شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.6938
  • بالاترین قیمت روز:1.6966
  • پایین ترین قیمت روز:1.6886
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6914
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.6918
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6938 ریال11:22:04
1.6914 ریال11:21:13
1.6938 ریال11:17:04
1.6949 ریال11:15:05
1.6949 ریال11:15:05
1.6914 ریال11:14:12
1.6949 ریال11:12:05
1.6932 ریال11:08:05
1.6914 ریال11:07:11
1.6943 ریال11:02:05
1.6935 ریال11:01:06
1.6914 ریال11:00:19
1.6914 ریال11:00:17
1.6935 ریال10:57:05
1.6914 ریال10:56:11
1.6926 ریال10:50:06
1.6926 ریال10:50:05
1.6914 ریال10:49:10
1.6926 ریال10:47:04
1.6912 ریال10:43:05
1.6906 ریال10:42:12
1.6912 ریال10:37:04
1.6915 ریال10:36:05
1.6906 ریال10:35:13
1.6906 ریال10:35:13
1.6915 ریال10:32:05
1.6903 ریال10:29:04
1.6906 ریال10:28:12
1.6903 ریال10:27:04
1.6909 ریال10:22:04
1.692 ریال10:21:14
1.6912 ریال10:17:04
1.6918 ریال10:15:06
1.6918 ریال10:15:05
1.692 ریال10:14:13
1.6918 ریال10:12:05
1.6915 ریال10:08:05
1.692 ریال10:07:14
1.6929 ریال10:02:05
1.6923 ریال10:01:06
1.6914 ریال10:00:24
1.6914 ریال10:00:21
1.6923 ریال9:57:04
1.6914 ریال9:56:13
1.6935 ریال9:52:05
1.6926 ریال9:50:06
1.6926 ریال9:50:06
1.6914 ریال9:49:12
1.6926 ریال9:43:05
1.6918 ریال9:42:13
1.6923 ریال9:37:04
1.692 ریال9:36:05
1.6918 ریال9:35:13
1.6918 ریال9:35:12
1.692 ریال9:32:05
1.6915 ریال9:29:04
1.6918 ریال9:28:12
1.6915 ریال9:27:05
1.692 ریال9:22:05
1.6929 ریال9:21:15
1.692 ریال9:17:04
1.6923 ریال9:15:05
1.6923 ریال9:15:05
1.6929 ریال9:14:12
1.6923 ریال9:12:05
1.6932 ریال9:08:05
1.6929 ریال9:07:13
1.6923 ریال9:01:06
1.6932 ریال9:00:19
1.6932 ریال9:00:19
1.6923 ریال8:57:05
1.6932 ریال8:56:12
1.6938 ریال8:52:05
1.6941 ریال8:50:07
1.6941 ریال8:50:06
1.6932 ریال8:49:12
1.6941 ریال8:47:05
1.6932 ریال8:43:05
1.6914 ریال8:42:13
1.6932 ریال8:37:05
1.6926 ریال8:36:05
1.6914 ریال8:35:12
1.6914 ریال8:35:11
1.6926 ریال8:32:05
1.6929 ریال8:29:06
1.6914 ریال8:28:12
1.6929 ریال8:22:05
1.6914 ریال8:21:14
1.6938 ریال8:17:06
1.6926 ریال8:15:07
1.6926 ریال8:15:06
1.6914 ریال8:14:14
1.6926 ریال8:12:05
1.6929 ریال8:08:06
1.6914 ریال8:07:15
1.6923 ریال8:02:06
1.692 ریال7:56:12
1.6923 ریال7:52:05
1.6926 ریال7:50:07
1.6926 ریال7:50:06
1.692 ریال7:49:12
1.6926 ریال7:47:05
1.6918 ریال7:43:06
1.6914 ریال7:42:23
1.6915 ریال7:37:06
1.6912 ریال7:36:07
1.6914 ریال7:35:14
1.6914 ریال7:35:13
1.6912 ریال7:32:05
1.692 ریال7:29:05
1.6914 ریال7:28:12
1.692 ریال7:27:06
1.6932 ریال7:22:06
1.6914 ریال7:21:14
1.6926 ریال7:17:06
1.6932 ریال7:15:06
1.6932 ریال7:15:06
1.6914 ریال7:14:11
1.6932 ریال7:08:06
1.6914 ریال7:07:12
1.6929 ریال7:02:05
1.6926 ریال7:01:06
1.6935 ریال7:00:20
1.6935 ریال7:00:19
1.6926 ریال6:57:06
1.6935 ریال6:56:13
1.6938 ریال6:52:05
1.6935 ریال6:50:07
1.6935 ریال6:50:07
1.6914 ریال6:49:12
1.6935 ریال6:43:05
1.6914 ریال6:42:13
1.6923 ریال6:37:05
1.6929 ریال6:36:06
1.6914 ریال6:35:13
1.6914 ریال6:35:12
1.6929 ریال6:32:05
1.6926 ریال6:29:05
1.6914 ریال6:28:11
1.6926 ریال6:27:04
1.6932 ریال6:22:04
1.6949 ریال6:21:18
1.6946 ریال6:15:05
1.6946 ریال6:15:05
1.6949 ریال6:14:13
1.6946 ریال6:08:04
1.6949 ریال6:02:08
1.6952 ریال6:01:07
1.6914 ریال6:00:23
1.6914 ریال6:00:21
1.6952 ریال5:57:06
1.6914 ریال5:56:11
1.6958 ریال5:52:04
1.6946 ریال5:50:06
1.6946 ریال5:50:05
1.6914 ریال5:49:10
1.6946 ریال5:43:05
1.6914 ریال5:42:11
1.6955 ریال5:37:04
1.6958 ریال5:36:05
1.6914 ریال5:35:11
1.6914 ریال5:35:10
1.6958 ریال5:32:05
1.6955 ریال5:29:04
1.6914 ریال5:28:10
1.6955 ریال5:27:04
1.6966 ریال5:22:05
1.6914 ریال5:21:11
1.6949 ریال5:17:04
1.6946 ریال5:15:05
1.6946 ریال5:15:04
1.6914 ریال5:14:09
1.6946 ریال5:08:04
1.6914 ریال5:07:06
1.6935 ریال5:02:04
1.6941 ریال5:01:05
1.6914 ریال5:00:11
1.6914 ریال5:00:10
1.6941 ریال4:57:04
1.6914 ریال4:56:08
1.6941 ریال4:52:04
1.6938 ریال4:50:05
1.6938 ریال4:50:05
1.6914 ریال4:49:06
1.6938 ریال4:47:04
1.6923 ریال4:43:05
1.6914 ریال4:42:07
1.6923 ریال4:37:04
1.6912 ریال4:36:04
1.6914 ریال4:35:08
1.6914 ریال4:35:07
1.6912 ریال4:32:05
1.692 ریال4:22:04
1.6914 ریال4:21:08
1.6929 ریال4:17:04
1.6926 ریال4:15:05
1.6926 ریال4:15:04
1.6914 ریال4:14:07
1.6926 ریال4:12:04
1.692 ریال4:08:05
1.6914 ریال4:07:08
1.6923 ریال4:02:04
1.6912 ریال4:01:06
1.6914 ریال4:00:14
1.6914 ریال4:00:13
1.6912 ریال3:57:05
1.6914 ریال3:56:07
1.6915 ریال3:52:04
1.6909 ریال3:50:05
1.6909 ریال3:50:05
1.6914 ریال3:49:11
1.6909 ریال3:47:03
1.6903 ریال3:43:04
1.69 ریال3:42:12
1.6909 ریال3:37:03
1.6906 ریال3:36:05
1.69 ریال3:35:12
1.69 ریال3:35:12
1.6906 ریال3:32:04
1.6895 ریال3:29:05
1.69 ریال3:28:11
1.6895 ریال3:27:04
1.69 ریال3:22:04
1.6914 ریال3:21:12
1.6906 ریال3:17:04
1.6912 ریال3:15:05
1.6912 ریال3:15:05
1.6914 ریال3:14:11
1.6912 ریال3:12:04
1.6909 ریال3:08:04
1.6914 ریال3:07:11
1.6909 ریال3:02:04
1.6915 ریال3:01:05
1.6914 ریال3:00:18
1.6914 ریال3:00:18
1.6915 ریال2:57:05
1.6914 ریال2:56:12
1.6906 ریال2:52:04
1.6912 ریال2:50:06
1.6912 ریال2:50:06
1.6914 ریال2:49:13
1.6912 ریال2:47:04
1.6909 ریال2:43:05
1.6898 ریال2:42:13
1.6909 ریال2:37:05
1.6903 ریال2:36:05
1.6898 ریال2:35:14
1.6898 ریال2:35:14
1.6903 ریال2:29:04
1.6898 ریال2:28:12
1.6903 ریال2:27:04
1.6906 ریال2:22:04
1.6903 ریال2:21:14
1.6898 ریال2:17:04
1.6895 ریال2:15:04
1.6895 ریال2:15:04
1.6903 ریال2:14:13
1.6895 ریال2:12:04
1.6898 ریال2:08:04
1.6903 ریال2:07:14
1.6898 ریال2:01:07
1.6903 ریال2:00:22
1.6903 ریال2:00:22
1.6898 ریال1:57:04
1.6914 ریال1:56:13
1.6903 ریال1:50:05
1.6903 ریال1:50:05
1.6914 ریال1:49:12
1.6903 ریال1:47:04
1.6906 ریال1:43:04
1.6914 ریال1:42:11
1.6906 ریال1:37:04
1.69 ریال1:36:04
1.6914 ریال1:35:11
1.6914 ریال1:35:10
1.69 ریال1:32:04
1.6903 ریال1:29:04
1.6914 ریال1:28:11
1.6903 ریال1:27:04
1.6898 ریال1:22:05
1.6914 ریال1:21:11
1.6886 ریال1:15:05
1.6886 ریال1:15:04
1.6914 ریال1:14:11
1.6886 ریال1:12:04
1.6889 ریال1:08:04
1.6915 ریال1:07:09
1.6892 ریال1:02:05
1.6895 ریال1:01:06
1.6915 ریال1:00:14
1.6915 ریال1:00:13
1.6895 ریال0:57:05
1.6915 ریال0:56:10
1.6903 ریال0:52:04
1.6906 ریال0:50:05
1.6906 ریال0:50:05
1.6914 ریال0:49:10
1.6906 ریال0:47:04
1.6912 ریال0:43:04
1.6914 ریال0:42:09
1.6909 ریال0:36:05
1.6914 ریال0:35:10
1.6914 ریال0:35:09
1.6909 ریال0:32:04
1.6895 ریال0:29:04
1.6914 ریال0:28:09
1.6895 ریال0:27:04
1.6909 ریال0:22:04
1.6914 ریال0:21:12
1.6915 ریال0:17:04
1.692 ریال0:15:04
1.692 ریال0:15:04
1.6914 ریال0:14:11
1.692 ریال0:12:04
1.6915 ریال0:08:05
1.6914 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی