خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61334.83
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2984.76
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۸
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
535.24
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494826
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۸

قیمت ارزهای دیجیتال در نومینکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1000SATS/TRY
$ 0.000257 2402.56 388
10756.74
15633.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
1000SATS/USDT
$ 0.000255 42243.73 478
112860.42
305952.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
1INCH/USDT
$ 0.380797 10945.53 507
143041.51
215663.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AAVE/BTC
$ 92.43 6.34 458
43634.38
67260.47
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
AAVE/TRY
$ 84.15 16.61 214
1866.48
3738.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AAVE/USDT
$ 83.57 24808.36 538
167493.74
234466.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACA/USDT
$ 0.104127 5318.03 346
40245.99
40991.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACA/TRY
$ 0.104693 880.83 337
11099.27
11891.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACE/TRY
$ 5.63 572.89 239
3059.17
3788.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACE/FDUSD
$ 9.40 362.39 369
12584.52
14961.23
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ACE/USDT
$ 5.54 9307.04 506
64371.19
89109.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/TRY
$ 0.033321 643.73 404
12875.33
4995.54
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.029067 30520.94 469
61170.26
109365.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ACM/TRY
$ 2.55 328.35 346
9106.03
6016.60
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ACM/USDT
$ 2.05 205.33 443
51783.99
51818.96
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ADA/USDC
$ 0.541713 1186.34 405
30745.49
25254.10
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۸:۲۲
ADA/FDUSD
$ 0.483174 1147.78 517
57362.66
74831.41
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
ADA/TRY
$ 0.447366 738.04 377
13186.74
20542.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.443913 151833.57 514
560278.45
940709.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDC
$ 0.541713 1186.34 405
30745.49
25254.10
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۸:۳۳
ADA/USDC
$ 0.596303 1253.61 481
30930.18
30273.01
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
AERGO/USDT
$ 0.142898 3223.66 444
53957.85
21711.70
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
AEUR/USDT
$ 1.10 101.28 221
1232966.96
1170368.73
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۲۱:۵۲
AEVO/USDT
$ 2.92 4209.57
331050.45
582691.36
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۱:۵۲
AEVO/TRY
$ 1.59 4516.46 326
10471.07
29229.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AEVO/FDUSD
$ 1.58 1396.68 257
20148.58
46256.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.57 36215.24 257
504998.38
667979.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGIX/TRY
$ 1.09 3484.72 435
36082.05
53267.56
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
AGIX/USDT
$ 0.806246 45781.70 202
171222.91
98486.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AGLD/USDT
$ 1.07 2295.86 407
50941.60
67577.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AI/USDT
$ 0.897229 21375.28 396
179850.69
163614.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AI/TUSD
$ 1.74 125.61 278
4177.58
4973.02
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
AI/TUSD
$ 1.90 1120.41 359
12367.20
13442.94
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۲
AI/FDUSD
$ 0.897825 72.94 269
9243.97
7671.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AI/TRY
$ 0.904264 808.72 363
12531.15
22949.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AKRO/USDT
$ 0.006111 3394.58 422
63394.83
55190.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALCX/USDT
$ 25.25 18409.29 424
80412.53
38400.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/TRY
$ 0.265230 18.58 415
4595.33
5767.39
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
ALGO/USDT
$ 0.168443 19417.49 432
140792.51
231917.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.19 6749.12 414
57390.65
83467.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.73 1006.59 380
6180.81
6209.21
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ALPACA/USDT
$ 0.178746 1847.98 384
54615.62
27678.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.111028 4767.33 381
57845.83
91975.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALPINE/USDT
$ 1.94 1365.09 391
50663.35
32276.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALT/USDC
$ 0.604816 199.79 369
21389.03
27814.85
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
ALT/USDT
$ 0.371955 48588.87 222
46483.69
73990.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALT/TRY
$ 0.375173 6313.70 322
8346.28
6622.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALT/FDUSD
$ 0.372197 1815.39 415
20007.03
27446.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AMB/USDT
$ 0.008272 8041.70 386
27936.71
86837.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AMP/USDT
$ 0.007237 11469.11 493
56914.22
99593.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANKR/TRY
$ 0.056993 10294.67 493
40213.01
46030.57
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
ANKR/USDT
$ 0.042611 19893.11 487
84854.89
157768.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ANT/USDT
$ 7.41 142.72 349
7694.98
15210.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۴:۵۵
APE/TRY
$ 1.55 946.03 430
17933.25
23647.99
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
APE/USDT
$ 1.18 18067.27 414
138975.22
265900.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
API3/TRY
$ 3.31 1.00 459
10576.69
9781.93
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
API3/USDT
$ 2.25 9054.98 462
74161.57
157284.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APT/FDUSD
$ 9.16 3576.82 416
25078.01
42800.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APT/TRY
$ 9.22 1778.99 374
8635.67
19559.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APT/USDT
$ 9.14 77953.73 248
237307.79
148782.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AR/USDT
$ 24.48 35695.30 558
141212.34
162878.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AR/TRY
$ 24.69 23.44 274
3722.34
4593.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ARB/EUR
$ 1.68 506.09 432
9534.67
39178.62
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
ARB/USDT
$ 1.11 171554.90 276
553813.10
643560.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/USDC
$ 1.11 11531.79 497
42903.56
43231.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/EUR
$ 1.76 1104.32 466
13217.35
50495.03
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
ARB/TRY
$ 1.11 1371.01 423
18821.77
23901.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARB/TUSD
$ 1.72 251.72 466
40425.29
20030.95
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
ARK/TRY
$ 0.719550 7.07 451
16085.53
30870.50
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
ARK/USDT
$ 0.693477 2743.43 472
44916.78
89048.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARKM/USDT
$ 1.56 38009.60 558
78944.62
162111.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARKM/FDUSD
$ 1.56 934.56 404
17032.99
29504.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ARKM/TRY
$ 2.56 982.18 409
17526.73
16784.00
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ARKM/TUSD
$ 0.533244 7.78 359
28338.86
5509.08
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ARPA/TRY
$ 0.088678 71.56 467
21661.12
23661.36
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ARPA/USDT
$ 0.068227 11887.43 461
57417.69
139102.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ASR/TRY
$ 2.93 598.89 432
12457.61
12184.71
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ASTR/USDT
$ 0.097725 17716.18 402
162999.16
181955.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATA/USDT
$ 0.131634 18137.29 419
79669.43
99547.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ATM/TRY
$ 3.02 79.71 295
5939.00
4079.94
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ - ۵:۳۲
ATM/USDT
$ 3.14 4562.78 396
60232.12
54071.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 11.01 6.55 463
9028.26
39552.03
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.05 52598.73 222
219415.72
348209.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AUCTION/USDT
$ 15.58 11897.16 428
82673.85
174440.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AUDIO/USDT
$ 0.185399 522.27 490
49460.04
60257.81
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
AUDIO/TRY
$ 0.187119 121.83 357
4572.86
5698.01
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.633962 1121.36 425
81374.84
30222.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/TRY
$ 33.82 9159.58 463
23178.69
44806.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/USDT
$ 33.52 150934.59 501
897066.62
1207728.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/FDUSD
$ 33.57 4222.14 476
97584.55
141084.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/USDC
$ 35.80 2412.47 468
21410.13
19346.99
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
AVAX/USDC
$ 33.50 33636.90 481
68763.45
79985.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AVAX/EUR
$ 30.08 204.08 421
13374.12
12403.13
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
AVAX/TUSD
$ 39.46 2.09 27
19222.11
17818.59
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۲۱:۵۲
AXL/USDT
$ 1.15 9238.09 525
286127.30
245427.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXL/TRY
$ 1.16 93.52 311
3453.08
8795.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
AXS/TRY
$ 9.58 28.39 404
8926.98
12090.09
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
AXS/USDT
$ 6.90 15380.56 538
95550.43
197882.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AXS/TRY
$ 11.96 73.42 356
7055.93
6625.90
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۶:۰۰
BADGER/USDT
$ 3.26 222.10 525
107130.80
103969.57
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
BAKE/USDT
$ 0.233660 11947.60 445
83814.29
64023.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BAL/USDT
$ 3.65 19.35 503
20230.46
98748.25
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.42 4152.42 420
35682.66
54227.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.63 1642.32 344
11758.52
29779.84
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/TRY
$ 2.27 24.30 329
1913.92
5533.07
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.87 8427.22 400
82862.76
58321.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/TRY
$ 3.32 83.89 357
10783.94
11882.51
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
BCH/TRY
$ 632.45 1015.63 398
5428.23
13958.12
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
BCH/TRY
$ 410.20 51.26 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۷:۵۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.896029 20341.19 503
86936.00
151324.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BETA/USDT
$ 0.071428 17956.13 451
53101.68
73066.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BICO/USDT
$ 0.502428 5289.68 468
80787.64
231954.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.375796 17806.80 481
135035.30
251996.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BLUR/FDUSD
$ 0.610099 159.13 332
1295.30
21874.55
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
BLUR/TRY
$ 0.379108 2120.61 301
5059.71
3990.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.405303 38429.00 478
71564.20
120080.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/USDT
$ 535.24 475245.68 552
2761089.05
3105245.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/TUSD
$ 303.69 758.37 536
151278.69
398568.86
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
BNB/TRY
$ 539.36 2188.00 491
29379.42
35606.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/FDUSD
$ 535.30 596204.06 552
1207890.30
1474655.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/JPY
$ 585.24 57.21 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۲
BNB/JPY
$ 552.95 492.85 440
56198.61
48125.43
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۳۲
BNB/ETH
$ 535.37 7159.22 435
294095.53
135596.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNB/BTC
$ 535.34 34629.33 202
987243.07
989960.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNT/USDT
$ 0.681574 3981.55 484
72606.70
85035.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BNX/USDT
$ 0.677273 29453.37 536
112954.63
261531.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOME/TRY
$ 0.009215 23522.98 439
32796.65
112063.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOME/FDUSD
$ 0.009145 779.79 474
61634.09
53255.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BOME/USDT
$ 0.009158 203742.07 276
220389.06
555854.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.77 4466.17 449
45284.91
61641.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BONK/USDT
$ -139100.00 39151.45 426
363806.03
492076.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BONK/FDUSD
$ -139200.00 577.78 389
40774.06
56248.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BONK/TRY
$ -140400.00 1841.50 463
36963.29
60735.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BSW/TRY
$ 0.092422 0.434095 366
8722.60
3754.36
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
BSW/USDT
$ 0.079120 2437.70 371
43994.11
20097.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/JPY
$ 68585.95 6250.14 ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۲
BTC/DAI
$ 61285.20 919.78 491
96911.67
87640.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/JPY
$ 61710.78 225.41 429
60865.04
210494.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
BTC/USDT
$ 61324.79 4550241.87 416
744582.73
1055052.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/FDUSD
$ 61334.83 6913572.84 416
490642.45
739595.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/BRL
$ 61817.26 33753.70 555
114287.14
105549.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/ZAR
$ 45409.73 503.88 463
16876.50
22081.89
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
BTC/EUR
$ 61402.86 28761.80 202
492879.38
436214.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/TUSD
$ 61300.13 10241.54 566
78874.56
107338.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/RUB
$ 42757.69 84.53 319
6967.88
7695.25
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
BTC/TRY
$ 61803.39 59525.78 222
202027.26
164886.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BURGER/USDT
$ 0.483623 11495.42 456
61645.42
57019.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
C98/USDT
$ 0.268368 10087.90 426
107471.82
187069.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.66 28159.16 476
100188.67
161946.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CAKE/TRY
$ 3.97 15.98 392
7764.17
11053.01
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
CELO/USDT
$ 0.775198 12991.62 502
90116.51
144673.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024426 4431.35 422
56629.13
78564.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CFX/USDT
$ 0.232059 46453.90 484
335099.30
440178.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHESS/USDT
$ 0.201351 1957.14 427
163407.80
35871.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
CHR/USDT
$ 0.301577 7145.30 449
108175.90
89145.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/TRY
$ 0.109674 1154.90 388
11775.96
17993.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.108868 28839.04 560
195998.74
289214.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CITY/USDT
$ 2.95 411.01 472
27799.14
52592.32
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
CITY/TRY
$ 4.07 11.69 376
4372.26
6748.65
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/TRY
$ 0.021338 2190.33 406
11917.66
39617.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021138 81632.17 248
103906.69
165718.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CLV/USDT
$ 0.072869 1144.05 425
66893.93
64607.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
COMBO/TRY
$ 0.898306 752.47 369
23561.86
1517.83
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۴:۵۰
COS/USDT
$ 0.011494 5199.91 401
21665.43
34771.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
COTI/TRY
$ 0.164664 110.66 343
4375.17
3158.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۵۲
COTI/USDT
$ 0.107137 8301.23 501
81506.71
118394.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CREAM/USDT
$ 50.25 13639.83 378
23376.61
54208.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.429840 97.46 236
4372.48
1742.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.425409 20451.47 501
86191.25
242383.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CTK/USDT
$ 0.676473 3512.71 440
32506.21
27885.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CTSI/USDT
$ 0.189148 3312.85 429
68395.30
95219.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CTXC/USDT
$ 0.300777 3952.62 421
70120.75
31782.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CVC/USDT
$ 0.095999 449.70 398
27540.76
23841.08
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.414106 982.33 413
87708.70
40985.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CVX/USDT
$ 2.85 31.60 433
15237.10
68688.87
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
CYBER/TRY
$ 8.33 173.25 330
7366.80
10175.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
CYBER/USDT
$ 8.26 7177.99 537
124878.05
234802.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAR/TRY
$ 0.221252 73.72 355
12483.89
5002.70
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
DAR/USDT
$ 0.150388 4462.73 462
44582.07
46769.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 29.64 133.70 370
11104.14
24641.57
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.59 9020.82 440
29835.93
90605.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DATA/USDT
$ 0.054644 1521.09 419
42511.18
32025.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DCR/USDT
$ 20.36 1209.87 370
14113.00
55725.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEGO/USDT
$ 2.14 5824.60 390
35118.93
24153.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DENT/TRY
$ 0.001680 989.11 402
9948.30
13634.47
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
DENT/USDT
$ 0.001263 3499.35 381
42916.37
61053.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DEXE/USDT
$ 11.94 1546.08 428
89955.32
88439.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.047082 475.65 411
57971.24
21379.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DGB/USDT
$ 0.012263 8802.44 354
13043.86
25168.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.452515 1977.93 413
49228.52
47403.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
DOCK/USDT
$ 0.027490 220.50 443
44136.42
26877.84
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.151639 6532.48 414
23395.05
60897.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.148876 10547.27 480
47750.76
55131.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147628 858914.97 362
1134309.71
1197209.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.147879 3247.04 501
34855.56
33396.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/FDUSD
$ 0.147651 560715.16 594
402122.38
460901.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDC
$ 7.04 1612.75 481
18265.87
17132.58
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
DOT/TRY
$ 8.47 4.98 482
33951.18
33475.83
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
DOT/FDUSD
$ 7.04 13.71 503
15833.59
31245.40
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
DOT/USDT
$ 6.58 97091.88 248
265685.60
489531.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/EUR
$ 6.41 362.36 472
21500.52
29873.96
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
DREP/USDT
$ 0.025607 68.74 89
19129.95
1526.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۵۲
DUSK/USDT
$ 0.343988 7604.20 472
56158.01
106456.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYDX/USDT
$ 2.10 33466.63 449
312374.14
391594.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYDX/TRY
$ 4.01 35.17 376
4393.84
7437.50
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۵:۰۸
DYDX/FDUSD
$ 3.35 5388.21 446
18312.92
33376.10
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۲۳:۲۴
DYM/USDT
$ 3.64 12471.10 479
254400.08
250063.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DYM/TRY
$ 5.32 65.61 477
15859.46
19907.73
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
DYM/FDUSD
$ 3.64 9.68 249
2055.30
16049.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
EDU/USDT
$ 0.558362 22852.41 501
55719.47
81408.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EDU/TRY
$ 0.914526 95.36 392
14507.37
8103.65
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
EGLD/USDT
$ 39.61 15950.95 483
56661.62
158361.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EGLD/RON
$ 60.84 49.68 280
1296.53
1046.12
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
ELF/USDT
$ 0.544539 1161.65 436
73415.94
197701.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENA/TRY
$ 0.930091 27168.38 440
25064.37
147660.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENA/FDUSD
$ 0.922820 40248.12 371
75012.69
329355.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENA/USDT
$ 0.924236 618698.14 403
533996.02
1562077.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.316781 7133.56 473
39477.18
83199.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/TRY
$ 0.440017 30.05 377
13582.64
6434.14
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ENS/USDT
$ 13.26 11392.24 419
114303.97
200748.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENS/TRY
$ 19.17 455.48 449
20660.65
12752.93
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
EOS/USDT
$ 0.730786 17267.80 513
212902.97
362057.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EOS/TRY
$ 0.971645 24.82 451
6799.24
43093.03
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
EPX/USDT
$ 0.000189 1453.90 395
55422.47
44129.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.88 1764.77 449
117428.50
89316.22
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ETC/USDT
$ 25.43 120079.03 489
563440.22
772678.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETC/TRY
$ 30.29 6.47 334
5310.52
8318.36
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ETH/JPY
$ 3688.09 4947.08 356
23199.47
58090.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
ETH/AEUR
$ 3108.47 4032.19
8219.45
48610.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۱:۴۴
ETH/TUSD
$ 2983.95 2447.45 512
41664.38
34762.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/FDUSD
$ 2985.28 2553385.10 638
583339.52
688971.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/BTC
$ 2985.55 273721.72 507
3081576.82
5557392.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2984.76 2545205.48 398
919411.87
837395.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/EUR
$ 2988.59 20744.98 159
269290.64
268469.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/TRY
$ 3009.16 6490.23 505
50945.68
54857.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/AEUR
$ 2984.28 4051.24 436
8746.87
29283.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHFI/FDUSD
$ 3.52 706.69 406
34495.59
61237.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHFI/USDT
$ 3.53 118884.02 503
489208.06
589722.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETHFI/TRY
$ 3.55 2873.89 445
16626.28
64723.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FARM/USDT
$ 72.20 13412.12 446
57537.13
46722.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FDUSD/USDT
$ 0.999755 845122.72 362
72997419.04
47856619.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FDUSD/TRY
$ 1.01 15961.58 474
563244.77
849726.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FET/USDT
$ 1.99 167936.21 276
703430.55
407427.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FET/BRL
$ 2.01 280.40 72
4113.34
4101.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FET/FDUSD
$ 1.99 1428.84 399
36990.89
57514.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FIDA/TRY
$ 0.472902 36.23 391
7576.79
9925.27
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
FIDA/USDT
$ 0.302177 5880.52 444
106533.03
77157.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.84 154074.80 276
360493.44
572520.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/FDUSD
$ 6.51 1444.74 424
9572.77
18100.17
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 8.54 828.74 448
11988.87
10905.75
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
FIO/USDT
$ 0.026336 21.03 410
34282.20
36519.06
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
FIS/USDT
$ 0.541838 2227.87 444
55168.16
19848.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLM/USDT
$ 0.087622 13512.46 394
102999.38
111889.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/TRY
$ 0.000134 11163.62 446
26738.41
95499.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/FDUSD
$ 0.000133 492.28 360
5671.53
9346.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/USDT
$ 0.000133 98911.02 248
79565.53
181057.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLOKI/USDC
$ 0.000146 1000.33 327
1243.41
5285.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.844215 17576.07 397
229183.29
300953.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FLUX/USDT
$ 0.883025 4267.17 430
39109.74
72549.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FOR/USDT
$ 0.020890 203.41 455
55540.69
20806.02
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.09 1963.91 414
89878.83
60059.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
FRONT/TRY
$ 1.10 14.10 457
21346.39
11718.61
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
FRONT/USDT
$ 0.741289 11850.73 494
63606.10
96968.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/USDT
$ 0.674472 137365.14 260
482419.95
601327.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FTM/TRY
$ 0.878371 1429.63 457
17850.12
13046.95
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
FTM/FDUSD
$ 0.365479 362.16 403
7198.40
19849.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
FUN/USDT
$ 0.005299 1676.69 457
42763.47
30480.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
FXS/USDT
$ 4.78 7097.47 485
64742.84
90157.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/TRY
$ 4.39 728.06 450
66603.32
4041.96
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.54 19295.92 462
51057.52
104403.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GALA/USDT
$ 0.040180 90236.48 493
299222.81
548883.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GALA/TRY
$ 0.028631 1482.96 444
22015.98
21652.44
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 4.98 10181.70 516
81944.64
160520.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
گس
گس
Gas
GAS/TRY
$ 6.15 3.70 370
14298.17
3630.72
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
GFT/USDT
$ 0.016354 2402.39 394
22331.92
49130.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GLM/USDT
$ 0.209999 161.18 411
13450.17
25243.62
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
GLMR/USDT
$ 0.295275 6322.68 450
42416.02
82967.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/TRY
$ 0.310605 1266.25 405
23122.79
17072.56
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.232059 72055.10 485
203231.35
346502.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GMX/USDT
$ 28.05 9132.88 472
54975.56
106378.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GNS/USDT
$ 3.30 2238.99 319
61945.01
18842.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRT/TRY
$ 0.242715 1391.30 398
13497.27
23180.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
GRT/FDUSD
$ 0.395050 851.73 426
19648.47
27676.24
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
GRT/USDT
$ 0.240561 60653.49 475
312058.13
383312.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.16 6091.43 413
112017.49
89904.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HARD/USDT
$ 0.189348 1308.62 414
75202.07
55504.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HBAR/USDT
$ 0.078220 18685.33 384
279602.33
389672.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HBAR/TRY
$ 0.105668 134.26 358
5579.39
3815.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۵۲
HFT/USDT
$ 0.298376 4583.98 449
58254.81
120476.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HIFI/USDT
$ 0.781299 10924.90 510
73949.64
137023.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HIGH/USDT
$ 2.27 11389.25 437
62883.60
109102.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.302177 2894.71 407
26349.13
34805.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
HOOK/USDT
$ 0.897829 14850.17 494
72363.34
82508.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002174 9543.50 452
33259.84
109476.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002307 1505.78 433
17377.41
11816.40
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/TRY
$ 17.67 43.77 419
39153.67
11519.91
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/FDUSD
$ 11.86 28.91 403
19343.89
34619.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.87 76398.54 248
249369.98
240661.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ICX/USDT
$ 0.222857 3368.00 436
68877.92
83267.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ID/TUSD
$ 0.296390 37.65 355
4005.83
6772.03
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
ID/USDT
$ 0.716423 15776.49 542
81822.45
120839.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ID/TRY
$ 0.723534 1305.43 310
6325.57
3619.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IDEX/USDT
$ 0.054994 4126.48 493
82695.08
42348.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ILV/USDT
$ 87.03 6890.21 457
26709.32
62203.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IMX/USDT
$ 1.87 13314.44 530
50212.67
129122.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IMX/TRY
$ 1.88 271.86 175
1322.75
2154.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
INJ/USDT
$ 26.12 91524.56 479
456521.26
647649.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
INJ/FDUSD
$ 33.68 23.38 461
44011.35
54011.72
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
INJ/TRY
$ 26.35 3031.08 398
13625.41
18824.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
INJ/USDC
$ 33.67 2018.70 442
12074.80
10462.51
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
IOST/USDT
$ 0.008832 7732.65 389
44363.44
139167.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IOTA/TRY
$ 0.349496 33.57 455
20057.70
28962.86
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
IOTA/USDT
$ 0.214955 18462.65 460
91294.23
101486.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IOTX/USDT
$ 0.051363 17150.95 509
93640.24
144664.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IQ/USDT
$ 0.008356 14953.16 424
35230.33
67522.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
IRIS/USDT
$ 0.026507 1131.51 398
50707.33
27016.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.017943 45691.87 560
74322.76
142938.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JASMY/TRY
$ 0.018942 118.84 518
22301.26
52078.02
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
JOE/USDT
$ 0.510630 7656.52 488
63337.14
75209.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JST/USDT
$ 0.031788 19237.57 419
15982.96
36003.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JTO/TRY
$ 2.78 1302.16 384
16308.46
17161.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JTO/USDT
$ 2.75 42140.68 202
195107.25
353003.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JTO/FDUSD
$ 2.07 13.89 417
6842.48
22864.20
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
JUP/USDC
$ 0.947601 8.04 388
8666.10
11763.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
JUP/USDT
$ 0.946642 87302.47 248
226566.30
536277.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JUP/FDUSD
$ 0.484659 1491.06 358
20830.42
27139.14
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۸:۳۳
JUP/TRY
$ 0.955918 3746.38 399
12582.72
18327.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
JUP/FDUSD
$ 0.484659 1491.06 358
20830.42
27139.14
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۸:۲۲
JUP/FDUSD
$ 0.514155 1490.03 409
15893.35
30901.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
JUV/TRY
$ 2.47 1.76 2
7409.49
2272.51
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۲۱:۵۲
KAVA/USDT
$ 0.643964 14564.17 497
340928.61
423390.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KDA/USDT
$ 0.859219 12916.51 368
45440.75
81714.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KEY/USDT
$ 0.006702 10441.73 475
75423.49
52655.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KLAY/USDT
$ 0.176845 12784.09 434
42176.06
123312.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KNC/USDT
$ 0.559043 4026.21 477
52970.36
87888.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KP3R/USDT
$ 78.31 6186.23 476
32269.27
43161.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
KSM/USDT
$ 30.63 5566.08 449
28713.73
95759.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LAZIO/TRY
$ 2.84 99.17 315
3721.08
13150.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
LAZIO/USDT
$ 2.82 5320.35 431
97229.19
63638.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LDO/FDUSD
$ 1.90 94.29 281
2432.32
13361.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
LDO/USDT
$ 1.89 33545.53 437
227292.31
266913.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LDO/TRY
$ 1.91 161.61 212
2158.73
1405.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
LDO/FDUSD
$ 2.71 1729.03 407
15436.52
13501.24
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
LEVER/TRY
$ 0.002524 200.77 424
20744.19
24962.24
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LEVER/USDT
$ 0.002386 11907.98 436
69068.71
85403.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINA/USDT
$ 0.007389 6248.59 483
63486.11
77559.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/FDUSD
$ 13.13 7800.07 506
61613.42
66236.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/EUR
$ 14.82 168.64 514
36440.25
42241.89
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
LINK/TRY
$ 17.82 10.51 436
13276.94
7325.87
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LINK/USDT
$ 13.13 136441.12 260
412659.44
507611.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/BTC
$ 13.14 5756.63 462
158159.85
242221.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LIT/USDT
$ 0.983251 2803.93 406
97296.83
111129.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LOKA/USDT
$ 0.254665 3026.16 402
63452.53
29080.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.074679 713.90 485
48062.88
107873.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/TRY
$ 0.102166 192.51 400
6958.69
5802.34
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LPT/TRY
$ 18.86 10.37 432
11666.70
11181.26
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LPT/USDT
$ 7.14 612.59 431
144875.52
205886.77
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
LQTY/USDT
$ 0.990253 11084.85 406
179883.19
286854.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LRC/USDT
$ 0.245963 8514.84 473
98406.49
169098.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LRC/TRY
$ 0.342376 201.67 421
22454.19
6968.11
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LSK/USDT
$ 1.42 7737.19 405
54586.71
112728.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/TRY
$ 106.43 598.46 436
13111.69
17003.86
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
LTC/BTC
$ 80.30 6079.69 419
241858.40
334719.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/USDT
$ 80.24 111223.42 260
794124.97
1318601.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTO/USDT
$ 0.081100 86.78 417
72505.36
46426.23
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.595152 21391.19 533
172666.83
229571.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/TRY
$ 0.600485 2810.15 388
23198.77
33562.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LUNC/TRY
$ -992200.00 2356.31 440
19905.33
59331.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MAGIC/TRY
$ 0.962382 412.48 456
25593.19
22014.05
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
MAGIC/USDT
$ 0.745790 17908.04 514
100313.36
163128.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/USDT
$ 0.424808 14398.35 504
135606.01
202200.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANA/TRY
$ 0.589718 220.23 443
23108.37
17325.30
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
MANTA/TRY
$ 1.83 591.13 344
3142.26
9371.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MANTA/FDUSD
$ 2.47 2608.48 435
43878.09
101935.67
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
MANTA/USDT
$ 1.82 39668.02 435
149326.38
326918.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MASK/USDT
$ 3.26 12389.06 485
314201.40
448169.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MASK/TRY
$ 3.30 22.93 265
3855.85
5965.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MATIC/TUSD
$ 0.759727 732.45 443
40618.19
16152.59
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
MATIC/TRY
$ 0.902886 584.91 460
25733.34
11229.82
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.667770 102047.27 248
417840.26
550474.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDC
$ 0.760036 1307.26 481
23170.61
21374.82
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
MATIC/FDUSD
$ 0.760847 123.87 539
110042.28
85956.02
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
MAV/TRY
$ 0.384335 147.03 290
5209.88
4694.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MAV/USDT
$ 0.380397 9244.84 471
56819.61
101543.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MBL/USDT
$ 0.004152 2545.64 472
82576.89
59803.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MBOX/TRY
$ 0.292693 36.66 370
3961.82
27633.56
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
MBOX/USDT
$ 0.304078 7394.96 404
31450.21
47870.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.074159 6254.77 492
64116.86
69991.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.057595 3248.56 337
10238.34
23875.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025279 32846.83 202
229176.58
270600.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/TRY
$ 0.025519 2432.43 417
35956.82
45880.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
METIS/USDT
$ 117.69 2422.68 586
142473.29
165613.83
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۲:۰۲
METIS/USDT
$ 56.58 9800.56 489
82948.04
161228.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
METIS/TRY
$ 57.07 83.41 269
3097.17
3067.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.767596 18916.10 501
62574.62
118263.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/TRY
$ 0.774205 1072.67 380
4921.70
25859.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MKR/TRY
$ 3048.27 222.42 272
4803.98
6307.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
MKR/USDT
$ 3142.80 57105.83 503
278591.36
451447.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MLN/USDT
$ 20.51 1676.50 329
13380.85
22264.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MOB/USDT
$ 0.062316 146.71 208
2681.74
3016.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۵۲
MOVR/TRY
$ 19.09 284.69 345
4675.73
5212.33
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
MOVR/USDT
$ 12.19 3359.68 501
62302.72
95269.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MTL/USDT
$ 1.46 5504.61 425
60279.93
138240.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MTL/TRY
$ 2.04 6.43 379
6551.43
8619.64
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
MULTI/USDT
$ 1.25 4570.48 291
26685.27
12544.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.39 184090.65 276
618259.32
773519.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/TRY
$ 7.15 259.93 479
32492.21
33601.26
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/FDUSD
$ 3.03 1437.40 415
7341.43
23799.73
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
NEO/USDT
$ 17.46 117102.90 433
196267.42
281861.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NEO/TRY
$ 14.50 23.95 345
5687.21
3832.78
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
NEXO/USDT
$ 1.21 2694.39 373
29026.48
38329.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NFP/TRY
$ 0.403706 179.56 342
12641.60
13405.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
NFP/FDUSD
$ 0.518188 24.58 405
20529.98
22508.77
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
NFP/USDT
$ 0.399852 15201.03 499
55491.70
51280.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NKN/USDT
$ 0.119731 11367.40 404
37650.97
57099.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NMR/USDT
$ 23.48 2490.84 428
54188.93
52359.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NMX/USDT
$ 0.009402 579.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NTRN/TRY
$ 1.22 116.03 448
6868.63
44938.13
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
NTRN/USDT
$ 0.685175 12795.09 504
100813.11
114753.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
NULS/USDT
$ 0.684275 1825.12 420
48795.92
37994.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OAX/USDT
$ 0.194450 2380.35 361
22422.73
22241.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.833013 23244.41 537
93105.53
261661.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OCEAN/TRY
$ 1.14 172.21 383
10337.79
8089.17
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
OG/USDT
$ 4.66 1090.15 447
57734.55
33230.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OGN/USDT
$ 0.149938 5258.04 426
92089.41
126800.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OGN/TRY
$ 0.196367 420.26 391
9739.97
7470.33
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
OM/USDT
$ 0.681464 91988.04 248
25156.77
86199.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OM/TRY
$ 0.686884 9681.03 370
18485.98
43048.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OMG/USDT
$ 0.623159 3667.07 359
48335.97
83812.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONE/USDT
$ 0.019325 9861.31 434
48579.23
91021.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ONE/TRY
$ 0.028180 1144.05 392
11878.42
3449.28
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ONG/USDT
$ 0.314898 1005.86 474
48027.31
60139.56
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ONT/TRY
$ 0.316657 22.02 406
18889.28
11280.48
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
ONT/USDT
$ 0.233299 88.88 515
123543.39
155563.75
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
OOKI/USDT
$ 0.002003 102.00 414
49283.01
25582.49
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
OP/FDUSD
$ 2.16 1436.42 408
43865.11
51167.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OP/TUSD
$ 3.47 107.96 432
24751.54
15544.23
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۴:۵۰
OP/TRY
$ 3.11 836.91 480
16404.11
15590.49
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
OP/USDC
$ 2.95 1466.79 443
13928.42
12636.27
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
OP/USDT
$ 2.16 120816.49 464
637748.38
864786.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORDI/USDT
$ 42.22 192280.05 276
212526.54
327928.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORDI/FDUSD
$ 56.32 167.72 479
60777.24
55189.87
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۴:۵۳
ORDI/TRY
$ 42.55 1883.52 443
51116.71
52775.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
ORDI/USDC
$ 70.14 2738.58 522
20442.98
19351.63
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۹:۰۳
ORDI/USDC
$ 42.16 6829.79 449
14430.72
23706.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ORN/USDT
$ 1.39 6826.95 425
28931.68
78534.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OSMO/USDT
$ 0.908732 3635.28 493
267416.21
372263.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OXT/USDT
$ 0.106121 14948.89 394
146655.06
149066.19
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
PAXG/TRY
$ 2217.33 121.34 402
27321.05
10000.63
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۵۴
PAXG/USDT
$ 2007.74 642.22 497
818658.84
320633.42
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
PENDLE/USDT
$ 6.02 133998.24 260
156621.88
132558.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PENDLE/FDUSD
$ 6.02 2043.50 370
8489.59
18369.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PENDLE/TRY
$ 6.07 1284.22 376
20552.41
34815.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PEOPLE/USDT
$ 0.023806 8985.32 464
116483.61
190103.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PEPE/USDT
$ -4910000.00 376821.02 347
1504697.11
1865399.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PEPE/TRY
$ -4950000.00 43127.98 461
119663.76
223768.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PERP/USDT
$ 1.02 4922.54 487
87632.33
44473.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PHA/USDT
$ 0.103999 287.82 423
41244.43
43987.17
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.85 16219.31 508
61866.32
83215.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIVX/USDT
$ 0.336186 934.28 394
67853.49
42627.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIXEL/FDUSD
$ 0.585172 1983.15 474
98978.82
85476.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۲:۰۴
PIXEL/USDT
$ 0.392400 66746.36 508
241310.34
313675.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIXEL/FDUSD
$ 0.391124 819.28 358
18930.10
27283.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PIXEL/TRY
$ 0.395711 5126.75 377
10590.15
23801.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.740896 524.28 414
22484.80
29459.99
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
POLYX/USDT
$ 0.434911 48681.47 513
124573.08
157125.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
POND/USDT
$ 0.021485 2128.45 375
19408.25
32465.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PORTAL/TRY
$ 0.981161 212.03 315
12525.49
5733.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PORTAL/FDUSD
$ 0.975910 2694.33 380
24044.95
37206.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTAL/USDT
$ 0.974049 24480.96 497
219942.15
231318.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTO/USDT
$ 2.51 4307.74 408
44346.21
38489.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PORTO/TRY
$ 2.01 890.33 365
8943.20
8347.10
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.279071 3502.89 453
53992.97
146707.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PROM/USDT
$ 9.15 2335.05 515
36476.62
165417.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/TRY
$ 5.41 36.16 378
7785.30
11834.50
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 4.43 4998.80 437
33715.42
59497.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PUNDIX/USDT
$ 0.422966 29.30 476
105864.95
156759.68
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.73 1619.62 414
37440.08
60953.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PYTH/USDT
$ 0.581448 24461.93 159
360260.83
457719.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
PYTH/TRY
$ 0.586342 353.56 323
7655.15
13356.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
PYTH/FDUSD
$ 0.586733 991.60 445
58968.83
66440.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
QI/USDT
$ 0.016004 3022.65 426
65143.46
59684.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QKC/USDT
$ 0.011496 8742.42 426
52017.70
22086.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
QNT/USDT
$ 108.98 60.83 437
181589.65
308233.75
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
QTUM/USDT
$ 2.93 254.37 524
148256.27
123380.75
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.057355 1943.31 405
59350.25
38824.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
RAD/USDT
$ 1.69 4983.55 432
101795.16
63505.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RARE/USDT
$ 0.116130 2787.92 376
30098.11
26007.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RARE/TRY
$ 0.171327 14.71 333
6195.60
3064.23
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
RAY/TRY
$ 1.48 201.57 227
2481.17
3070.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
RAY/USDT
$ 1.46 18374.22 516
49183.50
209004.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.201751 11131.36 440
102634.91
90721.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RDNT/TRY
$ 0.203236 752.90 263
4362.35
4843.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001945 7043.07 426
33209.52
81338.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/TRY
$ 0.002799 491.85 426
11063.90
19206.65
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
REI/USDT
$ 0.069318 15043.20 461
64505.11
103835.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.058862 4990.53 459
21227.40
32359.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
REQ/USDT
$ 0.120731 1294.23 375
32163.04
39683.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RIF/USDT
$ 0.192049 6359.21 429
86163.04
98409.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RLC/USDT
$ 2.36 7864.73 445
89447.99
132012.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/TRY
$ 9.49 990.63 464
24609.05
24488.49
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BRL
$ 10.97 287.36 267
4847.14
5714.67
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.67 157632.11 276
506141.96
581313.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.090363 15672.70 504
97098.92
173529.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/TRY
$ 0.120722 33.17 403
19399.28
9232.44
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.57 3014.03 364
37464.29
45637.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005711 18842.15 482
73762.23
139644.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.77 187939.63 517
307635.72
310888.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
RVN/TRY
$ 0.040504 228.08 418
13399.18
19731.92
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
RVN/USDT
$ 0.018747 167.09 454
31547.83
67335.25
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
SAGA/TRY
$ 3.49 5679.88 502
25125.44
95635.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SAGA/FDUSD
$ 3.46 7494.25 417
36722.41
90132.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SAGA/USDT
$ 3.47 117409.27 260
152614.44
159127.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/FDUSD
$ 0.682375 1059.75 420
37391.27
38923.04
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TRY
$ 0.611639 753.68 448
33581.21
37200.99
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.428909 39416.36 502
262195.64
421811.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SANTOS/TRY
$ 6.27 2231.84 370
17244.71
33543.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SANTOS/USDT
$ 6.21 2341.59 417
25450.96
84627.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SC/USDT
$ 0.006854 11392.12 438
24221.93
52701.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.406104 1584.74 376
64771.41
102667.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SEI/TRY
$ 0.505601 286.03 403
20876.55
25530.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SEI/FDUSD
$ 0.501502 1291.84 438
17743.86
33511.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SEI/USDT
$ 0.501428 64449.80 222
525361.62
624370.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.764895 5820.63 501
48614.29
77835.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/FDUSD
$ -221500.00 1768.87 413
48048.11
64954.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/TRY
$ -223200.00 12143.73 525
150003.69
131153.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/USDT
$ -221400.00 341010.90 467
974708.91
1111937.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SHIB/DOGE
$ -9860000.00 5.69 374
21418.45
22162.18
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
SHIB/TUSD
$ -9090000.00 200.72 283
2925.63
4221.22
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
SKL/USDT
$ 0.093434 14850.58 513
35893.38
218809.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SKL/TRY
$ 0.118795 67.50 426
40568.47
45904.60
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
SKL/TRY
$ 0.089861 164.49 390
6947.95
7075.93
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۱۱:۳۷
SLP/USDT
$ 0.002954 600.49 507
79620.73
150258.09
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
SNT/USDT
$ 0.036319 1139.12 439
51563.88
67938.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/USDT
$ 2.78 22058.14 493
133935.13
161134.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/TRY
$ 2.81 842.13 245
2499.63
2390.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/FDUSD
$ 132.77 666360.86 581
364000.12
334861.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/TUSD
$ 132.75 2439.36 394
47967.67
29936.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.78 2125967.46 593
1736666.20
1992181.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/TRY
$ 133.92 8654.89 474
55297.78
63019.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/BRL
$ 111.78 1283.74 417
21835.65
45381.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
SOL/EUR
$ 132.91 10251.30 532
98923.94
98820.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SPELL/USDT
$ 0.000828 1698.74 465
43754.02
49752.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SPELL/TRY
$ 0.001112 1145.30 427
16042.23
13174.98
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
SSV/USDT
$ 35.95 17335.31 451
154128.98
207304.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STEEM/USDT
$ 0.244362 4027.94 434
46317.25
48410.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STG/USDT
$ 0.508230 6479.11 451
45983.81
66517.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STMX/USDT
$ 0.006960 3728.28 499
102493.57
119301.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STORJ/USDT
$ 0.509130 2932.14 468
76786.11
137756.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STORJ/TRY
$ 0.609117 22.83 444
43796.61
33238.60
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
STPT/USDT
$ 0.051353 3651.62 438
26313.31
46629.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRAX/TRY
$ 0.081018 454.54 322
6165.08
4349.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
STRAX/USDT
$ 0.080321 7304.10 343
20445.61
32739.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRK/USDC
$ 1.23 10.99 331
8452.26
8697.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
STRK/TRY
$ 1.24 114.56 402
74142.52
89221.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
STRK/FDUSD
$ 1.23 1639.30 388
32991.70
52891.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STRK/USDT
$ 1.23 83850.03 416
1520790.76
1537173.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/USDT
$ 2.26 42105.10 202
271941.70
262057.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/TRY
$ 3.38 1220.53 489
40293.96
45343.48
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
SUI/TRY
$ 1.83 580.99 451
48884.10
29106.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
SUI/USDC
$ 1.26 2190.11 425
37202.89
26353.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUI/USDT
$ 1.26 107801.53 260
882432.37
809421.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUI/FDUSD
$ 1.26 2979.16 437
60893.68
80740.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUI/TUSD
$ 1.81 666.41 396
6415.01
11132.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
SUPER/USDT
$ 0.916434 12802.95 486
67285.51
94718.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUPER/TRY
$ 1.18 0.670026 394
6850.52
3337.98
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.946241 8647.76 404
139838.75
182864.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SXP/USDT
$ 0.322482 10728.32 465
43404.54
138596.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SYS/USDT
$ 0.210154 2423.95 393
51507.79
31291.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
T/USDT
$ 0.032448 9209.98 462
88451.64
131466.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TAO/TRY
$ 456.44 2397.59 415
17017.60
39104.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TAO/USDT
$ 454.72 47111.11 502
98142.09
248038.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TFUEL/USDT
$ 0.080571 9003.45 463
42161.84
60251.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
THETA/USDT
$ 1.98 24617.25 439
202399.06
282260.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
THETA/TRY
$ 2.00 53.03 297
4556.88
4118.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
TIA/USDC
$ 9.92 298.85 353
21771.89
41859.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIA/USDT
$ 9.94 131786.77 407
525204.21
647233.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIA/TRY
$ 10.02 3968.85 424
26819.41
54357.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TIA/FDUSD
$ 9.94 589.51 361
60325.79
75844.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.387199 7266.12 426
61655.74
52519.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/TRY
$ 0.022422 318.73 417
8492.84
6124.63
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015394 6185.04 423
57609.34
59492.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/TRY
$ 0.887968 8839.32 409
21577.96
44023.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/FDUSD
$ 0.881428 1054.14 401
28303.72
83065.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TNSR/USDT
$ 0.877324 46476.38 520
177842.39
202259.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/TRY
$ 52.42 2992.81 338
4606.18
10152.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 51.99 14029.89 515
101505.67
162643.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TROY/USDT
$ 0.002364 3971.00 389
43435.12
29307.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.118670 29930.93 515
46377.27
160135.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/TRY
$ 0.110692 2823.04 455
26362.82
25013.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/XRP
$ 0.108382 56.21 404
11102.73
14790.93
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
TUSD/TRY
$ 1.00 52.03 476
13690.38
163073.42
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/TRY
$ 1.39 68.55 369
3734.50
2141.58
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.02 7750.24 485
35169.80
73385.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UMA/USDT
$ 2.56 2282.77 438
34496.26
70115.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/TRY
$ 6.68 1506.05 350
9059.82
2526.01
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 3.50 10741.29 478
131132.17
155235.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 6.87 67128.63 222
219921.88
358754.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/TRY
$ 11.38 1245.62 422
8580.34
11635.12
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/NGN
$ 1.01 143.11 418
39635.75
59443.58
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۴:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/MXN
$ 1.01 237.20 428
140081.70
123740.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 207317.02 474
8140045.47
6429953.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.997455 80.33 580
226579.67
281484.87
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/BIDR
$ 1.00 13.70 545
231869.16
268617.33
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
تتر
تتر
Tether
USDT/UAH
$ 1.17 5.85 491
65587.97
60562.50
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
تتر
تتر
Tether
USDT/BRL
$ 1.01 53454.73 222
1086591.15
1259832.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USTC/TRY
$ 0.016941 1176.55 323
17077.97
11944.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USTC/USDT
$ 0.016794 6401.08 486
30700.31
47400.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UTK/USDT
$ 0.089723 2128.91 383
101009.79
38428.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
VANRY/USDT
$ 0.147248 12751.16 494
65720.11
57577.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VANRY/TRY
$ 0.223132 136.78 475
24132.17
64580.55
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
VET/TRY
$ 0.041410 48.68 466
23122.29
20420.33
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
VET/USDT
$ 0.038050 72083.92 490
189620.06
212281.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.114099 2159.39 440
28841.30
61359.27
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
VIB/USDT
$ 0.072654 422.38 442
114830.25
33018.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۳
VIC/TRY
$ 0.904646 155.53 334
2773.53
2296.74
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
VIDT/USDT
$ 0.034049 8420.44 418
46063.07
32332.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
VITE/USDT
$ 0.017019 24.32 436
59277.75
17926.84
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
VOXEL/USDT
$ 0.232059 2171.88 380
22667.86
35564.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003286 2270.33 425
50343.00
51202.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
W/USDT
$ 0.565144 82721.37 355
506692.28
773046.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
W/TRY
$ 0.569738 6321.11 432
51209.58
104450.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
W/FDUSD
$ 0.564890 3131.25 355
101490.60
142802.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WAN/USDT
$ 0.211599 933.02 400
10137.65
30689.21
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
WAVES/TRY
$ 3.57 1851.51 479
87459.88
54178.91
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
WAVES/USDT
$ 2.47 10621.89 473
86892.73
292709.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WAXP/USDT
$ 0.063626 3292.98 467
45053.73
119631.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 41763.59 29.58 513
108525.52
116385.42
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
WIF
WIF/FDUSD
$ 2.43 10897.71 480
22449.47
36066.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WIF
WIF/USDT
$ 2.43 414827.87 332
154370.53
431583.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WIF
WIF/TRY
$ 2.44 9212.12 447
20179.30
56074.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000117 1800.46 362
16627.99
36419.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 6.01 1566.79 325
13512.57
21838.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLD/FDUSD
$ 4.72 458.72 400
76427.64
103260.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۳۲
WLD/USDC
$ 4.72 851.68 444
35182.15
42585.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WLD/TRY
$ 6.92 338.66 517
22452.84
21091.38
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
WLD/USDT
$ 4.73 143576.96 517
623657.35
948414.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WNXM/USDT
$ 49.46 173.51 440
30645.25
13092.69
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.277471 12515.54 465
57091.66
87585.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
WRX/USDT
$ 0.207253 2204.95 375
27019.76
20445.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAI/FDUSD
$ 0.758044 1884.04 494
27228.97
272972.95
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۵:۰۲
XAI/TRY
$ 0.677721 1596.05 412
17067.05
30311.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAI/USDT
$ 0.672372 18329.34 510
136376.26
185253.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XAI/USDT
$ 0.646171 16244.62 ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۹:۰۲
XAI/TRY
$ 0.645925 1667.88 ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۹:۰۲
XEC/TRY
$ -618300.00 2169.41 460
26273.44
29465.42
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
XEC/USDT
$ -495100.00 7812.23 492
63156.37
101895.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XEM/USDT
$ 0.037558 387.06 474
144072.81
150352.37
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
XLM/USDT
$ 0.107427 18044.80 408
297172.34
434127.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XLM/TRY
$ 0.127727 154.32 461
36697.71
52895.67
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
XMR/USDT
$ 118.68 21.75 378
143356.74
58597.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۴:۵۵
XMR/BTC
$ 118.48 6035.68 353
31184.12
36472.49
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۴:۵۵
XNO/USDT
$ 1.12 30.31 414
40274.37
66527.63
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494826 452627.31 542
1245101.76
1697572.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.498867 4809.19 493
45156.69
48444.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.495036 27223.67 396
390955.07
442164.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.944241 9049.89 404
164203.14
193032.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TRY
$ 0.977110 38.46 1
1728.16
3451.60
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۷:۵۲
ورج
ورج
Verge
XVG/TRY
$ 0.006135 722.05 349
6525.09
20322.39
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۵:۰۸
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.005589 8703.19 475
64463.60
111902.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XVS/USDT
$ 9.53 7301.99 394
39098.74
71941.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XVS/TRY
$ 15.36 2002.67 359
8619.29
4795.34
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۵:۳۰
YFI/USDT
$ 7272.96 174.94 573
55952.32
130818.94
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.823310 63408.27 222
312736.25
377023.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZEC/USDT
$ 21.05 7978.49 433
42426.30
129156.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZEN/USDT
$ 8.33 4228.34 396
77730.42
125545.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ZIL/TRY
$ 0.025172 341.00 397
10473.10
13342.02
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
ZIL/USDT
$ 0.023396 11956.84 468
78733.00
160821.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات Nominex

توضیحات

نظرات Nominex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین