شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:126.46
  • بالاترین قیمت روز:126.48
  • پایین ترین قیمت روز:124.342
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:126.23
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:126.26
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
126.46 ریال13:17:04
126.44 ریال13:15:06
126.44 ریال13:15:06
124.342 ریال13:14:06
126.44 ریال13:12:04
126.43 ریال13:08:04
124.342 ریال13:07:06
126.44 ریال13:01:05
124.342 ریال13:00:13
124.342 ریال13:00:12
126.44 ریال12:57:05
124.342 ریال12:56:07
126.43 ریال12:50:05
126.43 ریال12:50:05
126.47 ریال12:49:12
126.43 ریال12:47:04
126.45 ریال12:43:04
126.42 ریال12:42:11
126.47 ریال12:37:04
126.48 ریال12:36:05
126.42 ریال12:35:13
126.42 ریال12:35:12
126.48 ریال12:32:04
126.47 ریال12:29:04
126.42 ریال12:28:10
126.47 ریال12:27:04
126.44 ریال12:22:04
126.43 ریال12:21:14
126.42 ریال12:17:04
126.44 ریال12:15:05
126.44 ریال12:15:05
126.43 ریال12:14:13
126.44 ریال12:12:05
126.45 ریال12:08:04
126.43 ریال12:07:16
126.47 ریال12:02:07
126.44 ریال12:01:11
126.34 ریال12:00:27
126.34 ریال12:00:25
126.44 ریال11:57:05
126.34 ریال11:56:13
126.42 ریال11:52:04
126.41 ریال11:50:07
126.41 ریال11:50:07
126.34 ریال11:49:14
126.41 ریال11:47:04
126.37 ریال11:43:04
124.342 ریال11:42:13
126.35 ریال11:37:04
126.33 ریال11:36:05
124.342 ریال11:35:13
124.342 ریال11:35:12
126.33 ریال11:32:05
126.32 ریال11:29:04
124.342 ریال11:28:11
126.32 ریال11:27:04
126.3 ریال11:22:04
126.31 ریال11:17:04
126.32 ریال11:15:05
126.32 ریال11:15:04
126.31 ریال11:14:12
126.32 ریال11:12:04
126.31 ریال11:07:11
126.32 ریال11:02:05
126.31 ریال11:01:06
124.342 ریال11:00:18
124.342 ریال11:00:16
126.31 ریال10:57:05
124.342 ریال10:56:10
126.3 ریال10:52:04
126.28 ریال10:50:06
126.28 ریال10:50:05
124.342 ریال10:49:10
126.28 ریال10:47:04
126.27 ریال10:43:05
126.23 ریال10:42:11
126.26 ریال10:37:03
126.25 ریال10:36:05
126.23 ریال10:35:13
126.23 ریال10:35:13
126.25 ریال10:32:05
126.23 ریال10:27:04
126.24 ریال10:22:04
126.26 ریال10:21:14
126.24 ریال10:15:06
126.24 ریال10:15:05
126.26 ریال10:14:13
126.24 ریال10:08:05
126.26 ریال10:07:14
126.25 ریال10:02:05
126.26 ریال9:52:05
126.379 ریال9:50:06
126.379 ریال9:50:05
126.26 ریال9:49:12
126.379 ریال9:47:05
126.26 ریال9:43:04
126.27 ریال9:42:13
126.26 ریال9:36:05
126.27 ریال9:35:13
126.27 ریال9:35:12
126.26 ریال9:29:04
126.27 ریال9:28:12
126.26 ریال9:27:04
126.27 ریال9:21:15
126.28 ریال9:17:04
126.27 ریال9:12:05
126.28 ریال9:08:05
126.27 ریال9:01:06
124.342 ریال9:00:18
124.342 ریال9:00:18
126.27 ریال8:57:04
124.342 ریال8:56:12
126.27 ریال8:52:05
126.26 ریال8:50:06
126.26 ریال8:50:06
124.342 ریال8:49:12
126.26 ریال8:47:05
126.25 ریال8:43:05
126.27 ریال8:42:13
126.25 ریال8:36:05
126.27 ریال8:35:12
126.27 ریال8:35:11
126.25 ریال8:32:05
126.26 ریال8:29:06
126.27 ریال8:28:12
126.26 ریال8:22:05
126.364 ریال8:21:14
126.28 ریال8:17:06
126.25 ریال8:15:06
126.25 ریال8:15:06
126.364 ریال8:14:13
126.25 ریال8:12:05
126.24 ریال8:08:06
126.364 ریال8:07:15
126.24 ریال8:01:09
124.342 ریال8:00:22
124.342 ریال8:00:20
126.24 ریال7:57:05
124.342 ریال7:56:12
126.25 ریال7:50:06
126.25 ریال7:50:06
124.342 ریال7:49:12
126.25 ریال7:47:05
126.22 ریال7:43:05
124.342 ریال7:42:23
126.23 ریال7:37:06
126.22 ریال7:36:07
124.342 ریال7:35:13
124.342 ریال7:35:13
126.22 ریال7:32:05
126.23 ریال7:29:05
124.342 ریال7:28:12
126.23 ریال7:27:06
126.24 ریال7:22:06
126.22 ریال7:21:14
126.23 ریال7:17:06
126.351 ریال7:15:06
126.351 ریال7:15:05
126.22 ریال7:14:11
126.351 ریال7:12:05
126.21 ریال7:08:06
126.22 ریال6:56:13
126.23 ریال6:52:05
126.24 ریال6:50:07
126.24 ریال6:50:06
124.342 ریال6:49:11
126.24 ریال6:43:04
124.342 ریال6:42:12
126.23 ریال6:37:05
126.22 ریال6:36:06
124.342 ریال6:35:13
124.342 ریال6:35:12
126.22 ریال6:29:05
124.342 ریال6:28:11
126.22 ریال6:22:04
126.26 ریال6:21:18
126.343 ریال6:17:05
126.23 ریال6:15:05
126.23 ریال6:15:04
126.26 ریال6:14:12
126.23 ریال6:12:04
126.24 ریال6:08:04
126.26 ریال6:07:14
126.25 ریال6:02:08
126.26 ریال6:01:07
124.342 ریال6:00:22
124.342 ریال6:00:20
126.26 ریال5:57:06
124.342 ریال5:56:11
126.27 ریال5:52:04
126.26 ریال5:50:05
126.26 ریال5:50:05
124.342 ریال5:49:10
126.26 ریال5:43:04
124.342 ریال5:42:11
126.26 ریال5:36:05
124.342 ریال5:35:11
124.342 ریال5:35:10
126.26 ریال5:29:04
124.342 ریال5:28:10
126.26 ریال5:27:04
126.3 ریال5:22:04
124.342 ریال5:21:11
126.3 ریال5:17:04
126.28 ریال5:15:04
126.28 ریال5:15:04
124.342 ریال5:14:09
126.28 ریال5:12:04
126.29 ریال5:08:04
124.342 ریال5:07:06
126.29 ریال5:02:04
126.28 ریال5:01:05
124.342 ریال5:00:11
124.342 ریال5:00:09
126.28 ریال4:57:04
124.342 ریال4:56:07
126.28 ریال4:52:04
126.27 ریال4:50:05
126.27 ریال4:50:04
124.342 ریال4:49:06
126.27 ریال4:47:04
126.28 ریال4:43:05
124.342 ریال4:42:07
126.28 ریال4:37:04
126.26 ریال4:36:04
124.342 ریال4:35:07
124.342 ریال4:35:07
126.26 ریال4:32:05
126.25 ریال4:27:04
126.26 ریال4:22:04
124.342 ریال4:21:08
126.26 ریال4:17:04
126.25 ریال4:15:05
126.25 ریال4:15:03
124.342 ریال4:14:07
126.25 ریال4:08:05
124.342 ریال4:07:07
126.26 ریال4:02:04
126.24 ریال4:01:05
124.342 ریال4:00:13
124.342 ریال4:00:12
126.24 ریال3:57:04
124.342 ریال3:56:07
126.24 ریال3:52:04
126.23 ریال3:50:05
126.23 ریال3:50:04
124.342 ریال3:49:11
126.23 ریال3:43:04
124.342 ریال3:42:12
126.23 ریال3:36:05
124.342 ریال3:35:12
124.342 ریال3:35:12
126.23 ریال3:32:04
126.22 ریال3:29:04
124.342 ریال3:28:11
126.22 ریال3:22:04
126.21 ریال3:21:12
126.337 ریال3:17:04
126.22 ریال3:15:05
126.22 ریال3:15:04
126.21 ریال3:14:10
126.22 ریال3:08:04
126.21 ریال3:01:05
126.2 ریال3:00:18
126.2 ریال3:00:17
126.21 ریال2:57:05
126.2 ریال2:56:12
126.326 ریال2:52:04
126.21 ریال2:50:06
126.21 ریال2:50:05
126.2 ریال2:49:13
126.21 ریال2:43:05
126.22 ریال2:42:13
126.2 ریال2:37:05
126.23 ریال2:36:05
126.22 ریال2:35:14
126.22 ریال2:35:14
126.23 ریال2:32:04
126.21 ریال2:29:04
126.22 ریال2:28:12
126.21 ریال2:27:04
126.2 ریال2:21:13
126.21 ریال2:15:04
126.21 ریال2:15:04
126.2 ریال2:14:13
126.21 ریال2:08:04
126.2 ریال1:43:04
124.342 ریال1:42:11
126.303 ریال1:37:04
126.2 ریال1:36:04
124.342 ریال1:35:11
124.342 ریال1:35:10
126.2 ریال1:32:04
126.19 ریال1:29:04
124.342 ریال1:28:10
126.19 ریال1:27:04
126.326 ریال1:22:05
126.19 ریال1:21:11
126.18 ریال1:17:03
126.19 ریال1:12:04
126.297 ریال1:08:04
126.23 ریال1:07:09
126.19 ریال1:01:06
126.23 ریال1:00:14
126.23 ریال1:00:13
126.19 ریال0:57:05
126.23 ریال0:56:10
126.18 ریال0:52:04
126.22 ریال0:50:05
126.22 ریال0:50:04
126.25 ریال0:49:10
126.22 ریال0:43:04
126.25 ریال0:42:08
126.22 ریال0:37:04
126.24 ریال0:36:05
126.25 ریال0:35:10
126.25 ریال0:35:09
126.24 ریال0:32:04
126.2 ریال0:29:04
126.25 ریال0:28:09
126.2 ریال0:27:04
126.23 ریال0:22:04
126.26 ریال0:21:12
126.24 ریال0:17:03
126.26 ریال0:12:03
126.25 ریال0:08:05
126.23 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی