شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:17.8036
  • بالاترین قیمت روز:17.8036
  • پایین ترین قیمت روز:17.5435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۵۶
  • نرخ روز گذشته:17.74
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0636

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.8036 ریال15:36:56
17.8 ریال15:36:36
17.8 ریال15:36:35
17.8036 ریال15:29:18
17.8 ریال15:28:33
17.8036 ریال15:22:21
17.8 ریال15:21:35
17.8036 ریال15:20:25
17.8036 ریال15:20:24
17.5435 ریال15:18:18
17.8 ریال10:40:18
17.8 ریال10:40:15
17.74 ریال10:36:12
17.75 ریال10:35:34
17.75 ریال10:35:33
17.74 ریال10:29:11
17.75 ریال10:28:28
17.74 ریال10:22:12
17.75 ریال10:21:30
17.74 ریال10:15:15
17.74 ریال10:15:13
17.55 ریال10:14:29
17.74 ریال10:08:11
17.55 ریال10:07:26
17.74 ریال10:02:15
17.55 ریال10:01:18
17.55 ریال10:01:14
17.74 ریال9:57:11
17.55 ریال9:56:35
17.74 ریال9:50:32
17.74 ریال9:50:29
17.55 ریال9:49:39
17.74 ریال9:43:22
17.55 ریال9:42:55
17.74 ریال9:36:23
17.55 ریال9:35:44
17.55 ریال9:35:43
17.74 ریال9:29:14
17.55 ریال9:28:32
17.74 ریال9:22:19
17.55 ریال9:21:41
17.74 ریال9:15:24
17.74 ریال9:15:22
17.55 ریال9:14:30
17.74 ریال9:09:12
17.55 ریال9:07:23
17.74 ریال9:01:20
17.55 ریال9:00:57
17.55 ریال9:00:54
17.74 ریال8:57:09
17.55 ریال8:56:25
17.74 ریال8:50:17
17.74 ریال8:50:15
17.55 ریال8:49:23
17.74 ریال8:43:08
17.55 ریال8:42:23
17.74 ریال8:36:09
17.55 ریال8:35:29
17.55 ریال8:35:28
17.74 ریال8:29:07
17.55 ریال8:28:26
17.74 ریال8:22:08
17.55 ریال8:21:27
17.74 ریال8:15:09
17.74 ریال8:15:09
17.55 ریال8:14:24
17.74 ریال8:08:10
17.55 ریال8:07:20
17.74 ریال8:01:15
17.55 ریال8:00:44
17.55 ریال8:00:43
17.74 ریال7:57:06
17.55 ریال7:56:22
17.74 ریال7:50:12
17.74 ریال7:50:10
17.55 ریال7:49:19
17.74 ریال7:43:06
17.55 ریال7:42:22
17.74 ریال7:36:07
17.55 ریال7:35:22
17.55 ریال7:35:21
17.74 ریال7:29:07
17.55 ریال7:28:19
17.74 ریال7:22:07
17.55 ریال7:21:22
17.74 ریال7:15:08
17.74 ریال7:15:08
17.55 ریال7:14:20
17.74 ریال7:08:07
17.55 ریال7:07:21
17.74 ریال7:01:21
17.55 ریال7:00:39
17.55 ریال7:00:39
17.74 ریال6:57:10
17.55 ریال6:56:26
17.74 ریال6:50:04
17.55 ریال6:49:14
17.74 ریال6:43:19
17.55 ریال6:42:39
17.74 ریال6:36:52
17.55 ریال6:35:59
17.74 ریال6:30:09
17.55 ریال6:29:04
17.74 ریال6:24:52
17.55 ریال6:21:23
17.74 ریال6:15:09
17.74 ریال6:15:08
17.55 ریال6:14:22
17.74 ریال6:08:09
17.55 ریال6:07:21
17.74 ریال6:01:22
17.55 ریال6:00:51
17.55 ریال6:00:50
17.74 ریال5:57:08
17.55 ریال5:56:28
17.74 ریال5:50:14
17.74 ریال5:50:14
17.55 ریال5:49:24
17.74 ریال5:43:09
17.55 ریال5:42:24
17.74 ریال5:36:08
17.55 ریال5:35:27
17.55 ریال5:35:27
17.74 ریال5:29:11
17.55 ریال5:28:25
17.74 ریال5:22:08
17.55 ریال5:21:23
17.74 ریال5:15:12
17.74 ریال5:15:11
17.55 ریال5:14:22
17.74 ریال5:08:06
17.55 ریال5:07:18
17.74 ریال5:01:17
17.55 ریال5:00:46
17.55 ریال5:00:43
17.74 ریال4:57:06
17.55 ریال4:56:23
17.74 ریال4:50:12
17.74 ریال4:50:10
17.55 ریال4:49:19
17.74 ریال4:43:07
17.55 ریال4:42:22
17.74 ریال4:36:07
17.55 ریال4:35:21
17.55 ریال4:35:20
17.74 ریال4:29:05
17.55 ریال4:28:17
17.74 ریال4:22:06
17.55 ریال4:21:21
17.74 ریال4:15:08
17.74 ریال4:15:07
17.55 ریال4:14:20
17.74 ریال4:08:06
17.55 ریال4:07:17
17.74 ریال4:01:13
17.55 ریال4:00:41
17.55 ریال4:00:40
17.74 ریال3:57:07
17.55 ریال3:56:20
17.74 ریال3:50:10
17.74 ریال3:50:10
17.55 ریال3:49:18
17.74 ریال3:43:07
17.55 ریال3:42:20
17.74 ریال3:36:06
17.55 ریال3:35:19
17.55 ریال3:35:19
17.74 ریال3:29:08
17.55 ریال3:28:17
17.74 ریال3:22:06
17.55 ریال3:21:22
17.74 ریال3:15:08
17.74 ریال3:15:07
17.55 ریال3:14:18
17.74 ریال3:08:06
17.55 ریال3:07:16
17.74 ریال3:01:11
17.55 ریال3:00:36
17.55 ریال3:00:35
17.74 ریال2:57:07
17.55 ریال2:56:20
17.74 ریال2:50:10
17.74 ریال2:50:09
17.55 ریال2:49:16
17.74 ریال2:43:08
17.55 ریال2:42:19
17.74 ریال2:36:06
17.55 ریال2:35:21
17.55 ریال2:35:21
17.74 ریال2:29:06
17.55 ریال2:28:19
17.74 ریال2:22:07
17.55 ریال2:21:19
17.74 ریال2:15:09
17.74 ریال2:15:08
17.55 ریال2:14:19
17.74 ریال2:08:06
17.55 ریال2:07:17
17.74 ریال2:01:17
17.55 ریال2:00:49
17.55 ریال2:00:49
17.74 ریال1:57:07
17.55 ریال1:56:19
17.74 ریال1:50:11
17.74 ریال1:50:10
17.55 ریال1:49:16
17.74 ریال1:43:06
17.55 ریال1:42:20
17.74 ریال1:36:06
17.55 ریال1:35:22
17.55 ریال1:35:21
17.74 ریال1:29:06
17.55 ریال1:28:19
17.74 ریال1:22:06
17.55 ریال1:21:18
17.74 ریال1:15:08
17.74 ریال1:15:08
17.55 ریال1:14:16
17.74 ریال1:08:07
17.55 ریال1:07:17
17.74 ریال1:01:12
17.55 ریال1:00:38
17.55 ریال1:00:38
17.74 ریال0:57:07
17.55 ریال0:56:21
17.74 ریال0:50:10
17.74 ریال0:50:10
17.55 ریال0:49:18
17.74 ریال0:43:07
17.55 ریال0:42:22
17.74 ریال0:36:07
17.55 ریال0:35:16
17.55 ریال0:35:15
17.74 ریال0:29:07
17.55 ریال0:28:17
17.74 ریال0:22:07
17.55 ریال0:21:22
17.74 ریال0:15:08
17.74 ریال0:15:08
17.55 ریال0:14:19
17.74 ریال0:08:07
17.55 ریال0:07:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات