خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
44062.80
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۴۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2354.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۴۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.674156
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۴۷
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.100517
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در گیت دات آی او

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
تنست
تنست
Tenset
10SET/USDT
$ 0.167493 25982.53 68
8.05
800.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تنست
تنست
Tenset
10SET/USDT
$ 0.536688 81841.77 66
574.10
116.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1ART/USDT
$ 0.005973 25008.73 33
31.61
506.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1ART/USDT
$ 0.005980 25750.03 30
47.98
1.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1EARTH/USDT
$ 0.003633 32059.84 103
24.19
912.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1INCH/TRY
$ 0.262293 8281.75 260
2809.43
1439.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.336840 0 195
1858.30
2366.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1INCH/USDT
$ 0.336840 0 200
1172.24
1492.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.413445 582077.03 482
60116.54
49758.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1INCH/TRY
$ 0.417251 7063.70 264
2649.55
2112.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
1INCH/ETH
$ 0.414057 5087.86 379
36280.81
28742.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
3KM/USDT
$ 0.002524 15388.53 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
3KM/USDT
$ 0.002303 13216.06 91
301.67
1.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
4TOKEN/USDT
$ -847700.00 25641.96 118
310.72
0.028361
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
4TOKEN/USDT
$ -776800.00 22261.93 80
237.78
19.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
88MPH
88MPH/ETH
$ 0.583498 6002.05 1
148.69
163.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
88MPH
88MPH/USDT
$ 0.585386 16186.00 14
49.40
0.997864
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
88MPH
88MPH/ETH
$ 0.571341 20996.54 165 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
88MPH
88MPH/USDT
$ 0.577221 13937.86 59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
A5T/USDT
$ 0.004701 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
A5T/ETH
$ 0.007009 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
A5T/ETH
$ 0.004848 0 47 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
A5T/USDT
$ 0.004703 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -4340000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/ETH
$ -3910000.00 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -4340000.00 0 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/ETH
$ -5660000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAG/USDT
$ 0.005143 14839.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAG/USDT
$ 0.002681 25768.05 5
39.34
31.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AART/ETH
$ 0.000699 21483.27 7
95.30
42.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AART/USDT
$ 0.002402 47728.93 1
1264.00
304.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AART/ETH
$ 0.002401 11053.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAVE/USDT
$ 69.69 0 231
2362.88
2692.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 100.40 833450.92 526
69833.61
92578.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAVE/TRY
$ 75.95 7452.93 219
1894.94
2225.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 69.69 0 227
3148.37
3587.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAVE/ETH
$ 100.16 12949.14 341
32960.82
15652.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AAVE/ETH
$ 74.98 19216.60 317
15267.07
13891.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/TRY
$ 100.90 7106.39 244
1802.92
2767.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ABBC/USDT
$ 0.038914 36907.29 115
397.52
329.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ABT/ETH
$ 0.069800 19827.30 101 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ABT/USDT
$ 0.070199 25533.54 115
3.42
923.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ABT/USDT
$ 0.140989 185502.01 151
318.56
1633.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ABT/ETH
$ 0.141609 13751.51 1
344.03
913.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACA/USDT
$ 0.074316 151459.92 318
8512.05
9165.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACE/USDT
$ 0.007248 46990.61 155
388.17
451.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/ETH
$ 0.013495 6696.87 370
11601.48
12006.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.022608 212475.20 487
401849.32
344726.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/ETH
$ 0.022595 4522.46 382
34488.96
20695.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACM/USDT
$ 1.99 44999.73 300
9633.98
8387.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACM/TRY
$ 1.79 8197.36 221
2387.21
1269.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACM/TRY
$ 2.00 7565.78 166
861.55
807.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACN/USDT
$ 0.000130 18119.70 86
36.48
412.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACN/USDT
$ -973800.00 45891.10 106
217.61
225.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACS/USDT
$ 0.003035 345311.60 408
19410.44
19885.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ACX/USDT
$ 0.046276 27823.84 303
5770.29
6379.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ACX/USDT
$ 0.148147 18641.49 335
6547.01
4628.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AD/USDT
$ -128100.00 16817.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AD/USDT
$ -943500.00 20359.65 8
21.04
1.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.594408 24656045.33 568
655555.57
145769.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADA/TRY
$ 0.601160 10149.57 290
5092.58
4199.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADA/BTC
$ 0.257761 3522.65 404
24629.60
25942.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/TRY
$ 0.260506 7135.07 318
7597.34
6229.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.596188 80970.96 378
37479.31
21945.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADAPAD/USDT
$ 0.007254 25538.89 2
6.16
2.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADAPAD/USDT
$ 0.015880 62894.84 13
278.55
5.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADEL/ETH
$ 0.005491 7567.83 63
4.34
545.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADEL/ETH
$ 0.003374 19580.90 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADEL/USDT
$ 0.003318 26111.80 2
1.00
204.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADEL/USDT
$ 0.005574 18280.86 1
0.997434
102.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADP/ETH
$ 0.001996 10542.98 116
4.04
717.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADP/USDT
$ 0.002001 25779.00 42
70.60
96.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADP/USDT
$ 0.001407 21333.58 140
25.82
727.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADS/USDT
$ 0.093153 159937.66 263
3084.40
4804.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADS/USDT
$ 0.063035 6712.12 251
2459.77
6662.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADX/ETH
$ 0.181224 13836.18 304
24336.31
5463.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ADX/USDT
$ 0.181073 32967.97 323
17152.30
4973.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AE/USDT
$ 0.024208 50794.01 169
77.08
658.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AE/BTC
$ 0.017667 16158.02 1
498.31
0.999302
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AE/BTC
$ 0.024200 15487.45 133
414.67
474.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AE/ETH
$ 0.017768 22686.08 25
98.66
352.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AE/ETH
$ 0.024650 20207.25 142
789.07
0.000737
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AE/USDT
$ 0.017610 23806.11 147
279.48
966.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AERGO/ETH
$ 0.171491 14051.53 222
9644.75
7904.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AERGO/USDT
$ 0.171715 23963.87 344
13270.41
9270.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AFC/USDT
$ 1.20 27409.98 220
94.46
292.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AFC/USDT
$ 1.66 21739.34 2
5.85
943.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AG/USDT
$ 0.006985 14226.32 31
41.97
82.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AG/USDT
$ 0.001643 20318.13 114
274.35
234.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGB
AGB/USDT
$ -17909949100.00 27390.55 176
178.64
100.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGB
AGB/USDT
$ -26628462700.00 22827.54 3
5.98
18.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGI/USDT
$ 0.034672 681889.25 268
3857.65
2545.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGIX/USDT
$ 0.331316 7838809.53 528
467693.42
469852.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGIX/TRY
$ 0.332557 7507.48 300
6130.12
4545.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGLA/USDT
$ 0.035810 23687.04 43
18.45
17.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLA/USDT
$ 0.036512 14770.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGLD/USDT
$ 0.638200 0 209 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 1.01 186298.82 367
21381.97
6803.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGLD/USDT
$ 0.638200 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AGLD/ETH
$ 1.01 11725.08 289
12193.02
8546.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIBB
AIBB/USDT
$ -30300591700.00 76807.94 6
11.91
764.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AICODE/USDT
$ 1.65 26664.74 15
15.58
3.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AICODE/USDT
$ 1.52 31656.03 1
64.83
1894.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIDOGE
AIDOGE/TRY
$ -19946487400.00 7030.98 116
634.41
900.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -20120033000.00 1022913.99 337
9410.78
13417.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIDOGE
AIDOGE/TRY
$ -16366494600.00 7064.91 162
1098.50
1288.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIE/USDT
$ -43000000.00 23965.84 2
2.38
100.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIE/USDT
$ -46000000.00 22098.80 1
316.03
225.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIEPK/USDT
$ 0.004108 24159.81 85
162.30
57.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIEPK/USDT
$ 0.009096 27586.74 1
39.40
3225.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIOZ/ETH
$ 0.155254 14796.41 168
2793.01
0.000152
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIOZ/USDT
$ 0.151423 854272.06 271
3908.76
4257.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIR/USDT
$ 0.005163 24814.36 1
0.985476
4.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIR/USDT
$ 0.018366 19075.77 1
150.83
46.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AIRTNT/USDT
$ 0.000102 21329.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AITECH/USDT
$ 0.021599 734485.68 219
2569.85
971.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKITA/USDT
$ -2E07 455096.80 198
1679.31
245.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKRO/ETH
$ 0.008719 12953.35 274
18368.83
13327.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKRO/USDT
$ 0.005348 0 176
1573.21
1992.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKRO/TRY
$ 0.008815 10827.78 107
836.40
1995.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKRO/USDT
$ 0.005348 0 180
1031.67
1306.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKRO/USDT
$ 0.008688 513054.29 337
12893.71
11811.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKT/ETH
$ 1.78 15565.13 330
31875.53
22197.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AKT/USDT
$ 1.79 212429.87 436
24863.70
50928.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALA/USDT
$ 0.532269 18891.36 1
5.89
32.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALA/USDT
$ 0.582814 23748.20 4
4.14
65.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALAYA
ALAYA/ETH
$ 0.014345 20164.46 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALAYA
ALAYA/USDT
$ 0.019224 14086.24 2
4.01
4.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALAYA
ALAYA/USDT
$ 0.014322 14502.88 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALAYA
ALAYA/ETH
$ 0.019371 6515.24 1
191.37
196.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALCX/ETH
$ 19.80 13301.09 253
5357.50
3952.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALCX/USDT
$ 19.75 76694.31 315
6420.91
9229.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALD/ETH
$ 0.088727 6163.26 1
297.91
3.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALD/ETH
$ 0.035063 19520.41 25 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALD/USDT
$ 0.088998 21913.24 107
772.23
4.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALD/USDT
$ 0.034979 26472.18 55
1.02
1125.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALEPH/ETH
$ 0.097682 13104.20 196
1766.94
2883.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALEPH/USDT
$ 0.063946 3203.42 286
1447.14
2424.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALEPH/USDT
$ 0.097631 21569.64 293
2059.95
2768.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALEX/USDT
$ 0.155474 615792.42 330
4200.93
14253.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALGO/USDT
$ 0.206062 7224704.81 491
89418.35
34693.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALGO/TRY
$ 0.093768 8350.02 279
3814.19
2905.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/TRY
$ 0.207174 6339.77 287
4493.41
2920.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALI/USDT
$ 0.024673 375839.63 321
12491.53
7271.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALI/USDT
$ 0.013718 13003.90 192
22292.39
3065.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/ETH
$ 1.27 9484.85 289
18725.09
10055.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.27 94030.11 370
15410.35
14093.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALN/ETH
$ 0.001597 20406.78 51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALN/USDT
$ 0.001603 25771.58 9
3.95
69.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALN/ETH
$ 0.004171 7889.95 1
439.09
436.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALN/USDT
$ 0.004195 24271.11 18
1.98
122.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPA/ETH
$ 0.023283 14302.86 85
144.15
337.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPA/USDT
$ 0.013603 20868.98 55
153.82
45.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPA/USDT
$ 0.023352 22296.81 104
14.78
257.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPACA/USDT
$ 0.197779 48295.90 340
12240.00
7530.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPACA/ETH
$ 0.197956 13920.43 236
5761.20
3258.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPH/USDT
$ 0.739559 626885.03 216
1809.92
2202.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.107808 72004.26 380
17855.98
16758.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070819 19015.11 376
12199.45
18789.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/ETH
$ 0.107697 8035.15 311
35124.12
13491.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPHR/ETH
$ 0.012396 11216.03 1
143.19
215.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPHR/USDT
$ 0.008646 26475.21 9
3.96
50.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPHR/ETH
$ 0.008512 19722.49 83 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPHR/USDT
$ 0.012370 20034.76 7
0.997179
103.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALPINE/USDT
$ 1.92 28836.06 361
11642.27
5686.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALTB/USDT
$ -683400.00 26264.22 3
17.60
3.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALTB/USDT
$ -725900.00 22137.40 1
14.54
1.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALU/USDT
$ 0.075556 192214.87 122
2895.67
4402.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALU/ETH
$ 0.075482 16258.93 1
307.60
426.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ALY/USDT
$ 0.000500 25447.59 1
2.97
113.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALY/USDT
$ 0.000715 22240.66 2
1.30
3.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AM/USDT
$ 0.568581 9358.08 71
113.13
25.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AM/USDT
$ 0.544953 26674.27 255
8.65
5480.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMB/USDT
$ 0.008745 114137.42 333
13547.78
3064.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMC/USDT
$ 0.168149 106545.08 163
1199.21
109.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AME/ETH
$ 0.000912 25314.50 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AME/USDT
$ 0.000920 26970.04 30
87.24
145.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AME/USDT
$ 0.000832 22641.54 23
9.02
185.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AME/ETH
$ 0.000835 13308.44 86
149.69
155.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMKT/USDT
$ 92.01 20562.86 346
31939.93
32780.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMKT/USDT
$ 136.35 23319.60 334
29595.74
31109.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMP/TRY
$ 0.001476 7478.66 183
814.20
1635.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/ETH
$ 0.001451 5177.03 153
582.24
2591.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMP/ETH
$ 0.003441 2560.59 205
4537.13
5658.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMP/USDT
$ 0.003421 55469.69 364
9423.90
12058.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMP/TRY
$ 0.003447 7374.59 239
3634.49
3337.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AMPL/USDT
$ 1.28 26415.49 96 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AMPL/USDT
$ 1.67 21083.87 1
25.41
4.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANC/ETH
$ 0.019489 12977.68 192
40.68
12.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANC/ETH
$ 0.008134 24042.04 113
101.74
77.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANC/USDT
$ 0.019419 143281.27 252
1277.05
8894.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANGLE/USDT
$ 0.034181 28995.74 100
77.44
138.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANGLE/USDT
$ 0.032028 26211.65 45
63.53
7.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.028850 90079.65 396
14930.47
16802.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANKR/TRY
$ 0.029145 7207.88 290
3915.21
2550.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANKR/TRY
$ 0.020869 8107.90 287
3760.59
4173.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANML/USDT
$ 0.000173 26516.82 25
908.40
2.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANML/USDT
$ 0.000288 31186.48 1
5.03
1128.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ANT/USDT
$ 4.84 11018.91 439
26572.87
36525.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.98 39687.63 391
29810.15
20534.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AOG/USDT
$ 0.011732 356271.02 71
2739.73
127.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APE/TRY
$ 1.13 8991.14 309
5970.56
7591.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/TRY
$ 1.81 6814.90 300
6071.34
4954.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APE/USDT
$ 1.80 4624355.62 569
398068.55
403374.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APED/USDT
$ 0.216220 21027.26 11
267.60
15.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APED/USDT
$ 0.281489 16107.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
API3/ETH
$ 1.60 8224.97 312
28594.26
16017.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
API3/USDT
$ 1.61 85325.38 410
30979.13
27203.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
API3/ETH
$ 1.07 10656.41 318
17062.49
12019.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APN/USDT
$ 0.000699 19764.08 17
3.18
84.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APN/ETH
$ 0.001327 13802.85 1
171.15
206.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APN/ETH
$ 0.000717 20130.12 81 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APN/USDT
$ 0.001314 21742.10 125
319.47
109.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APT/TRY
$ 8.53 7537.76 287
4512.09
4261.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APT/ETH
$ 5.96 15435.85 300
13870.26
38559.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/BTC
$ 8.48 12506.86 409
29888.43
28007.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APT/TRY
$ 6.03 7472.18 317
6427.67
6179.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 8.46 1338767.46 532
700815.04
751750.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APT/ETH
$ 8.47 7581.21 383
29710.35
44640.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APX/USDT
$ 0.037351 25568.80 16
114.47
98.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APX/USDT
$ 0.059799 24748.70 79
106.32
1160.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APYS/USDT
$ 0.007847 19100.53 11
20.35
3.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
APYS/USDT
$ 0.006227 24880.38 2
5.26
4.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APYS/ETH
$ 0.006255 2074.01 76 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APYS/ETH
$ 0.007829 12168.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AQT/USDT
$ 1.07 21815.45 275
405.01
1769.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AQT/USDT
$ 1.64 14616.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AR/TRY
$ 8.62 7439.12 244
2527.27
1366.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AR/USDT
$ 8.56 371474.21 463
41342.74
69942.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AR/TRY
$ 4.15 7594.22 204
1418.57
1677.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.17 27463498.60 620
869525.10
720609.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARB/USDC
$ 1.18 24161.21 91
1320.60
230.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARB/TRY
$ 1.18 6363.50 263
5200.61
4794.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARB/TRY
$ 0.833229 9943.36 316
6498.41
6840.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARBI/USDT
$ -702400.00 24496.35 120
124.68
505.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARBI/USDT
$ 0.000413 143896.61 109 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARCH/USDT
$ 0.053760 3541.13 279
1711.13
1715.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARCH/USDT
$ 0.186325 326586.84 289
1923.51
2511.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARES/ETH
$ 0.000540 20597.01 125 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARES/USDT
$ 0.000897 29632.36 181
784.49
29.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARES/ETH
$ 0.000920 10702.90 73
566.00
-1E07
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARG/USDT
$ 0.702807 27495.43 238
720.32
2068.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARG/USDT
$ 0.821161 22841.56 227
329.34
2772.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARGON/ETH
$ 0.001646 12408.17 1
188.38
244.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARGON/USDT
$ 0.001636 18184.01 9
25.20
1.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARGON/ETH
$ 0.001385 20450.28 66 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARGON/USDT
$ 0.001375 26532.01 6
3.93
475.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARK/TRY
$ 1.07 7944.67 287
3920.30
3885.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARK/USDT
$ 1.06 74467.29 366
12462.57
12416.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARKM/TRY
$ 0.533750 6773.49 253
2699.35
3479.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARKM/USDT
$ 0.529885 1465861.70 430
53106.91
73320.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARNX/USDT
$ -888300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARNX/USDT
$ -888500.00 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/ETH
$ 0.054037 11564.54 293
13800.68
8832.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARPA/USDT
$ 0.041603 23882.88 476
30936.99
33202.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/ETH
$ 0.041681 10242.93 347
10049.28
10280.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.054089 278614.40 348
18316.27
5209.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARRR/ETH
$ 0.197956 8245.49 49
9.01
336.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARRR/ETH
$ 0.158117 18224.57 31
2.98
30.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARRR/USDT
$ 0.157918 25480.43 141
421.55
1099.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARRR/USDT
$ 0.203085 22600.83 1
8.10
857.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARTEM/USDT
$ 0.002008 26992.47 130
179.12
219.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ARTEM/USDT
$ 0.001232 25062.71 216
325.62
583.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARV/USDT
$ -428500.00 58717.13 258
1038.22
575.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASD/USDT
$ 0.052629 23755.10 77
45.95
210.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASD/USDT
$ 0.050256 20790.21 207
547.42
883.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASK/USDT
$ 0.000253 9668.41 164
256.62
721.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASK/USDT
$ 0.000390 21665.87 155
643.15
235.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.018527 25362.95 108
191.77
39.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/ETH
$ 0.044163 10345.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.043605 31909.34 1
10.40
8.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/ETH
$ 0.018615 21938.53 77
61.79
118.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/USDT
$ 2.48 26735.24 361
12123.43
15851.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASR/TRY
$ 2.18 8150.15 203
3007.37
1921.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/TRY
$ 2.50 7867.53 196
1798.01
1402.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
Australian Safe Shepherd
ASS/USDT
$ -36410226100.00 25951.30 5
6.73
73.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
Australian Safe Shepherd
ASS/USDT
$ -46434757300.00 24535.44 5
3.18
1102.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AST/ETH
$ 0.126786 15091.97 249
7459.07
7905.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AST/USDT
$ 0.126704 78801.93 335
11344.69
8247.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTO/USDT
$ 0.048755 22332.20 187
1753.11
1565.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTR/BTC
$ 0.075893 71863.86 386
31067.58
28633.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTR/TRY
$ 0.075880 7153.92 253
2841.07
2085.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTR/BTC
$ 0.040915 14102.60 383
19875.19
23336.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASTR/ETH
$ 0.075365 28425.28 410
30170.45
22988.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTR/ETH
$ 0.040915 14976.99 332
15330.11
13062.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASTR/USDT
$ 0.075957 4470540.90 523
24923.34
149852.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTRA/TRY
$ 0.004863 9075.27 241
2204.76
1811.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTRA/TRY
$ 0.005978 8166.80 156
390.90
549.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTRA/USDT
$ 0.005900 2876242.79 240
51631.27
10694.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTRO/ETH
$ 0.000355 20786.39 73 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTRO/USDT
$ 0.000616 29578.75 10
13.73
7.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTRO/ETH
$ 0.000614 10875.37 1
162.31
166.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASTRO/USDT
$ 0.000357 26960.31 3
2.22
348.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASW/USDT
$ -174000.00 16127.22 1
6.88
4.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ASW/USDT
$ -7200000.00 3770.33 20
43.54
20.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATA/USDT
$ 0.110329 67415.59 387
41217.67
35620.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATA/ETH
$ 0.110360 14739.83 309
36053.32
30175.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATD/ETH
$ 0.081178 0 82 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATD/ETH
$ 0.117359 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATD/USDT
$ 0.028106 26296.22 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATD/USDT
$ 0.094210 27077.33 8
23.72
1.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATEAM
ATEAM/USDT
$ 0.894497 13904.47 7
272.64
52.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATEAM
ATEAM/USDT
$ 2.22 9253.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATEM/USDT
$ 0.146847 29685.36 176
35.25
787.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATK/ETH
$ 0.001782 12966.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATK/USDT
$ 0.001750 36258.18 66
45.05
8.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATK/ETH
$ 0.000668 22073.61 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATK/USDT
$ 0.000675 26401.00 4
4.07
4.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.006718 826071.91 210
1439.30
5283.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATM/TRY
$ 2.82 7054.77 168
1106.76
781.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATM/USDT
$ 2.81 28652.25 352
14087.33
11442.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATM/TRY
$ 2.32 7395.15 216
1682.94
1067.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATOLO/USDT
$ 0.000339 21943.39 4
10.18
1.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATOLO/USDT
$ 0.000227 19170.07 4
6.05
3.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.70 17596.66 421
40538.61
25638.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.69 4238186.24 624
965897.98
798294.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 10.72 7492.09 269
4144.55
2885.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 6.65 7475.27 302
4912.53
5110.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 6.58 2826.10 411
25348.74
21544.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATOZ/USDT
$ 0.043174 16960.58 37
64.87
116.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATOZ/USDT
$ 0.055360 851.69 1
8.85
48.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATP/ETH
$ -634400.00 13043.50 1
192.86
239.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATP/USDT
$ -639200.00 19471.02 59
5.26
96.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATP/ETH
$ -588300.00 19319.75 123 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATS/USDT
$ 0.024696 114328.72 257
3272.00
450.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
ATS/USDT
$ 0.001591 19905.72 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUCTION/USDT
$ 17.15 862862.30 419
56264.56
38307.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUCTION/ETH
$ 17.17 14430.88 317
25564.09
12755.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUDIO/ETH
$ 0.223879 11691.82 307
20711.32
13172.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUDIO/USDT
$ 0.224508 63454.13 458
25326.98
54497.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUDIO/USDT
$ 0.140968 22759.11 383
11090.25
15629.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURA/USDT
$ 0.039714 46115.63 257
21.51
2647.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AURA/USDT
$ 0.031014 587.17 202
1933.48
2066.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURORA/ETH
$ 0.349251 17486.45 268
8756.31
9290.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AURORA/USDT
$ 0.350422 2475539.81 365
17635.70
6324.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUTO/USDT
$ 23.86 25495.14 129
703.08
671.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUTO/ETH
$ 24.08 5650.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AUTO/USDT
$ 9.45 28029.95 108
64.34
80.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUTO/ETH
$ 9.40 20077.60 119 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.607212 44691.15 329
7432.37
7769.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AVAX/USDT
$ 32.11 24545294.57 505
1143717.63
1154362.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AVAX/TRY
$ 9.94 9567.63 319
6580.84
7321.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/TRY
$ 32.41 8829.36 294
5972.02
6303.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AVAX/USDC
$ 32.12 51644.84 322
6541.78
7771.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AVAX/ETH
$ 32.28 74156.52 249
16419.79
10143.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AVT/USDT
$ 1.77 38829.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXIS/ETH
$ 0.020539 20437.47 30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXIS/USDT
$ 0.020597 25649.32 7
27.48
3.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXIS/ETH
$ 0.064006 8209.30 66
271.09
210.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXIS/USDT
$ 0.063510 21796.81 10
20.27
204.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXL/USDT
$ -213400.00 80426.45 1
15.54
1.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXL/USDT
$ -7520000.00 21099.22 161
1.47
28.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/TRY
$ 7.73 8870.53 225
2342.77
1333.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXS/USDT
$ 6.24 0 189
1093.47
1141.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/ETH
$ 7.68 9115.00 364
26568.78
18534.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXS/USDT
$ 7.68 200434.88 441
46763.66
18744.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AXS/TRY
$ 4.44 7595.90 263
3044.72
3091.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 6.24 0 184
1914.93
1998.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AZERO/USDT
$ 1.33 445465.04 379
15764.69
20622.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
AZY/USDT
$ 0.005394 25968.65 82
433.18
152.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AZY/USDT
$ 0.007519 21131.97 1
878.10
296.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
B3X/USDT
$ 0.001535 24884.47 215
697.96
590.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
B3X/USDT
$ 0.001126 25246.24 120
154.68
425.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BABI/USDT
$ 0.003051 25185.58 27
86.43
43.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABI/USDT
$ 0.003298 20014.51 53
99.49
5.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BABY/USDT
$ 0.007424 24936.03 126
27.89
748.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABY/USDT
$ 0.011715 38940.87 43
1.99
1071.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BABYDOGE/USDT
$ -1617265320.00 1311728.28 318
9730.11
2639.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BABYGROK
BABYGROK/USDT
$ -468163650000.00 3052530.84 320
21103.51
1480.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAC/USDT
$ 0.001985 21067.71 10
118.09
17.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAC/ETH
$ 0.003558 8362.11 104 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAC/USDT
$ 0.003613 20584.48 20 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAC/ETH
$ 0.001956 21287.73 89 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BACON/USDT
$ 0.000164 18614.01 116
240.22
24.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BACON/USDT
$ 0.000174 25413.19 64
161.49
3.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BADGER/ETH
$ 4.43 11438.61 326
23687.03
13189.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BADGER/USDT
$ 4.43 93271.19 430
31850.14
30054.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BADGER/ETH
$ 2.25 10162.79 221
6065.02
6064.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAGS/ETH
$ 0.250037 14609.37 1
362.58
433.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAGS/ETH
$ 0.250542 21304.41 95 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAGS/USDT
$ 0.250180 22416.98 116
372.95
115.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAGS/USDT
$ 0.250439 26546.31 118
83.00
352.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAJU/USDT
$ 0.039092 19251.71 108
380.12
208.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAJU/USDT
$ 0.026626 23325.11 109
274.70
175.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAKE/USDT
$ 0.242865 513871.33 422
28870.53
29828.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAKE/ETH
$ 0.241789 16062.90 287
20045.85
11594.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAKED/USDT
$ 0.001374 26244.61 2
5.93
5.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAKED/USDT
$ 0.002932 22059.57 5
14.01
309.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAKED/ETH
$ 0.002946 12306.79 1
128.60
601.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAKED/ETH
$ 0.001392 21069.61 27
103.26
1.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 3.05 26749.85 348
10934.64
15875.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/ETH
$ 3.06 13823.06 185
4414.89
5760.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 4.36 34561.65 339
15051.39
14842.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAL/ETH
$ 4.38 1430.76 261
13788.67
7090.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAMBOO/USDT
$ 0.012433 25923.58 20
38.29
22.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAMBOO/USDT
$ 0.016693 19540.87 2
171.64
58.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.68 61023.67 378
18178.51
17517.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/ETH
$ 1.68 10515.57 292
18942.54
11354.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BANK/USDT
$ 1.18 24782.44 170
1109.23
9.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BANK/ETH
$ 1.19 11868.64 2
358.58
4.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BANK/ETH
$ 0.638875 20932.13 103 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANK/USDT
$ 0.636954 25583.22 7
18.83
570.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANKBRC
BANKBRC/USDT
$ 0.002544 26550.56 137
182.61
35.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANKBRC
BANKBRC/USDT
$ 0.017577 72719.21 231
251.52
2150.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAS/USDT
$ 0.110845 15165.04 52
71.98
27.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAS/ETH
$ 0.110879 10100.60 98
119.83
392.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BAS/ETH
$ 0.093990 19481.72 34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAS/USDT
$ 0.096484 25131.99 132
265.57
30.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/USDT
$ 0.860523 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/USDT
$ 0.860728 0 31 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/ETH
$ 1.12 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/ETH
$ 0.773193 0 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.259270 7151.27 183
981.85
1070.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.257107 12892.12 311
20084.89
11041.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.190466 7817.42 240
2088.21
2624.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.256690 73432.93 386
16738.03
18013.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.188313 16655.66 275
15028.90
10097.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.256992 10412.67 319
25047.28
15157.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BBANK/USDT
$ 0.054289 147338.25 235
2853.88
958.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BBANK/USDT
$ 0.017636 26692.51 26
461.09
450.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BBC/USDT
$ 0.001624 361431.17 1
88.12
101.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BBF/USDT
$ 0.087288 24724.71 10
242.93
290.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCD/BTC
$ 0.052226 13288.79 31
210.56
281.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCD/USDT
$ 0.104226 47563.30 129
100.62
981.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCD/BTC
$ 0.104472 12153.18 83
722.70
0.419434
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCD/USDT
$ 0.052469 20364.01 154
384.72
455.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCDN/USDT
$ 0.000484 22630.52 59
85.01
41.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCDN/ETH
$ 0.000486 20690.89 63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCDN/ETH
$ 0.000436 5931.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCDN/USDT
$ 0.000434 15858.10 1
1.38
713.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCH/BTC
$ 254.79 13016.22 325
53894.86
27100.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCH/USDT
$ 292.32 0 296
3443.97
2202.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCH/TRY
$ 245.05 7166.08 278
4150.68
2235.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 242.33 27253.25 376
27949.91
21151.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/TRY
$ 256.46 7121.73 254
3073.19
1987.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCH/USDT
$ 254.68 3603864.26 613
830877.20
670402.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCH/USDT
$ 292.32 0 300
3277.31
2095.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCMC/USDT
$ 0.005585 23729.89 91
4.01
25.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCMC/USDT
$ 0.003010 26392.71 1
3.00
56.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCN/BTC
$ 0.000365 12921.17 17 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCN/USDT
$ 0.000362 26522.93 61
6.93
8.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCN/BTC
$ 0.000368 13294.53 123
25.96
63.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BCN/USDT
$ 0.000369 19933.36 27
5.21
0.462744
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/ETH
$ 0.030124 20899.16 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.085397 28033.50 1
556.41
2.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.029827 26651.19 2
5.98
44.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/ETH
$ 0.085168 7866.49 1
201.04
145.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/BTC
$ 0.000180 14056.42 1
146.51
204.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/USDT
$ 0.000139 19073.98 17
67.40
23.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/BTC
$ 0.000139 14258.31 12
34.72
52.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/USDT
$ 0.000179 20663.67 73
4.00
118.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.162737 84516.52 129
353.21
104.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.053029 26520.38 160
103.01
527.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/ETH
$ 0.052554 24499.75 1
1.00
852.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/ETH
$ 0.163738 13254.09 1
291.34
377.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BDT/ETH
$ -302400.00 22220.26 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BDT/USDT
$ -308900.00 25406.60 114
209.49
4.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BDT/USDT
$ -375800.00 22117.78 22
41.48
4.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BDT/ETH
$ -373500.00 8706.39 71
145.96
540.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BDX/USDT
$ 0.046356 619567.62 326
59240.72
16945.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BDX/BTC
$ 0.046335 227903.44 226
4047.11
8526.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEAM/USDT
$ 0.027625 26530.52 59
920.90
117.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAM/BTC
$ 0.134006 22643.29 31
54.05
15.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEAM/USDT
$ 0.134127 204178.52 243
341.97
2637.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEAM/ETH
$ 0.133149 16790.52 117
741.86
1715.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEAM/ETH
$ 0.027548 25682.67 14
144.61
125.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAM/BTC
$ 0.027456 6572.15 112
989.28
326.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.016930 576646.25 442
20952.67
70410.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEAR/USDT
$ -1702045494.00 25261.10 129
53.04
401.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAR/USDT
$ -76966904000.00 41109.86 1
245.22
661.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEEFI
BEEFI/USDT
$ 342.44 25433.09 35
0.030296
1.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEEFI
BEEFI/USDT
$ 394.33 26588.45 324
11687.28
10688.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEEFI
BEEFI/ETH
$ 392.85 14931.06 225
6331.62
3979.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEEFI
BEEFI/ETH
$ 333.51 20081.30 11 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.780473 94421.05 363
13781.15
12027.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/ETH
$ 0.773441 13115.08 300
15249.63
9533.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BENQI
BENQI/ETH
$ 0.015287 18539.12 252
10439.47
4121.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.005109 24516.30 315
11615.13
6440.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.014957 491406.82 337
13987.86
12603.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEPRO/ETH
$ 0.001025 12572.39 1
428.57
409.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEPRO/ETH
$ 0.000610 20878.34 55
43.55
26.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEPRO/USDT
$ 0.001025 30228.56 91
69.94
791.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BERRY/USDT
$ 0.000385 168163.87 72
164.08
7.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BETU/ETH
$ 0.010723 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BETU/USDT
$ 0.014765 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BETU/USDT
$ 0.014768 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BETU/ETH
$ 0.007417 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEYOND
BEYOND/USDT
$ 0.000655 12054.78 1
1.96
67.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BEYOND
BEYOND/USDT
$ 0.000545 16017.85 73
30.49
233.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BFC/USDT
$ 0.052679 27895.42 3
580.70
6.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BFC/USDT
$ 0.054367 22608.08 144
2020.90
63.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BFC/ETH
$ 0.054532 12344.93 1
401.01
12.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BFC/ETH
$ 0.052439 21059.62 69 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BFT/ETH
$ 0.001815 7717.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BFT/USDT
$ 0.001359 23716.49 1
6.97
48.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BFT/USDT
$ 0.001819 21781.73 25
2.00
289.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BFT/ETH
$ 0.001337 21058.76 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BFT1
BFT1/USDT
$ 0.036680 26704.29 25
57.93
18.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BFT1
BFT1/USDT
$ 0.063430 21586.63 51
67.30
95.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BICO/ETH
$ 0.345339 8228.92 348
24849.53
19280.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BICO/USDT
$ 0.345221 208592.15 384
30930.14
24485.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIFI/USDT
$ 0.000383 17753.04 7
10.57
63.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIFI/BTC
$ 0.000381 9870.61 1
233.37
216.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIFI/USDT
$ 0.000309 13230.93 11
14.35
42.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIFI/BTC
$ 0.000317 7892.96 187 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFIF
BIFIF/ETH
$ 0.004843 14545.49 2
377.97
4.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIFIF
BIFIF/ETH
$ 0.004008 20143.31 69 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFIF
BIFIF/USDT
$ 0.003982 24098.04 12
30.92
52.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFIF
BIFIF/USDT
$ 0.004815 17916.32 29
54.49
15.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIGTIME/USDT
$ 0.570479 4343217.67 416
57569.23
109317.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIGTIME/TRY
$ 0.160985 12469.47 258
1597.21
1136.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIGTIME/TRY
$ 0.572537 7697.94 209
1373.49
1220.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIN/ETH
$ 0.001020 8990.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIN/USDT
$ 0.000683 26195.25 2
3.97
2.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIN/ETH
$ 0.000678 19331.16 33 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIN/USDT
$ 0.001028 21886.13 5
2.27
12.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIOP/USDT
$ 0.351723 63017.44 1
281.18
493.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIOP/USDT
$ 0.168584 22830.83 46
73.15
8.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIRD/USDT
$ 7.98 26178.24 11
7.47
33.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIRD/USDT
$ 14.37 22666.48 115
4.89
374.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIRD/ETH
$ 7.95 22289.53 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIRD/ETH
$ 14.35 13619.15 116
2.78
651.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BISO/USDT
$ 0.000393 23668.83 19
6.03
126.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BISO/USDT
$ 0.009542 230460.98 239
826.73
609.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BIT/USDT
$ 0.533696 0 103
270.05
290.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIT/USDT
$ 0.533570 0 99
428.83
460.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BITCI/USDT
$ 0.002061 22367.47 171
524.47
663.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLACK/ETH
$ 0.001483 20986.64 30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLACK/ETH
$ 0.001838 6294.91 1
129.57
209.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLACK/USDT
$ 0.001842 25496.56 120
326.05
83.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLANKV2
BLANKV2/ETH
$ 0.024288 21742.09 26 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLANKV2
BLANKV2/ETH
$ 0.056087 13325.29 96
3.92
742.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLANKV2
BLANKV2/USDT
$ 0.056230 34739.92 123
1.93
149.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLANKV2
BLANKV2/USDT
$ 0.024143 27549.73 11
31.43
432.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLES/ETH
$ 0.003205 6277.38 1
179.83
209.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLES/USDT
$ 0.003283 24917.37 100
387.11
43.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLES/ETH
$ 0.002266 20819.59 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLES/USDT
$ 0.002267 27697.24 158
79.74
978.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLIN/USDT
$ 0.001589 26542.56 6
34.76
134.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLIN/USDT
$ 0.002821 15776.13 1
1.05
21.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLOCK/USDT
$ 0.046556 39347.55 294
1172.21
2670.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLOCK/USDT
$ 0.022883 26758.84 308
1432.01
2196.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOK/ETH
$ 0.002675 15189.93 207
1397.80
1904.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLOK/USDT
$ 0.002680 338087.38 273
2989.05
2579.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLT/USDT
$ 0.012587 18814.12 168
307.68
41.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLT/USDT
$ 0.030136 21801.25 156
20.12
805.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLUR/USDT
$ 0.512379 6640526.70 538
415671.38
429007.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLUR/TRY
$ 0.186571 7547.92 250
1584.61
2301.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/TRY
$ 0.515325 7071.08 288
5898.13
6116.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLY/USDT
$ 0.004378 26484.84 16
5.94
66.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLY/USDT
$ 0.006270 21546.38 51
58.05
50.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BLY/BTC
$ 0.004327 10448.33 1
1.98
2.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLY/BTC
$ 0.006304 9216.71 65
464.37
40.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.280798 91468.94 369
14066.22
12623.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/TRY
$ 0.283676 7562.58 224
829.42
1053.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/TRY
$ 0.188697 8158.47 214
1561.07
1290.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/ETH
$ 0.281144 16943.98 294
14325.71
8033.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BMEX/USDT
$ 0.358914 24197.34 342
9303.08
9557.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BMEX/USDT
$ 0.279815 18183.20 329
7527.68
7451.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/ETH
$ 0.005187 8959.62 63
315.67
152.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.003600 26984.66 1
7.54
25.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/ETH
$ 0.003536 20710.55 56 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.005145 21701.33 9
23.13
3.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BMON/ETH
$ 0.002413 22006.68 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BMON/USDT
$ 0.002407 22399.20 6
125.00
121.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BMON/USDT
$ 0.002709 20351.91 47
10.60
638.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BMON/ETH
$ 0.002710 8192.87 66
124.56
330.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNB/BTC
$ 214.04 16186.51 376
14640.72
17366.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDC
$ 239.86 131108.30 326
9526.31
8914.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNB/BTC
$ 239.93 20023.44 412
43259.08
20036.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNB/USDT
$ 248.26 0 380
6311.87
5226.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 248.26 0 376
7077.04
5859.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNB/TRY
$ 241.61 10161.39 302
4960.64
4906.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNB/TRY
$ 216.82 9247.44 326
5719.53
6882.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 239.78 4583846.42 507
789408.41
710593.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNC/USDT
$ 0.378532 93875.38 280
6185.18
3912.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNT/USDT
$ 0.820587 515144.89 402
25370.23
18833.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNT/TRY
$ 0.557461 7765.73 223
1287.65
1397.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/ETH
$ 0.820550 12242.46 341
18696.00
9096.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNT/TRY
$ 0.827900 7003.92 209
805.89
792.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNTY/ETH
$ 0.000223 22231.62 25 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNTY/USDT
$ 0.000350 22180.96 2
6.94
539.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNTY/USDT
$ 0.000225 26186.02 13
2.01
124.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNTY/ETH
$ 0.000351 10217.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNX/USDT
$ 0.253141 16636.46 402
12050.23
21275.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNX/USDT
$ 0.308608 34628.19 369
13891.90
14335.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BNX/TRY
$ 0.310778 11248.71 228
2223.09
1002.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOA/USDT
$ 0.014353 37749.93 1
35.18
190.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOBA/ETH
$ 0.174390 16586.66 315
14256.86
15517.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOBA/USDT
$ 0.174031 371009.04 394
20585.52
20068.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOBA/ETH
$ 0.104814 25715.94 298
10443.05
9313.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.83 55980.54 467
437635.69
480725.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/ETH
$ 3.82 4664.46 266
8771.83
8359.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BONDLY/ETH
$ 0.004501 8397.90 100
228.87
771.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BONDLY/ETH
$ 0.002853 17285.22 11
1017.42
113.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BONDLY/USDT
$ 0.004517 83061.59 136
274.24
602.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BONE/USDT
$ 0.838493 385955.88 319
5323.71
4615.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BONK/USDT
$ -119200.00 31403060.90 489
45844.64
40554.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOO/USDT
$ 0.917621 45218.47 267
8.02
7468.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOO/USDT
$ 0.356406 27655.11 2
151.33
3.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOO/ETH
$ 0.919080 12313.85 105
609.27
3935.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOO/ETH
$ 0.360246 21231.84 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BORA/USDT
$ 0.168203 22876.94 66
98.16
375.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BORA/USDT
$ 0.118076 26454.74 95
386.99
84.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BORING/ETH
$ 0.002507 10035.44 1
194.38
202.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BORING/USDT
$ 0.002538 24890.40 207
57.24
244.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BORING/USDT
$ 0.001788 26913.38 112
311.88
267.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BORING/ETH
$ 0.001800 20713.75 128 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOSON/USDT
$ 0.304306 59444.01 300
4453.10
3729.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOSON/ETH
$ 0.304003 15001.69 226
4178.09
2264.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOX/USDT
$ 0.677415 13527.92 1
4.25
216.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BOX/USDT
$ 0.490092 25724.14 10
15.92
132.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BP/USDT
$ 0.002425 25966.77 1
1.98
127.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BP/USDT
$ 0.003041 22100.39 10
10.17
92.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRICK/USDT
$ 0.047316 19807.27 82 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRICK/USDT
$ 0.252980 19271.77 21
0.617841
8.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRISE/USDT
$ -23000000.00 655112.08 219
2169.45
1489.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRKL/USDT
$ 0.006364 24677.46 4
6.84
6.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRN/USDT
$ 0.177192 53281.77 164
153.39
298.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRN/USDT
$ 0.045305 25598.81 6
6.44
18.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRT/USDT
$ 0.001388 20038.30 158
93.14
1344.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRT/USDT
$ 0.001305 24190.80 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRWL/USDT
$ 0.005048 21682.73 192
1063.93
873.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRY/ETH
$ 0.021445 5335.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRY/USDT
$ 0.021518 18859.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BRY/USDT
$ 0.016539 25054.07 3
2.96
51.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRY/ETH
$ 0.016138 19058.05 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BS/USDT
$ 0.073061 19693.32 10
229.47
55.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BS/USDT
$ 0.074554 13136.23 14
62.34
1.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BSCPAD/ETH
$ 0.238961 12493.94 1
315.56
1683.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BSCPAD/USDT
$ 0.096954 24688.60 4
3.26
19.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSCPAD/ETH
$ 0.095522 19947.00 139 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSCPAD/USDT
$ 0.239274 97350.28 132
242.20
954.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BSCS/ETH
$ 0.019560 7563.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BSCS/USDT
$ 0.008285 26540.74 6
101.36
24.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSCS/ETH
$ 0.008248 22023.85 5
32.34
382.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSCS/USDT
$ 0.019823 46278.95 7 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 52.93 2151271.33 541
133312.96
147210.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/TRY
$ 53.35 7696.35 225
1630.01
1580.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 52.85 21643.46 320
38827.98
18298.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 52.94 17519.65 278
11878.77
7609.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSVBRC
BSVBRC/USDT
$ 0.009205 16950.45 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSVBRC
BSVBRC/USDT
$ 0.079178 114568.86 13
130.93
28.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BSW/USDT
$ 0.060534 17300.02 371
12145.19
13903.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.094303 71967.99 392
15155.90
16005.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTC/USDT
$ 44062.80 352313712.93 716
1167478.17
945417.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTC/TRY
$ 44395.19 114099.48 468
29812.63
36624.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTC/TRY
$ 30135.13 20620.75 453
15409.64
22791.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 30858.17 0 634
567658.65
724019.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 30858.17 0 627
838611.59
1069606.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 0.382134 37949.67 1
31.57
847.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/ETH
$ 0.378237 9372.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/ETH
$ 0.286078 23681.12 78 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 0.294664 27412.15 76 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/BTC
$ 17.91 19283.58 116
282.81
730.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTG/USDT
$ 14.54 27129.44 199
25.08
4058.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTG/USDT
$ 17.85 65462.34 235
1965.90
246.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTG/BTC
$ 14.61 21084.87 261
25.44
2883.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTL/USDT
$ 0.000500 21192.41 39
61.78
20.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTL/USDT
$ 0.000398 26583.03 116
311.58
8.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTM/USDT
$ 0.012850 48231.24 294
519.14
6369.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTM/BTC
$ 0.012828 11994.48 202
1055.69
2875.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTM/BTC
$ 0.031873 17723.71 180
4507.69
323.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTO/ETH
$ 0.000488 9405.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTO/ETH
$ 0.000396 21080.81 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTO/USDT
$ 0.000399 21341.00 10
88.80
452.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTO/USDT
$ 0.000491 20487.54 1
342.91
2.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTRST/ETH
$ 0.396108 25984.17 189
1572.75
1283.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRST/USDT
$ 0.397121 25465.24 125
2789.94
946.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRST/ETH
$ 0.749404 14205.13 1
376.11
395.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTRST/USDT
$ 0.736457 59267.13 115
417.10
31.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTS/USDT
$ 0.005396 129001.59 283
10400.20
4100.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTS/BTC
$ 0.009759 15793.12 279
5672.53
17948.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTS/BTC
$ 0.005378 9819.39 108
3311.87
1259.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTT/USDT
$ -95000000.00 4869661.35 456
25718.02
51821.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTT/TRY
$ -38000000.00 1650.55 144
789.86
1209.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/ETH
$ -96000000.00 19930.15 337
22456.59
12296.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BTT/TRY
$ -96000000.00 118306.22 244
3972.18
2153.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BURP/USDT
$ 0.000342 15183.54 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BURP/USDT
$ 0.000376 19523.39 1
4.20
0.998329
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BURP/ETH
$ 0.000354 13370.12 61
-37000000.00
486.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BURP/ETH
$ 0.000344 19773.42 28 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUSY/USDT
$ 0.001288 39663.05 1
671.86
17.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BUSY/USDT
$ 0.000794 26002.49 2
6.97
53.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BUY/ETH
$ 0.031923 29675.35 164
556.00
473.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BUY/USDT
$ 0.031981 138770.99 193
495.73
807.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BVT/USDT
$ 0.001677 22316.31 1
2.97
31.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BVT/USDT
$ 0.001018 23256.75 9
12.93
549.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXC/ETH
$ 0.000191 19936.18 178
88.63
1605.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXC/USDT
$ 0.000208 13574.19 1
104.38
13.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BXC/USDT
$ 0.000192 26510.31 250
5.42
4136.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXC/ETH
$ 0.000207 4931.42 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BXH/ETH
$ 0.001163 19577.32 137 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXH/USDT
$ 0.001342 16657.43 2
2.45
6.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BXH/USDT
$ 0.001169 22441.94 76
98.74
27.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BXH/ETH
$ 0.001353 10967.26 1
258.32
270.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BYN/ETH
$ 0.005102 21444.18 88 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BYN/USDT
$ 0.005057 24694.09 5
2.00
258.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BYN/ETH
$ 0.004897 12740.23 1
369.72
201.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BYN/USDT
$ 0.004885 24132.23 4
639.14
5.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BZZ/USDT
$ 0.396138 100002.21 327
3981.59
10833.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
BZZ/ETH
$ 0.396619 14682.45 216
2908.65
6811.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
C98/USDT
$ 0.162670 0 178
670.68
1703.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.228090 270358.04 382
14507.40
12319.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
C98/BTC
$ 0.145010 18402.90 278
7690.90
9816.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.162670 0 173
1054.86
2678.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
C98/BTC
$ 0.227899 13824.70 331
11330.07
13474.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAGA/USDT
$ 0.001426 1007775.57 173
704.93
20437.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAKE/TRY
$ 2.31 365.89
1772.21
1610.37
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۱۱:۳۷
CAKE/TRY
$ 2.52 7475.37 263
2824.99
2634.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAKE/ETH
$ 2.51 11887.53 335
22363.79
18852.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAKE/USDT
$ 2.50 720593.68 472
62999.46
54444.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAL/USDT
$ 0.000438 28638.78 120
278.48
162.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CANTO/USDT
$ 0.378632 39572.74 143
318.68
1962.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CAPS/USDT
$ 0.014236 25892.24 111
76.22
5675.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAPS/USDT
$ 0.022277 27594.93 117
1179.70
229.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CARAT/USDT
$ 0.018586 36128.06 1
264.35
253.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CARAT/USDT
$ 0.002563 20275.43 44
13.72
42.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CARE/USDT
$ -3540000.00 35417.59 117
712.67
344.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CART/USDT
$ 0.001515 26310.44 134
276.61
84.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CART/USDT
$ 0.002548 22832.99 53
106.21
1072.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CART/ETH
$ 0.002522 10939.72 1
45.50
132.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CART/ETH
$ 0.001483 21425.42 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAT/USDT
$ 0.000768 23467.27 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAT/USDT
$ 0.002866 122912.30 182
3048.59
2954.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -38000000.00 23972.51 171
61.24
453.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -23000000.00 25338.19 175
641.86
15.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -21107378200.00 36271.58 7
3.12
215.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -17239576700.00 20570.14 227
576.88
70.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CATHEON/USDT
$ 0.000267 25601.59 14
57.71
1.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CATHEON/USDT
$ 0.000872 23897.24 7
8.52
5.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CBK/USDT
$ 0.626688 23457.65 77
188.83
49.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBK/USDT
$ 0.999118 18722.55 67
317.34
90.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CBK/ETH
$ 0.994492 11550.20 140
172.31
399.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CBK/ETH
$ 0.632469 19655.49 86 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBK/BTC
$ 0.996230 13248.05 99
142.89
533.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CBK/BTC
$ 0.627310 14723.86 98
172.27
284.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CEEK/ETH
$ 0.037052 25347.37 266
2022.75
6027.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/ETH
$ 0.055428 14978.85 278
6056.72
4809.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CEEK/USDT
$ 0.055339 1324592.06 385
10744.26
9210.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CEL/ETH
$ 0.274263 14008.25 1
809.03
1798.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CEL/USDT
$ 0.185900 0 146 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEL/USDT
$ 0.185900 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CEL/USDT
$ 0.274987 28424.77 220
2122.90
1996.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CELL/ETH
$ 0.173603 27802.59 2
385.22
1.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELL/USDT
$ 0.276797 100894.99 108
566.74
286.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CELL/ETH
$ 0.273367 17159.64 2
1.02
466.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CELO/USDT
$ 0.425276 27794.76 409
42285.39
30691.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.622218 87227.46 402
39703.57
26814.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/ETH
$ 0.018907 10740.37 294
17858.99
6283.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.018935 102373.84 369
17579.52
14264.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CELT/USDT
$ 0.000109 27887.26 1
144.28
230.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CELT/USDT
$ -901700.00 23886.72 144
295.71
224.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CERE/ETH
$ 0.005562 11277.99 96
158.67
1023.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CERE/ETH
$ 0.003016 27220.68 202
343.30
3595.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CERE/USDT
$ 0.005611 167965.02 195
716.41
1357.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CETUS/USDT
$ 0.062912 353767.26 386
25937.00
27212.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CEUR/USDT
$ 1.06 26852.70 356
39355.22
38281.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEUR/USDT
$ 1.07 20395.36 338
43317.42
36365.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFG/USDT
$ 0.646926 415075.78 349
9504.91
9234.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFG/BTC
$ 0.289422 17740.05 216
1773.30
2941.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFG/BTC
$ 0.648166 16486.17 238
7464.37
6618.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFI/USDT
$ 0.108300 26136.58 113
139.73
123.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFI/USDT
$ 0.170244 21379.33 141
72.83
1163.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFI/ETH
$ 0.169818 11465.31 102
358.76
502.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFI/ETH
$ 0.107047 20227.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/ETH
$ 0.105629 27171.20 295
11769.53
9287.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/ETH
$ 0.198898 13927.44 356
26991.15
18164.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFX/TRY
$ 0.107008 8058.16 300
5564.28
6657.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/USDT
$ 0.198880 8329665.75 577
824957.35
308782.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CFX/TRY
$ 0.199572 7162.35 305
5233.52
5162.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱
CGG/ETH
$ 0.076543 13329.24 72
581.63
4.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ - ۲۰:۳۱