BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
36097.60
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۸
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2551.40
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.625940
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۸
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
1.15
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۸

قیمت ارزهای دیجیتال در کراکن

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
1INCH/USDT
$ 1.70 1.70 USDT 89.41 K (0.01%) 119.81 K (0.05%)
91.719 K
28.089 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
1INCH/EUR
$ 1.68 1.48 EUR 58.81 K (0%) 1.46 K (0%)
1.464 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/EUR
$ 163.42 144.05 EUR 1.13 M (0.07%) 420.71 K (0.16%)
312.706 K
108.009 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/ETH
$ 161.89 0.06370000 ETH 86.22 K (0%) 282.69 K (0.11%)
116.396 K
166.292 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/GBP
$ 163.93 120.92 GBP 142.99 K (0.01%) 21.33 K (0.01%)
4.549 K
16.776 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/BTC
$ 162.88 0.00451100 BTC 486.30 K (0.03%) 404.23 K (0.16%)
215.244 K
188.983 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/USDT
$ 162.02 162.02 USDT 3.02 M (0.17%) 649.58 K (0.25%)
378.646 K
270.931 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AAVE/AUD
$ 157.37 219.07 AUD 10.69 K (0%) 2.36 K (0%)
808.269
1.554 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/AUD
$ 1.13 1.57 AUD 58.87 K (0%) 165.94 (0%)
165.944
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/USDT
$ 1.15 1.15 USDT 45.62 M (2.62%) 2.14 M (0.84%)
1.171 M
972.070 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/EUR
$ 1.15 1.02 EUR 35.73 M (2.05%) 1.74 M (0.68%)
1.041 M
703.874 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/ETH
$ 1.15 0.00045150 ETH 1.67 M (0.1%) 588.30 K (0.23%)
328.448 K
259.851 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/GBP
$ 1.15 0.84940000 GBP 2.64 M (0.15%) 208.80 K (0.08%)
72.384 K
136.414 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/BTC
$ 1.15 0.00003183 BTC 4.91 M (0.28%) 918.69 K (0.35%)
512.481 K
406.211 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ADA/USDT
$ 1.15 1.15 USDT 5.15 M (0.3%) 561.72 K (0.22%)
315.621 K
246.097 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ALGO/USDT
$ 0.998530 0.99853000 USDT 7.82 M (0.45%) 620.90 K (0.24%)
351.172 K
269.726 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ALGO/ETH
$ 1.00 0.00039410 ETH 288.78 K (0.02%) 94.04 K (0.04%)
63.340 K
30.702 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ALGO/GBP
$ 0.998179 0.73631000 GBP 607.30 K (0.03%) 58.24 K (0.02%)
31.754 K
26.490 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ALGO/EUR
$ 1.01 0.88870000 EUR 4.69 M (0.27%) 490.29 K (0.19%)
274.176 K
216.112 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ALGO/BTC
$ 1.00 0.00002780 BTC 766.94 K (0.04%) 496.67 K (0.19%)
262.626 K
234.047 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANKR/GBP
$ 0.066020 0.04870000 GBP 20.27 K (0%) 118.23 K (0.05%)
67.983 K
50.252 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANKR/BTC
$ 0.066800 0.0000018500 BTC 4.51 K (0%) 85.08 K (0.03%)
44.108 K
40.977 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANKR/USDT
$ 0.066020 0.06602000 USDT 104.07 K (0.01%) 224.39 K (0.09%)
102.472 K
121.918 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANKR/EUR
$ 0.066821 0.05890000 EUR 227.33 K (0.01%) 240.49 K (0.09%)
129.322 K
111.168 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANT/USDT
$ 4.71 4.71 USDT 269.90 K (0.02%) 24.03 K (0.01%)
24.035 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANT/EUR
$ 4.84 4.27 EUR 724.57 K (0.04%) 144.63 K (0.06%)
72.442 K
72.191 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANT/BTC
$ 4.83 0.00013369 BTC 224.00 K (0.01%) 94.09 K (0.04%)
66.901 K
27.184 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ANT/ETH
$ 4.78 0.00188100 ETH 46.67 K (0%) 64.22 K (0.02%)
40.635 K
23.590 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 33.71 33.71 USDT 29.22 M (1.68%) 613.81 K (0.24%)
274.991 K
338.815 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 34.28 0.00094950 BTC 1.63 M (0.09%) 707.68 K (0.27%)
327.800 K
379.877 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 34.15 30.10 EUR 15.65 M (0.9%) 792.68 K (0.31%)
442.308 K
350.371 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/AUD
$ 34.01 47.35 AUD 19.70 K (0%) 4.23 K (0%)
1.881 K
2.347 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/GBP
$ 33.95 25.04 GBP 393.18 K (0.02%) 20.70 K (0.01%)
9.114 K
11.582 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 33.70 0.01326300 ETH 777.52 K (0.04%) 152.79 K (0.06%)
83.191 K
69.604 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AVAX/EUR
$ 60.51 53.34 EUR 3.01 M (0.17%) 1.28 K (0%)
1.283 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AVAX/USDT
$ 65.25 65.25 USDT 8.16 M (0.47%) 455.84 K (0.18%)
323.757 K
132.081 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AXS/USDT
$ 54.09 54.09 USDT 1.01 M (0.06%) 531.96 K (0.21%)
366.002 K
165.955 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
AXS/EUR
$ 54.35 47.91 EUR 436.83 K (0.03%) 153.67 K (0.06%)
56.029 K
97.638 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BADGER/USDT
$ 11.05 11.05 USDT 79.52 K (0%) 126.92 K (0.05%)
80.023 K
46.897 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BADGER/EUR
$ 11.01 9.71 EUR 245.14 K (0.01%) 78.01 K (0.03%)
32.773 K
45.239 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BAL/BTC
$ 12.31 0.00034100 BTC 38.00 K (0%) 33.86 K (0.01%)
17.476 K
16.389 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BAL/ETH
$ 12.30 0.00484000 ETH 34.32 K (0%) 39.00 K (0.02%)
24.522 K
14.477 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BAL/EUR
$ 12.33 10.87 EUR 72.72 K (0%) 87.26 K (0.03%)
66.882 K
20.377 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BAL/USDT
$ 12.29 12.29 USDT 120.17 K (0.01%) 65.86 K (0.03%)
48.004 K
17.859 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 3.68 3.24 EUR 68.42 K (0%) 61.47 K (0.02%)
20.799 K
40.674 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 3.66 3.66 USDT 22.33 K (0%) 92.77 K (0.04%)
30.254 K
62.515 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.762288 0.67193000 EUR 510.05 K (0.03%) 312.37 K (0.12%)
176.678 K
135.693 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.761146 0.00002108 BTC 198.27 K (0.01%) 210.43 K (0.08%)
100.686 K
109.748 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.758600 0.75860000 USDT 979.63 K (0.06%) 465.53 K (0.18%)
281.608 K
183.925 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/JPY
$ 0.744885 84.67 JPY 39.00 (0%) 1.61 K (0%)
1.353 K
261.455
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.757537 0.00029810 ETH 59.04 K (0%) 146.87 K (0.06%)
75.282 K
71.585 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/USDT
$ 297.35 296.21 USDT 248.17 K (0.01%) 121.44 K (0.05%)
87.204 K
34.237 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/USDT
$ 300.65 300.65 USDT 3.66 M (0.21%) 1.17 M (0.45%)
617.152 K
553.610 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/GBP
$ 300.91 221.97 GBP 77.13 K (0%) 73.35 K (0.03%)
51.918 K
21.437 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/ETH
$ 299.61 0.11790000 ETH 103.57 K (0.01%) 195.44 K (0.08%)
112.969 K
82.466 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/BTC
$ 301.48 0.00835000 BTC 844.84 K (0.05%) 906.44 K (0.35%)
558.117 K
348.326 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/EUR
$ 300.81 265.15 EUR 2.98 M (0.17%) 1.03 M (0.4%)
494.789 K
538.383 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BCH/AUD
$ 297.26 413.80 AUD 14.68 K (0%) 30.44 K (0.01%)
12.096 K
18.343 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BNC/USDT
$ 1.12 1.12 USDT 16.00 K (0%) 2.47 K (0%)
2.461 K
10.867
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BNC/EUR
$ 1.12 0.99000000 EUR 15.71 K (0%) 133.61 (0%)
133.613
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BNT/BTC
$ 2.40 0.00006650 BTC 1.07 K (0%) 77.09 K (0.03%)
39.568 K
37.518 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BNT/USDT
$ 2.38 2.38 USDT () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۱:۴۱
BNT/GBP
$ 2.31 1.71 GBP () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۷:۲۵
BNT/EUR
$ 2.40 2.11 EUR 10.65 K (0%) 86.15 K (0.03%)
37.781 K
48.373 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/CAD
$ 35809.16 45048.10 CAD 2.85 M (0.16%) 1.04 M (0.4%)
563.708 K
472.466 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/GBP
$ 36228.95 26724.40 GBP 18.20 M (1.05%) 1.92 M (0.75%)
1.013 M
910.651 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/JPY
$ 36069.80 4100000.00 JPY 90.79 K (0.01%) 1.05 M (0.4%)
520.126 K
526.403 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/AUD
$ 35992.61 50103.20 AUD 489.06 K (0.03%) 747.60 K (0.29%)
358.702 K
388.900 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/USDT
$ 36214.47 36065.50 USDT 16.21 M (0.93%) 4.75 M (1.86%)
3.048 M
1.700 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/DAI
$ 36041.00 36062.70 DAI 286.35 K (0.02%) 485.11 K (0.19%)
266.631 K
218.481 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/EUR
$ 36210.29 31918.10 EUR 140.48 M (8.07%) 13.26 M (5.2%)
6.899 M
6.365 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/USDT
$ 36097.60 36097.60 USDT 175.34 M (10.08%) 10.89 M (4.27%)
6.641 M
4.252 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
BTC/USDC
$ 36146.69 36099.36 USDC 6.53 M (0.37%) 1.22 M (0.48%)
661.159 K
560.201 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CHZ/USDT
$ 0.191000 0.19100000 USDT 390.35 K (0.02%) 128.25 K (0.05%)
46.366 K
81.880 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CHZ/EUR
$ 0.189798 0.16730000 EUR 250.65 K (0.01%) 193.10 K (0.07%)
102.078 K
91.019 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 130.93 115.41 EUR 191.00 K (0.01%) 206.84 K (0.08%)
150.223 K
56.620 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 130.87 0.05150000 ETH 19.09 K (0%) 35.65 K (0.01%)
24.068 K
11.585 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 130.73 130.73 USDT 372.99 K (0.02%) 238.98 K (0.09%)
156.634 K
82.347 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 131.33 0.00363700 BTC 38.20 K (0%) 99.47 K (0.04%)
50.807 K
48.665 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CQT/EUR
$ 0.414083 0.36500000 EUR 81.35 K (0%) 38.52 K (0.01%)
14.346 K
24.178 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CQT/USDT
$ 0.409000 0.40900000 USDT 33.80 K (0%) 51.29 K (0.02%)
41.408 K
9.885 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 3.13 0.00123000 ETH 114.45 K (0.01%) 43.69 K (0.02%)
29.982 K
13.706 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.13 3.13 USDT 2.67 M (0.15%) 265.55 K (0.1%)
159.662 K
105.892 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 3.13 2.76 EUR 1.20 M (0.07%) 300.29 K (0.12%)
156.023 K
144.272 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 3.12 0.00008640 BTC 306.13 K (0.02%) 194.32 K (0.07%)
95.768 K
98.556 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CTSI/EUR
$ 0.476139 0.41970000 EUR 694.83 K (0.04%) 145.50 K (0.06%)
99.074 K
46.425 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
CTSI/USDT
$ 0.469700 0.46970000 USDT 209.09 K (0.01%) 114.70 K (0.04%)
68.680 K
46.020 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DAI/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 2.11 M (0.12%) 1.49 M (0.59%)
884.903 K
609.409 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DAI/USDT
$ 1.00 0.99977000 USDT 466.76 K (0.03%) 660.12 K (0.25%)
357.215 K
302.909 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DAI/EUR
$ 1.00 0.88445000 EUR 1.60 M (0.09%) 855.68 K (0.33%)
412.076 K
443.607 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 100.74 0.00279000 BTC 443.37 K (0.03%) 284.78 K (0.11%)
149.989 K
134.791 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/EUR
$ 101.34 89.32 EUR 633.09 K (0.04%) 240.59 K (0.09%)
144.891 K
95.701 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 100.76 100.76 USDT 1.08 M (0.06%) 339.79 K (0.13%)
174.557 K
165.233 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.142336 0.14233570 USDT 13.10 M (0.75%) 1.67 M (0.66%)
1.033 M
639.487 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.142696 0.12578180 EUR 12.97 M (0.75%) 1.27 M (0.5%)
448.110 K
824.380 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.142616 0.0000039500 BTC 2.32 M (0.13%) 890.75 K (0.34%)
489.689 K
401.058 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/GBP
$ 19.15 14.13 GBP 681.76 K (0.04%) 97.30 K (0.04%)
30.248 K
67.052 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/USDT
$ 19.17 19.17 USDT 35.18 M (2.02%) 2.32 M (0.91%)
1.391 M
933.455 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/BTC
$ 19.17 0.00053084 BTC 6.82 M (0.39%) 991.26 K (0.38%)
591.934 K
399.327 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/USDT
$ 19.18 19.10 USDT 4.69 M (0.27%) 475.33 K (0.18%)
266.875 K
208.452 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/ETH
$ 19.14 0.00753200 ETH 979.39 K (0.06%) 595.86 K (0.23%)
426.095 K
169.761 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/AUD
$ 19.12 26.62 AUD 72.97 K (0%) 1.83 K (0%)
1.834 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DOT/EUR
$ 19.15 16.88 EUR 23.69 M (1.36%) 1.76 M (0.69%)
1.255 M
503.323 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DYDX/EUR
$ 6.52 5.75 EUR 443.67 K (0.03%) 240.18 K (0.09%)
124.648 K
115.530 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
DYDX/USDT
$ 6.42 6.42 USDT 732.87 K (0.04%) 261.98 K (0.1%)
114.736 K
147.242 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ENJ/USDT
$ 1.66 1.66 USDT 1.54 M (0.09%) 523.15 K (0.2%)
296.442 K
226.712 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ENJ/EUR
$ 1.67 1.47 EUR 505.77 K (0.03%) 284.84 K (0.11%)
157.285 K
127.557 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ENJ/GBP
$ 1.63 1.20 GBP 96.36 K (0.01%) 109.05 K (0.04%)
60.950 K
48.105 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ENJ/BTC
$ 1.67 0.00004618 BTC 136.92 K (0.01%) 181.93 K (0.07%)
102.014 K
79.919 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EOS/ETH
$ 2.28 0.00089900 ETH 57.17 K (0%) 230.68 K (0.09%)
122.372 K
108.303 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EOS/BTC
$ 2.30 0.00006360 BTC 403.63 K (0.02%) 572.04 K (0.22%)
354.102 K
217.937 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EOS/EUR
$ 2.30 2.02 EUR 1.98 M (0.11%) 422.17 K (0.16%)
303.167 K
119.000 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EOS/USDT
$ 2.30 2.29 USDT 307.25 K (0.02%) 257.98 K (0.1%)
159.316 K
98.665 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EOS/USDT
$ 2.29 2.29 USDT 2.51 M (0.14%) 647.15 K (0.25%)
431.825 K
215.330 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETC/BTC
$ 25.10 0.00069500 BTC 81.94 K (0%) 160.57 K (0.06%)
82.359 K
78.215 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETC/ETH
$ 24.95 0.00981700 ETH 11.63 K (0%) 75.88 K (0.03%)
48.979 K
26.900 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETC/USDT
$ 25.06 25.06 USDT 765.34 K (0.04%) 409.10 K (0.16%)
187.028 K
222.068 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETC/EUR
$ 25.09 22.12 EUR 855.33 K (0.05%) 343.11 K (0.13%)
189.742 K
153.366 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/JPY
$ 2551.21 289992.00 JPY 184.96 K (0.01%) 718.56 K (0.28%)
377.722 K
340.841 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/CAD
$ 2516.39 3165.63 CAD 826.26 K (0.05%) 443.47 K (0.17%)
291.931 K
151.542 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/USDT
$ 2544.59 2544.59 USDT 323.31 M (18.58%) 10.61 M (4.16%)
6.966 M
3.640 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/GBP
$ 2554.37 1884.24 GBP 7.71 M (0.44%) 867.61 K (0.33%)
430.629 K
436.984 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/AUD
$ 2556.33 3558.52 AUD 314.64 K (0.02%) 469.53 K (0.18%)
238.260 K
231.266 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/DAI
$ 2524.03 2525.54 DAI 1.89 M (0.11%) 702.13 K (0.27%)
302.884 K
399.247 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/USDT
$ 2556.57 2546.05 USDT 13.59 M (0.78%) 2.52 M (0.99%)
1.122 M
1.394 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/EUR
$ 2551.40 2248.97 EUR 129.62 M (7.45%) 10.67 M (4.18%)
6.439 M
4.234 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/USDC
$ 2550.83 2547.49 USDC 6.21 M (0.36%) 1.10 M (0.42%)
461.445 K
633.932 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ETH/BTC
$ 2548.63 0.07059000 BTC 23.51 M (1.35%) 4.66 M (1.83%)
2.509 M
2.149 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EWT/USDT
$ 6.34 6.34 USDT 111.50 K (0.01%) 132.62 K (0.05%)
72.407 K
60.216 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EWT/GBP
$ 5.99 4.42 GBP 2.28 K (0%) 7.18 K (0%)
7.184 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EWT/EUR
$ 6.35 5.60 EUR 207.97 K (0.01%) 84.14 K (0.03%)
46.344 K
37.800 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
EWT/BTC
$ 6.35 0.00017596 BTC 37.41 K (0%) 63.33 K (0.02%)
31.479 K
31.853 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 20.25 17.85 EUR 1.55 M (0.09%) 393.11 K (0.15%)
225.128 K
167.983 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 20.16 20.16 USDT 2.68 M (0.15%) 700.82 K (0.27%)
431.667 K
269.149 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/GBP
$ 19.81 14.61 GBP 265.93 K (0.02%) 59.82 K (0.02%)
37.601 K
22.217 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/AUD
$ 18.37 25.57 AUD 6.13 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 20.20 0.00795000 ETH 141.20 K (0.01%) 41.21 K (0.02%)
22.246 K
18.960 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 20.19 0.00055920 BTC 165.50 K (0.01%) 230.98 K (0.09%)
105.327 K
125.656 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 5.32 5.32 USDT 3.20 M (0.18%) 423.65 K (0.16%)
243.768 K
179.885 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/EUR
$ 5.33 4.70 EUR 1.37 M (0.08%) 399.73 K (0.15%)
180.934 K
218.797 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/GBP
$ 5.29 3.90 GBP 34.94 K (0%) 94.56 K (0.04%)
38.771 K
55.793 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 5.31 0.00014700 BTC 1.08 M (0.06%) 367.72 K (0.14%)
177.203 K
190.515 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/ETH
$ 5.31 0.00209000 ETH 241.49 K (0.01%) 144.42 K (0.06%)
74.490 K
69.934 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GHST/BTC
$ 2.08 0.00005758 BTC 94.94 K (0.01%) 106.37 K (0.04%)
54.265 K
52.108 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GHST/USDT
$ 2.07 2.07 USDT 73.72 K (0%) 290.92 K (0.11%)
159.941 K
130.980 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GHST/EUR
$ 2.07 1.83 EUR 88.70 K (0.01%) 207.61 K (0.08%)
112.236 K
95.371 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GHST/GBP
$ 2.14 1.58 GBP 1.28 K (0%) 1.44 K (0%)
1.438 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GLMR/USDT
$ 8.55 8.55 USDT 1.35 M (0.08%) 132.60 K (0.05%)
90.067 K
42.536 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GLMR/EUR
$ 8.60 7.58 EUR 1.30 M (0.07%) 90.61 K (0.03%)
46.273 K
44.342 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GNO/BTC
$ 255.65 0.00708000 BTC 19.59 K (0%) 27.16 K (0.01%)
2.013 K
25.149 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GNO/EUR
$ 255.08 224.84 EUR 36.34 K (0%) 103.48 K (0.04%)
87.744 K
15.741 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GNO/USDT
$ 254.00 254.00 USDT 38.42 K (0%) 110.02 K (0.04%)
96.327 K
13.692 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GNO/ETH
$ 254.63 0.10020000 ETH 25.29 K (0%) 57.84 K (0.02%)
23.834 K
34.007 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/BTC
$ 0.430770 0.00001193 BTC 40.03 K (0%) 161.74 K (0.06%)
83.036 K
78.700 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/ETH
$ 0.430481 0.00016940 ETH 22.75 K (0%) 74.87 K (0.03%)
37.696 K
37.175 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/EUR
$ 0.432360 0.38111000 EUR 501.71 K (0.03%) 270.09 K (0.1%)
150.573 K
119.513 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/GBP
$ 0.426556 0.31465000 GBP 68.74 K (0%) 35.43 K (0.01%)
486.700
34.945 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/USDT
$ 0.430210 0.43021000 USDT 705.01 K (0.04%) 378.90 K (0.15%)
160.680 K
218.218 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
GRT/AUD
$ 0.402064 0.55969000 AUD 3.00 (0%) 348.78 (0%)
348.776
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۱:۱۴
ICX/ETH
$ 0.719327 0.00028420 ETH 40.62 K (0%) 36.36 K (0.01%)
18.191 K
18.165 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۵۵
ICX/USDT
$ 0.730100 0.73010000 USDT 911.15 K (0.05%) 201.29 K (0.08%)
97.729 K
103.558 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ICX/EUR
$ 0.731396 0.64470000 EUR 442.51 K (0.03%) 165.19 K (0.06%)
91.316 K
73.878 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ICX/BTC
$ 0.725772 0.00002010 BTC 261.42 K (0.02%) 102.32 K (0.04%)
59.050 K
43.267 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
INJ/USDT
$ 4.65 4.65 USDT 149.98 K (0.01%) 45.85 K (0.02%)
31.256 K
14.589 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
INJ/EUR
$ 4.75 4.19 EUR 149.21 K (0.01%) 74.78 K (0.03%)
50.451 K
24.328 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAR/USDT
$ 2.42 2.42 USDT 98.79 K (0.01%) 9.75 K (0%)
6.187 K
3.560 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAR/EUR
$ 2.27 2.00 EUR 78.15 K (0%) 2.99 K (0%)
675.809
2.318 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAVA/USDT
$ 3.58 3.58 USDT 2.55 M (0.15%) 38.95 K (0.02%)
25.770 K
13.181 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAVA/ETH
$ 3.56 0.00140100 ETH 205.59 K (0.01%) 17.08 K (0.01%)
13.963 K
3.116 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAVA/EUR
$ 3.57 3.14 EUR 2.07 M (0.12%) 62.61 K (0.02%)
59.329 K
3.283 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KAVA/BTC
$ 3.57 0.00009879 BTC 334.67 K (0.02%) 7.50 K (0%)
3.621 K
3.875 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.439990 0.43999000 USDT 924.59 K (0.05%) 308.75 K (0.12%)
176.862 K
131.888 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/BTC
$ 0.437269 0.00001211 BTC 71.35 K (0%) 138.25 K (0.05%)
71.737 K
66.517 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/EUR
$ 0.438112 0.38618000 EUR 587.04 K (0.03%) 176.24 K (0.07%)
86.431 K
89.807 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/ETH
$ 0.439375 0.00017290 ETH 21.83 K (0%) 113.56 K (0.04%)
51.532 K
62.031 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KILT/USDT
$ 2.40 2.40 USDT 1.06 M (0.06%) 1.73 K (0%)
391.949
1.342 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KILT/EUR
$ 2.30 2.03 EUR 553.18 K (0.03%) 22.66 K (0.01%)
22.661 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KINT/USDT
$ 22.49 22.49 USDT 124.93 K (0.01%) 12.93 K (0%)
8.724 K
4.210 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KINT/EUR
$ 22.69 20.00 EUR 460.89 K (0.03%) 15.26 K (0.01%)
13.881 K
1.380 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KNC/EUR
$ 1.51 1.33 EUR 467.74 K (0.03%) 172.54 K (0.07%)
94.537 K
78.006 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KNC/USDT
$ 1.50 1.50 USDT 1.02 M (0.06%) 252.90 K (0.1%)
148.489 K
104.414 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KNC/BTC
$ 1.50 0.00004147 BTC 295.32 K (0.02%) 181.19 K (0.07%)
111.887 K
69.302 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KNC/ETH
$ 1.50 0.00059000 ETH 96.05 K (0.01%) 68.84 K (0.03%)
37.421 K
31.418 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/BTC
$ 197.95 0.00548200 BTC () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/GBP
$ 196.84 145.20 GBP 82.76 K (0%) 19.82 K (0.01%)
4.211 K
15.606 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/AUD
$ 195.06 271.53 AUD 5.04 K (0%) 4.53 K (0%)
1.925 K
2.607 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/ETH
$ 197.50 0.07772000 ETH () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/EUR
$ 198.33 174.82 EUR () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
KSM/USDT
$ 197.86 197.86 USDT () () ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/EUR
$ 16.66 14.69 EUR 10.96 M (0.63%) 1.54 M (0.6%)
828.202 K
712.241 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/AUD
$ 16.48 22.94 AUD 24.78 K (0%) 4.36 K (0%)
1.933 K
2.429 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/USDT
$ 16.69 16.62 USDT 1.42 M (0.08%) 321.95 K (0.12%)
185.204 K
136.742 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/JPY
$ 15.88 1805.50 JPY 19.55 K (0%) 188.81 K (0.07%)
188.812 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/USDT
$ 16.70 16.70 USDT 24.09 M (1.38%) 1.91 M (0.75%)
969.220 K
943.159 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/BTC
$ 16.84 0.00046636 BTC 1.29 M (0.07%) 1.07 M (0.41%)
437.812 K
635.498 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/ETH
$ 16.62 0.00653803 ETH 356.93 K (0.02%) 406.25 K (0.16%)
245.858 K
160.391 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LINK/GBP
$ 16.41 12.11 GBP 340.51 K (0.02%) 42.34 K (0.02%)
42.336 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LPT/GBP
$ 25.43 18.76 GBP 107.21 K (0.01%) 74.94 K (0.03%)
14.140 K
60.798 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LPT/BTC
$ 25.50 0.00070630 BTC 118.83 K (0.01%) 53.81 K (0.02%)
8.787 K
45.028 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LPT/EUR
$ 25.42 22.41 EUR 351.67 K (0.02%) 222.64 K (0.09%)
136.399 K
86.239 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LPT/USDT
$ 25.33 25.33 USDT 376.58 K (0.02%) 225.00 K (0.09%)
133.064 K
91.931 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LRC/USDT
$ 0.848900 0.84890000 USDT 1.90 M (0.11%) 463.55 K (0.18%)
315.187 K
148.364 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LRC/EUR
$ 0.869915 0.76680000 EUR 1.42 M (0.08%) 250.39 K (0.1%)
160.469 K
89.922 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LSK/ETH
$ 1.70 0.00066724 ETH 27.24 K (0%) 8.25 K (0%)
4.110 K
4.144 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LSK/EUR
$ 1.67 1.47 EUR 82.30 K (0%) 26.06 K (0.01%)
26.060 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LSK/USDT
$ 1.69 1.69 USDT 134.91 K (0.01%) 1.92 K (0%)
1.896 K
20.516
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LSK/BTC
$ 1.71 0.00004738 BTC 107.15 K (0.01%) 15.96 K (0.01%)
15.782 K
176.394
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/AUD
$ 110.18 153.38 AUD 20.44 K (0%) 28.73 K (0.01%)
25.998 K
2.734 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/USDT
$ 111.60 111.16 USDT 910.04 K (0.05%) 424.98 K (0.16%)
223.991 K
200.991 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/BTC
$ 111.46 0.00308700 BTC 1.66 M (0.1%) 1.04 M (0.4%)
603.157 K
438.979 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/EUR
$ 111.59 98.36 EUR 8.31 M (0.48%) 1.03 M (0.4%)
454.994 K
570.589 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/GBP
$ 111.10 81.95 GBP 220.12 K (0.01%) 209.62 K (0.08%)
97.472 K
112.151 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/ETH
$ 110.86 0.04362000 ETH 119.46 K (0.01%) 349.66 K (0.13%)
195.425 K
154.232 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
LTC/USDT
$ 111.69 111.69 USDT 19.16 M (1.1%) 1.81 M (0.71%)
1.082 M
729.303 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 68.74 68.74 USDT 13.85 M (0.8%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/EUR
$ 69.90 61.61 EUR 4.71 M (0.27%) 361.36 K (0.14%)
251.149 K
110.214 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MANA/BTC
$ 2.12 0.00005880 BTC 877.12 K (0.05%) 626.38 K (0.24%)
316.526 K
309.858 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MANA/EUR
$ 2.13 1.88 EUR 3.64 M (0.21%) 739.20 K (0.28%)
396.443 K
342.761 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MANA/USDT
$ 2.13 2.13 USDT 4.42 M (0.25%) 926.52 K (0.36%)
457.952 K
468.572 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MANA/ETH
$ 2.12 0.00083700 ETH 217.44 K (0.01%) 241.36 K (0.09%)
113.714 K
127.647 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۵۵
MATIC/BTC
$ 1.66 0.00004608 BTC 1.79 M (0.1%) 599.23 K (0.23%)
293.999 K
305.232 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MATIC/GBP
$ 1.63 1.20 GBP 452.78 K (0.03%) 5.61 K (0%)
5.610 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MATIC/EUR
$ 1.67 1.47 EUR 5.17 M (0.3%) 681.78 K (0.26%)
339.615 K
342.164 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MATIC/USDT
$ 1.61 1.61 USDT 14.77 M (0.85%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/XBT
$ 2.34 0.00006180 XBT 222.35 K (0.02%) 179.79 K (0.06%)
72.999 K
106.789 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۶:۱۷
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 2.56 2.56 USDT 833.17 K (0.05%) 124.14 K (0.05%)
104.223 K
19.921 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/GBP
$ 2.56 1.89 GBP 57.32 K (0%) 40.22 K (0.02%)
23.298 K
16.922 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/EUR
$ 2.56 2.26 EUR 710.40 K (0.04%) 374.40 K (0.14%)
203.072 K
171.330 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MIR/EUR
$ 1.32 1.17 EUR 8.03 K (0%) 113.49 K (0.04%)
55.659 K
57.827 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MIR/USDT
$ 1.29 1.29 USDT 14.74 K (0%) 123.62 K (0.05%)
62.309 K
61.307 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MKR/BTC
$ 1918.80 0.05314000 BTC 77.70 K (0%) 41.22 K (0.02%)
19.244 K
21.980 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MKR/USDT
$ 1871.20 1871.20 USDT 549.17 K (0.03%) 430.38 (0%)
430.376
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MKR/EUR
$ 1932.24 1703.20 EUR 589.83 K (0.03%) 66.35 K (0.03%)
37.972 K
28.383 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MKR/GBP
$ 1836.50 1354.70 GBP 22.61 K (0%) 139.57 (0%)
139.574
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MLN/EUR
$ 56.71 49.99 EUR 248.69 K (0.01%) 112.48 K (0.04%)
66.444 K
46.041 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MLN/USDT
$ 55.93 55.93 USDT 103.19 K (0.01%) 125.07 K (0.05%)
74.257 K
50.816 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MLN/ETH
$ 56.39 0.02219000 ETH 6.71 K (0%) 46.13 K (0.02%)
24.146 K
21.984 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MLN/BTC
$ 56.58 0.00156700 BTC 72.08 K (0%) 43.83 K (0.02%)
25.220 K
18.607 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MOVR/USDT
$ 89.51 89.51 USDT 349.35 K (0.02%) 44.79 K (0.02%)
39.608 K
5.183 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
MOVR/EUR
$ 88.35 77.88 EUR 420.75 K (0.02%) 37.98 K (0.01%)
29.219 K
8.763 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
NANO/BTC
$ 2.22 0.00006151 BTC 1.22 M (0.07%) 86.13 K (0.03%)
65.877 K
20.249 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
NANO/USDT
$ 2.21 2.21 USDT 5.50 M (0.32%) 63.19 K (0.02%)
33.513 K
29.676 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
NANO/EUR
$ 2.23 1.96 EUR 1.46 M (0.08%) 152.76 K (0.06%)
121.514 K
31.246 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
NANO/ETH
$ 2.22 0.00087364 ETH 406.59 K (0.02%) 121.57 K (0.05%)
93.530 K
28.040 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OCEAN/USDT
$ 0.671200 0.67120000 USDT 1.08 M (0.06%) 290.43 K (0.11%)
164.682 K
125.745 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OCEAN/EUR
$ 0.673311 0.59350000 EUR 482.54 K (0.03%) 238.51 K (0.09%)
147.853 K
90.658 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OCEAN/GBP
$ 0.668200 0.49290000 GBP 141.83 K (0.01%) 338.76 (0%)
338.755
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OCEAN/BTC
$ 0.675943 0.00001872 BTC 150.80 K (0.01%) 100.86 K (0.04%)
53.031 K
47.828 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OGN/EUR
$ 0.343859 0.30310000 EUR 104.90 K (0.01%) 51.43 K (0.02%)
51.427 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OGN/USDT
$ 0.336100 0.33610000 USDT 48.11 K (0%) 127.83 K (0.05%)
81.806 K
46.028 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OMG/JPY
$ 4.40 499.80 JPY 2.60 K (0%) 1.35 K (0%)
1.345 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OMG/EUR
$ 4.48 3.95 EUR 525.74 K (0.03%) 464.87 K (0.18%)
273.212 K
191.658 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OMG/ETH
$ 4.50 0.00177214 ETH 34.28 K (0%) 227.00 K (0.09%)
101.123 K
125.878 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OMG/USDT
$ 4.48 4.48 USDT 803.77 K (0.05%) 484.54 K (0.19%)
180.423 K
304.121 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OMG/BTC
$ 4.49 0.00012426 BTC 100.26 K (0.01%) 402.68 K (0.16%)
213.559 K
189.119 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXT/BTC
$ 0.245176 0.0000067900 BTC 276.86 K (0.02%) 54.87 K (0.02%)
30.955 K
23.918 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXT/USDT
$ 0.242190 0.24219000 USDT 595.87 K (0.03%) 60.72 K (0.02%)
34.062 K
26.657 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXT/EUR
$ 0.243345 0.21450000 EUR 498.65 K (0.03%) 224.76 K (0.09%)
175.131 K
49.628 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXT/ETH
$ 0.242685 0.00009550 ETH 62.17 K (0%) 31.13 K (0.01%)
21.194 K
9.939 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXY/EUR
$ 0.277946 0.24500000 EUR 73.60 K (0%) 5.76 K (0%)
1.812 K
3.948 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
OXY/USDT
$ 0.276000 0.27600000 USDT 22.34 K (0%) 7.56 K (0%)
3.904 K
3.653 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PAXG/ETH
$ 1837.70 0.72315900 ETH 242.23 K (0.01%) 192.01 K (0.07%)
93.745 K
98.264 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PAXG/BTC
$ 1859.71 0.05150400 BTC 698.30 K (0.04%) 173.72 K (0.07%)
29.398 K
144.325 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PAXG/USDT
$ 1837.84 1837.84 USDT 1.39 M (0.08%) 433.99 K (0.17%)
202.438 K
231.553 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PAXG/EUR
$ 1843.64 1625.10 EUR 560.60 K (0.03%) 373.01 K (0.14%)
252.161 K
120.845 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PERP/EUR
$ 8.13 7.16 EUR 362.10 K (0.02%) 189.60 K (0.07%)
99.082 K
90.514 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PERP/USDT
$ 8.06 8.06 USDT 208.49 K (0.01%) 170.63 K (0.07%)
83.045 K
87.582 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PHA/USDT
$ 0.252000 0.25200000 USDT 87.55 K (0.01%) 335.70 (0%)
335.705
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
PHA/EUR
$ 0.264333 0.23300000 EUR 115.61 K (0.01%) 1.06 K (0%)
1.060 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
QTUM/EUR
$ 5.84 5.15 EUR 566.46 K (0.03%) 229.86 K (0.09%)
123.984 K
105.876 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
QTUM/USDT
$ 5.85 5.85 USDT 773.47 K (0.04%) 212.83 K (0.08%)
98.135 K
114.694 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
QTUM/BTC
$ 5.84 0.00016160 BTC 262.68 K (0.02%) 126.85 K (0.05%)
69.901 K
56.946 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
QTUM/ETH
$ 5.85 0.00230320 ETH 23.11 K (0%) 55.69 K (0.02%)
24.434 K
31.256 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RARI/EUR
$ 9.39 8.28 EUR 140.39 K (0.01%) 3.58 K (0%)
3.582 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RARI/USDT
$ 9.28 9.28 USDT 123.96 K (0.01%) 6.59 K (0%)
1.209 K
5.385 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RARI/GBP
$ 9.26 6.83 GBP 13.80 K (0%) 1.41 K (0%)
1.413 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RARI/BTC
$ 9.38 0.00025990 BTC 56.33 K (0%) 1.13 K (0%)
1.126 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RAY/EUR
$ 3.86 3.40 EUR 60.30 K (0%) 144.69 K (0.06%)
83.476 K
61.213 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
RAY/USDT
$ 3.80 3.80 USDT 215.37 K (0.01%) 146.48 K (0.06%)
84.348 K
62.134 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.311300 0.31130000 USDT 671.30 K (0.04%) 180.98 K (0.07%)
96.320 K
84.658 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/GBP
$ 0.307733 0.22700000 GBP 10.96 K (0%) 17.09 K (0.01%)
8.860 K
8.226 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.310532 0.0000086000 BTC 28.89 K (0%) 37.54 K (0.01%)
18.894 K
18.650 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/EUR
$ 0.311073 0.27420000 EUR 336.09 K (0.02%) 38.31 K (0.01%)
1.188 K
37.121 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 12.88 12.88 USDT 78.80 K (0%) 26.35 K (0.01%)
22.967 K
3.381 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/EUR
$ 12.82 11.30 EUR 105.92 K (0.01%) 49.23 K (0.02%)
39.965 K
9.266 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 13.04 0.00513000 ETH 19.69 K (0%) 15.20 K (0.01%)
15.195 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 12.96 0.00035900 BTC 68.92 K (0%) 23.63 K (0.01%)
5.533 K
18.096 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/EUR
$ 12.95 11.42 EUR 15.90 K (0%) 101.11 K (0.04%)
62.066 K
39.048 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/XBT
$ 21.40 0.00056400 XBT 5.42 K (0%) 50.74 K (0.02%)
15.153 K
35.590 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۶:۱۷
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/USDT
$ 12.64 12.64 USDT 18.02 K (0%) 5.34 K (0%)
5.336 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/ETH
$ 13.11 0.00516000 ETH 3.12 K (0%) 9.07 K (0%)
9.070 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/GBP
$ 3.20 2.36 GBP 289.84 K (0.02%) 171.29 K (0.07%)
89.368 K
81.927 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 3.16 2.78 EUR 2.13 M (0.12%) 543.04 K (0.21%)
225.324 K
317.721 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 3.20 3.20 USDT 1.97 M (0.11%) 553.74 K (0.21%)
316.968 K
236.770 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 3.20 0.00008867 BTC 628.47 K (0.04%) 198.94 K (0.08%)
108.802 K
90.136 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SC/EUR
$ 0.010017 0.00883000 EUR 1.16 M (0.07%) 227.05 K (0.09%)
145.097 K
81.955 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SC/USDT
$ 0.009940 0.00994000 USDT 831.66 K (0.05%) 309.52 K (0.12%)
222.238 K
87.277 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SC/BTC
$ 0.009951 0.0000002756 BTC 474.52 K (0.03%) 165.84 K (0.06%)
84.770 K
81.074 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SC/ETH
$ 0.009936 0.0000039100 ETH 82.01 K (0%) 81.06 K (0.03%)
22.543 K
58.519 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SDN/EUR
$ 0.980186 0.86400000 EUR 63.45 K (0%) 7.92 K (0%)
6.671 K
1.252 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SDN/USDT
$ 0.962000 0.96200000 USDT 40.67 K (0%) 4.36 K (0%)
4.358 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SHIB/EUR
$ 0.000024 0.00002079 EUR 2.28 M (0.13%) 416.75 K (0.16%)
240.957 K
175.797 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SHIB/USDT
$ 0.000023 0.00002347 USDT 5.40 M (0.31%) 498.90 K (0.19%)
301.109 K
197.792 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/EUR
$ 4.00 3.52 EUR 186.50 K (0.01%) 109.38 K (0.04%)
74.520 K
34.865 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/AUD
$ 3.95 5.50 AUD 15.15 K (0%) 785.91 (0%)
785.910
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/USDT
$ 4.00 4.00 USDT 676.59 K (0.04%) 143.46 K (0.06%)
103.138 K
40.320 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/BTC
$ 4.00 0.00011070 BTC 108.49 K (0.01%) 66.73 K (0.03%)
47.635 K
19.095 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/ETH
$ 4.02 0.00158000 ETH 71.32 K (0%) 30.39 K (0.01%)
17.832 K
12.555 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SNX/GBP
$ 4.00 2.95 GBP 65.69 K (0%) 67.80 K (0.03%)
59.423 K
8.376 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SOL/EUR
$ 104.54 92.15 EUR 31.60 M (1.82%) 2.35 M (0.92%)
962.332 K
1.389 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SOL/USDT
$ 103.96 103.96 USDT 49.99 M (2.87%) 2.37 M (0.93%)
1.067 M
1.300 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SOL/GBP
$ 103.88 76.63 GBP 2.58 M (0.15%) 243.85 K (0.09%)
145.539 K
98.310 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SOL/XBT
$ 151.33 0.00370240 XBT 3.38 M (0.43%) 2.43 M (0.82%)
1.553 M
876.070 K
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ - ۸:۴۷
SRM/EUR
$ 2.29 2.02 EUR 777.11 K (0.04%) 165.00 K (0.06%)
101.018 K
63.985 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SRM/XBT
$ 5.65 0.00014891 XBT 352.21 K (0.03%) 73.55 K (0.02%)
38.693 K
34.860 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۶:۱۷
SRM/GBP
$ 2.21 1.63 GBP 11.40 K (0%) 99.68 K (0.04%)
61.506 K
38.171 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SRM/USDT
$ 2.27 2.27 USDT 132.68 K (0.01%) 158.78 K (0.06%)
96.833 K
61.950 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
STORJ/ETH
$ 1.09 0.00042970 ETH 33.00 K (0%) 25.99 K (0.01%)
14.098 K
11.889 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
STORJ/BTC
$ 1.09 0.00003025 BTC 79.33 K (0%) 45.78 K (0.02%)
23.784 K
21.998 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
STORJ/EUR
$ 1.09 0.95902000 EUR 573.11 K (0.03%) 186.41 K (0.07%)
106.776 K
79.635 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
STORJ/USDT
$ 1.09 1.09 USDT 742.36 K (0.04%) 196.74 K (0.08%)
113.752 K
82.990 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SUSHI/USDT
$ 4.60 4.60 USDT 758.94 K (0.04%) 447.01 K (0.17%)
231.085 K
215.928 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SUSHI/BTC
$ 4.76 0.00013190 BTC 23.26 K (0%) 334.15 K (0.13%)
176.328 K
157.827 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SUSHI/EUR
$ 4.76 4.20 EUR 220.21 K (0.01%) 324.27 K (0.12%)
161.483 K
162.784 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
SUSHI/GBP
$ 4.62 3.41 GBP 35.86 K (0%) 58.98 K (0.02%)
3.525 K
55.457 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TBTC/BTC
$ 36613.57 1.01 BTC 113.46 K (0.01%) 124.34 K (0.05%)
40.897 K
83.442 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TBTC/EUR
$ 35962.86 31700.00 EUR 39.77 K (0%) 10.68 K (0%)
10.645 K
35.963
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TBTC/USDT
$ 35300.10 35300.10 USDT 1.88 K (0%) 10.70 K (0%)
10.696 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TBTC/ETH
$ 36641.68 14.42 ETH 821.00 (0%) 1.39 K (0%)
1.392 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TRX/BTC
$ 0.058529 0.0000016211 BTC 150.98 K (0.01%) 635.47 K (0.24%)
393.942 K
241.524 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TRX/USDT
$ 0.058418 0.05841800 USDT 1.38 M (0.08%) 820.34 K (0.32%)
454.253 K
366.092 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TRX/ETH
$ 0.058423 0.00002299 ETH 16.98 K (0%) 181.30 K (0.07%)
123.451 K
57.850 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
TRX/EUR
$ 0.058649 0.05169700 EUR 973.91 K (0.06%) 672.22 K (0.26%)
404.258 K
267.964 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
UNI/ETH
$ 11.87 0.00467000 ETH 77.89 K (0%) 106.44 K (0.04%)
80.230 K
26.209 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
UNI/BTC
$ 11.89 0.00032940 BTC 186.88 K (0.01%) 332.86 K (0.13%)
207.313 K
125.543 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
UNI/USDT
$ 11.92 11.92 USDT 2.87 M (0.17%) 772.88 K (0.3%)
506.078 K
266.798 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
UNI/EUR
$ 11.95 10.54 EUR 2.13 M (0.12%) 437.95 K (0.17%)
306.265 K
131.684 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
USDC/AUD
$ 1.00 1.40 AUD 45.11 K (0%) 209.49 K (0.08%)
44.240 K
165.251 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
USDC/EUR
$ 1.00 0.88440000 EUR 13.19 M (0.76%) 6.66 M (2.61%)
2.484 M
4.179 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
USDC/USDT
$ 1.00 0.99980000 USDT 5.47 M (0.31%) 3.63 M (1.42%)
1.888 M
1.746 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
USDC/USDT
$ 0.999900 0.99990000 USDT 28.25 M (1.62%) 25.56 M (10.02%)
13.240 M
12.321 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
USDC/GBP
$ 1.00 0.73990000 GBP 4.74 M (0.27%) 1.09 M (0.42%)
719.320 K
366.872 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 0.88470000 EUR 77.31 M (4.44%) 15.95 M (6.25%)
5.031 M
10.921 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/AUD
$ 1.00 1.40 AUD 255.96 K (0.01%) 670.31 K (0.26%)
131.940 K
538.367 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.00 0.74040000 GBP 11.53 M (0.66%) 1.65 M (0.65%)
962.152 K
686.306 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 76.96 M (4.42%) 28.58 M (11.2%)
14.906 M
13.671 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/JPY
$ 1.00 113.80 JPY 21.46 K (0%) 608.35 K (0.23%)
83.464 K
524.884 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/CAD
$ 0.998406 1.26 CAD 480.19 K (0.03%) 1.57 M (0.61%)
539.680 K
1.029 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
WAVES/BTC
$ 9.41 0.00026072 BTC 63.42 K (0%) 141.59 K (0.05%)
80.971 K
60.622 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
WAVES/ETH
$ 9.38 0.00369000 ETH 6.69 K (0%) 38.55 K (0.01%)
21.362 K
17.191 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
WAVES/USDT
$ 9.26 9.26 USDT 361.56 K (0.02%) 94.32 K (0.04%)
82.618 K
11.705 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
WAVES/EUR
$ 9.43 8.31 EUR 597.48 K (0.03%) 238.62 K (0.09%)
152.990 K
85.633 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 36170.73 1.00 BTC 152.82 K (0.01%) 265.89 K (0.1%)
193.152 K
72.739 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 35838.90 35838.90 USDT 143.77 K (0.01%) 95.73 K (0.04%)
30.069 K
65.657 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/EUR
$ 35835.57 31587.80 EUR 75.59 K (0%) 164.56 K (0.06%)
100.841 K
63.716 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XLM/BTC
$ 0.197863 0.0000054800 BTC 697.42 K (0.04%) 310.36 K (0.12%)
156.510 K
153.847 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XLM/GBP
$ 0.197871 0.14596000 GBP 202.03 K (0.01%) 66.06 K (0.03%)
36.129 K
29.932 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XLM/AUD
$ 0.196488 0.27352000 AUD 6.82 K (0%) 6.45 K (0%)
2.605 K
3.847 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XLM/EUR
$ 0.198139 0.17465300 EUR 1.69 M (0.1%) 523.53 K (0.2%)
290.485 K
233.046 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XLM/USDT
$ 0.197145 0.19714500 USDT 2.05 M (0.12%) 618.28 K (0.24%)
313.410 K
304.872 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XMR/EUR
$ 159.37 140.48 EUR 959.70 K (0.06%) 557.35 K (0.21%)
313.396 K
243.952 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XMR/USDT
$ 158.61 158.61 USDT 2.18 M (0.13%) 631.22 K (0.24%)
384.891 K
246.329 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
XMR/BTC
$ 159.22 0.00441000 BTC 409.03 K (0.02%) 555.14 K (0.21%)
347.685 K
207.453 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.627185 0.62469000 USDT 1.49 M (0.09%) 330.88 K (0.13%)
196.543 K
134.339 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.626065 0.00001734 BTC 1.06 M (0.06%) 964.73 K (0.37%)
474.623 K
490.105 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.626975 0.46249000 GBP 1.07 M (0.06%) 333.25 K (0.13%)
144.564 K
188.686 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/CAD
$ 0.621405 0.78173000 CAD 398.06 K (0.02%) 246.62 K (0.1%)
147.250 K
99.374 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.625940 0.62594000 USDT 13.44 M (0.77%) 1.77 M (0.69%)
1.241 M
527.030 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/AUD
$ 0.617999 0.86028000 AUD 62.52 K (0%) 157.41 K (0.06%)
75.069 K
82.344 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/JPY
$ 0.628670 71.46 JPY 82.80 K (0%) 328.19 K (0.13%)
145.500 K
182.690 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.623168 0.00024520 ETH 174.92 K (0.01%) 405.44 K (0.16%)
196.516 K
208.929 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.620807 0.54722000 EUR 12.96 M (0.75%) 599.29 K (0.23%)
288.297 K
310.988 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 3.16 2.79 EUR 1.97 M (0.11%) 811.41 K (0.31%)
489.077 K
322.332 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 3.15 3.15 USDT 4.60 M (0.26%) 1.20 M (0.47%)
686.259 K
509.777 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 3.14 2.31 GBP 106.07 K (0.01%) 39.03 K (0.02%)
27.881 K
11.154 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/AUD
$ 2.97 4.14 AUD 20.21 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/ETH
$ 3.15 0.00123850 ETH 107.93 K (0.01%) 257.55 K (0.1%)
127.602 K
129.949 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 3.15 0.00008720 BTC 654.81 K (0.04%) 704.85 K (0.27%)
399.077 K
305.773 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
YFI/BTC
$ 24636.60 0.68230000 BTC 219.63 K (0.01%) 167.75 K (0.06%)
92.535 K
75.216 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
YFI/EUR
$ 24913.07 21960.00 EUR 1.11 M (0.06%) 187.57 K (0.07%)
111.760 K
75.810 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
YFI/AUD
$ 23316.84 32458.00 AUD 3.93 K (0%) 816.09 (0%)
816.089
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۵۵
YFI/ETH
$ 24776.78 9.75 ETH 111.72 K (0.01%) 124.55 K (0.05%)
85.034 K
39.519 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
YFI/GBP
$ 24385.45 17988.00 GBP 118.27 K (0.01%) 18.90 K (0.01%)
8.657 K
10.242 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
YFI/USDT
$ 25017.00 25017.00 USDT 1.11 M (0.06%) 193.41 K (0.07%)
62.417 K
130.989 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZEC/EUR
$ 98.36 86.70 EUR 795.17 K (0.05%) 431.78 K (0.17%)
168.878 K
262.901 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZEC/USDT
$ 97.90 97.90 USDT 2.02 M (0.12%) 836.15 K (0.32%)
411.980 K
424.174 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZEC/BTC
$ 97.85 0.00271000 BTC 235.38 K (0.01%) 389.43 K (0.15%)
183.736 K
205.690 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZRX/BTC
$ 0.553541 0.00001533 BTC 71.92 K (0%) 49.75 K (0.02%)
12.797 K
36.951 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZRX/USDT
$ 0.556000 0.55600000 USDT 243.75 K (0.01%) 8.80 K (0%)
7.741 K
1.055 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZRX/GBP
$ 0.504302 0.37200000 GBP 6.08 K (0%) 3.46 K (0%)
3.460 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱
ZRX/EUR
$ 0.552489 0.48700000 EUR 121.86 K (0.01%) 100.76 K (0.04%)
59.873 K
40.888 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۱۱

مشخصات Kraken

توضیحات

نظرات Kraken

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین