خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29832.20
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1628.93
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.515930
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۷
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.060686
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بی تی اس ای

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.259629 31825.45 263
177037.50
197398.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.367034 319144.42 253
289377.59
301059.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
1INCH/USDC
$ 0.366829 320610.50 253
289377.59
301059.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
1INCH/USDC
$ 0.259545 32903.15 263
177037.50
197398.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 75.26 311846.96 312
485471.81
524813.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDC
$ 75.25 306685.04 312
472660.18
524813.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 90.69 1221880.46 342
962925.41
1009863.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AAVE/USDC
$ 90.64 1166054.83 343
966724.30
1008498.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.020191 1383290.52 213
27987.61
34282.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.013427 111046.19 194
22267.06
23328.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020202 1368591.88 213
26862.62
34282.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013431 115635.32 194
22267.06
23328.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.257481 621276.87 424
541325.16
596909.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/EUR
$ 0.554216 28946.37 389
849683.42
794581.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ADA/USDC
$ 0.257396 618626.37 424
536983.05
597496.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.553011 3556092.39 385
845738.10
804749.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ADA/USDC
$ 0.552783 3275676.56 385
846466.54
803976.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ADA/USDT
$ 0.553260 15190664.48 389
788818.09
756888.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ADA/GBP
$ 0.250699 1194.27 441
541325.16
596909.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/GBP
$ 0.549845 9430.95 368
849683.43
794581.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ADA/EUR
$ 0.259500 0.254310 446
541325.16
596909.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.257450 3391157.55 424
541325.16
596909.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/ETH
$ 0.553773 3002794.15 388
849683.42
794583.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AERGO/USDT
$ 0.164400 327169.31 1
7181.26
1632.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AERGO/USDT
$ 0.116715 55201.19 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AERGO/USDT
$ 0.164417 93292.20 1
7181.26
1632.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AERGO/USDC
$ 0.116675 73604.09 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AERGO/USDC
$ 0.164324 79815.35 1
7181.26
1632.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AERGO/USDT
$ 0.116700 253437.29 81
1023.47
394.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 0.921494 264792.83 308
131467.08
165689.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AGLD/USDC
$ 0.920972 256520.98 308
131467.08
165689.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.184800 3921576.10 251
410877.21
458917.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.186523 1130976.36 262
410877.21
458917.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.093606 902.76 283
208250.33
235122.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.092400 156217.41 288
208250.33
234303.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 1.18 109142.59 1
117.78
188.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.18 99316.10 1
117.78
188.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 0.709850 5777.29 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.720079 5791.60 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/ETH
$ 0.025975 1795559.76 57
58164.56
336568.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ANKR/USDT
$ 0.020592 284859.12 316
45662.84
312470.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDC
$ 0.020586 245466.59 320
46592.87
312470.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.025942 1236258.88 270
56361.89
389492.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ANKR/USDC
$ 0.025918 1152350.17 270
54078.26
383776.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ANT/USDT
$ 4.81 622725.98 193
15725.11
56478.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDC
$ 4.82 593054.82 193
15725.11
56478.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDC
$ 5.68 737726.73 159
8746.74
258979.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ANT/USDT
$ 5.68 735864.23 159
238746.83
258979.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
APE/USDC
$ 1.65 781942.62 321
346157.18
294836.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
APE/USDT
$ 1.11 127985.59 282
201626.55
197329.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.65 787287.02 321
346157.18
294836.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
APE/USDC
$ 1.11 133199.76 323
201626.55
197329.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDC
$ 7.72 527390.01 325
660629.45
696153.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
APT/USDT
$ 7.72 2428409.82 325
660629.45
696153.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
APT/USDT
$ 5.95 555273.30 311
209656.69
593955.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 0.826062 10.54 438
992177.98
978039.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDC
$ 1.07 304104.43 396
1296343.83
1306073.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ARB/USDT
$ 1.07 321366.48 375
1316453.43
1248633.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ARB/USDT
$ 1.07 1266506.14 376
1264874.41
1234207.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ARB/USDT
$ 0.824700 195274.75 446
995225.04
978039.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/USDT
$ 0.477000 1367642.83 240
23256.61
103619.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ARKM/USDT
$ 0.314200 299309.25 200
19087.84
198660.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARKM/USDC
$ 0.476778 333434.00 239
23256.61
103619.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.58 765427.70 326
239908.77
237590.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.92 878329.35 325
328679.35
396470.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 9.91 824890.07 325
311739.90
396470.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 6.58 807608.75 348
244711.27
237590.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUCTION/USDC
$ 16.40 478355.92 223
238746.91
340452.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AUCTION/USDT
$ 16.40 475326.68 223
238746.91
340452.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AUCTION/USDT
$ 16.41 2099636.00 224
238746.91
340452.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AUCTION/USDT
$ 6.08 96984.38 171
7410.91
17630.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDC
$ 0.204605 250024.18 253
11482.80
124447.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AUDIO/USDT
$ 0.140615 28400.84 233
74175.03
86252.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.204625 263286.31 253
11482.80
124447.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AUDIO/USDC
$ 0.140470 28206.26 233
71941.37
86252.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/ETH
$ 35.46 3711151.67 386
1490305.62
1781818.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AVAX/USDC
$ 35.42 3882182.19 456
1642825.76
1781818.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AVAX/USDT
$ 35.44 4350436.21 456
1577113.53
1747428.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AVAX/USDT
$ 9.80 182129.39 337
534179.54
513729.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDC
$ 9.79 186775.59 337
534179.54
513729.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 7.16 3029892.39 322
326154.73
333130.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AXS/USDC
$ 4.39 204345.26 332
201722.45
202077.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 4.37 217750.60 332
201722.45
202077.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDC
$ 7.16 2911729.38 322
326154.73
314128.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
AXS/ETH
$ 7.16 2805111.46 153
326154.73
314128.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BADGER/USDC
$ 3.90 451239.61 86
3538.82
11027.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BADGER/USDT
$ 3.87 437020.02 86
3538.82
11027.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BADGER/USDT
$ 2.27 40353.91 16
459.56
107.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BADGER/USDC
$ 2.27 36822.99 17
459.56
107.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.250000 14344611.33 1
65418.69
159798.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BAKE/ETH
$ 0.173111 2000899.57 146
16411.72
74711.07
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ - ۲۰:۴۰
BAKE/USDT
$ 0.121000 1206249.29 130
10536.25
58510.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAKE/USDT
$ 0.121013 117781.78 146
10536.25
30290.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDC
$ 0.121974 117804.40 146
10536.25
30290.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDC
$ 0.250883 2849448.19 168
65418.69
125315.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BAKE/USDT
$ 0.251016 2825485.43 168
39315.54
102314.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BAKE/ETH
$ 0.250134 3705437.88 1
93917.75
159798.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BAL/USDT
$ 3.05 109968.53 250
58466.61
88790.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 4.00 527217.41 235
10454.44
118331.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BAL/USDC
$ 3.04 103027.96 250
58747.34
88790.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDC
$ 3.99 545989.31 235
10454.44
118331.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BANANA/USDT
$ 13.40 56663.57 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BANANA/USDT
$ 6.66 17032.65 17 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BANANA/USDT
$ 14.06 185924.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BANANA/USDC
$ 14.06 51984.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 1.34 307841.17 240
119907.42
119264.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.34 282945.28 240
121405.14
119264.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 1.53 769542.00 78
10472.92
10334.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.54 795220.02 78
9749.99
11726.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.189560 281650.49 294
8224.21
25856.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231621 922564.58 240
35693.12
58106.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.231792 830554.00 240
34505.18
12341.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.189827 314449.83 294
8224.21
25856.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETA/USDT
$ 0.060188 61184.66 182
5982.92
7060.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BETA/USDC
$ 0.064620 187371.41 1
6494.67
7502.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BETA/USDC
$ 0.060207 57522.27 182
6309.79
7060.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BETA/USDT
$ 0.064706 194273.01 1
6494.67
7502.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BIGTIME/USDT
$ 0.670532 1191803.62 303
71238.79
117596.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BIGTIME/USDT
$ 0.158000 162442.42 330
15117.34
131710.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIGTIME/USDT
$ 0.670640 3102573.07 303
71238.79
117596.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BIGTIME/USDT
$ 0.155210 1302.77 328
15117.34
131710.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIGTIME/USDC
$ 0.663931 1219757.08 303
71238.79
117596.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BLUR/USDT
$ 0.478800 1891032.45 333
71448.26
82704.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BLUR/USDT
$ 0.478244 576172.50 332
71448.26
80201.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BLUR/USDC
$ 0.477978 535020.51 332
71448.26
80201.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BLUR/USDT
$ 0.183600 224332.57 316
28285.63
28435.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 232.21 422298.26 420
1518137.14
1820750.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BNB/USDC
$ 213.94 103260.22 472
1506563.63
1401959.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDC
$ 232.17 384829.70 420
1518137.14
1820750.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BNB/USDT
$ 214.02 111339.03 472
1506563.63
1457231.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNT/USDC
$ 0.719265 337343.56 260
141202.22
13033.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BNT/USDT
$ 0.719166 334969.10 260
141202.22
13033.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BSW/USDT
$ 0.060300 49918.10 86
9075.85
1822.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.090200 1220248.62 1
3411.16
40578.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BSW/USDT
$ 0.060307 8271.87 83
9075.85
2179.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.089708 298825.18 1
2404.60
30645.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BSW/USDC
$ 0.061085 6575.01 83
9075.85
2179.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDC
$ 0.089960 284511.71 1
2404.60
30645.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/USDP
$ 29834.34 46515.19 414
1920550.03
2191129.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/GBP
$ 29780.50 6815.61 516
2632165.12
2713788.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/GBP
$ 42166.80 106586.69 492
2563670.76
2877911.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/FDUSD
$ 42088.52 26351794.26 509
1991519.60
2478414.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/USDP
$ 36126.27 71233.15 319
2176547.81
2591488.53
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۲
BTC/USDT
$ 29832.20 209917454.57 600
1946243.30
1861938.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 42099.92 20060701.85 492
2312348.20
2877910.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/USDT
$ 42117.50 170402306.62 488
2295356.08
2877430.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/EUR
$ 41858.76 588270.63 492
2563668.23
2877910.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/USDT
$ 42123.14 27196611.29 492
2205110.59
2407701.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BTC/EUR
$ 29854.18 492873.13 516
2026131.52
2431946.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 29826.92 35667140.11 600
1920550.03
2191129.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 29836.48 35652280.81 595
1920550.03
2191129.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTSE/USDT
$ 1.02 976.41 10
47.47
3747.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTSE/USDT
$ 0.900047 209.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
BXC/USDT
$ 0.000401 31589.92 1
45.53
5.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXC/USDT
$ 0.000400 31407.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
C98/USDT
$ 0.210010 1513426.70 189
39138.33
97792.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
C98/USDT
$ 0.150044 204.64 261
24951.92
80176.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDC
$ 0.209912 361816.97 189
39138.33
97792.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
C98/USDT
$ 0.144840 217491.99 262
24951.92
80176.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.209929 354792.51 189
39138.33
97792.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CAKE/USDT
$ 1.11 42777.92 176
3986.13
29767.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.34 447941.60 255
105158.23
115832.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CAKE/USDC
$ 2.34 429434.11 255
127571.99
115832.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CAKE/USDC
$ 1.11 43498.16 176
10059.18
20579.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بولین
بولین
Bullion
CBX/USDT
$ 0.026639 8115.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
بولین
بولین
Bullion
CBX/USDT
$ 0.026641 1264.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC
$ 0.018841 314831.48 228
338731.01
65766.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012161 41942.21 232
9208.74
281325.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.018842 319845.30 228
338731.01
65766.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC
$ 0.012157 42859.05 232
9208.74
281325.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELT/USDT
$ 0.000122 70469.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CELT/USDT
$ -780800.00 2986.38 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELT/USDT
$ 0.000122 31626.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CHR/USDC
$ 0.147032 364151.45 189
37534.73
219451.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CHR/USDC
$ 0.092281 41567.73 197
150062.25
208353.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHR/USDT
$ 0.147114 363701.67 189
37534.73
219451.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CHR/USDT
$ 0.092312 41655.20 197
150062.25
208353.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.083218 987955.11 326
43226.63
39013.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.059387 97344.39 289
69594.54
75957.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDC
$ 0.083061 990792.37 326
101251.54
105327.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CHZ/USDC
$ 0.059367 99004.22 289
69594.54
75957.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDC
$ 0.030993 21810.93 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDC
$ 0.046977 138110.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CLV/USDT
$ 0.047000 495626.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CLV/USDT
$ 0.031000 114321.69
127.47
114.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDT
$ 0.031003 18144.87 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDT
$ 0.046003 130550.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 50.87 1193416.27 236
20310.50
285617.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.61 327546.57 312
214741.95
260630.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 42.60 321183.95 313
215754.76
260630.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.89 1230311.53 236
13547.14
63503.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.433909 75062.71 194
24953.90
216126.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.682682 1454833.38 245
365745.88
402854.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.681070 1477717.75 245
365745.88
402854.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.434048 77957.82 194
24953.90
216126.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTK/USDT
$ 0.651060 811965.76 1
3817.12
1864.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CTK/USDT
$ 0.421055 115575.47 115
6494.02
1165.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTK/USDC
$ 0.670688 841145.73 1
3817.12
1864.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CTK/USDC
$ 0.419912 128570.66 115
6494.02
1165.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTSI/USDT
$ 0.128914 236245.51 250
8857.60
37507.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDC
$ 0.128873 251264.45 250
8857.60
37507.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.157715 835433.39 223
15113.68
48552.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CTSI/USDC
$ 0.158226 818887.23 223
15113.68
48552.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CVX/USDC
$ 3.89 68364.34 338
4124.45
25212.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CVX/USDT
$ 3.89 68193.89 335
4124.45
25212.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CYBER/USDT
$ 4.20 439244.82 388
13307.05
162480.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.28 299619.84 304
60192.03
65577.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
CYBER/USDT
$ 4.20 133484.43 384
15018.20
144376.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CYBER/USDT
$ 6.28 910682.86 328
60192.03
65577.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DAO/USDT
$ 1.16 519489.72 1
4309.68
4400.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DAO/USDC
$ 1.15 530975.53 1
4309.68
4400.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.094010 74188.30 71
110.41
93.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDC
$ 0.093980 75630.86 72
1096.86
93.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDC
$ 0.149930 130104.36 1
159.47
188.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.146009 145624.04 1
172.11
188.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOG/USDT
$ 0.000486 3475.97 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOG/USDC
$ 0.004205 72003.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOG/USDT
$ 0.004207 211072.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOG/USDT
$ 0.004212 62330.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060693 1279528.99 426
298186.40
285230.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.097143 2809166.24 370
376325.35
358651.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060686 3731402.88 456
298186.40
279984.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.097122 707719.97 382
376325.35
397280.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.097098 554550.20 382
376325.35
406937.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.060675 1217344.30 426
298186.40
285230.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 3.84 482837.29 417
650660.49
605885.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/EUR
$ 6.75 21460.43 382
1241837.83
1087535.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOT/ETH
$ 6.67 2192788.52 363
1241837.16
1125721.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOT/USDT
$ 6.67 3081356.27 383
1241717.86
1164166.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOT/USDC
$ 6.66 2974990.74 383
1241717.86
1164166.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOT/EUR
$ 3.85 0.115507 418
650660.49
605885.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 3.84 481636.01 418
630405.75
546147.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/FDUSD
$ 6.66 2968683.90 383
1241837.83
985857.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DOT/USDP
$ 5.65 2603.87 302
951305.41
792986.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DREAMS/USDT
$ 0.000411 15165.79 2
18.09
18.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DREAMS/USDT
$ 0.002137 38903.22 15
84.99
84.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DYDX/USDC
$ 2.80 1443404.14 220
82665.46
395523.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
DYDX/USDC
$ 1.93 215456.00 317
283443.70
247327.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 1.93 217654.73 317
268092.79
301319.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 2.27 4117665.00 ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۲۱:۳۴
DYDX/USDT
$ 2.80 1476544.31 220
82665.46
395523.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EDU/USDT
$ 0.671930 1307400.73 262
48793.58
148222.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EDU/USDC
$ 0.671618 333740.39 262
48793.58
148222.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EDU/USDT
$ 0.672012 324567.74 262
48793.58
148222.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EGLD/USDT
$ 63.48 984709.84 278
207000.33
573634.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EGLD/USDC
$ 63.25 1004924.59 278
207000.33
573634.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EGLD/USDT
$ 25.69 209029.19 235
81669.35
71389.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDC
$ 25.69 216976.78 236
81669.35
71389.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.211027 37415.53 168
14922.54
58339.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDC
$ 0.210956 36805.16 168
14922.54
58339.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDC
$ 0.317859 1038166.60 176
24285.03
26058.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ENJ/USDT
$ 0.318032 1067397.08 176
24285.03
26058.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ENS/USDT
$ 7.03 181926.87 234
22999.89
44691.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDC
$ 7.03 187855.65 234
47166.99
31590.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 8.84 1324381.23 236
91211.52
93296.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ENS/USDC
$ 8.86 1330314.51 236
91211.52
93296.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EOS/USDT
$ 0.766071 561163.58 255
94220.60
230171.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EOS/USDC
$ 0.548884 99592.22 235
120439.07
413145.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDC
$ 0.765644 575055.61 255
94220.60
230171.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
EOS/USDT
$ 0.549060 100589.10 235
111424.16
414025.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/GBP
$ 2211.25 114908.49 499
3493806.02
3206240.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETH/USDT
$ 2237.73 86590277.78 495
2692158.60
2516246.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETH/AUD
$ 2000.58 2605.16 1
2168305.01
2207095.27
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۲۱:۵۸
ETH/USDC
$ 1628.55 28888958.94 604
2665035.30
2340323.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/EUR
$ 1602.21 1.12 603
2864861.99
2370920.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/GBP
$ 1605.19 12146.28 144
3466028.17
2581974.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/EUR
$ 2240.53 358153.27 506
3058853.37
2448951.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETH/USDC
$ 2236.88 10465440.78 506
2644260.83
2589599.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETH/USDT
$ 1629.10 29233923.55 599
2665035.30
2249269.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2237.96 13701424.47 505
2746773.10
2482198.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETH/USDP
$ 2090.69 6264.92 319
3242375.00
2288834.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۲۲:۰۱
ETH/USDP
$ 1634.20 87748.89 471
2665035.30
2340323.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 1628.93 95983702.22 606
2391456.10
1586917.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/FDUSD
$ 2236.76 13271990.95 486
2634399.51
2658327.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETHDYDX/USDC
$ 2.40 1196619.17 338
330799.43
332544.89
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHDYDX/USDT
$ 2.40 1209644.58 271
302190.20
311146.77
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHW/USDC
$ 2.71 246928.89 1
2118.38
1779.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETHW/USDT
$ 2.71 309887.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ETHW/USDC
$ 1.24 259082.02 228
7768.21
7702.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 1.24 334767.65 228
7768.21
7702.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FBX/USDT
$ 0.000874 16322.82 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FBX/USDT
$ 0.000621 761.56 37
59.25
57.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FBX/USDC
$ 0.000621 119.14 34
52.46
57.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FBX/USDT
$ 0.000621 204.52 34
42.65
47.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.68 284128.50 362
274900.86
296027.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 75182.48 433
222745.04
442095.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 3.36 73992.95 433
222745.04
442095.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.68 243745.31 362
298477.69
340479.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FLOKI/USDT
$ -375200.00 144499.79 344
49069.75
49084.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FLOKI/USDC
$ -375000.00 135621.72 344
49089.79
49255.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FRONT/USDC
$ 0.275842 287429.19 297
123003.23
74638.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.336300 7443898.27 251
54524.86
83728.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FRONT/USDC
$ 0.336843 1551098.73 251
52384.47
83728.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FRONT/USDT
$ 0.337031 1540360.80 251
54344.43
83728.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FRONT/USDT
$ 0.275836 298548.21 297
139074.55
74638.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FRONT/USDT
$ 0.275900 1694467.30 300
139074.55
84889.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDC
$ 0.365230 288296.72 258
385273.55
389788.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FTM/USDC
$ 0.196159 20074.90 269
231636.46
209332.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.196422 20539.29 269
231636.46
209332.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.365434 286208.11 258
385273.55
389788.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FUN/USDT
$ 0.004226 1367.53 160
35.28
40490.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FUN/USDT
$ 0.004949 52290.66 1
1063.01
10272.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
FUN/USDT
$ 0.004303 4545.54 160
35.28
40490.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FUN/USDT
$ 0.004822 206366.63 1
1063.01
10272.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 511466.90 227
36750.91
67178.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDC
$ 1.15 214849.09 261
18991.25
66673.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 1093403.74 230
18991.25
66673.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDC
$ 1.52 517409.97 227
31240.10
56225.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 2226654.39 242
31800.28
56225.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 215313.46 261
18991.25
66673.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDT
$ 0.013511 117984.96 269
213437.13
219505.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GALA/USDC
$ 0.030686 1018413.46 341
234948.97
299096.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GALA/USDC
$ 0.013557 116101.52 269
213437.13
219505.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GALA/USDT
$ 0.030703 1024470.54 341
234948.97
299096.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GFI/USDT
$ 0.001501 17.20 5
34.65
24.76
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۲۱:۵۸
GLMR/USDC
$ 0.310755 1088031.48 231
14957.11
74380.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GLMR/USDT
$ 0.310900 4886500.24 238
14785.86
74380.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GLMR/USDC
$ 0.175363 108359.73 268
10260.90
42093.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLMR/USDT
$ 0.175400 776940.42 281
11496.83
42093.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.311032 1137724.29 231
14785.86
74380.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GLMR/USDT
$ 0.175419 112705.17 268
10260.90
42015.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMEE/USDT
$ 0.050063 348.57 35
440.66
1007.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GMEE/USDT
$ 0.049410 73517.92 51
440.66
1007.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.269800 6984429.57 317
443724.73
506514.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.269925 1677700.35 312
443724.73
506514.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.270274 1661258.95 312
443724.73
506514.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.150300 1207097.80 306
262640.94
273605.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDC
$ 0.161425 1649721.93 285
206063.48
240768.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
GRT/USDT
$ 0.082109 148655.67 246
95289.71
115254.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDC
$ 0.081883 148432.37 246
67207.04
82688.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.161120 1661934.63 285
206063.48
240768.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDC
$ 1.10 2101611.34 1
23822.96
38199.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.836092 199656.92 173
15236.40
120750.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDC
$ 0.835824 203963.86 173
24638.90
128316.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.10 2115816.37 1
23822.96
38199.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/ETH
$ 1.09 1985015.13 162
23822.96
38199.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
HIGH/USDC
$ 1.76 942262.08 195
67397.97
60940.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
HIGH/USDC
$ 1.11 36735.06 148
9342.18
6894.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.76 896888.57 195
67397.97
60940.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
HIGH/USDT
$ 1.11 37579.62 148
9342.18
6894.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.178260 551754.75 240
19108.22
57143.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ID/USDT
$ 0.266960 2513717.70 214
137444.07
279508.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ID/USDT
$ 0.177641 63006.71 240
19108.22
57143.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDC
$ 0.178222 62474.22 240
19108.22
57143.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ID/USDT
$ 0.266995 649806.75 216
27522.32
279508.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ID/USDC
$ 0.268795 606588.38 216
137444.07
279508.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ILV/USDC
$ 38.19 99575.86 105
11.41
7564.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ILV/USDC
$ 99.32 3320320.29 286
52102.23
226988.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ILV/USDT
$ 39.69 124979.97 105
11.41
7564.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ILV/USDT
$ 99.43 3350137.35 286
53829.46
228711.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ILV/ETH
$ 99.44 3459274.28 208
56137.31
222804.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IMX/ETH
$ 1.93 3164397.44 257
871280.13
825396.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IMX/USDC
$ 0.546885 121237.90 246
20720.78
213625.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/USDC
$ 1.93 3173449.07 276
871280.13
825396.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IMX/USDT
$ 0.548060 126032.76 246
20720.78
213625.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/USDT
$ 1.93 3187171.34 276
871280.13
825396.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
INJ/USDT
$ 8.90 5337712.68 258
78401.34
68152.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDC
$ 8.90 1123158.12 257
78401.34
68152.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 21.58 2485675.17 1
628280.31
627262.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
INJ/USDT
$ 21.58 12964754.10 273
628280.31
724916.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
INJ/USDC
$ 21.59 2456457.40 1
628280.31
724916.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
INJ/USDT
$ 8.90 1132294.56 257
78401.34
68152.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTX/USDT
$ 0.017947 210799.30 286
9609.56
113977.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTX/USDT
$ 0.030123 372394.12 334
49918.71
185963.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IOTX/USDT
$ 0.030112 1644253.54 334
49918.71
185963.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IOTX/USDC
$ 0.030108 386342.89 334
49918.71
185963.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IXS/USDT
$ 0.012302 599.84 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IXS/USDT
$ 0.012300 524.16 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IXS/USDT
$ 0.134407 227686.32 1
386.39
56.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
IXS/USDT
$ 0.161708 1096.34 1
386.39
27.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KAS/USDT
$ 0.049771 20.01 329
24975.21
27141.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.049017 197667.38 329
24975.21
27141.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.118856 549339.38 335
23428.09
34428.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KAS/USDC
$ 0.118783 560404.43 335
23428.09
34428.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KAS/USDT
$ 0.118839 1694539.47 335
23428.09
34428.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KLAY/USDT
$ 0.123016 238352.19 78
449.85
3013.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLAY/USDC
$ 0.122974 246924.21 78
467.09
2642.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KLAY/ETH
$ 0.237114 2471398.64 153
53999.85
57140.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KLAY/USDC
$ 0.237889 2240362.70 153
30925.43
31166.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KLAY/USDT
$ 0.237022 1972367.63 153
34043.64
31166.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KNC/USDC
$ 0.643864 315243.83 228
142857.22
126744.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDT
$ 0.700064 1067036.13 220
243658.30
231343.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KNC/USDT
$ 0.644071 291031.38 228
148318.02
123665.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDC
$ 0.700674 1074777.24 220
243658.30
231343.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KSM/USDT
$ 29.81 1286834.95 233
38483.76
65336.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KSM/USDT
$ 29.49 5237504.10 217
38483.76
65336.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KSM/USDT
$ 17.75 857811.10 255
7195.10
37919.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDC
$ 29.82 1267433.30 217
38483.76
65336.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KSM/USDC
$ 17.75 151471.59 245
7195.10
37919.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 17.97 176058.38 245
7195.10
37919.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KYVE/USDT
$ 0.031684 441.97 193
178.91
1222.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KYVE/USDT
$ 0.052199 1005.53 104
168.67
949.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KYVE/USDC
$ 0.052157 342.72 103
168.67
949.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
KYVE/USDT
$ 0.031688 441.73 193
178.91
1227.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KYVE/USDT
$ 0.052180 1395.83 103
168.67
949.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LAT/USDT
$ 0.009704 123227.99 106
145.99
146.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LAT/USDT
$ 0.007222 75573.38 220
1408.35
2289.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDC
$ 2.24 955025.41 305
288392.21
88728.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LDO/USDT
$ 1.63 436537.35 243
67798.16
214395.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDC
$ 1.63 433024.05 222
67798.16
214395.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 2.25 929664.93 305
291825.93
88728.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LEO/USDC
$ 3.89 979.32 1
3624.15
3892.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LEO/USDT
$ 3.90 959.67 1
3624.15
3892.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LEVER/USDC
$ 0.001234 163424.13 228
59793.29
59175.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEVER/USDT
$ 0.001234 168692.62 227
59793.29
59175.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEVER/USDT
$ 0.001341 5904619.08 198
33160.38
22325.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LEVER/USDT
$ 0.001234 1307161.42 227
59793.29
59175.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEVER/USDC
$ 0.001341 1698536.44 201
27458.06
13950.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LEVER/USDT
$ 0.001337 1690498.33 201
33160.38
51691.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LINK/USDC
$ 14.84 715783.23 389
2093009.94
2368316.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LINK/USDT
$ 9.25 216607.17 467
1385297.47
1417676.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 14.85 740170.78 395
1408479.63
2220676.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LINK/FDUSD
$ 14.84 728762.77 366
2016786.67
2328569.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LINK/USDC
$ 9.27 214939.68 467
1342199.64
1466758.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/ETH
$ 6.33 1750055.46 200
12971.83
215190.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LPT/USDT
$ 5.64 361431.85 189
24357.82
214923.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDC
$ 6.40 1632596.32 176
12972.28
215190.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LPT/USDC
$ 5.64 363692.97 189
24357.82
214923.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDT
$ 6.34 1669914.93 157
12972.28
215190.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LRC/USDC
$ 0.169364 80909.67 287
233572.82
219810.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/USDT
$ 0.169419 93692.43 287
233425.54
236426.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/USDC
$ 0.241288 1212821.86 270
142803.92
157036.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LRC/USDT
$ 0.238824 1239717.90 270
336470.56
345589.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LTC/USDP
$ 63.92 2478.30 375
2062486.50
2001080.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDC
$ 73.04 403668.96 394
2390804.46
2505834.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LTC/USDT
$ 73.09 480792.16 394
2344222.09
2506713.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LTC/EUR
$ 64.73 647.21 432
2062486.56
2001153.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDP
$ 67.40 17.79 341
2239343.09
2196229.62
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ - ۲۱:۵۶
LTC/EUR
$ 73.00 13439.39 395
2391609.74
2506713.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LTC/USDT
$ 63.97 146951.10 458
1874276.28
2111805.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/FDUSD
$ 73.05 398896.40 395
2344222.09
2506713.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/ETH
$ 1.02 2775355.58 251
225943.16
175145.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 1.02 1757250.60 270
225943.27
175145.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 0.407414 40391.01 185
19744.11
22150.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.02 1766027.91 270
225943.27
175145.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.407345 37237.92 185
19744.11
22150.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.02 8297760.97 278
225943.27
175145.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.407300 496733.31 181
19744.11
22150.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUNC/USDT
$ -573200.00 106197.77 327
60039.96
61587.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDT
$ 0.000180 1457569.60 370
682711.08
708076.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
LUNC/USDC
$ -572800.00 96826.85 327
60039.96
61587.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDC
$ 0.000180 1334082.97 370
684295.03
710006.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MANA/USDC
$ 0.495569 1668791.11 324
323087.99
435037.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MANA/USDT
$ 0.495846 1738400.60 324
323087.99
435037.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MANA/USDC
$ 0.299737 147613.57 213
208578.21
241455.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.299933 143231.15 261
116031.08
129267.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDC
$ 2.61 60262.94 305
55818.00
233023.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDC
$ 3.47 291585.91 330
66789.54
272952.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MASK/USDT
$ 2.61 294406.65 306
55818.00
233023.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.47 1181919.11 312
61955.87
272952.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MASK/USDT
$ 3.49 298386.94 330
66789.54
272952.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MASK/USDT
$ 2.61 60384.40 305
55818.00
233023.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.563062 672496.21 425
983178.06
946500.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/ETH
$ 0.852140 3685543.88 366
1630582.92
1656085.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MATIC/USDC
$ 0.562581 668801.00 425
1065826.38
999680.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.850378 4266152.71 375
1630582.92
1656085.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MATIC/USDC
$ 0.851104 4011247.70 375
1630582.92
1656085.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MIR/USDC
$ 0.013562 9020.91 113 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۹
MIR/USDT
$ 0.013571 9980.62 112 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۹
MKR/USDC
$ 1427.85 576727.66 360
505337.22
540865.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1347.16 818328.76 351
494485.95
456666.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
MKR/USDT
$ 1427.94 570860.22 360
505337.22
540865.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDC
$ 1347.37 841479.30 351
494485.95
457387.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.30 968285.10 317
391040.83
455071.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 1.02 158137.68 321
46759.77
67326.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 157287.60 320
46759.77
67326.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 2.30 973059.62 317
391040.83
456643.27
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
NMR/USDC
$ 12.18 265139.85 251
6000.93
30465.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NMR/USDT
$ 12.20 248898.56 251
7083.38
30509.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NMR/USDC
$ 14.70 819624.60 1
8755.27
7111.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
NMR/USDT
$ 14.72 837560.41 1
8755.27
7640.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OCEAN/USDC
$ 0.473080 667765.96 294
84103.03
90850.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OCEAN/USDC
$ 0.286340 187013.73 239
34251.57
67924.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCEAN/USDT
$ 0.286231 211070.86 239
34251.57
67924.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCEAN/USDT
$ 0.473048 690903.93 294
84103.03
91492.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OM/USDT
$ 0.025603 37056.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OM/USDC
$ 0.025688 41611.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OM/USDT
$ 0.025700 150856.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OM/USDT
$ 0.018500 6050.73 29
247.33
244.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.455050 106498.03 160
13673.69
10346.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.687063 1016816.91 141
23611.42
8463.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OMG/USDC
$ 0.454904 107814.26 160
13673.69
10346.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDC
$ 0.695676 1042640.12 141
23611.42
8463.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ONE/USDT
$ 0.015682 1620564.78 130
13918.28
13975.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ONE/USDT
$ 0.009341 112732.84 142
11989.42
30602.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDC
$ 0.009338 110687.66 142
11989.42
30602.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDC
$ 0.015663 1622684.37 130
13918.28
13975.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OP/USDT
$ 2.11 24703752.63 348
442440.86
651091.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OP/USDT
$ 2.11 6590793.06 269
395258.83
655323.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OP/USDC
$ 2.12 6511987.06 268
616842.71
682247.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OP/USDC
$ 1.25 981105.65 334
634698.81
576654.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/ETH
$ 2.12 5827242.89 325
389053.49
637363.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OP/USDT
$ 1.25 5265908.34 371
634698.81
586352.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 1.25 962054.25 334
634698.81
576654.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OXT/USDC
$ 0.078364 218977.51 202
57147.99
109053.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
OXT/USDT
$ 0.078407 213684.69 202
57147.99
109053.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PACT/USDT
$ -700300.00 1.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PACT/USDT
$ 0.000120 0.005870 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PACT/USDT
$ 0.000469 0.999981 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PACT/USDT
$ 0.000114 6.75 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PENDLE/USDT
$ 0.731940 174101.17 251
29546.44
50407.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PENDLE/USDT
$ 1.14 375341.74 382
48693.76
79962.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PENDLE/USDC
$ 1.15 383964.07 382
48693.76
79962.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PENDLE/USDT
$ 1.15 1631847.28 382
48693.76
79962.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PEOPLE/USDT
$ 0.012990 2451781.47 230
32971.73
133712.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PEOPLE/USDT
$ 0.012991 561557.80 228
31996.25
135262.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PEOPLE/USDC
$ 0.012984 571728.21 228
31996.25
135262.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PEOPLE/USDT
$ 0.009391 38281.62 231
9548.90
239890.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDC
$ 0.009388 38901.53 231
9548.90
239890.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.009390 456368.01 235
10786.13
268167.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1420000.00 2686323.25 255
108975.50
164683.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PEPE/USDT
$ -7E07 106638.11 192
13110.94
8846.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEPE/USDC
$ -1420000.00 3961.91 255
108975.50
164683.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PERP/USDC
$ 0.529870 20214.54 122 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PERP/USDC
$ 0.689679 400886.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PERP/USDT
$ 0.530058 19529.47 127 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PERP/USDT
$ 0.660041 391608.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -4E10 17978760.29 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -40002083200.00 2.96 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
POGAI/USDT
$ 0.000115 309974.16 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
POGAI/USDT
$ 0.000141 170734.01 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
POGAI/USDT
$ 0.000113 87121.87 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
POGAI/USDC
$ 0.000115 80407.88 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PRQ/USDT
$ 0.150214 30913.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PRQ/USDC
$ 0.157923 29292.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PYTH/USDT
$ 0.418290 42693.58 348
11356.65
25377.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PYTH/USDT
$ 0.415492 52225.48 348
11356.65
21219.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PZP/USDT
$ 0.419034 11642.75 1
3353.98
764.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PZP/USDT
$ 0.404420 113735.04 1
3412.00
764.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PZP/USDT
$ 0.192430 99.54 143 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PZP/USDC
$ 0.404232 10770.87 1
3353.98
764.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
PZP/USDT
$ 0.191840 15458.87 143 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QRDO/USDT
$ 0.037463 11004.50 167
6521.44
10778.59
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۵
QRDO/USDC
$ 0.037465 10361.73 167
6512.12
10763.33
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۵
RBN/USDC
$ 0.319851 6369.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
RBN/USDT
$ 0.319833 7207.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
RBW/USDT
$ 0.051284 84808.80 11
80.66
111.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
RBW/USDT
$ 0.012464 42095.03 2
2047.00
552.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDC
$ 0.001979 1169739.29 1
1989.04
16095.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001250 89395.99 82
309.13
4476.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002010 1056913.53 1
1989.04
16095.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDC
$ 0.001250 86781.91 83
309.13
6506.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.061996 2157030.19 321
53878.28
131489.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDC
$ 0.061824 2136731.03 321
54742.27
55379.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDC
$ 0.042562 228770.08 354
86332.80
80444.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رن
رن
Republic Protocol
REN/ETH
$ 0.061999 2106607.36 76
53878.34
131489.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.042532 229302.65 354
86332.80
80444.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REQ/USDC
$ 0.084959 41890.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
REQ/USDT
$ 0.084905 44782.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
REVV/USDC
$ 0.019711 470.18 1
486.41
5.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
REVV/USDT
$ 0.018970 299.16 1
486.41
5.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
REVV/USDT
$ 0.018977 13451.40 1
486.41
5.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.001810 10136.65 131
5464.32
7007.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDC
$ 0.001810 10240.54 131
5464.32
7007.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002650 87448.23 149
14802.74
11586.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDC
$ 0.002669 90289.23 149
14802.74
11586.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.509640 6764196.75 362
306041.72
312740.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.509687 1921024.31 356
304760.11
312740.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.301980 844441.23 347
190818.86
178646.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.509403 1895573.81 358
304760.11
312740.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.301936 131821.16 347
190818.86
178646.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SANTOS/USDC
$ 2.98 304320.42 155
941.35
887.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SANTOS/USDC
$ 2.62 30023.29 239
52496.60
40094.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SANTOS/USDT
$ 2.98 1157652.40 156
941.35
887.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SANTOS/USDT
$ 2.62 29870.19 239
52496.60
40094.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SANTOS/USDT
$ 3.05 296053.22 155
2635.00
887.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SANTOS/USDT
$ 2.62 178566.20 240
58991.88
48633.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDT
$ -9580000.00 20030934.95 338
2566181.90
2614250.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SHIB/USDC
$ -6970000.00 109960.62 271
1677628.24
1755230.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -9580000.00 1336420.58 372
2566181.90
2614250.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SHIB/USDT
$ -6970000.00 1544842.61 277
1761973.77
1833796.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/USDC
$ -9580000.00 1302112.36 333
2566181.90
2614250.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SHIB/USDT
$ -6970000.00 110224.10 271
1677628.24
1755230.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SKL/USDC
$ 0.041371 2047770.64 268
63422.63
170613.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SKL/USDT
$ 0.041385 2052308.07 297
63422.63
170613.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SKL/ETH
$ 0.040901 2447887.61 87
42952.63
170613.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SKL/USDC
$ 0.021246 211966.76 252
74813.01
88599.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKL/USDT
$ 0.021232 234193.89 252
74813.01
88599.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLIM/USDT
$ 0.236900 100831.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLIM/USDT
$ 0.040900 5806.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SLIM/USDT
$ 0.205819 36058.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLIM/USDC
$ 0.210202 25600.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLP/USDT
$ 0.003040 1780450.31 73
6247.28
21329.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLP/USDC
$ 0.003059 1876139.37 73
6247.28
21329.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLP/USDT
$ 0.001390 63680.30 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SLP/ETH
$ 0.003031 2552182.55 1
6461.69
24216.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SLP/USDC
$ 0.001410 79038.29 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDC
$ 4.29 3543633.11 266
424256.86
459469.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SNX/ETH
$ 4.30 3384801.16 229
424256.43
459469.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SNX/USDT
$ 4.30 3558999.39 268
424256.86
465162.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SNX/USDT
$ 2.07 3537815.30 283
195230.84
247377.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDC
$ 2.07 599306.64 288
195230.84
247377.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 4.29 15139623.59 269
424256.86
465162.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SNX/USDT
$ 2.07 643740.70 269
190132.36
229779.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 28.59 6089474.26 498
1689047.28
1472019.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 68.19 6005334.35 500
3972544.98
3884671.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SOL/USDT
$ 68.19 19810477.30 539
3763344.80
3645087.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SOL/USDC
$ 68.15 4233307.27 498
3849308.26
3884671.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SOL/USDC
$ 28.58 1167543.80 476
1468320.41
1472079.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 28.59 1289638.61 475
1518150.82
1472108.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STMX/ETH
$ 0.008546 1917115.67 1
19941.91
13210.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
STMX/USDT
$ 0.008621 1517829.05 226
51627.06
141120.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
STMX/USDC
$ 0.006349 407609.11 218
14758.65
71713.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STMX/USDC
$ 0.008646 1512198.27 226
50004.44
106105.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
STMX/USDT
$ 0.006371 369976.74 218
14758.65
71713.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/ETH
$ 0.654690 2330402.97 254
417697.01
534912.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
STORJ/USDT
$ 0.374749 460203.61 112
65251.20
95181.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDC
$ 0.653896 2560060.01 266
417697.01
534911.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
STORJ/USDC
$ 0.374621 447284.26 112
65251.20
95181.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/USDT
$ 0.655967 2595261.95 266
448039.96
513997.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SUDO/USDT
$ 0.324400 14372.10 76 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۹
SUDO/USDT
$ 0.225400 137.34 76 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUDO/USDT
$ 0.324425 4568.99 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۹
SUDO/USDC
$ 0.229028 5973.67 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۳۹
SUI/USDT
$ 0.652260 429086.28 218
270324.50
321564.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SUI/USDT
$ 0.652200 1615266.79 283
270324.50
290944.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SUI/USDT
$ 0.396200 334528.92 238
145770.68
164001.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 0.567962 76063.23 297
661479.43
678645.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 1.22 1296571.82 238
1272779.13
652063.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
SUSHI/USDC
$ 0.567780 72099.43 297
680181.38
678862.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDC
$ 1.22 1278524.60 238
1268165.66
1006033.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
T/USDC
$ 0.024389 525773.43 1
1746.01
721.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
T/USDT
$ 0.020002 130191.93 22
927.62
479.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
T/USDT
$ 0.024202 496336.07 1
1746.01
721.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TIA/USDT
$ 9.94 488868.19 354
331382.35
356183.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TIA/USDT
$ 10.01 50990.53 354
331382.35
356183.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TIP/USDT
$ 0.000782 85641.96 62
218.14
414.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIP/USDT
$ 0.000424 59174.81 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TIP/USDT
$ 0.000951 4.64 62
218.14
414.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIP/USDT
$ 0.000394 169868.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOKEN/USDT
$ 0.039450 916404.51 276
5238.10
5352.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOKEN/USDC
$ 0.039092 314026.92 274
5238.10
5352.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOKEN/USDT
$ 0.039124 307317.61 274
5238.10
5352.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOMO/ETH
$ 1.78 1560112.74 369
105525.62
96926.80
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۱:۰۸
TOMO/USDC
$ 1.79 1645633.91 359
76367.82
90295.21
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۱:۰۸
TOMO/USDC
$ 1.46 1052423.46 245
247727.65
265796.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TOMO/USDT
$ 1.46 1062060.18 245
247727.65
265796.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TOMO/USDT
$ 1.80 5.39 359
76367.82
90295.21
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۱:۰۸
TOMO/USDT
$ 1.79 123179.02 381
76367.82
91812.58
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۱:۰۸
TOMO/USDT
$ 1.46 4160968.24 245
247727.65
286529.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TON/USDC
$ 2.19 56356.40 243
1660.87
1641.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TON/USDT
$ 2.19 182157.37 243
1660.87
1641.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TON/USDT
$ 2.19 60998.31 243
1660.87
1641.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TON/USDT
$ 2.11 86378.52 277
4587.37
11183.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TOWER/USDT
$ 0.002509 28.94 50
176.43
193.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOWER/USDT
$ 0.002688 5317.28 53
176.43
193.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TOWER/USDC
$ 0.002688 4834.08 54
176.43
193.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 105.86 41586.61 244
50436.61
74437.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 105.75 266504.82 245
50436.61
74437.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TRX/USDC
$ 0.104311 197164.92 458
82239.38
154316.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TRX/USDT
$ 0.104370 187904.92 458
72432.12
154316.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TRX/USDC
$ 0.091273 133866.12 468
311713.28
317821.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/USDT
$ 0.091304 123376.15 467
311713.28
318753.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TURBO/USDT
$ 0.000400 3551183.60 313
26774.49
21649.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TURBO/USDC
$ 0.000400 1369428.33 318
26774.49
21649.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
TURBO/USDT
$ 0.000400 1324111.40 318
26774.49
21649.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UMA/USDT
$ 1.99 282641.04 169
10802.97
12651.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UMA/USDC
$ 1.99 280340.37 169
10802.97
12651.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UNI/USDT
$ 4.10 5356419.15 441
881429.38
876681.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDC
$ 6.19 1225570.46 368
262184.52
316157.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UNI/USDT
$ 6.19 4207977.47 409
262184.52
316157.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UNI/USDC
$ 4.10 1801686.74 428
880638.73
876681.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/USDT
$ 4.10 1844052.15 427
881429.38
876681.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNI/ETH
$ 6.21 1029732.42 204
262184.08
316157.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
UNI/USDT
$ 6.20 1232358.06 368
262184.52
316157.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/FDUSD
$ 1.00 1997.75 523
2018039.41
2037982.44
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.994862 1211.26 264
2000494.34
2313450.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۱:۵۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999422 1046.30 497
2063649.46
2149706.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 635.89 521
2130253.06
2098369.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999973 50071.00 189
2094346.22
2098369.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 1748.15 496
2063817.45
2149706.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VEGA/USDT
$ 1.22 10491.92 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VEGA/USDC
$ 1.21 12910.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VEXT/USDT
$ 0.356848 0.271204 5
69.28
16.00
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ - ۲۲:۰۱
VEXT/USDT
$ 0.370599 288111.46 3
58.35
4.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VEXT/USDT
$ 0.486250 231.88 12
53.11
100.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VEXT/USDT
$ 0.480339 101048.77 10
53.11
100.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VIC/ETH
$ 1.78 1560112.74 283
48522.69
41118.54
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۲۱:۵۳
VIC/USDT
$ 0.987900 796869.41 329
5223.33
20465.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VIC/USDC
$ 1.79 1645633.91 279
48522.69
41118.54
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۲۱:۵۳
VIC/USDT
$ 1.26 6301.68 164
759.92
797.12
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
VITE/USDT
$ 0.017262 65753.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
VITE/USDC
$ 0.017252 57040.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WILD/USDT
$ 0.525969 35443.09 1
3121.84
4169.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WILD/USDC
$ 0.527643 35732.67 1
3121.84
4169.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WLD/USDT
$ 1.62 59312.95 304
260969.91
346875.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WLD/USDT
$ 2.46 1901656.88 270
478871.96
814478.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WLD/USDT
$ 2.45 435957.55 270
478871.96
814478.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WLD/USDT
$ 1.62 516614.70 308
260969.91
346875.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WNCG/USDT
$ 0.055410 12673.20 3
4.18
1346.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WNCG/USDT
$ 0.101016 44648.99 150
2.21
8313.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WNCG/USDT
$ 0.101010 99424.52 177
2.21
8313.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WNCG/USDT
$ 0.055761 6.25 3
4.18
1346.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000292 188053.46 210
742.35
2606.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WOJAK/USDT
$ 0.000302 700699.40 210
742.35
2606.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WOJAK/USDC
$ 0.000295 192208.52 210
742.35
2606.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
WOJAK/USDT
$ 0.000111 98753.78 185
2647.60
12881.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.238822 99673.57 209
25632.37
54326.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDC
$ 0.238689 93450.10 209
25632.37
54326.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.177621 29339.49 188
19151.08
73282.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDC
$ 0.177363 33786.99 188
19151.08
73282.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XAUT/USDT
$ 2005.71 1012.98 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
XAUT/USDC
$ 2003.77 1190.32 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
XAUT/USDT
$ 8.35 0.016709 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/ETH
$ 157.21 1660887.75 307
624512.71
725486.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 157.10 2407233.05 308
753243.18
829880.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 158.72 9813.25 302
624512.71
725486.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/USDT
$ 169.02 22888.34 277
176658.90
608306.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
XMR/USDT
$ 168.90 1184164.98 281
184422.84
607890.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
XMR/ETH
$ 170.13 241288.54 279
184241.30
608037.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.620900 1858599.49 460
1098127.20
1137398.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.620181 2652467.19 440
1019794.27
1023652.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.517358 778213.12 475
1254936.16
1056730.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.658730 1386.08 464
1098127.82
1044446.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.620527 2917246.19 449
1080693.83
927627.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.516121 1321781.83 484
992837.01
831945.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.620530 15355363.01 466
1070597.62
1002004.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.626700 27542.00 465
1081003.61
1003440.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.523143 4.19 484
1035408.38
865995.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/FDUSD
$ 0.620262 2783045.80 465
1072483.19
1003440.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.515987 1366799.05 483
992837.01
831945.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.522934 20752.00 484
1051722.00
894712.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.515930 8049505.20 485
997017.49
977419.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.654072 143427.47 233
304116.65
483681.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDC
$ 0.880590 1254713.33 243
25838.66
15680.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.881090 1270816.33 243
14492.34
34480.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
YFI/USDT
$ 8539.42 6603920.24 206
40712.60
304307.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
YFI/USDT
$ 5207.99 1258908.51 235
21856.34
396941.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/USDC
$ 5204.95 144439.43 235
21856.34
394070.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFI/ETH
$ 8545.03 1434620.17 199
40709.13
304307.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
YFI/USDT
$ 8545.95 1537029.71 206
40712.60
304307.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
YFI/USDC
$ 8576.83 1519187.79 206
40709.13
304307.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.228000 889137.06 181
50673.96
92510.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.228025 124301.79 156
50673.96
92510.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDC
$ 0.227952 123791.97 156
50673.96
92510.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.349032 917895.27 207
29399.48
65946.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDC
$ 0.351836 985174.47 207
29399.48
147530.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.349000 4840898.83 233
29399.48
65946.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZIL/USDC
$ 0.022689 1358258.04 221
36278.59
35097.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZIL/USDC
$ 0.016986 135005.01 173
14946.54
243767.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZIL/USDT
$ 0.022582 1357897.42 221
36278.59
35097.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZIL/USDT
$ 0.016992 135356.13 173
14946.54
243767.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/ETH
$ 0.385077 1982032.62 254
54262.81
219495.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZRX/USDT
$ 0.217724 429985.64 278
31649.45
125672.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/USDC
$ 0.381123 1939775.20 263
54263.58
217154.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZRX/USDC
$ 0.218754 411458.93 278
31649.45
125672.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZRX/USDT
$ 0.384747 1895269.74 263
54263.58
219496.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZTX/USDT
$ 0.031754 312695.59 216
4245.86
8523.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZTX/USDC
$ 0.032204 302723.46 216
4245.86
8523.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲
ZTX/USDT
$ 0.032219 937105.30 217
4245.86
8523.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۳۲

مشخصات BTSE

توضیحات

نظرات BTSE