خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29849.30
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۱
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.515689
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۱
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
214.15
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۱

قیمت ارزهای دیجیتال در کوینکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.364002 9203.44 222
1320.49
2389.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
1INCH/USDT
$ 0.260181 3235.63 208
198.13
1177.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AART/USDT
$ 0.000931 25047.67 75
53.45
50.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AAVE/BTC
$ 97.17 1950.83 2
1133.09
1271.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AAVE/USDC
$ 75.62 6630.42 119
171.03
317.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDC
$ 96.20 2324.00 1
59.25
71.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AAVE/USDT
$ 96.32 19600.06 206
847.78
2264.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AAVE/USDT
$ 75.25 46058.06 334
4730.64
3529.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACA/BTC
$ 0.047328 4350.84 176
964.77
5.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACA/USDT
$ 0.047118 4718.73 142
2709.85
1101.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACA/USDT
$ 0.067910 8864.25 187
304.41
786.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ACA/BTC
$ 0.068425 6179.09 9
8.38
28.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013512 3196.50 90
303.76
437.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.022214 6257.97 168
302.39
587.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ACX/USDT
$ 0.045949 4505.10 10
13.32
28.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ACX/USDT
$ 0.160540 3877.92 1
79.34
46.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ADA/USDC
$ 0.400486 4062.57 1
334.06
101.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ADA/BTC
$ 0.257419 4228.92 170
1993.05
522.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.399934 8391.33 236
2182.44
726.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ADA/USDT
$ 0.398571 718916.19 434
12619.85
27386.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ADA/USDT
$ 0.257598 238641.23 444
15623.91
14567.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDC
$ 0.258226 2830.70 94
98.85
127.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADX/USDT
$ 0.163624 3965.59 166
2429.49
820.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ADX/USDT
$ 0.137230 2622.53 147
1369.35
2215.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AE/USDT
$ 0.024630 2857.63 5
5.24
15.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AE/USDT
$ 0.017836 2699.83 217
13.67
2802.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AERGO/USDT
$ 0.113822 2241.08 128
345.53
717.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AERGO/USDT
$ 0.168571 3278.99 156
220.64
348.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AGI/USDT
$ 0.026558 4756.03 106
134.21
269.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AGIX/USDT
$ 0.305486 20306.40 180
445.94
654.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AGIX/USDT
$ 0.176404 14352.30 292
2108.74
2162.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 0.692788 17282.30 257
836.31
1095.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 1.16 17229.28 53
1285.33
303.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -15696698300.00 220808.52 252
2795.80
15495.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -16008958300.00 167843.56 230
3422.63
6616.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIOZ/USDT
$ 0.117634 38061.53 48
45.95
383.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AIOZ/USDT
$ 0.011635 2244.98 92
15.85
272.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKT/USDT
$ 0.827263 11330.41 37
45.25
97.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKT/USDT
$ 1.78 13849.04 146
307.16
287.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALCX/USDT
$ 12.17 2582.12 157
729.91
1000.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALCX/USDT
$ 19.18 4916.59 171
470.69
939.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALD/USDT
$ 0.034802 3516.40 20
29.41
29.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALD/USDT
$ 0.085158 9075.45 27
86.23
46.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALEPH/USDT
$ 0.063577 5811.49 5
4.34
14.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALEPH/USDT
$ 0.114394 7554.30 5
5.95
16.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALEX/USDT
$ 0.210542 72965.14 108
193.70
298.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALEX/USDT
$ 0.051498 4721.43 10
25.85
26.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.150918 76110.96 264
1515.91
2045.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALGO/USDC
$ 0.151141 2828.07 77
711.94
611.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALGO/USDC
$ 0.092934 8669.98 101
147.84
151.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/BTC
$ 0.151019 3159.38 88
117.73
606.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALGO/BTC
$ 0.093206 8760.75 19
533.25
213.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALGO/USDT
$ 0.093005 25713.42 76
12.91
168.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALI/USDT
$ 0.013761 3185.41 62
84.97
110.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALI/USDT
$ 0.021631 7414.88 67
102.65
104.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 1.17 2319.44 25
89.89
122.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.17 14871.38 138
898.70
820.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALPACA/USDT
$ 0.188335 10997.47 169
212.77
1152.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALPACA/USDT
$ 0.164552 3931.48 199
680.68
1399.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDC
$ 0.097894 9367.08 21
227.92
52.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070604 7333.61 132
215.53
446.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.097997 11950.19 115
660.35
418.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ALPINE/USDT
$ 1.58 3393.13 161
2082.56
2340.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALPINE/USDT
$ 1.89 11626.84 98
342.33
538.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AMP/USDT
$ 0.002568 7742.88 261
1158.32
5955.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AMP/USDT
$ 0.001454 4368.42 209
928.37
1669.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANGLE/USDT
$ 0.032326 2936.58 2
4.59
4.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANGLE/USDT
$ 0.035506 3700.05 62
2.29
173.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ANKR/USDC
$ 0.028765 5910.29 79
265.07
829.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ANKR/USDT
$ 0.028668 18461.10 201
726.07
1068.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ANKR/USDC
$ 0.020617 2001.82 164
441.83
784.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.020641 3123.52 218
794.67
724.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANML/USDT
$ 0.000172 5037.62 2
9.89
15.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANML/USDT
$ 0.000195 4622.35 10
11.35
16.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ANT/USDT
$ 5.58 6913.10 226
778.10
3009.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ANT/USDT
$ 4.83 5824.01 174
560.66
1140.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDC
$ 1.12 2159.04 125
304.74
260.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.11 6228.90 137
269.71
1073.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDC
$ 1.60 3112.00 57
148.20
152.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
APE/USDT
$ 1.61 33718.51 230
1050.82
1365.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
APEX/USDT
$ 0.273078 3039.70 14
38.34
64.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
APEX/USDT
$ 0.120615 2200.32 9
23.18
27.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
API3/USDT
$ 1.07 3743.56 228
1220.35
681.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.51 4508.69 346
2312.51
10099.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
APT/USDT
$ 6.03 21760.63 167
696.05
679.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 7.45 12524.74 200
494.41
1915.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
APT/BTC
$ 7.48 6983.39 38
197.14
236.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AR/USDT
$ 8.17 27954.29 245
683.43
3266.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AR/BTC
$ 8.09 8246.92 205
197.44
909.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AR/BTC
$ 4.09 5170.55 87
210.54
314.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDC
$ 8.15 11409.38 1
98.69
105.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AR/USDT
$ 4.11 8739.69 344
4109.24
4678.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AR/USDC
$ 4.08 3896.45 108
127.32
102.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARB/USDT
$ 1.06 448043.25 417
8494.35
9376.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARB/USDT
$ 0.822060 131762.41 407
12846.79
9618.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARCH/USDT
$ 0.147492 14783.46 65
20.86
254.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARDR/BTC
$ 0.090932 9373.67 9
107.19
12.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARDR/USDT
$ 0.089915 9112.44 3
24.38
17.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARDR/USDT
$ 0.098867 10594.30 155
260.25
1689.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARDR/BTC
$ 0.098316 9361.04 19
15.57
2155.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARK/USDT
$ 1.08 11586.69 371
14273.05
16243.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARK/BTC
$ 0.445660 4116.08 2
3.25
3.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARK/USDT
$ 0.446150 4751.28 354
4257.72
7216.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARK/BTC
$ 1.08 2132.86 27
121.86
125.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARKM/USDT
$ 0.506955 6467.28 255
780.98
9618.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARKM/USDT
$ 0.315522 3964.81 277
408.83
8619.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.041585 4728.72 162
398.61
771.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.051299 6841.69 177
448.93
2093.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARRR/USDT
$ 0.199426 10736.97 70
220.06
603.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARRR/BTC
$ 0.198654 7865.88 163
1878.75
403.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ARRR/BTC
$ 0.157542 4882.58 152
271.27
235.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARRR/USDT
$ 0.156903 5670.06 61
3123.32
339.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AST/USDT
$ 0.083987 8191.03 207
1093.91
746.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AST/USDT
$ 0.123651 10472.99 218
916.39
2146.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTO/USDT
$ 0.045977 4924.51 43
163.79
66.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTO/USDT
$ 0.014090 2605.78 40
8.19
29.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/BTC
$ 0.041187 3722.15 62
160.18
163.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.040833 4720.11 329
4278.42
5535.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTR/USDT
$ 0.070709 13371.50 330
9768.30
9999.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTR/BTC
$ 0.070471 6624.66 16
52.23
1.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTRO/USDT
$ 0.084191 30200.58 146
191.82
529.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTRO/USDT
$ 0.014159 4701.77 26
20.59
20.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASTROC/USDT
$ 0.002626 9805.99 18
11.45
131.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ASTROC/USDT
$ 0.001137 2838.93 15
21.15
41.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATA/USDT
$ 0.076818 7063.77 124
340.43
424.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATA/USDT
$ 0.101454 8846.19 126
176.79
615.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ATLAS/USDT
$ 0.001564 3568.99 17
37.17
33.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATLAS/USDT
$ 0.006891 27599.94 121
116.51
42.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 9.62 8886.03 1
300.81
105.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 6.54 6018.89 95
98.91
169.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.60 293724.95 395
17150.11
18400.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 64108.36 406
10074.86
16221.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 6.56 6180.22 120
245.60
2137.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 9.61 10014.04 203
1265.90
2655.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ATOR/USDT
$ 0.973345 5465.50 28
40.83
35.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATOR/USDT
$ 0.788434 20479.42 115
211.09
640.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AUCTION/USDT
$ 19.63 26649.75 228
303.41
655.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AUCTION/USDT
$ 6.01 7231.58 221
1109.93
531.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.140873 3272.43 248
455.50
794.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDC
$ 0.141038 2674.50 138
434.32
667.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.227860 35804.21 321
2312.26
13393.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AUDIO/USDC
$ 0.227121 3376.66 108
1.12
2086.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AURA/USDT
$ 0.792143 7870.61 20
22.42
89.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURA/USDT
$ 1.01 10180.94 21
68.18
32.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AURORA/USDT
$ 0.507544 160078.62 147
226.42
743.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AURORA/USDT
$ 0.049908 5031.91 51
64.67
38.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AURY/USDT
$ 1.50 6249.72 109
393.51
378.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AURY/USDT
$ 0.404626 3923.68 20
11.12
41.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.570980 6110.82 128
417.04
280.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.448351 4179.49 153
1254.48
404.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/BTC
$ 22.09 4081.38 197
220.91
1542.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AVAX/USDC
$ 22.24 4993.13 1
29.41
31.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AVAX/USDC
$ 9.81 9410.22 79
206.72
53.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/BTC
$ 9.84 9096.75 140
365.93
469.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 9.80 204194.80 396
9615.13
8093.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 22.17 689481.23 423
11331.87
10747.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AXS/USDT
$ 4.39 6227.92 329
1570.57
3506.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDC
$ 4.39 4224.35 93
99.03
101.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDC
$ 7.00 6612.77 2
295.19
125.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AXS/USDT
$ 7.02 24825.09 229
1419.54
1591.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AYA/BTC
$ 0.000925 9040.30 52
2.72
126.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AYA/USDT
$ 0.000933 10892.84 30
57.22
66.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
AYA/BTC
$ 0.000980 4407.18 14
62.20
43.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AYA/USDT
$ 0.000983 4963.18 55
77.74
1009.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AZERO/USDT
$ 0.735812 7347.00 119
178.58
557.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AZERO/USDT
$ 1.36 3520.43 1
56.04
508.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BABY/USDT
$ 0.007491 7255.33 34
21.43
83.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABY/USDT
$ 0.010335 2019.62 3
8.03
2.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BABYDOGE/USDT
$ -1075601889.00 65718.52 169
645.85
951.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1259735019.00 99293.34 1
1025.45
8631.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BADGER/USDT
$ 4.47 14604.22 311
2039.21
13104.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BADGER/USDT
$ 2.24 2733.45 172
433.06
708.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDC
$ 0.122629 2238.96 75
246.71
253.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.174988 5843.41 184
4910.61
608.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BAKE/USDT
$ 0.121890 3003.92 184
197.53
601.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAKE/USDC
$ 0.174594 3258.05 75
148.74
1238.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BAL/USDT
$ 4.22 20402.17 150
403.45
1384.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BAL/USDT
$ 3.05 3085.87 195
341.91
1027.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAN/BTC
$ 0.004185 4435.87 1
19.39
19.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BAN/BTC
$ 0.003757 3480.68 80
15.81
43.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAN/USDT
$ 0.003783 4058.24 115
672.04
439.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAN/USDT
$ 0.004200 7582.53 222
127.76
2128.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BANANA/USDT
$ 6.90 7120.35 19
26.82
27.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BANANA/USDT
$ 16.64 8918.50 103
388.97
166.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 3787.96 152
349.82
521.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 1.54 2834.11 76
247.31
254.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 1.35 2539.07 140
649.97
259.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.54 10992.67 176
389.02
782.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.55 2881.60 1
206.87
1.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.34 2535.34 39
198.91
213.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.243287 2266.48 23
59.17
60.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.243539 15418.44 187
315.78
2240.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.189418 3510.79 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.189133 4209.38 142
297.12
1295.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.188324 3478.14 121
1678.21
721.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.243180 6028.46 181
1661.70
733.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BBANK/USDT
$ 0.050230 9575.94 145
419.58
197.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BBS/USDT
$ 0.005514 5666.83 19
16.23
105.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BBS/USDT
$ 0.009810 7300.39 5
5.06
84.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BCH/USDT
$ 242.21 229760.34 463
20086.42
23045.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDC
$ 240.26 2894.04 1
380.77
55.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BCH/USDT
$ 240.41 402494.67 400
14922.91
43940.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BCH/BTC
$ 241.05 56778.93 224
3432.18
1846.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BCH/BTC
$ 242.68 5591.93 251
2066.69
1184.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDC
$ 245.13 5984.84 135
39.36
473.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCMC/USDT
$ 0.003040 2703.18 3
3.89
3.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCMC/USDT
$ 0.005219 4967.66 1
2.53
2.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BEAM/USDT
$ 0.027525 2622.04 19
41.53
7.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAM/BTC
$ 0.187576 19552.98 1
28.77
29.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BEAM/USDT
$ 0.184490 257461.61 119
297.46
235.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BEAM/BTC
$ 0.027497 2685.07 194
6.18
2667.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.011925 13106.30 133
743.49
1607.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BEETS/USDT
$ 0.008806 7925.15 4
8.22
8.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEETS/USDT
$ 0.017863 6284.51 9
13.33
13.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.536200 5436.99 209
277.55
1369.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.679857 8583.03 237
459.07
744.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BEN/USDT
$ -3E08 3351.34 5
10.62
12.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEN/USDT
$ -3E08 3276.01 97
17.89
902.00
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ - ۲۱:۵۶
BEND/USDT
$ 0.002322 2222.76 5
6.83
31.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BEND/USDT
$ 0.004453 4575.07 1
223.96
153.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BENJI/USDT
$ 0.005071 6310.37 1
16.92
17.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BENJI/USDT
$ 0.002850 3223.65 24
9.76
50.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEPRO/USDT
$ 0.000604 5789.19 25
23.07
23.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEPRO/USDT
$ 0.001011 2840.59 32
3.72
64.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BETA/USDT
$ 0.062032 7138.21 116
1563.89
1100.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BETA/USDT
$ 0.059599 5793.40 160
271.02
471.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BICO/USDT
$ 0.305494 4872.90 114
60.46
426.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BICO/USDT
$ 0.210687 2001.55 214
385.87
9093.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFI/USDT
$ 322.80 4068.09 17
0.583322
0.544906
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIFI/USDT
$ 390.44 4496.75 165
1055.82
615.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BIGTIME/USDT
$ 0.159164 24369.88 312
882.02
12159.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIGTIME/USDT
$ 0.782402 182837.01 384
18832.36
22495.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BITCI/USDT
$ 0.002397 2136.59 3
1.05
1.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BITCI/USDT
$ 0.002141 2166.96 1
6.99
13.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BITCOIN/USDT
$ 0.117442 51950.00 189
559.57
412.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BITCOIN/USDT
$ 0.093184 19621.87 47
84.84
105.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLD/USDT
$ 0.143220 4799.12 1
161.24
0.033057
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BLD/USDT
$ 0.085903 8308.81 5
5.59
145.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLOK/USDT
$ 0.002217 9945.52 132
670.30
826.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BLOK/USDT
$ 0.001550 5699.82 157
638.07
126.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.544845 22028.20 382
19191.69
18280.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BLUR/USDT
$ 0.184026 6428.02 341
4445.09
6119.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186026 18057.33 205
942.11
748.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.265373 13604.33 201
644.77
3010.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNB/USDC
$ 213.93 2096.23 121
381.65
319.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/BTC
$ 215.35 4192.89 209
1668.75
1953.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 229.01 1329859.78 460
11652.01
20873.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNB/USDT
$ 214.15 376308.28 435
11766.36
16810.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/BTC
$ 230.11 8664.82 144
1459.90
2016.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNB/USDC
$ 228.70 5316.73 179
823.03
837.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNC/USDT
$ 0.224793 2349.88 41
67.08
68.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNC/USDT
$ 0.310735 4288.03 107
138.47
82.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNT/USDT
$ 0.775137 8193.67 209
704.99
1583.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BNT/USDT
$ 0.549908 5334.82 143
307.46
627.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNX/USDT
$ 0.254386 3518.09 251
362.31
7470.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNX/USDT
$ 0.297232 3472.00 308
3392.00
8154.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOB/USDT
$ -5340000.00 27755.73 80
19.41
805.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOB/USDT
$ -6190000.00 9875.90 197
776.27
1202.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOBA/USDT
$ 0.106055 1997.54 29
33.99
102.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.182198 4207.13 25
35.25
18.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.66 6373.22 318
5773.90
23303.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.02 30611.26 325
8069.61
19273.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.720203 12584.74 117
234.67
1707.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONE/USDT
$ 0.717949 28210.91 75
249.68
1767.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BONK/USDT
$ -21000000.00 11703.33 167
487.58
70.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -6200000.00 491880.27 318
2522.47
10567.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOO/USDT
$ 0.683956 6511.33 4
11.68
6.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOO/USDT
$ 0.345794 3525.42 2
8.47
1.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOSON/USDT
$ 0.278070 2709.90 1
690.81
23.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOSON/USDT
$ 0.154669 2856.70 9
9.90
25.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOTTO/USDT
$ 0.319827 3610.88 1
66.35
5.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BOTTO/USDT
$ 0.132710 2446.77 3
1.08
48.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BREED/USDT
$ 0.025469 2600.00 1
41.48
58.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BREED/USDT
$ 0.015611 3057.15 16
28.22
27.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRG/USDT
$ 0.000204 2129.65 52
324.93
129.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRG/USDT
$ 0.000273 3595.61 42
164.59
94.20
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ - ۱۵:۳۳
BRICK/USDT
$ 0.048348 5825.11 1
1.79
1.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRICK/USDT
$ 0.064196 7298.66 1
5.30
5.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BRISE/USDT
$ -29000000.00 12648.83 13
959.89
79.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BRISE/USDT
$ -13000000.00 3225.09 8
12.77
28.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRWL/USDT
$ 0.004797 4798.91 105
495.95
341.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BRWL/USDT
$ 0.005532 5409.42 70
531.15
257.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSTN/USDT
$ -286500.00 16781.79 3
2.08
30.11
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ - ۱۱:۳۷
BSTN/USDT
$ 0.000123 2432.91 64
18.39
18.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 50.77 9506.27 1
293.64
63.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.00 50505.96 374
8204.82
14083.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 49.97 31966.32 382
2388.58
11046.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 49.87 9566.37 1
148.10
1643.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 53.80 5428.08 29
249.35
65.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 53.45 21557.92 171
129.32
976.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSW/USDT
$ 0.085014 9554.44 181
2216.33
1960.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BSW/USDT
$ 0.060450 5874.33 161
989.47
490.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 29849.30 7795889.40 665
483982.06
488578.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 41503.26 20156929.80 667
345688.48
604036.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTC/USDC
$ 41511.43 74109.03 317
22395.10
59764.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTC/USDC
$ 29766.69 30206.52 218
2498.68
1164.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTM/BTC
$ 0.008351 8854.07 1
3.38
3.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTM/BTC
$ 0.031979 3083.81 17
147.97
25.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTM/USDT
$ 0.031990 3135.03 94
1201.11
-3E08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTM/USDT
$ 0.008501 10057.49 79
462.73
20.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTRST/USDT
$ 0.395121 3781.63 30
8.79
70.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTRST/USDT
$ 0.594675 5895.00 11
52.71
13.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTS/USDT
$ 0.006095 16590.34 87
216.84
693.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTS/BTC
$ 0.009760 8924.51 118
408.02
127.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTS/BTC
$ 0.006043 5639.93 26
182.72
95.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTS/USDT
$ 0.009725 9570.67 149
1022.37
1817.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/USDC
$ -37000000.00 3415.23 90
380.53
172.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/USDC
$ -5E07 5183.30 1
322.86
101.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BTT/USDT
$ -37000000.00 9089.58 137
489.37
545.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTT/USDT
$ -49000000.00 28606.07 146
304.44
1010.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BURGER/USDT
$ 0.326783 3324.56 78
305.40
2045.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BURGER/USDT
$ 0.426510 5039.15 126
436.60
420.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
BZZ/USDT
$ 0.240705 2492.51 120
199.04
1226.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BZZ/USDT
$ 0.364579 3679.61 92
215.28
1229.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
C98/USDT
$ 0.146233 3657.88 157
604.80
657.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.196994 11558.69 224
894.95
1575.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CAKE/USDC
$ 2.33 2362.81 112
787.87
813.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CAKE/BTC
$ 1.12 2036.75 227
3331.35
3247.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/BTC
$ 2.33 2282.31 213
2134.58
1423.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CAKE/USDC
$ 1.12 2137.64 145
979.17
812.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 2.34 48068.42 388
3037.37
17792.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CAKE/USDT
$ 1.11 10421.21 257
1584.28
3547.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CANTO/USDT
$ 0.394640 4785.25 4
2.32
7.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CANTO/USDT
$ 0.262415 3548.20 74
142.51
21.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAPS/USDT
$ 0.013852 2695.90 2
1.12
11.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAPS/USDT
$ 0.023400 2377.64 1
3.45
3.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CCD/USDT
$ 0.004861 5601.15 14
30.73
11.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CCD/USDT
$ 0.005106 5131.95 6
0.953423
196.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/USDT
$ 0.036819 4127.16 154
240.71
333.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/USDT
$ 0.050092 4815.51 1
301.51
408.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CEL/USDT
$ 0.144384 3454.15 58
0.545555
329.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEL/USDT
$ 0.239090 4674.78 126
291.93
188.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CELO/USDT
$ 0.424237 4185.79 159
398.66
363.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/USDT
$ 0.578278 12206.32 179
1268.01
714.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC
$ 0.016326 3391.36 2
147.68
151.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC
$ 0.012165 2414.69 132
277.97
305.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012177 4014.90 121
307.51
668.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.016402 30603.00 167
977.63
829.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CERE/USDT
$ 0.003035 2827.82 9
19.95
10.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CERE/USDT
$ 0.005628 14359.17 1
23.92
14.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CET/USDC
$ 0.031826 4017.33 43
83.02
59.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CET/USDC
$ 0.026984 2666.91 65
94.46
131.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CET/USDT
$ 0.031792 74716.53 426
26509.34
7113.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CET/USDT
$ 0.027165 37892.37 363
8462.34
9971.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CET/BTC
$ 0.027151 5835.74 258
1239.55
1406.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CET/BTC
$ 0.031697 12525.26 273
1668.20
1629.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CETUS/USDT
$ 0.055342 5568.80 14
216.09
296.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CETUS/USDT
$ 0.034908 3300.16 44
41.24
72.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFG/USDT
$ 0.288061 3427.46 87
576.06
490.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFG/USDT
$ 0.696753 15584.34 88
139.61
297.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CFX/USDT
$ 0.205593 69169.16 262
1036.20
2149.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CFX/USDT
$ 0.105836 9522.95 211
615.31
1212.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CFX/BTC
$ 0.205244 4175.11 94
148.40
269.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CFX/BTC
$ 0.105362 2013.75 104
198.10
782.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CGPT/USDT
$ 0.125776 10238.36 126
96.14
281.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHEEMS/USDT
$ -8569795516.00 7718.99 10
19.71
20.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHEEMS/USDT
$ -1E08 3375.78 1
21.58
21.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHESS/USDT
$ 0.184551 4736.10 154
392.30
947.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHESS/USDT
$ 0.122339 2511.12 117
1988.11
287.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHI/USDT
$ 0.060547 6206.45 73
165.45
222.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHI/USDT
$ 0.060874 6388.04 214
1158.01
167.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHR/USDT
$ 0.147773 7818.61 174
610.96
1150.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHR/USDT
$ 0.092193 8406.18 153
534.62
322.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDT
$ 0.059584 13474.90 339
7481.79
9526.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/USDC
$ 0.077624 7151.26 2
1137.43
1182.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHZ/USDT
$ 0.077388 23851.74 311
5228.84
10904.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHZ/BTC
$ 0.059842 5729.56 90
99.52
191.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHZ/BTC
$ 0.077315 7133.01 112
214.96
840.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CHZ/USDC
$ 0.059467 5477.62 103
197.44
263.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.003431 3420.37 16
43.79
10.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDC
$ 0.002599 2396.99 146
336.05
1019.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDC
$ 0.003409 3439.90 40
200.29
104.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.002574 2599.33 105
215.57
176.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003368 9291.84 226
460.95
1201.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002586 6108.67 189
267.15
869.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLORE/USDT
$ 0.204604 166851.55 183
531.83
681.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CLORE/USDT
$ 0.086714 9412.56 ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - ۱۴:۳۱
CLV/USDT
$ 0.043630 5710.08 194
685.61
1512.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CLV/USDT
$ 0.031288 3684.25 164
482.68
313.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLY/USDT
$ 0.046615 4468.70 11
8.44
50.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLY/USDT
$ 0.174765 3994.67 23
128.75
153.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CNC/USDT
$ 1.22 2259.22 10
18.74
19.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CNC/USDT
$ 1.59 2981.74 1
23.19
23.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COLLAB/USDT
$ 0.004942 5000.05 36
14.43
1255.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COLLAB/USDT
$ 0.011097 6620.74 14
29.57
20.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COMBO/USDT
$ 0.776737 9130.53 98
260.41
93.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COMBO/USDT
$ 0.532098 5155.35 59
197.43
110.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 50.34 5029.43 1
88.85
91.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 43.01 4000.58 119
188.71
249.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 42.62 3837.33 114
237.21
221.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.26 13399.51 208
1125.96
1976.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 50.47 5431.92 1
88.97
94.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.76 13821.67 211
605.89
1039.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COS/USDT
$ 0.004484 4165.57 125
1585.80
545.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COS/USDT
$ 0.006777 8083.74 196
1314.25
1906.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COTI/USDT
$ 0.038288 3994.19 121
517.18
296.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.056804 6981.14 184
245.42
2106.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COVAL/USDT
$ 0.006841 6411.71 2
27.00
27.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COVAL/USDT
$ 0.010540 3200.61 1
33.91
34.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COW/USDT
$ 0.257760 7624.48 1
38.69
36.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
COW/USDT
$ 0.053542 4969.09 9
18.57
18.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CQT/USDT
$ 0.123306 4353.82 96
80.17
1405.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CQT/USDT
$ 0.209048 2481.42 62
189.36
223.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CREAM/USDT
$ 15.81 3372.66 88
134.27
492.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CREAM/USDT
$ 17.74 6280.18 154
702.37
540.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.053982 5768.41 38
245.64
391.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.094094 18361.54 209
981.20
388.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CRPT/USDT
$ 0.046740 5315.83 55
114.89
24.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRPT/USDT
$ 0.048180 4999.57 1
22.83
28.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CRU/USDT
$ 0.938303 13670.68 23
31.57
4.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CRU/USDT
$ 0.497979 5064.10 10
13.13
183.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.440381 4253.22 102
207.21
322.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.589864 6096.86 132
369.54
1291.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.589036 5536.75 48
788.43
512.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.435662 4044.54 102
198.51
204.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.593275 14775.51 262
1478.32
8959.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.440847 5573.79 136
471.12
6449.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CSIX/USDT
$ 0.077321 10739.68 25
104.17
53.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CSIX/USDT
$ 0.019854 4875.33 12
28.77
20.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030579 3882.51 147
417.73
285.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.035657 11575.54 145
489.65
709.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CTK/USDT
$ 0.420035 4469.44 146
351.64
439.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTK/USDT
$ 0.569980 8815.37 191
1019.65
1381.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CTSI/USDT
$ 0.159320 6572.78 192
362.24
2020.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CTSI/USDT
$ 0.129641 2864.93 119
368.31
292.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CTXC/BTC
$ 0.308944 3706.00 121
2013.28
0.268653
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CTXC/USDT
$ 0.119567 3996.18 146
1181.92
360.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTXC/USDT
$ 0.307391 12177.75 148
294.46
2227.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CTXC/BTC
$ 0.120064 2409.17 123
1990.92
329.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CUBE/USDT
$ 0.901210 9582.52 26
97.66
81.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CUBE/USDT
$ 0.634155 5822.23 3
24.45
66.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CUDOS/USDT
$ 0.002080 2028.16 22
15.56
77.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CUDOS/USDT
$ 0.006059 7893.26 52
114.66
26.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CULT/USDT
$ -1870000.00 3500.93 76
27.83
48.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CULT/USDT
$ -2460000.00 2979.07 22
32.55
94.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CVC/USDT
$ 0.086652 13997.76 191
363.87
805.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CVC/USDT
$ 0.109843 2627.97 169
2179.89
2243.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.351826 4301.95 93
1969.58
668.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CVX/USDT
$ 2.59 2575.94 136
312.49
351.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CVX/USDT
$ 3.76 5278.27 156
772.37
899.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CWAR/USDT
$ 0.006882 6648.60 3
3.91
3.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CWAR/USDT
$ 0.036158 3557.74 4
-3E08
19.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CWS/USDT
$ 0.411789 5195.08 41
150.01
126.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
CWS/USDT
$ 0.185724 3939.58 11
20.82
18.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 4.20 5349.18 347
2076.34
6883.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 7.06 11972.70 369
5479.13
10645.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.027413 2684.26 6
24.89
11.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.037465 4763.45 1
28.16
18.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DAR/USDT
$ 0.084065 7976.58 143
279.14
237.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAR/USDT
$ 0.132737 10343.94 176
588.16
361.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.75 10892.58 195
578.58
488.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 31.68 47784.68 213
497.11
1857.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.69 2656.90 108
1967.63
176.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 31.60 13999.29 175
1354.71
758.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DATA/USDT
$ 0.030187 3563.37 138
532.58
233.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DATA/USDT
$ 0.024381 3211.33 66
89.54
350.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DC/USDT
$ 0.001087 16774.35 1
22.18
26.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DCR/USDC
$ 14.38 2641.63 58
473.03
176.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DCR/USDT
$ 11.95 3237.54 187
359.06
1026.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCR/BTC
$ 14.33 5433.20 2
2638.43
250.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DCR/USDC
$ 12.05 2249.42 113
277.71
488.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/USDT
$ 14.40 4640.15 113
2184.32
859.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DCR/BTC
$ 12.08 2239.64 131
2164.87
87.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DDX/USDT
$ 0.090596 9025.16 11
6.88
6.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DDX/USDT
$ 0.087757 9054.95 91 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
DENT/USDC
$ 0.000630 6078.68 134
163.52
93.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DENT/USDT
$ 0.000895 17393.06 198
483.20
1109.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DENT/USDC
$ 0.000901 8638.26 27
89.83
538.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DENT/USDT
$ 0.000630 9928.54 192
523.86
1270.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DERC/USDT
$ 0.155574 2869.60 5
20.28
20.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DERC/USDT
$ 0.430576 6241.31 1
33.53
34.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DERI/USDT
$ 0.007649 7465.11 6
9.10
9.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DERI/USDT
$ 0.017098 3880.05 1
6.97
14.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DERO/BTC
$ 3.38 11099.93 70
156.69
93.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DERO/USDT
$ 3.40 11584.35 1
44.63
12669.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DERO/USDT
$ 2.48 10536.93 83
30.47
228.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DERO/BTC
$ 2.51 7702.28 59
182.63
114.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DESO/USDT
$ 8.55 7871.17 51
96.29
97.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DESO/BTC
$ 11.38 2378.54 33
44.42
55.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DESO/USDT
$ 11.31 4875.33 65
117.52
844.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DESO/BTC
$ 8.50 7753.37 22
18.42
48.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEXT/USDT
$ 0.492876 5060.71 56
125.30
166.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEXT/USDT
$ 0.644364 7137.93 70
152.24
168.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.263011 2808.52 70
277.83
1.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.245908 10218.69 124
409.66
35.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DFL/USDT
$ 0.000333 3484.39 2
0.513574
5.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DFL/USDT
$ 0.001939 5474.43 1
49.88
20.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DFYN/USDT
$ 0.011627 2109.89 4
18.45
37.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DFYN/USDT
$ 0.027050 4315.94 48
141.49
103.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DG/USDT
$ 0.024496 3245.62 13
16.03
6.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DG/USDT
$ 0.014084 2718.89 11
12.39
12.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/USDT
$ 0.006516 12161.76 114
359.38
643.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/USDC
$ 0.008235 7883.11 45
295.67
253.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DGB/BTC
$ 0.008213 9029.21 29
309.71
54.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DGB/USDT
$ 0.008164 13671.43 210
1059.92
1195.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DGB/USDC
$ 0.006541 6125.57 77
435.85
366.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.067589 6942.84 2
3.91
3.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.080524 7382.30 13
1.87
1.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.237316 2165.78 154
380.67
560.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.302858 3385.75 154
1254.92
704.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DNT/USDT
$ 0.027066 2740.12 1
37.12
37.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DNT/USDT
$ 0.021539 2120.07 12
34.06
36.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOCK/USDT
$ 0.015038 3290.24 114
813.84
506.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOCK/USDT
$ 0.019221 3983.54 99
132.99
2073.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.130147 10227.14 55
165.08
1216.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097074 9613.18 163
710.09
735.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.088059 8897.39 27
79.25
45.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.060810 5766.55 93
849.24
196.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060721 315988.32 525
42300.48
54382.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060758 16838.65 237
932.48
2701.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.088426 46488.70 181
1216.09
2159.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.088277 1783046.50 507
47349.01
50728.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DOME/USDT
$ 0.000546 12650.14 65
3.58
112.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOME/USDT
$ 0.000805 10823.37 73
54.66
368.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DOSE/USDT
$ 0.003367 13309.36 103
6.55
400.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOSE/USDT
$ 0.003501 7487.36 4 ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ - ۱۳:۵۰
DOT/BTC
$ 3.85 4113.86 104
492.31
1117.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 5.63 6408.34 108
518.46
652.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DOT/USDT
$ 3.85 103477.09 355
2693.37
11978.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDC
$ 3.85 3615.90 81
197.83
287.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 5.62 317711.90 377
7566.26
9236.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DOT/BTC
$ 5.63 7770.39 231
365.48
631.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DPET/USDT
$ 0.040012 4667.76 44 ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ - ۱۳:۵۰
DPET/USDT
$ 0.038607 3969.12 11
1.96
27.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DPX/USDT
$ 71.12 7841.25 156
837.81
3.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DREP/USDT
$ 0.258383 3584.79 154
597.23
1562.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DREP/USDT
$ 0.247246 3033.60 150
59.97
951.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DUSK/USDT
$ 0.168915 5566.35 144
297.25
1232.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DUSK/USDT
$ 0.112598 2622.55 181
170.71
677.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUST/USDT
$ 0.622569 6678.02 53
107.11
3.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DUST/USDT
$ 0.579024 5383.65 3
11.15
1.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DVF/USDT
$ 0.540703 5086.19 11
38.75
36.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DVF/USDT
$ 0.534688 5002.88 12
70.42
36.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DVI/USDT
$ 0.010779 2343.94 1
6.09
6.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DYDX/USDC
$ 3.08 3268.91 1
58.81
60.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DYDX/USDT
$ 3.10 437713.96 392
15838.19
22605.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
DYDX/USDT
$ 1.93 37248.81 376
16015.12
17795.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDC
$ 1.92 3682.07 2
211.44
148.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DZOO/USDT
$ 0.005438 11307.43 110
68.18
7.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DZOO/USDT
$ 0.003386 3704.20 3 ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۱۴:۰۳
EBEN/USDT
$ 0.032670 8111.42 121
99.29
384.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EBEN/USDT
$ 0.064097 6203.05 62
122.61
128.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EDEN/USDT
$ 0.013005 2380.36 12
20.09
35.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EDEN/USDT
$ 0.021064 2166.29 47
58.81
38.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EDU/USDT
$ 0.407928 3924.44 315
345.68
8418.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EDU/USDT
$ 0.636966 7165.09 310
889.05
10144.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EFI/USDT
$ 0.043607 4055.91 61
146.38
38.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EFI/USDT
$ 0.063007 5996.67 1
6.65
96.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EGLD/USDT
$ 49.41 24602.10 236
923.92
1836.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EGLD/USDC
$ 25.83 2371.97 56
148.25
261.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDC
$ 49.55 4835.15 1
98.71
102.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EGLD/USDT
$ 25.75 6047.73 209
711.36
1123.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELA/BTC
$ 1.28 2483.72 6
9.46
62.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ELA/BTC
$ 1.21 2401.18 8
6.43
16.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELA/USDT
$ 1.28 3272.17 31
218.48
42.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ELA/USDT
$ 1.22 2832.13 131
31.60
459.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELF/USDT
$ 0.346394 3363.72 181
2158.25
336.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/BTC
$ 0.345272 3198.01 120
3072.50
2.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/BTC
$ 0.586597 5198.87 66
149.50
32.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ELF/USDT
$ 0.587276 7543.16 127
108.20
1118.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ELON/USDT
$ -17000000.00 15478.09 159
482.75
1748.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ELON/USDT
$ -17000000.00 21549.60 38
151.32
51.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.213434 3308.43 162
585.93
736.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/BTC
$ 0.308317 2757.68 74
500.21
516.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ENJ/USDC
$ 0.213251 1977.87 105
261.64
397.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDC
$ 0.308236 3076.66 2
248.96
435.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ENJ/USDT
$ 0.307524 14958.62 229
2137.49
1713.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ENJ/BTC
$ 0.213338 1997.54 75
255.14
510.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENS/USDT
$ 9.00 20358.91 184
1074.43
862.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ENS/USDT
$ 7.05 7183.18 191
466.05
733.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/BTC
$ 0.552809 5605.18 112
533.94
262.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/BTC
$ 0.718138 7364.05 149
2091.90
389.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EOS/USDT
$ 0.718149 28435.80 201
593.70
1638.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EOS/USDT
$ 0.551609 8730.37 281
6305.80
3503.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPIK/USDT
$ 0.020475 5422.11 22
23.83
41.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EPIK/USDT
$ 0.004221 3871.57 3
8.16
8.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPX/USDT
$ 0.000176 3514.01 74
207.41
272.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EPX/USDT
$ 0.000203 2170.76 249
1989.56
2237.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EQX/USDT
$ 0.006571 6324.92 8
11.67
25.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EQX/USDT
$ 0.004442 4274.13 9
24.71
2.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERG/BTC
$ 1.41 10461.91 183
970.42
232.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ERG/USDC
$ 1.41 3651.85 1
50.31
61.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ERG/USDT
$ 1.40 53426.67 273
1772.33
2123.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ERG/USDC
$ 0.927806 8988.16 31
176.52
54.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERG/USDT
$ 0.925618 18414.17 279
799.33
2749.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ERG/BTC
$ 0.923522 10434.60 115
329.55
657.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.49 2950.35 134
1603.83
407.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.84 7695.34 234
629.03
2210.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETC/USDC
$ 15.55 2995.28 70
148.52
168.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 15.48 2988.82 124
286.76
253.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 15.48 58209.46 426
13188.34
16148.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDC
$ 19.51 3837.09 56
148.22
152.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETC/USDT
$ 19.50 149344.25 427
13849.35
14954.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETC/BTC
$ 19.47 8367.31 198
1219.43
682.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETH/BTC
$ 1630.43 17670.66 378
6637.57
8971.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 2200.31 57371.40 406
8172.92
13726.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETH/USDT
$ 1629.18 2071929.56 643
208205.44
193351.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2199.89 6371837.37 450
218901.14
241487.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETH/USDC
$ 1624.47 3654.99 221
2571.45
613.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 2201.32 15960.34 289
8980.94
9423.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETHDYDX/USDC
$ 2.38 2358.95 152
381.09
331.69
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 108017.90 377
20500.96
20205.31
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 1.24 4765.60 80
331.77
655.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.89 26035.25 149
291.24
1239.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETN/USDT
$ 0.001759 8358.35 121
336.56
21.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
ETN/USDT
$ 0.001884 4333.60 129
20.81
527.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EUL/USDT
$ 2.69 2476.97 15
1.05
31.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EUL/USDT
$ 3.46 3151.23 3
5.70
5.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EVER/USDT
$ 0.026331 3758.20 6
24.85
13.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVER/USDT
$ 0.026751 2640.42 14
38.81
17.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EVMOS/BTC
$ 0.085014 8013.63 13
2.20
34.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EVMOS/USDT
$ 0.053042 5755.99 7
11.49
24.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/USDT
$ 0.086148 11420.77 34
103.90
166.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EVMOS/BTC
$ 0.053684 4918.05 5
27.75
8.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EWT/USDT
$ 2.57 3504.23 1
8.96
80.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EWT/USDT
$ 1.69 3357.38 160
17.71
528.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EXFI/USDT
$ 0.106296 11938.63 21
72.96
14.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
EXFI/USDT
$ 0.086638 8891.84 63
122.66
96.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FARM/USDT
$ 35.51 4283.85 131
352.77
589.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FARM/USDT
$ 23.73 2581.31 189
654.19
830.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FERC/USDT
$ 0.082678 17476.91 75
18.01
26.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FET/USDT
$ 0.223526 7672.05 205
389.45
1019.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FET/USDT
$ 0.523836 27740.27 251
1032.15
2626.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FIDA/USDT
$ 0.218314 2529.67 192
292.36
1789.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FIDA/USDT
$ 0.160495 3560.64 169
428.41
551.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.62 4630.28 1
29.52
30.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 3.34 3200.28 40
29.54
30.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.63 9450.85 140
2263.67
124.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 3.34 3391.61 107
192.56
488.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.62 363961.08 356
5558.15
9182.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 99472.86 371
7497.18
7484.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIO/USDT
$ 0.018714 3852.80 157
887.68
501.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIO/USDT
$ 0.023618 2526.22 239
2075.77
285.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FIRO/USDT
$ 1.95 9315.80 209
342.52
1555.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FIRO/USDT
$ 1.50 2963.49 114
845.22
432.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FIS/USDT
$ 0.259619 2688.63 153
518.27
228.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIS/USDT
$ 0.341236 4898.55 156
858.65
588.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FITFI/USDT
$ 0.007250 21748.15 188
439.11
198.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FITFI/USDT
$ 0.004128 8326.03 112
189.55
166.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLIP/USDT
$ 6.06 17038.70 153
91.75
292.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLM/USDT
$ 0.087977 9096.85 1
161.80
36.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLOKI/USDT
$ -387900.00 155355.37 298
2418.03
677.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLOKI/USDT
$ -253600.00 247352.37 187
1065.13
1867.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDC
$ 0.788081 6696.85 1
98.43
105.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDC
$ 0.446658 4436.93 117
305.27
451.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.797632 24857.33 219
450.79
1947.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.449251 6432.05 167
297.70
915.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/USDT
$ 0.008640 9319.27 101
363.65
1177.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/USDT
$ 0.014303 3383.76 87
274.43
2162.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLUX/BTC
$ 0.327914 3213.86 43
92.77
76.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/USDT
$ 0.530788 19654.02 185
1065.39
1384.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLUX/USDT
$ 0.326583 6470.14 237
985.70
846.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLUX/BTC
$ 0.533309 5244.37 68
210.67
83.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLX/USDT
$ 9.16 8639.76 20
173.58
70.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FLX/USDT
$ 8.24 7962.83 8
27.16
7.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOLD/USDT
$ 13.61 2945.41 1
37.81
38.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FOLD/USDT
$ 12.04 2246.37 9
36.45
37.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FORT/USDT
$ 0.138618 3155.16 90
4.20
168.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FORT/USDT
$ 0.089526 9161.51 15
19.54
20.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.54 4062.57 177
1298.56
1653.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.80 3223.50 163
882.33
901.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FOX/USDT
$ 0.047802 13926.63 57
73.20
14.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FRONT/USDT
$ 0.348209 8289.57 287
1055.40
9333.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FRONT/USDT
$ 0.275079 4633.76 349
2475.04
10278.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FSN/USDT
$ 0.191645 4831.54 75
40.24
580.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FSN/BTC
$ 0.225959 2183.78 13
40.58
21.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FSN/BTC
$ 0.192689 3672.92 12
40.16
0.975660
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FSN/USDT
$ 0.225266 2514.77 111
1165.39
18.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FTM/USDT
$ 0.196378 180300.24 405
8021.74
10047.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDC
$ 0.197088 3614.50 104
572.26
173.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FTM/USDC
$ 0.316726 4250.07 88
208.66
222.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FTM/USDT
$ 0.317498 436021.05 399
10545.57
13563.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.05 18632.96 256
2124.68
3646.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 4.31 187715.59 243
2220.19
2381.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FURUCOMBO
FURUCOMBO/USDT
$ 0.020207 5122.31 11
3.95
3.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FURUCOMBO
FURUCOMBO/USDT
$ 0.016929 17012.27 1
25.42
68.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FX/USDT
$ 0.146070 3414.21 1
18.33
16.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
FX/USDT
$ 0.118969 2184.92 17
39.79
16.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 5.36 6287.13 144
507.92
1434.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 8.50 14122.74 238
418.54
1500.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GAFI/USDT
$ 6.16 7467.05 8
162.05
87.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GAFI/USDT
$ 1.82 3554.63 77
203.78
0.960987
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.16 2259.46 133
358.38
430.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.62 5136.81 187
622.94
852.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GALA/USDC
$ 0.030577 2945.15 1
48.97
50.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GALA/USDT
$ 0.030654 544273.35 365
6735.41
9079.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GALA/USDT
$ 0.013546 59926.16 312
3664.84
3269.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GALA/USDC
$ 0.013500 3000.20 120
98.66
274.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GAMMA/USDT
$ 0.258646 4723.93 12
33.15
31.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GARI/USDT
$ 0.034204 3811.47 80
1273.58
52.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GARI/USDT
$ 0.022455 2863.16 78
114.41
176.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 7.78 32607.07 368
31231.87
102129.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.43 2441.69 144
378.89
159.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GEAR/USDT
$ 0.010646 8042.46 1
3.51
3.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GEAR/USDT
$ 0.004040 3630.09 17
2.88
2.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GEL/USDT
$ 0.363896 4097.98 25
49.27
43.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GEL/USDT
$ 0.209608 2158.05 30
39.83
43.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GENE/USDT
$ 0.156543 3024.95 3
5.87
5.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GENE/USDT
$ 0.674844 8666.98 23
173.39
221.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GF/USDT
$ 0.134219 3118.96 1
174.19
46.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GF/USDT
$ 0.043895 4260.44 30
101.84
23.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFI/USDT
$ 1.62 7322.57 37
132.84
94.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GFI/USDT
$ 0.372308 3574.43 33
30.11
35.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GFT/USDT
$ 0.024136 12117.96 145
868.52
1057.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GFT/USDT
$ 0.016047 4698.06 188
122.22
430.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GHST/USDT
$ 0.796546 7637.87 157
2220.12
173.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GHST/USDT
$ 0.914708 10354.13 186
474.94
744.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GLM/USDT
$ 0.244678 6809.76 204
3083.70
1396.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GLMR/USDT
$ 0.176606 3905.62 307
1093.19
7800.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GLMR/USDT
$ 0.310232 14617.13 143
110.43
684.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GLMR/BTC
$ 0.309238 2950.76 2
151.51
267.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GLMR/BTC
$ 0.175976 3235.46 126
335.31
207.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMEE/USDT
$ 0.003501 3411.87 3
10.03
1.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMEE/USDT
$ 0.049921 14771.04 77
30.51
159.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GMM/USDT
$ 0.000420 3909.42 87
128.15
62.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMM/USDT
$ 0.000644 6046.14 3
24.37
32.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151282 5224.98 345
3560.42
4069.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.152074 3018.42 5
51.33
221.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.288919 18080.59 282
2102.02
899.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.287539 2717.33 2
147.29
151.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GMX/USDT
$ 38.49 3800.29 123
279.69
598.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GMX/USDT
$ 50.12 8757.67 194
328.26
1867.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GNO/USDT
$ 98.09 8861.73 180
1767.65
826.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNO/USDT
$ 198.99 2355.80 147
2086.23
669.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GNS/USDT
$ 3.43 7337.71 166
161.09
587.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 3.89 6541.58 254
970.41
2088.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GOAL/USDT
$ 0.070725 8025.36 27
198.90
5.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GOAL/USDT
$ 0.071967 6488.93 1
20.90
27.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GODS/USDT
$ 0.182255 5928.57 158
607.07
-2E08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GODS/USDT
$ 0.389592 11928.19 196
861.85
1032.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GOG/USDT
$ 0.057097 5604.02 78
979.09
223.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOG/USDT
$ 0.095025 10146.01 154
1234.55
53.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GOLD/USDT
$ 0.003517 3341.92 60
76.08
358.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOLD/USDT
$ 0.003425 3481.30 60
154.08
76.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRAIL/USDT
$ 1468.69 3417.21 129
328.51
1.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GROK/USDT
$ 0.011534 144278.23 176
548.18
163.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRS/USDT
$ 0.562082 7476.53 76
149.86
57.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRS/BTC
$ 0.419201 6443.15 33
561.88
75.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/USDT
$ 0.423737 4064.95 137
48.89
45.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRS/BTC
$ 0.569302 16400.90 56
131.42
98.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRT/BTC
$ 0.151110 9597.83 180
330.67
594.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRT/USDT
$ 0.151982 27272.99 223
461.95
2094.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GRT/USDC
$ 0.081951 7843.25 90
241.59
152.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/BTC
$ 0.080954 7664.67 118
99.38
135.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDT
$ 0.082073 11859.42 225
1223.58
1108.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRT/USDC
$ 0.151481 3000.24 1
98.87
101.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
GST/USDT
$ 0.007810 8106.92 79
153.64
21.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GST/USDT
$ 0.010549 3559.25 31
38.32
143.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۰۹
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.843972 8608.99 185
421.48
554.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 23630.97 175
318.61
1606.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HARD/USDT
$ 0.111255 2079.97 155
1173.07
608.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HARD/USDT
$ 0.158916 4092.43 211
2058.03
1099.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HBAR/USDT
$ 0.064171 33373.24 314
3345.44
1803.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HBAR/USDC
$ 0.048211 4714.74 133
937.20
629.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/BTC
$ 0.064216 6336.73 98
2728.80
131.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HBAR/BTC
$ 0.048319 4580.64 133
1290.32
365.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.048190 9587.14 251
753.85
910.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDC
$ 0.064283 6339.29 79
2464.12
2722.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HBB/USDT
$ 0.040967 3812.01 7
23.25
20.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBB/USDT
$ 0.105786 10637.36 1
485.88
254.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۱:۴۱
HEC/USDT
$ 0.111613 26123.55 1