شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 534.88 (0%) 0 520.62 538.38 ۲۰ تیر
پنبه 64.35 (0%) 0 63.18 64.6 ۲۰ تیر
جو 284.7 (0%) 0 283.9 287.7 ۲۰ تیر
برنج 11.945 (0%) 0 11.833 12.003 ۲۰ تیر
ذرت 341.5 (0%) 0 339.75 354.12 ۲۰ تیر
شکر 11.76 (0%) 0 11.68 11.91 ۲۰ تیر
سویا 886.75 (0%) 0 884.38 900.5 ۲۰ تیر
روغن سویا 28.19 (0%) 0 28.04 28.5 ۲۰ تیر
کنجاله سویا 292.4 (0%) 0 292.15 298.25 ۲۰ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 168.5 (0%) 0 168.5 168.5 ۲۱ تیر
کاکائو 1510 (0%) 0 1510 1510 ۲۱ تیر
قهوه 1195 (0%) 0 1189 1205 ۲۰ تیر
شکر 335.4 (0%) 0 335.4 335.4 ۲۱ تیر
الوار 538.7 (0%) 0 538.7 556.4 ۲۱ تیر
کاکائو 2167.5 (0%) 0 2144 2172.5 ۲۰ تیر
آب پرتقال 129.08 (0%) 0 128.53 129.33 ۲۰ تیر
فیدر گاو 135.7 (0%) 0 134.43 136.03 ۲۰ تیر
گاو زنده 100.138 (0%) 0 100 99.987 ۲۰ تیر

گندم

 • نرخ فعلی : 534.88
 • بالاترین قیمت روز : 538.38
 • پایین ترین قیمت روز : 520.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 534.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 64.35
 • بالاترین قیمت روز : 64.6
 • پایین ترین قیمت روز : 63.18
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 64.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 11.76
 • بالاترین قیمت روز : 11.91
 • پایین ترین قیمت روز : 11.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 11.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 886.75
 • بالاترین قیمت روز : 900.5
 • پایین ترین قیمت روز : 884.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ تیر
 • نرخ روز گذشته : 886.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 502 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 40.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 8.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 512 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 22.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 531 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.73%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 26.95 (0%) 0 26.35 26.95 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / شکر 11.76 (0%) 0 11.69 11.9 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / گندم 534 (0%) 0 520 538 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / گندم بهاره 526 (0%) 0 520 560 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / جو 277 (0%) 0 277 288 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / ذرت 344 (0%) 0 344 359 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / برنج 11.94 (0%) 0 11.84 12.225 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / برنج (p) 16.155 (0%) 0 12.1 16.315 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / پنبه 64.31 (0%) 0 63.25 64.53 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / قهوه 97.4 (0%) 0 104.45 98.9 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / کاکائو 2160 (0%) 0 2143 2172 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / الوار 498.4 (0%) 0 495.9 499.9 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 23.04 (0%) 0 22.81 23.04 ۲۱ تیر
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 24.2 (0%) 0 22.28 24.2 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / سویا 890 (0%) 0 889 904 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / کنجاله سویا 300.1 (0%) 0 299.6 306.6 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / روغن سویا 28.84 (0%) 0 28.66 29.15 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / سویا (p) 887 (0.34%) 3 887 890 ۰۰:۱۲:۰۶
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 292.5 (0%) 0 292.5 300.1 ۲۱ تیر
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.22 (0%) 0 28.19 28.92 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / گاو زنده 100 (0%) 0 100 99.975 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / فیدر گاو 135.75 (0%) 0 134.525 135.9 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 100 (0%) 0 100 99.25 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 135.75 (0%) 0 134.525 135.75 ۲۰ تیر
بازار آمریکا / آب پرتقال 129.2 (0%) 0 128.65 129.4 ۲۰ تیر