بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 635 (0%) 0 633.12 658.75 ۳ بهمن
پنبه 81.58 (0%) 0 81.5 82.54 ۳ بهمن
جو 343.5 (0%) 0 339.3 358.5 ۳ بهمن
برنج 13.265 (0%) 0 13.198 13.27 ۳ بهمن
ذرت 500.12 (0%) 0 499.62 523.25 ۳ بهمن
شکر 15.82 (0%) 0 15.75 16 ۳ بهمن
سویا 1309.88 (0%) 0 1306.25 1360.5 ۳ بهمن
روغن سویا 42.15 (0%) 0 42.12 43.35 ۳ بهمن
کنجاله سویا 421.6 (0%) 0 420.25 437.4 ۳ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 209.3 (0%) 0 209.3 209.3 ۳ بهمن
کاکائو 1733 (0%) 0 1733 1733 ۴ بهمن
قهوه 1308 (0%) 0 1308 1328 ۳ بهمن
شکر 444.8 (0%) 0 444.8 444.8 ۴ بهمن
الوار 796 (0%) 0 796 796 ۴ بهمن
کاکائو 2523 (0%) 0 2483.5 2534.5 ۳ بهمن
آب پرتقال 116.73 (0%) 0 116.1 117.68 ۳ بهمن
فیدر گاو 143.9 (0%) 0 138.96 144.31 ۳ بهمن
گاو زنده 116.64 (0%) 0 113.95 116.66 ۳ بهمن

گندم

 • نرخ فعلی : 635
 • بالاترین قیمت روز : 658.75
 • پایین ترین قیمت روز : 633.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 635
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 81.58
 • بالاترین قیمت روز : 82.54
 • پایین ترین قیمت روز : 81.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 81.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 15.82
 • بالاترین قیمت روز : 16
 • پایین ترین قیمت روز : 15.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 15.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,309.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,360.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,306.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,309.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 660
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 649
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 614
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 583
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 52 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 8.92%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 27.95 (0%) 0 27.95 27.95 ۲ بهمن
بازار آمریکا / شکر 15.87 (0%) 0 15.77 16.05 ۳ بهمن
بازار آمریکا / گندم 634 (0%) 0 634 655 ۳ بهمن
بازار آمریکا / گندم بهاره 612 (0%) 0 611 635 ۳ بهمن
بازار آمریکا / جو 345 (0%) 0 344 361 ۳ بهمن
بازار آمریکا / ذرت 500 (0%) 0 500 524 ۳ بهمن
بازار آمریکا / برنج 13.275 (0%) 0 12.895 13.275 ۳ بهمن
بازار آمریکا / برنج (p) 13.275 (0%) 0 13.275 13.275 ۴ بهمن
بازار آمریکا / پنبه 81.56 (0%) 0 81.5 82.57 ۳ بهمن
بازار آمریکا / قهوه 124.05 (0%) 0 123.6 126.45 ۳ بهمن
بازار آمریکا / کاکائو 2529 (0%) 0 2484 2550 ۳ بهمن
بازار آمریکا / الوار 796 (0%) 0 796 796 ۳ بهمن
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.46 (0%) 0 16.45 16.46 ۴ بهمن
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.46 (0%) 0 16.46 16.46 ۴ بهمن
بازار آمریکا / سویا 1311 (0%) 0 1311 1359 ۳ بهمن
بازار آمریکا / کنجاله سویا 421.6 (0%) 0 421.6 438.2 ۳ بهمن
بازار آمریکا / روغن سویا 42.27 (0%) 0 42.27 43.43 ۳ بهمن
بازار آمریکا / سویا (p) 1311 (0%) 0 1311 1311 ۴ بهمن
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 421.6 (0%) 0 421.6 421.6 ۴ بهمن
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 42.27 (0%) 0 42.27 42.27 ۴ بهمن
بازار آمریکا / گاو زنده 122.525 (0%) 0 119.95 122.55 ۳ بهمن
بازار آمریکا / فیدر گاو 144.15 (0%) 0 139.75 144.15 ۳ بهمن
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 122.525 (0%) 0 122.525 122.525 ۴ بهمن
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 144.15 (0%) 0 144.15 144.15 ۴ بهمن
بازار آمریکا / آب پرتقال 116.9 (0%) 0 116.2 117.9 ۳ بهمن