خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
60456.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۲:۰۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2962.55
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۲:۰۵
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
522.56
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۲:۰۵
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.434198
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۲:۰۵

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت مارت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$AC
$AC/USDT
$ 0.100026 137.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۰۵
$ACM
$ACM/USDT
$ 0.102717 153919.06 196
1454.09
5839.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$ADS/USDT
$ 0.157572 1581.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$AERO
$AERO/USDT
$ 1.67 2034675.40 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۸:۲۶
$AERO
$AERO/USDT
$ 1.52 1804224.26 288
5324.66
5149.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$AI
$AI/USDT
$ 0.880600 591843.87 354
86516.45
101418.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$AKT
$AKT/USDT
$ -523300.00 1848.65 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰:۲۳
$APP
$APP/USDT
$ 0.016008 190.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۰:۰۸
$ARG
$ARG/USDT
$ 1.58 107418.33 165
1127.94
1485.88
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
$ARS
$ARS/USDT
$ 0.005349 48668.25
113.77
73.09
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۲:۳۷
$ARS
$ARS/USDT
$ 0.007971 263362.07 38
189.69
65.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$BABA/USDT
$ 0.004463 322269.66 10
7.36
34.76
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۵:۰۹
$BAG
$BAG/USDT
$ 0.002601 351.59 79
150.48
182.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$BEAI
$BEAI/USDT
$ 0.040919 67084.91 1
13.07
16.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$BGN
$BGN/USDT
$ 0.001875 4865.56 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۴:۲۵
$BUY
$BUY/USDT
$ 0.022235 64513.32 137
251.05
219.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$CRC
$CRC/USDT
$ 0.505730 93602.87 18
141.40
111.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$CS
$CS/USDT
$ -546200.00 5275.79 193
71.47
135.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$CWIF
$CWIF/USDT
$ -26000000.00 117792.07 248
3510.61
2397.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$DFI
$DFI/USDT
$ 0.063231 105557.19 121
177.90
1014.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$ETE
$ETE/USDT
$ 0.012607 199.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۳:۲۳
$ETF
$ETF/USDT
$ -1999897000000.00 6152.41 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
$FINE
$FINE/USDT
$ -2512602580.00 223.06 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۵:۲۰
$GIGA
$GIGA/USDT
$ 0.004702 2276.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$GVC
$GVC/USDT
$ 0.018989 112517.18 26
137.67
50.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$HMT/USDT
$ 0.008329 65340.14 101
41.60
53.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$INR
$INR/USDT
$ 0.010202 54768.28 1
44.68
9.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$JTC
$JTC/USDT
$ 54.79 111365.85 178
262.84
1225.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$KERMIT
$KERMIT/USDT
$ 0.000250 109739.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$KOL
$KOL/USDT
$ 0.053874 2531846.82 202
2296.97
441.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$LBP
$LBP/USDT
$ 0.000614 33166.84 157
2383.14
6.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$MFER/USDT
$ 0.044820 607501.15 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$MUSIC
$MUSIC/USDT
$ 0.097044 9131.46 214
5010.44
7148.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$NAP/USDT
$ -5100000.00 114614.85 107
12.68
991.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$OPHX/USDT
$ 0.033945 148715.60 30
27.85
43.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$OPHX/USDT
$ 0.089936 98476.07 141
378.36
116.39
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۲۱:۰۳
$ORE
$ORE/USDT
$ 0.001160 12.15 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
$PANDA
$PANDA/USDT
$ 0.005672 255015.91
80.85
17.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۸
$PANDA
$PANDA/USDT
$ 0.005653 221423.95 1
34.22
29.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$PRIME
$PRIME/USDT
$ 17.31 5772194.04 309
14932.79
6988.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$STC
$STC/USDT
$ 0.001573 338923.39 13
33.42
698.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$TRAC
$TRAC/USDT
$ 2.51 490564.05 187
45.49
216.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$TRUMPINU
$TRUMPINU/USDT
$ 0.001111 861.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۳:۳۲
$TURBO
$TURBO/USDT
$ 0.000531 386628.76 192
884.11
1653.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
$UNIX
$UNIX/USDT
$ 0.010005 456.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
0XDEV/USDT
$ 2.45 194853.46 1
5.99
40.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
1CAT/USDT
$ 0.005696 361865.11 306
7455.94
4254.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
1INCH/USDT
$ 0.374370 89626.98 431
68694.68
118402.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
2024
2024/USDT
$ -4000138000000.00 302.23 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۴:۵۵
3ULL/USDT
$ 0.002385 251980.95 1
54.30
50.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
A4M/USDT
$ -927600.00 117697.25 35
432.25
5.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AAST/USDT
$ 2.05 12029.44 254
918.62
7337.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AAVE/USDT
$ 82.29 181493.73 412
136780.21
177456.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ABL/USDT
$ 0.001843 126431.27 216
1520.71
864.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ACA/USDT
$ 0.101346 117249.24 322
11935.48
45073.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ACE/USDT
$ 5.47 369006.06 371
12313.28
22594.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.027773 429.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ACS/USDT
$ 0.002453 328984.43 317
5404.33
7969.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ADA/USDC
$ 0.433931 104421.86 410
558175.53
455616.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ADA/USDT
$ 0.434198 2815497.54 413
455596.25
483678.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AEVO/USDT
$ 1.53 650800.60 164
51880.04
70309.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AGB
AGB/USDT
$ -54924968800.00 613018.22 1
29.52
12.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AGI/USDT
$ 0.223131 813732.74 371
14535.00
13317.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AGIX/USDT
$ 0.792670 2294420.54 414
343243.03
278631.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AGLD/USDT
$ 1.03 702281.21 363
16207.14
35590.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AIAKITA
AIAKITA/USDT
$ -67270600000000.00 24493.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AIBB
AIBB/USDT
$ -19894339300.00 15.04 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۵:۰۲
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -39019738300.00 339734.88 363
13293.43
25045.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AINN/USDT
$ 1.63 422869.07 1
393.57
4339.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AINN/USDT
$ 0.487937 234255.97 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۹:۰۲
AITECH/USDT
$ 0.195509 15880.60 54
17.93
712.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AKITA/USDT
$ -17000000.00 69583.51 182
1253.88
864.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AKTIO/USDT
$ 0.404184 413155.41 63
27.93
201.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALEX/USDT
$ 0.303438 1372226.99 303
24090.20
33600.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALGO/USDT
$ 0.163873 181940.28 411
83210.78
95145.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALGO/USDC
$ 0.163860 103131.55 350
22748.61
26786.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.15 135032.46 464
40164.75
47300.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALITA/USDT
$ 0.000224 640.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۷:۵۳
ALPH/USDT
$ 2.57 58243.88 213
1384.20
2519.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALPINE/USDT
$ 1.93 70592.05 308
3192.92
9007.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALT/USDT
$ 0.365706 2183569.47 408
57428.53
126213.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ALU/USDT
$ 0.045997 260754.76 134
835.81
5147.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AMAUROT
AMAUROT/USDT
$ 0.008611 207.40 1
10.62
38.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۹:۵۴
AMB/USDT
$ 0.007932 38341.25 205
555.47
601.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AMO/USDT
$ 0.000813 330283.07 17
222.00
23.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AMT/USDT
$ 11.71 10143.43 111
93.52
432.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ANALOS/USDT
$ -682300.00 617359.95 139
462.60
5112.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ANC/USDT
$ 0.014707 95155.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ANKR/USDT
$ 0.041239 95768.78 376
51963.34
68907.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ANML/USDT
$ 0.000284 160.40 19
21.60
45.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۵:۰۲
APE/USDC
$ 1.17 97889.15 401
268774.44
281618.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
APE/USDT
$ 1.17 310977.32 453
589330.99
483348.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
APEWIFHAT
APEWIFHAT/USDT
$ -2E08 319137.16 101
59.54
66.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
APFC/USDT
$ 0.409636 269540.04 98
17.92
272.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
API3/USDT
$ 2.17 483205.88 406
40753.04
99931.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ -396700.00 218.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۲:۲۳
APT/USDT
$ 9.19 1349334.68 431
407125.44
306119.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AR/USDT
$ 24.05 375421.35 413
92444.72
173151.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ARB/USDT
$ 1.10 587842.92 407
201926.81
240118.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AREA/USDT
$ 0.101655 63628.54 24
619.36
45.66
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲۰:۰۲
ARK/USDT
$ 0.689013 684539.57 403
27060.57
34744.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ARKM/USDT
$ 1.47 1890635.33 404
100716.66
105885.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ARPA/USDT
$ 0.066910 461998.15 406
30624.61
46335.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ARTY/USDT
$ 0.802565 324236.47 178
897.68
1267.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ARX/USDT
$ 0.001471 232492.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ASCN/USDT
$ 0.072273 37009.20 1
197.73
182.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.240246 228.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۲۳
ASSA/USDT
$ 0.003548 1787.01 266
2656.49
11537.58
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۵:۰۲
AST/USDT
$ 0.127248 116757.96 250
1906.40
3203.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ASTR/USDT
$ 0.093663 1582335.44 356
109358.84
141847.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATLAS/USDT
$ 0.004755 111661.10 289
5208.32
12144.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATLAS/USDC
$ 0.004755 98051.67 146
1626.66
9734.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.93 174059.21 349
22643.35
19249.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.93 93337.85 455
189227.21
200473.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATOMARC
ATOMARC/USDT
$ 3.67 372233.37 1
230.35
50.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATOZ/USDT
$ 0.029220 916.06 59
167.44
57.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATPAY/USDT
$ 0.250214 138510.23 35
121.30
84.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATR/USDT
$ 0.038338 176534.48 118
1113.91
456.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ATRNO
ATRNO/USDT
$ 0.221101 68471.69 3
56.62
32.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AUCTION/USDT
$ 15.19 363875.63 349
49315.99
27110.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AUDIO/USDT
$ 0.169877 129089.32 386
34068.25
67635.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AUDT/USDT
$ 0.050035 239.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۴:۰۴
AVALOX/USDT
$ 3.69 32935.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AVAV
AVAV/USDT
$ -2741246168.00 986917.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AVAX/USDT
$ 32.97 1746059.53 421
707706.16
634751.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AVINOC/USDT
$ 0.093332 88066.12 62
708.29
31.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AXO/USDT
$ 3.87 1591.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AXO/USDT
$ 7.23 11821.36 119
1337.72
229.88
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۲۱:۰۶
AXS/USDT
$ 6.75 83064.75 421
109891.34
71447.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AZERO/USDT
$ 0.808468 121741.64 170
854.89
334.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
AZY/USDT
$ 0.006653 101243.78 161
2260.14
1192.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BABY/USDT
$ 0.007583 79244.62 1
42.86
5.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BABYBONK
BABYBONK/USDT
$ -292142810000.00 163420.42 40
42.52
445.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BABYDOGE/USDT
$ -1623738150.00 31260.45 83
2073.76
16.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BABYLONG/USDT
$ 0.000267 20542.76 60
41.90
233.61
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ - ۴:۵۵
BABYMEME
BABYMEME/USDT
$ -39935800000000.00 201.51 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
BABYSHIB/USDT
$ 0.002988 138.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۶:۵۳
BABYTROLL
BABYTROLL/USDT
$ -55107300000000.00 431.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۰:۳۲
BABYTRUMP/USDT
$ 0.004107 218464.42 2
29.06
-815200.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BABYWIF/USDT
$ 0.000513 5553.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BAD
BAD/USDT
$ -3E08 34987.69 120
1831.57
133.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BAKE/USDT
$ 0.225002 89046.73 165
2086.21
2345.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BAL/USDT
$ 3.68 103929.99 381
15021.73
63319.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.39 68016.87 382
23741.31
31886.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.56 172815.91 290
11611.71
10540.45
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
BARC/USDT
$ 0.013015 565.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱:۳۲
BARK/USDT
$ -10704866400.00 2931.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232506 215707.22 422
15434.84
47364.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.055325 678534.41 221
1787.15
6824.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BBT/USDT
$ 0.001010 68315.66 2
25.78
14.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BCH/USDT
$ 452.89 315591.94 421
190670.39
232472.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BCH/BTC
$ 452.72 173822.81 429
250875.98
247445.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BDID/USDT
$ 0.001728 195.13 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۴:۲۵
BEAM/USDT
$ 0.025504 1569201.25 391
39299.39
49483.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BEFI/USDT
$ 0.252215 735991.23 202
3270.56
2915.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BEPE/USDT
$ -9910000.00 22089.61 22
199.84
43.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BEPRO/USDT
$ 0.001018 118724.29 197
804.22
998.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 3501.10 255482.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۰:۲۱
BFIC/USDT
$ 11.21 1631351.84 116
341.01
234.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BFICGOLD/USDT
$ 1.59 18727.22 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BHO/USDT
$ 0.000229 339968.13 19
59.48
93.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BICO/USDT
$ 0.491223 113608.07 357
41356.11
88747.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BICS/USDT
$ -4290000.00 3053647.72 89
301.58
171.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BIDEN2024
BIDEN2024/USDT
$ -36989649000.00 31.63 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۴:۵۳
BIDZ/USDT
$ 0.007822 972.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۰:۳۲
BIGTIME/USDT
$ 0.174289 551448.64 366
34289.33
27250.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BITBULL/USDT
$ 0.002298 152.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۱:۴۰
BIZA/USDT
$ 0.001361 369714.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۳:۳۹
BIZA/USDT
$ 0.001452 1234524.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BKN/USDT
$ 0.517725 70670.36 206
1808.92
126.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLACK/USDT
$ -1210000.00 138051.81 1
14.50
18.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLENDR/USDT
$ 1.62 301806.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLOCK/USDT
$ 0.162074 627755.04 341
17362.73
17808.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLOK/USDT
$ 0.001434 78382.33 240
4292.90
1981.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLUESPARROW/USDT
$ 0.043114 140.66 18
-1E08
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۲
BLUR/USDT
$ 0.373371 490554.22 429
82233.52
107562.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BLXM/USDT
$ 0.135061 102722.99 32
112.83
17.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.349279 335135.88 385
28208.14
27178.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BMX/BTC
$ 0.341249 2740.51 96
152.93
76.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BMX/USDC
$ 0.333892 4307.73 21
277.53
116.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BMX/ETH
$ 0.339515 3151.35 114
3.12
30.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BMX/USDT
$ 0.337623 235394.71 111
211.15
793.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BNB/BTC
$ 522.66 277067.77 524
425118.11
255337.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BNB/USDT
$ 522.56 2344835.12 458
837593.90
901087.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BNSX/USDT
$ 0.161473 330093.38 1
100.40
77.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BNT/USDT
$ 0.677409 180889.70 401
57411.96
32512.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BNX/USDT
$ 0.706221 3306626.83 399
19264.46
48972.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BOB/USDT
$ -205900.00 347201.40 134
553.22
148.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BOME/USDT
$ 0.009196 1139472.69 429
61647.10
75231.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BOME2/USDT
$ -137600.00 33827.53
50.91
51.76
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
BOME2/USDT
$ -2100000.00 582722.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۷:۵۳
BOMEOW/USDT
$ 0.005002 3457.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.74 329611.55 366
16058.79
21123.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BONE/USDT
$ 0.589567 101881.60 339
12084.80
18764.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BONK/USDT
$ -138600.00 446420.83 430
289042.47
329794.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BONK2.0
BONK2.0/USDT
$ -8874034127.00 637505.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BOZO/USDT
$ -3E08 209706.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BRCT/USDT
$ 0.020007 49.34 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۴:۵۰
BREED/USDT
$ 0.051834 140231.53 53
245.27
183.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BRETT/USDT
$ 0.053774 1307570.03 184
1081.48
2191.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BRG/USDT
$ 0.001625 156792.22 79
231.05
80.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BRISE/USDT
$ -16000000.00 5640.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BRN/USDT
$ 0.490494 28460.86 66
99.29
4.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BROCK/USDT
$ 0.139283 57322.22 24
281.20
35.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BSHIB/USDT
$ 0.000441 622941.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BSOL/USDT
$ 143.63 1163077.36 2
77.02
98.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BST/USDT
$ 0.575562 262888.85 125
203.17
371.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 63.89 158777.35 395
93053.32
80336.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTC/USDC
$ 60447.45 3307022.73 531
430710.33
452908.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTC/TUSD
$ 60462.29 161313.08 427
85761.61
95065.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTC/DAI
$ 60440.54 1728417.34 440
41825.19
42207.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTC/USDT
$ 60456.59 936136476.71 718
2206365.30
1570805.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTC/WUSD
$ 59942.99 234629.92 1
5.44
1584.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTCAT
BTCAT/USDT
$ -35785224000.00 838.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTCF/USDT
$ 1.39 64954.53 168
1741.82
875.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTCS/USDT
$ 0.730432 390490.01 105
113.09
602.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTCV/BTC
$ 3.26 6238.22 19
98.08
16.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BTT/USDT
$ -1230000.00 184492.34 341
7689.07
20046.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BUMP/USDT
$ 0.035076 87020.42 157
154.56
552.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BVC/USDT
$ 0.000569 61937.50 1
18.33
59.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BVM/USDT
$ 5.56 1095759.41 2
520.82
683.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
BZR/USDT
$ 7.11 126880.23 244
427.23
572.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
C98/USDT
$ 0.261119 59740.30 277
46194.06
50399.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAGA/USDT
$ 0.000524 442125.29 269
19186.70
15425.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAI/USDT
$ 184.65 67178.65 180
546.95
849.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAKE/USDT
$ 2.61 180876.61 406
91476.11
61678.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAL/USDT
$ 0.005627 15428.88 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CAMLY/USDT
$ 0.000191 358.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۹:۰۲
CANDY/USDT
$ 0.007603 190123.85 1
49.58
10.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CANTO/USDT
$ 0.161393 338133.25 107
2211.49
1314.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAPO/USDT
$ 0.000577 277425.75 1
42.11
80.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CAST/USDT
$ 0.099875 28354.61 104
64.62
388.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CATCH/USDT
$ 1.86 48206.83 97 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰:۳۵
CATCH/USDT
$ 1.62 12728.86 103 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CATDOGE
CATDOGE/USDT
$ -12005457700.00 2180.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CATHERO
CATHERO/USDT
$ -961166900000.00 530.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۲:۰۲
CATKING
CATKING/USDT
$ -398381100000.00 1077.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CATPEPE
CATPEPE/USDT
$ -321787100000.00 317.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۷:۵۳
CCAT/USDT
$ -566530990000.00 3833.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CCHG/USDT
$ 0.000205 64477.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CEL/USDT
$ 0.144866 391425.60 267
3612.82
9513.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CELO/USDT
$ 0.748740 152107.77 404
49505.93
61467.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023579 95314.23 373
29461.59
36226.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CEM/USDT
$ 1.27 226.95 263
2611.88
522.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۲۳
CENX/USDT
$ 0.000512 14789.64 1
4.09
0.357073
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CETUS/USDT
$ 0.113001 939278.48 355
30641.95
13842.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CFX/USDT
$ 0.225570 4196.94 18
502.95
881.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CGO/USDT
$ 76.71 25698.52 228
1176.15
1160.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CGPT/USDT
$ 0.235588 369410.79 324
5795.84
6093.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/USDT
$ 5.48 597906.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHATGPT/USDT
$ -104200.00 107432.95 26
36.82
32.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHEEL/USDT
$ 15.38 764312.44 360
8272.01
4161.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHEQ/USDT
$ 0.060746 549.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHESS/USDT
$ 0.194588 93636.48 305
39581.94
30327.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHEX/BTC
$ 0.278681 3847.48 205
5224.47
5304.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHMPZ/USDT
$ 0.000174 178887.99 48
14.42
24.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHONKY/USDT
$ -287100.00 85784.43 1
7.50
258.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CHZ/USDT
$ 0.106307 492643.65 411
329333.12
343292.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CIRCUS/USDT
$ 0.000317 72.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۳:۵۳
CIRUS/USDT
$ 0.026072 111837.36 68
29.77
150.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CITY/USDT
$ 3.07 42330.42 245
2351.59
2761.71
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
CIX/USDT
$ 0.005679 40102.83 23
17.65
21.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CLEO/USDT
$ 0.029985 112514.46 1
7628.69
6.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CLFI/USDT
$ 2.04 997177.72 399
57552.40
38595.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CMCX/USDT
$ -712300.00 17279.36 55
44.95
102.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
COMBO/USDT
$ 0.632287 380167.99 299
28917.60
19429.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.94 100547.01 475
28838.39
57027.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CONE/USDT
$ 0.001507 14964.86 46
88.72
21.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
COQ/USDT
$ -2380000.00 425129.61 259
5953.99
8393.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CORE/USDT
$ 2.17 2676946.65 363
64278.79
145712.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
COREUM/USDT
$ 0.115339 5912.11 213
407.88
10471.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CPC/USDT
$ 0.209895 99851.44 1
20.75
68.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRAMER/USDT
$ 0.000584 196849.58 2
8.58
8.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRAZYPEPE
CRAZYPEPE/USDT
$ -33303044800.00 163887.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۶:۳۳
CRAZYPEPE
CRAZYPEPE/USDT
$ -31106482900.00 159893.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲:۵۴
CRE/USDT
$ 0.045286 36999.26 1
94.85
446.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CREDI/USDT
$ 0.029095 84244.90 10
25.46
46.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CREO/USDT
$ 0.094209 692495.62 131
289.62
1334.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRESCITE
CRESCITE/USDT
$ 0.001059 236.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۴:۵۱
کرنچ
کرنچ
Cranch
CRH/USDT
$ 0.182803 590795.43 16
98.56
146.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کرنچ
کرنچ
Cranch
CRH/USDT
$ 0.264295 75151.83 16
159.42
67.73
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۲۰:۵۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.120427 83484.04 369
24034.06
30349.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRT/USDT
$ 0.006923 902.70 77
138.56
78.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRU/USDT
$ 0.988549 93531.86 267
1953.89
641.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.414789 132217.39 455
108330.69
166896.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CRYN/USDT
$ 5.08 50712.21 89
345.43
20.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CSIX/USDT
$ 0.056870 80633.39 31
6.52
226.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.029510 65980.65 358
18442.18
26516.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CSWAP/USDT
$ 0.110690 655230.87 119
319.82
105.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CTEX/USDT
$ 0.162574 15125.88 4
12.17
12.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CTXC/USDT
$ 0.290732 924692.49 361
12318.30
32693.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CULT/USDT
$ 0.311742 67624.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CVX/USDT
$ 2.53 100115.98 275
13253.08
34243.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CX/USDT
$ 0.013066 308036.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۴:۴۵
CYBA/USDT
$ 0.001648 50082.52 52
70.40
369.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CYBER/USDT
$ 8.10 373877.61 393
133746.27
124242.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
CZGOAT/USDT
$ 0.000251 167.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۵:۰۹
D2T/USDT
$ 0.004005 36576.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DAI/USDC
$ 1.00 666041.30 513
215846.07
180401.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DAI/USDT
$ 1.00 975298.68 316
237304.19
271173.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DAMEX/USDT
$ 0.035856 42188.82 1
19.97
26.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DAR/USDT
$ 0.144866 87970.48 399
23749.40
38811.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.003711 5275.28 34
309.72
19.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DBD/USDT
$ 0.005913 38721.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DC/USDT
$ 0.000591 99776.74 96
1169.56
444.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DCB/USDT
$ 0.096916 257044.60 242
4863.35
3733.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DCK/USDT
$ 0.067141 150394.41 43
56.11
407.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DD/USDT
$ 0.999989 261852.26 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۳:۳۹
DD/USDT
$ 1.00 390832.89 467
18138.29
12580.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEAI/USDT
$ 0.530441 737544.26 155
827.38
1349.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEFI/USDT
$ 0.112751 2086.23 1
12.74
17.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEGEN/USDT
$ -52000000.00 2643.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEOD/USDT
$ 0.002355 88233.58 60
148.87
68.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.001901 9472.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DERP/USDT
$ -3E08 161074.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DEXO/USDT
$ 0.000450 8582.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۴:۵۴
DG/USDT
$ 0.030983 776.14 1
8.18
42.75
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۴:۵۰
DGB/USDT
$ 0.011923 434743.65 302
3878.69
11364.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DHLT/USDT
$ 0.001124 32222.54 45
46.45
32.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.440700 92999.66 402
20415.54
21090.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DIGI/USDT
$ 0.446903 118400.53 7
12.84
13.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DINGO/USDT
$ -149800.00 499.80 20
25.63
30.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DINO/USDT
$ 0.015577 1738.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DIS/USDT
$ 0.062628 3235.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DMAIL/USDT
$ 0.541646 1456269.14 274
7006.83
5977.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DMD/BTC
$ 1.87 22596.10 229
923.96
2966.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DMOON/USDT
$ 0.045531 73216.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DMTR/USDT
$ 0.136222 8932.61 63
118.41
82.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DNX/USDT
$ 0.563666 79825.13 117
15.28
380.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.147567 88771.84 359
17699.38
33126.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DOGA/USDT
$ 0.018792 5604.14 221
1222.69
1227.11
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۸:۲۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.146772 241522.33 392
218678.54
227784.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.146799 2094016.50 431
472475.37
587925.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -2060936900.00 12771.47 52
80.75
220.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DOGEMOB/USDT
$ 0.002419 143838.17 38
43.89
101.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DOGEMOB/USDT
$ 0.001569 159111.38 23
30.06
1179.67
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲۱:۰۴
DOME/USDT
$ 0.000373 106223.92 221
757.76
692.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DORKL/USDT
$ 0.000602 310369.04 83
99.48
250.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DOT/USDT
$ 6.43 374678.14 457
588307.30
593852.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DREAMS/USDT
$ 0.001385 7191.67 58
243.66
510.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DUEL/USDT
$ 0.015739 75680.90 1
342.20
124.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DUKO/USDT
$ 0.000970 76455.27 1
293.73
95.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DYDX/USDT
$ 2.02 285677.79 514
477391.12
546204.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DYM/USDT
$ 3.59 762157.06 377
86439.35
65122.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
DZOO/USDT
$ 0.009154 333166.62 1
217.79
63.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ECLD/USDT
$ 0.017968 241884.52 32
98.15
209.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ECOTERRA/USDT
$ 0.001032 107200.92 53
140.55
211.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EDU/USDT
$ 0.528790 323723.71 389
30485.95
80992.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EFK/USDT
$ 0.008864 51852.71 1
5.54
10.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EGG/USDT
$ 0.002201 783683.96 1
273.16
24.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EGO/USDT
$ 0.057846 291891.57 189
1516.61
686.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EIM/USDT
$ 0.004202 737.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ELF/USDT
$ 0.544047 413675.20 375
27222.48
58626.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ELMO/USDT
$ 0.005162 1824.26 50
31.44
240.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ELON/USDT
$ -19000000.00 8773.85 1
90.74
198.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ELONDRAGON/USDT
$ -176181850000.00 84.43 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۹:۰۳
EMAID/USDT
$ 0.580664 20445.55 204
3481.08
194.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EMC/USDT
$ 1.27 21430.07 21
31.46
23.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EMR/USDT
$ 0.009895 234224.13 4
244.49
25.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ENA/USDT
$ 0.934325 3361163.18 402
80357.10
96434.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ENJ/USDT
$ 0.307540 75968.28 369
18958.49
67580.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ENO/USDT
$ 1.04 82308.42 346
11320.93
4960.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ENS/USDT
$ 12.91 125406.44 338
69348.31
132781.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EOS/USDT
$ 0.716527 1447336.80 411
425065.13
402975.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EOS/USDC
$ 0.716489 817243.45 354
325038.53
351592.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EPAN/USDT
$ 0.002374 27475.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EQ/USDT
$ 0.032915 69241.96 35
96.36
20.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ESE/USDT
$ 0.088640 619493.89 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETC/USDT
$ 24.85 149174.62 522
444926.92
611886.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/USDC
$ 2961.31 241768.73 455
426413.32
225284.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/DAI
$ 2954.50 487823.02 2
1182705.50
1023208.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/TUSD
$ 2962.80 625849.80 462
36836.70
28709.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/WUSD
$ 3006.36 175019.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/BTC
$ 2962.42 3363676.47 376
904760.07
849445.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETH/USDT
$ 2962.55 477180668.46 702
3606946.52
2443677.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETHFI/USDT
$ 3.49 1460773.75 409
337432.52
281580.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETHS/USDT
$ 3.53 315834.60 1
547.45
337.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETHW/USDT
$ 3.63 174866.50 323
30687.02
14913.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ETRL/USDT
$ 0.122647 22.07 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۲
EURC/USDT
$ 1.06 317310.72 244
2495.64
2932.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EVA/USDT
$ 0.005903 170134.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
EVR/USDT
$ 0.323965 621.33 70
702.40
112.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۴:۱۰
EWT/USDT
$ 2.03 120536.77 252
944.54
8528.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FAI/USDT
$ 0.001753 984.82 9
15.70
53.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FAKT/USDT
$ 0.003652 98695.94 9
307.37
5.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FAYD/USDT
$ -999200.00 10543.34 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۵:۰۱
FCC/USDT
$ 0.026407 249.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۵:۳۲
FEAR/USDT
$ 0.120155 170367.12 64
469.50
93.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FEG/USDT
$ 0.000511 43564.22 18
13.06
23.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FERC/USDT
$ 0.028113 223871.74 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FET/USDT
$ 1.92 83756.24 122
690.44
1649.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.71 662551.50 450
449007.77
488971.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FIO/USDT
$ 0.034604 254.04 31
3887.76
2729.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۰:۳۲
FIRE/USDT
$ 0.000100 274.18 1
34.27
13.08
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰:۲۳
FIRE/USDT
$ 0.001679 657359.03
71.71
75.77
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۲:۴۲
FITFI/USDT
$ 0.006618 67722.78 187
6383.13
16700.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FIX00/USDT
$ -825800.00 61.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۰۳
FLIP/USDT
$ 3.56 675414.24 318
30075.77
30739.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLOKI/USDT
$ 0.000131 109381.01 1
608.75
435.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLOKITA/USDT
$ -189400.00 276450.34 5
11.93
20.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.836280 143566.24 358
154292.09
261305.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLR/USDT
$ 0.031560 463380.76 373
72973.52
100649.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLUX/USDT
$ 0.859840 91650.54 140
5.47
670.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLUXB/USDT
$ 0.066970 133750.12 1
761.95
78.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FLZ/USDT
$ 1.92 357742.93 65
46.70
63.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FNSA/USDT
$ 25.18 308089.73 118
1456.46
498.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FOMO/USDT
$ 0.000185 152451.24 18
176.50
551.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FORT/USDT
$ 0.223201 111674.37 174
1933.83
1265.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FOXY/USDT
$ 0.011405 349241.69 203
7782.18
7409.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FRA/USDT
$ 0.000844 59441.61 10
17.17
15.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FREE/USDT
$ -21000000.00 206722.77 175
1101.99
736.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FRONT/USDT
$ 0.746239 1148495.49 404
34135.41
120474.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FRT/USDT
$ 235.43 13.35 ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ - ۱۲:۵۴
FTM/USDT
$ 0.661801 172131.50 412
135671.90
150796.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FTN/USDT
$ 1.78 70909.22 294
217857.08
6742.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FTRB
FTRB/USDT
$ 0.005543 45093.14 10
17.33
8.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FUFU/USDT
$ -449200.00 1532.04 23
34.41
31.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FUN/USDT
$ 0.005186 93166.74 31
59.94
28.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FUTURE/USDT
$ -7390000.00 88471.89 23
260.43
1.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۹:۳۲
FWC
FWC/USDT
$ -183083230000.00 32652.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FXS/USDC
$ 4.69 247718.26 350
480585.55
441491.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FXY/USDT
$ 0.011673 44430.12 233
314.22
180.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
FYN/USDT
$ 0.056542 97460.36 52
214.47
209.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
G1X/USDT
$ 0.001126 299.29 1
27.29
38.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۲۳:۳۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.54 114042.19 378
32580.20
100027.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GALEON/USDT
$ 0.028920 60671.67 173
376.72
484.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 4.93 245603.18 380
21994.06
36479.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GBEX
GBEX/USDT
$ -4E08 112048.54 191
3152.66
281.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GDCC/USDT
$ 3.31 358.82 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۰
GEAR/USDT
$ 0.023701 438143.29 246
12230.23
9437.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GEC/USDT
$ 0.088640 551.95 67
61.81
52.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GFAL/USDT
$ 0.024542 7143.48 1
797.34
810.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GFT/USDT
$ 0.016157 321837.23 288
7825.73
33076.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GFY
GFY/USDT
$ -57000000.00 83883.87 1
17.15
6.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GGMT/USDT
$ 0.022066 70200.72 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۳۲
GGMT/USDT
$ 0.021670 90195.67 190
1938.49
2266.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GGT/USDT
$ 0.250251 842.74 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۷:۰۳
GHUB/USDT
$ 0.078936 61125.57 53
10.17
10.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GIAC
GIAC/USDT
$ -3701682781.00 509317.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GINUX/USDT
$ -97000000.00 62129.88 11
20.77
11.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GLM/USDC
$ 0.340576 88804.99 328
3780.12
17048.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GLMR/USDT
$ 0.290032 620130.58 364
20012.30
22285.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GM/USDT
$ -3660000.00 72844.93 172
618.54
33.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMCOIN/USDT
$ 0.086039 22416.88 38
100.36
116.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMEX/USDT
$ 0.000409 61667.06 1
246.06
59.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMM/USDT
$ 0.000869 107812.00 179
1345.37
517.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMMT/USDT
$ 0.040518 231115.40 1
22.52
42.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMR/USDT
$ 0.010935 50486.89 43
280.33
183.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.228204 832691.61 412
113478.61
123514.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GMX/USDT
$ 27.28 265872.91 405
42848.55
60301.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GNO/USDT
$ 321.25 91852.32 407
50760.57
86630.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GNS/USDT
$ 3.23 679558.16 346
19896.22
13424.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GNUS/USDT
$ 20.54 99791.89 1
94.41
31.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GNY/USDT
$ 0.020031 112752.58 101
347.45
118.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GOC/USDT
$ 0.007774 81736.78 1
4501.93
2720.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GOC/ETH
$ 0.007996 178230.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GODS/USDT
$ 0.210796 100146.63 272
5689.96
18964.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GOMINING
GOMINING/USDT
$ 0.338674 118775.75 2
1010.89
1082.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GOMT/USDT
$ 0.262037 13.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۴:۳۲
GORILLA/USDT
$ 0.004033 245086.98 138
173.12
36.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GPCX/USDT
$ 0.001031 192.63 78
344.17
20.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۳:۳۸
GPT/USDT
$ 0.388677 1206749.37 324
3169.37
11743.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GQ/USDT
$ 0.001010 2717.18 7
19.85
10.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GRAIL/USDT
$ 1328.29 316559.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GRIMACE/USDT
$ 12.03 3823.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GROK/USDT
$ 0.008466 612227.65 180
1723.34
1881.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GROKINU
GROKINU/USDT
$ -29999500000000.00 420.28 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۴:۴۶
GROKX/USDT
$ 0.001439 828.49 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
GRP/USDT
$ 6.97 496895.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GRT/USDT
$ 0.239810 113793.22 425
186950.99
202402.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GRUM/USDT
$ -190600.00 76788.01 56
44.62
111.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GRV/USDT
$ 0.051323 408.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GSA/USDT
$ 0.350058 6042.86 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۴:۵۰
GST/USDT
$ 0.018458 107170.47 1
2528.07
1240.20
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۲۰:۲۹
گلوشیرز
گلوشیرز
GlowShares
GSX/USDT
$ 0.001000 32198.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GSYS/USDT
$ 0.245687 69105.68 73
124.30
231.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۳:۵۲
GSYS/USDT
$ 0.234537 135858.24 88
194.76
460.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GTAI/USDT
$ 2.00 404528.78 267
3560.89
1356.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.13 89761.75 344
39246.15
53057.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GTTM/USDT
$ -191800.00 65026.68 9
11.03
25.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GUILD/USDT
$ 0.005258 21928.82 91
553.09
461.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
GUILD/USDT
$ 0.007302 14554.33 203
1935.73
1388.51
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ - ۲۳:۵۹
GYMNET/USDT
$ 0.017234 73865.30 4
10.17
5.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1812824108.00 132731.76 90
51.24
52.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HAY/USDT
$ 456268.55 232389.52 1
201.41
6.47
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۲۱:۵۲
HBAR/USDT
$ 0.076654 525903.08 411
99575.87
116567.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HELLO/USDT
$ 0.042197 135174.49 42
85.16
28.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HFT/USDT
$ 0.293333 94363.73 373
33494.24
60214.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HGPT/USDT
$ 0.066089 142210.54 44
681.19
25.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HI/USDT
$ 0.000491 23473.44 124
243.45
262.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HIFI/USDT
$ 0.770650 617216.80 386
62228.09
61294.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HIGH/USDT
$ 2.17 102404.01 386
81335.84
76782.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HK/USDT
$ -400100.00 210.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۰:۵۳
HMND/USDT
$ 0.194408 350764.27 185
549.29
1346.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HNT/USDT
$ 4.04 1186882.16 321
7072.64
14885.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HNTR/USDT
$ 0.001048 49774.06 100
260.15
512.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HOBBES/USDT
$ 0.012646 619085.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HOME/USDT
$ -992713740000.00 153.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۲:۲۵
HONEY/USDT
$ 0.092442 612383.51 1
338.54
42.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HOOK/USDT
$ 0.885603 219839.38 405
37269.45
97367.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.002115 102700.95 284
4334.32
4158.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002120 82075.04 344
15592.71
25446.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HOTCROSS/USDT
$ 0.010112 1595.85 51
52.00
48.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HT/USDT
$ 2.02 82122.82 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
HUAHUA/USDT
$ 0.000228 22076.19
22.09
739.94
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۱۷:۳۴
HUAHUA/USDT
$ 0.000115 36195.94 1
98.66
25.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HUDI/USDT
$ 0.133134 0.079728 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۵:۵۱
HUGE/USDT
$ 0.000480 1105820.57 210
4958.58
3442.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HUND/USDT
$ 0.014086 240294.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HUT/USDT
$ 0.000540 22.59 1
0.278080
24.32
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱:۱۷
HXD/USDT
$ 0.078536 30381.24 145
1642.37
975.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HYPC/USDC
$ 0.535973 689.99 190
907.27
1011.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HYPER/USDT
$ 0.000948 110107.90 20
780.89
26.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
HYPR/USDT
$ 0.017658 1374.03 3
6.33
46.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ICENETWORK
ICENETWORK/USDT
$ 0.003502 200480.95 211
2345.37
2472.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.65 446049.77 348
204957.40
215223.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ID/USDT
$ 0.715686 601883.14 406
78602.47
181340.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IDK/USDT
$ 0.000140 64330.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IDNA/USDT
$ 0.026981 55565.24 1
0.701473
437.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ILV/USDT
$ 85.52 341986.29 430
27054.34
56556.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IMPT/USDT
$ 0.003677 31080.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IMX/USDT
$ 1.82 79479.93 400
28094.26
35010.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
INAE/USDT
$ 0.000435 40850.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
INFRA/USDT
$ 1.11 185.31 162
820.45
824.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۸:۵۴
INJ/USDT
$ 25.05 723486.32 407
222409.49
260406.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
INS/USDT
$ 0.214898 202433.07 53
5.43
243.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IOST/USDT
$ 0.008692 611693.88 356
24124.81
69318.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IPMB/USDT
$ 79.60 87665.50 172
607.49
318.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IPX/USDT
$ 0.000379 88585.11 27
36.09
49.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IQ/USDT
$ 0.008324 406555.46 362
24462.74
35491.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IQ50/USDT
$ -202100.00 770468.51 165
1505.61
4216.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IRON/USDT
$ 1.45 331668.86 205
1482.36
1247.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ISP/USDT
$ 0.002394 425833.30 114
170.97
269.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IUX/USDT
$ 0.003519 53271.72 49
140.42
51.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
IXS/USDT
$ 0.437199 162777.62 104
927.63
914.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JAM/USDT
$ 0.000479 34833.34 131
108.01
74.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JASMY/USDT
$ 0.017508 19292.80 1
1229.65
131.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JCC/USDT
$ 0.000950 354115.58 1
19.82
5.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JEFF/USDT
$ 0.040468 3020.29 142
353.99
232.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JOE/USDT
$ 0.497626 648000.71 402
31922.39
43220.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JOY/USDT
$ 0.015575 12329.49 97
78.70
134.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JST/USDT
$ 0.031634 101634.68 315
10100.88
24870.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JTO/USDT
$ 2.67 1063542.31 403
273263.59
295972.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
مون جوس
مون جوس
Moon Juice
JUICE/USDT
$ 0.383774 202837.11 41
78.29
60.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
JUP/USDT
$ 0.934415 1397806.88 486
250166.76
424569.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KAG/USDT
$ 28.39 6681.85 1
28569.04
8358.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KAP/USDT
$ 0.103697 25903.12 1
318.26
113.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KAS/USDT
$ 0.115052 2633599.79 399
26966.01
26262.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KATA/USDT
$ 0.001313 131770.55 126
596.63
25.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KAU/USDT
$ 77.07 7803.63 209
5277.03
4266.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KAVA/USDT
$ 0.633288 664625.21 383
12919.87
60835.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KCS/USDT
$ 8.05 48550.94 306
10665.45
11541.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KDOE/USDT
$ 0.008399 48974.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۳۳
KEKE
KEKE/USDT
$ -2E08 235475.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KEY/USDT
$ 0.006492 464673.23 391
18028.13
40160.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KISHU/USDT
$ -42419283800.00 4214.95 11 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KLAY/USDT
$ 0.173879 119601.50 373
6590.22
29514.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KMON/USDT
$ 0.010495 38337.78 138
453.49
278.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KMON/USDT
$ 0.012904 5211.54
13764.18
337.29
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
KNC/USDT
$ 0.554652 369674.64 397
16877.48
58810.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KNINE/USDT
$ -478000.00 69478.19 1
9.88
168.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KOIN/USDT
$ 0.024911 17390.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.002653 75395.17 115
353.49
805.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KORA/USDT
$ 0.000400 12.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۸:۳۳
KORRA/USDT
$ 0.005112 175.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۸:۲۴
KOSON/USDT
$ 0.007194 116.27 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
KRU/USDT
$ 0.039168 67565.97 22
91.35
40.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KSM/USDT
$ 30.03 147559.08 408
23034.24
51673.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KSN/USDT
$ 0.041779 210320.23 116
230.75
497.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
KUBE/USDT
$ 0.007087 240.47 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳
L
L/USDT
$ -1800000.00 75.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۵:۵۱
LADYS
LADYS/USDT
$ -13000000.00 508959.21 160
5463.55
5959.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LAT/USDT
$ 0.010703 125150.57 183
1710.37
1261.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LAVA/USDT
$ 0.031814 4718.18 11
465.46
5.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LAVITA/USDT
$ 0.016107 6099.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LAYER/USDT
$ 0.087140 94166.93 144
84.54
86.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LAZIO/USDT
$ 2.85 189202.56 322
7881.21
15458.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LBT/USDT
$ 0.097487 27688.10 323
4181.58
3927.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LDO/USDC
$ 1.88 99431.68 341
193442.77
154427.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LDO/USDT
$ 1.88 1042339.03 395
192298.56
164322.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 373.35 218386.76 67
616.99
205.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LED/USDT
$ 0.012506 6012.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LEOX/USDT
$ 0.962838 45547.93 34
452.63
64.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LFG/USDT
$ 0.062183 26474.28 1
54.66
54.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LIF3/USDT
$ 0.009374 576382.48 50
84.23
17.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LIGO/USDT
$ -107200.00 548261.39 59
235.77
290.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LIKE/USDT
$ 0.012301 1362.07 1
37.59
75.37
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
LILFLOKI/USDT
$ -14607706700.00 467.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
LIMO/USDT
$ 0.009895 55979.86 1
80.50
720.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LINK/BTC
$ 12.92 178605.81 436
35848.52
40519.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LINK/USDT
$ 12.92 2180242.96 424
434668.97
384607.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LINK/ETH
$ 12.92 84596.18 404
26571.67
26200.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LINU
LINU/USDT
$ -6823101776.00 103237.76 65
10.67
351.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LIT/USDT
$ 0.956635 144165.96 378
59210.86
86738.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LITH/USDT
$ 0.001625 134191.87 203
1930.82
2047.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LIXX/USDT
$ 0.003651 144236.73 165
321.31
417.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LMR/USDT
$ 0.059856 1858.70 194
3204.79
4506.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۶:۵۳
LMWR/USDT
$ 0.996453 142051.11 283
2653.58
7934.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LNR/USDT
$ 0.004240 21798.01 6
14.98
10.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOCUS/USDT
$ 0.009324 3215.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOKA/USDT
$ 0.245211 105159.30 302
15977.62
6918.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LON/USDT
$ 0.876098 73840.35 283
517.42
3687.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOOKS/USDT
$ 0.101946 83977.93 282
16350.92
19431.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.074034 325841.16 314
18416.32
24344.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOONG/USDT
$ 0.003283 195657.90 56
89.59
100.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOOP/USDT
$ 0.068809 4118.81 1
1299.80
154.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOPES/USDT
$ 0.076635 681.41 4
27.90
6.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LOVE/USDT
$ 0.000738 388.23 78
130.32
30.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۱۷:۳۳
LOVELY/USDT
$ -1E07 113180.55 1
449.61
53.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LPT/USDT
$ 11.18 79306.60 430
33462.10
112948.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LQTY/USDT
$ 0.972842 396736.13 361
115319.58
181608.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LRC/USDT
$ 0.241610 93130.26 333
29185.60
27577.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LSD/USDT
$ 2.47 72916.75 21
51.08
59.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LTC/USDT
$ 77.59 525995.49 424
502759.98
523437.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LTC/USDC
$ 77.58 118323.47 373
24470.78
23516.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LTC/ETH
$ 77.57 747640.70 401
33047.16
35726.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LTC/BTC
$ 77.56 278884.16 410
28346.82
29176.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LTO/USDT
$ 0.197150 1443.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
لیتیل ربیت
لیتیل ربیت
Little Rabbit
LTRBT/USDT
$ -1300566168.00 2455.05 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۴:۵۵
LUIS/USDT
$ 0.002751 108857.87 10
136.06
14.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.585466 90775.08 348
92802.81
77257.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LUNC/USDT
$ -978400.00 116531.19 415
44629.41
29369.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LUXY/USDT
$ 0.007343 61409.56 75
136.30
137.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LWC/USDT
$ 0.003351 7811.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
LYNX/USDT
$ 0.269523 85700.08 154
48.30
557.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MAGA/USDT
$ -3901883793.00 1312.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MAGASOL
MAGASOL/USDT
$ -1491347305.00 3589.95 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۷
MAGASOL
MAGASOL/USDT
$ -26238772800.00 338.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۴:۱۶
MAGIC/USDT
$ 0.737235 472193.10 404
38557.83
58974.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MANA/USDT
$ 0.415789 252406.74 441
105325.03
148872.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MANDOX
MANDOX/USDC
$ -7E08 26376.74 44
75.59
106.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MANTA/USDT
$ 1.85 1487911.92 401
42817.81
165436.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MASA/USDT
$ 0.189506 1145916.38 250
8119.67
10550.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MASK/USDT
$ 3.20 108275.47 455
260306.75
350938.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MATH/USDT
$ 0.492824 44862.27 136
330.07
824.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MATIC/USDT
$ 0.662002 350331.18 411
709413.67
671657.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MATIC/USDC
$ 0.661881 58265.00 404
84380.12
82463.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MATIC/BTC
$ 0.662560 83911.43 439
51787.91
62479.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MAV/USDT
$ 0.374670 201597.94 362
45311.56
35407.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MAVIA/USDT
$ 2.79 2267509.34 398
8073.29
12504.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MAX/USDT
$ 0.035128 69114.97 42
96.71
67.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MCADE/USDT
$ 0.012244 83097.83 30
219.63
184.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MCONTENT
MCONTENT/USDT
$ -1566712226.00 5635.95 1
156.32
22.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MCRT/USDT
$ 0.001875 72991.63 181
558.28
739.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.072093 875508.22 401
55076.08
25810.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEAN/USDT
$ 0.023060 27243.01 3
40.09
10.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEMAG/USDT
$ 0.004350 34830.24 148
528.70
265.25
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۵:۰۰
MEMAGX/USDT
$ 0.004292 18269.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEMD
MEMD/USDT
$ -37116873300.00 29067.25 170
551.94
397.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.025412 418509.87 273
69982.68
100056.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEMEAI/USDT
$ 0.004561 106987.68 1
129.76
203.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEMEBRC
MEMEBRC/USDT
$ 60.69 244700.78 1
55.31
3108.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEMEMINT/USDT
$ 0.000593 15496.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEOW/USDT
$ 0.030814 47680.40 111
639.55
567.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEOWG/USDT
$ 0.000632 112899.29 18
29.62
105.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
METANO/USDT
$ 0.000327 124617.24 113
128.34
13.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
METIS/USDT
$ 24.59 30.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۱۲:۰۴
METIS/USDT
$ 55.32 846298.76 391
92223.97
78433.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
METO/USDT
$ 0.000989 506.51 11
1016.77
643.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۰:۱۱
MEU/USDT
$ 0.130659 7567.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MEW/USDT
$ 0.005713 15528624.95 359
16372.77
19672.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MGT/USDT
$ 0.000942 36822.14 21
161.40
31.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MGXG/USDT
$ 0.010033 78.60 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
MHUNT/USDT
$ 0.006233 32887.67 81
223.89
333.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MIA/USDT
$ 0.002671 624912.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MICE/USDT
$ 0.012005 1141523.55 66
120.24
75.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MICKEY/USDT
$ 0.003260 454.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۴:۲۲
MILO/USDT
$ -2E08 59455.17 257
1577.33
1582.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.750241 158803.32 448
36584.49
96679.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MINAR/USDT
$ 0.077215 3349.01 1
44.75
31.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MINTME/USDT
$ 0.002369 8.29 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۴:۴۹
MIR/USDT
$ 0.055725 114631.35 144
204.48
648.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MKR/BTC
$ 3163.43 125495.53 409
30906.99
39135.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ML/USDT
$ 0.351551 894619.82 174
1584.25
139.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MLXC/USDT
$ -8080000.00 286.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MMAI/USDT
$ -902800.00 17896.38 1
42.07
158.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MMSS/USDT
$ 0.156971 765940.51 109
818.17
95.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MMT/USDT
$ 0.963187 307.21 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۳:۵۲
MNDE/USDT
$ 0.158592 327266.59 1
212.67
270.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MNDE/USDT
$ 0.243207 12129.75 252
1128.73
722.83
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۴
MNT/USDT
$ 1.13 1381023.68 353
98800.24
14151.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MNTC/USDT
$ 1.95 247624.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MOBILE/USDT
$ 0.002088 427179.44 229
2710.97
2669.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MOE/USDT
$ -9E08 21268.28 12 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MONG
MONG/USDT
$ -1E08 190142.06 124
965.92
705.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MOVEZ/USDT
$ 0.000530 66897.21 57
279.89
127.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MRHB/USDT
$ 0.000681 137049.03 22
39.72
32.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MTGX/USDT
$ 0.000135 58503.17 32
45.64
25.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
مونتا
مونتا
Monetha
MTH/USDT
$ 0.002641 178.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۷:۵۲
MTVT/USDT
$ 0.004414 96878.39 9
111.02
10.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MUBI/USDT
$ 0.140954 994773.74 301
6689.86
22691.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MULTI/USDT
$ 1.29 211277.17 92
3795.97
1798.07
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۴:۵۰
MUMU
MUMU/USDT
$ -8080000.00 269819.53 68
73.25
92.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MURATIAI/USDT
$ -3770000.00 104080.69 36
31.17
16.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MVEDA/USDT
$ 0.004038 7870.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MVP/USDT
$ 0.068231 221734.56 4
5.12
17.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MXC/USDT
$ 0.012406 693989.98 101
589.41
31.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MYRIA/USDT
$ 0.006243 332960.42 273
4839.65
10284.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.137322 832497.72 388
12973.51
20701.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
MZR/USDT
$ 0.369268 120560.08 15
23.74
24.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NAC/USDT
$ 0.840521 8.41 1
136.17
28.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۲:۳۷
NADA/USDT
$ 0.050754 8597501.87 1
9.87
10.14
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۴:۵۴
NAVX/USDT
$ 0.201282 429.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NBLU/USDT
$ 0.003329 75282.31 21
72.12
96.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ND/USDT
$ 0.000165 4957.20 8
10.09
34.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.27 748892.05 410
317017.60
383252.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEI/USDT
$ 0.005783 318161.01 11
12.01
5.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEO/USDT
$ 17.50 469904.50 456
123239.51
92899.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEO/ETH
$ 17.03 1065440.29 220
8705.75
12795.34
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۵:۰۲
NEON/USDT
$ 1.08 1655759.64 296
25236.20
24311.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEPT/USDT
$ -1100000.00 87802.69 1
64.65
10.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NETZ/USDT
$ 0.020744 35739.82 13
10.79
1.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEVER/USDT
$ 0.000111 1298163.54 59
150.50
110.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEXO/USDT
$ 1.20 86389.69 378
20019.24
48392.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NEXT/USDT
$ 0.182063 1734888.51 311
5921.50
8589.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NFAI/USDT
$ 0.033385 747635.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NFP/USDT
$ 0.841408 774354.58 360
11508.66
16354.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۲:۲۱
NFTS/USDT
$ 0.003001 10864.41 36
1107.74
12.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NFTY/USDT
$ 0.002016 449.95 1
10.07
10.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NIBI/USDT
$ 0.339354 665424.49 253
6221.24
3863.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NINJA/USDT
$ 0.008583 2525.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NIZA/USDT
$ 0.008326 101828.17 105
430.47
210.25
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۱۶
NMR/USDT
$ 22.93 386198.43 332
33590.90
39158.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NMT/USDT
$ 7.34 612283.12 1
535.53
51.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NORMIE/USDT
$ 0.054925 842156.46 1
57.06
64.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NORMIE/USDT
$ 0.125733 2210939.89 ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۸:۲۶
NRK/USDT
$ 0.002761 6446.99 6
25.73
28.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NTRN/USDT
$ 0.667403 624212.99 352
86648.52
99693.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NUB/USDT
$ 0.037517 645884.57 8 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NULS/USDT
$ 0.690614 183720.93 326
7563.81
4266.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NUUM/USDT
$ 0.033515 1582.07 1
129.28
18.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
NVX/USDT
$ 0.009410 658.44 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۴:۵۵
NXRA/USDT
$ 0.152489 3804.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
O4DX/USDT
$ 0.125410 120800.54
275.71
56.31
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۴
O4DX/USDT
$ 0.092982 244982.30 8
42.39
11.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OAS/USDT
$ 0.062390 364074.65 223
824.59
893.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OBEMA/USDT
$ 0.000790 615876.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OBI/USDT
$ 0.018029 87713.74 1
257.74
42.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OCEAN/USDT
$ 0.818072 214299.39 410
62773.80
174521.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OGN/USDT
$ 0.147567 7732.62 150
14.78
451.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OGV/USDT
$ 0.006466 394.28 169
269.23
666.54
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۵:۵۴
OHO/USDT
$ 0.000664 9668.20 151
186.18
237.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OKB/USDT
$ 54.47 72091.11 386
96290.53
153874.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OLAS/USDT
$ 3.35 594844.25 1
13.85
247.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OLE/USDT
$ 0.071613 148904.47 1
708.36
1268.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OM/USDT
$ 0.677678 168485.75 425
50078.68
76360.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMAX/USDT
$ 0.000775 4831.00 38
98.01
10.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMC/USDT
$ 0.010107 459.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۳:۴۷
OMG/BTC
$ 0.609955 103757.26 101
1690.90
242.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMI/USDT
$ 0.000611 1028.54 74
152.75
237.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMMI/USDT
$ 1.57 311831.09 1
848.21
238.70
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۴:۳۸
OMN/USDT
$ 0.005002 161281.17 71
185.55
435.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMNI/USDT
$ 31.61 11125544.56 371
33590.78
52467.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OMNIA/USDT
$ 0.000941 5794.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۷:۲۶
ONDO/USDT
$ 0.783006 3353660.35 408
93483.81
164517.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ONG/USDT
$ 0.524438 2194034.92 362
23867.37
48987.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ONI/USDT
$ 0.262119 7878.83 1
90.68
470.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ONT/BTC
$ 0.294399 81762.73 252
8029.37
11780.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OORT/USDT
$ 0.408066 67670.86 163
547.15
633.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OP/USDC
$ 2.14 414186.96 454
220770.55
280974.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OP/USDT
$ 2.14 220783.86 451
147283.81
181233.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OPN/USDT
$ 0.005232 374.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۶:۲۳
OPTIMUS
OPTIMUS/USDT
$ 0.287624 96174.70 3
-1E08
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۴:۱۶
OPUL/USDT
$ 0.170305 86045.42 122
1202.77
554.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORBS/USDT
$ 0.035846 871581.44 371
10559.26
19194.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORCA/USDT
$ 2.23 555047.08 261
1025.23
4703.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORDI/USDT
$ 40.63 2606826.67 406
608330.07
773557.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORDS/USDT
$ 0.127408 22137.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORN/USDT
$ 1.38 743564.62 433
59023.62
55681.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORNJ/USDT
$ 0.359333 785064.59 137
100.37
3700.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
ORT/USDT
$ 0.007383 341826.31 1
58.55
205.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OSIS/USDT
$ 2.13 208550.46 149
542.89
80.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OSMO/USDT
$ 0.901010 539972.87 421
144771.08
158555.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OVR/USDT
$ 0.361164 21338.35 231
2646.95
1076.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OZO/USDT
$ 0.236007 114864.06 159
572.01
181.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
OZONE/USDT
$ 59.58 135402.37 184
1444.11
72.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PAAL/USDT
$ 0.350167 454122.06 60
88.33
109.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PAF/USDT
$ 0.000234 24.08 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۵:۰۲
PALM/USDT
$ 0.494389 14246.61 1
35.13
57.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۴:۳۲
PANDORA/USDT
$ 5627.17 620064.06 164
1418.17
2987.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PAW/USDT
$ -1E08 333746.44 153
1146.15
307.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PAXU/USDT
$ -1400000.00 12816.02 35
59.83
37.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PAYS/USDT
$ 0.038417 237332.14 1
42.61
17.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PBX/USDT
$ 0.160913 93194.02 26
284.19
36.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PEACH/USDT
$ 0.003352 175941.21 1
82.19
27.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PEN/USDT
$ 0.050426 16656.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PENDLE/USDT
$ 6.02 3354554.71 406
184037.96
198323.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PEOPLE/USDT
$ 0.023120 83625.30 393
59088.23
80190.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PEPE/USDT
$ -4910000.00 590606.37 466
336729.99
458274.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲۰:۵۳
PEPE2
PEPE2/USDT
$ -2E08 96605.55 1
73.86
148.28
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۱۷:۵۲
<