خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
38404.79
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۳۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2081.25
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۳۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
228.87
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۳۳
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.780790
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۳۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ال بانک

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
0X0/USDT
$ 0.107503 286414.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
1INCH/USDT
$ 0.343083 219806.55 214
2407.15
1527.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
3ULL/USDT
$ 0.006999 434859.27 79
480.42
84.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
4CHAN
4CHAN/USDT
$ -401100000000000.00 1115073.84 141
1.85
1.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
4JNET
4JNET/USDT
$ -39521619000.00 36319.24 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
4JNET
4JNET/USDT
$ -35810738800.00 34969.03 1
20.10
29.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
7/USDT
$ 0.055413 162478.53 4
7.90
5.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
7PXS/USDT
$ 0.856541 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
7PXS/USDT
$ 1.98 0 169 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AART/USDT
$ 0.000701 41193.63 7
6.84
3.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AART/USDT
$ 0.001759 31171.29 20
4.86
19.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AAVE/USDT
$ 100.22 1329557.15 422
90089.75
57746.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ABEY/USDT
$ 0.383293 272381.53 1
75.13
62.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ABEY/USDT
$ 0.418729 66721.69 49
75.81
306.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ACA/USDT
$ 0.062515 216757.63 243
1923.24
1537.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ACS/USDT
$ 0.002584 66827.21 205
2282.59
114.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ACS/USDT
$ 0.002127 65847.04 181
1068.23
205.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.380793 2448508.22 535
739433.03
734988.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGIX/USDT
$ 0.302629 59407.56 178
564.03
862.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGIX/USDT
$ 0.177070 73230.41 194
703.22
667.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGLD/USDT
$ 0.851807 97628.70 268
12825.83
1640.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AGLD/USDT
$ 0.695881 96279.08 275
12607.84
2097.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -15763834200.00 257404.02 407
39183.89
41570.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AIN/USDT
$ 0.010918 4117.60 40
30.99
245.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AIN/USDT
$ 0.012233 4518.54 4
20.09
44.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AITECH/USDT
$ 0.022505 110356.37 20
12.72
23.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AITECH/USDT
$ 0.013487 44608.71 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.135133 192924.67 477
553326.54
369168.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ALLIN/USDT
$ 0.669866 55970.91 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALLIN/USDT
$ 0.807796 57132.60 1
37.93
9.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AMP/USDT
$ 0.002481 221064.39 151
518.62
250.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ANG/USDT
$ 0.001401 99135.87 30
110.42
30.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ANG/USDT
$ 0.000439 30298.85 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.025356 216837.00 322
4584.37
4857.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APE/USDT
$ 1.59 611792.78 471
249161.73
238577.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APRIL/USDT
$ 0.010903 35237.82 1
26.14
6.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APRIL/USDT
$ 0.018610 37065.43 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 7.01 1044318.66 540
97811.84
87075.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
APX/USDT
$ -262900.00 549655.53 164
171.35
204.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARB/USDT
$ 1.03 2171287.97 573
664995.57
214261.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARI10/USDT
$ 0.002081 10672.14 104
456.74
1641.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARI10/USDT
$ 0.002911 13002.90 1
285.14
154.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARKM/USDT
$ 0.457711 26528.77 203
375.09
155.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARKM/USDT
$ 0.316173 51148.31 163
123.50
63.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.050255 221587.89 356
6187.59
5870.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARTR/USDT
$ 0.006084 74324.81 1
27.02
956.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ARTR/USDT
$ 0.007420 94995.71 20
204.79
53.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASPC/USDT
$ 0.000232 46821.56 10
20.42
29.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ASPC/USDT
$ 0.000268 46629.22 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASY/USDT
$ 0.003542 89830.40 136
2106.49
10.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASY/USDT
$ 0.003795 95166.44 122
1503.57
10.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.33 1157371.51 599
217329.67
305543.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ATOZ/USDT
$ 0.036450 63085.91 1
39.83
21.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ATOZ/USDT
$ 0.058612 99671.56 12
36.90
32.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUC/USDT
$ 0.725677 637888.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AUCTION/USDT
$ 12.64 333348.86 447
65817.18
74800.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AUDIO/USDT
$ 0.188246 213392.08 362
7901.11
7837.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AVAX/USDT
$ 22.38 1337693.22 498
558951.86
436289.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AVR/USDT
$ 0.047201 200.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
AVR/USDT
$ 0.122273 2787.95 2
237.67
100.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 6.43 1240157.02 419
159597.10
158424.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BABYDOGE/USDT
$ -1030563735.00 14187.87 90
3759.11
847.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1227558576.00 7184.14 151
1306.35
308.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BAD
BAD/USDT
$ -4E08 79607.15 69
115.57
395.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAD
BAD/USDT
$ -3E08 92325.94 86
251.60
46.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BADGER/USDT
$ 3.64 214063.76 217
1641.12
1759.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BAKE/USDT
$ 0.177643 185006.26 414
83068.54
10892.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BAKE/USDT
$ 0.122567 68995.03 419
85517.86
10409.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 3.77 246303.55 177
1037.78
1064.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BANANA/USDT
$ 6.47 51700.45 196
172.19
181.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BANANA/USDT
$ 14.13 26388.20 153
89.69
88.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BANUS/USDT
$ 0.000760 7903.88 128
121.67
863.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BANUS/USDT
$ 0.002782 20554.28 71
110.84
200.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 223.57 53244.93 490
431974.86
319883.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BDCC/USDT
$ -228600.00 249772.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BEAI/USDT
$ 0.754003 114087.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BEN/USDT
$ -113100.00 1038406.89 232
1.66
2.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BEN/USDT
$ -4E08 98397.65 175
210.71
333.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BES/USDT
$ 0.000170 26259.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BFIC/USDT
$ 23.51 179126.01 330
16242.32
9778.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIBL/USDT
$ 1.66 76950.47 180
426.90
234.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIBL/USDT
$ 1.59 49775.41 233
1046.41
1141.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BICO/USDT
$ 0.269966 141239.51 315
15697.06
2022.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIG/USDT
$ -6680000.00 270.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIG/USDT
$ -2310000.00 17.03 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIGTIME/USDT
$ 0.247520 316394.41 369
14663.31
14151.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BIO/USDT
$ 0.009705 33559.60 19 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIO/USDT
$ 0.006502 29242.38 23
92.64
5.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BISKIT/USDT
$ 0.068717 5452.45 7
120.70
0.001649
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BISKIT/USDT
$ 0.071639 6628.26 1
11.13
2.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BITCOIN/USDT
$ 0.094323 514587.72 89
256.89
164.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BKPT/USDT
$ 0.002917 1876.79 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BKPT/USDT
$ 0.001784 435.47 1
620.82
386.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLID/USDT
$ 0.005862 35468.78 18
17.34
14.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLID/USDT
$ 0.004859 34781.54 7
28.18
34.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLOVELY
BLOVELY/USDT
$ -75041048700.00 36011.69 1
1.86
1.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLOVELY
BLOVELY/USDT
$ -97023598800.00 36222.43 1
2.17
5.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLUESPARROW/USDT
$ 0.040510 43937.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BLUESPARROW/USDT
$ 0.030717 47968.66 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.492920 172583.12 484
53042.38
52448.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNB/USDT
$ 228.87 9944206.83 500
1105771.83
1125580.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNT/USDT
$ 0.756184 219622.21 263
2888.68
3017.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BNX/USDT
$ 0.296389 223851.67 424
11926.35
12329.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
بوبو کش
بوبو کش
Bobo Cash
BOBO/USDT
$ -4E08 218439.18 1
0.041005
449.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BONE/USDT
$ 0.718393 54659.93 249
610.95
1626.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BONE/USDT
$ 0.639356 31309.12 272
1647.72
660.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BONK/USDT
$ -3910000.00 420415.99 257
38063.82
11789.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BRG/USDT
$ 0.000232 91612.19 46
35.86
43.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRG/USDT
$ 0.000379 29637.31 126
223.65
869.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BRISE/USDT
$ -12000000.00 1357.88 104
0.015006
460.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/USDT
$ -24000000.00 10433.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BSW/USDT
$ 0.084721 216605.14 284
2916.99
3122.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BTC/USDT
$ 38404.79 220453727.07 527
1640970.26
1767965.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BTC/USDC
$ 38394.98 121849198.51 751
256939.90
280559.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BURN/USDT
$ -101500.00 35043.74 3
22.30
0.366198
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BURN/USDT
$ -199900.00 15986.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BUSD/USDT
$ 1.00 6621341.50 632
1685744.23
1396385.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
BWO/USDT
$ 0.032148 16115.45 13
18.50
2.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BWO/USDT
$ 0.058304 13697.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
C98/USDT
$ 0.197948 220385.77 415
22710.91
19726.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAKE/USDT
$ 2.33 229702.16 402
11044.61
8529.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAL/USDT
$ 0.008412 51821.94 1
303.88
332.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAST/USDT
$ 0.097914 36269.36 1
25.02
6.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CAST/USDT
$ 0.100405 43278.06 25
64.02
30.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAT/USDT
$ -8E08 0.357786 3
9.53
6.75
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ - ۱۵:۰۱
CAT/USDT
$ -9E08 13343.82 2
11.56
15.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -19385813400.00 274583.62 31
9.90
29.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CATS/USDT
$ -69716957100.00 35099.85 2
29.69
0.000889
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CATS/USDT
$ -40622221000.00 37094.93 50
0.945036
1.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBK/USDT
$ 0.877463 14361.51 53
382.03
453.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CBK/USDT
$ 0.632246 19.60 30
34.82
34.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کمپس کش
کمپس کش
CampusCash
CCASH/USDT
$ 0.003163 242519.09 94
290.37
195.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CCV2/USDT
$ 0.110527 100851.06 49
130.60
229.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.014744 185776.11 292
2933.32
3078.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CFX/USDT
$ 0.152107 219379.60 291
3023.47
3027.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CGO/USDT
$ 63.40 9073.62 220
2261.99
986.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CGO/USDT
$ 66.00 8625.48 229
3257.57
1003.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHEEL/USDT
$ 11.15 1501494.84 397
18802.63
3986.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHEQ/USDT
$ 0.068096 44665.69 74
217.67
250.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHEQ/USDT
$ 0.029350 32628.06 45
38.46
53.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHICA/USDT
$ 0.118729 4345.21 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHO/USDT
$ 0.017804 101877.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CHO/USDT
$ 0.038921 91515.98 22
61.32
83.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.073468 215330.82 468
14049.43
13289.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CIC/USDT
$ 0.014103 681.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CIC/USDT
$ 0.015008 254.13 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLFI/USDT
$ 1.85 276809.48 330
13292.50
13949.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CLOUD/USDT
$ 0.001082 36451.76 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLOUD/USDT
$ 0.000650 103.24 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CMCX/USDT
$ 0.000104 71511.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CMCX/USDT
$ 0.000123 68775.30 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CNX/USDT
$ 0.000370 90.45 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CNX/USDT
$ 0.000560 0.099413 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - ۱۳:۳۸
COINSCOPE/USDT
$ 0.002167 36877.24 12
26.27
29.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
COINSCOPE/USDT
$ 0.002075 35426.55 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.71 217205.27 468
20406.79
19628.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CORE/USDT
$ 0.496311 226180.37 394
8373.24
8674.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
COT/USDT
$ 0.024343 100464.00 7
1763.59
19.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COT/USDT
$ 0.025475 100892.69 47
448.82
12.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CPC/USDT
$ 0.071417 211400.20 105
430.23
15.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CPS/USDT
$ -5E06 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CPS/USDT
$ -6760000.00 1.10 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CR/USDT
$ 0.216053 98773.61 1
559139.10
1217.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CRETA/USDT
$ 0.022806 152029.92 1
36.09
96.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.091818 249655.90 144
1512.57
1811.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CRP/USDT
$ 0.345003 253904.13 232
2489.04
3349.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.565137 242552.79 247
2267.77
2285.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CRYN/USDT
$ 9.77 72690.00 8
411.77
10.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CRYN/USDT
$ 9.02 68600.24 122
712.80
55.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTP/USDT
$ 0.017904 162068.01 318
46329.41
586.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CTY/USDT
$ 19.82 150906.09 1
3641.38
20.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CULT/USDT
$ -1890000.00 31735.38 137
497.21
403.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CULT/USDT
$ -2400000.00 171723.27 1
52.83
64.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CV/USDT
$ 0.011907 3.09 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CV/USDT
$ 0.020205 20424.93 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CVX/USDT
$ 3.66 223375.99 342
5526.63
5177.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
CYBER/USDT
$ 6.13 218034.05 425
36839.23
34518.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
D2T/USDT
$ 0.004007 5190.30 30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
D2T/USDT
$ 0.004481 20406.10 180
397.62
402.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DAI/USDT
$ 0.999900 548104.56 418
1474262.36
1506654.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DAR/USDT
$ 0.119489 195912.86 395
1905.15
1934.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 30.32 819231.68 483
47062.98
47699.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DBX/USDT
$ 0.000149 4254.76 2
4.64
2.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DBX/USDT
$ -310100.00 145.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DEBT/USDT
$ 4.68 45.14 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEBT/USDT
$ 6.03 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DESO/USDT
$ 8.20 0.913113 285 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DESO/USDT
$ 10.83 240523.62 110
305.41
423.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DGB/USDT
$ 0.007655 228140.16 339
4968.61
4730.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DINGO/USDT
$ -116100.00 10483.66 13
63.88
48.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DINGO/USDT
$ -100600.00 3955.49 1
54.88
68.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DIS/USDT
$ 0.358387 148074.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DNX/USDT
$ 0.985340 120882.49 209
1284.49
288.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DNX/USDT
$ 0.922715 11420.56 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.083030 3770272.14 575
854997.60
729582.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.083062 356687.58 392
4348.33
4180.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOGE20
DOGE20/USDT
$ -4838646820.00 50088.96 216
435.10
361.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOGE20
DOGE20/USDT
$ -3838933734.00 25870.52 183
246.95
233.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -1315719720.00 35250.25 8
19.26
4.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -1329323328.00 39043.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOGECOLA/USDT
$ 0.000801 0.447626 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOGECOLA/USDT
$ 0.001162 53736.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DONG
DONG/USDT
$ -29916364700.00 52677.79 55
31.64
10.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DONG
DONG/USDT
$ -24305911900.00 83019.09 37
680.76
82.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DORKL/USDT
$ 0.001500 51552.03 167
163.36
492.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOT/USDT
$ 5.42 1760061.10 547
384342.05
408740.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DOT/USDC
$ 5.43 214705.64 376
11890.89
10597.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DP/USDT
$ 0.082020 1.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DP/USDT
$ 0.049127 0.049122 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 3.08 7881.11 473
27223.69
24693.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
DYDX/USDT
$ 1.94 20335.10 451
36448.61
24905.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EBSO/USDT
$ 0.008102 7109.20 15
49.22
8.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EBSO/USDT
$ 0.006968 11592.79 1
48.50
26.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ECOTERRA/USDT
$ 0.001951 118002.68 10
10.10
41.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EDAT/USDT
$ 0.151383 1.76 10
281.10
0.976485
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDAT/USDT
$ 0.132940 0.999531 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EDU/USDT
$ 0.643537 561933.42 428
5006.12
3724.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EDUX/USDT
$ 0.000172 0 117 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDUX/USDT
$ 0.000172 0 117 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EFK/USDT
$ 0.013573 44850.20 1
9.84
15.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EFK/USDT
$ 0.019931 61250.21 20 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDT
$ 44.21 212670.82 482
31610.11
26702.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ELMO/USDT
$ 0.005973 58.00 69 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELMO/USDT
$ 0.005411 58.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ENS/USDT
$ 8.56 230803.98 303
4977.04
5409.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ENT/USDT
$ 0.357087 3221.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EOS/USDC
$ 0.680537 460623.51 442
14280.38
11027.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EOS/USDT
$ 0.680704 232622.97 512
29624.61
28531.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EOSC/USDT
$ 0.000819 62347.09 97
135.58
110.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOSC/USDT
$ 0.003237 52813.92 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EPIX/USDT
$ 0.010313 70717.57 8
43.83
30.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EPIX/USDT
$ 0.008665 66379.20 5
9.69
14.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EPX/USDT
$ 0.000209 247727.37 184
1646.26
1262.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.77 206009.17 306
5569.84
5846.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETC/USDT
$ 18.90 236003.72 456
55371.06
45528.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETE/USDT
$ 0.013903 266.66 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETH/USDC
$ 2080.73 127158645.76 728
225462.03
278311.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETH/USDT
$ 2081.25 196200099.78 767
2527900.05
3607028.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 5332.12 446
20578.31
22357.14
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHW/USDT
$ 2.63 213174.00 300
5277.18
5387.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EVADORE
EVADORE/USDT
$ 0.069417 111016.67 83
83.77
60.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EVY/USDT
$ 0.011090 5907.06 3
18.91
1.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
EVY/USDT
$ 0.020187 40194.31 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FCF/USDT
$ 0.000123 48575.97 14
187.25
0.012239
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FCF/USDT
$ 0.000113 44587.67 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/USDT
$ 0.528358 178616.99 429
5647.65
5455.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FIDA/USDT
$ 0.221867 211216.18 390
11217.14
10605.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.51 1899956.41 537
500806.01
409770.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FINE/USDT
$ -5721391600.00 31892.98 200
376.83
433.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FINE/USDT
$ -9044947736.00 51776.97 144
223.43
146.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIS/USDT
$ 0.332181 222640.74 390
5510.91
6035.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FJT/USDT
$ 0.067216 80827.69 183
2722.68
529.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FLOKI/USDT
$ -323700.00 191423.92 463
36112.09
35318.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.676164 245615.07 258
2897.11
3310.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FOUR/USDT
$ -1750000.00 213497.45 1
771.29
933.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FRA/USDT
$ 0.001706 170476.36 3
6.19
6.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FRGST
FRGST/USDT
$ -2E08 40620.31 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FRGST
FRGST/USDT
$ -1E08 45043.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FRTS/USDT
$ -902500.00 88295.11 133
418.46
-857900.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FRTS/USDT
$ -371100.00 49537.23 1
157.32
18.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FSC/USDT
$ 2.07 271250.95 65
17.76
43.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FTM/USDT
$ 0.312576 1872429.05 501
525260.33
373314.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FTM/USDC
$ 0.312871 247230.97 323
2858.12
3039.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FTRB
FTRB/USDT
$ 0.004176 43273.19 4
0.620165
45.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTRB
FTRB/USDT
$ 0.004350 43489.16 10
4.53
55.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.06 311144.02 334
25886.59
17623.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FUMO/USDT
$ 15492.48 340601.99 1
44.98
44.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FUNCH/USDT
$ 2.95 11723.10 186
47000.69
11.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FUNCH/USDT
$ 3.71 0 47
66.94
40.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FWC
FWC/USDT
$ -190457110000.00 36117.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FWC
FWC/USDT
$ -167991890000.00 35899.83 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 7.63 225804.97 388
4399.01
4591.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FXY/USDT
$ 0.012307 49563.00 347
6096.90
1661.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FXY/USDT
$ 0.009912 34564.53 94
238.45
117.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FYD/BTC
$ 0.000192 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
FYD/BTC
$ 0.000149 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
G/USDT
$ 0.000744 1419.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
G/USDT
$ 0.009702 0.048992 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.56 222980.66 362
7209.54
11931.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GALA/USDT
$ 0.025918 215187.77 342
9088.87
8920.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GBEX
GBEX/USDT
$ -6E08 178.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GBEX
GBEX/USDT
$ -5E08 59839.84 52
394.71
65.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GC/USDT
$ 0.000522 32307.41 15
20.63
11.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GC/USDT
$ 0.000189 30271.37 26
49.75
35.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GDCC/USDT
$ 0.965235 110519.23 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GHUB/USDT
$ 0.051513 111278.05 4
5.41
5.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GHUB/USDT
$ 0.074141 98700.92 11
28.94
5.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GIP/USDT
$ 0.053213 75028.36 1
55.50
0.012239
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GLEEC/USDT
$ 0.014781 47750.24 89
208.89
50.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GLEEC/USDT
$ 0.009416 26625.11 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.275583 215117.55 371
3987.43
4808.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GMCOIN/USDT
$ 0.087514 75712.43 50
149.97
48.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMCOIN/USDT
$ 0.111661 95037.21 65
292.62
61.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.139494 386216.36 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GMX/USDT
$ 50.69 272989.32 448
9060.45
9273.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GNS/USDT
$ 3.63 238011.41 397
6941.94
6177.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GOLC/USDT
$ 0.041523 11256.30 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOLC/USDT
$ 0.134033 6935.04 1
68.43
14.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GROK/USDT
$ 0.018294 745595.94 333
9713.48
6053.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GRT/USDT
$ 0.148136 219178.10 300
3298.68
3176.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GRV/USDT
$ 0.099855 1680.35 5
0.541103
10.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRV/USDT
$ 0.110827 1011110.45 64
895.61
123.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GT/USDT
$ 4.28 225111.07 295
955.47
933.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.09 846948.87 281
3614.51
3591.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GTN/USDT
$ 0.000421 25929.28 117
38.51
5.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GTN/USDT
$ 0.000531 25897.73 112
59.85
236.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GTX/USDT
$ 0.000568 8393.96 17
55.10
36.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GTX/USDT
$ 0.000318 9622.95 1
8.79
16.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GULF/USDT
$ 0.060015 291458.94 172
38.91
1802.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GXA/USDT
$ 0.003508 278709.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
GYMNET/USDT
$ 0.028782 125063.82 4
15.31
24.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HALO/USDT
$ 0.017268 11457.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1554378068.00 166054.24 1
18.47
43.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HERO/USDT
$ 0.002850 100277.61 70
620.89
503.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HERO/USDT
$ 0.002485 62611.20 327
3832.50
3625.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HFT/USDT
$ 0.329680 212159.24 387
4632.66
5262.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIAZUKI/USDT
$ 0.013483 51541.60 21
49.81
50.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIBAYC/USDT
$ 0.060985 75620.02 171
57.35
1369.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIDOODLES/USDT
$ 0.004322 107961.16 46
58.39
107.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIFI/USDT
$ 0.723476 363466.23 400
5938.46
4942.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIGH/USDT
$ 1.38 225876.59 372
15644.87
4344.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIMAYC/USDT
$ 0.012503 97266.11 85
56.08
257.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIOD/USDT
$ 0.001792 121387.58 30
69.35
68.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIPENGUINS/USDT
$ 0.015685 103373.78 44
65.99
67.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HIPUNKS
HIPUNKS/USDT
$ 0.097264 102212.49 13
31.32
30.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HISQUIGGLE/USDT
$ 0.017274 312720.07 25
59.31
58.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HLN/USDT
$ 0.000135 33655.28 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HLN/USDT
$ 0.000137 10137.36 25
422.62
0.013694
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HLPR/USDT
$ 24.59 41770.58 1
98.37
70.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HLPR/USDT
$ 33.17 20307.39 12
26.54
3.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HMT/USDT
$ 0.046084 37323.52 66
8.86
162.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HMT/USDT
$ 0.048278 35648.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HNT/USDT
$ 1.91 0 103
45.88
280.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HNT/USDT
$ 3.50 497.52 1 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - ۱۳:۳۸
HOOK/USDT
$ 1.07 214192.64 385
5313.03
5229.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001550 216142.36 313
3041.98
3247.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HT/USDT
$ 2.81 225522.84 230
1977.15
1783.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HXA/USDT
$ 0.000542 1.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
HXA/USDT
$ 0.001194 22557.14 13
7.46
19.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.76 234655.53 319
15042.37
15697.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ID/USDT
$ 0.271746 130828.87 477
13800.47
15959.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IFC/USDT
$ 5.37 25894.44 1
461.72
351.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IFC/USDT
$ 9.11 29648.66 250
3564.77
12681.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ILV/USDT
$ 107.77 221154.82 330
4174.29
4483.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IMGNAI/USDT
$ 0.042824 27109.26 234
676.64
441.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IMGNAI/USDT
$ 0.017949 45710.12 225
462.06
368.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMPT/USDT
$ 0.003814 58352.84 62
50.79
8.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IMX/USDT
$ 1.36 218010.68 387
12968.55
13580.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
INJ/USDT
$ 18.22 555949.31 364
12327.69
13738.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
INTL/USDT
$ 0.182444 163453.73 39
44.77
94.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOST/USDT
$ 0.009182 224586.16 316
7551.31
7532.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOTX/USDT
$ 0.024906 63749.20 172
1586.61
102.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IOTX/USDT
$ 0.018010 62996.37 182
1477.42
123.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IPVN
IPVN/USDT
$ 11.62 132720.48 116
58.91
60.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IRT/USDT
$ 0.002923 162501.55 100
250.95
181.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ISIKC/USDT
$ 0.230156 49493.40 1
63.81
0.936739
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ISIKC/USDT
$ 0.479062 55218.03 1
0.092318
0.791988
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ISLAMI/USDT
$ 0.000362 197426.04 1
6.35
0.508095
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IXT/USDT
$ 0.344184 68675.05 170
451.90
443.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
IXT/USDT
$ 0.079944 146.99 83
104.51
40.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.004971 218402.07 223
1896.33
2286.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JEN/USDT
$ 1.42 537.82 44 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JEN/USDT
$ 1.20 285.62 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JNX/USDT
$ 0.133432 221039.25 121
1474.85
60.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JOE/USDT
$ 0.424603 202065.70 423
6324.54
6727.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JSM/USDT
$ 0.010050 201460.87 18
28.06
88.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
JSM/USDT
$ 0.010006 49561.39 7
10.12
4.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KAS/USDT
$ 0.135493 277765.16 407
12749.90
9255.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KAVA/USDT
$ 0.788192 242589.33 284
4151.79
3539.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KINGSHIB/USDT
$ 0.003946 45272.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KINGSHIB/USDT
$ 0.004973 46126.25 59 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.189146 349750.73 479
132839.72
136555.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کلیی کای
کلیی کای
KleeKai
KLEE/USDT
$ -103130930000.00 39483.54 9
12.60
219.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کلیی کای
کلیی کای
KleeKai
KLEE/USDT
$ -8704762000000.00 38055.17 140
23.23
1511.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KP3R/USDT
$ 71.55 171403.80 475
11927.37
12679.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KSM/USDT
$ 25.10 268623.50 418
35748.97
30770.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
KTK/USDT
$ 0.001101 382.02 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTK/USDT
$ 0.000800 285.67 1 ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۸:۱۹
KUSUNOKI
KUSUNOKI/USDT
$ -858157340000.00 127117.42 5
24.83
3.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
L
L/USDT
$ -89000000.00 24482.67 176
191.33
224.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
L
L/USDT
$ -67000000.00 93180.82 98
119.24
317.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LADYS
LADYS/USDT
$ -3E08 256031.46 361
20794.06
11790.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAI/USDT
$ 0.012999 265508.44 269
2086.87
2005.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAT/USDT
$ 0.009092 213732.29 117
181.36
216.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LAZIO/USDT
$ 1.81 235899.17 336
11162.40
10567.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LBK/USDT
$ 0.011492 1136156.52 227
456.17
90.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LBR/USDT
$ 1.16 113419.96 148
628.02
557.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LBR/USDT
$ 0.853467 70638.32 212
1851.10
1845.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.38 266166.14 460
68950.09
58713.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LGC/USDT
$ 0.000790 709.55 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LGC/USDT
$ 0.000234 181.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LHINU
LHINU/USDT
$ -103000.00 252822.25 56
68.85
138.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LIFE/USDT
$ 0.003360 13433.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LIFE/USDT
$ 0.002966 35.29 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINA/USDT
$ 0.010336 889107.33 239
3942.56
3806.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LINK/USDT
$ 14.83 4453516.26 608
224770.88
241585.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LIT/USDT
$ 0.905271 206615.46 297
4196.19
3084.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LIXX/USDT
$ 0.001465 352156.61 2
47.61
7.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LKC
LKC/USDT
$ -22505474000.00 183082.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LKD/USDT
$ 0.027607 142.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LMWR/USDT
$ 0.255262 242015.59 89
160.23
215.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOKS/USDT
$ 0.121606 216049.64 366
2048.14
2182.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOT/USDT
$ 0.032508 53667.80 174
157.74
526.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOOT/USDT
$ 0.021812 26027.55 33
80.02
74.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LOOTBOT
LOOTBOT/USDT
$ 0.555635 427175.68 1
3.70
3.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOTTY/USDT
$ -95000000.00 57905.50 18 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOTTY/USDT
$ -84000000.00 36696.49 3
53.31
33.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOVELY/USDT
$ -6E08 247.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LOVELY/USDT
$ -6E08 407.06 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDT
$ 6.31 103802.96 317
12321.93
7102.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LQTY/USDT
$ 1.46 214987.45 342
8420.98
10220.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LRC/USDT
$ 0.221054 226327.20 381
9007.47
7913.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LTC/USDT
$ 71.35 1515495.84 604
426644.45
505795.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LTC/USDC
$ 71.32 213703.70 500
21539.66
20348.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LTNM/USDT
$ 0.869211 2.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LTNM/USDT
$ 0.520385 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.800095 1008074.51 521
126529.30
144224.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LYNK/USDT
$ 0.002286 73357.47 14
17.19
74.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LYNK/USDT
$ 0.001648 91676.12 5
1.13
28.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
LYO/USDT
$ 0.165740 275719.94 1
154.08
274.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MAGIC/USDT
$ 0.797194 244016.96 116
415.94
614.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MANDOX
MANDOX/USDT
$ -11000000.00 41783.00 21
49.72
45.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MARS/USDT
$ 0.074007 10435.92 1
10.25
10.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MARS/USDT
$ 0.050568 9995.74 2
10.20
8.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.42 208357.82 405
5470.18
5062.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MATIC/USDT
$ 0.780790 2454983.87 591
236913.32
196173.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MAX/USDT
$ 0.006303 1702.37 4
807.82
13.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAX/USDT
$ 0.007140 1124.21 5
18.06
15.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MBOX/USDT
$ 0.273066 244868.18 178
1778.21
1259.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MC/USDT
$ 0.442812 57172.53 373
3768.10
3018.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MC/USDT
$ 0.438283 102982.13 10 ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۷:۴۹
MCOIN/USDT
$ 2.33 213476.77 333
3139.23
7161.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MEF/USDT
$ 1.33 78737.04 12
31.34
19.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MEF/USDT
$ 1.97 73952.66 33
27.56
49.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.010140 527417.66 89
377.99
128.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MEMECOIN
MEMECOIN/USDT
$ 0.027510 583828.11 474
55089.54
53115.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MEMEME/USDT
$ -2900000.00 50696.22 216
300.99
294.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MEMEME/USDT
$ -3540000.00 27409.26 211
290.68
315.58
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ - ۲۱:۴۹
METAQ/USDT
$ 0.085491 157793.26 33
204.35
46.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MILO/USDT
$ 0.072987 2196.78 96
41.91
29.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MILO/USDT
$ 0.045511 2806.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.735379 212831.15 409
6326.56
6478.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MINTME/USDT
$ 0.008664 84134.69 22
69.29
28.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MITHRIL/USDT
$ 0.093944 17378.92 10
69.31
39.15
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - ۱۴:۴۹
MITHRIL/USDT
$ 0.089982 192373.20 2
8.62
1015.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MKR/USDT
$ 1545.38 224135.02 481
85232.49
78203.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MLXC/USDT
$ 0.001630 91990.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MMAI/USDT
$ 0.000129 4883.55 14
33.95
3.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MMAI/USDT
$ -959200.00 5480.60 28
44.35
9.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MNFT/USDT
$ -139800.00 157740.84 2
15.34
6.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MNTL/USDT
$ 0.002001 33916.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MNTL/USDT
$ 0.004434 63281.08 171
846.85
394.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MOB/USDT
$ 0.556135 219338.68 247
2945.11
3161.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MODEX/USDT
$ 0.119255 44171.94 154
559.87
262.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MODEX/USDT
$ 0.108636 38371.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ماگ توکن
ماگ توکن
MOG Token
MOG/USDT
$ -3E08 42262.00 161
1124.63
91.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MONG
MONG/USDT
$ -8094427786.00 55609.73 166
119.83
133.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MONG
MONG/USDT
$ -7241761396.00 27593.69 163
256.37
173.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MOVR/USDT
$ 6.69 224500.44 382
14533.69
14270.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MR/USDT
$ -82000000.00 0.008007 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MR/USDT
$ -72000000.00 37154.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MRHB/USDT
$ 0.001421 71312.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MSHD/USDT
$ 0.005246 30485.32 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MSHD/USDT
$ 0.004594 10351.17 1
1.14
0.069507
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MSQ/USDT
$ 2.17 289781.63 12
96.21
101.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
مونتا
مونتا
Monetha
MTH/USDT
$ 0.006394 69833.91 24
204.31
4.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مونتا
مونتا
Monetha
MTH/USDT
$ 0.006782 70029.20 7
10.83
42.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MTRM/USDT
$ 0.088348 62681.95 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MTRM/USDT
$ 0.139534 66321.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MTVT/USDT
$ 0.001934 85390.31 22
34.67
96.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MUBI/USDT
$ 0.022285 28572.24 179
341.13
371.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MWCC
MWCC/USDT
$ 0.196048 173314.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MZR/USDT
$ 0.431705 31263.66 254
2384.67
192.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
MZR/USDT
$ 0.420930 34668.01 266
2.06
0.249063
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.87 204028.57 465
55756.10
53157.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NEO/USDT
$ 11.08 182566.98 415
59349.74
59332.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NFTY/USDT
$ 0.001376 20352.48 89
281.89
370.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFTY/USDT
$ 0.002023 101848.76 98
678.35
425.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NIZA/USDT
$ 0.014684 3044736.89 138
7665.47
2021.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NMR/USDT
$ 15.41 422825.08 371
11570.17
11534.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NTO/USDT
$ -287000.00 5663.28 30
83.36
84.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NTO/USDT
$ -306900.00 2921.94 106
77.53
76.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NTRN/USDT
$ 0.485418 1101799.91 414
7301.93
7373.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NTX/USDT
$ 0.060015 169.31 196
4312.83
265.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NTX/USDT
$ 0.031977 1842.39 254
4279.76
2233.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUR/USDT
$ 258.38 1569.39 220
2703.47
2239.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NUR/USDT
$ 236.95 557.37 240 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NVIR/USDT
$ 0.013453 366699.38 1
9.82
5.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
NXN/USDT
$ 0.151537 62093.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OKB/USDT
$ 57.69 256709.93 430
9714.44
9829.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OMAX/USDT
$ 0.000398 36619.21 6
430.19
5.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMAX/USDT
$ 0.000698 36032.38 5
34.94
24.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OMG/USDT
$ 0.637155 216315.63 322
8092.77
4885.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OP/USDT
$ 1.67 25773.80 382
10735.24
13630.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OP/USDT
$ 1.25 10784.19 362
10127.51
10863.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OPN/USDT
$ 0.020995 3028.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ORDI/USDT
$ 21.19 649180.33 560
61514.82
61686.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ORN/USDT
$ 0.660061 237480.90 386
8653.93
10445.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OSMO/USDT
$ 0.693669 218707.11 433
7207.52
8304.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OZONE/USDT
$ 88.76 131945.28 342
11389.69
7625.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
OZONE/USDT
$ 81.71 98192.39 239
2677.44
1217.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PAW/USDT
$ -7440000.00 5627.90 31
48.58
30.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PAW/USDT
$ -2990000.00 159605.47 166
140.60
148.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PAWSWAP
PAWSWAP/USDT
$ -9033597219.00 44778.99 121
1279.86
577.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PAXG/USDT
$ 2029.49 240167.45 345
9861.73
11785.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PC/USDT
$ 0.000356 16017.41 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PC/USDT
$ 0.000419 18497.56 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PENDLE/USDT
$ 1.06 828038.30 367
3408.56
3609.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEOPLE/USDT
$ 0.012303 284672.79 214
1166.84
579.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPE/USDT
$ -1090000.00 2040786.44 292
112917.79
107542.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPE2
PEPE2/USDT
$ -4E08 278476.86 275
5108.67
4760.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPEBURN/USDT
$ 0.015208 42.57 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPEBURN/USDT
$ 0.189846 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPECOIN/USDT
$ 0.035939 433623.58 131
653.47
3.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PEPENEW
PEPENEW/USDT
$ 0.002058 202983.08 2
6.65
2.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PERP/USDT
$ 0.633054 184072.57 433
4833.35
6236.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PESA/USDT
$ 0.018214 47347.77 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PESA/USDT
$ 0.020561 59595.43 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PG/USDT
$ 0.770787 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PG/USDT
$ 0.486466 526.27 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PIVX/USDT
$ 0.189103 33895.53 16
27.23
57.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PIVX/USDT
$ 0.310976 33629.07 1
8.35
14.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PKT/USDT
$ 2.29 90716.26 119
285.10
339.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PKT/USDT
$ 1.73 93975.82 200
795.80
613.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLASTIK/USDT
$ 0.017904 27805.41 104 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLASTIK/USDT
$ 0.015192 82575.74 1
110.67
72.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PMG/USDT
$ 0.007700 62969.76 97
31.58
279.98
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۲۱:۵۲
PNDC/USDT
$ -1280000.00 28997.85 199
324.97
368.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POGAI/USDT
$ 0.000129 165257.59 235
435.44
910.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POLIS/USDT
$ 0.452610 1689.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POND/USDT
$ 0.011536 147568.50 30
30.76
37.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POR/USDT
$ 0.000230 47498.53 10
22.27
21.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POR/USDT
$ 0.000261 47717.96 6
25.38
9.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PORTO/USDT
$ 1.78 242773.45 336
5630.04
4565.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
POX/USDT
$ 0.465013 84795.69 1
652.86
1097.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PRI/USDT
$ 5.12 266474.99 69
89.92
51.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PROS/USDT
$ 0.283969 236344.89 367
4068.17
4585.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PRX/USDT
$ 0.204912 20406.68 138 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PRX/USDT
$ 0.608448 2040.87 2
667.21
1280.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PSUB/USDT
$ 0.048312 152994.10 1
25.72
25.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PTOY/USDT
$ 0.004029 40432.74 86 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PTOY/USDT
$ 0.005280 40722.93 1
11.39
0.863858
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PVFYBO/USDT
$ 0.001690 47176.22 11
71.87
10.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PVFYBO/USDT
$ 0.001599 63691.21 4
36.81
13.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 6.42 249324.96 268
3275.69
4637.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
PYTH/USDT
$ 0.393386 267383.27 453
36192.70
35673.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
QI/USDT
$ 0.008242 227208.95 281
4486.88
5395.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
QNT/USDT
$ 100.32 238244.84 289
6808.09
7309.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
QTUM/USDT
$ 3.04 220008.65 391
6107.68
5938.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.048715 218379.37 366
5911.56
6371.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
R3T/USDT
$ 0.012597 99309.02 40
64.29
86.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
R3T/USDT
$ 0.009102 107318.46 31
89.59
85.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RACA/USDT
$ 0.000170 78426.65 406
2415.11
2190.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RACA/USDT
$ 0.000179 266790.31 411
13249.95
13769.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RAD/USDT
$ 1.57 217554.91 321
6087.36
5764.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RARE/USDT
$ 0.121036 194191.47 372
18732.82
21594.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RATS/USDT
$ -562800.00 631267.98 187
833.14
4175.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RBT/USDT
$ 59.80 127716.92 66
81.92
5.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RDGX/USDT
$ 1.04 63969.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RDNT/USDT
$ 0.255562 179129.33 354
37804.51
40734.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001777 206144.69 331
4748.07
4844.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
REGENT/USDT
$ 0.444508 97880.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
REGENT/USDT
$ 0.286557 72795.37 25 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
REKT/USDT
$ 4.47 795372.57 1
150.44
2.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059818 215239.68 202
2704.33
2350.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RENEC/USDT
$ 0.290559 439.39 30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RENEC/USDT
$ 0.317477 50.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RENQ/USDT
$ 0.008284 37920.25 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RENQ/USDT
$ 0.011995 43906.83 25
69.03
16.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REVOLAND
REVOLAND/USDT
$ 0.130262 82486.50 205
915.93
178.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RFD/USDT
$ -3710000.00 24943.98 271
2691.04
3193.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RFD/USDT
$ -3910000.00 43902.28 112
158.80
11.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RIA/USDT
$ 0.001811 32970.12 1
27.98
54.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RIA/USDT
$ 0.001442 8523.00 28 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RIF/USDT
$ 0.108126 215816.25 312
7951.61
8162.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RLB/USDT
$ 0.160388 70065.06 264
2020.09
1372.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RLB/USDT
$ 0.175143 568447.58 228
3182.36
2430.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 3.53 228652.40 342
27554.82
27570.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ROA/USDT
$ 0.169741 38030.92 1
279.59
0.018290
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ROA/USDT
$ 0.197208 72034.83 121 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.084748 159916.40 475
10738.46
10743.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 26.97 38820.33 213
453.36
472.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.17 53442.26 192
285.65
254.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RSS3/USDT
$ 0.132440 175013.31 261
2699.70
3618.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RVN/USDT
$ 0.018566 236670.00 299
3804.06
3883.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
RXT/USDT
$ 0.029109 366.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SAFE/USDT
$ 3.96 80147.20 19
37.07
43.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SAFE/USDT
$ 2.13 32965.42 6
24.14
24.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SAFEREUM/USDT
$ -32000000.00 385241.16 17 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۱۸:۱۹
SAITAMA/USDT
$ 0.001092 64179.26 57 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SAITAMA/USDT
$ 0.000956 0 1
449.02
521.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.413162 62563.50 411
6874.75
6757.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.302824 42164.88 385
4582.97
4642.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.413150 197401.60 466
16024.23
16627.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SANTOS/USDT
$ 2.92 219776.09 304
4918.62
4814.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SAS/USDT
$ 0.000110 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SAS/USDT
$ 0.000150 0.018008 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SATS/USDT
$ -16000000.00 525425.33 361
8433.98
12933.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SCLP/USDT
$ 0.182244 500492.70 178
1804.36
966.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.363088 241215.30 212
2116.02
1650.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SEI/USDT
$ 0.241159 79705.36 368
8483.67
7827.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SENSO/USDT
$ 0.076442 44619.44 223
2649.92
2213.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SENSO/USDT
$ 0.084220 40947.39 240
2766.55
2634.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SFL/USDT
$ 0.003341 103423.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.669163 222652.08 409
8173.74
9229.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHARBI/USDT
$ -1790000.00 20.39 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHARBI/USDT
$ -1780000.00 25.00 24 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ - ۱۷:۵۴
SHIA/USDT
$ 0.080220 216227.29 2
399.42
72.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIB/USDT
$ -8290000.00 1785035.05 561
95933.62
126523.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIB2/USDT
$ -3350815010.00 359781.51 1
99.76
99.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIBDOGE
SHIBDOGE/USDT
$ -545063450000.00 39522.04 1
-108000.00
-4070000.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIBDOGE
SHIBDOGE/USDT
$ -399218380000.00 16507.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIBELON/USDT
$ -24000000.00 55432.11 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIBELON/USDT
$ -22000000.00 63499.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIBLITE
SHIBLITE/USDT
$ -51115328300.00 36214.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SHIBLITE
SHIBLITE/USDT
$ -48626599600.00 35084.68 2
3.61
1.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SILK/USDT
$ 0.040510 178375.61 1
19.77
81.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SIMPSON
SIMPSON/USDT
$ -1513368000000.00 302217.51 19
69.35
36.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SIX/USDT
$ 0.025306 55994.57 1
1.01
106.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SIX/USDT
$ 0.030827 25846.96 110 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SKP/USDT
$ 0.005972 91175.57 21
36.05
50.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SKP/USDT
$ 0.001112 14054.74 39
34.83
31.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SMETA/USDT
$ 0.089622 95559.86 1
23.15
58.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SML/USDT
$ 0.005661 1647.58 99
77.91
81.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SML/USDT
$ 0.009775 3217.09 132
261.68
203.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNEK/USDT
$ 0.000301 161924.48 49
548.32
38.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SNX/USDT
$ 3.33 209330.85 443
14708.57
18334.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SOL/USDT
$ 60.37 3309295.40 522
451698.63
308979.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SOLX/USDT
$ 0.064016 85756.12 11
24.72
22.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SOS/USDT
$ -3E08 150661.98 120
40.85
4.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SPCFIN
SPCFIN/USDT
$ -400900.00 16574.91 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPCFIN
SPCFIN/USDT
$ -609900.00 11436.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SPELL/USDT
$ 0.000575 348099.11 134
1033.63
169.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SSV/USDT
$ 24.90 193483.18 379
4111.45
4481.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
STG/USDT
$ 0.588376 109664.37 397
3548.04
4650.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
STORJ/USDT
$ 0.742181 215550.61 480
19486.61
19486.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
STR/USDT
$ 0.010523 18302.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
STX/USDT
$ 0.721175 245252.48 273
3618.69
3878.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SUI/USDT
$ 0.613949 977496.31 475
17570.60
18086.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SUPER/USDT
$ 0.442508 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SUSHI/USDT
$ 1.24 203039.70 350
11347.02
9967.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SWITCH/USDT
$ 0.001211 144359.20 3
5.40
5.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SXP/USDT
$ 0.345704 221771.24 320
3746.15
4056.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SYLMYDID
SYLMYDID/USDT
$ 0.000359 72305.92 48
92.27
37.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SYLMYDID
SYLMYDID/USDT
$ 0.000332 179217.42 16
32.35
37.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SYN/USDT
$ 0.438507 206073.30 388
7257.30
5917.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
SYS/USDT
$ 0.120336 235047.33 204
845.43
889.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
T/USDT
$ 0.023806 212960.78 162
908.42
917.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TABOO/USDT
$ 0.001983 280417.94 7
11.67
26.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TAMA/USDT
$ 0.009013 11603.89 106
345.48
350.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TAMA/USDT
$ 0.007811 4948.85 27
99.93
11.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TEE/USDT
$ 23.52 217638.29 357
9704.45
5204.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
د تست توکن
د تست توکن
The Test Token
TEST/USDT
$ -844500.00 46559.72 21 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
د تست توکن
د تست توکن
The Test Token
TEST/USDT
$ -718200.00 51008.74 2 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۱۸:۱۹
THE9/USDT
$ 0.024706 45367.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
THE9/USDT
$ 0.113562 0 34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIA/USDT
$ 7.01 479577.35 433
46578.15
55433.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TIA/USDT
$ 2.26 25852.04 411
34073.40
38331.47
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۸:۵۶
TIP/USDT
$ 0.000396 249160.78 213
8714.35
14909.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TLC/USDT
$ 38.56 209136.94 224
10208.42
6498.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TNT/USDT
$ 0.027515 1527.32 44
71.65
48.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TNT/USDT
$ 0.030307 1836.53 1
19.75
6.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TOKAMAK
TOKAMAK/USDT
$ 1.80 15.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TOKAMAK
TOKAMAK/USDT
$ 0.800338 26.05 133 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TOKEN/USDT
$ 0.007708 167452.56 180
426.94
130.44
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ - ۲۳:۴۹
TOKEN/USDT
$ 0.027355 318734.39 148
166.01
194.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TOMO/USDT
$ 1.37 129178.26 69
16.28
34.69
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ - ۲۱:۵۰
TON/USDT
$ 2.42 244861.70 281
1654.39
1956.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TPY/USDT
$ 1.02 693387.23 178
583.72
906.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TRA/USDT
$ 0.991341 63743.12 306
316.40
333.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 78.11 334101.10 390
7932.25
7754.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TRMX/USDT
$ 0.000586 11836.69 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRMX/USDT
$ 0.000685 263.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TRX/USDT
$ 0.102931 9968585.78 608
528363.05
974651.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TRX/USDC
$ 0.102917 214670.76 561
74723.83
92712.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TTM/USDT
$ 0.031548 53168.97 15
1023.43
61.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TURBO/USDT
$ 0.000126 38322.57 90
94.77
66.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TURBO/USDT
$ 0.000112 80938.96 116
110.05
115.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.053289 0 1
43.18
43.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۱:۵۵
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.11 215077.14 258
1446.04
1477.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
TYPE/USDT
$ 0.005484 53679.12 22
77.27
61.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TYPE/USDT
$ 0.007102 57099.28 1
15.72
17.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UCX/USDT
$ 0.026286 4856.53 29
32.42
31.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UCX/USDT
$ 0.037090 9646.05 26
20.61
54.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UGOLD/USDT
$ 2110.51 221581.63 251
126631.36
21.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UMA/USDT
$ 1.93 227704.40 401
11856.51
8945.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UNI/USDT
$ 6.01 715920.22 545
451428.79
349906.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UNIBOT/USDT
$ 79.02 328696.63 1
849.69
0.723141
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UNLEASH/USDT
$ 0.000184 52714.16 137
346.72
282.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNLEASH/USDT
$ 0.000123 25399.21 167
615.22
486.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UPS/USDT
$ 0.000167 116.83 1
18.80
779.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UPS/USDT
$ 0.000176 38208.36 5
92.24
101.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/USDT
$ 0.999943 12169250.20 632
3622065.82
3501765.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
USDD/USDT
$ 0.975834 0 322
39842.28
42482.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDD/USDT
$ 0.989141 0 353
39159.77
41734.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
USP/USDT
$ 0.750883 24676.77 30
81.01
25.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
USP/USDT
$ 0.752011 28181.60 65
341.80
25.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USTC/USDT
$ 0.053863 256582.67 389
10514.50
10619.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UTK/USDT
$ 0.081424 221099.46 296
4283.30
4494.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UUSD/USDT
$ 0.999800 827.79 456
29230.23
12326.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
UUSD/USDT
$ 1.00 15162.27 418
20388.16
5853.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VANRY/USDT
$ 0.053291 0 1
59.51
59.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۸:۰۱
VET/USDT
$ 0.021848 558942.45 418
354330.90
312542.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VIC/USDT
$ 1.85 241840.70 339
4759.66
4723.12
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۱۵:۳۱
VICA/USDT
$ 0.039950 93844.75 199
2992.65
231.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VICA/USDT
$ 0.029996 33309.14 26
12.85
129.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VNXAU/USDT
$ 65.05 108364.33 30
679.73
917.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VOLT/USDT
$ -27000000.00 35599.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VOLT/USDT
$ -24000000.00 36623.83 63 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VRA/USDT
$ 0.004878 54550.42 65
199.60
184.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VRA/USDT
$ 0.007614 65180.17 116
236.37
287.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VRC/USDT
$ 1.90 2689017.63 271
4073.89
2719.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VRT/USDT
$ 0.005527 80284.65 5
5.94
12.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VRT/USDT
$ 0.005216 98592.75 5
5.90
6.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VSC/USDT
$ 0.012034 150401.04 124
1016.64
488.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VST/USDT
$ 0.005211 28953.53 184
3034.26
981.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VST/USDT
$ 0.003422 20127.47 164
1885.28
1256.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VT/USDT
$ 0.010773 73810.61 32
52.14
33.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VT/USDT
$ 0.006073 72767.92 16
15.56
29.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VTS/USDT
$ 0.117229 139243.83 135
230.90
207.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
VTS/USDT
$ 0.106558 33663.93 42 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/USDT
$ 2.12 227157.28 288
4939.76
5914.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WAXP/USDT
$ 0.061915 244944.30 243
1962.63
2059.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WBX/USDT
$ 0.001869 70561.60 121 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WBX/USDT
$ 0.001881 60465.76 95
476.44
657.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WCA/USDT
$ 0.011957 34687.86 58
303.82
78.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WCA/USDT
$ 0.004031 27839.27 34
168.20
513.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -693200.00 246060.61 247
2026.66
1965.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WLD/USDT
$ 2.40 296705.69 383
12435.56
11534.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WMX/USDT
$ 0.014003 6765.51 1
2.24
3.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WMX/USDT
$ 0.019911 7182.10 4
11.80
3.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJ/USDT
$ 0.002871 45500.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WOJ/USDT
$ 0.004074 40211.46 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WOJAK/USDT
$ 0.000112 56484.09 186
332.65
208.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WOJAK/USDT
$ 0.000144 257899.76 279
6277.42
3405.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
مون ولف
مون ولف
moonwolf.io
WOLF/USDT
$ 0.000130 290.41 54 ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۱۸:۱۹
مون ولف
مون ولف
moonwolf.io
WOLF/USDT
$ -700400.00 0.040193 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.222854 221971.57 414
16962.65
13815.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WOOO/USDT
$ 0.000139 25471.30 205
315.93
318.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WOOO/USDT
$ 0.000129 88107.26 37
71.48
22.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WPEPE/USDT
$ 0.000218 43312.44 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WPEPE/USDT
$ 0.000149 26711.56 70
170.71
295.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
WSM/USDT
$ 0.021485 266391.00 338
9281.68
14085.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
X/USDT
$ -423531680000.00 63362.50 19
0.856210
31.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
X/USDT
$ -620650960000.00 572172.60 170
147.15
165.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
X2Y2/USDT
$ 0.011907 9742.20 5
19.52
12.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
X2Y2/USDT
$ 0.018005 5824.79 89
156.16
85.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XCC/USDT
$ 0.000343 3499.29 113
382.76
0.752385
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XCC/USDT
$ 0.000388 192.21 1
0.388184
2.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XCH/USDT
$ 25.80 236799.47 350
5156.43
5467.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XDC/USDT
$ 0.048292 99371.11 207
1608.54
1332.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XDC/USDT
$ 0.046275 65680.16 186
515.04
785.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/USDT
$ 0.119129 225514.15 442
54380.97
62615.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XPR/USDT
$ -3090000.00 27967.02 101
118.54
122.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XPR/USDT
$ -2320000.00 50018.54 80
145.99
145.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.606674 221836.79 472
67761.36
65746.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.607248 3873158.18 563
287422.04
353535.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XRP8
XRP8/USDT
$ 0.039800 28432.17 6
10.91
11.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XRP8
XRP8/USDT
$ 0.076362 22588.35 22
24.79
181.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XRPH/USDT
$ 0.024406 62940.44 156 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XRPH/USDT
$ 0.014728 32667.77 106
206.24
149.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XT/USDT
$ 1.86 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XT/USDT
$ 1.93 0 148
303.83
148.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.841205 241023.03 219
694.99
827.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
XWC2
XWC2/USDT
$ 0.098136 111.24 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۷:۰۲
XXX/USDT
$ 57.18 173538.56 104
97.20
610.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
YEON/USDT
$ 0.003301 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YEON/USDT
$ 0.003301 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFII/USDT
$ 1143.03 213424.86 501
46716.43
62043.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.372991 203926.43 417
6601.15
7711.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZBU/USDT
$ 1.71 240546.41 230
1608.65
1817.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZCX/USDT
$ 0.097244 158145.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZEC/USDT
$ 29.65 223085.55 389
5771.99
5019.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZEN/USDT
$ 9.98 213820.01 451
12317.94
12680.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZEXI/USDT
$ 1.33 82564.12 156
2057.39
149.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEXI/USDT
$ 1.34 80977.75 1
158.84
49.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰
ZIL/USDT
$ 0.022155 218874.39 392
8430.99
7747.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۹:۰۰

مشخصات Lbank

توضیحات

نظرات Lbank