شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.1844
  • بالاترین قیمت روز:2.2232
  • پایین ترین قیمت روز:2.1607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1844
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.1753
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1844 ریال21:57:09
2.1645 ریال21:56:33
2.1844 ریال21:50:18
2.1844 ریال21:50:17
2.1645 ریال21:49:25
2.1844 ریال21:43:10
2.1645 ریال21:42:28
2.1844 ریال21:36:12
2.1645 ریال21:35:31
2.1645 ریال21:35:30
2.1844 ریال21:29:11
2.1645 ریال21:28:22
2.1844 ریال21:22:11
2.1645 ریال21:21:31
2.1844 ریال21:15:13
2.1844 ریال21:15:12
2.1645 ریال21:14:26
2.1844 ریال21:08:12
2.1645 ریال21:07:25
2.1844 ریال21:01:19
2.1645 ریال21:00:46
2.1645 ریال21:00:44
2.1844 ریال20:57:11
2.1645 ریال20:56:26
2.1844 ریال20:50:21
2.1844 ریال20:50:17
2.1645 ریال20:49:26
2.1844 ریال20:43:11
2.1645 ریال20:42:25
2.1844 ریال20:36:16
2.1645 ریال20:35:32
2.1645 ریال20:35:32
2.1844 ریال20:29:12
2.1645 ریال20:28:24
2.1844 ریال20:22:12
2.1645 ریال20:21:35
2.1844 ریال20:15:18
2.1844 ریال20:15:18
2.1645 ریال20:14:28
2.1844 ریال20:08:12
2.1645 ریال20:07:26
2.1844 ریال20:01:34
2.1645 ریال20:01:24
2.1645 ریال20:01:22
2.1844 ریال18:16:45
2.1844 ریال18:16:43
2.1645 ریال18:15:46
2.1844 ریال18:09:20
2.1645 ریال18:08:50
2.1844 ریال18:05:17
2.1844 ریال18:04:45
2.1645 ریال18:04:04
2.1645 ریال18:04:00
2.1844 ریال17:58:13
2.1645 ریال17:57:42
2.1844 ریال17:52:16
2.1844 ریال17:52:14
2.1645 ریال17:51:00
2.1844 ریال14:57:22
2.1645 ریال14:56:44
2.1844 ریال14:50:28
2.1844 ریال14:50:28
2.1645 ریال14:49:32
2.1844 ریال14:43:18
2.1645 ریال14:42:37
2.1844 ریال14:36:23
2.1645 ریال14:35:51
2.1645 ریال14:35:50
2.1844 ریال14:29:17
2.1645 ریال14:28:34
2.1844 ریال14:22:20
2.1645 ریال14:21:42
2.1844 ریال9:15:18
2.1844 ریال9:15:18
2.1607 ریال9:14:34
2.1844 ریال9:08:12
2.1607 ریال9:07:28
2.1844 ریال9:01:25
2.1607 ریال9:00:58
2.1607 ریال9:00:57
2.1844 ریال8:15:10
2.1844 ریال8:15:08
2.2232 ریال8:14:21
2.1844 ریال8:08:07
2.2232 ریال8:07:19
2.1844 ریال8:01:17
2.2232 ریال8:00:49
2.2232 ریال8:00:27
2.1844 ریال7:57:06
2.2232 ریال6:50:09
2.2232 ریال6:50:09
2.1607 ریال6:49:18
2.2232 ریال6:43:05
2.1607 ریال6:42:18
2.2232 ریال1:15:08
2.2232 ریال1:15:07
2.1844 ریال1:14:18
2.2232 ریال1:11:06
2.1988 ریال1:08:06
2.1844 ریال1:07:17
2.2232 ریال1:05:06
2.2232 ریال1:05:06
2.1844 ریال0:17:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات