خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2995.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۷
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61574.20
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494060
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۷
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
80.17
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در سی ای اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1000SATS/USDT
$ 0.000256 475.20 309
46351.16
8433.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
1000SATS/USDT
$ 0.000256 472.69 247
46351.16
8433.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
1INCH/USDT
$ 0.386000 4851.19 181
345589.66
57801.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
1INCH/BTC
$ 0.385403 394.25 176
354748.42
57801.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
1INCH/USDT
$ 0.385135 2677.71 166
377561.94
57801.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
1INCH/EUR
$ 0.386290 126.90 163
321140.24
57801.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AAVE/USDT
$ 84.54 70.47 455
438318.19
85547.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AAVE/USDT
$ 84.52 337.80 515
489287.91
84689.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AAVE/EUR
$ 84.73 42.84 427
444105.31
84689.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ADA/USDT
$ 0.445600 8376.47 448
882013.61
456225.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ADA/EUR
$ 0.446794 3417.40 400
606601.67
446557.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ADA/USDT
$ 0.446057 132.01 478
881349.48
447068.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ADA/GBP
$ 0.446773 539.10 426
827988.89
446557.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AGI/USDT
$ 0.231131 38.06 385
19145.36
15826.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AGI/USDT
$ 0.231260 48.76 366
19075.45
15575.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AGIX/USDT
$ 0.814370 63.78 431
64799.40
23856.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AGIX/USDT
$ 0.813936 61.18 545
287024.36
23856.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AI/USDT
$ 0.909920 15.73 217
171822.43
11924.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AI/USDT
$ 0.910600 13.40 379
171840.02
11924.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AKRO/EUR
$ 0.006157 18.59 317
46831.26
49873.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AKRO/USDT
$ 0.006150 225.82 311
46499.35
50552.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALGO/USDT
$ 0.169560 18.93 421
461053.29
101573.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALGO/USDT
$ 0.169500 25.05 424
451175.40
101573.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALGO/EUR
$ 0.169989 25.95 209
456848.49
101573.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALT/USDT
$ 0.374200 17.06 387
154760.99
7675.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ALT/USDT
$ 0.373931 21.79 455
147938.17
7675.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ANKR/USDT
$ 0.043285 21.16 422
210586.04
6641.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ANKR/USDT
$ 0.043270 16.85 425
206996.08
6641.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ANT/USDT
$ 8.01 10528.39 376
30412.90
20472.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ANT/EUR
$ 8.02 1451.64 381
30286.21
20472.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APE/EUR
$ 1.20 55.94 190
400182.82
119555.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APE/USDT
$ 1.20 5003.62 317
424103.09
119555.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APE/USDT
$ 1.20 416.57 250
421360.77
119555.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
API3/USDT
$ 2.26 44.21 435
214782.62
101091.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
API3/USDT
$ 2.26 200.30 476
225146.34
100184.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
API3/EUR
$ 2.27 43.50 402
215862.04
100184.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APT/USDT
$ 9.17 21.58 423
734134.63
53325.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
APT/USDT
$ 9.17 24.06 505
722761.55
53325.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AR/USDT
$ 24.57 24.38 433
84034.12
7027.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AR/USDT
$ 24.54 16.15 498
242212.37
7027.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARB/USDT
$ 1.11 983.26 494
493144.15
176420.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARB/USDT
$ 1.11 1783.16 534
479609.62
176420.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARKM/USDT
$ 1.57 41.45 461
171910.63
3806.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARKM/USDT
$ 1.57 39.65 413
100005.35
3806.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARPA/USDT
$ 0.068900 40.03 273
108138.52
17312.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARPA/USDT
$ 0.068924 36.35 361
113342.05
22345.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARPA/EUR
$ 0.069063 41.34 349
108138.52
17312.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ARV/USDT
$ -330200.00 178.96 56
216.58
193.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.036483 4762.77 232
17965.23
11621.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.036620 2341.78 241
17385.75
11621.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 8.09 83.92 429
562649.67
202686.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.08 38.62 332
638288.96
201957.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.07 1749.10 491
637994.13
202411.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AUDIO/USDT
$ 0.176000 2376.69 410
93912.87
6169.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AUDIO/USDT
$ 0.176362 37.01 386
118925.95
6169.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AUDIO/EUR
$ 0.176498 26.97 368
117043.61
6169.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AVAX/USDT
$ 33.84 15542.21 449
1480024.70
1690787.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AVAX/EUR
$ 33.92 481.86 404
1371460.87
1690787.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AVAX/USDT
$ 33.84 435.57 490
1465802.84
1690787.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AX/USDT
$ 0.739000 267.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AXS/USDT
$ 6.97 158.37 337
272052.13
55674.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AXS/EUR
$ 6.98 39.41 335
293042.46
55674.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
AXS/USDT
$ 6.96 210.50 374
288720.86
55674.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BAL/USDT
$ 3.78 35.10 221
141561.45
35686.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.44 47.43 396
123169.29
14432.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 1.45 17.65 354
134053.09
14432.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.44 2224.84 407
132068.07
14432.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.238484 69.03 475
210621.62
64173.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.238410 447.12 460
193168.83
63578.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/GBP
$ 0.238921 22.33 425
210988.34
63578.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.238870 42.12 426
215014.97
63953.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/USDT
$ 470.22 87741.69 296
742014.68
830679.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/USDC
$ 470.88 899.33 417
665782.92
683967.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/BTC
$ 470.98 387.25 391
1293218.91
940067.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/USDT
$ 470.47 417.58 539
742087.10
829240.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/GBP
$ 471.46 390.78 430
796554.18
603076.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BCH/EUR
$ 472.62 19.50 363
483484.80
600852.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BLUR/USDT
$ 0.377100 22.47 442
411622.38
11721.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BLUR/USDT
$ 0.377233 23.69 441
404648.81
11721.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNB/USDT
$ 536.69 16036.87 499
326356.26
247892.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNB/USDT
$ 537.20 15604.12 414
328438.62
247892.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNB/EUR
$ 537.77 474.76 428
287598.00
247892.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNT/USDT
$ 0.691243 50.78 367
125343.71
59663.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BNT/USDT
$ 0.691000 422.99 343
121532.01
59663.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BOME/USDT
$ 0.009512 5092.00 468
172006.02
23593.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BOME/USDT
$ 0.009510 5485.25 403
172006.02
23593.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.80 14.63 229
84969.22
839.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.80 21.97 236
79289.86
839.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/EUR
$ 2.81 17.65 201
83878.15
839.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BONK/USDT
$ -318600.00 1177.73 437
1493397.71
9626.54
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۹:۰۲
BONK/USDT
$ -140200.00 329.06 246
507824.85
29552.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BONK/USDT
$ -140200.00 1152.31 428
506211.29
29552.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/USDT
$ 61591.85 127323.89 329
1357453.81
2121421.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/USDT
$ 61574.20 298200.09 383
2289577.05
4733457.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/USDC
$ 61577.54 5501.98 19
1496798.90
4827958.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/EUR
$ 61635.22 148902.56 344
2462802.49
4786229.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTC/GBP
$ 61664.19 653.75 471
1482414.37
1569037.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTTC
BTTC/EUR
$ -1260000.00 19.25 1
77382.78
26033.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTTC
BTTC/USDT
$ -1250000.00 731.91 1
11953.83
27840.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
BTTC
BTTC/USDT
$ -1250000.00 429.11 258
79532.62
26033.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CAKE/USDT
$ 2.69 314.09 217
163152.48
50944.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CAKE/EUR
$ 2.70 20.47 162
149850.80
50944.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CELO/USDT
$ 0.782275 18.41 431
271099.70
160559.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CELO/USDT
$ 0.784000 16.15 343
259217.57
160559.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHR/USDT
$ 0.302800 15.83 382
88726.35
12262.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHR/EUR
$ 0.303163 20.43 382
109308.62
11440.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHR/USDT
$ 0.302406 18.13 420
112387.34
11440.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHZ/EUR
$ 0.110765 30.94 345
438507.87
23240.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHZ/USDT
$ 0.110539 40.94 406
438556.04
23240.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CHZ/USDT
$ 0.110600 27.66 391
421831.15
23240.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021259 1016.30 453
171942.57
16024.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.021285 1022.75 410
74755.79
16024.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.35 35.70 484
289346.06
105301.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 52.49 21.06 416
293436.48
104796.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.36 37.33 498
322799.34
105168.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
COTI/USDT
$ 0.108200 1052.88 384
118796.61
82417.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
COTI/USDT
$ 0.108238 16.80 381
120635.73
82417.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
COTI/EUR
$ 0.108524 37.29 363
119026.07
82417.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.122900 661.32 381
84606.86
57892.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/EUR
$ 0.123250 24.57 345
60408.44
57892.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.122943 15.97 362
60346.88
57892.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.429000 88.11 274
416735.99
85704.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 0.430041 34.75 231
391625.91
85704.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CVC/EUR
$ 0.160598 62.57 376
159537.32
160536.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CVC/USDT
$ 0.160300 32.48 405
190931.63
160536.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
CVC/USDT
$ 0.160156 63.25 434
183672.89
160536.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DAI/USDT
$ 1.00 45.48 465
458659.16
24998.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DAI/EUR
$ 1.00 16.51 424
380420.11
24998.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DAI/USDT
$ 1 227.14 484
458673.71
24998.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 28.01 1430.04 309
104870.70
83826.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.93 410.08 435
110776.16
83828.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 28.01 37.67 311
105653.59
83826.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DNT/USDT
$ 0.056500 946.51 258
5320.79
25654.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147252 3432.80 456
1162087.27
684305.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.147580 107.96 376
604779.61
678020.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.147166 159.81 529
68109.34
70507.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.147190 11611.26 529
1167403.07
688394.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/EUR
$ 6.62 336.26 217
655722.16
494904.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/USDT
$ 6.60 21.20 340
753601.02
496606.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/USDT
$ 6.60 1888.07 519
753479.90
494904.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DOT/GBP
$ 6.61 25.49 414
695603.33
494904.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DYDX/USDT
$ 2.11 16941.43 447
362952.84
105485.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
DYDX/EUR
$ 2.11 194.07 382
362952.84
105485.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EDGT/USDT
$ 1 17.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EDGT/USDT
$ 1.00 18.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EGLD/USDT
$ 39.85 227.48 385
150684.17
5178.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENJ/USDT
$ 0.322000 31.69 280
87285.77
71876.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENJ/USDT
$ 0.321113 19.31 350
90381.04
71876.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENS/USDT
$ 13.38 2489.40 441
318539.81
59846.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ENS/USDT
$ 13.39 2723.29 558
320483.95
59846.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EOS/USDT
$ 0.734258 22.24 309
430202.42
26929.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
EOS/USDT
$ 0.735000 37.12 234
417760.42
26929.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/USDT
$ 2997.42 106803.54 329
1066533.77
3337908.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/USDT
$ 2995.74 199719.51 344
1119227.43
6621040.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/EUR
$ 3003.04 29109.07 451
563284.89
839382.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/USDC
$ 2996.49 55.15 597
1494205.96
4080915.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/GBP
$ 3004.18 30035.20 446
649663.65
837667.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETH/BTC
$ 3000.91 4345.28 444
966122.97
1286949.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHFI/USDT
$ 3.55 14.41 452
286698.50
12341.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHFI/USDT
$ 3.56 15.50 387
286695.39
12341.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHW/EUR
$ 3.70 25.24 280
132873.56
72255.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHW/USDT
$ 3.69 313.67 360
144732.91
86130.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ETHW/USDT
$ 3.69 1045.53 320
142627.85
84311.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FARM/USDT
$ 72.71 3100.74 435
143597.95
7403.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FARM/EUR
$ 72.83 24.77 413
144386.66
7403.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FARM/USDT
$ 72.73 651.42 364
153497.36
7403.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FET/USDT
$ 1.99 89338.95 455
368046.34
225101.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FET/USDT
$ 1.99 7225.35 504
368046.34
225101.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 5.90 44.93 182
605494.77
294140.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.88 35.76 510
769296.81
294140.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.88 85047.86 478
772571.89
294140.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FIO/USDT
$ 0.034300 13.90 366
73104.33
28093.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FIO/USDT
$ 0.034262 20.44 400
73182.10
28093.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLOKI/USDT
$ 0.000134 338.90 429
168266.30
31546.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLOKI/USDT
$ 0.000134 16.65 499
227193.81
31546.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.852300 13.97 299
302918.84
66215.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.853000 13.14 289
304328.13
66215.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLR/EUR
$ 0.032269 26.40 392
317785.95
64374.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLR/USDT
$ 0.032220 1146.65 433
370564.26
64374.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FLR/USDT
$ 0.032201 29.83 461
329510.05
64374.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FTM/USDT
$ 0.672300 290.68 448
546066.17
168248.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FTM/EUR
$ 0.674193 16.93 426
492982.26
168248.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FTM/USDT
$ 0.672536 43.28 512
537781.71
168248.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FUN/USDT
$ 0.005382 19.29 337
71890.70
38622.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FUN/EUR
$ 0.005400 15.10 316
71890.70
38622.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FUN/USDT
$ 0.005390 19.25 314
60330.23
38723.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FXS/USDT
$ 4.84 19.08 428
112061.00
34485.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
FXS/USDT
$ 4.84 22.87 510
118332.68
34885.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.01 428.25 397
112320.99
2281.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 5.01 308.12 464
176772.09
2281.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GBPT/USDT
$ 1.25 21.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GLM/USDT
$ 0.352500 37.28 438
85074.20
35593.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GLM/EUR
$ 0.353423 16.16 414
88023.19
35593.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GLM/USDT
$ 0.352824 33.15 449
87320.34
35593.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GMX/USDT
$ 28.29 14424.34 396
137454.68
14441.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GMX/USDT
$ 28.28 28883.14 447
139775.75
14441.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GNO/USDT
$ 327.42 1073.88 307
115436.67
3348.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GNO/USDT
$ 327.30 5500.03 330
114444.84
3876.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GNO/EUR
$ 328.08 22.44 314
114093.01
3348.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GRT/EUR
$ 0.243192 18.09 378
532049.03
121677.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GRT/USDT
$ 0.242685 865.76 454
531863.29
121677.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
GRT/USDT
$ 0.242600 692.69 426
532117.68
121677.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HBAR/USDT
$ 0.078838 976.55 509
440341.18
96697.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HBAR/USDT
$ 0.078800 3183.88 481
396582.03
96697.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HFT/USDT
$ 0.304207 32.96 421
192864.31
15890.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
HFT/USDT
$ 0.304200 36.04 413
190645.78
15890.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/EUR
$ 0.002761 1484.48 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۷:۳۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/EUR
$ 0.002194 14.95 388
54043.96
102252.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002189 92.00 414
56924.14
102575.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002191 54.35 367
54241.06
102252.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.95 361.00 531
713413.82
274989.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 11.97 24.20 433
549541.45
274989.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.94 839.30 491
786184.54
274989.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IDEX/USDT
$ 0.056100 16.18 253
87952.34
2520.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IDEX/EUR
$ 0.056140 22.50 340
87262.37
2520.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IDEX/USDT
$ 0.056020 16.59 343
90576.06
2520.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IMX/USDT
$ 1.88 12242.36 453
179193.19
11494.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IMX/USDT
$ 1.88 20.98 529
289151.52
11494.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
INJ/EUR
$ 25.82 28.88 376
447205.42
128885.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
INJ/USDT
$ 25.74 24715.14 404
367293.51
128885.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
INJ/USDT
$ 25.81 698.41 383
436968.90
128885.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IOTA/EUR
$ 0.218435 39.66 378
228585.99
29337.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IOTA/USDT
$ 0.217877 10563.31 427
232877.00
29337.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IOTA/USDT
$ 0.218100 5285.97 382
228585.99
29337.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IQ/USDT
$ 0.008503 19.74 369
38171.96
9082.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
IQ/USDT
$ 0.008510 21.06 315
36184.60
9082.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JASMY/EUR
$ 0.018098 62461.72 367
305413.48
117806.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JASMY/USDT
$ 0.018050 40496.21 392
296622.43
107220.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JUP/USDT
$ 0.950400 24.58 410
323015.05
15367.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
JUP/USDT
$ 0.949834 34.64 493
322395.87
15367.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KAVA/USDT
$ 0.649700 246.74 430
360812.86
129850.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KAVA/USDT
$ 0.650229 21.15 359
369237.10
129850.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KAVA/EUR
$ 0.651037 90.27 406
352652.01
129850.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.160857 17.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/EUR
$ 0.160919 223.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.160500 172.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KNC/USDT
$ 0.566700 41.08 402
191446.28
9013.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KNC/EUR
$ 0.567910 20.14 385
183214.86
8507.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KP3R/EUR
$ 79.07 55.46 343
79121.03
19733.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KP3R/USDT
$ 78.87 116.33 475
86229.62
19733.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KP3R/USDT
$ 78.90 3210.22 360
79110.92
19733.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KSM/USDT
$ 30.58 26.65 439
155101.39
91752.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KSM/USDT
$ 30.61 92.30 215
162854.94
91752.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
KSM/EUR
$ 30.62 70.38 388
198659.67
91752.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LAI/USDT
$ 0.033624 829.39 320
11997.11
11474.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LAI/USDT
$ 0.033582 825.22 339
11827.19
11288.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LDO/USDT
$ 1.91 34.74 414
438666.20
95457.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LDO/USDT
$ 1.91 45.08 427
431850.46
95457.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LDO/EUR
$ 1.92 32.76 375
435810.85
95457.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LEVER/USDT
$ 0.002396 12.24 377
103992.15
13030.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/GBP
$ 13.23 21.97 362
879108.79
566531.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/EUR
$ 13.22 13.28 377
607883.44
566800.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/USDT
$ 13.18 3115.35 529
879853.40
558704.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LINK/USDT
$ 13.19 4102.04 537
878774.70
566531.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LPT/USDT
$ 11.79 38.32 438
87460.79
12048.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LPT/USDT
$ 11.78 23.45 526
195279.13
12048.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LRC/EUR
$ 0.248634 29.47 298
276323.04
74350.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LRC/USDT
$ 0.248000 379.62 267
359077.71
74350.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LRC/USDT
$ 0.248087 40.32 305
331474.82
74350.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/USDT
$ 80.17 31236.49 496
1034245.23
1203693.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/USDC
$ 80.27 37.77 426
829216.45
1203693.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/BTC
$ 80.29 7451.54 444
864195.17
830816.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/EUR
$ 80.35 594.47 436
606242.76
1125454.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/GBP
$ 80.36 19.55 431
1033088.62
864119.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
LTC/USDT
$ 80.22 5769.55 525
1028019.36
1205221.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANA/USDT
$ 0.430151 118.43 478
345587.31
81736.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANA/EUR
$ 0.431108 2046.22 315
334323.16
81736.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANA/USDT
$ 0.429800 2149.38 464
343946.60
81498.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANTA/USDT
$ 1.82 20.14 269
172595.63
46064.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MANTA/USDT
$ 1.82 14.73 245
172615.80
46064.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MASK/USDT
$ 3.28 13.93 445
396651.42
3579.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MASK/USDT
$ 3.28 27.71 416
407100.53
3579.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/GBP
$ 0.670832 24.16 424
1116535.04
335169.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/EUR
$ 0.670672 665.17 428
662629.10
335169.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/USDT
$ 0.670236 811.58 288
779165.27
340275.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MATIC/USDT
$ 0.669400 11070.22 493
775331.45
340944.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
METIS/USDT
$ 57.41 19.25 477
277305.36
6588.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
METIS/USDT
$ 57.43 15.36 407
261631.25
6588.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.768000 71085.79 365
164361.03
153844.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/EUR
$ 0.770446 57.37 322
161563.25
153844.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.767270 6871.28 392
164032.22
153844.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MKR/USDT
$ 3173.50 29.78 494
427199.04
155239.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MKR/USDT
$ 3175.12 29.51 471
436373.49
158259.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MKR/EUR
$ 3180.60 16.51 441
405730.82
158259.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MNT/USDT
$ 1.16 386.69 350
125309.24
9240.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
MNT/USDT
$ 1.16 21.26 354
125319.77
9240.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.46 1371.62 461
803145.39
227180.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.47 28725.48 479
762250.87
227180.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
NEO/EUR
$ 17.29 24.99 401
286329.02
209370.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
NEO/USDT
$ 17.27 1264.44 391
286329.02
209370.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
NEO/GBP
$ 17.29 22.34 403
286460.37
209637.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
NEO/USDT
$ 17.25 3619.60 459
286329.02
209370.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OCEAN/USDT
$ 0.843797 27.40 479
472941.98
109915.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OCEAN/USDT
$ 0.844600 24267.18 459
455595.22
109915.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OCEAN/EUR
$ 0.846103 39.15 423
441959.64
106553.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OGN/EUR
$ 0.150034 1538.18 366
137110.79
7394.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OGN/EUR
$ 0.161703 2087.30
123347.21
1674.46
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۷:۳۳
OGN/USDT
$ 0.149653 1546.95 417
142382.56
7394.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OGN/USDT
$ 0.149600 2533.35 415
139510.43
7394.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OMG/EUR
$ 0.632790 22.62 326
152819.40
91411.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OMG/USDT
$ 0.631222 15.89 357
154575.69
91535.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OMG/USDT
$ 0.632000 35.21 320
151581.84
91534.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONDO/USDT
$ 0.798201 274.34 428
250149.75
53817.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONDO/USDT
$ 0.797040 5530.07 494
260725.35
53817.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONE/USDT
$ 0.019537 17.23 434
89612.88
20189.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONE/USDT
$ 0.019550 39.02 373
85028.46
20189.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONG/USDT
$ 0.456961 904.83 451
129307.71
41048.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONG/USDT
$ 0.457160 776.37 409
125863.22
41048.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONT/USDT
$ 0.291600 26.08 386
208428.97
29156.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ONT/USDT
$ 0.291302 138.52 445
207775.65
29156.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OP/USDT
$ 2.17 36.01 356
757666.22
21696.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OP/USDT
$ 2.17 39.73 233
757660.59
21696.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OP/EUR
$ 2.17 17.77 201
823351.64
21696.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OPEN/USDT
$ 0.047600 18.45 223
2635.32
1599.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
OPEN/USDT
$ 0.047600 18.45 213
2508.17
1522.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۰۲
ORDI/USDT
$ 42.22 2206.24 534
287667.95
6469.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ORDI/USDT
$ 42.27 2201.24 426
79085.58
6469.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PAXG/EUR
$ 2401.72 46.04 430
121152.80
11352.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PAXG/USDT
$ 2396.84 543.54 459
121152.80
11352.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PAXG/USDT
$ 2398.40 1030.87 431
124254.27
11352.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PEOPLE/USDT
$ 0.023940 24.32 382
271687.79
4900.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PEOPLE/USDT
$ 0.023918 16.66 419
271865.75
4900.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.79 15.86 423
56528.73
5366.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.79 29.33 470
98224.57
5366.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PIXEL/USDT
$ 0.399300 625.34 381
173117.60
5274.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PIXEL/USDT
$ 0.399140 658.52 429
173255.10
5274.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.792600 26.40 434
107686.34
2121.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.792579 24.75 450
106878.56
1991.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PORTAL/USDT
$ 0.983346 21.19 385
171746.55
13612.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
PORTAL/USDT
$ 0.984000 22.29 193
171680.54
13612.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QNT/USDT
$ 101.83 28.51 463
223116.57
40775.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QNT/EUR
$ 102.09 24.89 422
300189.80
40775.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QNT/USDT
$ 101.94 31.11 384
307100.91
40775.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QRDO/USDT
$ 0.048100 18.45 132
1185.99
1506.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 3.76 20.21 437
197153.57
262748.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
QTUM/USDT
$ 5.03 1510.30 513
450740.15
313675.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۳:۰۲
QTUM/USDT
$ 3.76 17.75 514
272845.83
294245.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RARI/EUR
$ 3.87 24.55 363
23408.93
36615.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RARI/USDT
$ 3.86 2273.33 391
23408.93
36615.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
RARI/USDT
$ 3.86 8944.10 363
28774.02
29644.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059700 29.76 336
96810.28
34756.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059531 113.52 508
101052.46
34756.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
REQ/USDT
$ 0.122400 27.13 365
92417.17
3322.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
REQ/EUR
$ 0.122610 31.11 354
93712.95
3322.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
REQ/USDT
$ 0.122343 55.96 358
94322.75
3322.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.76 8657.58 476
663630.84
26461.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.75 83144.92 466
683225.84
26461.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.091490 104.99 461
114792.45
105202.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.091422 99.74 475
148185.80
105202.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/EUR
$ 0.005773 41.37 196
131392.81
63361.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005762 1135.59 353
131285.23
63361.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/EUR
$ 0.003537 1393.00 208
138257.78
38704.03
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۲:۰۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.432000 16.10 443
351479.44
43036.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 0.433029 36.86 393
331150.44
43036.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.432152 41.53 251
342023.88
43036.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SC/USDT
$ 0.006966 26.37 444
127060.06
73832.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SC/USDT
$ 0.006970 14.19 355
108051.70
73600.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SEI/USDT
$ 0.494400 38152.34 474
471474.07
79891.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SEI/USDT
$ 0.494574 1597.77 471
454218.71
83773.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SGB/USDT
$ 0.010460 120.47 322
8726.91
13443.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SGB/USDT
$ 0.010454 1741.98 329
7779.97
13195.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SGB/EUR
$ 0.010479 18.31 321
7919.46
13195.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SHIB/EUR
$ -221800.00 6749.21 417
1641696.42
208490.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SHIB/USDT
$ -221300.00 5140.76 477
1688872.82
208490.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SHIB/USDT
$ -221500.00 11297.06 477
1688314.36
208490.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SNX/EUR
$ 2.80 19.52 387
404151.44
84082.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SNX/USDT
$ 2.80 26.34 451
397915.63
84082.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SNX/USDT
$ 2.80 164.66 417
419400.62
84082.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/GBP
$ 133.11 16.32 431
1357733.04
646373.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/USDT
$ 132.76 5487.04 548
1476691.31
1255847.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/EUR
$ 133.08 23806.90 437
754517.01
764574.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SOL/USDT
$ 132.79 71940.15 296
1677832.48
1255847.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SPELL/USDT
$ 0.000834 622.05 368
138160.05
3622.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SPELL/USDT
$ 0.000834 1215.49 353
134776.40
3622.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STORJ/EUR
$ 0.514918 43.64 428
231153.96
51376.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STORJ/USDT
$ 0.513900 48.59 449
229330.82
51376.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STORJ/USDT
$ 0.513781 20.91 509
250200.26
51376.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STX/USDT
$ 2.29 2401.12 537
531495.27
106289.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
STX/USDT
$ 2.29 3318.03 496
435058.95
106289.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUI/USDT
$ 1.25 327.70 494
657697.94
137133.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUI/USDT
$ 1.25 42462.87 539
617124.66
137133.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUSHI/USDT
$ 0.956336 49.82 264
372933.45
71769.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUSHI/USDT
$ 0.957000 113.47 385
370302.81
71769.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
SUSHI/EUR
$ 0.959322 45.20 300
366841.23
71769.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
THETA/USDT
$ 2.01 991.61 463
226611.79
135048.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
THETA/USDT
$ 2.02 18.54 392
226519.31
135048.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TIA/USDT
$ 9.92 26.43 488
638994.46
25319.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TIA/USDT
$ 9.92 24.88 505
639023.89
25319.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TON/USDT
$ 6.10 982.74 426
240746.57
442003.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TON/USDT
$ 6.09 24544.92 248
240677.83
442003.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 52.60 19.83 498
315450.02
31602.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تلور
تلور
Tellor
TRB/EUR
$ 52.76 17.58 416
256148.40
31602.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/GBP
$ 0.109800 27.66 423
508548.75
328585.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/EUR
$ 0.109772 1232.45 427
508552.40
328585.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/USDT
$ 0.109539 32669.52 529
517159.22
332245.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TRX/USDT
$ 0.109572 5555.69 448
517144.35
328585.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TUSD/USDT
$ 1 655.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TUSD/EUR
$ 1.00 21.15 225
390614.70
96.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TXAG/USDT
$ 0.870000 17.99 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
TXAU/USDT
$ 76.83 17.24 2
141.84
161.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UMA/USDT
$ 2.59 1370.17 448
127424.70
78017.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UMA/USDT
$ 2.59 6321.04 475
132478.06
77765.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UMA/EUR
$ 2.60 7507.47 309
115580.33
77765.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UNI/EUR
$ 6.94 14.43 276
607702.37
346577.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UNI/USDT
$ 6.92 1005.59 514
661327.50
346577.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UNI/USDT
$ 6.92 212.33 489
661861.96
346678.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
USDC/USDT
$ 1.00 1064.35 581
4618661.21
4172120.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
USDC/GBP
$ 1.00 1456.57 537
1614398.38
1086818.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
USDC/EUR
$ 1.00 45456.40 289
2256400.43
1602349.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
USDC/USDT
$ 1.00 417717.23 521
5655476.12
4081762.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.00 96169.21 329
1703717.76
958323.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 252029.86 490
5653273.32
3673904.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 2245741.82 563
1448417.39
1420145.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UTK/EUR
$ 0.091024 18.58 347
77189.53
35559.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
UTK/USDT
$ 0.090832 15.95 403
77158.82
35369.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
VELO/USDT
$ 0.011060 2905.75 396
58094.69
91882.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
VELO/USDT
$ 0.011052 21532.74 449
115553.61
91882.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
VET/USDT
$ 0.038340 17.63 378
173206.81
38283.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61602 9351.62 480
119621.19
112956.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 61748.87 28.75 441
119168.01
104101.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61625.16 2981.13 516
141231.01
227458.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WIF
WIF/USDT
$ 2.42 19967.06 408
209466.47
20287.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WIF
WIF/USDT
$ 2.42 25.66 413
211557.73
20618.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WLD/USDT
$ 4.81 471.74 401
287604.44
11796.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
WLD/USDT
$ 4.81 225.56 485
287604.44
11796.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XAI/USDT
$ 0.678300 46.28 399
172040.48
7167.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XAI/USDT
$ 0.678238 36.67 433
172031.88
7167.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XDC/USDT
$ 0.036813 44040.18 381
73079.18
36742.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XEC/USDT
$ -498300.00 116.36 416
119963.34
10607.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XEC/USDT
$ -498000.00 122.00 477
127857.21
10607.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XEC/USDT
$ -519600.00 10149.07
184574.13
10377.01
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
XLM/GBP
$ 0.107458 494.05 418
717721.04
507116.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XLM/USDT
$ 0.107210 1671.32 490
726930.82
536363.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XLM/USDT
$ 0.107338 161.79 389
724519.52
536672.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XLM/EUR
$ 0.107478 108.37 422
606552.28
539268.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.495606 3755.22 333
1190619.81
921969.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.495529 1783.39 434
696420.88
796653.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.494188 559.91 516
933114.44
947875.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494574 7699.55 516
1187364.56
992261.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.495568 14.14 430
839657.74
718435.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494060 16488.48 193
1287311.66
992429.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XSGD/USDT
$ 0.890000 25.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.952335 44.94 323
454107.13
47828.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 0.954307 22.79 407
440389.08
47639.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.952300 573.43 474
479454.22
48086.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
XVS/USDT
$ 9.69 19.28 369
72328.91
24228.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
YFI/EUR
$ 6791.13 43.89 431
117334.90
20320.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
YFI/USDT
$ 6776 717.45 452
117228.97
20320.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
YFI/USDT
$ 6775.48 320.52 459
158661.51
20320.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
YFII/EUR
$ 506.34 68.35 242
66818.01
2276.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
YFII/USDT
$ 505.70 580.44 218
66818.01
2298.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZETA/USDT
$ 1.23 20.16 429
391722.89
7660.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZETA/USDT
$ 1.23 19.60 289
314427.69
7660.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZIL/EUR
$ 0.023551 18.18 387
247692.14
178724.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZIL/USDT
$ 0.023520 7794.32 386
256574.58
178080.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZIL/USDT
$ 0.023498 7834.35 461
261486.27
188825.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZK/USDT
$ 1.67 44.53 350
240388.41
7864.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZK/USDT
$ 1.66 48.49 399
240424.57
7864.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZK/USDT
$ 2.86 9771.58 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
ZRX/USDT
$ 0.488490 1100.44 457
355729.56
94445.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZRX/EUR
$ 0.489478 14.63 401
365187.94
94445.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶
ZRX/USDT
$ 0.488372 1112.67 478
392258.64
94445.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۲۶

مشخصات CEX.IO

توضیحات

نظرات CEX.IO

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین