خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1250.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۸
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.315718
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۸
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
78.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.387786
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۸

قیمت ارزهای دیجیتال در کراکن

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/EUR
$ 0.471459 4062.54 368
18078.96
21501.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
1INCH/USDT
$ 0.470000 16500.24 362
16417.24
18387.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/USDT
$ 63.22 76201.49 564
210731.77
380904.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/EUR
$ 63.37 31885.07 539
98183.42
219783.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/ETH
$ 63.33 3068.58 380
16516.63
20616.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/XBT
$ 63.46 5254.59 473
39599.02
45448.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/GBP
$ 63.74 2063.20 399
8052.92
8291.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/AUD
$ 64.37 68.07 167
423.56
971.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACA/EUR
$ 0.131525 2744.19 174
1352.84
2632.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACA/USDT
$ 0.131000 26095.88 215
1364.66
4959.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009510 2023.72 311
6351.87
6357.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/EUR
$ 0.009428 1464.38 310
6210.04
6473.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/USDT
$ 0.315639 49655.35 560
59529.59
96604.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/ETH
$ 0.316166 16167.49 484
63589.93
116418.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/AUD
$ 0.318743 4571.01 257
1193.86
1065.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/GBP
$ 0.316630 50595.88 481
30342.74
41339.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/EUR
$ 0.316597 439313.24 653
234632.55
685723.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/XBT
$ 0.316089 91690.97 536
101876.21
215051.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/USDT
$ 0.315718 1535029.12 691
406905.33
1582851.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADX/USDT
$ 0.136910 49.95 128
1297.92
1171.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADX/EUR
$ 0.136607 4.87 124
1160.51
1051.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGLD/USDT
$ 0.325600 654.05 1
2371.27
2115.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGLD/EUR
$ 0.330284 1542.89 73
2385.42
2979.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AIR/USDT
$ 0.010330 10125.28 1
50.11
98.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AIR/EUR
$ 0.010103 4120.59 1
878.94
297.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AKT/USDT
$ 0.222200 6165.65 230
2853.57
1185.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AKT/EUR
$ 0.221487 2290.44 1
1266.31
264.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALCX/USDT
$ 18.40 1312.26 216
2275.12
316.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALCX/EUR
$ 18.28 406.70 105
188.38
474.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/USDT
$ 0.232270 340740.22 599
107863.30
442496.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/ETH
$ 0.232695 1257.68 427
15647.90
31962.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/GBP
$ 0.233327 8196.11 438
6875.86
26095.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/XBT
$ 0.232819 9215.77 457
26352.97
81093.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/USDT
$ 0.235645 11774.58 264
744.85
17101.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/EUR
$ 0.233588 46487.48 569
82223.93
219825.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/EUR
$ 1.40 60.11 1
119.07
297.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.32 560.51 1
188.86
3365.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/GBP
$ 0.021813 446.26 156
774.20
1333.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/EUR
$ 0.021686 17683.97 421
17351.94
27058.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/XBT
$ 0.038805 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
ANKR/USDT
$ 0.021540 30592.41 431
19049.44
31794.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/ETH
$ 2.09 1692.42 374
15228.84
19657.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/EUR
$ 2.06 7333.70 469
41136.78
63512.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/USDT
$ 2.06 28124.45 457
33875.70
45484.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/XBT
$ 2.06 10285.94 404
15507.72
23102.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/EUR
$ 4.16 86063.45 517
68245.12
84514.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/USDT
$ 4.12 5118.40 136
211.68
220.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/USDT
$ 4.14 766356.29 587
117938.42
525980.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
API3/EUR
$ 1.45 602.95 81
571.50
189.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
API3/USDT
$ 1.39 2273.74 211
1683.37
1731.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APT/USDT
$ 5.12 9438.03 478
70052.84
125917.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APT/EUR
$ 5.14 51221.12 442
63493.11
98556.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/EUR
$ 0.028977 3270.54 266
3735.65
3959.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/USDT
$ 0.028670 2254.99 303
3846.33
3952.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/USDT
$ 0.044500 18136.13 172
4206.47
1140.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/EUR
$ 0.044192 9095.88 1
1176.52
1330.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATLAS/EUR
$ 0.003146 5142.05 1
895.69
393.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATLAS/USDT
$ 0.002940 2045.36 1
1642.96
31.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/GBP
$ 10.06 9955.79 427
12981.24
15847.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/XBT
$ 10.05 69748.03 542
117894.29
131119.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.07 4681.41 447
24562.31
25092.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 10.09 215607.55 624
357483.19
502871.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.06 1377123.57 662
472424.62
722903.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/AUD
$ 10.09 84.08 195
946.92
602.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.17 3845.37 320
4492.76
11045.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUDIO/USDT
$ 0.164000 1050.06 1
1520.77
3125.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUDIO/EUR
$ 0.163196 3790.08 172
1855.20
3005.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/USDT
$ 13.56 394355.54 522
142769.57
176077.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/USDT
$ 13.65 5758.95 162
498.95
317.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/EUR
$ 13.60 51806.33 497
89502.45
101544.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/USDT
$ 8.91 545914.21 481
29312.24
224124.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/EUR
$ 8.96 180060.78 456
30302.47
164113.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BADGER/EUR
$ 2.67 649.00 113
241.20
387.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BADGER/USDT
$ 2.87 2617.23 103
187.02
3358.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/USDT
$ 6.14 176198.55 391
11736.46
43817.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/ETH
$ 6.18 46566.35 339
7298.20
16611.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/XBT
$ 6.15 34588.15 344
7167.85
25385.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/EUR
$ 6.23 52787.78 372
9643.88
22809.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 2.04 811.74 303
4311.78
16071.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2 8419.87 450
17006.90
39918.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/XBT
$ 0.232019 285.49 441
27618.90
57840.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232040 41354.13 553
67486.52
345142.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/JPY
$ 0.233942 9885.39 358
3136.64
94068.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.232140 67.02 416
17180.91
20613.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.232573 3208.32 549
71001.71
212115.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/ETH
$ 110.86 1518.23 366
16928.63
21641.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/USDT
$ 110.97 80249.63 446
21209.75
35462.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/XBT
$ 111.07 5650.50 455
66332.23
134879.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/GBP
$ 111.38 2543.29 395
16710.14
19295.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/JPY
$ 111.31 1650.13 400
25492.49
35384.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/AUD
$ 110.91 713.19 416
31033.21
30056.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/USDT
$ 110.86 222173.28 609
96572.05
735425.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/EUR
$ 111.12 127906.91 578
103973.38
438691.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BICO/USDT
$ 0.307000 609.99 203
4424.16
4654.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BICO/EUR
$ 0.308294 190.45 203
4711.83
4512.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BIT/EUR
$ 0.303874 8342.90 1
409.62
1028.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BIT/USDT
$ 0.308300 325360.84 1
1368.78
3755.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/EUR
$ 0.066046 535.30 120
218.86
313.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.066180 408.56 160
485.60
272.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNC/USDT
$ 0.099000 5234.40 1
7.34
10.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNC/EUR
$ 0.102063 3659.42 1
227.94
13.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/GBP
$ 0.391263 80.21 50
184.14
186.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/EUR
$ 0.384052 1383.84 236
4342.20
7838.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/USDT
$ 0.378000 1163.50 239
6304.55
7723.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/XBT
$ 0.377065 252.11 185
2495.93
3841.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BOBA/USDT
$ 0.202900 1412.77 278
6686.22
7063.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BOBA/EUR
$ 0.203390 1138.79 284
3735.97
6887.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.00 1579.81 345
6305.94
6558.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/EUR
$ 4.03 1498.34 345
6164.63
6030.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BSX/EUR
$ -881700.00 1581.74 1
981.45
1317.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BSX/USDT
$ -896000.00 2555.34 102
341.37
1257.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTT/EUR
$ -72000000.00 2453.36 1
1569.87
638.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTT/USDT
$ -71000000.00 5902.97 121
818.32
2547.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
C98/USDT
$ 0.236500 49.70 1
161.97
88.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
C98/EUR
$ 0.243517 177.18 1
17.17
41.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CFG/USDT
$ 0.209100 6052.99 238
5965.98
103.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CFG/EUR
$ 0.205494 2257.56 1
5855.40
431.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHR/EUR
$ 0.120897 90.16 1
2313.02
2315.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHR/USDT
$ 0.111500 12536.10 1
14537.93
2325.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/USDT
$ 0.160300 233904.69 514
91081.70
173826.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/EUR
$ 0.160881 54949.34 480
54651.10
66852.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 38.32 6733.56 507
33479.91
175972.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 39.10 481.89 316
7869.01
21823.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.21 66441.32 534
49105.42
299663.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/XBT
$ 38.14 7179.15 423
12729.83
27892.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COTI/USDT
$ 0.072200 2990.40 1
227.22
677.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COTI/EUR
$ 0.073128 1706.41 151
172.10
1629.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CQT/USDT
$ 0.097400 2421.66 193
876.06
469.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CQT/EUR
$ 0.099327 4879.53 184
475.65
750.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.694787 1854.58 360
15451.85
20264.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/XBT
$ 0.679397 4180.84 392
28113.43
48829.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 0.683928 25718.39 443
55909.67
65669.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.677000 51954.70 442
60996.49
75475.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CSM/USDT
$ 0.003800 130.21 1
567.38
131.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CSM/EUR
$ 0.003815 346.02 1
547.53
537.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/USDT
$ 0.131200 174732.27 304
6528.27
9224.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/EUR
$ 0.131419 172448.81 292
5695.54
7792.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVC/USDT
$ 0.104500 7431.43 1
4751.24
450.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVC/EUR
$ 0.104694 39.44 1
163.19
84.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVX/EUR
$ 4.09 319.88 1
317.67
90.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVX/USDT
$ 3.95 2032.18 1
87.28
893.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAI/USDT
$ 0.999818 1627373.91 654
175101.92
208612.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAI/USDT
$ 0.999770 3631532.21 719
295652.49
675574.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAI/EUR
$ 1.00 4195564.49 666
336274.32
432110.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/XBT
$ 46.21 9253.38 443
25923.89
26630.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/EUR
$ 46.09 16621.55 440
40325.44
146508.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.67 99596.41 515
37948.91
174732.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DENT/USDT
$ 0.000716 1981.55 251
204.49
9425.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DENT/EUR
$ 0.000714 485.16 171
478.81
10898.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/GBP
$ 5.48 14370.78 489
33612.26
48114.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/USDT
$ 5.46 1050016.30 679
323170.66
683253.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/AUD
$ 5.52 1724.84 205
932.52
882.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/ETH
$ 5.48 22044.32 478
32623.90
36386.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/EUR
$ 5.48 329605.22 623
210396.44
455665.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/XBT
$ 5.47 21662.29 483
35339.09
50474.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/JPY
$ 5.51 2126.23 435
41878.46
103916.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/USDT
$ 5.48 35426.26 554
87728.54
152831.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DYDX/USDT
$ 1.76 115229.97 443
23330.80
35275.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DYDX/EUR
$ 1.75 57287.48 418
23294.24
23511.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/EUR
$ 43.82 15217.91 375
8393.06
7384.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/USDT
$ 43.95 45882.39 322
4188.99
3408.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/EUR
$ 0.314607 19607.94 379
31457.35
37850.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/GBP
$ 0.315456 981.05 283
11319.32
12263.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/JPY
$ 0.310159 50.37 235
1828.64
2007.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/USDT
$ 0.314000 25125.03 400
49226.45
64242.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENS/EUR
$ 13.76 29380.69 409
9393.35
31259.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENS/USDT
$ 13.68 74822.00 369
3793.37
14349.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/USDT
$ 0.956359 10188.00 417
8952.78
54318.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/EUR
$ 0.957652 82900.72 552
88304.37
270468.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/ETH
$ 0.958793 1085.01 375
30423.12
40558.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/USDT
$ 0.954600 90487.64 582
100233.23
304862.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/XBT
$ 0.957481 6473.76 396
49625.67
92381.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/ETH
$ 19.41 1122.95 2
28338.92
31772.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/USDT
$ 19.47 152813.21 518
55024.33
315014.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/EUR
$ 19.52 29065.84 503
50228.57
284091.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/XBT
$ 19.42 21034.57 444
30290.10
100625.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/USDT
$ 1250.89 23254243.73 798
14900761.12
17886701.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/AUD
$ 1259.63 111371.22 544
215946.08
194075.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/JPY
$ 1260.52 198089.98 557
296150.00
321550.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/EUR
$ 1255.14 17209195.50 790
6098027.67
10935124.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/DAI
$ 1251.14 32993.38 548
186766.65
131452.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/CAD
$ 1255.25 125156.89 508
162272.79
284089.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/USDC
$ 1252.64 1931646.79 637
492340.45
499535.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/XBT
$ 1253.04 1277740.43 637
1348096.93
1643061.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/USDT
$ 1252.27 2094033.45 685
757352.01
998040.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/CHF
$ 1256.85 160349.17 561
169426.55
237880.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/GBP
$ 1254.95 438664.65 688
1214161.94
1257607.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETHW/USDT
$ 3.72 159412.26 391
21173.88
28584.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETHW/ETH
$ 3.68 5610.55 1
4.90
464.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETHW/EUR
$ 3.74 30617.26 370
11057.25
14037.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EWT/USDT
$ 4.08 210995.43 469
89612.18
100653.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EWT/GBP
$ 4.09 5748.71 1
5925.49
6602.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EWT/EUR
$ 4.09 34890.20 475
58001.03
62837.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EWT/XBT
$ 4.09 13538.14 406
28844.33
28333.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FARM/USDT
$ 35.77 53.64 151
200.69
1182.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FARM/EUR
$ 36.90 13.00 1
189.15
222.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/EUR
$ 0.070813 16127.78 104
309.82
881.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/USDT
$ 0.070800 54575.20 164
572.39
10136.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIDA/USDT
$ 0.381000 7664.48 281
4658.86
4988.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIDA/EUR
$ 0.384052 4756.83 166
977.53
900.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.54 62746.28 551
56181.41
239072.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/XBT
$ 4.56 4762.33 399
13028.69
8538.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/AUD
$ 4.61 754.74 9
62.50
110.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 4.55 677.42 244
949.35
2792.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/GBP
$ 4.59 2259.50 344
6751.30
13658.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 4.56 26703.58 498
37678.98
125829.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIS/EUR
$ 0.310398 10.48 1
94.90
414.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIS/USDT
$ 0.321100 266.22 1
1583.72
1474.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/ETH
$ 1.10 12714.66 313
3084.91
4446.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/GBP
$ 1.10 3859.37 233
3023.58
5004.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.10 115725.45 485
95091.81
121920.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/XBT
$ 1.10 15891.44 341
8436.11
10714.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/EUR
$ 1.10 19410.65 426
31235.83
34182.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/EUR
$ 3.53 2708.08 122
749.76
0.185340
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.80 2535.17 1
1236.95
1024.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/EUR
$ 0.244951 28669.15 410
14975.96
19756.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/USDT
$ 0.244200 166035.19 423
15243.27
19994.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FXS/USDT
$ 5.30 9482.35 134
3477.22
534.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FXS/EUR
$ 5.27 19.45 74
216.13
218.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 1702.69 228
1351.40
324.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/EUR
$ 1.52 334.97 1
7426.02
11732.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/EUR
$ 0.027778 31214.26 348
14604.10
40212.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/USDT
$ 0.027600 183903.90 375
22559.47
153368.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GARI/EUR
$ 0.034407 1370.68 35
262.83
524.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GARI/USDT
$ 0.034500 1003.17 139
326.77
572.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GHST/USDT
$ 1.05 2269.05 443
80243.12
109009.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GHST/EUR
$ 1.06 388.18 440
74421.84
105092.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GHST/GBP
$ 1.05 9.35 153
110.59
1379.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/USDT
$ 0.422000 100915.45 354
17607.41
38276.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/EUR
$ 0.425155 41839.62 335
10297.57
37650.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.405000 4409.54 282
1689.91
6944.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/EUR
$ 0.405096 586.73 244
1344.78
4549.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GNO/EUR
$ 88.14 6352.22 1
4220.28
40168.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GNO/XBT
$ 89.30 3536.51 1
220.75
65506.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GNO/ETH
$ 89.61 383.96 1
7586.30
24678.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GNO/USDT
$ 90.13 4893.15 107
217.94
8593.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/USDT
$ 0.063660 36011.64 529
48024.81
197293.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/AUD
$ 0.066811 112.59 50
744.50
628.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/XBT
$ 0.063693 3360.57 347
14800.11
16479.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/GBP
$ 0.063654 2308.54 367
6320.92
8030.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/ETH
$ 0.064211 931.34 245
1645.86
2790.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/EUR
$ 0.063868 48024.78 508
34598.41
114797.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GST/USDT
$ 0.023000 33150.53 1
682.01
2188.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GST/EUR
$ 0.023148 13647.52 1
4.79
2474.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/EUR
$ 1.78 21.32 67
188.83
300.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.75 306.81 105
328.64
344.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HFT/USDT
$ 0.482100 35225.64 400
19379.05
5624.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HFT/EUR
$ 0.480194 27396.48 403
29225.06
15708.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 4.45 6895.13 395
2773.64
24264.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.42 161748.96 401
5280.63
53299.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/ETH
$ 0.180344 432.16 266
12321.22
7558.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/XBT
$ 0.180554 23649.77 380
8619.50
18521.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/EUR
$ 0.181007 7193.95 423
9859.33
23410.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/USDT
$ 0.180500 26143.97 424
8223.14
40131.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IDEX/USDT
$ 0.050680 678.32 1
5538.95
132.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IDEX/EUR
$ 0.048654 198.14 1
1143.23
416.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/EUR
$ 0.480854 9141.82 362
10384.69
15577.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/USDT
$ 0.481000 6881.27 383
30707.25
19997.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INJ/USDT
$ 1.66 5846.72 276
2142.49
5144.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INJ/EUR
$ 1.67 4853.86 243
1880.10
4493.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INTR/EUR
$ 0.025463 1849.83 13
325.30
357.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INTR/USDT
$ 0.024800 16445.41 69
4198.32
143.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
JASMY/USDT
$ 0.003950 3564.74 272
3072.66
7163.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
JASMY/EUR
$ 0.003978 4051.04 237
4811.81
8893.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
JUNO/EUR
$ 1.84 394.23 1
436.50
573.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
JUNO/USDT
$ 1.92 365.14 1
869.32
36.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAR/USDT
$ 0.225000 525.23 1
2450.73
20.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAR/EUR
$ 0.240953 418.48 1
54.23
10.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAVA/EUR
$ 0.880478 125906.85 508
44804.28
82180.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAVA/XBT
$ 0.879233 33543.25 447
15246.92
72667.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAVA/ETH
$ 0.874679 3807.46 356
8875.87
21854.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KAVA/USDT
$ 0.877800 428893.90 530
71381.79
167650.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.088010 13188.47 176
387.64
3762.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/XBT
$ 0.088661 10884.23 273
1047.42
11722.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/EUR
$ 0.087985 5709.98 157
701.79
2482.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/ETH
$ 0.089921 62.67 1
66.25
1503.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KEY/USDT
$ 0.003682 66.06 1
852.17
266.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KEY/EUR
$ 0.003685 178.61 190
10.46
2384.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KILT/USDT
$ 0.381000 11292.36 146
1345.09
3474.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KILT/EUR
$ 0.380895 2978.69 123
1014.87
638.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KIN/EUR
$ -9230000.00 5095.39 342
6436.93
171.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KIN/USDT
$ -9230000.00 6937.71 358
6109.38
2293.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KINT/EUR
$ 0.862801 452.93 41
642.64
309.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KINT/USDT
$ 0.850000 646.16 45
913.14
93.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KNC/XBT
$ 0.670225 4685.27 443
28288.89
35892.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KNC/USDT
$ 0.669600 22532.14 480
28975.43
189507.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KNC/EUR
$ 0.673511 26088.99 460
23689.66
98208.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KNC/ETH
$ 0.665942 1692.61 354
14819.48
15245.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KP3R/EUR
$ 78.18 25566.72 349
8690.05
9569.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KP3R/USDT
$ 78.10 31986.84 352
7879.16
8431.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/DOT
$ 30.99 27954.76 403
31954.91
34302.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/EUR
$ 31.09 128022.07 490
34584.52
59532.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/ETH
$ 30.93 13738.87 337
4860.75
21828.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/GBP
$ 30.96 19946.95 231
9.44
4048.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/XBT
$ 31.01 12908.07 444
9356.22
43803.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/USDT
$ 30.98 174213.87 550
281343.42
86780.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
KSM/AUD
$ 30.84 728.20 96
147.09
260.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LCX/EUR
$ 0.039257 1749.35 257
5416.13
3257.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LCX/USDT
$ 0.038420 9026.34 259
4974.12
3460.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LDO/EUR
$ 1.06 20269.78 394
11697.17
17883.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LDO/USDT
$ 1.07 21352.03 485
11870.54
223798.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/USDT
$ 7.21 27892.84 501
26725.42
76398.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/GBP
$ 7.28 3428.56 412
9212.34
9953.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/USDT
$ 7.20 1234372.84 665
398498.75
755222.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/ETH
$ 7.24 48244.17 470
202180.12
372695.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/JPY
$ 7.29 745.09 426
7575.16
293263.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/AUD
$ 7.28 12350.50 140
118.54
1667.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/EUR
$ 7.22 170707.90 609
179231.97
359227.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LINK/XBT
$ 7.23 29225.47 540
163822.87
390799.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LPT/EUR
$ 7.66 21223.74 375
12314.88
15619.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LPT/GBP
$ 7.79 960.57 119
985.39
830.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LPT/XBT
$ 7.63 980.04 291
1724.75
2752.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LPT/USDT
$ 7.63 10657.98 361
19428.13
24954.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LRC/EUR
$ 0.254421 34776.21 501
48337.61
101967.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LRC/USDT
$ 0.253200 25359.80 530
44841.61
185717.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LSK/EUR
$ 0.828078 28203.83 387
25660.50
21114.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LSK/USDT
$ 0.826795 15262.40 399
21422.87
19018.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LSK/ETH
$ 0.831472 566.92 335
8214.38
8117.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LSK/XBT
$ 0.833072 648.38 368
15844.85
15448.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/USDT
$ 78.84 3207588.80 656
419111.36
861306.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/USDT
$ 78.96 103313.44 540
58857.71
73895.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/EUR
$ 79.13 1137197.82 616
254675.36
460608.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/JPY
$ 79.73 1163.95 438
41084.93
62665.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/AUD
$ 79.89 14107.54 436
48242.49
49924.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/XBT
$ 78.98 736864.47 551
156989.94
234776.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/ETH
$ 79.21 7169.00 394
30460.94
28600.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LTC/GBP
$ 79.38 70628.90 476
34693.12
85909.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.000171 162150.51 551
161136.63
168244.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/EUR
$ 0.000171 78026.99 529
105384.16
119034.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LUNA2
LUNA2/EUR
$ 1.62 12198.49 449
21972.99
19077.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
LUNA2
LUNA2/USDT
$ 1.61 41183.86 433
18195.51
23290.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MANA/ETH
$ 0.416120 1140.75 399
9936.39
15307.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MANA/EUR
$ 0.416344 66469.27 539
58436.11
105254.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MANA/XBT
$ 0.415791 10988.05 453
20640.26
33291.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MANA/USDT
$ 0.413690 76205.34 582
111124.98
268426.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MANA/USDT
$ 0.419137 1842.34 232
499.19
1832.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MASK/EUR
$ 3.57 7309.27 400
27349.17
37072.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MASK/USDT
$ 3.54 45916.34 379
21040.91
45606.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MATIC/EUR
$ 0.907835 238162.30 589
218458.43
239803.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MATIC/XBT
$ 0.907504 46647.69 496
77521.52
88162.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MATIC/USDT
$ 0.906759 56692.15 313
36115.00
23106.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MATIC/GBP
$ 0.906752 5887.29 484
57953.73
70232.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MATIC/USDT
$ 0.903000 1003634.36 667
481526.26
1555410.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MC/EUR
$ 0.424035 1305.15 188
922.94
906.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MC/USDT
$ 0.426000 849.51 189
895.57
1018.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/EUR
$ 0.567134 33748.64 399
44304.11
61251.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/XBT
$ 0.567296 27548.94 368
20721.05
26380.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.565000 138394.39 444
63332.44
89337.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/GBP
$ 0.567331 8116.71 345
9655.88
18325.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MIR/USDT
$ 0.132000 3180.76 161
1680.46
2785.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MIR/EUR
$ 0.132598 598.55 155
690.61
3416.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MKR/XBT
$ 635.41 5166.68 300
2330.19
2143.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MKR/EUR
$ 634.58 65924.90 437
19163.24
23467.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MKR/USDT
$ 634.70 15410.80 461
32217.91
36898.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MKR/GBP
$ 638.25 1532.47 329
6003.09
5480.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MLN/EUR
$ 21.54 51294.24 386
9191.78
54398.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MLN/ETH
$ 21.32 19082.02 267
16021.64
17728.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MLN/USDT
$ 21.43 136651.96 390
8999.78
33672.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MLN/XBT
$ 21.48 69025.78 289
12389.72
13213.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MNGO/USDT
$ 0.025200 6756.67 125
13.58
2503.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MNGO/EUR
$ 0.026410 3364.55 1
383.62
1210.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MOVR/EUR
$ 8.67 10345.76 324
12665.02
13059.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MOVR/USDT
$ 8.67 30228.75 309
13056.92
13245.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MSOL/USDT
$ 15.26 165146.66 1
2686.91
124.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MSOL/EUR
$ 15.34 114175.57 1
1349.81
129.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MULTI/USDT
$ 4.09 302.86 348
5954.30
6012.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MULTI/EUR
$ 4.12 1017.17 346
5956.23
6024.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MV/EUR
$ 0.198655 415.95 186
831.49
863.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MV/USDT
$ 0.215300 2909.89 180
927.65
979.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MXC/EUR
$ 0.027852 3822.67 285
15539.75
15475.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
MXC/USDT
$ 0.027580 58008.20 272
7688.00
15690.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NANO/XBT
$ 0.772787 9003.66 309
3040.01
91694.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NANO/EUR
$ 0.777231 29741.69 337
7536.22
61359.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NANO/USDT
$ 0.770957 45954.20 382
20823.78
72091.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NANO/ETH
$ 0.758431 2059.05 164
1126.47
33923.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/EUR
$ 1.77 53629.50 326
5882.15
7184.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.75 133719.97 401
11753.84
16634.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NMR/EUR
$ 15.98 5847.21 1
51.72
830.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NMR/USDT
$ 16.20 20162.02 1
381.63
26.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NODL/EUR
$ 0.003310 436.52 1
163.69
914.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NODL/USDT
$ 0.003352 3455.12 1
32.91
416.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NYM/XBT
$ 0.173586 1170.74 97
162.23
283.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NYM/EUR
$ 0.175191 1545.99 315
17465.46
8944.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
NYM/USDT
$ 0.172200 7420.16 343
56747.35
33856.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OCEAN/GBP
$ 0.144156 1947.75 253
1560.52
6278.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OCEAN/XBT
$ 0.138921 2137.39 326
7175.07
13836.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OCEAN/EUR
$ 0.139521 7198.83 450
30619.83
58495.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OCEAN/USDT
$ 0.139200 10136.81 475
49175.26
97740.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OGN/USDT
$ 0.106700 3546.33 208
1748.08
3499.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OGN/EUR
$ 0.106272 7652.90 262
1546.78
6301.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OMG/USDT
$ 1.21 8220.18 563
62941.47
206281.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OMG/EUR
$ 1.22 3216.13 526
57542.66
120959.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OMG/JPY
$ 1.22 450.47 449
28020.86
93182.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OMG/XBT
$ 1.21 316.01 454
12383.79
29654.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OMG/ETH
$ 1.20 181.02 421
18266.27
18075.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ORCA/USDT
$ 0.459000 1.15 1
1042.99
122.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ORCA/EUR
$ 0.458758 23.25 1
158.96
4.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXT/ETH
$ 0.085463 819.62 293
12964.66
12931.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXT/USDT
$ 0.084340 19664.35 401
17646.95
30921.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXT/XBT
$ 0.086905 5485.99 317
4122.01
19998.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXT/EUR
$ 0.084807 15702.54 403
14340.88
30757.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXY/USDT
$ 0.023400 3123.88 1
658.32
782.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
OXY/EUR
$ 0.023148 13690.66 69
654.38
1004.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PARA/USDT
$ 0.017800 1355.04 1
633.17
1151.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PARA/EUR
$ 0.013475 69.17 1
5355.64
424.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PAXG/EUR
$ 1779.87 39045.25 539
376415.93
296646.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PAXG/USDT
$ 1773.65 268217.18 571
493743.75
397672.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PAXG/ETH
$ 1783.55 48687.43 443
121376.79
119897.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PAXG/XBT
$ 1779.63 12592.77 517
237462.19
230124.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PERP/USDT
$ 0.486000 5414.07 339
16720.00
16223.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PERP/EUR
$ 0.487167 21109.46 341
14097.85
13413.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PHA/EUR
$ 0.148360 6068.08 293
3092.18
4784.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PHA/USDT
$ 0.148500 45220.54 348
4668.17
9201.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PLA/EUR
$ 0.207316 295.52 1
998.33
6012.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PLA/USDT
$ 0.207100 258.45 1
583.40
8544.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
POLIS/EUR
$ 0.367217 2092.21 1
47.41
10.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
POLIS/USDT
$ 0.368000 12254.39 128
313.01
179.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/EUR
$ 0.385525 1474.89 237
6166.29
189.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.388000 546.46 247
6264.13
1001.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
POND/USDT
$ 0.008947 2475.90 1
562.60
109.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
POND/EUR
$ 0.008890 3953.42 1
381.02
32.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/EUR
$ 0.155224 373.37 1
630.64
809.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.153000 467.61 1
483.34
201.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.072700 14.54 1
1370.80
6213.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
PSTAKE
PSTAKE/EUR
$ 0.074706 718.74 1
454.99
43.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QNT/USDT
$ 122.38 671439.44 458
31805.49
49267.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QNT/EUR
$ 123.03 292065.20 404
14329.86
32824.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QTUM/ETH
$ 2.19 2273.81 405
13188.12
14126.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QTUM/XBT
$ 2.20 11165.16 416
32754.08
55714.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QTUM/USDT
$ 2.20 13427.09 488
40664.64
55625.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
QTUM/EUR
$ 2.20 8781.95 477
44244.70
50146.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RAD/USDT
$ 1.72 4737.36 91
311.97
141.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RAD/EUR
$ 1.69 3988.58 144
340.66
444.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARE/EUR
$ 0.125126 1149.35 42
603.27
8.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARE/USDT
$ 0.125600 1988.45 1
63.66
834.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARI/EUR
$ 2.22 11986.71 109
310.26
6592.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARI/USDT
$ 2.24 17831.80 148
986.60
2899.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARI/GBP
$ 2.43 763.78 1
538.85
1401.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RARI/XBT
$ 2.20 2609.84 1
34.77
1002.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RAY/USDT
$ 0.190000 497.29 1
59.06
216.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RAY/EUR
$ 0.194656 4326.00 1
44.61
513.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/USDT
$ 0.021780 2552.06 42
58.21
29.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/EUR
$ 0.022784 945.82 1
698.48
89.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/EUR
$ 0.093540 6956.47 400
12175.60
28735.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/GBP
$ 0.094148 1408.09 308
1509.36
13328.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.093400 14512.06 420
15760.72
31850.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/XBT
$ 0.093587 2148.45 299
3408.00
6265.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/EUR
$ 5.54 28628.84 1
44161.22
21795.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/USDT
$ 5.54 2522.59 310
15378.91
15197.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/ETH
$ 5.51 5713.75 1
7513.79
7471.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/XBT
$ 5.52 16482.94 156
1748.84
5437.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
REQ/USDT
$ 0.094020 714.76 271
4597.99
7919.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
REQ/EUR
$ 0.093298 1886.97 266
4417.91
7765.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RLC/USDT
$ 1.03 2074.91 253
7140.42
4429.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
RLC/EUR
$ 1.05 591.07 225
7189.82
6975.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.494700 32427.24 241
5280.70
4693.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/EUR
$ 0.495769 22990.03 246
4574.91
4537.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ROOK/EUR
$ 17.89 1.31 1
1666.05
4.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ROOK/USDT
$ 17.97 1.32 1
822.09
1.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 21.19 248.08 1
22092.20
2246.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/EUR
$ 19.58 97.54 1
536.54
1031.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/EUR
$ 1.39 2573.46 217
6826.60
3518.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.38 49722.97 316
10440.12
4163.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SAMO/USDT
$ 0.003880 419.00 1
29.23
712.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SAMO/EUR
$ 0.003934 1373.06 1
211.43
12.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 0.618271 85731.25 481
31906.12
43807.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/GBP
$ 0.612816 4897.50 409
11467.62
11961.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/XBT
$ 0.616722 7977.02 345
3613.27
4307.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.617200 402438.73 486
51851.72
67104.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SBR/EUR
$ 0.001305 1142.52 1
740.62
138.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SBR/USDT
$ 0.001330 597.38 1
52.13
4110.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SC/USDT
$ 0.002580 36242.76 386
20316.60
134338.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SC/EUR
$ 0.002589 13168.13 369
42034.99
44386.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SC/XBT
$ 0.002581 4289.43 419
12058.74
116322.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SC/ETH
$ 0.002569 145.87 332
20132.73
55629.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.801000 68482.27 331
5257.97
8892.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/EUR
$ 0.801902 23659.76 244
2887.85
2782.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SDN/USDT
$ 0.377000 762.60 81
196.90
188.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SDN/EUR
$ 0.379843 2902.22 103
783.51
181.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SGB/USDT
$ 0.012500 56736.65 209
4209.95
3292.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SGB/EUR
$ 0.012626 6839.44 168
2464.44
3261.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SHIB/USDT
$ -9300000.00 4026.71 103
230.95
7042.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SHIB/USDT
$ -9290000.00 221918.61 503
217325.86
292133.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SHIB/EUR
$ -9330000.00 65249.22 468
83208.99
144630.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/EUR
$ 1.89 66898.25 428
20867.08
22390.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/GBP
$ 1.92 4675.14 309
305.22
34110.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/XBT
$ 1.90 21558.98 391
18439.14
22753.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/USDT
$ 1.90 315921.94 431
29393.64
55340.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/ETH
$ 1.92 16822.32 302
29694.60
29811.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SNX/AUD
$ 1.92 730.14 1
211.99
981.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.01 4761988.00 607
1329647.85
797138.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/XBT
$ 14.07 117287.74 534
67938.42
71905.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/GBP
$ 14.10 104334.44 444
58717.36
66736.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.04 43767.21 364
10904.98
11927.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/EUR
$ 14.06 795833.15 548
236027.27
387376.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SPELL/EUR
$ 0.000638 2515.22 161
429.13
2571.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SPELL/USDT
$ 0.000637 9559.31 204
244.02
3684.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SRM/EUR
$ 0.231483 5763.59 8
1427.92
46.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SRM/GBP
$ 0.226199 344.56 1
915.34
557.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SRM/XBT
$ 0.230655 598.19 1
1576.07
12.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SRM/USDT
$ 0.228000 5772.90 29
97.14
36.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STEP/USDT
$ 0.013700 884.97 1
1722.24
26.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STEP/EUR
$ 0.013047 6540.25 1
9464.33
4563.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STG/USDT
$ 0.429800 45.67 82
188.83
519.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STG/EUR
$ 0.435574 29.54 1
188.83
256.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STORJ/XBT
$ 0.325944 809.67 386
9257.53
14671.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STORJ/ETH
$ 0.321426 158.66 345
5387.87
5398.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STORJ/EUR
$ 0.326854 2778.49 446
25255.93
24533.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STORJ/USDT
$ 0.325910 4517.20 455
20241.21
30183.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STX/EUR
$ 0.258209 1464.41 309
9885.27
10341.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
STX/USDT
$ 0.257100 2330.73 322
11460.96
6255.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUPER/EUR
$ 0.108271 193.72 1
1081.13
3.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUPER/USDT
$ 0.103600 893.72 1
1120.82
32.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUSHI/EUR
$ 1.26 111903.06 435
38523.26
49309.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUSHI/XBT
$ 1.26 1292.47 381
19122.68
23328.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUSHI/GBP
$ 1.31 2524.55 356
9295.71
9068.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SUSHI/USDT
$ 1.25 157239.04 466
87333.51
41330.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SYN/USDT
$ 0.682700 1084.70 2
471.81
411.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
SYN/EUR
$ 0.771909 260.23 1
518.80
541.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
T/USDT
$ 0.018060 2.70 1
519.15
338.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
T/EUR
$ 0.018477 26.98 89
195.14
383.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TBTC/EUR
$ 16524.85 60.29 78
480.85
149.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TBTC/XBT
$ 16543.99 100.81 154
2138.97
1906.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TBTC/USDT
$ 16500.70 84.32 70
397.95
116.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TBTC/ETH
$ 16554.49 16.55 203
66.32
2138.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TEER/EUR
$ 0.305242 1045.10 1
737.52
31.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TEER/USDT
$ 0.315700 3.16 1
2076.17
1126.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/EUR
$ 0.016162 6696.62 285
4883.31
334.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016070 5257.09 155
400.52
2687.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TOKE/EUR
$ 1.09 1254.10 130
507.31
479.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TOKE/USDT
$ 1.08 1400.56 209
4197.52
437.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRIBE/EUR
$ 0.215524 83.33 1
256.13
403.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRIBE/USDT
$ 0.219900 377.70 1
157.56
763.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRX/EUR
$ 0.053291 171271.12 604
141088.33
311072.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRX/XBT
$ 0.053063 20204.09 512
73472.67
77664.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRX/ETH
$ 0.053087 14124.50 454
30739.22
43228.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
TRX/USDT
$ 0.053145 110402.65 629
243277.45
476227.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/EUR
$ 0.032534 1314.82 173
784.93
579.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.032310 898.96 170
889.66
729.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UMA/USDT
$ 2.04 23360.02 1
285.35
226.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UMA/EUR
$ 2.63 14527.05 1
360.20
745.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 4.83 22990.04 303
9293.86
12724.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/EUR
$ 4.83 1662.59 81
85.43
237.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UNI/ETH
$ 6.21 845.93 266
2560.57
12510.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UNI/EUR
$ 6.15 74256.26 536
82247.16
154034.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UNI/XBT
$ 6.15 7304.80 395
9935.05
23882.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UNI/USDT
$ 6.13 169634.68 571
100903.77
229558.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/CAD
$ 1.00 273421.34 446
14023.55
63829.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/CHF
$ 0.999068 21290.52 376
102744.61
972.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/USDT
$ 0.999900 42728112.50 773
5831868.64
5088053.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/USDT
$ 1.00 44844632.85 764
3122756.07
3525989.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/AUD
$ 1.01 459637.75 515
208992.88
58172.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/GBP
$ 1.00 942578.17 662
1516879.68
1190884.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
USDC/EUR
$ 1.00 20178483.70 717
2854375.82
3597244.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 96278793.45 781
5066463.71
7250240.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/CAD
$ 1.00 959362.92 640
854014.32
348872.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/CHF
$ 1.00 1319902.61 649
425537.75
281117.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999900 201422738.11 787
17983865.70
5418413.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/AUD
$ 1.00 219754.43 572
331102.79
167888.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.00 7151846.78 691
1205690.42
1311307.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/JPY
$ 1.00 999.13 488
103800.07
89189.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UST/USDT
$ 0.021941 898.10 1
124.73
562.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UST/EUR
$ 0.021538 15595.52 293
4016.29
6840.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UST/USDC
$ 0.021180 100.10 1
4550.89
19368.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
UST/USDT
$ 0.021590 44634.55 386
24748.56
48228.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
WAVES/ETH
$ 2.46 6122.55 291
9545.50
11213.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
WAVES/XBT
$ 2.48 20856.18 429
23149.27
52702.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
WAVES/USDT
$ 2.49 56817.24 494
27394.23
61564.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
WAVES/EUR
$ 2.48 49276.22 468
34965.90
70892.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 17044.90 2962.00 208
1894.71
236.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/XBT
$ 16916.98 17529.84 547
783054.78
450314.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 17083.56 975.29 166
473.68
253.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.128700 291.59 1
135.02
20.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/EUR
$ 0.120792 1581.87 1
898.58
424.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/AUD
$ 17055.54 160983.25 588
285512.90
346878.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/CHF
$ 16990.65 413934.65 598
324102.15
358547.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/USDT
$ 16956.80 33326394.16 813
21954791.25
17424141.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/DAI
$ 16998.46 184401.97 532
154968.45
188734.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/JPY
$ 17090.79 5550.39 581
421339.59
438052.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/USDT
$ 16957.22 7335334.82 721
1101577.06
1963107.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/CAD
$ 17004.96 499744.77 595
766214.04
716160.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/GBP
$ 17015.73 898224.45 683
857336.99
962879.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/USDC
$ 16959.73 2843476.92 651
859494.05
517622.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XBT/EUR
$ 17017.58 20783359.55 783
15561597.52
13194982.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XCN/EUR
$ 0.040099 658.25 1
17.00
975.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XCN/USDT
$ 0.038800 7908.44 247
95642.91
730.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XDG/XBT
$ 0.099143 320330.71 489
208891.99
244646.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XDG/USDT
$ 0.099156 4082160.57 681
498047.19
1219162.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XDG/USDT
$ 0.099286 216892.36 531
57155.86
60977.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XDG/EUR
$ 0.099320 1027766.73 645
205683.45
698927.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XLM/USDT
$ 0.085439 93999.89 571
125167.78
243757.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XLM/EUR
$ 0.085785 59656.93 580
140444.83
256325.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XLM/GBP
$ 0.085699 7824.33 410
21776.61
19883.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XLM/AUD
$ 0.085903 1087.24 134
783.87
478.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XLM/XBT
$ 0.085562 9098.00 390
49461.91
44588.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XMR/EUR
$ 143.04 548518.10 573
180736.21
231859.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XMR/USDT
$ 142.90 14763.71 178
377.60
4052.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XMR/USDT
$ 142.75 1098048.39 599
224197.41
362047.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XMR/XBT
$ 142.71 180051.25 536
143103.61
201602.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.388153 12667.35 449
62243.05
65046.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/AUD
$ 0.388121 79793.54 479
73482.80
71803.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.387786 2577691.43 668
690732.05
731268.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/CAD
$ 0.386831 16604.85 467
72242.44
97151.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.387253 316974.41 525
85089.33
96450.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.386160 2678501.34 707
2421273.98
1307373.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.386864 212777.60 527
73312.76
99209.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/XBT
$ 0.386388 153785.92 538
176750.70
200319.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/JPY
$ 0.390138 2803.08 493
131389.16
139006.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XRT/EUR
$ 2.43 168.02 1
108.31
1667.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
XRT/USDT
$ 2.40 44.85 1
63.60
646.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/XBT
$ 1.01 2234.10 464
83271.53
140240.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.01 3699.26 301
3488.63
4490.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/ETH
$ 1.01 352.74 453
40322.37
45790.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 1.01 2159.45 328
13564.81
13266.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.01 72221.74 608
174538.72
404522.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/AUD
$ 1.02 492.55 249
3479.75
3390.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 1.01 82060.00 583
128922.52
255682.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/XBT
$ 7237.27 214399.48 389
5986.97
13981.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/ETH
$ 7073.28 153.87 284
1834.37
4961.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/GBP
$ 7254.26 68.45 292
1653.82
1993.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/AUD
$ 7182.18 489.35 1
736.64
115.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/USDT
$ 7267 25418.80 525
38384.51
171029.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
YFI/EUR
$ 7304.35 21992.20 512
29385.99
107397.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/EUR
$ 0.233588 1414.22 267
7590.60
11057.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.232000 2510.79 271
8062.09
10833.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZEC/EUR
$ 45.54 10972.13 527
112000.49
185767.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZEC/XBT
$ 45.67 1890.89 375
42756.86
36453.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZEC/USDT
$ 45.65 18004.68 538
122115.87
235032.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZRX/EUR
$ 0.191500 468.85 332
17145.73
30774.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZRX/XBT
$ 0.191250 207.50 379
10638.13
12997.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ZRX/USDT
$ 0.191000 10684.77 330
27598.49
30676.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰

مشخصات Kraken

توضیحات

نظرات Kraken

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین