شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:4.1599
  • بالاترین قیمت روز:4.1964
  • پایین ترین قیمت روز:4.1513
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1732
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۱:۳۳
  • نرخ روز گذشته:4.171
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0111

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.1599 ریال22:01:33
4.1608 ریال22:00:57
4.1608 ریال22:00:57
4.1625 ریال21:57:23
4.1608 ریال21:51:29
4.1621 ریال21:50:31
4.1621 ریال21:50:31
4.1633 ریال21:49:30
4.1621 ریال21:46:24
4.1644 ریال21:43:24
4.1643 ریال21:42:29
4.1644 ریال21:41:26
4.1634 ریال21:36:30
4.1624 ریال21:35:31
4.1624 ریال21:35:31
4.1634 ریال21:31:29
4.165 ریال21:29:22
4.1654 ریال21:28:29
4.165 ریال21:26:25
4.1649 ریال21:22:24
4.1658 ریال21:21:32
4.1662 ریال21:15:28
4.1662 ریال21:15:28
4.1667 ریال21:14:30
4.1662 ریال21:11:27
4.1657 ریال21:08:23
4.165 ریال21:07:29
4.1657 ریال21:06:25
4.1646 ریال21:01:29
4.1644 ریال21:00:56
4.1644 ریال21:00:55
4.164 ریال20:57:26
4.1644 ریال20:56:33
4.1635 ریال20:51:27
4.1641 ریال20:50:35
4.1641 ریال20:50:34
4.162 ریال20:49:29
4.1641 ریال20:46:30
4.1624 ریال20:43:24
4.1622 ریال20:42:38
4.1624 ریال20:41:31
4.1613 ریال20:36:29
4.1614 ریال20:35:35
4.1614 ریال20:35:33
4.1625 ریال20:31:29
4.1604 ریال20:29:24
4.1614 ریال20:28:33
4.1604 ریال20:26:26
4.1611 ریال20:22:25
4.1633 ریال20:21:33
4.1625 ریال20:16:27
4.1647 ریال20:15:26
4.1647 ریال20:15:25
4.1602 ریال20:14:29
4.1647 ریال20:11:27
4.1602 ریال20:08:29
4.1737 ریال20:07:39
4.1602 ریال20:06:31
4.1582 ریال20:01:34
4.1546 ریال20:01:08
4.1546 ریال20:01:07
4.1574 ریال19:57:24
4.1513 ریال19:56:34
4.1531 ریال19:51:27
4.1542 ریال19:50:31
4.1542 ریال19:50:29
4.1578 ریال19:49:31
4.1542 ریال19:46:27
4.158 ریال19:43:23
4.1578 ریال19:42:34
4.158 ریال19:41:26
4.1583 ریال19:36:26
4.1572 ریال19:35:34
4.1572 ریال19:35:33
4.1537 ریال19:31:30
4.159 ریال19:29:26
4.1572 ریال19:28:31
4.159 ریال19:26:24
4.157 ریال19:22:24
4.1641 ریال19:21:32
4.1611 ریال19:16:25
4.1649 ریال19:15:28
4.1649 ریال19:15:26
4.1569 ریال19:14:30
4.1649 ریال19:11:27
4.1561 ریال19:08:24
4.1737 ریال19:07:33
4.1561 ریال19:06:24
4.1565 ریال19:01:36
4.1541 ریال19:00:56
4.1541 ریال19:00:55
4.155 ریال18:57:23
4.1541 ریال18:56:30
4.1543 ریال18:51:27
4.154 ریال18:50:30
4.154 ریال18:50:29
4.158 ریال18:49:29
4.154 ریال18:46:25
4.1585 ریال18:43:23
4.1586 ریال18:42:35
4.1585 ریال18:41:27
4.1561 ریال18:36:25
4.1551 ریال18:35:37
4.1551 ریال18:35:35
4.1558 ریال18:31:34
4.1545 ریال18:29:24
4.1519 ریال18:28:29
4.1545 ریال18:26:25
4.1519 ریال18:22:24
4.1564 ریال18:21:33
4.1554 ریال18:16:25
4.1578 ریال18:15:28
4.1578 ریال18:15:27
4.1599 ریال18:14:30
4.1578 ریال18:11:31
4.1588 ریال18:08:30
4.1561 ریال18:07:36
4.1588 ریال18:06:30
4.1567 ریال18:01:42
4.1604 ریال18:01:14
4.1604 ریال18:01:09
4.1541 ریال17:57:24
4.1706 ریال17:56:32
4.166 ریال17:51:29
4.1695 ریال17:50:31
4.1695 ریال17:50:30
4.174 ریال17:49:34
4.1695 ریال17:46:29
4.1746 ریال17:43:25
4.1783 ریال17:42:32
4.1746 ریال17:41:33
4.1824 ریال17:36:30
4.1773 ریال17:35:40
4.1773 ریال17:35:39
4.1798 ریال17:31:31
4.1839 ریال17:29:23
4.185 ریال17:28:31
4.1839 ریال17:26:24
4.1841 ریال17:22:24
4.1909 ریال17:21:40
4.1901 ریال17:16:27
4.194 ریال17:15:30
4.194 ریال17:15:29
4.1909 ریال17:14:35
4.194 ریال17:11:26
4.1891 ریال17:08:24
4.1909 ریال17:07:36
4.1891 ریال17:06:30
4.1907 ریال17:01:42
4.1946 ریال17:01:14
4.1946 ریال17:01:14
4.1899 ریال16:57:26
4.1946 ریال16:56:35
4.1964 ریال16:51:27
4.1956 ریال16:50:34
4.1956 ریال16:50:34
4.1946 ریال16:49:35
4.1956 ریال16:46:25
4.1953 ریال16:43:24
4.1946 ریال16:42:35
4.1953 ریال16:41:26
4.1936 ریال16:36:26
4.1922 ریال16:35:39
4.1922 ریال16:35:37
4.1928 ریال16:31:31
4.1931 ریال16:29:25
4.1922 ریال16:28:35
4.1931 ریال16:26:27
4.1924 ریال16:22:23
4.1909 ریال16:21:36
4.1933 ریال16:16:26
4.1938 ریال16:15:31
4.1938 ریال16:15:30
4.1909 ریال16:14:36
4.1938 ریال16:11:28
4.1907 ریال16:08:26
4.1909 ریال16:07:39
4.1907 ریال16:06:30
4.1909 ریال16:01:37
4.1866 ریال16:01:06
4.1866 ریال16:01:03
4.1895 ریال15:57:24
4.1866 ریال15:56:37
4.1891 ریال15:51:29
4.1875 ریال15:50:32
4.1875 ریال15:50:30
4.1866 ریال15:49:34
4.1875 ریال15:46:26
4.1883 ریال15:43:24
4.1866 ریال15:42:34
4.1883 ریال15:41:27
4.1886 ریال15:36:28
4.1737 ریال15:35:35
4.1737 ریال15:35:35
4.1875 ریال15:31:31
4.1882 ریال15:29:24
4.1737 ریال15:28:34
4.1882 ریال15:26:26
4.1854 ریال15:22:24
4.1737 ریال15:21:39
4.184 ریال15:16:27
4.1831 ریال15:15:27
4.1831 ریال15:15:27
4.1737 ریال15:14:31
4.1831 ریال15:11:28
4.1811 ریال15:08:24
4.1737 ریال15:07:33
4.1811 ریال15:06:30
4.1821 ریال15:01:42
4.1737 ریال15:01:14
4.1737 ریال15:01:14
4.1801 ریال14:57:32
4.1737 ریال14:56:50
4.1789 ریال14:51:37
4.1818 ریال14:50:46
4.1818 ریال14:50:43
4.1737 ریال14:49:47
4.1818 ریال14:46:37
4.182 ریال14:43:37
4.1737 ریال14:42:40
4.182 ریال14:41:36
4.1769 ریال14:36:37
4.1737 ریال14:35:52
4.1737 ریال14:35:49
4.1768 ریال14:31:36
4.1814 ریال14:29:27
4.1737 ریال14:28:39
4.1814 ریال14:26:31
4.1819 ریال14:22:30
4.1737 ریال14:21:44
4.1829 ریال14:16:31
4.1791 ریال14:15:36
4.1791 ریال14:15:34
4.1737 ریال14:14:36
4.1791 ریال14:11:42
4.1796 ریال14:08:33
4.1737 ریال14:07:46
4.1796 ریال14:06:37
4.1803 ریال14:01:46
4.1737 ریال14:01:20
4.1737 ریال14:01:17
4.1803 ریال13:57:29
4.1737 ریال13:56:36
4.1791 ریال13:51:31
4.1797 ریال13:50:33
4.1797 ریال13:50:33
4.1643 ریال13:49:37
4.1797 ریال13:46:28
4.1762 ریال13:43:28
4.1733 ریال13:42:37
4.1762 ریال13:41:29
4.1721 ریال13:36:33
4.1733 ریال13:35:43
4.1733 ریال13:35:41
4.1743 ریال13:31:34
4.1751 ریال13:29:27
4.1733 ریال13:28:34
4.1751 ریال13:26:30
4.1735 ریال13:22:27
4.1733 ریال13:21:40
4.1748 ریال13:16:27
4.1733 ریال13:15:32
4.1733 ریال13:15:30
4.1643 ریال13:14:33
4.1733 ریال13:11:30
4.175 ریال13:08:25
4.1643 ریال13:07:31
4.175 ریال13:06:29
4.1731 ریال13:01:35
4.1643 ریال13:00:55
4.1643 ریال13:00:54
4.171 ریال12:57:26
4.1643 ریال12:56:32
4.174 ریال12:51:31
4.172 ریال12:50:30
4.172 ریال12:50:29
4.1643 ریال12:49:29
4.172 ریال12:46:26
4.1709 ریال12:43:23
4.1643 ریال12:42:33
4.1709 ریال12:41:26
4.1662 ریال12:36:26
4.1643 ریال12:26:25
4.1734 ریال12:22:25
4.1643 ریال12:21:36
4.1707 ریال12:16:22
4.174 ریال12:15:27
4.174 ریال12:15:24
4.1643 ریال12:14:28
4.174 ریال12:11:30
4.1693 ریال12:08:26
4.1643 ریال12:07:37
4.1693 ریال12:06:28
4.1629 ریال12:01:37
4.1643 ریال12:01:09
4.1643 ریال12:01:01
4.1652 ریال11:57:24
4.1643 ریال11:56:34
4.1642 ریال11:51:27
4.1597 ریال11:50:29
4.1597 ریال11:50:29
4.1643 ریال11:49:31
4.1597 ریال11:46:23
4.1614 ریال11:43:23
4.1643 ریال11:42:33
4.1614 ریال11:41:26
4.1731 ریال11:36:23
4.1643 ریال11:35:36
4.1643 ریال11:35:34
4.1731 ریال11:31:26
4.1748 ریال11:29:20
4.1643 ریال11:28:14
4.1748 ریال11:26:05
4.1764 ریال11:22:05
4.1796 ریال11:21:14
4.1784 ریال11:16:05
4.1793 ریال11:15:06
4.1793 ریال11:15:06
4.1796 ریال11:14:12
4.1793 ریال11:11:05
4.1772 ریال11:08:04
4.1796 ریال11:07:13
4.1772 ریال11:06:05
4.1794 ریال11:01:05
4.1796 ریال11:00:18
4.1796 ریال11:00:17
4.1823 ریال10:57:04
4.1807 ریال10:56:13
4.1805 ریال10:51:04
4.1804 ریال10:50:04
4.1804 ریال10:50:04
4.1807 ریال10:49:14
4.1804 ریال10:46:05
4.1813 ریال10:43:04
4.1807 ریال10:42:12
4.1813 ریال10:41:05
4.1772 ریال10:36:05
4.1643 ریال10:35:12
4.1643 ریال10:35:12
4.1737 ریال10:31:05
4.1743 ریال10:29:04
4.1643 ریال10:28:12
4.1743 ریال10:26:04
4.175 ریال10:22:04
4.1643 ریال10:21:14
4.1723 ریال10:16:04
4.1728 ریال10:15:05
4.1728 ریال10:15:04
4.1737 ریال10:14:12
4.1728 ریال10:11:05
4.1731 ریال10:08:04
4.1737 ریال10:07:13
4.1731 ریال10:06:04
4.1739 ریال10:01:05
4.1737 ریال10:00:21
4.1737 ریال10:00:20
4.1732 ریال9:56:14
4.174 ریال9:51:04
4.1741 ریال9:50:05
4.1741 ریال9:50:05
4.1732 ریال9:49:12
4.1741 ریال9:46:04
4.1738 ریال9:43:04
4.1732 ریال9:42:12
4.1738 ریال9:41:05
4.1736 ریال9:36:04
4.1738 ریال9:35:13
4.1738 ریال9:35:12
4.1735 ریال9:31:05
4.1751 ریال9:29:04
4.1738 ریال9:28:12
4.1751 ریال9:26:04
4.1753 ریال9:22:04
4.1738 ریال9:21:13
4.1725 ریال9:16:04
4.1724 ریال9:15:05
4.1724 ریال9:15:04
4.1739 ریال9:14:12
4.1724 ریال9:11:04
4.173 ریال9:08:04
4.1739 ریال9:07:11
4.173 ریال9:06:04
4.1736 ریال9:01:05
4.1739 ریال9:00:18
4.1739 ریال9:00:17
4.1738 ریال8:57:04
4.1739 ریال8:56:12
4.1741 ریال8:51:04
4.1735 ریال8:50:05
4.1735 ریال8:50:04
4.1739 ریال8:49:11
4.1735 ریال8:46:04
4.1732 ریال8:43:04
4.1739 ریال8:42:12
4.1732 ریال8:41:04
4.1726 ریال8:36:04
4.1735 ریال8:35:12
4.1735 ریال8:35:11
4.1742 ریال8:31:05
4.1737 ریال8:29:04
4.1735 ریال8:28:11
4.1737 ریال8:26:04
4.1742 ریال8:22:04
4.1735 ریال8:21:12
4.1741 ریال8:16:04
4.1748 ریال8:15:04
4.1748 ریال8:15:04
4.1756 ریال8:14:12
4.1748 ریال8:11:04
4.175 ریال8:08:04
4.1756 ریال8:07:13
4.175 ریال8:01:07
4.1774 ریال8:00:19
4.1774 ریال8:00:17
4.1765 ریال7:57:04
4.1774 ریال7:56:11
4.1769 ریال7:51:04
4.1779 ریال7:50:05
4.1779 ریال7:50:04
4.1774 ریال7:49:12
4.1779 ریال7:43:17
4.1643 ریال7:42:29
4.1779 ریال7:41:05
4.1791 ریال7:36:04
4.1643 ریال7:35:10
4.1643 ریال7:35:09
4.177 ریال7:31:05
4.178 ریال7:29:04
4.1643 ریال7:28:12
4.178 ریال7:26:05
4.1792 ریال7:22:05
4.1643 ریال7:21:12
4.1788 ریال7:16:04
4.1777 ریال7:15:04
4.1777 ریال7:15:04
4.1643 ریال7:14:11
4.1777 ریال7:11:05
4.1775 ریال7:08:04
4.1807 ریال7:07:13
4.1775 ریال7:06:05
4.1792 ریال7:01:06
4.1807 ریال7:00:18
4.1807 ریال7:00:17
4.1787 ریال6:57:04
4.1807 ریال6:56:12
4.1806 ریال6:51:04
4.1798 ریال6:50:05
4.1798 ریال6:50:04
4.1807 ریال6:49:12
4.1798 ریال6:46:04
4.1821 ریال6:43:04
4.1643 ریال6:42:11
4.1821 ریال6:41:05
4.1802 ریال6:36:04
4.1643 ریال6:35:12
4.1643 ریال6:35:12
4.1789 ریال6:31:05
4.1769 ریال6:29:04
4.1643 ریال6:28:11
4.1769 ریال6:26:04
4.1777 ریال6:22:04
4.1643 ریال6:21:16
4.1779 ریال6:16:04
4.1767 ریال6:15:06
4.1767 ریال6:15:06
4.1643 ریال6:14:11
4.1767 ریال6:11:04
4.1759 ریال6:08:04
4.1643 ریال6:07:12
4.1759 ریال6:06:05
4.1768 ریال6:01:07
4.1733 ریال6:00:21
4.1733 ریال6:00:20
4.1742 ریال5:57:04
4.1733 ریال5:56:12
4.1736 ریال5:51:04
4.1748 ریال5:50:05
4.1748 ریال5:50:05
4.1733 ریال5:49:12
4.1748 ریال5:46:04
4.1733 ریال5:43:04
4.1643 ریال5:42:12
4.1733 ریال5:41:04
4.1702 ریال5:36:04
4.1643 ریال5:35:13
4.1643 ریال5:35:12
4.1715 ریال5:31:05
4.171 ریال5:29:04
4.1643 ریال5:28:12
4.171 ریال5:26:04
4.1722 ریال5:22:04
4.1643 ریال5:21:12
4.1732 ریال5:16:04
4.1734 ریال5:15:04
4.1734 ریال5:15:04
4.1643 ریال5:14:11
4.1734 ریال5:11:04
4.1739 ریال5:08:04
4.1643 ریال5:07:11
4.1739 ریال5:06:04
4.1755 ریال5:01:05
4.1774 ریال5:00:17
4.1774 ریال5:00:16
4.1772 ریال4:57:04
4.1774 ریال4:56:12
4.1764 ریال4:51:04
4.1779 ریال4:50:04
4.1779 ریال4:50:04
4.1774 ریال4:49:11
4.1779 ریال4:46:04
4.1773 ریال4:43:04
4.1774 ریال4:42:12
4.1773 ریال4:41:04
4.1775 ریال4:36:04
4.1772 ریال4:35:12
4.1772 ریال4:35:11
4.1791 ریال4:31:04
4.1772 ریال4:29:04
4.1643 ریال4:28:06
4.1772 ریال4:26:04
4.177 ریال4:22:04
4.1643 ریال4:21:08
4.1787 ریال4:16:04
4.1783 ریال4:15:04
4.1783 ریال4:15:04
4.1643 ریال4:14:06
4.1783 ریال4:11:04
4.1795 ریال4:08:04
4.1643 ریال4:07:07
4.1795 ریال4:06:04
4.1798 ریال4:01:05
4.1643 ریال4:00:11
4.1643 ریال4:00:11
4.1797 ریال3:57:04
4.1643 ریال3:56:07
4.1794 ریال3:51:04
4.1796 ریال3:50:05
4.1796 ریال3:50:04
4.1643 ریال3:49:06
4.1796 ریال3:46:04
4.1806 ریال3:43:03
4.1643 ریال3:42:07
4.1806 ریال3:41:04
4.1797 ریال3:36:04
4.1773 ریال3:35:10
4.1773 ریال3:35:10
4.1791 ریال3:31:05
4.1788 ریال3:29:04
4.1643 ریال3:28:09
4.1788 ریال3:26:04
4.1762 ریال3:22:03
4.1643 ریال3:21:10
4.1775 ریال3:16:03
4.1763 ریال3:15:05
4.1763 ریال3:15:04
4.1643 ریال3:14:09
4.1763 ریال3:11:04
4.177 ریال3:08:03
4.1728 ریال3:07:11
4.177 ریال3:06:04
4.1702 ریال3:01:05
4.1728 ریال3:00:17
4.1728 ریال3:00:16
4.1712 ریال2:57:04
4.1728 ریال2:56:12
4.1704 ریال2:51:05
4.1727 ریال2:50:05
4.1727 ریال2:50:05
4.1728 ریال2:49:12
4.1727 ریال2:43:04
4.1728 ریال2:42:12
4.1727 ریال2:41:05
4.1734 ریال2:36:05
4.1707 ریال2:35:12
4.1707 ریال2:35:12
4.1713 ریال2:31:05
4.1712 ریال2:29:04
4.1707 ریال2:28:12
4.1712 ریال2:26:04
4.1707 ریال2:22:04
4.1719 ریال2:21:12
4.1709 ریال2:16:04
4.1717 ریال2:15:04
4.1717 ریال2:15:04
4.1719 ریال2:14:11
4.1717 ریال2:11:04
4.1721 ریال2:08:04
4.1719 ریال2:07:13
4.1721 ریال2:06:04
4.172 ریال2:01:07
4.1643 ریال2:00:16
4.1643 ریال2:00:15
4.1718 ریال1:57:04
4.1643 ریال1:56:11
4.1715 ریال1:51:04
4.1706 ریال1:50:05
4.1706 ریال1:50:05
4.1643 ریال1:49:10
4.1706 ریال1:46:04
4.1707 ریال1:43:04
4.1643 ریال1:42:10
4.1707 ریال1:41:05
4.1713 ریال1:36:04
4.1734 ریال1:35:11
4.1734 ریال1:35:11
4.1766 ریال1:31:04
4.1736 ریال1:29:04
4.1734 ریال1:28:11
4.1736 ریال1:26:04
4.1759 ریال1:22:04
4.1643 ریال1:21:11
4.179 ریال1:16:04
4.1794 ریال1:15:04
4.1794 ریال1:15:03
4.1643 ریال1:14:09
4.1794 ریال1:11:04
4.1797 ریال1:08:04
4.1787 ریال1:07:11
4.1797 ریال1:06:04
4.1786 ریال1:01:04
4.1787 ریال1:00:16
4.1787 ریال1:00:16
4.1794 ریال0:57:04
4.1787 ریال0:56:12
4.1792 ریال0:51:04
4.1787 ریال0:43:04
4.1776 ریال0:42:11
4.1787 ریال0:41:04
4.1785 ریال0:36:04
4.1776 ریال0:35:12
4.1776 ریال0:35:11
4.1787 ریال0:31:04
4.1778 ریال0:29:04
4.1776 ریال0:28:11
4.1778 ریال0:26:04
4.176 ریال0:22:04
4.1643 ریال0:21:10
4.178 ریال0:16:04
4.1754 ریال0:15:04
4.1754 ریال0:15:04
4.1643 ریال0:14:09
4.1754 ریال0:11:04
4.1732 ریال0:08:04
4.1643 ریال0:07:12
4.1732 ریال0:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی