1
976.24
3015.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LRC/INR
$ 0.288318 4648.07 1
1098.31
6.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LRC/USDT
$ 0.279984 12.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LSK/USDT
$ 1.39 9.86 1
3914.63
2017.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/BTC
$ 72.15 46.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/USDT
$ 80.58 698.32 73 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/INR
$ 89.71 11409.12 187
1022.36
146.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
LTC/WRX
$ 84.87 72.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MANA/USDT
$ 0.430855 1984.00 1
3933.06
4037.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MANA/INR
$ 0.492917 5778.19 221
2760.61
63.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MASK/USDT
$ 3.21 66.18 1
3919.97
3019.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MASK/INR
$ 4.02 503.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/USDT
$ 0.662612 1788.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/WRX
$ 0.688566 129.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/BTC
$ 0.544355 21.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MATIC/INR
$ 0.763304 59087.30 214
669.21
2040.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MBOX/USDT
$ 0.348980 78.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MBOX/INR
$ 0.319319 436.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.070036 24.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.068596 161.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/INR
$ 0.064606 14918.06 1
639.39
51.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.026328 3536.87 1
3932.52
4030.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/INR
$ 0.031099 8142.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
METIS/USDT
$ 136.07 13886.45 229
3944.84
4238.36
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۰:۰۲
METIS/USDT
$ 55.91 872.95 1
3938.89
2031.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.787954 1036.13 1
1956.71
4055.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MKR/INR
$ 3599.92 1723.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MKR/USDT
$ 2570.56 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MLN/USDT
$ 27.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MNT/USDT
$ 1.14 877.13 163
3949.35
4042.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MTL/USDT
$ 1.60 226.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MTL/INR
$ 1.72 2325.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
MULTI/USDT
$ 0.209988 30.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NAKA/USDT
$ 1.43 1249.67 1
3933.89
4067.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NAKA/INR
$ 1.51 1048.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 6.28 2254.57 1
10.72
318.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.41 1133.87 227
3940.38
3011.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEO/USDT
$ 17.21 4335.76 178
2926.60
3997.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NEO/INR
$ 19.74 4643.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NKN/INR
$ 0.132954 2583.55 1
204.42
49.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NKN/USDT
$ 0.116393 1095.75 141
3930.40
4032.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NMR/USDT
$ 20.77 9.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NULS/BTC
$ 0.675710 346.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
NULS/USDT
$ 0.719958 519.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OCEAN/INR
$ 0.957120 2693.87 1
875.03
16.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OCEAN/USDT
$ 0.899948 353.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OGN/INR
$ 0.178096 702.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OGN/USDT
$ 0.195589 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMG/INR
$ 0.705996 2046.25 1
23.58
33.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMG/BTC
$ 0.488759 71.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMG/USDT
$ 0.771555 219.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OMNI/USDT
$ 31.99 4268.14 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۳۲
OMNI/USDT
$ 26.02 4834.77 1
1978.48
4062.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONDO/USDT
$ 0.799954 3666.53 232
3945.83
4188.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONE/INR
$ 0.022496 4569.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONE/USDT
$ 0.019559 2754.13 1
2932.28
4027.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONT/USDT
$ 0.296683 0 120
2946.76
4022.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ONT/INR
$ 0.369209 216.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OOKI/USDT
$ 0.002570 22.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OOKI/INR
$ 0.002594 17164.47 1
1046.32
1173.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OP/USDT
$ 2.18 1172.09 152
3925.97
1057.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OPEN/INR
$ 0.052123 3570.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۱:۱۹
OPEN/INR
$ 0.052122 3570.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۰۲
OPEN/USDT
$ 0.048861 1432.92 1
3918.65
4022.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OPEN/USDT
$ 0.048806 1432.67 1
3940.15
4044.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۰۲
OXT/INR
$ 0.110069 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
OXT/USDT
$ 0.087795 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PAXG/USDT
$ 2386.22 25.23 125
3957.17
4025.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PAXG/INR
$ 2644.16 228.87 1
51.52
1309.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PENDLE/INR
$ 6.81 4947.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PENDLE/USDT
$ 6.00 1533.81 200
3955.53
4025.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PEPE/INR
$ -5620000.00 75369.40 218
1596.23
669.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PEPE/USDT
$ -5010000.00 2959.47 1
3926.93
2249.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PERP/INR
$ 1.21 176.99 1
2.04
2.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
PERP/USDT
$ 0.895448 96.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PHA/INR
$ 0.215352 7341.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PHA/USDT
$ 0.190989 6292.03 186
5937.77
6066.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PIXEL/INR
$ 0.459298 3390.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PIXEL/USDT
$ 0.508387 1141.22
3935.39
2082.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۱:۳۳
PIXEL/USDT
$ 0.390177 4929.76 1
3920.98
4020.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PIXEL/INR
$ 0.823636 14497.36 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۸:۰۲
PNT/USDT
$ 0.021309 106.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۲:۰۵
PNT/INR
$ 0.021873 15293.61 1
68.86
8.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۵۲
POLYX/USDT
$ 0.441275 777.68 190
3933.01
4011.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PORTO/USDT
$ 2.44 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.369879 5.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUNDIX/INR
$ 0.666263 2190.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUNDIX/USDT
$ 0.519970 809.64 1
3889.88
3065.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUSH/USDT
$ 0.230087 3.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PUSH/INR
$ 0.239388 2263.38 1
60.31
2.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.58 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/INR
$ 5.38 422.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PYTH/INR
$ 0.983410 5696.21 149
88.28
471.86
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۸:۵۲
PYTH/INR
$ 0.674411 4158.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
PYTH/USDT
$ 0.587866 2472.93 145
3942.47
4041.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QI/USDT
$ 0.015319 775.93 1
3941.53
4016.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QKC/BTC
$ 0.009775 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QKC/USDT
$ 0.012189 4.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QNT/INR
$ 113.66 836.50 78
438.81
65.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QNT/USDT
$ 103.39 2686.70 147
3942.10
4044.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
QRDO/USDT
$ 0.048798 1432.54 1
3948.04
4059.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QRDO/INR
$ 0.052122 3570.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 3.71 769.32 141
2951.93
2661.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.055647 410.25 1
1962.09
2036.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/INR
$ 0.064594 911.66 1
0.228715
2.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RAD/USDT
$ 1.56 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RAD/INR
$ 1.95 92.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RARE/USDT
$ 0.138992 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001955 623.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/INR
$ 0.002273 3750.56 1
159.84
29.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REI/USDT
$ 0.069626 1516.17 1
3909.58
4015.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/INR
$ 0.065535 6558.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.057607 1283.90 1
3930.80
4042.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REQ/BTC
$ 0.119135 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REQ/INR
$ 0.135193 503.79 1
125.66
531.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
REQ/USDT
$ 0.110994 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RLC/INR
$ 2.57 171.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RLC/USDT
$ 2.41 35.23 90
3922.61
4011.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.85 4504.79 216
5914.42
6014.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/INR
$ 9.39 8414.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.093705 2927.46 126
3932.59
4020.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/INR
$ 0.102747 4360.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/INR
$ 0.006223 1464.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.006693 31.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.86 2413.39 137
1966.06
2016.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/WRX
$ 6.12 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/INR
$ 5.92 10788.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RVN/USDT
$ 0.027988 190.19 126
3946.97
4041.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
RVN/BTC
$ 0.034824 9.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.469836 263.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 0.479757 8972.91 1
13.22
218.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SANTOS/USDT
$ 5.35 32.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SC/USDT
$ 0.007030 62.79 1
3912.09
3023.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SC/INR
$ 0.007817 4382.14 127
178.69
501.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.391977 90.76 1
3931.29
4037.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SEI/USDT
$ 0.519170 2158.40 1
3934.11
4044.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHIB/USDT
$ -221500.00 8215.99 236
3992.87
4039.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHIB/WRX
$ -235200.00 748.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SHIB/INR
$ -250600.00 271437.06 316
3686.42
4621.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SKL/USDT
$ 0.099994 7.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SKL/INR
$ 0.106480 2447.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SLP/INR
$ 0.004367 1197.08 1
5.33
799.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SLP/USDT
$ 0.003671 56.68 112
3942.51
4031.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNT/BTC
$ 0.043377 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNT/USDT
$ 0.039998 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNX/INR
$ 3.47 951.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SNX/USDT
$ 2.78 7.87 71
3932.97
4025.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/USDT
$ 132.59 28613.06 263
4956.25
5035.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SOL/INR
$ 150.28 60561.50 1
10668.49
200.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPELL/USDT
$ 0.000990 1509.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SPELL/INR
$ 0.000927 1538.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SRM/USDT
$ 0.069996 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STEEM/USDT
$ 0.237586 884.29 1
733.33
2280.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STMX/USDT
$ 0.009085 316.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STMX/BTC
$ 0.006720 21.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STORJ/USDT
$ 0.652962 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STORJ/INR
$ 0.562308 1607.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STPT/USDT
$ 0.049397 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STPT/INR
$ 0.058043 51.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STRK/USDT
$ 1.25 986.00 1
3930.06
4047.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STX/INR
$ 2.72 2555.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
STX/USDT
$ 2.28 1305.06 290
4919.24
5016.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUI/USDT
$ 1.31 5986.09 1
4014.96
4119.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUI/INR
$ 1.50 5138.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013899 2.20 1
3951.35
4037.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUPER/USDT
$ 0.999742 31.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUPER/INR
$ 1.12 364.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUSHI/INR
$ 1.12 2704.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SUSHI/USDT
$ 0.964944 1727.82 158
3931.86
4093.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SXP/USDT
$ 0.332781 612.31 117
3931.52
2045.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SXP/INR
$ 0.403151 944.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
SYS/USDT
$ 0.220587 0 1
3891.09
1003.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
T/INR
$ 0.037087 637.73 1
43.14
541.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
T/USDT
$ 0.032398 120.22 1
3922.33
4032.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TFUEL/INR
$ 0.096906 521.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TFUEL/USDT
$ 0.085115 2.47 133
3987.68
4084.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
THETA/USDT
$ 2.00 68.61 187
3941.34
4021.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
THETA/BTC
$ 2.03 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TIA/USDT
$ 10.00 2374.32 132
3943.86
3317.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/INR
$ 0.448602 516.91 9
2.81
41.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.489772 11.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/INR
$ 0.018764 759.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015179 282.93 1
3918.12
4032.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TNSR/USDT
$ 0.877649 179.51 1
1967.81
3048.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲
TOKEN/USDT
$ 0.099534 3581.44 123
3926.64
4024.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TOKEN/INR
$ 0.113658 5694.85 1
475.10
58.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TON/USDT
$ 6.10 2054.15 227
3950.28
4061.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/INR
$ 58.20 559.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 51.03 322.43 217
3937.75
4012.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/WRX
$ 0.110257 889.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/USDT
$ 0.112673 11481.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/BTC
$ 0.109971 163.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
TRX/INR
$ 0.122096 65312.53 284
2699.58
2910.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.352880 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/INR
$ 0.442668 1087.17 57
136.07
38.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UMA/INR
$ 3.04 537.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UMA/USDT
$ 2.56 7.78 1
0.910612
15.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/INR
$ 7.79 6471.52 163
1097.98
106.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
UNI/USDT
$ 7.00 423.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
USDC/INR
$ 1.08 8399.28 1
162.16
415.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/INR
$ 1.12 959402.49 362
21380.85
137342.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VET/USDT
$ 0.038129 2867.77 235
4911.26
5020.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VET/INR
$ 0.043157 13593.31 158
751.05
428.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.074996 2853.62 1
948.08
8.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VIB/INR
$ 0.103837 567.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VIB/USDT
$ 0.097904 2.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VITE/INR
$ 0.027637 1657.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VITE/USDT
$ 0.025999 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
VOXEL/USDT
$ 0.234886 2268.11 1
3938.46
3058.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
W/USDT
$ 0.590966 644.46 77
3927.99
41.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAVES/USDT
$ 2.48 142.79 176
3958.28
4074.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAXP/USDT
$ 0.085995 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WAXP/INR
$ 0.081260 276.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.41 8180.13 163
3931.07
4027.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WIF
WIF/INR
$ 2.87 14606.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000120 4081.97 1
3998.82
4094.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
وین
وین
WCOIN
WIN/INR
$ 0.000132 11486.66 102
154.96
1340.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLD/USDT
$ 4.73 4045.50 192
3936.04
4021.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WLD/INR
$ 5.86 3849.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/INR
$ 0.338964 7484.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.369979 351.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WRX/INR
$ 0.236768 50470.47 172
574.39
283.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WRX/USDT
$ 0.219727 1590.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
WRX/BTC
$ 0.221774 205.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.013004 153.15 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۳:۳۴
XEC/INR
$ -560200.00 6667.32 197
775.79
1485.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XEC/USDT
$ -500100.00 2599.34 154
3925.66
4018.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XEM/INR
$ 0.039003 1329.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XEM/USDT
$ 0.033998 879.80 1
3917.33
4015.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XLM/USDT
$ 0.103994 918.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XLM/INR
$ 0.119041 6553.21 1
978.24
585.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XMR/BTC
$ 125.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XMR/USDT
$ 118.20 410.36 1
2204.63
60.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.480212 4941.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.543134 1058.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/WRX
$ 0.532444 268.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.549317 85041.20 289
1832.67
6236.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.924947 15.09 1
3927.38
3026.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.005600 3681.40 1
1450.37
153.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ورج
ورج
Verge
XVG/INR
$ 0.006676 6621.65 1
443.44
52.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XVS/INR
$ 10.41 204.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
XVS/USDT
$ 10.00 3.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
YFI/INR
$ 7731.45 1269.87 1
1863.32
138.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
YFI/WRX
$ 7177.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
YFI/USDT
$ 6511.63 25089.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
YFII/USDT
$ 663.47 41018.34 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۳:۳۴
YFII/WRX
$ 584.70 1.54 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۳:۳۴
YFII/INR
$ 681.44 43818.38 5
3.96
24.39
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۲۵
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.800354 578.29 128
3932.73
4016.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/INR
$ 0.899717 2075.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZEC/INR
$ 23.93 1871.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZEC/USDT
$ 20.88 1746.62 186
3933.62
3017.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZEUS/USDT
$ 0.649962 25.74 157
3952.59
4057.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZIL/INR
$ 0.035892 2471.31 190
999.40
175.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZIL/BTC
$ 0.028715 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZIL/USDT
$ 0.030698 202.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZRX/INR
$ 0.562787 1337.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۵۱
ZRX/USDT
$ 0.539069 174.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۰۲

مشخصات WazirX

توضیحات

نظرات WazirX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین