شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.9211
  • بالاترین قیمت روز:2.9338
  • پایین ترین قیمت روز:2.9016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9167
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2.918
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.9211 ریال23:02:15
2.9079 ریال23:01:37
2.9079 ریال23:01:36
2.9211 ریال22:57:37
2.9079 ریال22:46:41
2.921 ریال22:43:36
2.9079 ریال22:42:52
2.921 ریال22:36:41
2.9215 ریال22:31:48
2.9094 ریال22:29:40
2.9215 ریال22:28:48
2.9094 ریال22:22:36
2.9086 ریال22:21:53
2.9094 ریال22:16:40
2.9086 ریال22:06:45
2.9213 ریال22:01:57
2.9208 ریال22:01:37
2.9208 ریال22:01:35
2.9213 ریال21:57:39
2.9208 ریال21:36:46
2.9246 ریال21:26:42
2.9248 ریال21:22:37
2.9017 ریال21:21:55
2.9248 ریال21:16:40
2.9064 ریال21:15:46
2.9064 ریال21:15:44
2.9017 ریال21:14:47
2.9064 ریال21:08:38
2.9017 ریال21:07:46
2.9064 ریال21:06:42
2.9247 ریال21:01:51
2.9242 ریال21:01:27
2.9242 ریال21:01:27
2.9247 ریال20:57:44
2.9242 ریال20:46:46
2.9236 ریال20:43:39
2.9242 ریال20:42:54
2.9236 ریال20:36:43
2.9017 ریال20:36:00
2.9017 ریال20:35:58
2.9191 ریال20:29:39
2.9017 ریال20:28:49
2.9191 ریال20:26:44
2.9051 ریال20:22:39
2.9229 ریال20:21:51
2.9051 ریال20:16:41
2.9229 ریال20:08:48
2.9017 ریال20:07:54
2.9229 ریال20:06:49
2.9195 ریال20:02:19
2.9017 ریال20:01:49
2.9017 ریال20:01:47
2.9195 ریال19:57:38
2.9017 ریال19:56:54
2.9248 ریال19:50:52
2.9248 ریال19:50:51
2.9017 ریال19:49:48
2.9248 ریال19:46:43
2.927 ریال19:43:40
2.9262 ریال19:42:49
2.927 ریال19:36:43
2.9262 ریال19:26:37
2.9256 ریال19:22:38
2.9017 ریال19:21:52
2.9256 ریال19:16:42
2.9077 ریال19:15:41
2.9077 ریال19:15:40
2.9017 ریال19:14:44
2.9077 ریال19:08:39
2.9228 ریال19:07:46
2.9077 ریال19:06:41
2.9239 ریال19:01:57
2.9228 ریال19:01:38
2.9228 ریال19:01:37
2.9239 ریال18:57:38
2.9228 ریال18:46:37
2.9245 ریال18:43:36
2.9081 ریال18:42:46
2.9245 ریال18:36:39
2.9081 ریال18:26:41
2.9338 ریال18:22:35
2.9318 ریال18:21:53
2.9338 ریال18:16:37
2.9278 ریال18:15:38
2.9278 ریال18:15:38
2.9318 ریال18:14:48
2.9278 ریال18:08:39
2.9318 ریال18:07:52
2.9278 ریال18:06:47
2.9318 ریال18:02:15
2.9259 ریال18:01:41
2.9259 ریال18:01:40
2.9318 ریال17:57:33
2.9259 ریال17:56:50
2.9224 ریال17:50:51
2.9224 ریال17:50:49
2.9259 ریال17:49:44
2.9224 ریال17:46:39
2.9259 ریال17:36:38
2.9317 ریال17:26:35
2.9325 ریال17:22:32
2.9263 ریال17:21:50
2.9325 ریال17:16:34
2.9263 ریال17:06:42
2.9228 ریال17:01:54
2.9017 ریال17:01:29
2.9017 ریال17:01:29
2.9228 ریال16:57:32
2.9017 ریال16:56:44
2.9249 ریال16:50:42
2.9249 ریال16:50:41
2.9017 ریال16:49:41
2.9249 ریال16:46:34
2.9246 ریال16:43:30
2.9017 ریال16:42:40
2.9246 ریال16:36:34
2.9017 ریال16:35:45
2.9017 ریال16:35:45
2.9221 ریال16:29:30
2.9017 ریال16:28:41
2.9221 ریال16:26:33
2.9073 ریال16:22:32
2.9206 ریال16:21:47
2.9073 ریال16:16:31
2.9206 ریال16:06:32
2.9195 ریال16:01:52
2.9211 ریال16:01:26
2.9211 ریال16:01:25
2.9195 ریال15:57:31
2.9211 ریال15:56:46
2.9247 ریال15:50:38
2.9247 ریال15:50:37
2.9211 ریال15:49:38
2.9247 ریال15:46:29
2.9211 ریال15:36:33
2.9286 ریال15:35:48
2.9286 ریال15:35:43
2.929 ریال15:29:27
2.9286 ریال15:28:36
2.929 ریال15:26:29
2.9286 ریال15:16:28
2.9204 ریال15:06:27
2.9053 ریال15:02:15
2.9017 ریال15:00:58
2.9017 ریال15:00:56
2.9053 ریال14:57:28
2.9017 ریال14:56:43
2.9184 ریال14:50:31
2.9184 ریال14:50:30
2.9017 ریال14:49:36
2.9184 ریال14:46:28
2.9277 ریال14:43:26
2.9017 ریال14:42:36
2.9277 ریال14:36:30
2.9202 ریال14:26:25
2.9242 ریال14:22:23
2.9071 ریال14:21:36
2.9242 ریال14:16:25
2.9071 ریال14:01:37
2.9258 ریال14:01:01
2.9258 ریال14:01:00
2.9071 ریال13:57:22
2.9258 ریال13:56:31
2.9215 ریال13:50:30
2.9215 ریال13:50:27
2.9258 ریال13:49:30
2.9215 ریال13:46:24
2.9258 ریال13:36:22
2.909 ریال13:35:35
2.909 ریال13:35:34
2.9262 ریال13:29:21
2.909 ریال13:28:30
2.9262 ریال13:26:21
2.909 ریال13:16:23
2.9233 ریال13:15:26
2.9233 ریال13:15:25
2.9051 ریال13:14:33
2.9233 ریال13:08:20
2.9051 ریال13:07:28
2.9233 ریال13:06:22
2.9051 ریال12:57:20
2.9193 ریال12:46:21
2.9177 ریال12:43:18
2.9193 ریال12:42:27
2.9177 ریال12:36:20
2.9017 ریال12:35:32
2.9017 ریال12:35:30
2.921 ریال12:29:19
2.9017 ریال12:28:27
2.921 ریال12:26:21
2.918 ریال12:22:18
2.9017 ریال12:21:32
2.918 ریال12:16:23
2.9177 ریال12:15:27
2.9177 ریال12:15:27
2.9017 ریال12:14:32
2.9177 ریال12:08:21
2.9017 ریال12:07:32
2.9177 ریال12:06:24
2.9215 ریال12:01:34
2.9327 ریال12:01:01
2.9327 ریال12:01:00
2.9215 ریال11:57:19
2.9327 ریال11:46:22
2.9191 ریال11:43:20
2.9184 ریال11:42:28
2.9191 ریال11:36:21
2.9184 ریال11:26:19
2.9167 ریال11:22:18
2.918 ریال11:21:33
2.9167 ریال11:16:17
2.9177 ریال11:15:23
2.9177 ریال11:15:23
2.918 ریال11:14:24
2.9177 ریال11:08:08
2.918 ریال11:07:17
2.9177 ریال11:06:09
2.918 ریال11:01:12
2.9167 ریال11:00:33
2.9167 ریال11:00:33
2.918 ریال10:57:08
2.9167 ریال10:46:09
2.9024 ریال10:43:08
2.9017 ریال10:42:17
2.9024 ریال10:36:09
2.9017 ریال10:35:17
2.9017 ریال10:35:17
2.9016 ریال10:29:08
2.9017 ریال10:28:17
2.9016 ریال10:26:09
2.9024 ریال10:22:07
2.9164 ریال10:21:19
2.9024 ریال10:16:09
2.9164 ریال10:01:13
2.9178 ریال10:00:34
2.9178 ریال10:00:34
2.9164 ریال9:57:08
2.9178 ریال9:46:09
2.9184 ریال9:43:08
2.9186 ریال9:42:17
2.9184 ریال9:36:09
2.9186 ریال9:26:08
2.9189 ریال9:22:08
2.9175 ریال9:21:17
2.9189 ریال9:16:07
2.9175 ریال9:01:09
2.9177 ریال9:00:23
2.9177 ریال9:00:23
2.9175 ریال8:57:07
2.9177 ریال8:46:07
2.9182 ریال8:43:06
2.9177 ریال8:42:14
2.9182 ریال8:36:08
2.9177 ریال8:26:07
2.9035 ریال8:22:06
2.9182 ریال8:21:15
2.9035 ریال8:16:07
2.9182 ریال8:01:09
2.9046 ریال8:00:25
2.9046 ریال8:00:24
2.9182 ریال7:57:06
2.9046 ریال7:46:06
2.9188 ریال7:43:06
2.9195 ریال7:42:13
2.9188 ریال7:36:07
2.9195 ریال7:29:06
2.9017 ریال7:28:11
2.9195 ریال7:26:07
2.9184 ریال7:22:06
2.9017 ریال7:21:12
2.9184 ریال7:16:06
2.9049 ریال7:15:06
2.9017 ریال7:14:11
2.9049 ریال7:08:06
2.9044 ریال7:07:13
2.9049 ریال7:06:07
2.9046 ریال7:01:09
2.9044 ریال7:00:27
2.9044 ریال7:00:26
2.9046 ریال6:57:05
2.9044 ریال6:46:06
2.918 ریال6:43:06
2.904 ریال6:42:14
2.918 ریال6:36:07
2.904 ریال6:26:06
2.9038 ریال6:22:06
2.904 ریال6:21:20
2.9038 ریال6:16:07
2.904 ریال6:06:07
2.9038 ریال6:01:12
2.9017 ریال6:00:25
2.9017 ریال6:00:23
2.9038 ریال5:57:06
2.9017 ریال5:56:15
2.9184 ریال5:50:07
2.9184 ریال5:50:07
2.9017 ریال5:49:15
2.9184 ریال5:43:05
2.9035 ریال5:42:12
2.9184 ریال5:41:06
2.9044 ریال5:36:07
2.9035 ریال5:26:05
2.9177 ریال5:22:06
2.92 ریال5:21:15
2.9177 ریال5:15:07
2.9177 ریال5:15:06
2.92 ریال5:14:12
2.9177 ریال5:11:05
2.92 ریال5:06:05
2.9202 ریال5:01:07
2.92 ریال5:00:19
2.92 ریال5:00:18
2.9202 ریال4:57:05
2.92 ریال4:56:13
2.9202 ریال4:51:06
2.92 ریال4:46:05
2.906 ریال4:43:05
2.9188 ریال4:42:13
2.906 ریال4:36:05
2.9188 ریال4:22:05
2.9017 ریال4:21:12
2.9188 ریال4:15:06
2.9188 ریال4:15:05
2.9017 ریال4:14:11
2.9188 ریال4:08:05
2.9017 ریال4:07:12
2.9188 ریال4:01:06
2.9037 ریال4:00:19
2.9037 ریال4:00:19
2.9048 ریال3:57:05
2.9037 ریال3:56:12
2.9182 ریال3:50:06
2.9182 ریال3:50:05
2.9037 ریال3:49:12
2.9182 ریال3:46:05
2.9037 ریال3:22:05
2.9017 ریال3:21:12
2.9044 ریال3:16:05
2.918 ریال3:15:05
2.918 ریال3:15:04
2.9017 ریال3:14:11
2.918 ریال3:08:05
2.9188 ریال3:07:12
2.918 ریال3:06:05
2.9175 ریال3:01:06
2.9188 ریال3:00:19
2.9188 ریال3:00:18
2.9175 ریال2:57:05
2.9188 ریال2:56:12
2.9175 ریال2:51:05
2.9188 ریال2:36:05
2.9175 ریال2:35:14
2.9175 ریال2:35:13
2.9186 ریال2:29:04
2.9175 ریال2:28:12
2.9186 ریال2:26:05
2.9175 ریال2:16:04
2.9177 ریال2:15:05
2.9048 ریال2:14:12
2.9177 ریال2:08:05
2.9048 ریال2:07:13
2.9177 ریال2:01:07
2.9048 ریال1:57:04
2.9184 ریال1:56:13
2.9178 ریال1:50:05
2.9184 ریال1:49:12
2.9178 ریال1:46:05
2.9184 ریال1:35:13
2.9184 ریال1:35:12
2.9177 ریال1:29:04
2.9184 ریال1:28:12
2.9177 ریال1:22:04
2.9184 ریال1:16:04
2.9177 ریال1:06:04
2.9171 ریال0:56:12
2.9169 ریال0:50:03
2.9171 ریال0:49:11
2.9169 ریال0:43:04
2.9171 ریال0:42:11
2.9169 ریال0:41:04
2.9171 ریال0:36:04
2.9166 ریال0:35:12
2.9166 ریال0:35:12
2.9027 ریال0:29:04
2.9166 ریال0:28:11
2.9027 ریال0:26:04
2.9166 ریال0:16:04
2.9167 ریال0:15:04
2.9167 ریال0:15:03
2.918 ریال0:14:11
2.9167 ریال0:08:04
2.918 ریال0:07:13
2.9167 ریال0:06:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی