شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:50.84
  • بالاترین قیمت روز:51.07
  • پایین ترین قیمت روز:50.778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۷:۲۴
  • نرخ روز گذشته:51.01
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.84 ریال11:59:09
50.8 ریال11:53:08
50.79 ریال11:51:09
50.81 ریال11:50:12
50.81 ریال11:50:11
50.84 ریال11:49:25
50.81 ریال11:47:14
50.8 ریال11:45:12
50.84 ریال11:36:16
50.845 ریال11:35:28
50.845 ریال11:35:28
50.84 ریال11:33:12
50.835 ریال11:31:18
50.84 ریال11:29:16
50.845 ریال11:28:30
50.84 ریال11:27:12
50.85 ریال11:23:12
50.84 ریال11:22:12
50.845 ریال11:21:26
50.84 ریال11:19:12
50.86 ریال11:17:13
50.845 ریال11:15:15
50.845 ریال11:15:14
50.87 ریال11:14:25
50.89 ریال11:11:16
50.91 ریال11:09:12
50.87 ریال11:07:30
50.94 ریال11:03:15
50.93 ریال11:01:24
50.87 ریال10:59:12
50.86 ریال10:57:11
50.87 ریال10:55:12
50.87 ریال10:55:11
50.86 ریال10:53:11
50.87 ریال10:51:14
50.92 ریال10:50:19
50.92 ریال10:50:17
50.87 ریال10:49:23
50.91 ریال10:47:11
50.94 ریال10:45:14
50.94 ریال10:45:13
50.87 ریال10:41:12
50.88 ریال10:39:10
50.85 ریال10:37:10
50.865 ریال10:36:17
50.86 ریال10:35:24
50.86 ریال10:35:23
50.865 ریال10:33:10
50.85 ریال10:29:11
50.86 ریال10:28:22
50.85 ریال10:27:10
50.89 ریال10:23:09
50.845 ریال10:22:09
50.86 ریال10:15:11
50.86 ریال10:15:10
50.84 ریال10:14:21
50.86 ریال10:13:08
50.85 ریال10:09:08
50.83 ریال10:08:08
50.84 ریال10:07:21
50.85 ریال10:01:16
50.84 ریال10:00:37
50.84 ریال10:00:37
50.83 ریال9:59:08
50.84 ریال9:51:09
50.85 ریال9:36:08
50.89 ریال9:35:27
50.89 ریال9:35:23
50.9 ریال9:33:06
50.89 ریال8:50:10
50.89 ریال8:50:09
50.9 ریال8:49:17
50.89 ریال8:47:07
50.9 ریال8:36:07
50.89 ریال8:35:20
50.89 ریال8:35:20
50.9 ریال8:33:07
50.91 ریال8:29:07
50.89 ریال8:28:18
50.91 ریال8:25:07
50.91 ریال8:25:07
50.88 ریال8:22:09
50.89 ریال7:50:11
50.89 ریال7:50:10
50.91 ریال7:49:19
50.89 ریال7:45:09
50.89 ریال7:45:09
50.91 ریال7:36:07
50.93 ریال7:35:20
50.93 ریال7:35:20
50.9 ریال7:33:07
50.91 ریال7:31:08
50.89 ریال7:29:06
50.93 ریال7:28:17
50.9 ریال7:23:06
50.92 ریال7:22:06
50.93 ریال7:21:20
50.92 ریال7:19:06
50.93 ریال7:15:08
50.93 ریال7:15:07
51.01 ریال7:14:17
50.94 ریال7:09:07
50.92 ریال7:08:08
51.01 ریال7:07:48
50.92 ریال7:05:38
50.92 ریال7:05:38
51.01 ریال6:55:09
51.01 ریال6:55:08
50.93 ریال6:53:08
50.92 ریال6:51:08
50.94 ریال6:36:08
50.925 ریال6:35:25
50.925 ریال6:35:21
50.94 ریال6:29:07
50.925 ریال6:28:18
50.94 ریال6:25:07
50.93 ریال6:23:06
50.925 ریال6:15:09
50.925 ریال6:15:08
50.955 ریال6:14:21
50.94 ریال6:08:08
50.955 ریال6:07:19
50.94 ریال6:01:14
50.955 ریال5:50:11
50.955 ریال5:50:10
50.97 ریال5:49:18
50.955 ریال5:43:07
50.97 ریال5:42:23
50.955 ریال5:39:08
50.96 ریال5:37:06
50.97 ریال5:36:08
50.96 ریال5:35:24
50.96 ریال5:35:23
50.97 ریال5:29:07
50.96 ریال5:28:20
50.97 ریال5:27:08
50.96 ریال5:15:10
50.96 ریال5:15:09
50.99 ریال5:14:18
50.96 ریال5:08:06
50.99 ریال5:07:17
50.96 ریال5:03:07
50.945 ریال5:01:08
50.99 ریال5:00:31
50.99 ریال5:00:31
50.97 ریال4:57:06
50.99 ریال4:50:07
51.01 ریال4:49:17
50.99 ریال4:43:06
51.01 ریال4:42:18
50.99 ریال4:39:06
50.98 ریال4:37:07
51.03 ریال4:36:07
51.04 ریال4:35:19
51.04 ریال4:35:18
51.01 ریال4:33:06
51.04 ریال4:15:08
51.04 ریال4:15:07
51.01 ریال4:14:20
51.04 ریال4:08:06
51.01 ریال4:07:16
51.04 ریال4:01:08
51.01 ریال4:00:30
51.01 ریال4:00:29
51.04 ریال3:59:06
51.01 ریال3:15:07
51.01 ریال3:15:06
50.99 ریال3:14:18
51.01 ریال3:08:12
50.99 ریال1:36:07
51.05 ریال1:35:26
51.05 ریال1:35:26
50.99 ریال1:33:07
51.07 ریال1:29:07
51.05 ریال1:28:16
51.07 ریال1:22:06
51.05 ریال1:21:20
51.07 ریال1:19:06
51.05 ریال1:15:10
51.05 ریال1:15:09
51.06 ریال1:14:21
51.05 ریال1:08:06
51.06 ریال1:07:18
51.05 ریال1:01:12
51.06 ریال1:00:35
51.06 ریال1:00:34
51.05 ریال0:59:06
51.06 ریال0:50:11
51.06 ریال0:50:10
51.04 ریال0:49:15
51.06 ریال0:43:07
51.04 ریال0:42:18
51.06 ریال0:37:06
51.04 ریال0:36:06
51.02 ریال0:35:20
51.02 ریال0:35:19
51.04 ریال0:33:06
51.02 ریال0:15:07
51.02 ریال0:15:06
51.01 ریال0:14:17
51.02 ریال0:08:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات