شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.35
  • بالاترین قیمت روز:1.352
  • پایین ترین قیمت روز:1.3498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.3517
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.35 ریال10:36:16
1.3498 ریال10:31:18
1.3501 ریال10:29:11
1.3498 ریال10:28:22
1.3501 ریال10:27:10
1.35 ریال10:22:08
1.3498 ریال10:19:08
1.35 ریال10:17:07
1.3498 ریال10:15:10
1.3498 ریال10:15:09
1.35 ریال10:13:08
1.3501 ریال10:08:07
1.35 ریال10:07:20
1.3499 ریال10:03:08
1.3498 ریال10:01:14
1.35 ریال9:59:07
1.3501 ریال9:57:07
1.35 ریال9:56:22
1.3501 ریال9:50:11
1.3501 ریال9:50:11
1.35 ریال9:41:07
1.3501 ریال9:31:09
1.3505 ریال9:29:07
1.3501 ریال9:28:19
1.3505 ریال9:23:07
1.3502 ریال9:22:06
1.3501 ریال9:21:22
1.3502 ریال9:14:22
1.3501 ریال9:11:08
1.3502 ریال9:09:12
1.3503 ریال9:08:07
1.3502 ریال9:07:17
1.3503 ریال9:05:08
1.3503 ریال9:05:07
1.35 ریال9:03:07
1.3503 ریال9:01:10
1.3502 ریال9:00:33
1.3502 ریال9:00:33
1.3503 ریال8:59:06
1.3502 ریال8:56:19
1.3503 ریال8:51:07
1.3502 ریال8:47:07
1.3501 ریال8:45:08
1.3501 ریال8:45:07
1.3502 ریال8:42:18
1.35 ریال8:41:08
1.3502 ریال8:39:07
1.3501 ریال8:37:07
1.3503 ریال8:33:06
1.3504 ریال8:29:07
1.3503 ریال8:27:07
1.3505 ریال8:23:08
1.3504 ریال8:22:08
1.3503 ریال8:21:22
1.3502 ریال8:19:08
1.3501 ریال8:15:04
1.3504 ریال8:14:20
1.3503 ریال8:13:07
1.3501 ریال8:08:08
1.3504 ریال8:07:18
1.3502 ریال8:05:08
1.3502 ریال8:05:07
1.3505 ریال8:03:07
1.3506 ریال8:01:11
1.3504 ریال8:00:33
1.3504 ریال8:00:32
1.3503 ریال7:57:08
1.3504 ریال7:56:21
1.3503 ریال7:55:09
1.3503 ریال7:55:08
1.3505 ریال7:53:08
1.3503 ریال7:51:10
1.3505 ریال7:50:11
1.3505 ریال7:50:10
1.3502 ریال7:49:19
1.3504 ریال7:47:09
1.3503 ریال7:45:09
1.3503 ریال7:45:08
1.3504 ریال7:43:08
1.3502 ریال7:42:19
1.3503 ریال7:41:08
1.3502 ریال7:39:05
1.3504 ریال7:36:07
1.3503 ریال7:31:08
1.3502 ریال7:29:06
1.3503 ریال7:28:17
1.3505 ریال7:27:07
1.3503 ریال7:23:05
1.3504 ریال7:22:06
1.3503 ریال7:21:20
1.3504 ریال7:17:06
1.3503 ریال7:15:08
1.3503 ریال7:15:06
1.3506 ریال7:14:17
1.3504 ریال7:13:06
1.3505 ریال7:09:06
1.3503 ریال7:08:08
1.3506 ریال7:07:39
1.3504 ریال7:05:21
1.3504 ریال7:05:21
1.3506 ریال7:03:07
1.3505 ریال7:01:10
1.3506 ریال7:00:36
1.3506 ریال7:00:35
1.3504 ریال6:59:07
1.3506 ریال6:55:08
1.3506 ریال6:55:07
1.3504 ریال6:53:07
1.3505 ریال6:51:08
1.3503 ریال6:50:10
1.3503 ریال6:50:08
1.3505 ریال6:47:07
1.3503 ریال6:45:06
1.3503 ریال6:45:05
1.3508 ریال6:43:06
1.3505 ریال6:42:20
1.3507 ریال6:39:07
1.3505 ریال6:36:07
1.3506 ریال6:35:25
1.3506 ریال6:35:21
1.3508 ریال6:33:06
1.3507 ریال6:31:08
1.3504 ریال6:29:07
1.3506 ریال6:25:08
1.3506 ریال6:25:07
1.3505 ریال6:23:06
1.3507 ریال6:22:07
1.3506 ریال6:21:26
1.3507 ریال6:19:07
1.3506 ریال6:15:09
1.3506 ریال6:15:08
1.3508 ریال6:14:21
1.3506 ریال6:13:07
1.3503 ریال6:11:08
1.3504 ریال6:08:08
1.3508 ریال6:07:19
1.3504 ریال6:05:09
1.3504 ریال6:05:07
1.3506 ریال6:03:07
1.3507 ریال6:01:12
1.3508 ریال6:00:38
1.3508 ریال6:00:36
1.3507 ریال5:57:08
1.3508 ریال5:56:20
1.3506 ریال5:51:08
1.3507 ریال5:50:11
1.3507 ریال5:50:09
1.351 ریال5:49:18
1.3507 ریال5:47:06
1.3508 ریال5:43:07
1.351 ریال5:42:23
1.3509 ریال5:41:08
1.351 ریال5:39:08
1.3511 ریال5:37:06
1.3512 ریال5:36:07
1.3507 ریال5:35:24
1.3507 ریال5:35:23
1.3509 ریال5:31:08
1.351 ریال5:29:07
1.3507 ریال5:28:20
1.3511 ریال5:27:07
1.3508 ریال5:25:07
1.3508 ریال5:25:07
1.351 ریال5:23:06
1.3507 ریال5:15:09
1.3507 ریال5:15:08
1.3508 ریال5:14:17
1.3505 ریال5:13:07
1.3503 ریال5:11:07
1.3506 ریال5:08:06
1.3508 ریال5:07:16
1.3506 ریال5:05:07
1.3506 ریال5:05:06
1.3503 ریال5:01:07
1.3508 ریال5:00:31
1.3508 ریال5:00:30
1.3507 ریال4:59:05
1.3506 ریال4:57:06
1.3508 ریال4:55:07
1.3508 ریال4:55:06
1.3506 ریال4:51:06
1.351 ریال4:49:17
1.3508 ریال4:45:07
1.3508 ریال4:45:06
1.351 ریال4:42:17
1.3507 ریال4:39:06
1.351 ریال4:36:07
1.3512 ریال4:35:19
1.3512 ریال4:35:18
1.3509 ریال4:31:08
1.3508 ریال4:29:06
1.3512 ریال4:28:16
1.3508 ریال4:27:06
1.3509 ریال4:25:07
1.3509 ریال4:25:06
1.3514 ریال4:23:05
1.3509 ریال4:22:06
1.3512 ریال4:21:19
1.3513 ریال4:19:05
1.351 ریال4:17:06
1.3509 ریال4:15:07
1.3509 ریال4:15:07
1.3515 ریال4:14:20
1.3513 ریال4:13:05
1.3511 ریال4:08:06
1.3515 ریال4:07:16
1.3511 ریال4:05:06
1.3511 ریال4:05:06
1.3515 ریال4:00:29
1.3515 ریال4:00:28
1.3516 ریال3:59:06
1.3514 ریال3:57:07
1.3515 ریال3:56:17
1.3513 ریال3:51:07
1.351 ریال3:50:08
1.351 ریال3:50:07
1.3512 ریال3:49:16
1.351 ریال3:47:05
1.3514 ریال3:45:06
1.3514 ریال3:45:06
1.3512 ریال3:41:06
1.351 ریال3:37:06
1.3511 ریال3:36:06
1.3514 ریال3:35:20
1.3514 ریال3:35:20
1.3512 ریال3:33:06
1.3513 ریال3:29:06
1.3514 ریال3:28:17
1.3513 ریال3:27:06
1.3516 ریال3:25:06
1.3516 ریال3:25:05
1.3513 ریال3:22:06
1.3514 ریال3:17:06
1.3513 ریال3:15:07
1.3513 ریال3:15:06
1.3518 ریال3:14:18
1.3513 ریال3:13:05
1.3516 ریال3:11:06
1.3514 ریال3:09:06
1.3517 ریال3:08:11
1.3518 ریال3:07:17
1.3515 ریال3:05:06
1.3515 ریال3:05:06
1.3517 ریال3:03:06
1.3519 ریال3:01:09
1.3518 ریال2:55:06
1.3518 ریال2:55:05
1.3517 ریال2:53:05
1.3519 ریال2:51:06
1.3517 ریال2:50:08
1.3517 ریال2:50:08
1.3516 ریال2:49:16
1.3518 ریال2:47:06
1.3514 ریال2:43:06
1.3516 ریال2:39:05
1.3515 ریال2:37:06
1.3516 ریال2:15:07
1.3516 ریال2:15:06
1.3519 ریال2:14:16
1.3516 ریال2:08:05
1.3519 ریال2:07:16
1.3516 ریال2:03:08
1.3514 ریال2:01:11
1.3519 ریال2:00:39
1.3519 ریال2:00:38
1.3515 ریال1:57:06
1.3519 ریال1:56:17
1.3514 ریال1:53:05
1.3515 ریال1:51:06
1.3514 ریال1:50:08
1.3514 ریال1:50:07
1.3517 ریال1:49:15
1.3514 ریال1:43:05
1.3517 ریال1:42:17
1.3516 ریال1:41:06
1.3513 ریال1:37:06
1.3517 ریال1:36:06
1.3518 ریال1:35:26
1.3518 ریال1:35:25
1.3515 ریال1:33:07
1.3517 ریال1:29:06
1.3518 ریال1:28:16
1.3517 ریال1:25:05
1.3517 ریال1:25:04
1.3516 ریال1:23:06
1.352 ریال1:22:06
1.3518 ریال1:21:19
1.3517 ریال1:17:06
1.3518 ریال1:14:20
1.3517 ریال1:11:07
1.3518 ریال0:55:07
1.3518 ریال0:55:07
1.3516 ریال0:50:09
1.3516 ریال0:50:07
1.3519 ریال0:49:15
1.3516 ریال0:45:05
1.3516 ریال0:45:04
1.3517 ریال0:43:06
1.3519 ریال0:42:18
1.3516 ریال0:41:06
1.3518 ریال0:36:06
1.3517 ریال0:35:20
1.3517 ریال0:35:19
1.3518 ریال0:33:05
1.352 ریال0:29:06
1.3517 ریال0:28:14
1.352 ریال0:27:05
1.3517 ریال0:25:06
1.3517 ریال0:25:05
1.3518 ریال0:23:06
1.3517 ریال0:15:07
1.3517 ریال0:15:06
1.3516 ریال0:14:17
1.3517 ریال0:11:07
1.3515 ریال0:09:05
1.3518 ریال0:08:05
1.3516 ریال0:06:08
1.3498 ریال17:03:18
1.35 ریال17:01:13
1.35 ریال17:01:06
1.3498 ریال16:59:15
1.3499 ریال16:57:13
1.35 ریال16:50:25
1.35 ریال16:50:22
1.3493 ریال16:49:28
1.3501 ریال16:45:09
1.3497 ریال16:43:13
1.3493 ریال16:42:30
1.3499 ریال16:41:15
1.3494 ریال16:37:14
1.3493 ریال16:35:38
1.3493 ریال16:35:38
1.3495 ریال16:33:19
1.3497 ریال16:29:15
1.3493 ریال16:28:29
1.3497 ریال16:27:14
1.3494 ریال16:25:20
1.3496 ریال16:23:18
1.3495 ریال16:22:17
1.3493 ریال16:21:37
1.3494 ریال16:19:16
1.3498 ریال16:17:45
1.3493 ریال16:15:22
1.3496 ریال16:11:57
1.3495 ریال16:09:00
1.3493 ریال16:06:33
1.3493 ریال16:06:28
1.3494 ریال16:03:00
1.3493 ریال16:02:58
1.3493 ریال16:02:53
1.3492 ریال15:59:57
1.3493 ریال15:57:27
1.3494 ریال15:56:18
1.3494 ریال15:56:13
1.3493 ریال15:53:51
1.3492 ریال15:52:12
1.3495 ریال15:51:37
1.3495 ریال15:51:36
1.3492 ریال15:50:27
1.3494 ریال15:47:49
1.3493 ریال15:43:48
1.3492 ریال15:43:23
1.3494 ریال15:39:53
1.3493 ریال15:37:48
1.3494 ریال15:36:47
1.3494 ریال15:36:44
1.3493 ریال15:33:55
1.3492 ریال15:32:31
1.3495 ریال15:29:50
1.3494 ریال15:29:07
1.3496 ریال15:27:52
1.3493 ریال15:23:49
1.3495 ریال15:22:59
1.3494 ریال15:22:45
1.3495 ریال15:19:51
1.3493 ریال15:17:52
1.3495 ریال15:15:00
1.3493 ریال15:13:49
1.3495 ریال15:11:55
1.3494 ریال15:08:30
1.3495 ریال15:00:59
1.3495 ریال15:00:58
1.3496 ریال14:59:14
1.3494 ریال14:57:15
1.3495 ریال14:56:26
1.3496 ریال14:55:17
1.3496 ریال14:55:16
1.3494 ریال14:53:17
1.3496 ریال14:51:19
1.3495 ریال14:50:25
1.3495 ریال14:50:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات