خبر
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
77.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
17298.13
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1284
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.396691
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۲

قیمت ارزهای دیجیتال در لیکه اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADA/CHF
$ 0.317686 564.14 289
99784.07
101623.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ADA/USDT
$ 0.317000 0 289
99782.19
100677.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ADA/BTC
$ 0.362808 0 224
99779.98
98984.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ADA/GBP
$ 0.315676 0 290
845881.38
862407.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ADA/ETH
$ 0.373623 0 371
1086780.80
965387.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ADA/EUR
$ 0.314566 0 289
99795.43
103561.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/USDC
$ 102.73 0 376
710845.69
710394.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/EUR
$ 114.14 0 158
75611.04
75611.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/USDT
$ 111 0 182
75553.01
75553.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/BTC
$ 96.75 0 242
75553.01
979015.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/CHF
$ 117.30 0 201
75553.01
75553.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BCH/GBP
$ 124.74 0 160
75611.04
691244.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/GBP
$ 17247.83 0 284
540520.21
537536.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/JPY
$ 17032.73 0 202
534529.87
445728.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/EUR
$ 17298.13 51.53 315
635787.24
646064.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/USDT
$ 17231.50 57.17 462
635633.39
634325.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/CHF
$ 17351.98 2846.69 311
636503.45
645128.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
BTC/USDT
$ 17392.20 267.49 310
636083.17
639543.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.101159 0 334
1574577.69
1568020.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/CHF
$ 0.099559 10.03 124
245899.69
245899.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.093735 0 135
245899.69
245899.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.100560 0 1
245899.69
245899.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.101940 0 208
245899.69
245899.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.117720 0 289
1810939.45
1872584.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/ETH
$ 5.49 0 382
1006371.09
126123.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/GBP
$ 6.42 0 294
1042262.27
1098938.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/BTC
$ 5.54 0 361
124554.69
125596.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/EUR
$ 5.93 0 294
1010938.97
129019.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/CHF
$ 5.47 2.68 294
125406.21
127098.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
DOT/USDT
$ 5.47 0 294
125405.66
126194.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ETH/BTC
$ 1283.17 1172.97 443
794336.35
792288.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ETH/EUR
$ 1271.03 30.15 312
794537.54
808226.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ETH/USDT
$ 1284 5851.83 312
794541.73
800850.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ETH/GBP
$ 1270.70 0 288
739116.85
3365825.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ETH/CHF
$ 1281.47 5248.08 313
796398.22
798985.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
HVN/BTC
$ 0.000861 0 14
23.59
24.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
HVN/EUR
$ 0.000844 0 1
5.33
2.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/EUR
$ 7.50 0 201
883220.75
132812.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/BTC
$ 6.91 0 376
981667.14
1110505.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/ETH
$ 7.75 0 365
927760.24
1022386.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/USDT
$ 7.68 0 207
120624.60
132812.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/CHF
$ 6.90 0 138
120624.60
132812.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LINK/GBP
$ 7.41 0 297
886605.46
972771.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LKK/CHF
$ 0.009879 0 78
82.74
102.72
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - ۱۵:۵۶
LKK/USDT
$ 0.006850 0 1
814.69
1073.92
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - ۱۵:۵۶
LTC/CHF
$ 77.18 0 309
273513.07
273483.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LTC/GBP
$ 77.80 0 289
971299.01
958527.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LTC/USDT
$ 76.81 0 314
273535.84
271742.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LTC/BTC
$ 83.55 0 342
249005.20
246224.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
LTC/EUR
$ 82.39 0 309
273579.69
277213.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
PASS/USDT
$ 0.001508 0.005600 9
219.20
0.003019
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
UNI/GBP
$ 7.07 0 285
519099.89
517787.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
UNI/USDT
$ 7.62 0 152
117140.93
117140.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
UNI/EUR
$ 8.16 0 285
520538.88
519336.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
UNI/BTC
$ 6.39 0 214
117140.93
117140.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
UNI/CHF
$ 6.20 2.68 1
117140.93
117140.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
USDC/GBP
$ 1.03 0 304
715067.76
715076.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
USDC/EUR
$ 1.01 0 324
715070.29
715084.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
USDC/CHF
$ 0.998765 0 303
715070.31
10662632.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
USDC/USDT
$ 1.00 0 326
715117.76
725145.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.08 0 296
715062.35
715062.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 0.998424 2801.57 295
720493.27
726499.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.998440 4195.79 306
715122.35
715122.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تتر
تتر
Tether
USDT/CHF
$ 0.998263 3922.26 296
715062.35
715062.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
VLD/ETH
$ 0.008034 0 196
0.128507
9.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ - ۱۴:۴۸
VLD/BTC
$ 0.008034 0 14.91
0.120476
0.120476
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ - ۱۴:۴۸
VLD/USDT
$ 0.005000 0.749711 121
998.95
352.17
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۲۲:۵۷
XLM/EUR
$ 0.087593 0 279
111605.51
114132.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
XLM/CHF
$ 0.085143 0 287
111604.05
112931.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
XLM/USDT
$ 0.084532 11.27 279
111604.27
112380.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
XLM/BTC
$ 0.089158 0 130
111603.36
111425.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.394325 0 305
222542.82
221479.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.393000 1175.61 285
222545.63
222494.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/CHF
$ 0.396784 1016.34 202
219656.25
223882.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.395810 0 241
219656.25
1354951.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.396691 0 285
223415.91
227479.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 1.79 0 295
618074.52
614464.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/CHF
$ 0.986023 0 286
110430.82
110430.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 1.54 0 286
110430.82
615406.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.03 0 333
110430.82
639063.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.03 0 286
110430.82
110430.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۱۹

مشخصات Lykke Exchange

توضیحات

نظرات Lykke Exchange

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین