شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.772
  • بالاترین قیمت روز:7.7746
  • پایین ترین قیمت روز:7.7704
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.7718
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:7.7717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.772 ریال5:37:06
7.7729 ریال5:36:07
7.7744 ریال5:35:20
7.7744 ریال5:35:20
7.773 ریال5:31:08
7.7733 ریال5:29:07
7.7744 ریال5:28:20
7.7732 ریال5:27:06
7.7735 ریال5:23:06
7.7734 ریال5:22:06
7.7744 ریال5:21:21
7.7735 ریال5:19:06
7.7739 ریال5:15:07
7.7739 ریال5:15:07
7.7736 ریال5:14:19
7.7744 ریال5:13:07
7.7743 ریال5:11:06
7.7742 ریال5:09:05
7.7746 ریال5:08:05
7.7736 ریال5:07:16
7.774 ریال5:01:07
7.7736 ریال5:00:31
7.7736 ریال5:00:31
7.7739 ریال4:59:05
7.7738 ریال4:57:05
7.7736 ریال4:53:05
7.7735 ریال4:51:06
7.7738 ریال4:50:07
7.7738 ریال4:50:06
7.7745 ریال4:49:16
7.7739 ریال4:47:04
7.7738 ریال4:45:06
7.7738 ریال4:45:06
7.7737 ریال4:43:05
7.7745 ریال4:42:18
7.7741 ریال4:41:06
7.7742 ریال4:37:06
7.7745 ریال4:36:05
7.7736 ریال4:35:19
7.7736 ریال4:35:17
7.7744 ریال4:33:04
7.7745 ریال4:31:07
7.7744 ریال4:29:05
7.7736 ریال4:28:17
7.7744 ریال4:27:05
7.7737 ریال4:25:06
7.7737 ریال4:25:05
7.7733 ریال4:23:05
7.7736 ریال4:21:19
7.7735 ریال4:19:05
7.7737 ریال4:17:04
7.7739 ریال4:15:06
7.7739 ریال4:15:05
7.7727 ریال4:14:16
7.7736 ریال4:13:05
7.7734 ریال4:11:05
7.7732 ریال4:09:05
7.7731 ریال4:08:06
7.7727 ریال4:07:15
7.7731 ریال4:05:05
7.7731 ریال4:05:04
7.7728 ریال4:01:08
7.7727 ریال3:59:05
7.7731 ریال3:57:05
7.7727 ریال3:56:18
7.7731 ریال3:55:06
7.7731 ریال3:55:05
7.7727 ریال3:51:06
7.7716 ریال3:50:07
7.7716 ریال3:50:06
7.7714 ریال3:49:15
7.7715 ریال3:47:05
7.7716 ریال3:43:05
7.7714 ریال3:42:18
7.7717 ریال3:41:07
7.7714 ریال3:35:18
7.7714 ریال3:35:17
7.7715 ریال3:29:05
7.7714 ریال3:28:18
7.7712 ریال3:22:05
7.7714 ریال3:15:06
7.7714 ریال3:15:05
7.7713 ریال3:14:15
7.7714 ریال3:11:06
7.7715 ریال3:09:05
7.7714 ریال3:08:05
7.7713 ریال3:07:15
7.7714 ریال3:01:08
7.7713 ریال3:00:29
7.7713 ریال3:00:27
7.7714 ریال2:59:04
7.7713 ریال2:56:16
7.7714 ریال2:55:05
7.7714 ریال2:55:04
7.7713 ریال2:53:05
7.771 ریال2:50:07
7.771 ریال2:50:06
7.7716 ریال2:36:06
7.7714 ریال2:35:20
7.7714 ریال2:35:17
7.7716 ریال2:31:07
7.7714 ریال2:28:17
7.772 ریال2:27:05
7.7719 ریال2:25:07
7.7719 ریال2:25:06
7.7711 ریال2:22:05
7.7714 ریال2:21:22
7.7711 ریال2:19:06
7.7714 ریال1:50:07
7.7714 ریال1:50:06
7.7706 ریال1:49:16
7.7714 ریال1:45:03
7.7715 ریال1:43:06
7.7706 ریال1:42:17
7.7715 ریال1:41:06
7.7706 ریال1:36:06
7.7705 ریال1:35:18
7.7705 ریال1:35:17
7.7706 ریال1:33:05
7.7704 ریال1:29:05
7.7705 ریال1:28:17
7.7704 ریال1:25:06
7.7704 ریال1:25:05
7.7705 ریال1:21:18
7.7704 ریال1:17:05
7.7705 ریال1:15:06
7.7705 ریال1:15:05
7.7709 ریال1:14:17
7.7705 ریال1:11:06
7.7707 ریال1:08:06
7.7709 ریال1:07:16
7.7707 ریال1:03:05
7.7708 ریال1:01:07
7.7709 ریال0:50:08
7.7709 ریال0:50:07
7.7714 ریال0:49:13
7.7709 ریال0:47:04
7.7708 ریال0:43:05
7.7714 ریال0:42:16
7.7709 ریال0:41:05
7.7711 ریال0:39:05
7.7714 ریال0:36:05
7.7718 ریال0:35:18
7.7718 ریال0:35:17
7.7714 ریال0:31:12
7.7718 ریال0:15:06
7.7718 ریال0:15:05
7.7717 ریال0:14:16
7.7718 ریال0:08:05
7.7717 ریال0:07:16
7.7718 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات