شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:24.9292
  • بالاترین قیمت روز:25.7662
  • پایین ترین قیمت روز:24.9077
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.72
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:25.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:25.059
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1298

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.9292 ریال14:29:24
24.9612 ریال14:28:32
24.9292 ریال14:26:24
24.9482 ریال14:22:23
25.0144 ریال14:21:35
24.9077 ریال14:16:25
24.9419 ریال14:15:26
24.9419 ریال14:15:25
25.0144 ریال14:14:31
24.9419 ریال14:11:25
25.0283 ریال14:08:26
25.0144 ریال14:07:36
25.0283 ریال14:06:29
25.0288 ریال14:01:37
25.1193 ریال14:01:00
25.1193 ریال14:00:59
25.0618 ریال13:57:22
25.1193 ریال13:56:31
25.0182 ریال13:51:26
25.0563 ریال13:50:29
25.0563 ریال13:50:27
25.1193 ریال13:49:30
25.0563 ریال13:46:24
25.063 ریال13:43:21
25.1193 ریال13:42:32
25.063 ریال13:41:27
25.0851 ریال13:36:21
25.1774 ریال13:35:35
25.1774 ریال13:35:34
25.0851 ریال13:31:29
25.179 ریال13:29:20
25.1774 ریال13:28:30
25.179 ریال13:26:21
25.1792 ریال13:22:20
25.1774 ریال13:21:32
25.2036 ریال13:16:23
25.2471 ریال13:15:25
25.2471 ریال13:15:25
25.2223 ریال13:14:33
25.2471 ریال13:11:24
25.2107 ریال13:08:20
25.2223 ریال13:07:28
25.2107 ریال13:06:21
25.1792 ریال13:01:41
25.2223 ریال13:01:26
25.2223 ریال13:01:26
25.1897 ریال12:57:19
25.2461 ریال12:56:29
25.192 ریال12:51:37
25.2151 ریال12:50:24
25.2151 ریال12:50:23
25.2461 ریال12:49:27
25.2151 ریال12:46:21
25.22 ریال12:43:18
25.2461 ریال12:42:27
25.22 ریال12:41:22
25.18 ریال12:36:20
25.1597 ریال12:35:32
25.1597 ریال12:35:30
25.2073 ریال12:31:26
25.2662 ریال12:29:19
25.1597 ریال12:28:27
25.2662 ریال12:26:20
25.19 ریال12:22:18
25.1896 ریال12:21:31
25.19 ریال12:16:23
25.1106 ریال12:15:26
25.1106 ریال12:15:26
25.1896 ریال12:14:32
25.1106 ریال12:11:25
25.142 ریال12:08:20
25.1896 ریال12:07:31
25.142 ریال12:06:23
25.185 ریال12:01:33
25.4007 ریال12:01:00
25.4007 ریال12:00:58
25.2696 ریال11:57:18
25.4007 ریال11:56:27
25.2415 ریال11:51:23
25.3881 ریال11:50:27
25.3881 ریال11:50:27
25.4007 ریال11:49:28
25.3881 ریال11:46:22
25.3748 ریال11:43:19
25.456 ریال11:42:28
25.3748 ریال11:41:21
25.445 ریال11:36:21
25.456 ریال11:35:32
25.456 ریال11:35:32
25.4869 ریال11:31:22
25.4874 ریال11:29:17
25.456 ریال11:28:25
25.4874 ریال11:26:18
25.439 ریال11:22:17
25.3361 ریال11:21:32
25.3929 ریال11:16:17
25.3167 ریال11:15:22
25.3167 ریال11:15:22
25.3361 ریال11:14:24
25.3167 ریال11:11:10
25.3008 ریال11:08:08
25.3361 ریال11:07:16
25.3008 ریال11:06:09
25.3005 ریال11:01:11
25.493 ریال11:00:30
25.493 ریال11:00:30
25.2719 ریال10:57:07
25.493 ریال10:56:16
25.4348 ریال10:51:09
25.4956 ریال10:50:10
25.4956 ریال10:50:09
25.493 ریال10:49:16
25.4956 ریال10:46:09
25.489 ریال10:43:08
25.6776 ریال10:42:16
25.489 ریال10:41:09
25.5399 ریال10:36:09
25.6776 ریال10:35:17
25.6776 ریال10:35:16
25.6641 ریال10:31:10
25.6799 ریال10:29:08
25.6776 ریال10:28:16
25.6799 ریال10:26:08
25.6746 ریال10:22:07
25.688 ریال10:21:18
25.6693 ریال10:16:08
25.6611 ریال10:15:09
25.6611 ریال10:15:09
25.688 ریال10:14:15
25.6611 ریال10:11:09
25.6935 ریال10:08:09
25.688 ریال10:07:15
25.6935 ریال10:06:10
25.6916 ریال10:01:12
25.6549 ریال10:00:30
25.6549 ریال10:00:29
25.688 ریال9:57:08
25.6549 ریال9:56:17
25.7662 ریال9:51:10
25.7281 ریال9:50:10
25.7281 ریال9:50:09
25.6549 ریال9:49:16
25.7281 ریال9:46:08
25.6807 ریال9:43:08
25.6834 ریال9:42:16
25.6807 ریال9:41:08
25.6506 ریال9:36:08
25.6834 ریال9:35:17
25.6834 ریال9:35:16
25.6695 ریال9:31:09
25.6831 ریال9:29:08
25.6834 ریال9:28:16
25.6831 ریال9:26:08
25.6834 ریال9:22:07
25.5961 ریال9:21:17
25.67 ریال9:16:07
25.6258 ریال9:15:08
25.6258 ریال9:15:08
25.5961 ریال9:14:14
25.6258 ریال9:08:08
25.5961 ریال9:07:14
25.6258 ریال9:01:09
25.544 ریال9:00:22
25.544 ریال9:00:22
25.5961 ریال8:57:06
25.544 ریال8:56:14
25.5918 ریال8:51:09
25.571 ریال8:50:09
25.571 ریال8:50:08
25.544 ریال8:49:15
25.571 ریال8:46:07
25.5443 ریال8:43:06
25.559 ریال8:42:13
25.5443 ریال8:41:07
25.5482 ریال8:36:08
25.559 ریال8:35:15
25.559 ریال8:35:14
25.5753 ریال8:31:08
25.5642 ریال8:29:06
25.559 ریال8:28:14
25.5642 ریال8:26:07
25.5591 ریال8:22:06
25.535 ریال8:21:14
25.5575 ریال8:16:07
25.5391 ریال8:15:08
25.5391 ریال8:15:07
25.535 ریال8:14:14
25.5391 ریال8:11:07
25.5661 ریال8:08:06
25.535 ریال8:07:14
25.5661 ریال8:06:08
25.535 ریال8:01:08
25.5679 ریال8:00:23
25.5679 ریال8:00:22
25.5264 ریال7:57:06
25.5679 ریال7:56:13
25.5678 ریال7:51:08
25.5405 ریال7:50:08
25.5405 ریال7:50:07
25.5679 ریال7:49:13
25.5405 ریال7:46:06
25.5848 ریال7:43:06
24.9627 ریال7:42:13
25.5848 ریال7:41:16
25.619 ریال7:36:06
24.9627 ریال7:35:12
24.9627 ریال7:35:12
25.637 ریال7:31:08
25.6404 ریال7:29:06
24.9627 ریال7:28:10
25.6404 ریال7:26:07
25.6839 ریال7:22:06
24.9627 ریال7:21:12
25.684 ریال7:16:06
25.6553 ریال7:15:07
25.6553 ریال7:15:06
24.9627 ریال7:14:10
25.6553 ریال7:11:07
25.6723 ریال7:08:06
24.9627 ریال7:07:12
25.6723 ریال7:06:07
25.454 ریال7:01:09
24.9627 ریال7:00:25
24.9627 ریال7:00:24
25.3956 ریال6:57:05
24.9627 ریال6:56:13
25.3944 ریال6:51:07
25.4004 ریال6:50:07
25.4004 ریال6:50:07
24.9627 ریال6:49:14
25.4004 ریال6:46:06
25.4068 ریال6:43:06
25.2524 ریال6:42:14
25.4068 ریال6:41:08
25.3736 ریال6:36:06
25.2524 ریال6:35:15
25.2524 ریال6:35:14
25.3654 ریال6:31:07
25.3797 ریال6:29:07
25.2524 ریال6:28:13
25.3797 ریال6:26:06
25.2547 ریال6:22:06
25.1928 ریال6:21:19
25.231 ریال6:16:06
25.2179 ریال6:15:07
25.2179 ریال6:15:06
25.1928 ریال6:14:14
25.2179 ریال6:11:07
25.2243 ریال6:08:06
25.1928 ریال6:07:16
25.2243 ریال6:06:07
25.2133 ریال6:01:12
25.197 ریال6:00:23
25.197 ریال6:00:22
25.1799 ریال5:57:06
25.197 ریال5:56:14
25.225 ریال5:51:07
25.1816 ریال5:50:07
25.1816 ریال5:50:06
25.197 ریال5:49:14
25.1816 ریال5:46:06
25.197 ریال5:43:05
25.1238 ریال5:42:12
25.197 ریال5:41:06
25.1795 ریال5:36:06
25.1238 ریال5:35:13
25.1238 ریال5:35:12
25.1942 ریال5:31:07
25.1238 ریال5:26:05
25.1097 ریال5:22:05
24.9627 ریال5:21:14
25.1025 ریال5:16:06
25.1234 ریال5:15:07
25.1234 ریال5:15:06
24.9627 ریال5:14:12
25.1234 ریال5:11:05
25.135 ریال5:08:05
24.9627 ریال5:07:11
25.135 ریال5:06:05
25.1612 ریال5:01:07
25.3161 ریال5:00:19
25.3161 ریال5:00:18
25.1858 ریال4:57:04
25.3161 ریال4:56:13
25.2173 ریال4:51:06
25.29 ریال4:50:06
25.29 ریال4:50:05
25.3161 ریال4:49:11
25.29 ریال4:46:05
25.3113 ریال4:43:05
25.2937 ریال4:42:13
25.3113 ریال4:41:05
25.3269 ریال4:36:05
25.2937 ریال4:35:13
25.2937 ریال4:35:13
25.2822 ریال4:31:06
25.2978 ریال4:29:04
25.2937 ریال4:28:12
25.2978 ریال4:26:04
25.2906 ریال4:22:05
25.26 ریال4:21:12
25.2953 ریال4:16:05
25.2734 ریال4:15:05
25.2734 ریال4:15:05
25.26 ریال4:14:10
25.2734 ریال4:08:04
25.26 ریال4:07:12
25.2734 ریال4:01:06
25.1458 ریال4:00:19
25.1458 ریال4:00:19
25.2734 ریال3:57:05
25.1458 ریال3:56:11
25.2754 ریال3:51:06
25.1444 ریال3:50:05
25.1444 ریال3:50:05
25.1458 ریال3:49:12
25.1444 ریال3:43:04
25.1458 ریال3:42:12
25.1444 ریال3:41:06
25.156 ریال3:36:05
25.1443 ریال3:35:13
25.1443 ریال3:35:12
25.2921 ریال3:31:07
25.2961 ریال3:29:04
25.1443 ریال3:28:12
25.2961 ریال3:26:04
25.136 ریال3:22:04
24.9627 ریال3:21:11
25.1002 ریال3:16:05
25.0977 ریال3:15:04
25.0977 ریال3:15:04
24.9627 ریال3:14:11
25.0977 ریال3:11:05
25.105 ریال3:08:05
25.0817 ریال3:07:12
25.105 ریال3:06:05
25.0793 ریال3:01:05
25.0817 ریال3:00:18
25.0817 ریال3:00:18
25.0787 ریال2:57:04
25.0817 ریال2:56:12
25.0834 ریال2:51:05
25.085 ریال2:50:05
25.085 ریال2:50:04
25.0817 ریال2:49:12
25.085 ریال2:46:04
25.0842 ریال2:43:04
25.0817 ریال2:42:13
25.0842 ریال2:41:06
25.0835 ریال2:36:05
25.059 ریال2:35:13
25.059 ریال2:35:12
25.1 ریال2:29:04
25.059 ریال2:28:12
25.1 ریال2:22:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی