خبر
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
86.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۵۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1794.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۵۹
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.079109
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۵۹
EOS ایاس
EOS
قیمت دلاری
1.05
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۵۹

قیمت ارزهای دیجیتال در مرکاتوکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
0XBTC/ETH
$ 0.132708 108686.68 13
47.29
2.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
0XBTC/BTC
$ 0.141950 21289.27 1
5.58
1.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
7E
7E/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
A/ETH
$ 0.002452 0 1
0.156577
15.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
A/BTC
$ 0.006683 0 1.24
47.55
6.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/ETH
$ -366000.00 0 4.30
16.92
10.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/BTC
$ 0.000174 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
ABST/ETH
$ -309756.24 3.10 0
2980.24
317.11
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ - ۱۳:۰۵
ABST/TUSD
$ -331537.02 0 1.43
3.36
50.76
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ - ۱۳:۰۵
ABST/BTC
$ 0.000418 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ - ۱۳:۰۵
ADI/BTC
$ 0.000267 9255.27 0
4.14
25.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADI/ETH
$ 0.000274 72127.79 1.88
13.55
135.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/BTC
$ 0.668313 0 0.813556
0.825823
0.652818
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/ETH
$ 0.365989 0 1.02
1.31
1.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AET/BTC
$ 0.001871 0 0
0.326619
0.156659
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AET/ETH
$ 0.001171 0 0
0.544794
2.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMB/BTC
$ 0.070841 12143.54 1
1.69
1.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMM/BTC
$ 0.002406 5848.67 7.76
7.92
37.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMM/ETH
$ 0.002287 73084.12 1
0.341696
10.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APC/BTC
$ 0.000267 0 0.788738
110.59
1.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARAW/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
ARAW/ETH
$ -183000.00 0 0
2188.36
31.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARCT/BTC
$ 0.000802 0 0
15.81
3.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARNX/BTC
$ 0.000267 0 0
1092.95
11.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARNX/ETH
$ -183000.00 0 3.53
38.29
0.032252
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARO/BTC
$ 0.000267 0 4.79
434.35
116.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARO/ETH
$ -183000.00 0 0.575955
4.09
80.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATL/ETH
$ 0.021758 0 4.34
344.82
70.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUX/ETH
$ 0.000531 0 2.71
10.69
0.568334
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUX/BTC
$ 0.000535 27771.16 5.96
2.43
0.012948
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVT/ETH
$ 0.792727 0 11.03
15.40
3.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
BALI/BTC
$ 0.003208 7506.57 2
6.03
0.481477
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAN/XNO
$ 0.005155 2236.86 9
65.48
53.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAN/BTC
$ 0.004812 40.08 61
24.90
144.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAN/XRB
$ 0.016151 13598.12 48
629.77
38.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۲۲:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.202098 27600.17 1
10.68
11.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEET/BTC
$ 0.000267 0 0
52.81
1.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEET/ETH
$ -366000.00 0 2.79
29.80
22.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BELA/BTC
$ 0.000267 0 3.34
5.66
1.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BHIG/BTC
$ 0.031010 387.42 2.30
8.68
12.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNANA/USDC
$ 0.065966 386.83 1
15.64
14.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNANA/ETH
$ 0.083153 52181.99 1
214.66
0.235803
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNANA/BTC
$ 0.073247 75060.16 2
156.47
27.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOMB/ETH
$ 0.074607 98042.44 1
3.73
72.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOMB/BTC
$ 0.100247 49875.34 8
34.37
7.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BON/BTC
$ 0.000802 0 0
0.711461
7.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOUTS/BTC
$ 0.000267 0 1.77
7.53
70.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOUTS/ETH
$ -732000.00 0 1.48
62.63
17.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BSOV/ETH
$ 0.007028 0 0.340543
0.444524
42.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTB/ETH
$ 0.000238 0 2
5.40
4.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTB/BTC
$ 0.001604 0 5.36
9.29
0.060655
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 24116.80 247438.77 2
133.66
1861.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 27928.05 27048.12 4
206.30
239.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/TUSD
$ 27366.95 230522.30 1
1055.60
1932.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTR/BTC
$ 0.002673 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTW/BTC
$ 0.001069 68554.22 3.10
4.80
1.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTW/ETH
$ 0.001391 22834.74 2.99
13.17
12.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTZC/USDC
$ -255500.00 0 1
0.232573
85.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTZC/ETH
$ -183000.00 0 0.779437
0.056694
0.214578
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BURN/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۲۶
BURN/ETH
$ -183000.00 0 0
5.81
131.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/USDC
$ 1.02 4244.40 157
1236.64
997.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BXR/BTC
$ 0.009891 403.45 13
51.86
2.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BXR/ETH
$ 0.007393 476.70 8
471.60
0.362999
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAJ/USDC
$ 3.49 0 60
6.66
17.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAJ/BTC
$ 0.801976 0 9
7.06
9.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBET/BTC
$ 0.000267 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کریپتو باکس
کریپتو باکس
CRYPTOBUCKS
CBUCKS/ETH
$ 0.073311 0 0
6735.56
45.33
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
کریپتو باکس
کریپتو باکس
CRYPTOBUCKS
CBUCKS/BTC
$ 0.048778 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CCN/ETH
$ -183000.00 0 3.44
448.27
39.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CCN/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
CCO/ETH
$ 0.010669 74.45 1
0.703866
23.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CCO/BTC
$ 0.015505 0 1
7.15
26.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CDASH
CDASH/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CDT/ETH
$ 0.068129 67109.42 0
289.77
623.41
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CDT/BTC
$ 0.059745 61095.81 0
1.86
988.81
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CHG/BTC
$ 0.391637 0 1
129.64
37.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLOAK/BTC
$ 4.33 0 0
0.839307
0.020143
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CMIT/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
CMIT/ETH
$ -183000.00 0 0
7.71
3.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COB/BTC
$ 0.000267 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کوو چین
کوو چین
Couchain
COU/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
کوو چین
کوو چین
Couchain
COU/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CTRT/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTRT/BTC
$ 0.000288 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۵۱
CVC/ETH
$ 0.106301 48937.26 15
73.12
16.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/BTC
$ 0.119494 54078.16 3
8.67
0.738123
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CYL/BTC
$ 0.001604 0 3.94
4.54
15.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CYL/ETH
$ 0.001757 100116.08 1
0.247704
0.007710
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CYMT/BTC
$ -2243942.21 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
CYMT/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 47.89 112105.30 1
610.80
173.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/ETH
$ 0.025894 96347.64 29
5.44
8.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATP/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۱
DATP/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCN/USDT
$ -3820000.00 0 1
60.63
77.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCTO/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCTO/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
دلتا فایننس
دلتا فایننس
Delta Financial
DELTA/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
دلتا فایننس
دلتا فایننس
Delta Financial
DELTA/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
DGMT/USDT
$ -196500.00 0 0.067992
113.94
65.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGMT/ETH
$ -183000.00 0 0
0.441889
2.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGTX/ETH
$ -525800.00 4.03 59
2030.57
479.23
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ - ۲۳:۱۰
DGTX/BTC
$ 0.000260 0 8.96
222.41
2.91
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ - ۲۳:۱۰
DIGEX/BTC
$ 0.000267 0 0
207.96
0.352335
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIME/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
DIME/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DINGO/USDT
$ -1E08 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آگرلو
آگرلو
Agrello
DLT/BTC
$ 0.000802 9124.35 7.71
71.16
142.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DNT/ETH
$ 0.029609 150050.10 1
338.72
2.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DNT/BTC
$ 0.030208 23405.37 1
1.09
0.272961
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.028336 0 3
79.63
887.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOPE/BTC
$ 0.001604 0 2.15
3.54
4.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DSR/BTC
$ 0.002406 0 0
4.81
5.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYNMT/ETH
$ 0.000823 23714.06 8
12.45
27.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYNMT/BTC
$ 0.001871 9843.08 1
0.937726
0.001129
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EBTC2
EBTC2/ETH
$ 0.449192 0 0
863.96
139.22
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
ELD/ETH
$ 0.000165 0 0.290655
14.91
0.200326
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELD/BTC
$ 0.000208 0 0
0.744352
91.20
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
ELTCOIN/BTC
$ 0.000535 0 0
170.79
1.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELTCOIN/ETH
$ 0.000274 9124.49 2.46
13.73
1.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELY/BTC
$ 0.000585 0 1.54
3.24
0.202631
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ - ۲۱:۲۹
ELY/ETH
$ 0.000415 0 22
0.187236
405.26
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ - ۲۱:۲۹
ENG/ETH
$ 0.010486 90526.96 4
0.449270
0.870425
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENG/BTC
$ 0.007485 41720.87 5
19.12
16.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/ETH
$ 1.05 377909.83 2
243.21
265.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/BTC
$ 1.01 300799.05 13
30.22
34.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOST/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERC20/BTC
$ 0.000292 0 0
129667.90
1437.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
ERC20/ETH
$ -120652.96 36.20 4.84
471882.65
50939.51
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۱۲:۵۸
ERC20/TUSD
$ -130057.77 116.69 3.04
1.28
110.50
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۱۲:۵۸
ERO/BTC
$ 0.000267 0 3.92 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESCE/ETH
$ -549000.00 650.30 0
94092.57
42405.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESCE/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۱
ESH/ETH
$ 0.001043 0 0.238661
2.41
1.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESH/BTC
$ 0.005079 0 1.20
0.460191
43.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETGP/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
ETGP/ETH
$ -183000.00 0 6.86
286.40
36.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/TUSD
$ 2028.52 58796.60 23
796.53
1.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1735.40 235748.02 7
7.75
310.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1794.50 6382774.72 155
1626.19
11597.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/LTC
$ 1748.36 86397.45 3
255.72
3.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1853.16 41797.27 4
678.55
132.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHO/BTC
$ 0.009089 13538.24 2
9.18
21.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHO/ETH
$ 0.006734 30371.81 1
0.297875
35.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHPLO/ETH
$ 0.000220 0 4.06
25.54
4.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHPLO/BTC
$ 0.000802 0 3.34
55.22
489.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVC/BTC
$ 0.000535 0 8.31
4.59
10.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVC/ETH
$ 0.000640 3568.32 3.58
27.29
0.230597
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVN/ETH
$ 0.000476 0 4.11
168.81
0.377190
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVN/BTC
$ 0.000267 0 3.56
157.26
36.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVX/BTC
$ 0.009356 5896.76 13
4.67
4.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXO/ETH
$ 0.005600 0 0.961546
141.30
32.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXO/BTC
$ 0.004277 0 0
4.56
13.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXRN/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
EXRN/ETH
$ -183000.00 0 0
448.11
0.113512
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EZW
EZW/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
EZW
EZW/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
F1C/ETH
$ 0.000128 14454.39 3.92
11.68
1.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
F1C/BTC
$ 0.000267 0 0
6.12
15.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FBN/ETH
$ -549000.00 0 4.23
21.96
148.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/BTC
$ 0.000267 0 0.650038
28.56
60.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/ETH
$ -915000.00 0 2.40
4.49
15.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FEX/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FEX/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۵۶
FLOKI/USDT
$ -352400.00 361.42 0
84.38
7.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FREE/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FREE/TUSD
$ -16000000.00 0 4
5.17
28.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTXT/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTXT/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۱
FUZE/ETH
$ 13.75 27293.12 2
1.03
32.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUZE/BTC
$ 6.89 5619.91 1
16.87
2.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEX/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNO/BTC
$ 53.45 0 2.49
213.41
1396.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOLD/ETH
$ 0.005984 49478.72 1
23.69
55.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOLD/BTC
$ 0.008287 6855.96 3.37
12.87
0.614059
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۲۶
GRT/ETH
$ -180791.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
GTF/BTC
$ 0.000267 0 0
2921.90
0.298749
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTF/ETH
$ -183000.00 0 0
658.17
0.378533
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTF/USDT
$ -8800000.00 0 4
1232.21
1095.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAND/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAVY/BTC
$ -1905764.62 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
HAVY/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HB/ETH
$ 0.000238 0 1.16
10.37
127.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HB/BTC
$ 0.000267 0 0
0.235034
9.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HELP/ETH
$ 0.000110 0 0.459072
2.67
4.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HELP/BTC
$ 0.000267 7526.59 0
2.34
1.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HERB/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۵۶
HERB/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMQ/BTC
$ 0.002406 22024.02 5.80
18.01
67.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMQ/ETH
$ 0.001043 1686.94 1
0.174347
8.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هلپِر سرچ توکن
هلپِر سرچ توکن
Helper Search Token
HSN/ETH
$ 0.000163 0 0
8771.96
67.96
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
هلپِر سرچ توکن
هلپِر سرچ توکن
Helper Search Token
HSN/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
IBTC/BTC
$ 0.000267 0 0
381.37
55.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IBTC/ETH
$ 0.000146 0 4.90
2.90
0.600646
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICH/USDT
$ 0.000556 0 1
18.58
106.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICH/BTC
$ 0.001337 0 2.50
16.02
8.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IETH/BTC
$ 0.133663 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IG/BTC
$ -958036.16 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۵۱
IG/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMT/ETH
$ -366000.00 0 6.01
49.15
4257.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMT/BTC
$ 0.000267 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INEX/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INEX/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
INNBC/ETH
$ -144200.00 0 0 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۱۹:۳۷
INXT/BTC
$ 0.348592 221648.30 45
74.44
1136.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INXT/ETH
$ 0.295939 0 1
122.64
177.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/BTC
$ 0.000267 0 0.126331
3.42
3.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/ETH
$ 0.000110 0 0.936950
2.42
9.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JET/BTC
$ 0.001337 42559.83 6.59
2.78
1.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جوین ونچر
جوین ونچر
Joint Ventures
JOINT/BTC
$ 0.000267 0 1.54
0.887537
5.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جوین ونچر
جوین ونچر
Joint Ventures
JOINT/ETH
$ -366000.00 0 3.03
0.423578
140.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JOL/BTC
$ 0.000267 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JOL/USDC
$ -110400.00 0 1
306.16
498.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIN/ETH
$ -181300.00 0 14.28
35450.56
18576.61
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۱۱:۵۸
KIN/USDT
$ -4400000.00 878.45 2
54.54
32.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLKS/BTC
$ 0.000267 0 2.03
2.88
1.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNDC/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
KNDC/ETH
$ -183000.00 0 6.70
731.06
468.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNT/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
KNT/ETH
$ -366000.00 0 0.962152
12.32
109.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KXC/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KXC/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
LCC/BTC
$ 0.002941 0 14.08
23.59
119.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEDU/BTC
$ 0.006950 0 2.64
32.90
2125.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEDU/ETH
$ 0.000439 0 6.77
53.08
75.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BTC
$ 5.59 55408.73 2
31.43
37.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/ETH
$ 5.32 177457.24 20
134.66
2.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 86.31 1718368.13 41
76229.98
455.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTK/TUSD
$ -2E08 0 5.86
200.07
365.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYRA/BTC
$ 0.001337 0 3.74
4.88
23.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/BTC
$ 0.548017 49819.23 16
46.49
58.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/ETH
$ 0.476975 87436.98 60
27.21
106.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBE/BUSD
$ 0.030589 1902.98 3
9.44
6.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFTU/ETH
$ -183000.00 0 1.21
-370900.00
-12000000.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFTU/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
MICRO/ETH
$ -366000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MNC/BTC
$ 0.000190 0 0.632225
0.723491
14.46
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
MNC/ETH
$ 0.000399 0 0.407604
7.25
14.50
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
MOLK/ETH
$ -183000.00 0 0.779648
21.65
0.087855
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOLK/BTC
$ -768594.71 0 0
7.95
0.946694
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
مونتا
مونتا
Monetha
MTH/ETH
$ 0.006899 55767.32 1
2.89
0.492212
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مونتا
مونتا
Monetha
MTH/BTC
$ 0.005881 60560.05 87
2.88
17.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
N8V/BTC
$ 0.004277 0 1.97
1.38
4.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NANJ/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۵۶
NANJ/ETH
$ -183000.00 0 7.79
444.08
0.265021
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NAVY/ETH
$ -549000.00 0 0.335750
3.19
4.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NAVY/BTC
$ 0.000267 0 0
593.31
136.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NDX/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
NEXO/BTC
$ 0.579829 95633.37 85
27.12
1340.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEXO/ETH
$ 0.685790 6614.94 3
457.68
1404.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NIX/ETH
$ 0.008930 0 1.27
4.04
16.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NIX/BTC
$ 0.009356 0 2.72
1.04
10274.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NOTE/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
NOTE/ETH
$ -183000.00 0 3.02
35.99
26.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NRG/BTC
$ 0.085011 60440.06 1
5.71
3.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NRP/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NRP/BTC
$ 0.000154 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۵۱
NSD/ETH
$ 0.000988 5088.61 3.07
19.76
0.495078
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NSD/BTC
$ 0.001069 0 0.805592
4.94
21.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NTK/ETH
$ -183000.00 0 0
2891.89
97.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NTK/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
OBTC/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OLXA/ETH
$ -497100.00 0 3.81
0.942298
0.352894
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - ۲۱:۴۸
OLXA/BTC
$ 0.000230 0 0
11628.06
0.692615
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - ۲۱:۴۸
OMG/BTC
$ 1.53 15266.93 1
155.57
12.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/ETH
$ 0.981509 183198.53 55
57.61
13.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPCT/BTC
$ 0.005881 0 2.20
3.03
23.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPCT/ETH
$ 0.011016 0 1.90
5.33
42.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OTB/BTC
$ 0.001871 13105.40 4.08
19.03
0.935639
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OTB/ETH
$ 0.000640 0 1.07
26.81
1.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAR/ETH
$ 0.000311 123712.34 4.33
4.67
5.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAR/BTC
$ 0.000267 0 0.288887
57.41
5.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAYX/ETH
$ -183000.00 0 0
61.12
28.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAYX/BTC
$ 0.000163 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
PKG/ETH
$ -183000.00 0 2.51
23.74
124.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PKG/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
PKT/ETH
$ 0.005435 39205.27 1
15.63
138.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PKT/BTC
$ 0.004812 23445.45 6.74
102.44
0.384278
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLBT/BTC
$ 0.294058 0 2.24
4.13
84.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLBT/ETH
$ 2.08 0 3.46
294.43
239.56
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۲:۰۶
PLF/ETH
$ 0.001665 0 1
82.98
0.281537
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLF/BTC
$ 0.001604 0 2
144.79
16.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PPT/BTC
$ 0.028604 56303.80 1
19.43
9.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PPT/ETH
$ 0.030194 96240.81 9
4.10
153.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRIX/BTC
$ 0.042505 13383.27 9
21.88
35.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PTM/BTC
$ 0.012030 23006.08 1
0.312802
0.348894
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PWR/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PWR/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۰۸
PYRO/ETH
$ -183000.00 0 2.10
0.731643
54.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PYRO/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۲۶
QCH/ETH
$ 0.017348 0 2.09
21.40
18.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QCH/BTC
$ 0.020851 0 2.03
12.83
6.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QUIN/ETH
$ -183000.00 0 0
12.48
2.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAE/ETH
$ 0.113523 0 3.43
106.25
109.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 11.09 0 1
18.17
0.798094
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REQ/ETH
$ 0.128773 91821.89 6
29.19
88.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RET/BTC
$ 0.000154 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۵۱
RET/ETH
$ -366000.00 0 0
209.39
43.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REV/BTC
$ 0.000535 23720.65 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ROX/USDC
$ 0.000700 0 1
29.20
13.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ROX/BTC
$ 0.000267 0 0.553199
4.72
80.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
S4F/BTC
$ 0.000802 0 6.47
64.34
4.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
S4F/TUSD
$ 0.000186 0 0.943415
98.72
4.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
S4F/ETH
$ 0.000183 0 3.19
3.51
0.481405
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SCC/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
SCC/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SET/ETH
$ 0.003385 0 0.249860
6.19
3.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SET/BTC
$ 0.160681 0 0
4.33
2.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۲۱:۵۰
SHVR/BTC
$ 0.000267 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKB/BTC
$ 0.000267 0 0
685.39
0.478751
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKB/ETH
$ -549000.00 0 5.34
1.61
5462.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKIN/ETH
$ 0.000494 0 4.46
6.48
6.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKIN/BTC
$ 0.000802 0 2.61
17.20
10.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKRT/BTC
$ 0.007134 0 1.92
0.108673
21.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۱۲:۲۶
SOUL/ETH
$ 0.000622 0 7.39
44.42
0.266854
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOUL/BTC
$ 0.000267 0 4.73
105.15
144.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STEEP/BTC
$ 0.000267 0 5.45 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STM/ETH
$ 0.018466 0 0
240.82
694.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STM/BTC
$ 0.011762 0 0
3.08
30.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRM/BTC
$ 0.011495 3220.16 3
6.39
2.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRM/USDT
$ 0.012532 1455.50 4
17.43
2.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TCAT/ETH
$ -183000.00 0 0.022405
0.026699
2.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TCH/ETH
$ -732000.00 0 5.52
8.51
3.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TCH/BTC
$ 0.000267 0 0
34.55
114.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترو دک
ترو دک
TrueDeck
TDP/ETH
$ 0.001116 0 6
9.59
528.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترو دک
ترو دک
TrueDeck
TDP/BTC
$ 0.000802 0 1.99
5.33
15.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TENT/ETH
$ 0.088661 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TENT/BTC
$ 0.017643 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TIK/USDT
$ 0.270110 0 0
2.05
0.115724
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TIK/ETH
$ 0.514451 0 202
3535.32
0.713936
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TIOX
TIOX/ETH
$ 0.002441 0 0
474.50
1.18
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
TIOX
TIOX/BTC
$ 0.051826 0 0
8.57
35.62
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
تاچ کن
تاچ کن
TouchCon
TOC/ETH
$ 0.002592 0 109
28.83
173.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
تاچ کن
تاچ کن
TouchCon
TOC/BTC
$ 0.005621 0 2.14
104.33
575.21
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۰:۱۶
TOTO/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TOTO/BTC
$ -4905492.46 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۴۷
TRAT/ETH
$ 0.004026 0 21
1083.72
3992.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/BTC
$ 0.077524 71079.11 10
330.10
303.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/ETH
$ 0.079109 975264.27 1
10.76
0.436111
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRXC/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TTN/BTC
$ 0.000267 0 2.84
69.20
7.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TTN/ETH
$ -549000.00 0 1.47
0.398108
127.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TV
TV/BTC
$ 0.340834 0 0
8.37
177.72
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
TVNT/ETH
$ 0.003715 0 0.210129
12.21
0.134058
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TVNT/BTC
$ 0.002139 0 2.34
0.411517
2.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNIFY/BTC
$ 0.000267 0 0.189430
323.23
25.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 1.00 17158.12 3
136.49
63.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VDG/ETH
$ 0.000201 87208.69 22.08
0.322073
40.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VDG/BTC
$ 0.000267 0 0
6875.61
0.000631
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VERI/BTC
$ 17.65 491.62 74
433.20
18.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VERI/ETH
$ 19.57 2761.07 56
1725.11
2137.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VIKKY/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VIKKY/BTC
$ 0.000154 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۸:۵۱
VOISE
VOISE/BTC
$ 0.000305 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
وری سیف
وری سیف
VeriSafe
VSF/ETH
$ -180791.06 0 0
235.77
34.78
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
وری سیف
وری سیف
VeriSafe
VSF/BTC
$ 0.000293 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
وب نتورک
وب نتورک
WAB Network
WAB/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وب نتورک
وب نتورک
WAB Network
WAB/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
WIX/ETH
$ 0.000146 0 2.46
7.60
6.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WIX/BTC
$ 0.000267 0 0.044308
0.009689
0.204708
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WTN/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XAUR/BTC
$ 0.020851 16463.91 5
49.20
751.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XBC/ETH
$ 2.79 474.41 0
0.222636
15.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XBC/BTC
$ 3.96 149.65 4
33.49
18.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XBI/BTC
$ 0.006683 0 1.67
15.40
2.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XBI/ETH
$ 0.007448 0 2.02
486.41
39.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDC/USDC
$ 0.030000 0 1
413.02
1538.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDC/BTC
$ 0.033627 0 103
86.14
9575.27
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ - ۱۰:۵۹
XDC/ETH
$ 0.031841 649873.93 98
6.22
276.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLAB/USDT
$ -7E06 0 3
255.71
36.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/BTC
$ 5647.04 0 1.73
1.74
21.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XNO/ETH
$ 0.775867 73484.40 1
224.06
9.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XNO/BTC
$ 0.672858 184154.29 3
57.63
66.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XOV/ETH
$ -183000.00 0 1.90
15.89
1.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XOV/BTC
$ 0.000209 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۰
XRB
XRB/ETH
$ 5.63 148550.67 28
1.03
0.710551
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۲۲:۵۱
XRB
XRB/BTC
$ 5.33 393013.41 1
109.06
229.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۶
XRB
XRB/DOGE
$ 20.00 198879.13 177
166.01
1.65
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۰
XUEZ/BTC
$ 0.001337 26202.79 1
18.71
0.534651
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XUEZ/ETH
$ 0.001391 0 0.897696
1.59
0.850702
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YLC/BTC
$ 0.000802 0 2.47
29.43
325.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YLC/ETH
$ 0.000769 23972.90 1
7.69
7.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YUKI/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۴۲
YUKI/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/BTC
$ 40.11 0 70
46.45
33.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZNT/ETH
$ -183000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZNT/BTC
$ 0.000208 0 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۳:۵۶
ZRX/ETH
$ 0.247537 173201.67 58
245.66
4.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/BTC
$ 0.230167 90564.88 10
40.24
43.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZUM/ETH
$ -366000.00 0 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZUM/BTC
$ 0.000292 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۷:۲۶
ZUM/USDT
$ -180200.00 0 1
10.27
24.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات Mercatox

توضیحات

نظرات Mercatox

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین