شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.9087
  • بالاترین قیمت روز:0.9088
  • پایین ترین قیمت روز:0.9069
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.9076
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9087 ریال11:05:07
0.9087 ریال11:05:07
0.9088 ریال11:02:09
0.9087 ریال10:56:19
0.9086 ریال10:53:06
0.9087 ریال10:50:04
0.9081 ریال10:49:18
0.9083 ریال10:44:06
0.9084 ریال10:43:06
0.9081 ریال10:42:19
0.9084 ریال10:41:07
0.9083 ریال10:36:06
0.9079 ریال10:35:30
0.9079 ریال10:35:30
0.9082 ریال10:32:07
0.908 ریال10:29:06
0.9079 ریال10:15:07
0.9079 ریال10:15:07
0.9078 ریال10:14:19
0.9079 ریال10:08:07
0.9078 ریال10:07:17
0.9079 ریال10:01:10
0.9078 ریال10:00:42
0.9078 ریال10:00:41
0.9079 ریال9:57:06
0.9078 ریال9:56:18
0.9079 ریال9:41:07
0.908 ریال9:38:06
0.9079 ریال9:36:05
0.908 ریال9:28:15
0.9079 ریال9:22:05
0.908 ریال9:21:18
0.9079 ریال9:20:07
0.9079 ریال9:20:06
0.9081 ریال9:15:07
0.9081 ریال9:15:06
0.9083 ریال9:14:17
0.908 ریال9:08:05
0.9083 ریال9:07:17
0.9081 ریال9:05:06
0.9081 ریال9:05:06
0.9083 ریال9:02:08
0.9082 ریال9:01:13
0.908 ریال9:00:44
0.908 ریال9:00:41
0.9082 ریال8:57:06
0.908 ریال8:56:18
0.9082 ریال8:50:07
0.9082 ریال8:50:06
0.908 ریال8:49:16
0.9081 ریال8:47:07
0.908 ریال8:36:07
0.9081 ریال8:35:21
0.9081 ریال8:35:20
0.908 ریال8:32:07
0.9082 ریال8:29:05
0.9081 ریال8:17:05
0.908 ریال8:15:07
0.908 ریال8:15:06
0.9079 ریال8:14:21
0.908 ریال8:08:08
0.9079 ریال8:07:16
0.9081 ریال8:05:06
0.9081 ریال8:05:06
0.9079 ریال8:02:07
0.908 ریال8:01:12
0.9079 ریال8:00:35
0.9079 ریال8:00:35
0.908 ریال7:57:06
0.9079 ریال7:53:06
0.908 ریال7:44:06
0.9081 ریال7:43:06
0.908 ریال7:42:16
0.9081 ریال7:38:05
0.9082 ریال7:36:06
0.9079 ریال7:35:22
0.9079 ریال7:35:20
0.908 ریال7:32:07
0.9081 ریال7:29:06
0.9079 ریال7:28:15
0.908 ریال7:26:05
0.9079 ریال7:20:07
0.9079 ریال7:20:06
0.908 ریال7:14:46
0.9081 ریال7:11:08
0.908 ریال7:07:19
0.9081 ریال7:05:07
0.9081 ریال7:05:06
0.9079 ریال7:01:15
0.908 ریال7:00:39
0.908 ریال7:00:37
0.9079 ریال6:59:06
0.908 ریال6:53:05
0.9079 ریال6:50:09
0.9079 ریال6:50:08
0.9078 ریال6:49:17
0.9079 ریال6:44:07
0.9078 ریال6:36:06
0.9079 ریال6:35:22
0.9079 ریال6:35:21
0.9078 ریال6:32:07
0.9079 ریال6:11:07
0.9078 ریال6:08:06
0.9079 ریال5:49:18
0.9078 ریال5:44:05
0.9079 ریال5:41:07
0.9078 ریال5:38:06
0.9079 ریال5:32:06
0.9078 ریال5:29:06
0.9079 ریال5:26:05
0.9078 ریال5:22:06
0.9079 ریال5:21:21
0.9078 ریال5:17:05
0.9077 ریال5:15:08
0.9077 ریال5:15:06
0.9074 ریال5:14:21
0.9076 ریال5:08:06
0.9074 ریال5:07:16
0.9075 ریال5:05:06
0.9075 ریال5:05:05
0.9076 ریال5:01:09
0.9074 ریال5:00:29
0.9074 ریال5:00:29
0.9076 ریال4:59:04
0.9074 ریال4:50:04
0.9073 ریال4:49:15
0.9074 ریال4:43:05
0.9073 ریال4:42:16
0.9074 ریال4:36:06
0.9071 ریال4:35:19
0.9071 ریال4:35:19
0.9074 ریال4:29:06
0.9071 ریال4:28:16
0.9073 ریال4:26:05
0.9071 ریال4:23:06
0.907 ریال4:22:05
0.9071 ریال4:21:18
0.907 ریال4:20:07
0.907 ریال4:20:06
0.9071 ریال4:15:06
0.9071 ریال4:15:06
0.9072 ریال4:14:16
0.9071 ریال4:11:06
0.9069 ریال4:08:06
0.9072 ریال4:07:15
0.9069 ریال4:05:06
0.9069 ریال4:05:05
0.9072 ریال4:02:06
0.9075 ریال4:01:10
0.9072 ریال4:00:34
0.9072 ریال4:00:32
0.9075 ریال3:57:06
0.9073 ریال3:56:17
0.9075 ریال3:50:07
0.9075 ریال3:50:06
0.9073 ریال3:49:15
0.9075 ریال3:44:06
0.9074 ریال3:43:05
0.9073 ریال3:42:16
0.9074 ریال3:38:04
0.9073 ریال3:15:06
0.9073 ریال3:15:06
0.9072 ریال3:14:16
0.9073 ریال3:08:05
0.9072 ریال3:07:15
0.9073 ریال3:01:11
0.9072 ریال3:00:33
0.9072 ریال3:00:31
0.9073 ریال2:56:18
0.9072 ریال2:50:07
0.9072 ریال2:50:07
0.9073 ریال2:47:05
0.9074 ریال2:43:04
0.9073 ریال2:42:15
0.9074 ریال2:41:09
0.9073 ریال2:28:14
0.9074 ریال2:22:04
0.9073 ریال2:21:18
0.9074 ریال2:11:06
0.9072 ریال2:08:05
0.9074 ریال2:07:15
0.9073 ریال2:05:07
0.9073 ریال2:05:06
0.9074 ریال1:59:04
0.9073 ریال1:57:05
0.9074 ریال1:56:17
0.9073 ریال1:53:05
0.9074 ریال1:49:15
0.9075 ریال1:43:05
0.9074 ریال1:42:17
0.9075 ریال1:41:06
0.9074 ریال1:38:05
0.9073 ریال1:35:21
0.9073 ریال1:35:20
0.9074 ریال1:32:07
0.9073 ریال1:15:07
0.9073 ریال1:15:06
0.9074 ریال1:02:07
0.9076 ریال1:01:11
0.9074 ریال1:00:35
0.9074 ریال1:00:34
0.9076 ریال0:57:06
0.9074 ریال0:53:04
0.9075 ریال0:50:08
0.9075 ریال0:50:06
0.9074 ریال0:44:05
0.9075 ریال0:43:05
0.9074 ریال0:42:17
0.9075 ریال0:41:05
0.9074 ریال0:36:05
0.9078 ریال0:35:19
0.9078 ریال0:35:19
0.9074 ریال0:32:05
0.9075 ریال0:29:05
0.9078 ریال0:28:18
0.9075 ریال0:26:06
0.9076 ریال0:23:06
0.9077 ریال0:22:07
0.9078 ریال0:21:19
0.9077 ریال0:20:08
0.9077 ریال0:20:07
0.9076 ریال0:15:08
0.9076 ریال0:15:07
0.9078 ریال0:14:17
0.9076 ریال0:08:05
0.9078 ریال0:07:25
0.9091 ریال18:00:30
0.9088 ریال17:58:13
0.9089 ریال17:57:42
0.9088 ریال17:52:16
0.9088 ریال17:52:14
0.9089 ریال17:51:00
0.9087 ریال17:48:19
0.9088 ریال17:45:11
0.909 ریال17:44:11
0.9085 ریال17:43:36
0.909 ریال17:42:30
0.9087 ریال17:39:08
0.9088 ریال17:37:30
0.9085 ریال17:36:59
0.9085 ریال17:36:57
0.9088 ریال17:33:47
0.9087 ریال17:30:07
0.9085 ریال17:29:43
0.9086 ریال17:24:14
0.9085 ریال17:17:33
0.9086 ریال17:11:28
0.9088 ریال17:08:23
0.9086 ریال17:05:34
0.9086 ریال17:05:32
0.9085 ریال17:02:47
0.9086 ریال17:01:46
0.9086 ریال17:01:41
0.9085 ریال16:59:21
0.9087 ریال16:57:26
0.9086 ریال16:57:00
0.9087 ریال16:53:26
0.9088 ریال16:47:29
0.9089 ریال16:44:22
0.909 ریال16:43:18
0.9088 ریال16:42:45
0.909 ریال16:41:36
0.9088 ریال16:38:28
0.9087 ریال16:36:24
0.9088 ریال16:35:56
0.9088 ریال16:35:55
0.9085 ریال16:32:35
0.9088 ریال16:28:37
0.9086 ریال16:23:19
0.9087 ریال16:22:21
0.9088 ریال16:21:40
0.9087 ریال16:17:23
0.9088 ریال16:07:36
0.9089 ریال16:05:22
0.9089 ریال16:05:20
0.909 ریال16:02:31
0.9089 ریال16:01:35
0.9088 ریال16:01:22
0.9088 ریال16:01:19
0.9089 ریال15:59:19
0.9087 ریال15:57:20
0.9088 ریال15:50:38
0.9088 ریال15:50:36
0.9084 ریال15:49:34
0.9088 ریال15:47:23
0.9085 ریال15:44:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات