شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.326
  • بالاترین قیمت روز:3.327
  • پایین ترین قیمت روز:3.326
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.327
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3.326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.326 ریال6:22:07
3.327 ریال6:21:21
3.326 ریال6:15:09
3.326 ریال6:15:08
3.327 ریال6:14:20
3.326 ریال6:08:07
3.327 ریال6:07:19
3.326 ریال6:01:11
3.327 ریال6:00:36
3.327 ریال6:00:36
3.326 ریال5:57:07
3.327 ریال5:56:20
3.326 ریال5:50:10
3.326 ریال5:50:10
3.327 ریال5:49:18
3.326 ریال5:43:08
3.327 ریال5:42:19
3.326 ریال5:36:07
3.327 ریال5:35:22
3.327 ریال5:35:22
3.326 ریال5:29:06
3.327 ریال5:28:18
3.326 ریال5:22:06
3.327 ریال5:21:19
3.326 ریال5:15:08
3.326 ریال5:15:07
3.327 ریال5:14:18
3.326 ریال5:08:06
3.327 ریال5:07:17
3.326 ریال5:01:08
3.327 ریال5:00:27
3.327 ریال5:00:27
3.326 ریال4:57:06
3.327 ریال4:56:16
3.326 ریال4:50:08
3.326 ریال4:50:08
3.327 ریال4:49:16
3.326 ریال4:43:07
3.327 ریال4:42:17
3.326 ریال4:36:06
3.327 ریال4:35:18
3.327 ریال4:35:18
3.326 ریال4:29:06
3.327 ریال4:28:16
3.326 ریال4:22:05
3.327 ریال4:21:17
3.326 ریال4:15:07
3.326 ریال4:15:06
3.327 ریال4:14:17
3.326 ریال4:08:05
3.327 ریال4:07:15
3.326 ریال4:01:08
3.327 ریال4:00:27
3.327 ریال4:00:27
3.326 ریال3:57:06
3.327 ریال3:56:19
3.326 ریال3:50:08
3.326 ریال3:50:08
3.327 ریال3:49:16
3.326 ریال3:43:06
3.327 ریال3:42:17
3.326 ریال3:36:07
3.327 ریال3:35:19
3.327 ریال3:35:18
3.326 ریال3:29:06
3.327 ریال3:28:16
3.326 ریال3:22:06
3.327 ریال3:21:19
3.326 ریال3:15:07
3.326 ریال3:15:07
3.327 ریال3:14:18
3.326 ریال3:08:06
3.327 ریال3:07:16
3.326 ریال3:01:08
3.327 ریال3:00:28
3.327 ریال3:00:26
3.326 ریال2:57:06
3.327 ریال2:56:18
3.326 ریال2:50:08
3.326 ریال2:50:08
3.327 ریال2:49:17
3.326 ریال2:43:06
3.327 ریال2:42:21
3.326 ریال2:36:07
3.327 ریال2:35:24
3.327 ریال2:35:24
3.326 ریال2:29:07
3.327 ریال2:28:16
3.326 ریال2:22:06
3.327 ریال2:21:20
3.326 ریال2:15:08
3.326 ریال2:15:07
3.327 ریال2:14:16
3.326 ریال2:08:07
3.327 ریال2:07:19
3.326 ریال2:01:13
3.327 ریال2:00:39
3.327 ریال2:00:38
3.326 ریال1:57:07
3.327 ریال1:56:17
3.326 ریال1:50:10
3.326 ریال1:50:08
3.327 ریال1:49:17
3.326 ریال1:43:07
3.327 ریال1:42:21
3.326 ریال1:36:07
3.327 ریال1:35:21
3.327 ریال1:35:19
3.326 ریال1:29:06
3.327 ریال1:28:16
3.326 ریال1:22:05
3.327 ریال1:21:18
3.326 ریال1:15:07
3.326 ریال1:15:06
3.3265 ریال1:14:18
3.326 ریال1:08:06
3.3265 ریال1:07:16
3.326 ریال1:01:08
3.3265 ریال1:00:32
3.3265 ریال1:00:23
3.326 ریال0:57:06
3.3265 ریال0:56:17
3.326 ریال0:50:09
3.326 ریال0:50:08
3.327 ریال0:49:16
3.326 ریال0:43:05
3.327 ریال0:42:16
3.326 ریال0:36:06
3.327 ریال0:35:18
3.327 ریال0:35:18
3.326 ریال0:29:05
3.327 ریال0:28:16
3.326 ریال0:22:06
3.327 ریال0:21:17
3.326 ریال0:15:06
3.326 ریال0:15:05
3.327 ریال0:14:16
3.326 ریال0:08:06
3.327 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات