خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61429.24
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2983.66
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۰
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
533.78
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۰
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.493674
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۰

قیمت ارزهای دیجیتال در باینانس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1000SATS/FDUSD
$ 0.000253 383160.04 564.50
2977.47
6771.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
1000SATS/USDT
$ 0.000254 35213220.55 610
101271.30
300870.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
1000SATS/TRY
$ 0.000255 3102142.88 514
7786.62
19517.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
1INCH/USDT
$ 0.378857 4544403.65 608
139375.98
222861.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
1INCH/BTC
$ 0.381210 62205.26 596.07
27079.76
36922.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/TRY
$ 84.30 18784.49 686.73
1469.91
2384.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/BNB
$ 83.77 43110.26 623.40
2169.80
10313.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/ETH
$ 83.30 82187.82 582.90
12634.68
49204.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/TRY
$ 122.88 1074883.32
26961.29
12808.85
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۷
AAVE/USDT
$ 83.56 9038132.83 655
153503.42
201521.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AAVE/BTC
$ 82.73 191938.19 553.36
30267.65
51268.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACA/TRY
$ 0.104288 286885.27 635.40
8159.11
12985.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACA/USDT
$ 0.103816 1422902.13 636.71
28378.63
51095.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACA/BTC
$ 0.103296 31559.69 672.19
5471.29
19791.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/BNB
$ 5.50 19837.53 675.60
3706.00
7871.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/BTC
$ 5.47 90116.94 557.34
8438.43
11149.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/USDT
$ 5.49 12214787.68 633
140633.77
235662.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/TRY
$ 5.52 223554.62 655.72
3519.62
4683.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACE/FDUSD
$ 5.48 152938.03 639.95
2431.00
16795.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028624 11650492.81 562
78143.93
149185.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.028867 222384.17 635.20
23002.26
51940.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/TRY
$ 0.028636 819088.58 640.72
6767.63
9470.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACM/USDT
$ 2.41 2247239.49 674.95
35505.29
54328.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ACM/TRY
$ 2.43 348005.53 593.74
2491.69
3233.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/FDUSD
$ 0.443122 1634377.15 591
44943.54
109456.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/ETH
$ 0.443013 390523.34 621.21
48900.21
65365.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/TRY
$ 0.447345 565147.81 527.23
10890.48
19869.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/GBP
$ 0.653562 20112.88 658.36
1183.36
2205.94
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
ADA/TUSD
$ 0.443724 113343.76 627.74
12154.41
10440.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/USDC
$ 0.443816 5318469.78 533
47936.66
42517.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/BNB
$ 0.441820 179804.30 662.91
14199.98
39176.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/USDT
$ 0.443567 84113428.87 699
530377.08
808139.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/BRL
$ 0.446869 212302.27 636.08
3249.81
6008.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/BTC
$ 0.442833 3975634.73 556
210738.40
292175.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADA/EUR
$ 0.440298 384891.59 525
23534.32
34586.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADX/USDT
$ 0.197730 1727172.57 503
53637.84
66772.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADX/ETH
$ 0.197806 95296.26 680.73
2144.17
20966.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ADX/BTC
$ 0.197770 405182.92 674.55
9793.79
20018.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AERGO/BTC
$ 0.175977 82380.93 592.16
4248.40
3114.82
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
AERGO/USDT
$ 0.133620 2464105.40 522.87
94606.18
36132.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEUR/USDT
$ 1.07 3867802.26 753
899937.63
521673.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/BTC
$ 1.55 390657.23 634.70
19305.05
30416.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/FDUSD
$ 1.56 418265.42 613.52
21242.24
40527.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/TRY
$ 1.57 941931.87 533.93
11125.81
31599.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/USDT
$ 1.55 17192211.24 509
438437.82
584458.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AEVO/BNB
$ 1.55 104937.97 637.97
12755.10
18231.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGIX/BTC
$ 0.807049 932365.03 562.02
58776.39
100490.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGIX/FDUSD
$ 0.807074 49254.12 648.65
1001.20
2820.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGIX/TRY
$ 0.810879 888025.89 527.17
24065.16
32969.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGIX/USDT
$ 0.807361 26011370.36 766
255373.37
352773.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGLD/USDT
$ 1.07 2322168.90 501
83402.23
67596.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AGLD/BTC
$ 1.06 142505.39 504.42
6393.63
7240.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/BNB
$ 0.887903 103259.58 563.38
4510.53
19966.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/FDUSD
$ 0.889244 170743.77 637.82
9746.01
20910.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/TRY
$ 0.896228 629260.56 511.58
5588.22
20673.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/BTC
$ 0.889351 164777.24 539.09
3040.32
20708.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/USDT
$ 0.890134 15268661.07 536
145373.21
186907.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AI/TUSD
$ 0.892250 110554.24 576.61
4402.68
9396.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AKRO/USDT
$ 0.006082 2621298.06 551.10
26740.49
55519.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALCX/BTC
$ 25.22 48852.82 586.00
3858.00
9352.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALCX/USDT
$ 25.15 1176508.14 689.16
68009.27
47263.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/BNB
$ 0.284824 100973.73 646.02
13676.04
12227.46
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
ALGO/ETH
$ 0.166868 16361.51 629.91
3675.58
20493.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/USDT
$ 0.167225 9696109.63 587
137295.51
240765.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/FDUSD
$ 0.166946 306706.64 567.04
7391.23
23181.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/TRY
$ 0.168147 133726.86 633.84
2327.07
1230.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALGO/BTC
$ 0.167060 421075.29 637.34
39943.10
55125.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.18 2830359.60 515
58313.20
76545.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.19 70263.77 595.36
4899.43
12825.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.19 112847.36 541.18
2571.94
4917.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPACA/USDT
$ 0.178927 1335944.99 603.09
96944.38
21704.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPACA/BTC
$ 0.178923 14392.33 555.21
5169.97
3373.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.111289 54597.57 530.50
7193.08
18195.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.110617 1893592.12 520
59835.68
92360.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPINE/TRY
$ 1.94 837752.99 521.34
2971.45
6757.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPINE/BTC
$ 1.91 50579.48 555.29
2709.57
3919.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALPINE/EUR
$ 2.38 4154.21 563.82
717.87
1651.26
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۴:۴۸
ALPINE/USDT
$ 1.92 3168757.07 555.65
54560.03
66192.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/BNB
$ 0.369572 216609.68 562.62
2673.30
21775.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/BTC
$ 0.369744 627088.64 579.92
6179.34
48338.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/USDT
$ 0.370466 33411029.48 647
91383.93
251861.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/TRY
$ 0.373095 745684.29 671.72
7274.50
8346.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/USDC
$ 0.368676 190699.29 565.78
15635.34
23812.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ALT/FDUSD
$ 0.370492 1238914.95 510
6852.80
26932.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AMB/USDT
$ 0.008221 3690510.37 655.36
31275.83
101381.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AMB/BTC
$ 0.008599 92097.39 511.02 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AMP/USDT
$ 0.007206 12606145.66 584
39072.35
151311.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AMP/TRY
$ 0.007236 2921526.03 546.07
10661.14
24097.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANKR/USDT
$ 0.042556 9456351.29 593
80888.99
146097.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANKR/TRY
$ 0.042785 197556.90 527.11
18788.68
16557.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANKR/BTC
$ 0.042993 155693.92 603.13
1640.54
91240.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ANT/BNB
$ 5.58 7909.69 590.25
5777.91
5430.97
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
ANT/BTC
$ 7.47 360978.86 513.05
2370.70
4559.99
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
ANT/USDT
$ 7.41 3197342.21 699.30
7929.27
12524.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۴:۵۵
APE/EUR
$ 1.67 26721.05 533.54
2226.86
5242.34
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
APE/ETH
$ 1.18 153929.83 617.44
2545.38
23652.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/USDT
$ 1.18 12083456.14 590
137273.82
318276.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/TRY
$ 1.19 650813.81 683.44
7254.47
6370.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/BTC
$ 1.18 137520.82 674.86
7951.99
24178.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APE/BNB
$ 1.67 181660.58 638.37
1015.98
8287.89
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
API3/BTC
$ 2.21 168110.82 534.45
5511.20
11985.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
API3/TRY
$ 2.25 108369.31 549.60
5158.51
6417.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
API3/USDT
$ 2.23 6519795.08 550
81483.68
157711.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/TRY
$ 9.10 732268.15 663.75
8161.98
13310.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/EUR
$ 8.95 132351.11 511.61
3045.85
4095.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/FDUSD
$ 9.03 540122.71 535
27786.62
42349.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/BTC
$ 9.02 583897.37 565
90779.63
78586.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/ETH
$ 9.01 154487.09 531
54214.41
91681.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
APT/USDT
$ 9.02 48811990.55 779
576889.45
768204.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AR/TRY
$ 24.53 249511.73 609.87
3998.19
1681.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AR/USDT
$ 24.44 19077926.22 682
150918.50
234738.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AR/BTC
$ 24.54 308521.05 562.88
31556.80
47100.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/USDC
$ 1.10 2431402.50 554
49439.72
50571.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/TUSD
$ 1.10 43063.42 669.54
7408.51
12620.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/EUR
$ 1.08 74409.73 602.10
4576.99
29323.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/BTC
$ 1.10 897347.81 541
60816.48
101826.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/USDT
$ 1.10 74034705.70 745
617268.60
891071.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/TRY
$ 1.10 1089435.31 514
15750.92
21804.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/ETH
$ 1.09 218949.95 640.72
19386.90
31359.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARB/FDUSD
$ 1.10 2278264.13 561
43309.38
57376.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARDR/USDT
$ 0.101915 1910040.28 652.54
31923.50
53368.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARDR/BTC
$ 0.102681 48853.22 679.41
9034.21
6394.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARK/USDT
$ 0.687703 2968910.07 578
51273.96
93656.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARK/TRY
$ 0.692694 152134.13 604.06
7677.79
14161.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/TUSD
$ 1.54 18700.97 574.85
3124.16
4844.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/BTC
$ 1.53 274373.45 541.03
19433.37
40378.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/TRY
$ 1.54 1318295.10 676.85
11001.61
18162.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/BNB
$ 1.54 75770.56 573.48
5266.27
39854.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/USDT
$ 1.54 27170600.15 679
123135.53
221615.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARKM/FDUSD
$ 2.96 19261.60 ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
ARKM/FDUSD
$ 1.53 394962.30 538.09
20091.48
28822.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARPA/BTC
$ 0.067561 151193.47 587.83
16921.36
42813.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARPA/BNB
$ 0.095290 54487.13 684.15
4350.65
5904.22
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۵۰
ARPA/TRY
$ 0.068430 408772.70 693.91
4911.96
12127.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ARPA/ETH
$ 0.054478 14047.74 596.73
683.92
13472.33
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
ARPA/USDT
$ 0.067930 4534282.73 597
60732.79
147177.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASR/USDT
$ 4.24 5035504.54 522
58026.46
52704.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASR/TRY
$ 4.27 1563968.43 583.57
18793.84
52367.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AST/BTC
$ 0.128505 36984.49 647.85
3677.52
3474.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AST/USDT
$ 0.127719 1950133.32 695.22
38313.73
25497.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASTR/BTC
$ 0.097042 83749.70 502.81
21710.08
16677.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ASTR/USDT
$ 0.097015 9568131.15 545
125466.86
202948.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATA/USDT
$ 0.131620 4674661.55 536
87263.16
108630.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATA/BTC
$ 0.132051 84382.07 620.18
17897.88
15230.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATM/USDT
$ 3.13 2856024.94 595.65
66710.36
33490.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ATM/TRY
$ 3.15 345251.86 540.87
4683.44
3893.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 7.97 53523.74 596.10
13283.79
26853.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BNB
$ 7.99 31696.93 592.93
5264.63
16107.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 8.06 105186.79 645.55
3347.58
25194.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 8.03 61992.54 699.79
6085.31
29740.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/FDUSD
$ 8.00 323066.89 561
23340.18
57205.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.00 650906.64 550
96065.73
147344.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.00 20619388.07 663
211555.72
394093.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUCTION/BTC
$ 15.37 95130.55 655.28
8202.78
19283.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUCTION/USDT
$ 15.55 4103062.31 564
92581.83
175394.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUCTION/FDUSD
$ 15.47 78858.31 683.96
3704.08
31276.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUDIO/USDT
$ 0.173726 3224089.59 514
37212.32
94370.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUDIO/BTC
$ 0.174619 65251.41 687.06
9985.45
18911.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AUDIO/TRY
$ 0.172113 68220.81 620.54
2400.00
5274.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.630595 993723.27 511
101296.79
29895.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.631456 51371.10 594.24
8810.08
8870.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/FDUSD
$ 33.35 3492532.82 589
113352.71
126630.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/USDT
$ 33.37 104168829.35 707
944346.18
1268493.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/TRY
$ 33.58 3739142.42 571
32262.00
50622.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/ETH
$ 33.30 503881.37 600.67
28561.29
66845.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/USDC
$ 33.38 11884074.64 569
72716.41
54322.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/BTC
$ 33.34 5596917.61 631
131413.79
235979.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/BRL
$ 33.43 75713.60 627.51
3851.43
14295.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/BNB
$ 33.32 149702.34 501
19453.14
48816.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/TUSD
$ 33.47 40261.62 595.14
11293.72
11484.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AVAX/EUR
$ 33.09 355120.94 665.03
17055.08
24471.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXL/USDT
$ 1.13 15833310.14 640
297610.36
305698.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXL/TRY
$ 1.14 373216.96 661.03
3390.76
8678.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXL/FDUSD
$ 1.14 178368.32 655.71
389.53
5332.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXL/BTC
$ 1.13 365146.28 513
136818.42
79114.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/USDT
$ 6.87 7327217.72 633
100311.02
242152.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/ETH
$ 6.88 61410.31 502.11
9377.92
40893.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/BNB
$ 6.88 41098.75 641.79
10015.16
33505.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/TRY
$ 6.93 67948.35 693.76
5513.27
9926.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
AXS/BTC
$ 6.87 266430.74 593.21
9624.69
20969.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BADGER/USDT
$ 4.17 3609635.25 584
94483.22
116996.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BADGER/BTC
$ 4.16 36123.71 654.04
11053.31
19953.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAKE/BTC
$ 0.230571 40141.88 618.35
13619.75
15989.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAKE/BNB
$ 0.322251 21373.25 564.81
3039.33
7421.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAKE/USDT
$ 0.232535 6073044.55 552
81571.29
63752.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAL/USDT
$ 3.74 1374649.24 555
22144.64
91247.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BAL/BTC
$ 3.72 120599.14 686.27
6048.59
4953.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/TRY
$ 1.44 56995.56 500.44
2622.11
3171.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.42 1729957.33 506
37630.69
60906.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.41 57546.77 678.68
5633.86
14369.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/TRY
$ 2.91 323372.18 677.07
4075.76
3654.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.89 2596698.57 610.55
110852.59
50352.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.235435 1994616.89 506
28461.18
48253.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.236104 34660.72 514.03
11813.08
24510.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/BTC
$ 460.71 2272223.30 622
163236.59
262062.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/TUSD
$ 459.63 160994.65 623.62
11408.66
17522.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/USDT
$ 460.87 59528955.47 698
830850.63
1028119.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/TRY
$ 463.15 119883.88 621.41
3105.66
1521.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/USDC
$ 457.43 115998.35 643.24
5508.42
7302.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/EUR
$ 459.93 125858.24 565
70573.66
70317.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/BNB
$ 459.94 233662.21 691.19
8435.80
34640.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BCH/FDUSD
$ 460.53 1654188.89 606.78
53972.62
58820.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BEAMX
BEAMX/TRY
$ 0.025303 245631.67 556.67
7193.68
8817.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.025241 14038155.91 646
86504.65
87195.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/TRY
$ 0.907604 1702419.16 507
11437.32
48705.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BTC
$ 0.898564 158434.15 664.64
18846.67
22784.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.901335 6236880.88 596
74008.82
148456.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BETA/BTC
$ 0.070018 113932.52 650.12
5729.02
5931.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BETA/USDT
$ 0.070271 8855953.52 523
54159.04
64060.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BETA/ETH
$ 0.077210 15830.65 574.08
2788.31
2916.80
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
BICO/USDT
$ 0.499475 4587372.93 582
79592.98
220228.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BICO/BTC
$ 0.496882 87854.90 550.38
5696.37
11178.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BIFI/USDT
$ 349.65 747862.20 601.42
36849.67
28241.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/BTC
$ 0.372201 78569.88 506.29
21700.50
29069.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/FDUSD
$ 0.374269 30648.21 554.57
2047.93
8012.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/TRY
$ 0.375094 125677.94 639.00
2646.47
4372.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/USDT
$ 0.373456 6371598.36 619
140647.75
258434.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BLUR/USDC
$ 0.374372 27102.72 538.35
9004.59
10248.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.410062 18907977.71 593
92956.52
105679.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/FDUSD
$ 0.412713 410249.64 556.34
5870.44
17224.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.410895 971348.60 613.78
22091.53
36828.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/TRY
$ 537.74 2091471.16 581
29513.37
25980.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/EUR
$ 534.31 1195234.83 583
60015.04
58098.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/ETH
$ 533.05 4959037.69 578
261794.55
151011.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/USDC
$ 534.20 2260912.29 561
54823.72
52135.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/BTC
$ 533.49 39640993.61 770
1256819.80
1956017.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/USDT
$ 533.78 352036590.06 773
2423897.54
2795845.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/JPY
$ 536.03 323145.38 606.35
5380.50
17461.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/UAH
$ 577.07 5733.58 682.85
336.91
2683.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/TUSD
$ 533.95 410998.76 521
22063.11
34128.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/FDUSD
$ 534.05 325822891.02 744
1561923.85
1552644.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/DAI
$ 529.40 132688.97 608.77
17525.50
14544.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNB/GBP
$ 340.67 138537.48 616.62
3993.96
1814.70
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
BNB/BRL
$ 538.57 841562.22 595.65
17824.38
46684.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNBDOWN/USDT
$ 0.002152 141319.34 551.88
5256.03
450.84
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
BNBUP/USDT
$ 61.82 312041.74 641.07
8649.45
1397.78
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
BNT/BTC
$ 0.684334 52964.54 514.87
4853.19
20289.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNT/ETH
$ 0.682765 22397.65 600.23
4794.04
9522.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNT/USDT
$ 0.682703 2625648.94 554
79147.30
56109.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNX/BTC
$ 0.693423 353712.07 560.76
7780.31
11181.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BNX/USDT
$ 0.692804 21956790.58 645
159874.20
304921.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/USDC
$ 0.013521 3864.12
3636.44
3883.94
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۴:۴۷
BOME/TRY
$ 0.009273 19973128.52 576
39499.13
106765.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/USDC
$ 0.008928 65977.68 549.36
2793.73
2089.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/USDT
$ 0.009200 222655685.73 727
357466.10
731658.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/BTC
$ 0.009213 283566.71 667.14 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BOME/FDUSD
$ 0.009204 5985718.55 623
50016.04
151427.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.75 2941201.55 532
49628.43
70280.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/BTC
$ 2.77 49726.19 631.30
5806.04
4865.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/TRY
$ -139500.00 2277575.84 547
23973.82
46144.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/FDUSD
$ -138500.00 303420.26 571.34
38803.24
49853.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/USDC
$ -138100.00 90333.43 655.83
21258.03
25130.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BONK/USDT
$ -138600.00 15953016.79 609
352788.77
476563.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BSW/USDT
$ 0.078712 1927807.36 611.86
43788.88
26834.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BSW/TRY
$ 0.079323 107600.02 508.81
3903.95
5934.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BSW/BNB
$ 0.090602 31382.50 622.10
1254.68
5200.96
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۴:۵۳
BTC/BIDR
$ 61433.42 23982.90 530
35534.78
46008.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/UAH
$ 65637.53 23561.12 630.79
17819.91
8333.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/RON
$ 61967.61 56154.00 664.09
2851.43
19057.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/GBP
$ 45847.14 7095782.29 624
382323.80
532637.62
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
BTC/TUSD
$ 61491.61 14136120.31 691
224481.73
326092.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/USDT
$ 61429.24 3137199671.29 916
12031896.86
19260954.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/EUR
$ 61519.33 26501911.67 667
755698.53
653291.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/ARS
$ 74697.66 250833.84 600.26
5006.32
5365.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/PLN
$ 61905.35 659578.05 501
78963.76
40714.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/ZAR
$ 62813.52 251438.47 545.22
25364.95
15117.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/FDUSD
$ 61470.63 6394550163.03 906
5191891.61
4638102.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/BRL
$ 62014.63 17432591.69 654
143405.28
364109.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/JPY
$ 61798.93 1877407.33 569
58631.83
212684.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/DAI
$ 61369.42 1713246.41 521
90654.49
81862.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/NGN
$ 62822.60 118793.58 514.57
11029.87
2926.59
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۵:۰۲
BTC/TRY
$ 61915.01 12222118.91 640
200845.90
174791.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/RUB
$ 43699.79 38346.63 678.94
2349.15
3084.14
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
BTC/AEUR
$ 61353.50 2097230.54 514.95
12410.59
38002.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTC/USDC
$ 61477.64 54700541.82 779
711017.18
1123006.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTCDOWN/USDT
$ 0.001185 686186.62 616.61
4457.27
1916.44
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
BTCUP/USDT
$ 16.61 1240504.91 653.58
18310.36
10839.42
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
BTTC
BTTC/USDT
$ -1240000.00 3250465.66 650.33
33242.91
135083.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BTTC
BTTC/TRY
$ -1240000.00 435084.94 661.69
8764.25
18881.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
BURGER/USDT
$ 0.480372 3069850.20 502
49433.08
36006.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
C98/USDT
$ 0.266340 4618644.30 593
125738.41
191950.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
C98/BTC
$ 0.265003 35669.86 630.51
8388.02
10144.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAKE/USDT
$ 2.66 12869979.63 601
116070.17
194574.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAKE/BNB
$ 2.66 88115.75 597.66
18391.45
45594.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAKE/TUSD
$ 2.66 5960.34 652.88
1292.22
9655.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAKE/BTC
$ 2.66 84416.82 625.88
17369.36
24002.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CAKE/TRY
$ 2.68 123237.21 571.49
6044.56
8544.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CELO/USDT
$ 0.773816 6419097.55 608
97341.29
175469.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CELO/BTC
$ 0.777792 32054.79 588.90
8986.53
24376.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024364 1756058.47 537
40850.67
74339.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.023954 80244.97 573.25
28175.13
77776.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/TUSD
$ 0.232003 5345.69 604.36
5003.76
12088.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/TRY
$ 0.231113 382577.34 688.29
18806.43
25817.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/BTC
$ 0.229094 390546.31 622.67
36293.19
47264.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/USDC
$ 0.227365 10043.05 663.24
2367.47
3558.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CFX/USDT
$ 0.230335 19684982.52 635
320762.99
453309.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHESS/USDT
$ 0.199430 1089524.87 687.10
132532.51
55598.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHESS/BTC
$ 0.202902 25385.92 526.47
3726.36
8066.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHR/BNB
$ 0.299637 23768.60 596.36
5905.87
8438.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHR/ETH
$ 0.298374 41135.24 584.27
5135.31
14918.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHR/USDT
$ 0.299445 5585136.91 555
72344.24
162318.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHR/BTC
$ 0.298498 114260.84 531.79
21942.53
15714.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/TRY
$ 0.109331 1851605.81 670.68
12719.42
27073.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/BTC
$ 0.108098 585335.32 633.47
52009.43
90461.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/BNB
$ 0.108083 83619.09 616.91
9187.39
31891.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/USDT
$ 0.108486 28722299.49 668
190467.82
364186.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/FDUSD
$ 0.108490 457597.35 501
11169.18
32448.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/BRL
$ 0.108670 93088.52 699.20
4447.40
6514.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CHZ/EUR
$ 0.108612 251663.96 669.25
4531.10
8394.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CITY/USDT
$ 3.30 16237178.21 508
32276.28
42748.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CITY/TRY
$ 3.32 3391572.03 535.96
3652.65
9318.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CITY/BTC
$ 2.59 14466.24 624.13
1434.87
3569.08
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDC
$ 0.020743 31363.54 502.42
2313.19
3604.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.020841 29209256.90 675
483244.01
366234.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/TRY
$ 0.020888 1082454.46 573.53
7902.60
39781.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CLV/USDT
$ 0.072441 1806323.52 500
68127.86
57326.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CLV/BTC
$ 0.072553 57092.40 585.82
10965.45
13288.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COMBO/BNB
$ 0.689673 2438.01 659.02
1981.13
10712.98
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
COMBO/USDT
$ 0.644397 1859538.39 555
90031.50
40020.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COMBO/TRY
$ 0.646576 143260.89 615.23
2880.18
4138.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.64 4271103.30 584
45564.70
83180.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TRY
$ 51.59 50143.03 698.68
17896.38
20542.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TUSD
$ 84.36 17607.13 628.11
1762.65
1273.46
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 51.77 60119.21 558.69
6401.73
26278.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COS/BTC
$ 0.011670 387586.61 595.72 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COS/USDT
$ 0.011365 10819481.37 524.40
16018.68
45471.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COS/TRY
$ 0.011459 2689139.47 568.93
8546.41
11041.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COS/BNB
$ 0.008109 4230.30 663.83
5790.16
1058.60
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
COTI/BNB
$ 0.064281 5752.76 525.49
1843.69
4186.24
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
COTI/TRY
$ 0.108070 36401.51 680.50
2717.68
3386.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COTI/BTC
$ 0.106255 170048.49 625.95
20842.54
18155.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
COTI/USDT
$ 0.106666 4432506.00 595
35630.37
110050.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CREAM/USDT
$ 49.46 7601688.53 505
27155.22
61071.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.426746 194977.09 516.30
1915.06
4343.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.423179 126553.48 516.17
27704.61
34193.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.471910 12709.04 627.36
1002.86
11524.75
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.689189 2538426.44
31127.40
44067.42
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.424264 9510007.44 631
107427.29
278954.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTK/BNB
$ 0.669924 794702.32 674.91
3180.69
45086.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTK/USDT
$ 0.670301 1479650.08 519
37233.22
28823.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTK/BTC
$ 0.671312 708491.49 580.33
4863.96
16930.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTSI/USDT
$ 0.187328 2603852.95 529
67248.00
105579.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTSI/BNB
$ 0.390344 7575.09 507.91
912.29
2947.03
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
CTSI/BTC
$ 0.188146 50812.17 663.63
28231.93
27843.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTXC/BTC
$ 0.295745 23385.20 558.38
15261.24
19586.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CTXC/USDT
$ 0.297745 2217207.03 502
61854.36
50640.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CVC/USDT
$ 0.161324 4112754.91 522.47
48017.94
127122.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.412962 902532.00 563.19
83893.04
32269.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CVX/USDT
$ 2.53 1554873.10 505
31422.42
84875.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CVX/BTC
$ 3.60 61924.60 527.67
2600.22
4037.11
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
CYBER/BTC
$ 8.23 190893.23 601.19
21673.58
37385.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/FDUSD
$ 8.23 268254.65 684.11
22862.77
23914.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/TRY
$ 8.29 197723.68 519.18
7017.75
5953.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/USDT
$ 8.23 6078928.66 647
171351.22
255147.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/BNB
$ 8.23 85764.15 551.85
42622.63
78154.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/ETH
$ 8.18 27172.01 551.29
14422.77
24693.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
CYBER/TUSD
$ 8.27 59120.36 699.83
38363.74
52564.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DAR/EUR
$ 0.132730 22741.71 639.19
4092.21
4054.67
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
DAR/BNB
$ 0.116591 17208.22 671.00
2985.81
7791.46
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
DAR/BTC
$ 0.151091 138350.40 587.34
3061.39
15408.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DAR/USDT
$ 0.150633 3429653.25 567
43461.86
50014.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DAR/TRY
$ 0.151329 138186.37 676.64
3417.21
5328.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.55 3370955.58 553
40952.14
112637.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 27.55 122408.89 578.93
7333.72
25998.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 28.19 14123.17 546.21
4075.11
16662.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DATA/BTC
$ 0.053435 289766.67 629.34
22253.55
17157.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DATA/USDT
$ 0.053978 4976939.94 527
36129.88
40128.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DCR/USDT
$ 19.99 1488521.08 564.70
26678.37
23305.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DCR/BTC
$ 20.11 87896.85 647.17
7514.64
5608.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEGO/USDT
$ 2.12 1881877.06 592.16
41765.72
27718.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEGO/BTC
$ 2.11 32870.27 647.69
5794.69
3257.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DENT/TRY
$ 0.001263 139967.88 672.73
4105.93
7116.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DENT/USDT
$ 0.001254 3162309.69 501
35922.50
55791.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DENT/ETH
$ 0.001252 97631.79 578.19
8370.49
11456.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEXE/USDT
$ 11.98 756900.97 609.38
87841.51
86501.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DEXE/ETH
$ 3.41 11122.23 607.32
8557.80
3721.42
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.046677 987976.51 506.33
67758.80
21131.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DGB/USDT
$ 0.012172 2138564.22 678.82
10616.87
23368.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DGB/BTC
$ 0.012297 64740.37 590.78 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.451919 21030.44 536.26
4131.61
8404.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.450268 934632.62 656.40
51110.07
36477.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOCK/BTC
$ 0.027668 14586.50 518.34
16526.43
142.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOCK/USDT
$ 0.027754 983300.45 517.88
46856.08
17063.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.150823 2801072.05 512
27571.41
54730.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/BTC
$ 0.151254 23165.54 685.25
7160.92
17496.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.146178 14386411.68 569
1415531.07
1233723.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/FDUSD
$ 0.146780 303553715.05 757
581608.26
603714.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.146778 1278618.24 663.71
21229.15
23870.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.146805 1120270.98 564
36451.52
31530.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.146702 329084030.35 808
1970221.17
2150985.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BRL
$ 0.147988 325834.15 526
44586.29
52827.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.098850 110498.63 626.01
1384.88
1635.96
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.147578 4157325.63 559
33786.73
59143.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TUSD
$ 0.146661 322569.43 654.44
22523.47
24473.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/USDC
$ 6.56 265726.03 521
23698.16
26809.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/EUR
$ 6.56 229675.89 660.81
10611.84
10307.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/TUSD
$ 6.47 4377.31 675.85
1889.60
4431.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/BRL
$ 6.57 47324.04 682.32
2529.14
31821.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/ETH
$ 6.55 111227.65 575.39
10626.05
51506.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/FDUSD
$ 6.55 444859.39 539
22100.06
60695.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/BNB
$ 6.46 72000.95 601.48
14504.13
23430.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOT/BTC
$ 6.55 924696.82 526
62578.31
121681.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/TRY
$ 6.61 607769.16 545.20
18818.08
23526.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DOT/USDT
$ 6.55 32663386.03 697
296421.27
537215.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DREP/BTC
$ 0.025878 132215.36 614.76 ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۳۲
DREP/USDT
$ 0.025619 4431916.90 543.58
3988.07
3443.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ - ۴:۳۲
DUSK/USDT
$ 0.342251 5259097.20 559
48043.29
97891.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DUSK/BTC
$ 0.342105 384554.94 631.46
34630.97
31281.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/FDUSD
$ 2.09 112540.69 542.88
5861.06
21363.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/USDT
$ 2.09 17331030.63 631
280267.08
414421.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/BTC
$ 2.09 638162.39 541
35649.52
66551.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/BNB
$ 2.09 52420.80 513.14
2819.77
8496.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYDX/TRY
$ 2.08 51391.13 672.07
2191.15
4103.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYM/TRY
$ 3.64 111359.07 534.96
13177.43
14399.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYM/USDT
$ 3.61 7161325.44 593
224758.46
256623.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYM/FDUSD
$ 3.59 104598.99 550.49
1043.42
18691.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
DYM/BTC
$ 3.62 62466.87 504.68
5620.24
30850.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDU/BTC
$ 0.561372 100746.45 585.60
40583.63
15469.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDU/TRY
$ 0.565408 406537.59 510.63
6722.47
9655.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDU/BNB
$ 1.12 15385.83 630.06
1941.09
6388.26
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۵۰
EDU/USDT
$ 0.561924 6138909.74 606
114580.44
123777.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EDU/TUSD
$ 1.06 24687.64 664.85
8918.19
3200.09
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ - ۵:۵۰
EGLD/EUR
$ 39.11 82009.27 660.62
4276.16
7749.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/RON
$ 39.74 107515.79 600.46
5008.05
3941.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/BNB
$ 39.24 18671.96 539.48
5598.57
39341.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/BTC
$ 39.31 176324.53 565.55
29627.27
30534.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/FDUSD
$ 38.97 55907.58 631.98
4754.39
8873.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/ETH
$ 39.42 54146.24 579.29
5302.96
27652.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EGLD/USDT
$ 39.38 6122638.88 598
48988.21
182467.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ELF/ETH
$ 0.544674 87752.43 660.65
21164.66
27833.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ELF/BTC
$ 0.544175 102410.54 637.56
19430.34
18544.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ELF/USDT
$ 0.544482 1452723.23 543
133426.64
156704.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/TRY
$ 0.924514 10197100.85 526
28771.58
111995.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/FDUSD
$ 0.917252 26746333.48 515
78867.11
332737.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/BTC
$ 0.916375 6485467.04 550
35034.31
314960.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/USDT
$ 0.916138 300910815.01 635
515009.75
1616521.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/USDC
$ 0.916860 328163.51 666.12
3316.78
6518.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENA/BNB
$ 0.916363 1152289.53 502.29
18047.44
46349.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENJ/ETH
$ 0.316891 29460.21 535.19
5910.53
10173.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENJ/BTC
$ 0.316923 270786.16 664.39
15461.59
28964.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENJ/TRY
$ 0.318522 272819.23 687.46
5370.23
8268.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENJ/USDT
$ 0.316948 4569648.08 552
30340.14
98603.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENS/FDUSD
$ 13.24 56971.90 570.20
3406.53
11002.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENS/USDT
$ 13.21 7635933.77 572
111838.47
187663.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENS/TRY
$ 13.26 210854.30 638.43
5179.88
6252.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENS/BTC
$ 13.01 267708.22 673.38
11242.41
19626.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ENS/BNB
$ 9.78 72697.19 573.01
2181.38
9887.75
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
EOS/USDT
$ 0.728409 11722239.50 663
223589.61
393342.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EOS/TRY
$ 0.730203 130301.44 659.05
13538.15
19484.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EOS/BTC
$ 0.727818 210180.97 644.39
24580.14
68924.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EOS/EUR
$ 0.842429 16816.73 603.23
2225.59
6100.14
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
EOS/ETH
$ 0.729358 43312.25 657.96
3232.54
17842.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
EPX/USDT
$ 0.000187 1700292.84 653.96
62160.34
23492.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 4.36 1933011.43 501
17958.24
32887.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/BTC
$ 25.32 917448.55 583
75361.50
132008.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/FDUSD
$ 25.30 605421.34 509.15
26074.18
23572.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/USDT
$ 25.33 34005940.11 659
553223.72
739879.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/EUR
$ 22.11 39879.11 587.22 ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
ETC/TRY
$ 25.47 43532.46 628.95
3026.34
1878.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/ETH
$ 25.36 65015.93 668.28
26961.49
19974.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETC/BNB
$ 25.34 28405.29 644.69
7305.02
12849.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/USDT
$ 2983.66 1504863674.17 864
8935801.66
11449503.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/EUR
$ 2987.76 9653108.10 644
264898.91
244792.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/FDUSD
$ 2985.72 1370838480.11 837
1118600.58
1341719.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/PLN
$ 2990.08 259399.59 531.83
6384.32
38912.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/TRY
$ 3007.39 5267286.27 563
39593.28
70503.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/JPY
$ 2997.51 965356.00 633.87
14519.17
62993.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/TUSD
$ 2986.12 2047671.69 509
52386.41
46195.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/DAI
$ 2975.60 716855.31 523.35
48819.62
35416.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/BTC
$ 2983.75 140040169.06 790
3717477.23
5510103.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/UAH
$ 3164.81 6726.04 607.00
405.10
5843.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/BIDR
$ 2966.94 19467.98 580.31
1904.62
6664.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/BRL
$ 3012.46 4154737.95 557
39048.83
71692.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/ZAR
$ 3065.56 55371.03 673.48
18175.99
13088.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/AEUR
$ 2982.78 1462418.23 604.61
4918.18
53230.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETH/GBP
$ 2515.28 295448.43 629.36
23845.12
28409.84
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
ETH/USDC
$ 2985.97 27696376.11 653
473908.76
432327.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHDOWN/USDT
$ 0.045718 415286.62 515.14
15233.58
26976.94
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
ETHFI/BTC
$ 3.50 590155.23 677.07
9892.50
15292.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/USDC
$ 3.43 11419.84 513.38
1173.71
1956.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/TRY
$ 3.53 1969018.20 549
10084.88
76940.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/FDUSD
$ 3.50 1957156.96 517
33341.05
52294.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/BNB
$ 3.53 36560.67 684.91
2610.86
8167.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHFI/USDT
$ 3.50 77156882.79 671
477976.05
658830.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ETHUP/USDT
$ 11.66 1667788.17 524.36
21414.77
8236.40
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۵:۰۱
FARM/BTC
$ 51.42 2360.56 644.83
6909.36
4612.28
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
FARM/USDT
$ 71.40 11147488.04 520
70183.25
67077.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FDUSD/USDT
$ 0.999650 1348302084.60 980
76742502.69
42428331.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FDUSD/TRY
$ 1.01 7122322.37 689
530596.11
861155.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/TRY
$ 1.99 2246871.55 524
35029.35
34783.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/BNB
$ 1.98 1201478.06 542
36200.73
84928.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/BRL
$ 2.71 1251.58
2890.68
3081.65
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۵:۳۸
FET/FDUSD
$ 1.98 485699.27 682.74
53658.73
61255.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/BRL
$ 1.98 17502.58 690.52
4333.32
3969.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/BTC
$ 1.98 3999353.34 590
121553.01
220803.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/USDC
$ 1.97 98149.06 605.47
7012.55
5190.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FET/USDT
$ 1.98 72770889.14 733
780142.75
962346.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIDA/TRY
$ 0.299952 126584.48 676.29
2842.79
3487.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIDA/USDT
$ 0.301145 1881479.31 618.06
109292.33
74646.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIDA/BTC
$ 0.298820 24743.01 512.99
4349.16
5662.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BNB
$ 5.81 57937.70 599.32
11292.46
33080.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.82 1082235.69 659.60
46620.22
75379.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 5.84 61111.59 659.46
6347.49
5636.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/FDUSD
$ 5.84 511204.44 547
60564.29
60775.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 5.78 223415.69 608.75
8456.71
9141.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.83 60297353.06 699
422064.97
596516.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 5.79 159000.50 549.38
48782.92
33860.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIO/USDT
$ 0.033775 1693735.44 557.82
52961.42
28026.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIO/BTC
$ 0.034432 15960.36 560.16
96.58
6219.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIRO/USDT
$ 1.52 1680797.46 652.59
14325.70
41471.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIRO/BTC
$ 1.52 109069.61 682.11
14739.40
31314.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIS/BTC
$ 0.539875 99607.51 602.66
11939.43
6453.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FIS/USDT
$ 0.543282 1570676.86 577.42
51961.67
25161.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLM/USDT
$ 0.087013 4060931.97 513
111005.03
109682.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLM/BTC
$ 0.087309 46798.53 675.30
17666.88
17828.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/FDUSD
$ 0.000132 252981.14 636.65
6209.32
9856.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/TUSD
$ -318800.00 10829.98 511.11
1119.78
446.78
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
FLOKI/USDT
$ 0.000133 50333782.37 698
76356.85
271169.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/USDC
$ 0.000133 37402.34 519.96
1175.72
6567.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLOKI/TRY
$ 0.000134 5560554.62 592
21019.02
62113.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.842126 6002812.52 555
214431.20
438241.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 0.841444 128978.77 598.62
38062.56
36170.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BNB
$ 0.803465 42209.37 694.76
1929.17
12396.53
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۴:۴۱
FLUX/BTC
$ 0.864783 110039.89 624.45
6185.96
12269.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FLUX/USDT
$ 0.866730 3276802.51 526
44491.66
85781.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FOR/BTC
$ 0.020290 16532.81 689.92
1808.26
5501.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FOR/USDT
$ 0.020013 931363.01 539.05
73867.79
17877.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.05 1075563.75 668.94
87729.82
61398.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 4.04 10885.93 528.40
11936.37
11612.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FRONT/TRY
$ 0.731925 240856.72 650.07
7654.38
7648.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FRONT/USDT
$ 0.736711 16469356.23 598
83836.43
108985.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FRONT/BTC
$ 0.728432 193539.16 561.93
8687.87
27327.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FRONT/TUSD
$ 0.730911 22409.24 640.08
1911.99
5076.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/ETH
$ 0.668396 336378.81 617.04
27344.35
67613.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/BTC
$ 0.668856 1768986.85 536
97175.01
145908.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/EUR
$ 0.661300 128127.03 560.95
18703.58
39761.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/TRY
$ 0.671418 596060.62 514
9288.75
18509.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/BNB
$ 0.667046 183724.49 508.58
26822.29
50829.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/USDT
$ 0.668700 67675166.26 704
506229.28
675128.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/FDUSD
$ 0.669384 890553.01 524
51035.22
66748.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FTM/USDC
$ 0.665924 95160.89 566.84
6337.50
8448.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.23 2325837.29 662.02
9953.57
29376.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FUN/BNB
$ 0.005717 10436.38 673.07
545.43
7620.82
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
FUN/USDT
$ 0.005305 1300584.94 582.04
48237.88
30134.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FUN/ETH
$ 0.005717 22607.23 520.34
7092.86
3041.25
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۵:۰۲
FXS/BTC
$ 4.79 82604.77 555.80
1557.99
12332.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
FXS/USDT
$ 4.79 5558686.68 598
63608.83
105202.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BTC
$ 3.53 131886.21 681.83
4033.57
21670.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.53 8410182.92 566
49005.74
89199.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/TRY
$ 3.55 371485.39 569.38
4901.90
9865.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/BTC
$ 0.040537 512113.86 669.75
59070.44
132185.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/TRY
$ 0.040221 989193.57 689.69
15143.63
17223.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/BNB
$ 0.039684 160467.77 641.64
10812.45
46658.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/BRL
$ 0.039777 84970.76 692.11
26.36
7202.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/EUR
$ 0.039836 91977.85 520.89
5324.59
7686.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/ETH
$ 0.039949 113066.28 673.09
7803.30
27874.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/USDT
$ 0.040086 41182494.30 656
296751.21
519983.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GALA/FDUSD
$ 0.039991 282508.00 502
18703.06
32190.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 4.94 4631464.51 613
90670.35
166207.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گس
گس
Gas
GAS/FDUSD
$ 4.95 23363.53 693.30
3927.72
8700.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گس
گس
Gas
GAS/TRY
$ 4.97 68846.51 577.41
2725.69
2727.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 4.92 114445.63 602.31
10959.42
21789.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GFT/USDT
$ 0.016262 1271366.46 575.02
22021.35
56099.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GHST/USDT
$ 1.93 30003386.15 606.04
36947.33
42185.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GLM/USDT
$ 0.346252 3265152.71 563
39297.57
61353.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GLM/BTC
$ 0.348008 66195.22 586.81
6322.07
27560.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GLMR/BTC
$ 0.293584 153391.62 666.13
13885.42
18751.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GLMR/USDT
$ 0.294144 4484897.63 557
39846.90
79626.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BNB
$ 0.314357 150291.11 639.50
6507.05
23324.96
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۴:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/ETH
$ 0.255012 212191.02 608.30
1691.02
15909.92
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۴:۴۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/EUR
$ 0.231674 290643.51 516.55
11807.79
40187.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.231735 26502705.93 622
228553.79
379613.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/TRY
$ 0.233358 683163.33 591.85
12911.43
13700.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.231551 295824.12 627.52
8995.65
20601.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GMX/USDT
$ 28.03 4984782.30 572
51438.27
119484.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GMX/BTC
$ 28.10 40755.33 515.41
10013.86
15909.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GNO/USDT
$ 323.45 1344179.82 520
54346.13
111118.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GNS/BTC
$ 5.03 14180.86 699.01
2254.10
4436.08
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۴:۵۱
GNS/USDT
$ 3.28 981342.38 620.74
25342.26
15028.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/ETH
$ 0.239662 105017.97 688.66
27600.47
32600.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/EUR
$ 0.241171 40975.92 690.38
8819.11
27388.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/TRY
$ 0.240982 401949.53 671.97
13964.58
20115.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/BTC
$ 0.240149 291497.12 687.53
53009.15
121702.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/FDUSD
$ 0.238465 88690.16 628.29
2825.31
28581.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
GRT/USDT
$ 0.240336 19379335.07 642
286722.48
459478.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 1.15 86891.74 538.20
5306.44
15461.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.16 2899802.90 510
82214.30
94584.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HARD/USDT
$ 0.187428 773743.51 515
68616.11
54991.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HARD/BTC
$ 0.189990 16994.38 559.25
4656.11
4024.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HBAR/USDT
$ 0.077812 11033869.53 574
249308.60
442619.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HBAR/TRY
$ 0.078524 40783.94 594.01
2473.51
3373.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HBAR/BTC
$ 0.078002 519614.79 510.65
161195.02
194119.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HBAR/BNB
$ 0.077943 15316.58 561.42
6980.62
14217.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HFT/BTC
$ 0.300954 107119.92 576.97
8236.01
17276.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HFT/USDT
$ 0.300745 1855529.68 556
56583.19
117766.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HIFI/USDT
$ 0.779117 4869122.74 622
68854.63
120853.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HIFI/ETH
$ 0.652089 23038.42 505.75
1781.58
9149.15
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
HIGH/BNB
$ 1.44 3649.65 670.05
1711.48
5607.94
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
HIGH/BTC
$ 2.28 136223.01 571.49
5668.55
22242.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HIGH/USDT
$ 2.28 6317076.81 539
72223.59
147111.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.302509 60388.78 677.86
9930.56
8972.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.301445 1458451.80 628.40
72659.92
25509.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HOOK/BNB
$ 1.01 29895.80 698.70
3009.45
3967.00
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
HOOK/BTC
$ 0.899792 143144.63 621.66
2443.56
13615.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
HOOK/USDT
$ 0.901135 3952949.70 600
71628.58
115231.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.002150 68395.24 538.82
4563.59
11185.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002166 390095.70 695.27
5633.27
6897.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002154 3298427.89 535
24635.68
106410.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.78 40532727.36 700
269960.67
335525.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 11.78 539092.06 582.83
45383.07
63872.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/TRY
$ 11.74 171852.57 687.86
6065.39
10364.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 11.81 49580.79 538.25
10376.54
8808.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/FDUSD
$ 11.78 166683.02 528.12
24244.52
39431.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/ETH
$ 11.78 262790.28 619.75
28584.28
34808.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BNB
$ 11.75 80295.39 673.48
5637.47
30520.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ICX/BTC
$ 0.220495 80552.56 589.93
13106.87
26533.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ICX/USDT
$ 0.221233 3034359.68 550
51221.42
90430.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ID/BNB
$ 0.297143 16221.31 587.78
542.89
7037.36
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ - ۵:۰۱
ID/TUSD
$ 0.882093 5726.45 680.43
1812.78
2755.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ID/TRY
$ 0.702624 1200149.75 661.26
6426.17
5128.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ID/BTC
$ 0.697723 727451.34 661.88
30473.25
35324.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ID/USDT
$ 0.701095 17116818.15 651
137161.36
288550.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IDEX/USDT
$ 0.054668 3509894.08 553
86044.18
44015.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IDEX/BTC
$ 0.055337 77007.55 508.81
9092.55
24069.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ILV/BTC
$ 86.85 80477.26 609.07
6815.66
17543.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ILV/USDT
$ 86.81 5312652.42 561
19819.04
72668.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IMX/BTC
$ 1.84 132684.04 583.36
13132.66
17534.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IMX/USDT
$ 1.85 6141569.06 640
70828.26
198523.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IMX/TRY
$ 1.86 110956.80 577.49
1738.08
631.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/FDUSD
$ 25.67 1155384.08 537
34641.47
49031.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/USDC
$ 25.58 1330727.01 518
25961.40
21716.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/TUSD
$ 25.75 22992.83 667.49
2487.34
5048.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/BTC
$ 25.56 2056348.89 567
108861.25
115577.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/TRY
$ 25.88 1501074.79 502
14846.93
27814.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/USDT
$ 25.66 70002978.50 652
461698.33
764447.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/ETH
$ 25.61 225634.31 634.43
5806.73
19332.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
INJ/BNB
$ 25.45 105314.92 660.72
24473.78
17682.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOST/USDT
$ 0.008791 2811593.73 511
24496.54
179892.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOST/ETH
$ 0.008448 147748.84 531.67
5620.02
14513.25
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۴:۴۹
IOST/BTC
$ 0.009213 93703.89 662.18 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTA/ETH
$ 0.212356 26905.48 590.91
20031.68
23419.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTA/BTC
$ 0.213125 106693.42 635.22
27091.91
38521.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTA/FDUSD
$ 0.213783 50204.88 662.12
12924.52
38567.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTA/USDT
$ 0.213232 6561710.67 545
102495.11
126505.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTA/TRY
$ 0.213066 137265.01 615.73
6384.04
13952.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTX/BTC
$ 0.051592 263317.81 650.73
85840.19
68774.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTX/ETH
$ 0.051307 118882.21 687.58
15036.07
31316.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IOTX/USDT
$ 0.051338 6158506.34 605
87959.87
164610.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IQ/USDT
$ 0.008401 4791562.95 513
21915.29
56297.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IRIS/BTC
$ 0.026439 20941.89 552.88
497.99
20174.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
IRIS/USDT
$ 0.026334 904688.22 584.71
50662.70
19371.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JASMY/USDT
$ 0.018009 19683388.88 656
115167.78
257489.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JASMY/TRY
$ 0.018020 1400759.38 512
13626.62
34124.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JOE/BTC
$ 0.506095 83828.65 644.14
7217.01
16736.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JOE/USDT
$ 0.506976 2813817.99 573
61939.14
60386.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JOE/TRY
$ 0.502380 65931.56 565.19
3015.52
4110.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JST/BTC
$ 0.031972 21578.90 697.29
8298.32
7054.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JST/USDT
$ 0.031465 2905798.73 581.40
11377.62
26712.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JTO/USDC
$ 2.69 6996.68 665.20 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JTO/TRY
$ 2.76 990562.51 559.64
15559.24
17629.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JTO/FDUSD
$ 2.75 107306.02 591.40
1360.14
4417.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JTO/USDT
$ 2.75 33976214.87 702
411015.40
627409.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUP/USDC
$ 0.939681 218747.53 503
10391.25
13119.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUP/TRY
$ 0.948188 983865.73 504
10108.65
25701.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUP/USDT
$ 0.940941 44840784.05 703
254498.38
585353.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUP/FDUSD
$ 0.940258 190308.24 633.86
2585.63
9656.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUV/USDT
$ 2.67 2744445.54 517
76495.64
53393.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
JUV/TRY
$ 2.69 490680.26 642.50
7714.34
5520.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KAVA/BNB
$ 0.872882 17501.62 687.83
2356.55
3864.54
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
KAVA/BTC
$ 0.636303 94074.33 614.59
9000.88
28065.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KAVA/ETH
$ 0.711381 7325.79 621.37
8084.33
7859.68
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۴:۵۳
KAVA/USDT
$ 0.640096 6547851.38 650
336433.95
416671.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KDA/BTC
$ 0.851271 115451.72 605.60
14226.63
9752.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KDA/USDT
$ 0.858129 4744427.11 500.14
37665.34
79153.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KEY/USDT
$ 0.006679 3430673.88 565
79123.89
49241.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KLAY/BTC
$ 0.175234 41682.94 540.25
7314.76
22659.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KLAY/USDT
$ 0.175026 4108766.59 551
43663.52
123674.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KMD/USDT
$ 0.383358 1962621.03 688.35
50105.68
25164.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KMD/BTC
$ 0.383870 148690.51 604.08
15268.92
12897.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KNC/BTC
$ 0.559518 62359.52 678.32
8907.64
19858.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KNC/USDT
$ 0.558684 1998093.60 554
65962.60
94120.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KP3R/USDT
$ 77.81 2622094.36 518
41198.55
38551.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KSM/BTC
$ 30.25 58552.60 592.41
7627.90
24615.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
KSM/USDT
$ 30.25 2377283.98 539
23077.37
77603.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAZIO/USDT
$ 2.87 6529073.52 533
48772.21
36888.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAZIO/BTC
$ 2.86 238904.34 510.65
2994.50
4747.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAZIO/TRY
$ 2.89 1166522.15 690.55
3888.38
7183.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LAZIO/EUR
$ 2.76 7555.02 566.12
127.96
6147.48
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۴:۴۸
LDO/BTC
$ 1.87 216786.85 650.92
20281.74
23768.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LDO/TUSD
$ 2.47 29825.89 597.74
4398.66
9563.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۵:۰۱
LDO/FDUSD
$ 1.88 33927.81 510.95
1458.45
31240.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LDO/TRY
$ 1.88 36837.04 676.33
1825.80
1473.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LDO/USDT
$ 1.88 8661991.86 617
187049.58
299779.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LEVER/TRY
$ 0.002391 430207.78 599.41
7382.95
4971.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LEVER/USDT
$ 0.002370 6363311.16 544
81961.19
107792.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINA/BTC
$ 0.007378 12103.87 578.97 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINA/USDT
$ 0.007392 5368353.42 576
56896.20
90255.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/EUR
$ 13.10 301481.54 501
34238.86
23153.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/BTC
$ 13.08 3273162.65 599
140798.41
247707.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/ETH
$ 13.02 253724.22 545
50389.79
83567.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/BNB
$ 13.09 35517.76 621.30
4282.13
37293.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/GBP
$ 16.78 5376.96 635.71 ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
LINK/FDUSD
$ 13.08 5997703.61 605
68351.01
92180.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/TUSD
$ 13.04 14665.11 554.91
7979.45
5227.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/TRY
$ 13.09 131606.17 551.56
7029.55
6832.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/USDT
$ 13.08 65143244.63 735
566743.87
897922.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/USDC
$ 13.08 160927.75 531
31587.73
30056.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LINK/BRL
$ 13.18 89345.28 569.05
4092.96
15052.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LIT/BTC
$ 0.984998 43222.67 625.38
13542.46
9515.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LIT/USDT
$ 0.978147 2591553.77 517
98492.20
105439.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LOKA/BTC
$ 0.249631 13090.22 652.52
14914.48
9085.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LOKA/USDT
$ 0.252538 1465889.90 651.66
60900.84
25354.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LOKA/BNB
$ 0.329916 41318.57 574.44
845.38
2357.67
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ - ۹:۵۷
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/TRY
$ 0.075480 71164.19 605.42
3309.95
5173.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.074451 1840845.84 618
44320.21
147737.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.074397 31040.61 548.41
10131.33
27360.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LPT/TRY
$ 11.73 143462.34 526.24
3858.27
2062.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LPT/BTC
$ 11.61 271809.60 549.55
14761.71
18292.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LPT/BNB
$ 11.67 29148.51 697.08
7684.38
9044.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LPT/USDT
$ 11.65 8127600.40 655
50558.28
179773.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LQTY/FDUSD
$ 0.990919 46119.98 691.66
2725.07
6193.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LQTY/BTC
$ 0.990078 177951.46 547
68589.74
123037.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LQTY/USDT
$ 0.991149 6873624.60 574
167271.91
247344.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LRC/BTC
$ 0.244449 162087.25 567.26
11429.62
26417.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LRC/TRY
$ 0.245902 175229.63 675.32
3179.14
6973.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LRC/ETH
$ 0.243747 58677.31 677.85
14130.13
16680.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LRC/USDT
$ 0.244737 4297500.59 573
81744.63
159064.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LSK/BTC
$ 1.41 67330.82 577.59
8645.13
14594.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LSK/ETH
$ 1.38 21098.25 509.30
5521.10
9136.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LSK/USDT
$ 1.40 3412878.95 533
56236.20
121947.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/USDT
$ 79.83 52451390.46 764
809955.72
1526410.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/GBP
$ 80.98 7263.25 659.21 ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ - ۲۱:۳۳
LTC/ETH
$ 79.81 356604.87 512
49111.19
88212.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/BNB
$ 79.87 35008.54 505.10
7831.61
38398.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/TUSD
$ 79.00 15262.90 551.08
6804.53
7270.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/UAH
$ 84.42 7999.83 684.60
3777.22
3361.47
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۱۹
LTC/BTC
$ 79.85 4418759.21 598
262694.45
428910.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/FDUSD
$ 79.84 991061.55 602
111213.14
105859.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/USDC
$ 79.67 144104.52 575.76
12435.94
63744.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/BRL
$ 80.55 75094.98 698.80
6117.91
12658.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/TRY
$ 80.49 316359.32 665.09
4830.59
8993.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTC/EUR
$ 79.50 258318.21 500
15282.22
12421.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTO/USDT
$ 0.197930 2882540.85 633.88
53004.30
63470.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LTO/BTC
$ 0.197156 81519.04 673.29
21344.25
12806.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/TRY
$ 0.593694 761342.17 578.80
26172.77
28536.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.589889 10205719.80 645
188309.21
206681.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LUNC/TRY
$ -987200.00 1525020.05 519
16627.41
32144.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
LUNC/USDT
$ -978600.00 10510843.29 659
83588.65
246833.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/BTC
$ 0.744401 1212425.04 532.15
28919.31
49953.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/TRY
$ 0.748650 160192.58 520.98
7559.99
12214.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/USDT
$ 0.745412 8046963.06 628
92536.07
162742.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MAGIC/FDUSD
$ 0.749039 28863.72 629.19
2264.46
8481.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/BTC
$ 0.422564 112007.03 590.84
18688.89
52218.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/TRY
$ 0.426439 671224.96 695.23
7519.14
12497.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/ETH
$ 0.421427 18365.14 561.28
6823.23
25851.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANA/USDT
$ 0.423264 5791027.90 622
103900.11
190769.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANTA/USDT
$ 1.80 24910762.37 594
148319.97
247042.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۵۰
MANTA/BTC
$ 1.80 992953.35 505
14528.62
50380.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰<