خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
62292.54
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۲
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.673758
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3040.72
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۲
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.448307
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در نواداکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/BRL
$ 0.005648 411.09 186
1318.66
859.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
1INCH/BRL
$ 0.388554 178.81 196
1485.57
573.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/BRL
$ 84.61 1190.26 298
7412.80
4139.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ACE/BRL
$ 5.41 47.03 151
711.32
522.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BRL
$ 0.020606 0 182
1092.32
1223.32
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ACX/BRL
$ 0.179369 0 96
123.38
93.01
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ADA/ETH
$ 0.531167 0 45
99.58
101.25
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ADA/BTC
$ 0.548180 0 138
280.71
333.00
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ADA/USDT
$ 0.445374 0 285
5851.94
7163.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/BRL
$ 0.448307 11606.81 293
4426.08
4362.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AEG/BRL
$ 0.080471 119.07 102
152.38
239.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AEUR/BRL
$ 1.05 0 229
1145.83
995.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AEVO/BRL
$ 1.62 176.71 65
189.59
192.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGI/BRL
$ 0.226056 624.27 136
230.24
372.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/BRL
$ 0.798865 1702.48 198
1678.79
752.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AI/BRL
$ 0.870385 16.64 162
1308.29
1641.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AI2
AI2/BRL
$ -95000000.00 805.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AIBB
AIBB/BRL
$ -40459998500.00 1394.03 36
75.68
55.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AIDOGE
AIDOGE/BRL
$ -40707381400.00 6224.58 82
85.27
272.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALCX/BRL
$ 26.27 119.99 215
1380.07
525.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/BRL
$ 0.176817 6.90 207
1631.52
824.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BRL
$ 1.22 5.25 134
230.51
268.22
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ALITA/BRL
$ 0.000237 740.39 1
74.42
121.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALT/BRL
$ 0.380574 65.06 148
337.41
332.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AMP/BRL
$ 0.007255 97.68 160
892.42
286.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AMU/BRL
$ 0.032966 7687.59
109.44
127.32
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۳۷
AMU/BRL
$ 0.036517 29.15 75
101.74
119.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANALOS/BRL
$ -698600.00 69.05 1
98.89
104.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/BRL
$ 0.043106 5510.46 212
1822.11
818.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANT/BRL
$ 6.56 0 194
1422.20
1609.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
APE/BRL
$ 1.23 0 199
1458.42
991.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
API3/BRL
$ 2.18 789.64 206
1860.60
773.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APP/BRL
$ 0.014474 0 82
119.33
188.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APT/BRL
$ 9.30 398.26 235
1378.00
903.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/BRL
$ 1.11 186.69 257
1867.82
1725.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARK/BRL
$ 0.715137 0 206
1425.10
1076.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARKM/BRL
$ 1.57 905.36 192
1628.15
898.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARV/BRL
$ -328700.00 205.96 53
315.40
148.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ASR/BRL
$ 2.48 0 182
457.52
484.48
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ATEM/BRL
$ 0.067300 55.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATM/BRL
$ 2.67 13.30 86
116.05
171.74
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BRL
$ 8.21 326.24 192
2425.60
771.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.99 0 255
3514.50
6049.72
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
AUCTION/BRL
$ 16.21 0 137
371.18
285.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AUDIO/BRL
$ 0.201497 212.61 157
343.54
376.92
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
AVAX/BRL
$ 33.59 2603.74 215
1712.08
764.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 35.73 0 225
1096.00
1779.85
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
AXL/BRL
$ 1.17 89.17 33
137.83
172.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/BRL
$ 6.93 432.90 111
677.27
286.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 8.80 0 168
780.84
787.56
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BABYDOGE/BRL
$ -1625525330.00 7848.99 122
170.15
142.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیبی دوج کوین 2.0
بیبی دوج کوین 2.0
Baby Doge Coin 2.0
BABYDOGE2/BRL
$ -92668300000000.00 583.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیبی ایلان
بیبی ایلان
BabyElon
BABYELON/BRL
$ -8098113000000.00 2081.28 111
193.09
270.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BADGER/BRL
$ 3.57 0 147
428.06
320.62
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BAKE/BRL
$ 0.222740 0 192
988.60
315.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAL/BRL
$ 4.32 0 183
432.82
434.97
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BRL
$ 1.70 0 165
456.29
441.00
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BRL
$ 0.249959 0 143
236.30
273.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.247467 0 235
1362.17
1639.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/BRL
$ 0.055952 471.74 98
153.29
147.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/BTC
$ 253.42 0 135
498.47
325.62
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BCH/BRL
$ 467.45 3800.40 237
5063.26
1580.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCUT/BRL
$ 0.318010 4468.73 112
226.42
218.40
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۳
BCUT/BRL
$ 0.183793 12.60 82
248.08
216.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BEFI/BRL
$ 0.263181 89.60 2
219.69
323.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BENDOG/BRL
$ 0.006490 1241.19 29
164.60
109.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BICO/BRL
$ 0.383872 0 112
188.21
448.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BIGTIME/BRL
$ 0.187795 196.06 94
86.01
171.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BISO/BRL
$ 0.004883 264.38 16
230.79
115.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BITCOIN/BRL
$ 0.066835 234.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLOCK/BRL
$ 0.223936 5273.59 2
208.13
784.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLUR/BRL
$ 0.376328 48.85 222
2054.20
820.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BRL
$ 0.407083 334.32 211
1159.29
1277.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/USDT
$ 539.41 451.23 320
9276.15
15411.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/BRL
$ 531.71 11115.91 316
17412.61
10636.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/BTC
$ 307.69 0 128
362.37
455.14
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BNSX/BRL
$ 0.171926 3.55 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNT/BRL
$ 0.719416 38.13 210
1482.42
821.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNX/BRL
$ 0.296694 0 87
118.71
148.56
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BOB/BRL
$ -210200.00 165.67 1
51.39
120.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOME/BRL
$ 0.009357 2237.28 126
1022.64
749.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONE/BRL
$ 0.591293 4603.40 112
171.90
200.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONK/BRL
$ -139400.00 1081.90 191
1883.41
2168.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BRCT/BRL
$ 0.011215 0 103
177.81
266.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BRETT/BRL
$ 0.057677 3723.16 2
123.13
181.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BRZ/BRL
$ 0.189520 109.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BRL
$ 67.33 286.24 208
1312.56
825.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61378.15 9021.32 374
88867.94
12261.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/BRL
$ 62292.54 316290.52 402
104314.99
30881.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC2/BRL
$ 0.051708 15.86 26
66.27
48.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTCS/BRL
$ 0.762207 50.56 1
93.25
94.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTTC
BTTC/BRL
$ -1280000.00 1789.71 100
387.25
541.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAGA/BRL
$ 0.000516 25.27 129
333.66
194.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/BRL
$ 2.78 63.14 224
1855.20
1105.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/USDT
$ 2.94 0 214
1339.04
1013.23
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CAPO/BRL
$ 0.000568 237.92 1
50.78
42.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CELO/BRL
$ 0.780737 23.35 190
474.70
476.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CETUS/BRL
$ 0.114446 157.59 79
120.54
103.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CFX/BRL
$ 0.230018 159.48 211
1573.55
990.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CGPT/BRL
$ 0.242798 171.17 155
207.12
321.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHEEL/BRL
$ 16.08 45.45 54
103.85
111.21
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CHZ/BRL
$ 0.109160 282.28 274
5634.92
4189.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHZ/USDT
$ 0.091174 29.87 101
206.24
137.63
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CITY/BRL
$ 2.90 292.23 193
1420.83
1430.12
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BRL
$ 0.021584 1068.88 124
436.09
524.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CLORE/BRL
$ 0.193050 14.16 162
267.87
124.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CLV/BRL
$ 0.049369 0 107
121.74
136.78
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BRL
$ 53.33 50.73 216
1765.16
993.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COQ/BRL
$ -2520000.00 287.47 90
133.13
292.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CORE/BRL
$ 0.508882 0 159
169.47
619.76
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
COTI/BRL
$ 0.061518 82.63 159
462.60
355.51
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BRL
$ 0.122191 81.76 184
1317.82
743.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.505923 0 143
243.62
244.21
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BRL
$ 0.436502 769.80 199
1762.12
1246.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CSAS/BRL
$ 0.006201 170.77 2
290.61
237.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVX/BRL
$ 3.05 0 84
48.58
54.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CYBER/BRL
$ 8.42 0 202
1683.13
944.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAI/BRL
$ 1.02 5.53 205
2077.60
1745.67
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DAI/USDT
$ 1.01 0 164
328.54
885.75
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DAR/BRL
$ 0.124873 0 147
254.61
283.65
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
دش
دش
Dash
DASH/BRL
$ 27.83 1344.40 257
4543.24
2298.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 29.82 0 221
1241.16
1517.29
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DC/BRL
$ 0.000591 22.57 50
185.98
154.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DCR/BRL
$ 20.16 449.33 165
1616.74
1104.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEFI/BRL
$ 0.118190 49.10 48
170.12
262.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEGEN/BRL
$ 0.025078 204.34 2
132.09
154.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEGEN/BRL
$ 0.055852 6625.48
123.01
124.16
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
DGB/USDT
$ 0.008392 99.52 169
1132.91
1136.04
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DGB/BRL
$ 0.012283 402.59 210
1335.12
820.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DIS/BRL
$ 0.165351 158.02 70
66.80
68.81
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DMAIL/BRL
$ 0.666283 15664.26
89.27
106.82
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۳۷
DMAIL/BRL
$ 0.543612 20.66 111
103.35
137.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.156456 0 240
1659.69
2881.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.079779 0 165
642.08
1152.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BRL
$ 0.145904 3090.73 287
6620.06
3679.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOGI/BRL
$ 1.42 88.48 2
97.78
111.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DORKL/BRL
$ 0.000646 135.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/BRL
$ 6.59 4868.42 237
5656.99
763.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 7.86 0 197
1167.92
971.73
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
DUEL/BRL
$ 0.016275 1169.39 2
207.65
149.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DUSK/BRL
$ 0.356359 241.88 62
149.75
154.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYDX/BRL
$ 2.14 206.92 139
601.18
544.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYM/BRL
$ 3.68 0 139
429.97
430.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYM/BRL
$ 5.16 20578.58
593.56
350.06
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۱:۳۳
DZOO/BRL
$ 0.009508 10.97 48
101.67
109.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EDU/BRL
$ 0.647066 0 249
1799.45
1545.21
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
EGLD/BRL
$ 40.10 124.21 242
1534.60
818.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ELON/BRL
$ -19000000.00 298.06 86
255.42
231.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENA/BRL
$ 0.598580 62546.16 105
298.97
584.61
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۷
ENA/BRL
$ 0.917323 25465.27 135
724.95
428.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENA/BRL
$ 0.598580 62546.16 105
298.97
584.61
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۲۴
ENJ/BRL
$ 0.321693 70.65 200
1753.42
532.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENJ/USDT
$ 0.290726 0 135
439.12
381.09
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ENS/BRL
$ 23.68 754.13 219
1293.97
972.80
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
EOS/BRL
$ 0.741862 66.58 242
1885.51
725.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ESE/BRL
$ 0.095698 1272.03 35
197.40
244.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/BRL
$ 25.30 55.26 319
7369.74
9412.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/BRL
$ 3040.72 45227.84 368
32415.08
9820.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 2989.63 1559.48 383
55008.01
3868.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/BTC
$ 3024.62 1802.45 178
837.98
654.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHFI/BRL
$ 3.65 610.01 150
1350.01
426.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHW/BRL
$ 3.56 24.56 92
297.01
334.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
F3/BRL
$ 0.033795 1354.77 2
269.28
126.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FERC/BRL
$ 0.028633 39.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/BRL
$ 1.97 4724.36 206
1472.64
1282.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BRL
$ 5.99 504.16 229
2081.96
818.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLIP/BRL
$ 4.62 0 131
274.35
516.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
FLOKI/BRL
$ 0.000133 3774.06 205
1682.03
3318.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKICEO
FLOKICEO/BRL
$ -7354627000000.00 919.41 3
12.11
6.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BRL
$ 0.848548 0 177
430.36
454.47
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
FLR/BRL
$ 0.031794 5.47 110
172.42
223.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLUX/BRL
$ 0.622584 8.67 88
141.14
141.21
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
FON/BRL
$ 0.093165 9.22 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FOXY/BRL
$ 0.012646 872.80 78
180.55
153.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/BRL
$ 0.662776 565.44 214
1992.42
940.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BRL
$ 1.32 0 165
1457.03
742.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BRL
$ 1.92 66.85 198
1243.69
1508.59
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
GALA/USDT
$ 0.025656 848.19 222
1396.30
1176.27
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
GALA/BRL
$ 0.040617 10480.46 229
1580.39
1614.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GAYPEPE/BRL
$ -48000000.00 1302.63 1
83.28
132.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GEAR/BRL
$ 0.009448 29.55 1
57.37
47.00
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
GFT/BRL
$ 0.018236 0 1
50.98
39.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLM/BRL
$ 0.392664 6856.39 147
342.48
1085.70
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۱
GLM/BRL
$ 0.354608 139.85 135
1210.27
333.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GMRX/BRL
$ 0.008508 97.05 70
133.42
297.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GMRX/BRL
$ 0.025924 6783.30 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BRL
$ 0.235971 325.60 190
1332.57
822.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GMX/BRL
$ 28.51 517.21 238
2050.70
964.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GNO/BRL
$ 211.55 211.98 148
252.77
390.25
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
GNS/BRL
$ 3.32 252.03 202
1675.17
1104.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GROK/BRL
$ 0.008883 147.40 172
942.31
552.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GROKCEO
GROKCEO/BRL
$ -9488241000000.00 226.78 1
126.75
109.63
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۴
GROKCEO
GROKCEO/BRL
$ -3325820000000.00 260.77 42
85.84
68.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/BRL
$ 0.251261 139.61 185
780.36
608.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/USDT
$ 0.169041 0 168
813.81
956.93
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
GTAI/BRL
$ 2.05 195.50 47
186.64
119.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HFT/BRL
$ 0.348939 0 152
394.61
427.72
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
HIFI/BRL
$ 0.732425 0 133
190.94
285.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HIGH/BRL
$ 2.14 0 147
972.89
496.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HMTT/BRL
$ -5330000.00 8281.58 1
22.47
30.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HOOK/BRL
$ 0.955259 0 147
429.74
365.12
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BRL
$ 0.002228 20.06 203
1906.01
772.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HT/BRL
$ 2.86 28.34 1
83.87
64.34
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BRL
$ 12.17 1146.09 204
1331.56
819.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ID/BRL
$ 0.715615 7.16 208
1502.40
850.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ILV/BRL
$ 87.78 781.84 207
1763.30
818.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/BRL
$ 1.91 2598.73 175
1278.14
994.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/BRL
$ 25.84 1614.73 124
372.77
465.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INSP/BRL
$ 0.126012 238.88 83
168.89
143.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTA/USDT
$ 0.261653 0 216
1262.55
1641.23
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
IOTA/BRL
$ 0.222263 0 298
6811.06
5516.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTX/BRL
$ 0.053528 83.40 216
1712.93
914.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IQ50/BRL
$ -210800.00 1114.75 50
182.63
252.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JASMY/BRL
$ 0.018124 639.75 238
1925.69
878.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JOE/BRL
$ 0.515149 271.18 180
2521.17
773.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JST/BRL
$ 0.031362 0 159
504.98
241.89
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
JTO/BRL
$ 2.81 414.66 208
615.75
619.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUP/BRL
$ 0.949568 439.26 186
591.45
600.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUV/BRL
$ 2.48 0 124
237.71
305.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
KAS/BRL
$ 0.112618 4088.33 58
94.94
137.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KAVA/BRL
$ 0.753146 0 192
2012.99
2499.05
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
KISHU/BRL
$ -47470772500.00 30.42 1
74.78
123.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KNC/BRL
$ 0.649108 6.17 118
239.64
190.30
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
KSM/BRL
$ 30.06 8383.36 216
1760.98
944.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LADYS
LADYS/BRL
$ -14000000.00 1171.76 188
1144.83
781.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LAZIO/BRL
$ 2.14 0 130
139.94
280.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
LBR/BRL
$ 0.271835 433.51 73
399.60
246.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LDO/BRL
$ 1.91 5091.33 152
1585.44
314.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/BRL
$ 405.02 17.28 2
237.55
337.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/BRL
$ 13.29 10404.13 211
2627.09
601.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/BTC
$ 15.46 0 140
477.67
527.01
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
LINK/ETH
$ 15.56 592.96 93
173.10
173.24
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
LINK/USDT
$ 13.00 0 159
577.74
420.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BRL
$ 0.079573 0 219
2046.04
905.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LOVE/BRL
$ 0.000565 1061.92 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۸:۳۲
LPT/BRL
$ 11.25 22.85 193
2119.23
1094.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LRC/BRL
$ 0.259643 18.69 167
381.67
459.48
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
LTC/BTC
$ 69.75 0.990117 143
473.78
529.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
LTC/USDT
$ 78.30 0 293
6356.50
7882.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/BRL
$ 79.54 1334.84 272
5611.60
2433.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BRL
$ 0.585065 239.08 180
827.75
658.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LUNC/BRL
$ 0.000101 902.12 235
2051.42
1558.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAGIC/BRL
$ 0.754222 337.16 228
1713.12
1062.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAJO/BRL
$ 0.048716 3735.56 28
75.04
167.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/USDT
$ 0.467359 0 214
1665.11
1377.72
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
MANA/BRL
$ 0.425269 640.13 202
1822.09
936.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANTA/BRL
$ 1.94 76.02 115
614.71
247.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANTA/BRL
$ 2.25 46378.98
191.49
186.96
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۴
MASA/BRL
$ 0.189421 352.28 112
197.24
307.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MASK/BRL
$ 3.65 0 180
1781.40
1773.83
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
MATIC/USDT
$ 0.672481 154.60 259
4888.92
2266.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/BRL
$ 0.673758 16407.42 312
8017.69
3356.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAV/BRL
$ 0.380569 177.53 191
1760.27
943.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAVIA/BRL
$ 2.94 30.95 89
162.35
200.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MBOX/BRL
$ 0.304501 148.72 176
1602.29
448.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MCO2/BRL
$ 0.733552 439.55 1
32.48
91.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/BRL
$ 0.049881 0 91
179.94
180.42
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/BRL
$ 0.064356 0 84
151.04
143.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/BRL
$ 0.026093 14.55 232
1766.02
819.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.026437 0 210
1247.35
876.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
MEMEME/BRL
$ -4780000.00 9.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
METIS/BRL
$ 58.53 13.07 63
161.68
171.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MEW/BRL
$ 0.005252 11494.13 86
132.77
175.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MICE/BRL
$ 0.012088 370.72 75
146.17
105.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MIR/BRL
$ 0.057211 145.23 1
25.13
130.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/BRL
$ 3190.96 2164.82 216
1515.89
905.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MMSS/BRL
$ 0.154982 160.48 42
121.16
46.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MNT/BRL
$ 1.15 47.17 51
138.21
102.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MNT/BRL
$ 0.779956 998.04 97
191.37
195.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۷:۳۷
MOBILE/BRL
$ 0.002188 404.13 66
140.64
93.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MOG/BRL
$ -44000000.00 256.51 1
102.15
108.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MONG
MONG/BRL
$ -1E08 26.44 49
118.17
85.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MOON/BRL
$ 0.379715 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MTL/BRL
$ 1.52 0 82
82.51
77.18
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
MUBI/BRL
$ 0.140349 5173.08 127
1650.78
158.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MYRO
MYRO/BRL
$ 0.140164 1900.67 74
171.83
153.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MYRO
MYRO/BRL
$ 0.080098 1340.02 29
128.07
180.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴:۳۵
NAKA/BRL
$ 1.40 145.02 151
303.26
284.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NALS/BRL
$ 0.198747 1632.17 39
102.85
393.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BRL
$ 5.38 8171.48 220
1833.65
1044.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEAT/BRL
$ 0.062505 6.84 1
13.16
19.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NFP/BRL
$ 0.411668 16.85 167
495.33
634.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NFT/BRL
$ -46000000.00 104.33 195
1877.50
947.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NIBI/BRL
$ 0.350340 36.56 112
231.04
242.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NMR/BRL
$ 31.16 2563.10 121
493.90
996.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۱
NMR/BRL
$ 23.85 0 154
1208.45
474.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NOOT/BRL
$ 0.003786 15913.00 87
301.20
51.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NOS/BRL
$ 3.61 418.60 87
204.06
200.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NTRN/BRL
$ 0.684687 11.59 210
2147.18
823.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NTX/BRL
$ 0.051072 4959.44 94
155.87
135.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NULS/BTC
$ 0.262750 0 94
349.83
439.31
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
NULS/USDT
$ 0.275640 0 207
1241.36
1126.69
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
NULS/BRL
$ 0.684210 10186.20 234
7580.88
2116.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OBI/BRL
$ 0.018924 278.32 1
50.17
103.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OCEAN/BRL
$ 0.872583 90.89 225
2656.06
769.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OGN/BRL
$ 0.148659 0 187
1234.10
679.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/USDT
$ 0.703137 0 84
134.64
108.01
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
OMG/BRL
$ 0.642068 303.61 219
1744.78
1584.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMNI/BRL
$ 26.55 55544.45 145
422.40
484.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONDO/BRL
$ 0.806056 9428.89 105
221.02
108.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONDO/BRL
$ 0.285144 14529.55
589.16
188.17
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ - ۲۰:۳۲
ONE/BRL
$ 0.019628 951.35 192
1948.53
298.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/BRL
$ 0.245620 51.09 102
359.04
303.54
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
OP/BRL
$ 2.20 715.70 167
1466.66
687.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORAI/BRL
$ 11.12 0 75
192.91
148.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORBK/BRL
$ 0.033008 576.24 87
107.58
211.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORDI/BRL
$ 42.60 3761.24 220
1619.65
1019.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORDS/BRL
$ 0.128792 295.37 126
398.62
295.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PANDORA/BRL
$ 5606.84 698.42 2
119.19
165.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PAW/BRL
$ -1E08 364.53 108
353.21
293.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PAXG/BRL
$ 2425.50 4072.03 207
1034.71
1464.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PENDLE/BRL
$ 6.03 7193.66 225
1812.39
968.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PENG/BRL
$ 0.237698 604.50 60
197.74
222.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEOPLE/BRL
$ 0.036029 1984.59 108
165.20
151.03
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PEPE/BRL
$ -4890000.00 11334.74 184
350.78
462.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE2
PEPE2/BRL
$ -4E08 322.32 72
91.02
137.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPEBRC/BRL
$ 0.590300 30499.27 124
227.34
128.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/BRL
$ 1.03 0 153
2084.52
821.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PHA/BRL
$ 0.119808 30.19 135
262.90
158.91
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PIXEL/BRL
$ 0.523381 66121.91 153
857.52
502.91
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۷:۴۴
PIXEL/BRL
$ 0.397341 924.58 185
577.82
716.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PLA/BRL
$ 0.199646 20.58 125
227.02
170.41
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PLANET/BRL
$ -501100.00 2421.06 102
159.19
114.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PLAY/BRL
$ 0.001540 8480.85 75
34.52
387.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
POGAI/BRL
$ 0.000147 28210.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولارس گاورنس توکن
پولارس گاورنس توکن
Polars Governance Token
POL/BRL
$ 0.670971 319.28 1
47.31
80.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/BRL
$ 0.788760 8.52 190
1326.61
1013.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PONKE/BRL
$ 0.129709 4765.72 77
152.04
209.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
POPCAT/BRL
$ 0.151432 3665.49 1
50.47
93.08
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۳:۰۲
POPCAT/BRL
$ 0.116814 7518.22 67
134.77
119.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PORK/BRL
$ -16000000.00 624.57 1
61.46
108.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PORT3/BRL
$ 0.183388 17.58 81
101.66
137.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PORTAL/BRL
$ 0.974421 38.69 141
1025.91
433.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PORTO/BRL
$ 2.13 0 223
1708.19
1731.51
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PRCL/BRL
$ 0.474656 1203.28 51
177.76
154.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PROPC/BRL
$ 3.32 2202.27 1
102.48
85.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/BRL
$ 3.40 38.99 127
149.57
270.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PSYOP/BRL
$ -1130000.00 5967.27 1
80.46
7.05
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۴:۵۴
PUNDIX/BRL
$ 0.558570 61.24 180
1477.73
704.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PUNDIX/USDT
$ 0.470556 0 170
1276.07
1214.55
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/BRL
$ 6.62 24.72 167
359.62
375.28
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
PYTH/BRL
$ 0.591971 4306.79 123
383.79
333.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QNT/BRL
$ 103.77 51.47 184
1480.82
821.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QUACK/BRL
$ -96981737600.00 495.68 41
132.28
57.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RACA/BRL
$ 0.000242 9394.20 161
790.10
506.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAD/BRL
$ 1.98 3048.26 156
463.22
397.54
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
RAM/BRL
$ 0.005915 12.53 118
460.34
538.79
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
RATS/BRL
$ 0.000124 133.55 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAY/BRL
$ 1.53 642.58 115
177.61
228.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RDNT/BRL
$ 0.202816 4002.83 195
1055.25
820.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/BRL
$ 0.001957 321.35 186
1480.49
774.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
REKT/BRL
$ -81760525700.00 175.70 1
40.45
96.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
REL/BRL
$ 0.008967 32.19 1
15.13
9.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/BRL
$ 0.059888 65.24 221
1723.18
965.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.058534 0 210
1208.74
1258.12
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
REQ/BRL
$ 0.090468 7.69 166
1054.21
928.13
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
RFD/BRL
$ -5750000.00 0 1
45.18
30.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RIF/BRL
$ 0.141109 575.19 105
165.27
137.73
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
RIO/BRL
$ 1.57 5412.26 38
185.39
170.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RLC/BRL
$ 1.47 0 124
422.92
282.49
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BRL
$ 7.72 11680.41 235
2153.92
800.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RON/BRL
$ 3.19 886.70 105
222.61
182.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ROOST/BRL
$ 0.031591 202.05 72
170.67
257.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BRL
$ 0.002644 92.51 110
208.97
158.70
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/BRL
$ 4.67 331.93 102
117.93
182.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SAGA/BRL
$ 3.52 1004.39 134
1154.95
426.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.504724 0 140
259.67
207.73
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BRL
$ 0.434572 699.65 184
1475.15
1081.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SANTOS/BRL
$ 3.39 0 95
427.28
267.66
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
SAROS/BRL
$ 0.004789 20.40 30
152.44
101.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SATS/BRL
$ -26000000.00 1142.81 154
383.38
200.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SAVM/BRL
$ 8.01 434.90
126.11
131.42
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۴:۳۷
SAVM/BRL
$ 4.49 217.50 29
147.46
183.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SCA/BRL
$ 0.847631 0 74
259.05
256.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SDAO/BRL
$ 0.603270 3760.19 109
145.42
148.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SEI/BRL
$ 0.506801 1087.63 221
1873.42
1133.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/BRL
$ -225100.00 10323.60 242
3101.47
1599.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -223800.00 131.51 292
3741.13
6145.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB2/BRL
$ -2349659968.00 351.71 10
33.67
18.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SILLY/BRL
$ 0.016858 263.71 174
1044.98
422.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SIMPSON
SIMPSON/BRL
$ -3463475000000.00 2453.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SKL/BRL
$ 0.092898 90.97 195
1971.94
946.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLERF/BRL
$ 0.418068 2049.56 69
236.99
285.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLN/BRL
$ 2.10 107.95 129
255.38
700.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLN/BRL
$ 5.57 40857.19
52.49
429.07
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
SLP/BRL
$ 0.003913 290.07 222
1247.84
849.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SMOLE/BRL
$ -447400.00 282.18 1
119.31
91.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNT/BRL
$ 0.035718 5.06 109
139.15
189.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/BRL
$ 2.82 911.43 222
2049.87
1737.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/BRL
$ 133.82 50111.02 340
11800.61
6368.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/USDT
$ 135.65 47.46 317
20716.88
2639.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOLS/BRL
$ 0.006934 884.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SORA/BRL
$ 0.004172 1005.66 27
118.08
127.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SPURS/BRL
$ 2.84 13.21 32
102.26
222.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SRM/BRL
$ 0.044319 93.61 15
39.57
42.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SSV/BRL
$ 35.05 15.11 186
1227.35
981.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
STG/BRL
$ 0.581236 0 133
282.31
453.27
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
STORJ/BRL
$ 0.506342 4.56 203
1613.95
904.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STRK/BRL
$ 1.27 466.38 135
1017.27
476.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STX/BRL
$ 2.25 2768.18 217
1480.97
1164.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUI/BRL
$ 1.23 3065.34 209
1767.88
1158.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سان
سان
Sun Token
SUN/BRL
$ 0.008457 10.90 114
270.06
216.94
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
SUPER/BRL
$ 0.980916 9.86 223
1688.97
758.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/BRL
$ 0.954000 116.61 197
1616.95
935.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDT
$ 1.07 0 188
1247.34
1348.65
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
SXP/BRL
$ 0.359404 41.12 166
334.61
420.08
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
SYN/BRL
$ 0.635208 283.56 190
1053.23
1814.93
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
TAO/BRL
$ 469.17 659.78 193
3642.35
676.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TENET/BRL
$ 0.069420 162.30 51
143.95
166.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TFUEL/BRL
$ 0.045440 0 120
199.72
288.49
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
THETA/USDT
$ 1.11 0 179
970.66
850.56
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
THETA/BRL
$ 2.03 172.79 195
1334.33
772.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIA/USDT
$ 18.88 108.18 184
916.64
1370.19
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
TIA/BRL
$ 9.96 4666.47 179
1104.66
793.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIP/BRL
$ 0.000131 5517.53 1
106.04
200.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TNSR/BRL
$ 0.863892 65.25 138
819.23
476.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TOKEN/BRL
$ 0.097885 694.52 110
151.91
142.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TON/BRL
$ 5.98 476.22 111
210.09
135.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRAC/BRL
$ 2.46 750.79 1
67.10
118.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRANS
TRANS/BRL
$ -363146630000.00 1248.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/BRL
$ 52.92 3112.01 253
1872.24
1474.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TROLL/BRL
$ -2E08 731.93 99
171.79
240.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/BRL
$ 0.050950 0 120
241.96
181.92
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
TRX/USDT
$ 0.113188 157.99 282
6468.35
6831.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/BRL
$ 0.110594 7243.17 269
4825.65
6077.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/BTC
$ 0.100059 0 180
723.33
1320.33
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
TURBO/BRL
$ 0.000542 181.66 160
885.49
782.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TURT/BRL
$ 0.012237 58.72 74
158.66
100.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/BRL
$ 1.05 18.92 241
2143.44
1072.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UMA/BRL
$ 2.01 73.00 21
132.60
512.24
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
UMA/USDT
$ 1.87 0 218
2351.95
4403.42
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
UNI/BRL
$ 6.99 3036.19 244
1618.66
1028.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNIBOT/BRL
$ 12.98 281.30 67
219.17
136.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/BRL
$ 1.01 3108.61 268
4739.98
5440.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/USDT
$ 0.995765 0 288
5930.33
6461.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/BRL
$ 1.01 111485.73 392
28302.68
27554.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USTC/BRL
$ 0.016581 10.36 179
691.15
526.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VELA/BRL
$ 0.582448 69.11 93
186.86
153.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VENOM/BRL
$ 0.436657 548.06 116
223.63
200.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.029174 0 220
1281.67
1324.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
VET/BRL
$ 0.037723 6608.26 200
1881.00
702.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/BRL
$ 0.077367 0 171
1768.94
697.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VINU/BRL
$ -2E08 460.72 1
8.14
42.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VMPX/BRL
$ 0.041904 120.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VOLT/BRL
$ -44000000.00 16.65 29
133.04
124.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VR/BRL
$ 0.020574 254.64 51
181.08
212.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VRA/BRL
$ 0.005567 66.13 109
139.05
206.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
W/BRL
$ 0.552476 98.30 55
177.90
199.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/BTC
$ 2.27 0 130
225.04
304.34
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
WAVES/ETH
$ 2.77 0 108
343.80
470.58
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
WAVES/USDT
$ 2.43 15.00 109
512.80
1414.54
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
WAVES/BRL
$ 2.51 1471.29 234
1833.18
1334.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WBX/BRL
$ 0.002464 727.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WEN/BRL
$ 0.000199 317.67 96
103.79
183.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WIF
WIF/BRL
$ 2.42 3893.52 172
1530.93
629.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
وین
وین
WCOIN
WIN/BRL
$ -982200.00 181.31 191
1208.15
1165.86
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
WLD/BRL
$ 4.68 972.13 249
3250.37
1526.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WOID/BRL
$ -76000000.00 57.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WOJAK/BRL
$ 0.000374 146.46 70
137.51
85.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WSM/BRL
$ 0.006997 201.29 18
90.56
45.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XAI/BRL
$ 0.670513 22.47 116
321.88
180.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XCOIN
XCOIN/BRL
$ -2160000.00 118.79 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ - ۱۰:۰۳
XEN/BRL
$ -3E07 459.43 109
613.21
728.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XERS/BRL
$ 0.000949 49.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/BRL
$ 0.105513 1387.50 186
2737.11
1011.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/USDT
$ 0.119846 16.50 213
1280.05
1299.27
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
XLM/BTC
$ 0.107411 0 78
240.54
549.19
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
XMR/BRL
$ 117.85 41.21 90
152.82
173.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XPET/BRL
$ 0.263105 16.54 45
157.34
212.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.467867 0 169
855.85
1036.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.497382 145.36 237
1537.15
3056.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BRL
$ 0.498816 12455.77 239
2916.19
1358.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BRL
$ 0.967028 38.89 211
1760.03
1308.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.17 0 169
1070.57
641.90
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
YFI/BRL
$ 6787.13 4090.30 207
1761.87
954.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/BRL
$ 0.841484 175.84 146
1353.86
550.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YOURAI/BRL
$ 0.114375 225.30 1
134.67
227.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YURI
YURI/BRL
$ -55400397300.00 624.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/BRL
$ 23.67 0 166
1126.48
1127.32
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
ZERO/BRL
$ 0.169787 24.38 1
126.80
57.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZETA/BRL
$ 1.21 164.45 133
317.56
136.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEUS/BRL
$ 0.657389 71.05 53
132.92
154.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/BRL
$ 0.023877 742.90 192
2865.08
469.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIX/BRL
$ 0.000157 75.35 1
37.02
15.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZK/BRL
$ 1.65 28.24 88
150.13
199.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZKF/BRL
$ 0.003085 13.44 200
1398.29
691.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZTX/BRL
$ 0.013898 12.24 111
152.50
135.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZZ/BRL
$ 0.024566 113.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZZZ/BRL
$ 0.095129 0 1
13.02
12.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲

مشخصات NovaDAX

توضیحات

نظرات NovaDAX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین