خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16999.16
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۵۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1256.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۵۳
EOS ایاس
EOS
قیمت دلاری
0.962180
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۵۳
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
79.39
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۵۳

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت فینکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.468530 8700.12 350
6794.83
9568.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
1INCH/UST
$ 0.903123 593.29 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
1INCH/USTC
$ 0.911264 599.54 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
1INCH/USDT
$ 0.471171 3784.55 323
2036.43
2716.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AAVE/USDT
$ 63.31 5965.51 474
33440.57
32437.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AAVE/UST
$ 65.80 80742.73 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۱
AAVE/USDT
$ 63.30 10617.98 471
30625.33
31889.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ADA/USDT
$ 0.316120 951650.21 511
683332.16
667167.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ADA/USDT
$ 0.316262 474714.86 518
840928.69
730193.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ADA/UST
$ 0.499324 178517.44 530
459482.41
1058494.35
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
ADA/BTC
$ 0.316330 426747.58 461
191227.75
213635.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AIX/USDT
$ 0.000857 470.54 9
221.93
1.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AIX/UST
$ 0.000808 536.06 74
227.50
1.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
AIX/USDT
$ 0.000874 735.12 36
219.96
18.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ALBT/UST
$ 0.086676 22.28 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۶:۵۰
ALBT/USDT
$ 0.049360 8086.17 249
1383.57
3889.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ALBT/USTC
$ 0.086676 22.28 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
ALBT/USDT
$ 0.086676 22.28 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۰:۰۶
ALG/USDT
$ 0.233180 85205.59 419
11710.50
64726.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ALG/USDT
$ 0.232795 4844.40 332
5838.82
8285.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ALG/UST
$ 0.239806 10558.38 354
5103.21
8903.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۶:۴۷
ALG/BTC
$ 0.233703 2793.13 309
4334.49
4917.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AMP/BTC
$ 1.14 20975.38 323
14902.98
27413.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AMP/USDT
$ 1.14 5485.69 363
10851.13
65682.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AMP/USDT
$ 1.14 14713.91 317
21835.95
91979.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AMP/UST
$ 0.892986 19118.90 322
3999.38
9559.38
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
ANT/BTC
$ 2.09 7107.25 161
1541.15
1776.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ANT/USDT
$ 2.07 10824.66 338
8588.07
7781.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ANT/ETH
$ 2.09 246.71 114
5800.97
5811.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APE/UST
$ 3.23 98932.31 518
365340.41
274750.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
APE/USDT
$ 4.15 228544.37 477
136266.52
147412.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APE/USDT
$ 4.15 229127.05 485
277886.89
294348.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APE/USTC
$ 6.17 8341.85 401
316118.50
281469.05
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
APENFT
APENFT/USDT
$ -47000000.00 57.81 122
4653.49
3981.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APENFT
APENFT/USDT
$ -48000000.00 3.82 220
4039.80
4193.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APT/USDT
$ 5.11 212071.06 320
133649.84
271950.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APT/USDT
$ 5.11 135396.64 497
112988.65
143685.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
APT/UST
$ 9.22 280578.49 506
145706.02
108910.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
ATLAS/USDT
$ 0.003101 240.34 7
90.62
249.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ATLAS/USDT
$ 0.003102 1000.35 9
83.57
43.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ATO
ATO/ETH
$ 10.07 1417.71 282
1808.19
3172.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ATO
ATO/UST
$ 7.16 28746.29 201
4098.06
9673.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
ATO
ATO/BTC
$ 10.07 6064.99 410
8562.80
11074.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ATO
ATO/USDT
$ 10.08 3617.81 381
4603.12
8047.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ATO
ATO/USDT
$ 10.07 13581.10 477
59950.61
46087.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AVAX/USDT
$ 13.61 28060.47 470
155636.06
321983.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AVAX/BTC
$ 13.62 2386.20 466
44889.80
54846.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AVAX/UST
$ 20.82 308548.17 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
AVAX/USDT
$ 13.61 68974.46 514
384786.42
426832.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AXS/UST
$ 6.69 2496.17 309
8050.18
58364.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
AXS/USDT
$ 9.02 360203.14 383
42992.60
105817.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AXS/USDT
$ 9.00 62586.49 340
8495.91
30850.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
AXS/USTC
$ 18.52 4641.73 343
46483.87
104477.00
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
B21X
B21X/USDT
$ 0.002822 1017.77 0 ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۷:۲۹
B21X
B21X/UST
$ 0.005301 1647.96 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
B21X
B21X/USDT
$ 0.003063 1349.89 0 ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۷:۲۹
B2M/USDT
$ 0.006305 490.21 254
21096.81
7647.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
B2M/UST
$ 0.007858 1079.38 266
26215.32
25404.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۶:۲۲
B2M/USDT
$ 0.006325 433.26 266
21245.51
7764.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
B2M/USTC
$ 0.014990 320.98 121
2239.55
2203.98
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
BAL/USDT
$ 6.17 14930.35 359
917.76
21577.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BAL/UST
$ 5.52 1813.38 426
14389.41
21430.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۶:۲۲
BAL/USDT
$ 6.17 21050.21 407
1142.96
21858.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/UST
$ 1.48 13580.09 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.01 3774.64 379
1617.42
21391.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.01 2373.49 384
500.53
21087.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232822 1254.82 304
3176.70
3485.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232990 16489.84 285
4849.01
4351.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/UST
$ 0.225882 1009.04 344
4033.49
3968.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۶:۲۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USTC
$ 0.366450 267.75 192
3339.65
10928.12
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
BCHABC
BCHABC/USDT
$ -295100.00 925.90 146
1766.06
8.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BCHN
BCHN/USDT
$ 111.11 83909.70 488
87212.41
101766.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بست
بست
Bitcoin and Ethereum Standard Token
BEST/USDT
$ 0.340310 11.29 210
6077.30
5558.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BFT/USDT
$ 0.004939 1037.61 32
123.05
128.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.014979 156.41 102
131.59
19.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.017204 5.47 128
1439.06
1383.02
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/UST
$ 0.017209 5.47 128
1442.58
1386.41
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۱
BMN/BTC
$ 115930.37 1159.39 0
27392.93
13696.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۱۳:۰۵
BMN/USDT
$ 157990 1579.90 130
136964.67
205447.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۱۳:۰۵
BNT/USDT
$ 0.380680 325.41 13
127.82
2338.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOBA/USDT
$ 0.203720 2715.87 296
6805.15
7048.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOBA/UST
$ 0.019059 2119.12 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
BOBA/USDT
$ 0.202801 3204.82 264
6529.97
7029.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOO/USDT
$ 1.41 0.422686 314
11954.73
12993.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOO/USDT
$ 1.42 1.72 316
11999.04
13046.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOSON/UST
$ 0.262065 1098.03 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
BOSON/USDT
$ 0.235670 6043.83 145
1038.14
2097.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BOSON/USDT
$ 0.236153 3444.41 153
1172.24
1420.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 44.10 30889.43 255
141.23
15741.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 44.00 3734.55 123
790.42
652.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/USDT
$ 17001 12178617.59 608
7343590.33
8271318.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/MXNT
$ 16700.11 2179.37 280
26550.95
18846.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/USDT
$ 16995.12 2777669.14 600
5595841.36
7595356.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/MIM
$ 17007.63 720.77 86
6.63
1143.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/GBP
$ 16999.16 711584.70 530
3912667.16
2558585.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/XCH
$ 29033.98 4293.72 12
549.56
2168.82
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ - ۲۲:۵۶
BTC/XAUT
$ 16942.18 8122.41 334
34276.38
51556.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/UST
$ 21216.27 14356583.72 609
3749926.28
8981267.30
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
BTC/EUR
$ 17020.33 487410.79 539
4079703.55
2425034.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/JPY
$ 17052.13 29581.92 544
2844613.23
1212133.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTC/CNHT
$ 30478.63 0 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۰:۲۴
BTC/EUT
$ 17026.49 56075.02 537
857059.81
891827.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTG/BTC
$ 14.68 185.13 109
475.19
138.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTG/USDT
$ 14.99 3125.36 2
818.18
1043.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTSE/USDT
$ 2.57 3257.05 78
20945.21
1528.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
BTT/USDT
$ -69000000.00 96.02 204
489.41
12949.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CCD/USDT
$ 0.011406 108203.17 302
3373.74
4846.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CCD/USDT
$ 0.009272 54746.30 416
12071.54
7207.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۸
CCD/BTC
$ 0.011388 40056.08 161
10211.85
1428.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CCD/UST
$ 0.009459 49066.07 334
5055.29
8407.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۱۳:۰۵
CEL/USDT
$ 0.373000 2.20 1
302.01
2759.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CEL/USDT
$ 0.590047 1395.55 195
4.53
1424.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CEL/UST
$ 0.406782 2.38 195
1367.66
768.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۰۱
CHEX/USDT
$ 0.015270 471.00 178
1005.25
1206.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CHSB/USDT
$ 0.232690 3881.15 71
239.48
555.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CHSB/BTC
$ 0.231832 9474.74 122
692.71
725.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CHSB/UST
$ 0.208937 10009.63 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۱
CHSB/USDT
$ 0.232765 5618.49 74
597.51
330.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CHZ/UST
$ 0.175416 11319.98 390
3807.07
7406.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۰۱
CHZ/USDT
$ 0.161600 6518.48 407
7151.78
8214.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.161246 6439.21 404
9125.56
8716.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CLO/USDT
$ 0.004266 80491.89 303
2560.05
590.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.22 19594.64 299
5374.75
6236.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.18 1758.75 269
4340.93
4975.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/UST
$ 51.25 22416.02 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
CONV/USDT
$ 0.000562 1887.36 186
1284.29
744.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
CONV/USDT
$ 0.000561 7949.44 247
3101.74
2211.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USTC
$ 1.18 1802.91 234
6751.16
13208.64
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.679965 120645.58 444
16602.65
17818.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.680100 76032.80 443
17977.94
19341.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/UST
$ 0.684695 253887.38 434
11738.70
17997.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۲۸
CTK/USDT
$ 0.829203 2104.48 107
2220.81
2048.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
CTK/USDT
$ 0.889910 1783.51 50
231.72
172.69
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۲۳:۰۳
CTK/UST
$ 0.809552 2044.81 107
2075.05
2117.27
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
DAI/BTC
$ 1.00 18706.78 221
8806.19
5212.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DAI/ETH
$ 1.00 14370.87 176
4005.93
2908.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DAI/USDT
$ 1.00 14687.46 466
29084.67
139783.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DAT/USDT
$ 0.032100 595.27 8
144.05
1142.48
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - ۲۳:۰۳
DGB/USDT
$ 0.007625 1883.08 227
5211.72
6167.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.100170 70638.46 390
43161.36
51822.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/UST
$ 0.075963 1022892.75 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.100080 1695291.46 524
400344.43
323983.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.100000 606280.39 548
164168.35
320133.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DORA/USDT
$ 3.75 41.25 175
7.00
111.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DORA/UST
$ 2.81 3.34 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
DORA/USTC
$ 2.84 3.35 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
DORA/USDT
$ 3.81 6.78 78
1032.32
26.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DOT/BTC
$ 5.48 3954.42 487
72011.66
137003.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DOT/USDT
$ 5.48 94651.09 490
238024.40
257509.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DOT/USDT
$ 5.47 40069.03 303
218451.56
333829.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DOT/UST
$ 8.08 409011.17 333
434476.07
3067451.32
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
DSH
DSH/USDT
$ 46.01 97598.90 493
145868.30
135878.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DSH
DSH/BTC
$ 46.04 37575.64 478
79826.03
81561.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.094037 5551.43 316
5990.53
8563.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DUSK/BTC
$ 0.094230 1327.37 274
4331.62
4152.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
DVF/USDT
$ 0.620800 468.99 386
14017.46
7226.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ایدو
ایدو
Eidoo
EDO/USDT
$ 0.162930 1349.12 242
12527.12
931.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EGLD/USDT
$ 43.85 9343.44 449
17773.71
38867.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EGLD/UST
$ 56.74 32265.23 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
EGLD/USDT
$ 43.80 2694.53 383
5892.18
12272.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.315730 411.11 206
841.64
4385.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EOS/UST
$ 1.01 120054.85 502
183602.92
230234.99
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
EOS/EUR
$ 0.963475 6201.53 448
128721.49
99909.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EOS/GBP
$ 0.959464 11709.00 486
576189.20
361197.16
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EOS/ETH
$ 0.962671 1876.98 407
51075.76
21337.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EOS/BTC
$ 0.962196 26023.66 487
133861.40
176396.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EOS/USDT
$ 0.961463 14450.99 488
149405.19
159281.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EOS/JPY
$ 0.944710 38774.47 417
490242.59
532943.16
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EOS/USDT
$ 0.962180 275097.69 509
172715.93
223103.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ESS/USDT
$ 0.000349 31336.25 1
71.88
8.26
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۹
ETC/BTC
$ 19.43 3132.83 522
244215.73
206541.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETC/USTC
$ 22.87 1183.48 310
52753.76
73728.19
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
ETC/USDT
$ 19.43 77544.41 515
624227.56
465392.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETC/USDT
$ 19.41 12112.54 469
107305.04
70632.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETC/UST
$ 22.87 1183.48 487
40433.66
112703.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۵:۵۸
ETH/EUT
$ 1258.09 34859.99 493
231202.80
654017.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/JPY
$ 1260.33 32722.43 474
665805.61
984951.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/USDT
$ 1256.50 9755151.83 580
9721056.32
8903449.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/XAUT
$ 1251.66 953.20 326
48.95
31189.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/USDT
$ 1256.28 2482568.59 557
3679170.58
2704803.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/EUR
$ 1256.74 346411.83 560
1280093.79
808698.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/UST
$ 1215.83 8190722.80 597
4148970.32
4737075.10
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
ETH/GBP
$ 1257.54 181214.54 502
779468.90
1040268.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/BTC
$ 1256.94 3165944.04 564
3646610.94
1139886.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETH/MXNT
$ 1256.20 157.16 264
16245.46
19180.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETHW/USDT
$ 3.74 79246.51 431
37355.60
37502.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETHW/USDT
$ 3.73 13400.65 356
13485.71
16964.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETP/USDT
$ 0.026082 1075.25 54
418.28
256.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ETP/BTC
$ 0.036390 5472.37 85
8.06
0.205588
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ - ۲۱:۵۵
EUS
EUS/USDT
$ 1.03 7.21 353
14560.18
12955.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EUT/MXNT
$ 1.04 7.49 300
24616.28
27976.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EUT/USDT
$ 1.05 355394.64 451
402684.25
568772.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EUT/EUR
$ 1.05 7325.59 500
1289149.00
979636.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
EUT/USDT
$ 1.05 12170.13 501
135284.07
199235.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FBT/USDT
$ 1.56 10074.72 6
52.16
26.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FBT/USDT
$ 1.55 5878.00 10
81.41
10332.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FCL/USDT
$ 0.015270 2218.11 190
980.55
502.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FCL/USDT
$ 0.015428 3800.85 204
1071.24
520.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FCL/UST
$ 0.016056 2578.56 201
1401.32
383.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۳۱
FET/UST
$ 0.066599 2114.28 160
523.31
781.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۳۱
FET/USDT
$ 0.071063 1159.94 143
592.30
537.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FET/USDT
$ 0.071061 3773.10 125
445.92
549.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/UST
$ 4.43 105538.85 494
179017.76
221687.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۳۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.57 99839.50 499
210539.68
282708.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.57 339123.13 505
191276.33
231446.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/UST
$ 2.93 0.954250 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USTC
$ 2.94 0.949412 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.56 2778.40 287
344.30
117.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.57 28127.03 285
168.02
117.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FTM/UST
$ 0.360120 32589.95 482
32291.36
34572.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۵:۵۸
FTM/USDT
$ 0.244880 238736.54 476
160303.74
192802.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FTM/USDT
$ 0.244826 59265.15 466
33888.83
34989.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
FTM/USTC
$ 0.360120 32589.95 407
317291.05
429706.07
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.21 174.52 40
65.74
65.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ - ۲۱:۵۵
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.24 3145.18 139
7280.92
71.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/UST
$ 27.59 2982.67 307
129.54
6212.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۳:۰۵
FUN/USDT
$ 0.006573 3.67 201
1140.88
1154.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GALA/USDT
$ 0.027791 706286.58 477
72258.09
125235.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GALA/UST
$ 0.070396 13204.04 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
GALA/USTC
$ 0.071768 13080.17 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
GALA/USDT
$ 0.027681 702906.05 486
68862.93
168071.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GNO/USDT
$ 90.76 765.94 297
1565.54
1703.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GNT/USDT
$ 0.225050 1691.07 144
4812.39
3849.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GOT/USDT
$ 0.007553 370.91 6
1.18
36.21
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ - ۱۷:۰۲
GRT/USDT
$ 0.063788 1412.49 316
6991.19
26929.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GRT/USDT
$ 0.063574 255.57 359
7101.13
26903.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GRT/UST
$ 0.139004 318.26 262
11780.26
17695.75
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
GRT/USTC
$ 0.141296 313.21 278
10580.53
18405.00
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
GTX/UST
$ 4.33 2082.56 410
71545.96
84813.99
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
GTX/USDT
$ 4.32 2134.69 398
53126.66
91925.79
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GTX/USDT
$ 3.64 217.56 456
72833.24
97209.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GXT/UST
$ 0.001159 60.15 2
5.78
3.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱۸:۵۹
GXT/USDT
$ 0.001130 128.72 2
6.37
10.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
GXT/USDT
$ 0.001112 58.05 2
5.25
8.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HEC/USDT
$ 3.46 12757.11 217
412.78
687.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HEC/USDT
$ 3.31 2.74 136
550.32
628.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HEZ/USDT
$ 7.40 4737.67 157
177017.96
21.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HEZ/UST
$ 7.37 4692.97 219
2334.60
961.14
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
HEZ/USDT
$ 7.37 4692.97 219
2424.14
998.00
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HI/USDT
$ 0.073133 102165.77 189
3108.31
2417.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۵۹
HIX
HIX/UST
$ 0.073133 102165.77 240
3312.00
4893.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
HIX
HIX/USDT
$ 0.024629 136665.88 217
2927.03
2413.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HIX
HIX/USDT
$ 0.024492 107706.85 214
2803.61
2074.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HMT/USDT
$ 0.048393 12934.63 220
6336.06
788.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HMT/USTC
$ 0.226113 0.658493 238
10994.55
13338.71
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
HMT/USDT
$ 0.049089 11728.74 163
832.30
424.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
HMT/UST
$ 0.226051 0.663846 211
13105.19
16373.67
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
ICE/USDT
$ 0.141960 565.43 148
1435.07
1278.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.43 76258.67 426
24810.94
24674.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.42 7451.91 275
1062.38
1527.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/UST
$ 3.89 27287.55 428
19955.46
27134.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۸:۰۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USTC
$ 7.43 1205.21 298
37224.45
41193.75
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.43 68627.42 411
24398.52
25109.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
IDX/UST
$ 0.072005 1396.46 367
7022.68
6825.74
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
IDX/USDT
$ 0.072127 1377.06 364
6288.67
6180.18
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IDX/USDT
$ 0.047987 6529.66 87
715.54
240.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
IOT
IOT/GBP
$ 0.265314 11796.51 500
196445.97
238752.16
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IOT
IOT/BTC
$ 0.211931 12901.08 430
29023.78
38097.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
IOT
IOT/USDT
$ 0.212000 136231.65 498
183372.67
164385.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
IOT
IOT/EUR
$ 0.261766 22987.26 499
195816.96
247501.96
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IOT
IOT/JPY
$ 0.262274 99014.02 459
303039.86
248280.22
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IOT
IOT/ETH
$ 0.211989 2220.18 352
12619.23
10233.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
IQX
IQX/USDT
$ 0.006013 1779.64 87
69.64
613.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JASMY/USTC
$ 0.011594 14330.34 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
JASMY/USDT
$ 0.003978 4539.66 394
9579.70
6245.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JASMY/UST
$ 0.011637 14862.56 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
JASMY/USDT
$ 0.003979 3226.52 391
12330.05
7495.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JST/BTC
$ 0.022111 1696.71 101
787.44
308.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JST/USDT
$ 0.022138 510.19 210
652.96
1265.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JST/USDT
$ 0.022124 542.36 116
307.72
337.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
JST/UST
$ 0.031526 8724.42 210
843.50
727.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
KAI/USDT
$ 0.005790 47.24 3
6.58
6.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KAI/USDT
$ 0.005481 1123.49 3
7.65
7.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KAN/USDT
$ 0.001014 150.89 149
15232.42
15129.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KAN/UST
$ 0.001172 2766.79 297
795.08
15969.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۱۲
KAN/USDT
$ 0.001017 38.65 80
15165.04
14883.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KNC/USDT
$ 0.671570 4150.26 357
4195.14
5609.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KNC/BTC
$ 0.671767 1845.94 315
3416.80
4544.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KSM/USDT
$ 30.97 2702.61 347
6392.51
9198.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KSM/USDT
$ 30.98 4627.30 363
6299.29
9603.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
KSM/UST
$ 55.23 2423.33 351
6161.53
8301.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۱۲
LEO/UST
$ 5.98 101908.75 376
21646.87
24277.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۱۲
LEO/ETH
$ 3.91 2224.96 282
47039.53
49.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LEO/BTC
$ 3.91 13022.60 276
26274.00
22166.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LEO/EOS
$ 5.03 6660.89 11
9454.47
212.71
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LEO/USDT
$ 3.89 112782.17 336
22977.30
25907.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LEO/USDT
$ 3.91 359141.95 347
12840.71
42241.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LINK/USDT
$ 7.30 76685.67 531
229068.44
296565.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LINK/UST
$ 6.80 154588.50 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
LINK/USDT
$ 7.30 57231.89 520
172167.68
129830.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LRC/USDT
$ 0.253730 2491.89 294
1434.29
4639.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LTC/USDT
$ 79.39 376005.76 517
939889.30
756368.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LTC/BTC
$ 79.39 180598.09 487
693818.27
438401.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LTC/UST
$ 57.38 340019.83 525
761251.47
1350561.52
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
LTC/USDT
$ 79.34 1654152.60 526
783737.35
1569608.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.000170 1244.70 159
17.63
454.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/UST
$ -946076.99 37508.04 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000159 1216.58 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۶:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.000180 95.68 68
76.21
50.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LUNA2
LUNA2/USDT
$ 1.61 18267.24 409
7496.40
28109.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LUNA2
LUNA2/USDT
$ 1.61 4719.97 303
8461.64
13911.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LUXO/USDT
$ 0.061000 740.54 69
93.85
2973.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
LYM/USDT
$ 0.001156 767.09 13
1083.38
1593.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MATIC/UST
$ 0.579048 33250.00 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
MATIC/BTC
$ 0.908172 31355.71 492
59011.06
81537.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MATIC/USTC
$ 0.582364 31840.83 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
MATIC/USDT
$ 0.908632 159763.12 320
442810.55
416457.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.908270 238207.98 326
578513.07
266530.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MIM/USTC
$ 0.997696 162.49 303
461181.15
495067.46
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
MIM/USDT
$ 0.990843 1838.45 91
1117.42
214.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MIM/UST
$ 0.997240 161.64 318
446888.11
498170.76
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
MIM/USDT
$ 0.990610 1845.93 37
861.13
330.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MIR/USDT
$ 0.133200 1.09 181
1134.77
1470.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MIR/USDT
$ 0.133119 21.71 226
1311.67
1578.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MIR/UST
$ 0.229205 3857.52 159
1315.53
1568.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
MKR/USDT
$ 634.93 2061.13 368
4793.52
5530.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MKR/USTC
$ 1172.26 417.66 310
9928.31
33823.59
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
MKR/USDT
$ 636.27 36690.76 409
10224.94
28499.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MKR/UST
$ 1172.26 417.66 320
3484.90
7052.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
MLN/USDT
$ 21.49 2827.74 266
4662.37
7203.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MNA
MNA/BTC
$ 0.416084 1757.53 266
1478.80
2063.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MNA
MNA/USDT
$ 0.416200 13315.39 407
10530.05
10973.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MOB/UST
$ 1.10 2555.48 164
1145.49
942.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
MOB/USDT
$ 1.17 3147.95 189
1184.76
1425.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MOB/USDT
$ 1.17 2820.23 202
1443.36
1472.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
MXNT/USDT
$ 0.050047 0.006538 248
17428.16
11974.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 11746.21 393
13118.47
6804.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USTC
$ 5.03 2245.17 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 5114.84 374
13110.95
12703.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/UST
$ 4.91 2277.04 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
NEO/USDT
$ 7.13 14360.54 425
66163.75
70406.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
NEO/UST
$ 11.26 2528.53 459
89787.09
102281.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
NEO/USTC
$ 11.26 2528.53 385
162309.33
106815.94
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
NEO/USDT
$ 7.11 221176.83 426
201630.69
173337.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
NEO/ETH
$ 10.27 1577.19 15
666.18
1638.03
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۹
NEO/JPY
$ 10.12 5844.46 467
347388.03
285905.04
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NEO/GBP
$ 10.11 19961.17 485
253362.24
381669.14
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NEO/BTC
$ 7.13 30258.68 394
157464.04
131982.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
NEO/EUR
$ 10.12 10754.59 488
326928.51
290397.45
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NEXO/UST
$ 0.688429 110644.52 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
NEXO/USDT
$ 0.661780 2506.83 103
365.00
287.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
NEXO/BTC
$ 0.657225 4042.51 106
592.12
651.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
NEXO/USDT
$ 0.661884 17601.39 106
333.35
345.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OCEAN/UST
$ 0.196162 9518.43 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
OCEAN/USDT
$ 0.138750 17816.35 355
2443.74
5296.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.138779 9875.67 347
1383.88
3673.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ODE/USDT
$ 0.001400 701.23 5
3.46
101.96
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۲۲:۵۱
OMG/BTC
$ 1.22 42553.63 447
15278.28
16883.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OMG/ETH
$ 1.21 1723.00 372
10609.72
10276.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OMG/USDT
$ 1.21 115815.50 511
125034.30
124139.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
او ام ان آی
او ام ان آی
OMNI
OMN/USDT
$ 1.88 77.38 40
642.60
808.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OXY/UST
$ 0.073776 1642.91 225
11.69
466.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
OXY/USDT
$ 0.024560 656.99 25
542.10
332.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
OXY/USDT
$ 0.023382 641.85 32
593.39
535.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
PAS
PAS/USDT
$ 0.001509 3.02 209
2.49
28400.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1 13968.22 442
17678.68
2006252.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.00 109.81 406
19778.99
17495.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
پلنت واچ
پلنت واچ
PlanetWatch
PLANETS/USDT
$ 0.008491 7694.82 57
143.28
114.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
پلنت واچ
پلنت واچ
PlanetWatch
PLANETS/UST
$ 0.008855 14858.09 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
پلنت واچ
پلنت واچ
PlanetWatch
PLANETS/USDT
$ 0.008506 12108.78 142
74.08
1017.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
PLU/USDT
$ 8.76 3429.78 251
1305.01
3907.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
PNG/USDT
$ 0.042000 0.035616 0
11.54
46.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
PNK/ETH
$ 0.030875 35541.10 124
139.42
118.47
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۹
PNK/USDT
$ 0.022390 65819.66 371
23427.88
27648.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
POLC/USDT
$ 0.021500 133.88 192
1655.16
1649.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
POLC/USTC
$ 0.077045 12495.42 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
POLC/UST
$ 0.076947 12587.20 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
POLC/USDT
$ 0.021482 288.76 183
1657.91
1575.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
POLIS/USDT
$ 0.363174 141.77 1
77.13
21.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
POLIS/USDT
$ 0.364920 416.81 2
86.51
23.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
QRDO/USTC
$ 0.490216 1636.19 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
QRDO/USDT
$ 0.118690 10954.64 371
20289.01
21220.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
QRDO/USDT
$ 0.118671 5159.80 368
20292.00
21207.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
QRDO/UST
$ 0.485080 1406.12 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
QTF/USDT
$ 8.90 7318.50 310
26683.11
30861.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
QTF/BTC
$ 8.96 12262.07 306
25944.40
27629.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کوانتوم توکن
کوانتوم توکن
Quantam Token
QTM/BTC
$ 2.27 25.08 20
2.82
80.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
کوانتوم توکن
کوانتوم توکن
Quantam Token
QTM/USDT
$ 2.21 542.74 400
14066.80
23786.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
RBT/BTC
$ 17007.58 391.78 346
50924.95
9628.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
RBT/USDT
$ 17085 995.07 246
10788.44
5366.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/UST
$ 0.003785 3200.94 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003106 1876.61 314
4365.73
5121.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003107 1598.17 326
3119.95
3321.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 5.61 780.22 188
376.54
434.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 6.40 4946.01 74
3.94
7.46
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۹
REQ/USDT
$ 0.092635 120704.78 290
4494.12
12905.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
RLY/USDT
$ 0.010103 44.84 91
569.89
501.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
RLY/USDT
$ 0.010136 28.53 54
572.38
499.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.043790 161.50 114
125.58
2165.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.043833 1.62 33
1.47
80.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USTC
$ 0.062935 1974.65 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
رز
رز
Oasis Network
ROSE/UST
$ 0.061623 2051.36 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
RRT/USDT
$ 0.850000 10538.61 163
628.80
10016.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سنتیمنت نتورک توکن
سنتیمنت نتورک توکن
Santiment Network Token
SAN/USDT
$ 0.155000 9247.83 74
1821.55
5665.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.617150 17321.25 368
4572.36
7909.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.617871 11670.87 348
3728.22
7779.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SENATE/USDT
$ 0.036102 901.33 209
723.86
1005.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SENATE/USDT
$ 0.036243 1021.91 152
490.84
548.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SENATE/UST
$ 0.003665 24.49 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
SGB/UST
$ 0.032780 5007.15 270
2249.73
943.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
SGB/USDT
$ 0.012551 68714.44 314
5819.57
10800.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SGB/USDT
$ 0.012536 16207.38 326
5554.22
10857.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SHFT/USDT
$ 0.009360 1141.00 14
28.14
27.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SHFT/USDT
$ 0.009391 794.62 36
40.86
40.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SHIB/USDT
$ -9340000.00 31336.60 405
36264.45
82121.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SHIB/USDT
$ -9340000.00 12832.79 374
35019.65
74378.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SHIB/UST
$ -112937.57 189898.57 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
SIDUS/USDT
$ 0.001267 19143.93 268
2629.24
3790.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SIDUS/UST
$ 0.000112 30.86 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
SIDUS/USDT
$ 0.001270 14095.82 257
1928.88
3947.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SMR/USDT
$ 0.051839 3284.52 116
959.54
1276.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SMR/USDT
$ 0.051786 20848.15 158
1274.83
1561.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SNT/USDT
$ 0.022750 186.49 301
3493.48
4223.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SNX/USDT
$ 1.90 17213.60 328
18290.09
23779.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SNX/USDT
$ 1.90 9339.80 344
19590.39
6964.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SNX/UST
$ 2.71 7608.12 336
12959.68
14436.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.06 508127.43 513
611858.97
499908.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 14.07 123473.56 487
511688.37
473242.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.08 935997.98 519
925340.05
615169.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/UST
$ 40.15 863181.05 546
522097.10
645891.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
SPELL/USDT
$ 0.000637 1723.48 101
943.10
78.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SPELL/MIM
$ 0.000822 71.25 0 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ - ۲:۴۱
SPELL/USDT
$ 0.000637 1097.50 93
2171.91
78.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SPELL/USTC
$ 0.001236 2665.53 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
SPELL/UST
$ 0.001236 2684.80 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
SRM/USDT
$ 0.350033 2.44 217
12.79
52.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SRM/USDT
$ 0.340000 0.680000 15
243.10
19.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SRM/UST
$ 1.03 195.03 217
15.82
8.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
SRM/USTC
$ 1.03 195.03 257
9587.21
14490.19
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
STG/UST
$ 0.418734 3554.29 284
1153.90
2478.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
STG/USDT
$ 0.426660 1187.75 339
962.44
4884.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
STG/USDT
$ 0.427024 1183.16 324
1291.21
4715.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
STJ
STJ/USDT
$ 0.326940 1214.67 301
4077.66
4012.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SUKU/USDT
$ 0.055691 1535.63 18
368.74
2807.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SUKU/UST
$ 0.105268 6.33 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
SUKU/USTC
$ 0.106515 6.30 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
SUKU/USDT
$ 0.054059 1.72 12
368.77
2965.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005492 440.14 266
2232.27
1927.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سان
سان
Sun Token
SUN/USTC
$ 0.009117 70.75 187
4894.58
5575.97
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005494 569.26 280
2754.83
1677.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
سان
سان
Sun Token
SUN/UST
$ 0.005196 28586.85 309
2570.76
3606.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
SUSHI/USDT
$ 1.26 680547.89 524
97506.39
120946.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SUSHI/UST
$ 1.18 186174.71 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
SUSHI/USDT
$ 1.26 430493.88 501
153483.28
62542.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SWEAT/USDT
$ 0.014515 12976.36 196
1355.86
4037.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SWEAT/USDT
$ 0.014368 20618.82 152
584.26
3626.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SXX
SXX/USDT
$ 0.156220 33.21 138
385.43
400.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SXX
SXX/USDT
$ 0.157406 2.23 150
434.87
612.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
SXX
SXX/UST
$ 0.156923 918.18 140
379.81
655.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
TERRAUST
TERRAUST/USDT
$ 0.022400 17.19 0
2.35
2.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TERRAUST
TERRAUST/USDT
$ 0.022056 129.15 0
770.89
1.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TERRAUST
TERRAUST/UST
$ 0.031440 1032.62 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
THETA/USDT
$ 0.881430 5953.16 449
25997.00
54177.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
THETA/UST
$ 0.059122 661.68 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
THETA/USDT
$ 0.894536 5262.86 446
25236.67
33386.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TLOS/USDT
$ 0.171523 3298.51 193
1071.84
1325.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TLOS/UST
$ 0.009793 250.40 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
TLOS/USDT
$ 0.171580 813.56 62
237.00
260.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRADE/UST
$ 0.075124 106.48 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۲:۱۱
TRADE/USDT
$ 0.088865 1987.77 109
2544.74
1415.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRADE/USDT
$ 0.089400 4184.95 149
1761.67
1454.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TREEB/USDT
$ 0.012782 9164.38 9
57.51
5.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TREEB/USDT
$ 0.012791 5324.73 7
164.20
24.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/BTC
$ 0.053200 37514.64 341
22415.91
43936.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/ETH
$ 0.053099 1516.00 335
4268.17
20469.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/USDT
$ 0.053169 81925.01 534
231422.63
294104.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/EUR
$ 0.053270 2811.11 354
5159.26
5423.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/USDT
$ 0.053124 31540.23 492
20304.56
48104.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
TRX/USTC
$ 0.081942 6098.23 384
106057.14
147426.74
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
TRX/UST
$ 0.081942 6098.23 481
32634.27
83202.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
ترو سیگنوریج دلار
ترو سیگنوریج دلار
True Seigniorage Dollar
TSD/USDT
$ 1.00 19187.52 446
21118.35
18581.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ترو سیگنوریج دلار
ترو سیگنوریج دلار
True Seigniorage Dollar
TSD/USDT
$ 1.00 1928.90 455
19901.40
19781.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ترو سیگنوریج دلار
ترو سیگنوریج دلار
True Seigniorage Dollar
TSD/UST
$ 1.00 1910.81 471
22371.96
21754.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
TXCN
TXCN/UST
$ 0.075171 31462.11 322
11107.42
10082.33
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۱۶:۵۶
UDC
UDC/UST
$ 0.999563 111374.26 499
604603.48
173258.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
UDC
UDC/USDT
$ 1.00 686090.41 541
165222.93
179558.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UDC
UDC/USDT
$ 1.00 432737.90 367
1549168.91
7970420.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UNI/UST
$ 5.72 238131.33 484
143392.21
245296.95
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
UNI/USDT
$ 6.18 157465.94 487
280410.90
345717.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UNI/USDT
$ 6.19 101683.47 481
289446.17
309651.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UOP/USDT
$ 0.012029 796.81 1
10.22
20.10
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۲۲:۵۱
UOS/BTC
$ 0.212612 5677.60 156
1002.28
212.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UOS/USDT
$ 0.212770 3214.36 234
437.75
2758.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
USDP/UST
$ 1.00 462.22 0
161695.47
161669.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
USDP/USDT
$ 1.00 462.22 0
162592.08
162566.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۲۱:۵۷
USDP/USDT
$ 1.00 59988.34 0
3224137.36
9373563.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۲۱:۵۷
تتر
تتر
Tether
USDT/MXNT
$ 1.01 12.02 269
17555.43
18114.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 11094471.68 584
341773008.64
126076092.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
UST/USDT
$ 1 32218249.16 670
506167145.19
505055579.06
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
UTK/USDT
$ 0.103780 1748.80 261
2487.92
2743.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VEE/USDT
$ 0.002110 17.53 2
418.83
212.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VELO/USDT
$ 0.001230 47.82 11
14.10
14.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VELO/UST
$ 0.028184 2.46 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
VELO/USDT
$ 0.001213 0.964722 13
14.19
14.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VET/USDT
$ 0.019142 79349.35 461
37948.46
66906.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VET/USTC
$ 0.029804 9.52 205
4556.01
23463.10
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
VET/BTC
$ 0.019220 5189.62 260
24476.09
24304.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VET/UST
$ 0.029804 9.52 285
4130.15
2261.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
VET/USDT
$ 0.019127 1015.45 319
4380.55
3881.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VRA/USDT
$ 0.002910 374.74 111
75.15
425.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VRA/USDT
$ 0.002948 262.43 67
467.59
602.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
VRA/UST
$ 0.002877 711.55 80
441.68
373.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
VSY
VSY/BTC
$ 0.001712 705.18 47.18
299.30
1516.91
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۲۲:۵۲
VSY
VSY/USDT
$ 0.001077 421.94 73
566.04
1326.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WAVES/USTC
$ 4.56 981.62 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۶:۴۵
WAVES/USDT
$ 2.47 24657.10 377
11374.33
12713.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WAVES/USDT
$ 2.47 26839.24 387
9824.32
13730.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WAVES/UST
$ 4.53 984.58 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
WAX
WAX/USDT
$ 0.058824 1899.26 251
6609.03
6784.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WBT/USDT
$ 16940 2617.98 226
49595.69
31908.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WILD/USDT
$ 0.224033 1809.73 206
1346.87
1339.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WILD/USDT
$ 0.224220 1196.01 184
1178.94
1366.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WILD/UST
$ 0.009665 55.22 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
WNCG/UST
$ 0.005895 45.42 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۶:۲۷
WNCG/USDT
$ 0.065984 12.19 58
302.75
1.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
WNCG/USDT
$ 0.068275 21.40 23
209.45
3385.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.123968 21.08 191
9951.46
5012.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.121960 434.96 182
2442.70
1126.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/UST
$ 0.117933 10.61 198
15463.04
5851.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
XAUT/BTC
$ 1767.23 13301.09 326
33013.99
6611.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XAUT/USDT
$ 1761 31127.37 376
936270.10
169631.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XAUT/UST
$ 1832.69 11274.44 0 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۲۷
XAUT/USDT
$ 1760.82 613.08 396
1031636.89
93536.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XCAD/USDT
$ 1.14 586.27 236
3548.85
5051.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XCH/USDT
$ 1.01 13969.29 231
14803.22
145.58
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۲۲:۵۶
XCN/USDT
$ 0.038553 16191.00 408
9726.24
4926.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XCN/USDT
$ 0.038717 6688.28 308
9978.37
7510.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XDC/UST
$ 0.027510 49412.46 393
30357.99
55950.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۰:۲۰
XDC/USDT
$ 0.020987 144878.94 260
35377.52
29838.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XDC/USDT
$ 0.021000 56508.32 336
33651.43
6903.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XLM/UST
$ 0.122092 168530.93 514
178263.63
234144.88
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۱
XLM/USDT
$ 0.085616 82834.79 498
113015.26
169219.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XLM/USDT
$ 0.085702 20904.88 503
85984.67
82790.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XLM/BTC
$ 0.085664 12489.84 346
10860.90
13814.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XLM/ETH
$ 0.108799 2067.47 34
113.51
2.27
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۹
XMR/UST
$ 134.98 295477.25 422
129544.89
181933.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
XMR/BTC
$ 142.90 736237.25 495
505509.85
575763.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XMR/USDT
$ 142.91 551230.03 501
474224.07
472168.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XMR/USDT
$ 142.84 152343.85 470
282076.46
175093.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XRA/USDT
$ 0.006535 13.22 39
22.02
657.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XRD/USDT
$ 0.037587 57769.43 322
51565.04
36962.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XRD/BTC
$ 0.037415 13174.49 253
46879.80
40033.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/UST
$ 0.414416 2490957.62 458
842816.73
836518.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.386783 1519312.25 476
558553.57
465812.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.386569 885939.86 528
1102587.63
836568.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.386800 5278700.67 557
1135823.76
1385082.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
XSN/USDT
$ 0.010500 927.60 2
75.17
111.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۲۲:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.01 79814.82 492
102865.38
139472.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/UST
$ 0.979181 5905.54 332
2810.64
20087.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.01 1695.57 323
3386.20
20129.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.01 7676.53 486
70221.12
84702.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USTC
$ 1.84 4827.96 353
109235.77
90902.55
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۰۹
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.002530 5350.18 192
2596.46
4882.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
YFI/USDT
$ 7299.54 23411.53 363
5479.32
7342.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
YFI/USDT
$ 7312.70 59778.73 482
101480.96
111459.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
YFI/UST
$ 6059.02 1026.89 343
5839.74
9495.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۰۵
ZCN/USDT
$ 0.270090 5363.65 117
1177.02
5.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZEC/BTC
$ 45.49 23263.31 424
14464.75
19947.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZEC/USDT
$ 45.48 33803.99 470
88736.33
159236.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZIL/BTC
$ 0.022622 403.76 236
22282.26
23238.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZIL/USDT
$ 0.022576 853.15 417
24117.69
25982.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZMT/USDT
$ 0.202779 2749.95 135
1997.53
1088.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZMT/USDT
$ 0.202310 956.70 215
2938.61
1520.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZMT/USTC
$ 1.58 180.10 61
474.03
3500.67
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۲۱:۱۴
ZMT/UST
$ 1.58 180.10 26
2144.82
739.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۷:۱۱
ZMT/SUT
$ 1.58 180.10 26
2186.00
754.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۱:۰۲
ZRX/BTC
$ 0.191895 1953.52 301
1797.77
22153.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZRX/ETH
$ 0.191995 423.78 222
1536.14
1501.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷
ZRX/USDT
$ 0.191740 7996.78 429
70734.53
113957.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۷

مشخصات Bitfinex

توضیحات

نظرات Bitfinex

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین