شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.9266
  • بالاترین قیمت روز:0.9266
  • پایین ترین قیمت روز:0.9232
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9241
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.9242
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9266 ریال13:08:20
0.9255 ریال13:07:28
0.9266 ریال13:06:22
0.9251 ریال13:01:41
0.9255 ریال12:57:20
0.9252 ریال12:56:30
0.925 ریال12:51:38
0.9252 ریال12:46:21
0.925 ریال12:43:18
0.9252 ریال12:42:27
0.925 ریال12:41:22
0.9251 ریال12:36:20
0.9245 ریال12:31:27
0.9239 ریال12:29:19
0.9245 ریال12:28:27
0.9239 ریال12:26:20
0.9245 ریال12:22:18
0.9249 ریال12:21:32
0.9245 ریال12:16:23
0.9246 ریال12:15:27
0.9246 ریال12:15:27
0.9249 ریال12:14:32
0.9246 ریال12:08:20
0.9249 ریال12:07:32
0.9246 ریال12:06:24
0.9245 ریال12:01:34
0.925 ریال12:01:00
0.925 ریال12:01:00
0.9249 ریال11:57:18
0.925 ریال11:56:27
0.9246 ریال11:50:28
0.9246 ریال11:50:27
0.925 ریال11:49:28
0.9246 ریال11:43:19
0.9245 ریال11:42:28
0.9246 ریال11:41:21
0.9249 ریال11:36:21
0.9245 ریال11:35:33
0.9245 ریال11:35:32
0.9252 ریال11:29:17
0.9245 ریال11:28:25
0.9252 ریال11:26:18
0.9244 ریال11:22:17
0.9243 ریال11:21:32
0.9245 ریال11:16:17
0.924 ریال11:15:23
0.924 ریال11:15:22
0.9243 ریال11:14:24
0.924 ریال11:11:10
0.9246 ریال11:08:08
0.9243 ریال11:07:16
0.9246 ریال11:06:09
0.9245 ریال11:01:12
0.9243 ریال11:00:31
0.9243 ریال11:00:31
0.9241 ریال10:57:08
0.9243 ریال10:56:16
0.9246 ریال10:51:09
0.9248 ریال10:50:10
0.9248 ریال10:50:09
0.9243 ریال10:49:16
0.9248 ریال10:46:09
0.924 ریال10:43:08
0.9233 ریال10:42:16
0.924 ریال10:41:10
0.9242 ریال10:36:09
0.9233 ریال10:35:17
0.9233 ریال10:35:16
0.9237 ریال10:29:08
0.9233 ریال10:28:17
0.9237 ریال10:26:08
0.9234 ریال10:22:07
0.9236 ریال10:21:19
0.9232 ریال10:16:09
0.9238 ریال10:15:10
0.9238 ریال10:15:09
0.9236 ریال10:14:15
0.9238 ریال10:11:09
0.9237 ریال10:08:09
0.9236 ریال10:07:16
0.9237 ریال10:01:12
0.9246 ریال10:00:32
0.9246 ریال10:00:31
0.9235 ریال9:57:08
0.9246 ریال9:56:17
0.924 ریال9:51:10
0.9243 ریال9:50:10
0.9243 ریال9:50:10
0.9246 ریال9:49:16
0.9243 ریال9:46:09
0.9246 ریال9:43:08
0.9249 ریال9:42:16
0.9246 ریال9:41:08
0.9248 ریال9:36:08
0.9249 ریال9:35:17
0.9249 ریال9:35:16
0.9246 ریال9:29:08
0.9249 ریال9:28:16
0.9246 ریال9:26:08
0.9248 ریال9:22:07
0.9241 ریال9:21:17
0.9249 ریال9:16:07
0.9251 ریال9:15:09
0.9251 ریال9:15:08
0.9241 ریال9:14:14
0.9251 ریال9:11:09
0.9248 ریال9:08:08
0.9241 ریال9:07:14
0.9248 ریال9:06:07
0.9243 ریال9:01:09
0.9246 ریال9:00:23
0.9246 ریال9:00:22
0.9241 ریال8:57:06
0.9246 ریال8:56:14
0.9244 ریال8:51:09
0.9243 ریال8:50:09
0.9243 ریال8:50:08
0.9246 ریال8:49:15
0.9243 ریال8:46:07
0.9246 ریال8:43:06
0.9247 ریال8:42:14
0.9246 ریال8:41:07
0.9247 ریال8:35:15
0.9247 ریال8:35:14
0.9248 ریال8:31:08
0.9246 ریال8:29:06
0.9247 ریال8:28:14
0.9246 ریال8:22:06
0.9247 ریال8:21:14
0.9246 ریال8:16:07
0.9244 ریال8:15:08
0.9244 ریال8:15:07
0.9247 ریال8:14:14
0.9244 ریال8:11:08
0.9246 ریال8:08:07
0.9247 ریال8:07:14
0.9246 ریال8:06:08
0.9247 ریال8:01:09
0.9252 ریال8:00:24
0.9252 ریال8:00:23
0.9246 ریال7:57:06
0.9252 ریال7:56:13
0.9247 ریال7:51:08
0.925 ریال7:50:08
0.925 ریال7:50:07
0.9252 ریال7:49:13
0.925 ریال7:41:21
0.9251 ریال7:31:08
0.9252 ریال7:26:07
0.9255 ریال7:21:12
0.9252 ریال7:16:06
0.9249 ریال7:11:07
0.925 ریال7:08:06
0.9245 ریال7:07:13
0.925 ریال7:06:07
0.9251 ریال7:01:09
0.9245 ریال7:00:26
0.9245 ریال7:00:25
0.9251 ریال6:57:05
0.9245 ریال6:56:13
0.9249 ریال6:50:07
0.9249 ریال6:50:07
0.9245 ریال6:49:14
0.9249 ریال6:46:06
0.9247 ریال6:43:06
0.9248 ریال6:42:14
0.9247 ریال6:41:08
0.9245 ریال6:36:07
0.9248 ریال6:35:16
0.9248 ریال6:35:15
0.9246 ریال6:29:07
0.9248 ریال6:28:13
0.9246 ریال6:26:06
0.9247 ریال6:22:06
0.9243 ریال6:21:20
0.9247 ریال6:15:07
0.9247 ریال6:15:06
0.9243 ریال6:14:14
0.9247 ریال6:11:07
0.9248 ریال6:08:06
0.9243 ریال6:07:16
0.9248 ریال6:06:07
0.9247 ریال6:00:24
0.9247 ریال6:00:22
0.9244 ریال5:57:06
0.9247 ریال5:56:15
0.9246 ریال5:51:07
0.9245 ریال5:50:07
0.9245 ریال5:50:06
0.9247 ریال5:49:14
0.9245 ریال5:46:06
0.9247 ریال5:43:05
0.9242 ریال5:42:12
0.9247 ریال5:41:06
0.9245 ریال5:36:06
0.9242 ریال5:35:13
0.9242 ریال5:35:12
0.9248 ریال5:31:07
0.9246 ریال5:29:05
0.9242 ریال5:28:12
0.9246 ریال5:26:05
0.9245 ریال5:22:05
0.9257 ریال5:21:14
0.9244 ریال5:16:06
0.9246 ریال5:15:07
0.9246 ریال5:15:06
0.9257 ریال5:14:12
0.9246 ریال5:11:05
0.925 ریال5:08:05
0.9257 ریال5:07:11
0.925 ریال5:06:05
0.9256 ریال5:01:07
0.9259 ریال5:00:19
0.9259 ریال5:00:18
0.9255 ریال4:57:04
0.9259 ریال4:56:13
0.9256 ریال4:51:06
0.9255 ریال4:50:06
0.9255 ریال4:50:06
0.9259 ریال4:49:12
0.9255 ریال4:46:05
0.9256 ریال4:43:05
0.925 ریال4:42:13
0.9256 ریال4:41:05
0.9259 ریال4:36:05
0.925 ریال4:35:13
0.925 ریال4:35:13
0.9254 ریال4:29:05
0.925 ریال4:28:12
0.9254 ریال4:26:04
0.9252 ریال4:22:05
0.9251 ریال4:11:05
0.925 ریال4:08:04
0.9251 ریال4:07:12
0.925 ریال4:01:06
0.9248 ریال4:00:19
0.9248 ریال4:00:19
0.9251 ریال3:57:05
0.9248 ریال3:56:12
0.9249 ریال3:51:06
0.9251 ریال3:50:06
0.9251 ریال3:50:05
0.9248 ریال3:49:12
0.9251 ریال3:46:05
0.9248 ریال3:41:06
0.9246 ریال3:36:05
0.9247 ریال3:35:13
0.9247 ریال3:35:12
0.9246 ریال3:29:04
0.9247 ریال3:28:12
0.9246 ریال3:22:04
0.9245 ریال3:21:12
0.9246 ریال3:16:05
0.9248 ریال3:15:05
0.9248 ریال3:15:04
0.9245 ریال3:14:11
0.9248 ریال3:08:05
0.925 ریال3:07:12
0.9248 ریال3:01:05
0.925 ریال3:00:19
0.925 ریال3:00:18
0.9247 ریال2:57:04
0.925 ریال2:56:12
0.9244 ریال2:51:05
0.9246 ریال2:50:05
0.9246 ریال2:50:04
0.925 ریال2:49:12
0.9246 ریال2:46:04
0.925 ریال2:41:06
0.9251 ریال2:36:05
0.9245 ریال2:35:14
0.9245 ریال2:35:13
0.9251 ریال2:31:04
0.925 ریال2:29:04
0.9245 ریال2:28:12
0.925 ریال2:26:05
0.9248 ریال2:22:04
0.9245 ریال2:15:05
0.9245 ریال2:15:04
0.9246 ریال2:14:12
0.9245 ریال2:08:05
0.9246 ریال2:07:13
0.9245 ریال2:06:05
0.9246 ریال1:57:04
0.9249 ریال1:56:13
0.925 ریال1:51:05
0.9248 ریال1:50:05
0.9248 ریال1:50:04
0.9249 ریال1:49:12
0.9248 ریال1:46:05
0.9246 ریال1:43:04
0.9249 ریال1:42:11
0.9246 ریال1:41:04
0.9249 ریال1:36:04
0.9246 ریال1:35:12
0.9246 ریال1:35:11
0.9249 ریال1:31:05
0.9246 ریال1:16:04
0.9248 ریال1:15:04
0.9248 ریال1:15:04
0.9243 ریال1:14:11
0.9248 ریال1:11:05
0.9246 ریال1:08:04
0.9243 ریال1:07:11
0.9246 ریال1:01:04
0.9242 ریال1:00:16
0.9242 ریال1:00:15
0.9243 ریال0:57:04
0.9242 ریال0:56:11
0.9243 ریال0:51:04
0.9245 ریال0:50:03
0.9242 ریال0:49:11
0.9245 ریال0:46:04
0.9242 ریال0:36:04
0.924 ریال0:35:12
0.924 ریال0:35:12
0.9243 ریال0:31:04
0.9242 ریال0:29:04
0.924 ریال0:28:11
0.9242 ریال0:26:04
0.924 ریال0:15:04
0.924 ریال0:15:03
0.9242 ریال0:14:11
0.924 ریال0:08:04
0.9242 ریال0:07:13
0.924 ریال0:06:04
0.9241 ریال0:02:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی