بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 652.8 (0%) 0 648.5 659.5 ۲۷ فروردین
پنبه 83.6 (0%) 0 83.6 85.07 ۲۷ فروردین
جو 380.9 (0%) 0 380.9 383.3 ۲۷ فروردین
برنج 12.89 (0%) 0 12.878 13.045 ۲۷ فروردین
ذرت 586.62 (0%) 0 583.4 594.6 ۲۷ فروردین
شکر 16.63 (0%) 0 16.23 16.79 ۲۷ فروردین
سویا 1433.25 (0%) 0 1417.25 1437.12 ۲۷ فروردین
روغن سویا 56.31 (0%) 0 54.88 56.45 ۲۷ فروردین
کنجاله سویا 401.7 (0%) 0 400.1 408.25 ۲۷ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 199 (0%) 0 199 199 ۲۸ فروردین
کاکائو 1602 (0%) 0 1602 1602 ۲۸ فروردین
قهوه 1355 (0%) 0 1347 1369 ۲۷ فروردین
شکر 463.3 (0%) 0 463.3 463.3 ۲۸ فروردین
الوار 1295 (0%) 0 1291 1295 ۲۸ فروردین
کاکائو 2456.5 (0%) 0 2446.5 2486 ۲۷ فروردین
آب پرتقال 113.68 (0%) 0 113.55 114.75 ۲۷ فروردین
فیدر گاو 139.68 (0%) 0 139.38 141.53 ۲۷ فروردین
گاو زنده 119.29 (0%) 0 119.04 120.11 ۲۷ فروردین

گندم

 • نرخ فعلی : 652.8
 • بالاترین قیمت روز : 659.5
 • پایین ترین قیمت روز : 648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 652.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 83.6
 • بالاترین قیمت روز : 85.07
 • پایین ترین قیمت روز : 83.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 83.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 16.63
 • بالاترین قیمت روز : 16.79
 • پایین ترین قیمت روز : 16.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 16.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,433.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,437.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,417.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,433.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 633
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 626
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 26.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 644
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 628
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 24.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.95%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 31.6 (0%) 0 31.4 31.6 ۲۸ فروردین
بازار آمریکا / شکر 16.57 (0%) 0 14.66 16.59 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / گندم 655 (0%) 0 650 659 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / گندم بهاره 671 (0%) 0 667 687 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / جو 381 (0%) 0 380 384 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / ذرت 585 (0%) 0 583 594 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / برنج 12.88 (0%) 0 12.875 13.195 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / برنج (p) 12.88 (0%) 0 12.88 13.05 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / پنبه 85.03 (0%) 0 81.65 86.35 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / قهوه 131.2 (0%) 0 130.9 135.35 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / کاکائو 2464 (0%) 0 2453 2490 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / الوار 1167.9 (0%) 0 1049 1260.7 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 19.04 (0%) 0 18.96 19.04 ۲۸ فروردین
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 19.04 (0%) 0 17.64 19.04 ۲۸ فروردین
بازار آمریکا / سویا 1422 (0%) 0 1411 1429 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / کنجاله سویا 406.4 (0%) 0 397.4 412.3 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا 54.24 (0%) 0 46.11 54.35 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / سویا (p) 1422 (0%) 0 1411 1433 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 406.4 (0%) 0 406.4 406.4 ۲۸ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 54.24 (0%) 0 52.87 56.33 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده 119.175 (0%) 0 119.075 119.975 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو 154.55 (0%) 0 143.625 155.875 ۲۷ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 119.175 (0%) 0 119.175 120.85 ۲۸ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 154.55 (0%) 0 139.625 154.55 ۲۸ فروردین
بازار آمریکا / آب پرتقال 113.95 (0%) 0 113.45 116.35 ۲۷ فروردین