شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.8305
  • بالاترین قیمت روز:2.8338
  • پایین ترین قیمت روز:2.8157
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8157
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۰:۳۶
  • نرخ روز گذشته:2.8305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8305 ریال9:50:36
2.8305 ریال9:50:34
2.8239 ریال9:49:40
2.8305 ریال9:43:26
2.8239 ریال9:42:56
2.8305 ریال9:36:26
2.833 ریال9:35:46
2.833 ریال9:35:44
2.8305 ریال9:29:16
2.833 ریال9:28:33
2.8305 ریال9:22:22
2.833 ریال9:21:42
2.8305 ریال9:15:26
2.8305 ریال9:15:26
2.833 ریال9:14:31
2.8305 ریال9:09:13
2.833 ریال9:07:24
2.8305 ریال9:01:23
2.833 ریال9:00:58
2.833 ریال9:00:56
2.8305 ریال8:57:10
2.833 ریال8:56:25
2.8305 ریال8:50:19
2.8305 ریال8:50:17
2.8244 ریال8:49:23
2.8305 ریال8:43:08
2.8244 ریال8:42:24
2.8305 ریال8:36:10
2.8334 ریال8:35:29
2.8334 ریال8:35:28
2.8305 ریال8:29:08
2.8334 ریال8:28:26
2.8305 ریال8:22:08
2.8334 ریال8:21:27
2.8305 ریال8:15:10
2.8305 ریال8:15:10
2.8174 ریال8:14:24
2.8305 ریال8:08:10
2.8174 ریال8:07:21
2.8305 ریال8:01:17
2.8174 ریال8:00:46
2.8174 ریال8:00:44
2.8305 ریال7:57:06
2.8174 ریال7:56:23
2.8305 ریال7:50:12
2.8305 ریال7:50:12
2.8334 ریال7:49:20
2.8305 ریال7:43:07
2.8334 ریال7:42:22
2.8305 ریال7:36:07
2.8173 ریال7:35:22
2.8173 ریال7:35:22
2.8305 ریال7:29:07
2.8173 ریال7:28:19
2.8305 ریال7:22:07
2.8173 ریال7:21:23
2.8305 ریال7:15:08
2.8305 ریال7:15:08
2.8243 ریال7:14:21
2.8305 ریال7:08:08
2.8243 ریال7:07:21
2.8305 ریال7:01:22
2.8243 ریال7:00:40
2.8243 ریال7:00:40
2.8305 ریال6:57:10
2.8243 ریال6:56:26
2.8305 ریال6:50:04
2.8181 ریال6:49:14
2.8305 ریال6:43:19
2.8181 ریال6:42:40
2.8305 ریال6:36:52
2.8181 ریال6:36:00
2.8305 ریال6:30:09
2.8181 ریال6:29:04
2.8305 ریال6:24:52
2.8181 ریال6:21:24
2.8305 ریال6:15:10
2.8305 ریال6:15:10
2.8338 ریال6:14:22
2.8305 ریال6:08:09
2.8338 ریال6:07:21
2.8305 ریال6:01:24
2.8338 ریال6:00:53
2.8338 ریال6:00:52
2.8305 ریال5:57:08
2.8338 ریال5:56:28
2.8305 ریال5:50:16
2.8305 ریال5:50:16
2.8174 ریال5:49:24
2.8305 ریال5:43:10
2.8174 ریال5:42:25
2.8305 ریال5:36:09
2.8171 ریال5:35:28
2.8171 ریال5:35:28
2.8305 ریال5:29:11
2.8171 ریال5:28:26
2.8305 ریال5:22:09
2.8171 ریال5:21:23
2.8305 ریال5:15:12
2.8305 ریال5:15:12
2.8176 ریال5:14:22
2.8305 ریال5:08:06
2.8176 ریال5:07:18
2.8305 ریال5:01:19
2.8176 ریال5:00:48
2.8176 ریال5:00:44
2.8305 ریال4:57:06
2.8176 ریال4:56:23
2.8305 ریال4:50:13
2.8305 ریال4:50:12
2.8173 ریال4:49:19
2.8305 ریال4:43:07
2.8173 ریال4:42:22
2.8305 ریال4:36:07
2.8234 ریال4:35:21
2.8234 ریال4:35:20
2.8305 ریال4:29:06
2.8234 ریال4:28:17
2.8305 ریال4:22:06
2.8234 ریال4:21:21
2.8305 ریال4:15:08
2.8305 ریال4:15:08
2.8167 ریال4:14:21
2.8305 ریال4:08:07
2.8167 ریال4:07:17
2.8305 ریال4:01:14
2.8167 ریال4:00:41
2.8167 ریال4:00:41
2.8305 ریال3:57:07
2.8167 ریال3:56:20
2.8305 ریال3:50:10
2.8305 ریال3:50:10
2.8166 ریال3:49:18
2.8305 ریال3:43:08
2.8166 ریال3:42:21
2.8305 ریال3:36:07
2.8237 ریال3:35:20
2.8237 ریال3:35:20
2.8305 ریال3:29:08
2.8237 ریال3:28:18
2.8305 ریال3:22:07
2.8237 ریال3:21:22
2.8305 ریال3:15:08
2.8305 ریال3:15:07
2.8243 ریال3:14:18
2.8305 ریال3:08:06
2.8243 ریال3:07:16
2.8305 ریال3:01:12
2.8243 ریال3:00:37
2.8243 ریال3:00:36
2.8305 ریال2:57:07
2.8243 ریال2:56:20
2.8305 ریال2:50:11
2.8305 ریال2:50:09
2.8171 ریال2:49:16
2.8305 ریال2:43:08
2.8171 ریال2:42:19
2.8305 ریال2:36:06
2.8171 ریال2:35:21
2.8171 ریال2:35:21
2.8305 ریال2:29:07
2.8171 ریال2:28:19
2.8305 ریال2:22:07
2.8171 ریال2:21:19
2.8305 ریال2:15:09
2.8305 ریال2:15:08
2.8239 ریال2:14:19
2.8305 ریال2:08:06
2.8239 ریال2:07:17
2.8305 ریال2:01:18
2.8239 ریال2:00:50
2.8239 ریال2:00:49
2.8305 ریال1:57:07
2.8239 ریال1:56:19
2.8305 ریال1:50:11
2.8305 ریال1:50:10
2.8173 ریال1:49:16
2.8305 ریال1:43:06
2.8173 ریال1:42:20
2.8305 ریال1:36:06
2.8173 ریال1:35:22
2.8173 ریال1:35:22
2.8305 ریال1:29:06
2.8173 ریال1:28:19
2.8305 ریال1:22:06
2.8173 ریال1:21:18
2.8305 ریال1:15:09
2.8305 ریال1:15:08
2.8236 ریال1:14:17
2.8305 ریال1:08:07
2.8236 ریال1:07:17
2.8305 ریال1:01:13
2.8236 ریال1:00:38
2.8236 ریال1:00:38
2.8305 ریال0:57:07
2.8236 ریال0:56:21
2.8305 ریال0:50:11
2.8305 ریال0:50:10
2.8334 ریال0:49:18
2.8305 ریال0:43:07
2.8334 ریال0:42:22
2.8305 ریال0:36:08
2.8157 ریال0:35:16
2.8157 ریال0:35:16
2.8305 ریال0:29:08
2.8157 ریال0:28:17
2.8305 ریال0:22:07
2.8157 ریال0:21:22
2.8305 ریال0:15:09
2.8305 ریال0:15:08
2.8157 ریال0:14:19
2.8305 ریال0:08:08
2.8157 ریال0:07:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات