DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.067441
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
19392.49
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1067.44
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۲
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
14.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۲

قیمت ارزهای دیجیتال در آپ بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/BTC
$ 0.611078 599.57 1
3461.20
3511.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
1INCH/KRW
$ 0.615134 2540399.77 458
52962.73
117480.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AAVE/BTC
$ 57.41 5681.19 1
10195.11
16.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AAVE/KRW
$ 57.11 5511664.38 438
55108.87
128016.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ADA/BTC
$ 0.446432 4555.39 222
2324.72
8829.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ADA/KRW
$ 0.452689 18067203.40 545
311219.02
2146094.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AERGO/KRW
$ 0.122411 5842906.67 390
58712.78
201916.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AERGO/BTC
$ 0.116568 431.40 1
3313.23
1632.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AGLD/BTC
$ 0.374126 746946.48 305
8672.22
10471.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AHT/BTC
$ 0.005342 4298.26 1
140.37
3788.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AHT/KRW
$ 0.005551 17595178.23 410
8513.79
72540.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ALGO/BTC
$ 0.301819 865.26 35
1972.27
1275.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ALGO/KRW
$ 0.287607 2912567.07 448
137588.31
153689.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ANKR/KRW
$ 0.027177 1379920.59 383
32300.00
59465.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ANKR/BTC
$ 0.026900 263.38 1
2380.77
1727.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
APE/BTC
$ 4.44 25454.95 267
6451.06
2511.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
API3/BTC
$ 2.09 2574141.17 322
11835.11
34662.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AQT/KRW
$ 1.27 1805412.31 381
21414.26
55640.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AQT/BTC
$ 1.25 905.10 1
3111.08
2100.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ARDR/BTC
$ 0.097681 543.73 1
2460.62
1319.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ARDR/KRW
$ 0.100084 977539.44 331
41376.45
74156.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ARK/KRW
$ 0.416505 2128310.69 362
13891.42
94370.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ARK/BTC
$ 0.410756 58.06 1
2284.17
4193.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ARPA/BTC
$ 0.036249 165510.50 1
284.94
11092.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.93 5692.04 1
4371.86
8159.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KRW
$ 8.01 5252103.62 461
75000.03
137125.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AUCTION/BTC
$ 5.05 362261.95 256
114.75
7233.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AUDIO/BTC
$ 0.331390 26364.15 169
10094.70
3044.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AVAX/KRW
$ 15.60 3465481.66 457
66882.76
117129.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AVAX/BTC
$ 16.86 917.55 187
1745.12
1316.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AXS/KRW
$ 14.00 13256725.24 527
187686.23
406077.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
AXS/BTC
$ 13.92 8490.15 1
3022.88
8219.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BASIC/BTC
$ 0.001717 55030.97 1
168495.12
115722.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.389579 315.49 1
2535.44
1285.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.392638 6691916.91 490
71574.05
450392.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BCH/KRW
$ 104.63 5837835.37 495
93755.55
501019.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BCH/BTC
$ 103.26 2535.23 1
3634.23
7293.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BFC/BTC
$ 0.053610 112224.15 1
9071.94
18992.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BNT/BTC
$ 0.471425 772369.35 368
16082.21
46803.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BORA/BTC
$ 0.290753 3238.85 1
5904.70
1799.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BORA/KRW
$ 0.294094 4451879.24 463
72729.36
234718.62
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 52.91 1261631.87 451
42802.08
94366.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 51.76 2389.41 212
3256.81
1796.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BTC/KRW
$ 19392.49 90603296.00 567
1488337.22
4225749.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BTC/USDT
$ 19042.38 381175.43 475
125538.54
16910.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BTG/KRW
$ 15.44 1559230.21 448
19697.96
141326.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BTT/KRW
$ -2053617.57 27572232.84 1
1211868.30
3292327.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
BTTOLD/BTC
$ 0.002800 10987.90 1
16447.98
214879.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CBK/KRW
$ 0.896909 1388287.28 363
16147.32
84063.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CBK/BTC
$ 0.894009 3265.15 1
2332.08
3055.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CELO/KRW
$ 0.807762 789689.06 352
36219.47
53987.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CELO/BTC
$ 0.848221 24.72 69
1469.02
1326.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CHR/BTC
$ 0.175139 8981.99 228
14303.60
3319.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CHZ/KRW
$ 0.098545 6280742.10 409
256977.54
363388.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CHZ/BTC
$ 0.097490 298.21 1
1810.76
2431.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 47.87 56541.60 95
114.44
328.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CRE/KRW
$ 0.004227 5191796.81 399
15296.47
66016.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.110082 760.61 1
2017.02
876.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/KRW
$ 0.112402 833564.81 313
38783.35
53229.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.781256 6052.79 1
38.29
3214.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CTC/BTC
$ 0.362106 120089.68 1
32740.87
3223.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CTSI/BTC
$ 0.143469 35636.38 192
38.02
10201.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CVC/BTC
$ 0.136791 894.26 1
1993.83
1592.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
CVC/KRW
$ 0.137039 1629838.43 390
98972.53
159070.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DAD/BTC
$ 0.046742 258864.91 316
25256.50
10924.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DAI/BTC
$ 0.989782 134382.38 195
1858.55
357.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DAWN/BTC
$ 0.802624 1401.29 1
2172.60
1137.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DAWN/KRW
$ 0.816072 717791.13 354
22823.16
63569.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DENT/BTC
$ 0.000763 7514.17 1
572788.24
652164.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DGB/USDT
$ 0.008472 53.10 1
70.19
4.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DGB/BTC
$ 0.009158 35831.94 1
15221.86
8370.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DKA/KRW
$ 0.044807 2268198.67 353
17908.05
40029.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DKA/BTC
$ 0.044262 2006.66 161
1817.09
1743.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DNT/BTC
$ 0.045025 244018.16 158
2670.63
43164.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.065740 6909.98 1
1246.03
4406.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.066965 23891.60 253
4992.57
9415.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRW
$ 0.067441 18087761.99 517
327185.99
396662.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DOT/KRW
$ 6.80 3360180.98 504
51570.91
420068.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
DOT/BTC
$ 6.75 242.81 183
1840.75
3128.99
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ELF/KRW
$ 0.177842 33105946.15 368
137606.17
85520.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ELF/BTC
$ 0.167126 39548.13 128
3814.06
2609.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ENJ/KRW
$ 0.476555 2760043.06 433
23310.31
90978.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ENJ/BTC
$ 0.482299 82.29 1
1262.71
1983.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ENS/BTC
$ 8.79 90889.01 1
44206.89
1148.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
EOS/KRW
$ 0.935403 2795731.83 401
122578.35
193182.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
EOS/BTC
$ 0.921864 7554.83 169
5190.35
1738.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETC/KRW
$ 14.68 4584356.62 507
108888.62
372233.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETC/USDT
$ 14.27 0.388050 1
1944.05
1292.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETC/BTC
$ 14.53 4226.24 279
2721.75
8130.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETH/USDT
$ 1050.28 1184.99 143
281.73
437.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETH/KRW
$ 1067.44 45669394.24 612
1041071.25
2838707.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ETH/BTC
$ 1058.60 30659.44 2
12789.30
36098.09
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
FCT2
FCT2/BTC
$ 0.058380 5931.05 169
2899.04
1292.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
FCT2
FCT2/KRW
$ 0.057202 1741033.12 348
24202.01
84854.46
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.24 464377.20 395
67738.65
157529.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 1.50 3871.86 37
1499.56
2091.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/KRW
$ 1.53 8399627.35 448
73105.84
213758.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
FOR/BTC
$ 0.016026 693551.77 183
3676.60
12919.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
FX/BTC
$ 0.205855 1033188.97 2
10245.66
9026.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
گس
گس
Gas
GAS/KRW
$ 2.60 4755290.19 426
49424.53
83875.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GLM/KRW
$ 0.234813 9225962.93 385
72975.22
140641.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GLM/BTC
$ 0.225887 15838.59 1
2751.03
1263.09
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/KRW
$ 0.764295 5487601.19 416
144117.11
189905.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.795756 1920.93 98
859.22
1381.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GO/BTC
$ 0.008585 416018.70 1
18011.30
7960.62
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GRS/KRW
$ 0.343366 4872625.31 402
31575.44
155049.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GRS/BTC
$ 0.340738 7273.84 1
2859.11
2242.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
GRT/BTC
$ 0.091767 91538.22 202
2714.06
1589.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 2.47 65543.49 216
251.31
12891.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HBAR/KRW
$ 0.061436 1776484.56 418
16233.77
116333.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HBD/BTC
$ 0.944376 152105.93 1
2732.52
1888.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.427354 3361.50 164
4026.90
1273.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/KRW
$ 0.437291 4191911.30 432
58566.25
150829.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HUM/BTC
$ 0.164264 107.23 1
5192.84
1667.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HUM/KRW
$ 0.167064 1758922.12 379
50208.83
89333.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HUNT/KRW
$ 0.412655 1923976.03 424
46898.07
168782.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
HUNT/BTC
$ 0.410565 649.73 1
3856.70
1284.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ICX/KRW
$ 0.285625 1822406.77 384
41887.23
62372.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IMX/BTC
$ 0.886759 324360.57 199
2603.61
8282.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
INJ/BTC
$ 1.18 125927.64 276
569.37
12150.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IOST/BTC
$ 0.013355 1031.74 109
1432.38
1283.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IOST/KRW
$ 0.013396 2088048.85 351
54608.11
126012.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/KRW
$ 0.267148 1126352.67 391
41338.29
102474.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IOTX/BTC
$ 0.024802 69911.82 1
3122.73
4838.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IQ/KRW
$ 0.004504 20856598.91 445
52867.64
137524.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
IQ/BTC
$ 0.004388 5641.30 1
1401.53
2328.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
JST/KRW
$ 0.028409 1935442.29 366
17174.01
59416.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
JST/BTC
$ 0.028236 2011.49 1
2802.10
617.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
JUV/BTC
$ 3.60 68550.60 252
1655.93
8568.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
KAVA/KRW
$ 1.72 2021815.27 408
40627.30
103958.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
KAVA/BTC
$ 1.67 3310.04 1
2128.80
2346.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
KNC/KRW
$ 1.23 3876536.58 439
65366.05
253699.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LINA/BTC
$ 0.007631 17742.91 1
908.69
5172.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LINK/KRW
$ 6.14 4012737.29 512
176557.96
241968.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LINK/BTC
$ 6.08 2392.84 1
1426.65
9064.46
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/KRW
$ 0.039880 1854241.63 378
20805.62
40394.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.039874 27.87 1
2667.75
2134.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LPT/BTC
$ 7.94 43746.28 220
72.36
6190.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LRC/BTC
$ 0.373935 31097.39 223
4574.75
876.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LSK/BTC
$ 1.01 915.12 1
2708.03
411.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LSK/KRW
$ 1.02 1056877.79 338
13883.34
46212.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LTC/KRW
$ 52.18 33627912.17 499
30833.89
309491.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
LTC/BTC
$ 51.98 90721.57 1
1363.28
53722.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000910 443485145.29 1
26139397.43
28218121.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۲۰
MANA/BTC
$ 0.819604 685.01 253
1433.15
8473.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MANA/KRW
$ 0.835319 8794056.69 469
288390.36
997548.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MARO/BTC
$ 0.025946 60924.63 145
5286.74
6617.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MASK/BTC
$ 1.45 151421.71 70
45.94
4016.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MATIC/BTC
$ 0.451965 993.17 87
2517.61
1725.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MATIC/KRW
$ 0.461158 11529016.79 485
134616.02
251969.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MBL/KRW
$ 0.003118 56676665.98 462
48864.17
271971.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MED/BTC
$ 0.050546 10977.49 1
2404.33
1528.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MED/KRW
$ 0.051188 42222071.71 459
20044.68
103000.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
متاکش
متاکش
Metacash
META/KRW
$ 0.033644 2402332.02 407
20395.32
61278.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
متاکش
متاکش
Metacash
META/BTC
$ 0.033005 1960.35 127
1826.67
7495.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MFT/KRW
$ 0.003618 4625733.69 332
21191.08
68711.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MFT/BTC
$ 0.003625 294.04 1
3305.39
3861.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MKR/BTC
$ 890.96 2886.66 1
763.80
3112.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MLK/KRW
$ 0.390329 26061342.74 432
42706.91
169018.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MLK/BTC
$ 0.389197 8492.72 1
5357.67
2965.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MOC/KRW
$ 0.086226 1509679.87 366
79514.01
207591.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MOC/BTC
$ 0.085852 64.04 1
5337.02
1917.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
MTL/KRW
$ 1.25 5721386.93 407
47763.28
179043.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/KRW
$ 0.004450 3057257.68 383
15908.74
51418.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/BTC
$ 0.004388 4904.53 1
2361.12
2466.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 3.23 2171.25 26
2797.41
1814.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/KRW
$ 3.08 2673076.23 461
77948.91
170991.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
NEO/KRW
$ 8.19 2339788.44 473
68566.81
154912.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
NKN/BTC
$ 0.086234 26433.31 1
2275.33
3602.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
NMR/BTC
$ 17.13 4247916.57 280
27271.17
3969.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
NU/KRW
$ 0.165524 3669981.41 364
133211.57
138376.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
NU/BTC
$ 0.165027 2545.89 180
2206.66
2764.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OBSR/BTC
$ 0.001335 36177.64 1
71075.65
230145.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OCEAN/BTC
$ 0.162356 43591.57 146
13533.93
4012.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OGN/BTC
$ 0.339212 7724737.99 362
54565.37
14367.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OMG/BTC
$ 1.82 402.72 1
1721.90
4899.60
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OMG/USDT
$ 1.80 603.19 1
1212.98
2269.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OMG/KRW
$ 1.81 1425305.05 411
41941.81
73044.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ONG/KRW
$ 0.364923 14000350.70 431
89521.95
141362.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ONIT/BTC
$ 0.041018 55324.56 204
3708.41
8354.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ONT/KRW
$ 0.231734 2748735.02 409
63848.95
98580.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ORBS/BTC
$ 0.041972 580.84 1
1817.64
1295.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ORBS/KRW
$ 0.041573 19674425.90 394
15250.59
125380.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
OXT/BTC
$ 0.103023 26741.92 212
2704.90
4545.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PCI/BTC
$ 0.292089 266951.69 297
1031.33
23397.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PLA/KRW
$ 0.360303 18373082.12 458
121493.71
333333.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PLA/BTC
$ 0.352949 3413.58 1
2273.38
6571.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/KRW
$ 0.189390 2156248.48 372
60354.70
144052.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.217493 1007.67 196
3135.66
55.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRW
$ 0.220955 3653250.41 412
67790.70
214822.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PROM/BTC
$ 5.49 7576049.02 2
26389.40
84310.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/BTC
$ 5.97 20909.39 240
152.96
6872.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PUNDIX/KRW
$ 0.394178 1646265.25 408
53562.21
85685.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
PUNDIX/BTC
$ 0.385191 1281.12 1
2329.96
3311.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
QKC/KRW
$ 0.010008 1845390.92 319
51397.03
96241.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
QTCON/BTC
$ 0.001526 54042.90 1
74249.84
73.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
QTUM/BTC
$ 2.73 125.20 1
1963.00
4638.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
QTUM/KRW
$ 2.78 1366165.11 426
56493.26
72192.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
RAD/BTC
$ 1.53 78448.55 98
214.52
532.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
REI/BTC
$ 0.034723 285389.50 235
15273.38
15727.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 7.82 2347.02 163
2262.87
14.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
اگر
اگر
Augur
REP/KRW
$ 7.89 2175002.67 451
78986.62
111850.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
RFR/KRW
$ 0.005759 3219864.30 441
36274.75
86237.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
RLC/BTC
$ 1.00 720499.33 322
6231.81
6778.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
RLY/BTC
$ 0.035867 126282.31 163
1417.91
3335.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BTC
$ 0.489740 219142.73 217
1336.99
7486.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.006677 231248.61 1
15649.37
16265.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
RVN/BTC
$ 0.022512 390717.99 289
194585.37
58646.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 1.04 6204.29 129
178.95
3133.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/KRW
$ 1.07 32945416.94 498
488220.46
931038.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SBD/KRW
$ 2.87 6710430.39 427
43977.33
134104.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SBD/BTC
$ 2.84 8112.36 1
2111.94
8565.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SC/KRW
$ 0.003819 8466463.70 408
23615.89
80422.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SC/BTC
$ 0.003816 6464.45 1
902.90
3190.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SNT/BTC
$ 0.028999 1684.46 236
2249.76
7662.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SNT/KRW
$ 0.029871 1699819.05 411
23887.17
169747.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SNX/BTC
$ 2.50 765307.66 293
16951.81
21038.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 32.85 5532.67 135
127.52
8420.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/KRW
$ 33.21 20820740.49 568
688472.15
1107347.09
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SOLVE/BTC
$ 0.028236 102393.16 189
2338.07
10319.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SRM/KRW
$ 0.773729 9348955.89 504
453091.12
1366706.46
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SRM/BTC
$ 0.760270 3875.53 1
1232.46
1365.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SSX/BTC
$ 0.022131 5914.95 1
1833.79
474.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SSX/KRW
$ 0.022788 7601520.10 432
77902.80
175805.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STEEM/BTC
$ 0.215585 2303.01 1
2669.98
1738.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STEEM/KRW
$ 0.214796 2801185.61 396
35317.89
141768.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STMX/BTC
$ 0.006868 917.15 1
1682.73
458.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STMX/KRW
$ 0.007021 4122988.32 459
22623.22
172317.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STORJ/KRW
$ 0.629761 8619169.55 485
98191.13
289376.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STORJ/BTC
$ 0.614512 773.55 1
3365.02
4363.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STPT/BTC
$ 0.039683 1378.83 1
1930.37
6829.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STPT/KRW
$ 0.039572 2864069.55 369
21717.05
74810.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STRAX/KRW
$ 0.694431 46947566.13 513
187801.30
556249.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STRAX/BTC
$ 0.678234 35731.24 80
3693.10
8474.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STRK/KRW
$ 17.64 3236359.35 479
57191.40
203193.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STRK/BTC
$ 17.29 5519.96 1
2339.43
3205.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STX/BTC
$ 0.377178 314.87 1
3729.49
2372.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
STX/KRW
$ 0.375701 2752020.61 386
23421.07
81471.21
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
سان
سان
Sun Token
SUN/BTC
$ 0.005723 44993.11 1
25184.45
35770.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SXP/KRW
$ 0.382630 6549895.31 447
103701.58
190474.48
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
SXP/BTC
$ 0.381566 5739.65 1
1752.50
7591.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
T/BTC
$ 0.034532 2224.74 1
1944.06
1256.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
T/KRW
$ 0.032383 1822258.64 415
68954.91
91471.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TFUEL/KRW
$ 0.052121 89320777.00 474
62003.27
310988.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
THETA/KRW
$ 1.20 13560732.16 434
125289.49
223399.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TON/BTC
$ 1.72 12333.84 174
2752.80
7549.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TON/KRW
$ 1.76 14139551.58 418
25508.78
105654.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TRX/BTC
$ 0.066774 6721.86 246
10429.22
974.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TRX/KRW
$ 0.067210 8250419.79 494
249211.16
191196.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TT/KRW
$ 0.005535 20764077.08 451
91340.83
119911.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TUSD/BTC
$ 0.978908 1827852.85 2
49875.91
124986.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
TUSD/USDT
$ 0.994055 205663.71 366
13283.92
21970.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
UNI/BTC
$ 4.71 3177.32 135
152.86
973.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
UPP/KRW
$ 0.068134 1418031.33 412
22193.15
74343.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
UPP/BTC
$ 0.067728 0.180824 155
2096.46
1620.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
USDP/BTC
$ 0.970895 171335.53 1
2807.45
13180.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
VAL/BTC
$ 1.41 770216.62 256
398.33
46133.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
VET/BTC
$ 0.022322 3732.38 1
1245.90
2433.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
VET/KRW
$ 0.022480 4665345.67 458
138124.51
421348.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WAVES/BTC
$ 5.16 6887.74 1
1827.63
1382.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WAVES/KRW
$ 5.22 41842422.68 553
213552.20
934739.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WAXP/BTC
$ 0.090622 62.76 1
1466.50
1006.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WAXP/KRW
$ 0.092386 2527022.25 401
156577.85
400099.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WEMIX/BTC
$ 2.54 2347.13 199
3418.10
1315.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
WEMIX/KRW
$ 2.40 17542233.36 488
204124.51
470289.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
XEC/KRW
$ -384939.62 2449353.86 425
73198.04
128498.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
XEM/BTC
$ 0.040637 6960.01 154
2094.43
473.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
XEM/KRW
$ 0.041650 19143820.29 414
90420.40
118153.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
XLM/KRW
$ 0.108553 2306050.26 377
145164.74
189091.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
XLM/BTC
$ 0.106838 2180.59 94
3091.32
1928.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/KRW
$ 0.322579 49125342.19 540
1365179.03
3268005.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.316509 33657.15 224
41270.86
2939.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.320358 10184.57 205
2244.42
10676.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/KRW
$ 1.47 2710998.73 399
70388.49
43363.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.45 2791.83 1
2824.45
1634.60
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/BTC
$ 0.598296 81217.93 164
2074.87
2367.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ZIL/BTC
$ 0.037775 249.57 1
2403.24
1260.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ZIL/KRW
$ 0.038263 9065292.18 475
181713.47
219793.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ZRX/KRW
$ 0.291014 2813282.63 434
74963.27
240221.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱
ZRX/BTC
$ 0.290181 1533.84 117
72.71
2037.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۵۱

مشخصات Upbit

توضیحات

نظرات Upbit

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین