خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
64926
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۵۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3141.90
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۵۹
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.499641
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۵۹
XLM استلار
XLM
قیمت دلاری
0.108600
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۹:۵۹

قیمت ارزهای دیجیتال در بیتس تامپ

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/EUR
$ 0.393980 0 1
156.59
156.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
1INCH/USDT
$ 0.400000 484.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AAVE/BTC
$ 87.57 2820.06 232
18312.09
18092.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AAVE/USDT
$ 86.62 27911.38 281
15887.72
11330.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AAVE/EUR
$ 85.93 67909.63 338
14599.62
9138.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ADA/BTC
$ 0.463987 160578.44 219
39690.42
23612.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ADA/USDT
$ 0.463680 879979.65 491
117479.36
74201.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ADA/EUR
$ 0.465120 971675.76 493
106238.39
81627.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.179050 45548.02 211
4278.73
4133.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ALGO/BTC
$ 0.173508 105.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ALGO/EUR
$ 0.174597 26612.86 191
1000.61
6206.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/EUR
$ 0.134560 546.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.116320 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AMP/EUR
$ 0.006911 15948.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AMP/USDT
$ 0.006890 10428.18 1
569.89
571.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ANT/EUR
$ 7.37 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ANT/USDT
$ 11.30 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
APE/USDT
$ 1.31 5910.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
APE/EUR
$ 1.33 3687.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AUDIO/USDT
$ 0.190600 12828.89 263
9760.83
11626.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AUDIO/EUR
$ 0.185628 16702.60 250
9488.22
9810.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AUDIO/BTC
$ 0.185855 5291.72 92
15729.86
15639.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AVAX/EUR
$ 35.78 269698.62 444
48937.81
134837.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AVAX/USDT
$ 35.95 551494.12 447
191536.33
215035.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AXS/USDT
$ 8.18 2432.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
AXS/EUR
$ 7.10 34698.35 1
3938.94
2620.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 1.55 151.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.56 88.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.258790 743.91 182
2062.40
1564.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.262156 41.99 49
2765.15
4570.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BCH/EUR
$ 527.44 1058831.68 416
129134.23
148345.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BCH/BTC
$ 526.68 42441.76 340
121658.19
135649.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BCH/USDT
$ 526.65 1352056.66 481
187609.09
225394.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BLUR/EUR
$ 0.398132 645.95 318
14644.78
13503.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BLUR/USDT
$ 0.400000 2283.07 314
14850.14
15405.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BTC/USDC
$ 64993.17 3932836.42 494
517506.67
218466.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BTC/EUR
$ 64998.11 34384448.12 598
1383910.16
1860731.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BTC/USDT
$ 64926 140087550.74 601
7125849.54
5529268.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BTC/GBP
$ 65017.05 4132523.50 541
194185.54
303232.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
BTC/USDT
$ 64944.80 5786475.95 585
686581.12
734837.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CHZ/EUR
$ 0.108068 10731.55 1
3389.92
21056.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.113410 39733.42 1
1075.48
21077.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 53.50 2684.47 1
4663.95
5441.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 55.41 29234.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.455150 8021.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 0.443493 8703.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/EUR
$ 0.030677 4849.09 301
14609.70
45365.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030750 5703.72 326
32397.74
60851.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CTSI/EUR
$ 0.197416 7062.00 66
2028.52
1869.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CTSI/USDT
$ 0.195900 7649.54 55
7479.40
9218.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CVX/USDT
$ 5.60 15.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
CVX/EUR
$ 2.91 58.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
DAI/USDT
$ 1.01 2764.40 145
5324.34
14343.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.158369 416622.84 429
106766.45
74338.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.157890 1737611.80 423
124483.23
109076.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
DOT/EUR
$ 6.76 722078.34 355
60516.34
50211.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
DOT/USDT
$ 6.72 82835.44 350
25126.93
41971.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
DYDX/EUR
$ 2.13 8476.75 1
453.64
7354.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
DYDX/USDT
$ 2.12 1294.99 1
523.87
485.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ENJ/EUR
$ 0.366720 7820.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ENJ/USDT
$ 0.366900 11551.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ENS/USDT
$ 13.71 1746.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ENS/EUR
$ 12.63 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/EUR
$ 3142.15 9855094.29 590
728788.06
1117027.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/USDT
$ 3141.90 30546661.44 597
1871022.37
2483617.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/BTC
$ 3143.44 1140841.92 560
314330.90
578238.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/USDT
$ 3142.10 1768258.88 536
94103.90
148045.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/GBP
$ 3144.72 763066.28 492
66043.26
128431.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ETH/USDC
$ 3138.17 508930.96 372
323532.84
229186.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
اتریوم 2.0
اتریوم 2.0
Eth 2.0 Staking by Pool-X
ETH2/ETH
$ 3120.32 4680.89 329
249672.54
214359.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
EUROC/EUR
$ 1.07 13841.41 276
13093.18
9624.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
EUROC/USDC
$ 1.01 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
EURT/USDT
$ 1.06 77003.29 290
31689.73
25710.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
EURT/EUR
$ 1.06 95470.84 313
53096.06
53019.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FET/EUR
$ 2.18 480679.59 213
9134.56
6824.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FET/USDT
$ 2.15 162972.99 326
17269.06
22835.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FLR/USDT
$ 0.033630 57064.58 304
23625.02
25784.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FLR/EUR
$ 0.033701 8455.13 268
10211.90
21574.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FTM/USDT
$ 0.674410 1119252.67 423
31176.65
33112.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
FTM/EUR
$ 0.683374 156888.72 409
31639.14
37118.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GALA/USDT
$ 0.042530 785988.70 407
27023.07
40695.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GALA/EUR
$ 0.042529 248296.64 411
25372.06
22739.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GODS/USDT
$ 0.160000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GODS/EUR
$ 0.287499 560.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GRT/EUR
$ 0.258184 33977.56 158
20044.54
29263.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GRT/USDT
$ 0.255400 58257.47 212
13607.51
31471.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
GUSD/USDT
$ 0.987820 0 12
69.44
630.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
HBAR/USDT
$ 0.081140 166133.86 190
15002.84
10127.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
HBAR/EUR
$ 0.081863 74464.50 187
13587.67
9904.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
IMX/USDT
$ 2.11 65621.99 108
566.60
3013.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
IMX/EUR
$ 2.14 9858.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
INJ/USDT
$ 25.19 9293.21 1
551.87
569.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
INJ/EUR
$ 24.84 9422.92 1
583.85
1911.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
KNC/EUR
$ 0.560345 8637.07 1
185.94
156.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
KNC/USDT
$ 0.556540 1348.60 1
370.13
131.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LDO/USDT
$ 2.06 9630.92 365
4532.04
16210.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LDO/EUR
$ 2.11 36.20 242
1550.57
12292.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LINK/EUR
$ 13.84 1164008.71 397
64576.00
104933.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LINK/BTC
$ 14.08 42377.39 355
11253.24
18757.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LINK/GBP
$ 13.85 9364.95 108 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LINK/USDT
$ 13.85 2379587.91 368
101178.53
138407.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LMWR/USDT
$ 1.23 26235.73 227
6022.06
12301.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LMWR/EUR
$ 1.21 6947.93 205
5459.35
10693.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LRC/USDT
$ 0.256900 2346.88 126
954.61
9742.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LRC/EUR
$ 0.257152 2565.11 126
953.94
8462.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LTC/EUR
$ 78.60 2120857.57 494
120492.56
129168.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LTC/USDT
$ 78.52 5045088.11 476
120537.28
84270.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LTC/GBP
$ 78.63 43655.77 187
2117.30
2519.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
LTC/BTC
$ 78.52 887028.33 474
63869.02
17069.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MANA/EUR
$ 0.436572 13515.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MANA/USDT
$ 0.420000 9017.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MATIC/EUR
$ 0.696428 152039.76 456
35449.05
85606.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.700830 857208.54 457
101547.97
72134.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MKR/EUR
$ 3055.74 95825.45 215
14162.61
6641.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MKR/USDT
$ 3057.52 96025.32 391
23620.21
24563.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MPL/EUR
$ 18.84 8409.28 19
180.94
180.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
MPL/USDT
$ 17.72 2800.72 29
298.98
278.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/EUR
$ 5.37 52061.86 232
11571.13
29085.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.35 126572.01 1
10293.64
33247.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
NEXO/EUR
$ 1.18 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
NEXO/USDT
$ 1.09 42.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PEPE/USDT
$ -5270000.00 208275.97 252
36482.16
33692.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PEPE/EUR
$ -5230000.00 543492.24 314
21271.73
29052.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PERP/USDT
$ 0.905000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PERP/EUR
$ 0.915736 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PYUSD/EUR
$ 1.03 102.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
PYUSD/USDT
$ 0.999400 149.15 161
149735.44
115793.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
RAD/EUR
$ 1.76 15.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
RAD/USDT
$ 1.67 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
RLY/EUR
$ 0.011713 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
RLY/USDT
$ 0.011800 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/EUR
$ 8.47 27432.45 1
456.55
2456.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 8.69 40925.61 1
446.03
592.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.437910 8665.83 225
5242.45
26355.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 0.440192 84124.70 219
5086.79
22530.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SGB/EUR
$ 0.011127 10570.86 171
1434.92
1430.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SGB/USDT
$ 0.010990 10205.63 174
1122.47
1111.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SHIB/USDT
$ -221200.00 238080.45 394
60446.56
70282.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SHIB/EUR
$ -221800.00 277850.06 404
44526.43
76034.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SKL/EUR
$ 0.093969 6727.82 363
12782.37
13479.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SKL/USDT
$ 0.093880 2555.31 351
12448.75
13033.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SLP/USDT
$ 0.004280 4891.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SLP/EUR
$ 0.003855 2132.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SNX/USDT
$ 2.93 3512.42 206
19030.85
8421.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SNX/EUR
$ 2.93 12903.91 180
2639.62
895.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SOL/USDT
$ 148.85 5326789.02 491
626604.04
381331.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SOL/EUR
$ 148.76 4399763.30 502
95034.52
158813.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
STORJ/EUR
$ 0.581365 5020.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
STORJ/USDT
$ 0.535000 8408.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SUI/EUR
$ 1.16 37854.49 319
10307.56
13778.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SUI/USDT
$ 1.16 158523.50 346
34072.73
61189.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SUSHI/EUR
$ 1.01 18682.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SUSHI/USDT
$ 0.964210 17668.27 1
27.12
1960.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
SXP/USDT
$ 0.235000 25.29 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
SXP/EUR
$ 0.269780 208.83 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
TRAC/USDT
$ 0.970800 16853.23 222
21472.65
23306.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
TRAC/EUR
$ 0.973130 15308.97 258
7541.17
5679.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
UMA/USDT
$ 3.29 328.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
UMA/EUR
$ 2.63 4001.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
UNI/BTC
$ 7.48 1634.00 228
7344.77
6742.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
UNI/USDT
$ 7.45 209770.50 446
85572.71
58284.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
UNI/EUR
$ 7.38 81701.74 418
54249.59
48386.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
USDC/USDT
$ 0.999970 4465203.08 611
1137123.98
1079169.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
USDC/USDT
$ 0.999546 77972.48 467
290945.89
544118.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
USDC/EUR
$ 1.00 1000217.05 539
473276.40
429925.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 11436056.12 611
582403.38
1920037.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 5959266.59 595
1673843.51
1629229.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VCHF/EUR
$ 1.10 703.22 213
52946.56
53235.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VCHF/USDT
$ 1.09 1019.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEGA/EUR
$ 0.544118 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEGA/USDT
$ 0.938000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEUR/EUR
$ 1.06 385.50 213
27790.27
34617.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEUR/USDT
$ 1.07 355.67 1
49058.12
103.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEXT/USDT
$ 0.069600 6584.31 1
180.02
700.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEXT/EUR
$ 0.071129 23316.94 270
20259.91
2254.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
VEXT/EUR
$ 0.252723 43842.23 174
1005.22
826.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۲:۵۶
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 64795.77 0 122
30365.13
1218205.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
WECAN/USDT
$ 0.003990 5318.08 33
281.63
827.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
WECAN/EUR
$ 0.004078 11943.30 86
319.94
786.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
XLM/GBP
$ 0.111214 14023.00 353
5287.20
31814.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
XLM/BTC
$ 0.107224 74441.36 206
6566.28
13297.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
XLM/EUR
$ 0.108621 183060.57 272
15428.84
95758.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
XLM/USDT
$ 0.108600 981440.37 476
75518.21
74574.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.499110 7197829.86 570
846623.34
817439.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.499879 317837.11 408
40059.65
21539.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.499641 3131529.17 555
565933.55
975424.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.499079 1000585.95 365
96782.73
156417.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.498977 353665.05 483
139320.90
184792.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
YFI/EUR
$ 7150.35 20127.98 1
201.95
5151.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
YFI/USDT
$ 7159.51 89.04 1
1693.75
10035.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ZRX/EUR
$ 0.493529 17870.96 247
2499.77
7549.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲
ZRX/USDT
$ 0.494480 28130.51 223
2337.22
12749.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۸:۳۲

مشخصات Bitstamp

توضیحات

نظرات Bitstamp

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین