شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:56.13
  • بالاترین قیمت روز:56.15
  • پایین ترین قیمت روز:56.07
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,222.54
  • درصد بیشترین نوسان روز:18112.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:56.11
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:56.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,222.54 ریال17:04:48
0.00027836 ریال16:59:24
2.584 ریال16:53:19
0.16674 ریال16:53:16
419.36 ریال16:51:27
0.000517 ریال16:47:20
1.893 ریال16:46:26
56.11 ریال16:44:13
56.12 ریال16:38:11
56.13 ریال16:36:14
56.12 ریال16:32:14
56.13 ریال16:29:11
56.12 ریال16:15:13
56.12 ریال16:15:13
56.14 ریال16:14:27
56.12 ریال16:08:17
56.14 ریال16:07:24
56.11 ریال16:05:12
56.11 ریال16:05:11
56.13 ریال16:02:24
56.11 ریال16:01:30
56.14 ریال16:00:49
56.14 ریال16:00:46
56.11 ریال15:59:11
56.1 ریال15:57:10
56.14 ریال15:56:33
56.1 ریال15:47:11
56.13 ریال15:44:11
56.1 ریال15:36:10
56.11 ریال15:32:09
56.12 ریال15:29:06
56.11 ریال15:15:09
56.11 ریال15:15:09
56.14 ریال15:14:22
56.1 ریال15:11:09
56.12 ریال15:08:07
56.14 ریال15:07:19
56.11 ریال15:01:13
56.14 ریال15:00:45
56.14 ریال15:00:45
56.11 ریال14:57:07
56.14 ریال14:56:23
56.11 ریال14:50:11
56.11 ریال14:50:11
56.12 ریال14:47:07
56.13 ریال14:44:07
56.12 ریال14:36:08
56.14 ریال14:35:27
56.14 ریال14:35:26
56.11 ریال14:29:07
56.14 ریال14:28:20
56.11 ریال14:26:07
56.14 ریال14:23:06
56.11 ریال14:22:06
56.14 ریال14:21:26
56.11 ریال14:17:07
56.14 ریال14:15:10
56.14 ریال14:15:08
56.12 ریال14:11:10
56.11 ریال14:08:07
56.12 ریال14:07:24
56.13 ریال14:01:17
56.12 ریال14:00:48
56.12 ریال14:00:40
56.13 ریال13:57:07
56.12 ریال13:56:23
56.13 ریال13:50:11
56.13 ریال13:50:11
56.1 ریال13:49:21
56.13 ریال13:44:09
56.1 ریال13:36:09
56.11 ریال13:35:35
56.11 ریال13:35:34
56.1 ریال13:29:07
56.11 ریال13:28:18
56.1 ریال13:26:06
56.09 ریال13:22:07
56.11 ریال13:21:27
56.09 ریال13:20:11
56.09 ریال13:20:09
56.1 ریال13:17:06
56.11 ریال13:14:23
56.1 ریال13:08:07
56.11 ریال13:07:19
56.09 ریال13:05:09
56.09 ریال13:05:08
56.1 ریال13:02:09
56.09 ریال13:01:14
56.11 ریال13:00:48
56.11 ریال13:00:42
56.09 ریال12:59:07
56.1 ریال12:57:08
56.11 ریال12:56:22
56.13 ریال12:53:08
56.1 ریال12:50:12
56.1 ریال12:50:10
56.11 ریال12:49:18
56.09 ریال12:47:07
56.11 ریال12:44:06
56.13 ریال12:43:06
56.11 ریال12:42:20
56.13 ریال12:41:09
56.14 ریال12:38:08
56.11 ریال12:36:06
56.1 ریال12:35:25
56.1 ریال12:35:23
56.11 ریال12:29:06
56.1 ریال12:26:07
56.09 ریال12:23:06
56.1 ریال12:15:04
56.13 ریال12:14:21
56.09 ریال12:08:06
56.13 ریال12:07:19
56.09 ریال12:05:10
56.09 ریال12:05:09
56.08 ریال12:02:14
56.1 ریال12:01:14
56.13 ریال12:00:53
56.13 ریال12:00:53
56.1 ریال11:57:08
56.13 ریال11:56:22
56.1 ریال11:50:11
56.1 ریال11:50:10
56.09 ریال11:49:20
56.1 ریال11:43:08
56.09 ریال11:42:22
56.1 ریال11:41:08
56.08 ریال11:36:07
56.09 ریال11:23:06
56.1 ریال11:22:06
56.09 ریال11:21:23
56.1 ریال11:20:09
56.1 ریال11:20:08
56.09 ریال11:14:18
56.1 ریال11:11:08
56.09 ریال11:05:08
56.09 ریال11:05:07
56.08 ریال11:02:10
56.09 ریال10:50:04
56.13 ریال10:49:18
56.07 ریال10:44:06
56.11 ریال17:58:14
56.13 ریال17:57:42
56.12 ریال17:52:18
56.12 ریال17:52:17
56.13 ریال17:51:00
56.12 ریال17:48:19
56.14 ریال17:44:11
56.1 ریال17:43:36
56.14 ریال17:42:30
56.13 ریال17:39:08
56.1 ریال17:27:36
56.08 ریال17:23:30
56.1 ریال17:22:59
56.08 ریال17:21:47
56.08 ریال17:21:47
56.1 ریال17:11:29
56.11 ریال17:08:23
56.1 ریال17:07:43
56.11 ریال17:02:49
56.1 ریال17:01:47
56.1 ریال17:01:42
56.11 ریال16:59:21
56.1 ریال16:57:00
56.13 ریال16:50:41
56.13 ریال16:50:39
56.11 ریال16:49:58
56.13 ریال16:47:30
56.11 ریال16:35:56
56.11 ریال16:35:56
56.09 ریال16:29:25
56.11 ریال16:28:37
56.09 ریال16:26:20
56.11 ریال16:14:34
56.12 ریال16:08:27
56.11 ریال16:07:37
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات