شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.9055
  • بالاترین قیمت روز:6.915
  • پایین ترین قیمت روز:6.8943
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.9024
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:6.9049
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.9055 ریال12:15:27
6.9055 ریال12:15:27
6.9072 ریال12:14:32
6.9055 ریال12:11:25
6.9047 ریال12:08:20
6.9072 ریال12:07:31
6.9047 ریال12:06:24
6.9034 ریال12:01:33
6.9071 ریال12:01:00
6.9071 ریال12:00:59
6.9074 ریال11:57:18
6.9071 ریال11:56:27
6.9043 ریال11:51:23
6.9044 ریال11:50:28
6.9044 ریال11:50:27
6.9071 ریال11:49:28
6.9044 ریال11:46:22
6.9067 ریال11:43:19
6.905 ریال11:42:28
6.9067 ریال11:41:21
6.9077 ریال11:36:21
6.905 ریال11:35:32
6.905 ریال11:35:32
6.9086 ریال11:31:22
6.9079 ریال11:29:17
6.905 ریال11:28:25
6.9079 ریال11:26:18
6.9035 ریال11:22:17
6.9018 ریال11:21:32
6.9047 ریال11:16:17
6.9007 ریال11:15:22
6.9007 ریال11:15:22
6.9018 ریال11:14:24
6.9007 ریال11:11:10
6.9044 ریال11:08:08
6.9018 ریال11:07:16
6.9044 ریال11:06:09
6.9027 ریال11:01:11
6.9016 ریال11:00:30
6.9016 ریال11:00:30
6.9015 ریال10:57:07
6.9016 ریال10:56:16
6.9044 ریال10:51:09
6.9051 ریال10:50:10
6.9051 ریال10:50:09
6.9016 ریال10:49:16
6.9051 ریال10:46:09
6.8997 ریال10:43:08
6.8943 ریال10:42:16
6.8997 ریال10:41:10
6.9017 ریال10:36:09
6.8943 ریال10:35:17
6.8943 ریال10:35:16
6.8992 ریال10:31:10
6.8991 ریال10:29:08
6.8943 ریال10:28:16
6.8991 ریال10:26:08
6.8962 ریال10:22:07
6.8973 ریال10:21:19
6.8945 ریال10:16:09
6.8995 ریال10:15:09
6.8995 ریال10:15:09
6.8973 ریال10:14:15
6.8995 ریال10:11:09
6.8984 ریال10:08:09
6.8973 ریال10:07:15
6.8984 ریال10:06:10
6.8986 ریال10:01:12
6.9064 ریال10:00:30
6.9064 ریال10:00:30
6.898 ریال9:57:08
6.9064 ریال9:56:17
6.8999 ریال9:51:10
6.9024 ریال9:50:10
6.9024 ریال9:50:09
6.9064 ریال9:49:16
6.9024 ریال9:46:08
6.9053 ریال9:43:08
6.9066 ریال9:42:16
6.9053 ریال9:41:08
6.9064 ریال9:36:08
6.9066 ریال9:35:17
6.9066 ریال9:35:16
6.9054 ریال9:31:09
6.9049 ریال9:29:08
6.9066 ریال9:28:16
6.9049 ریال9:26:08
6.906 ریال9:22:07
6.9009 ریال9:21:17
6.9067 ریال9:16:07
6.908 ریال9:15:09
6.908 ریال9:15:08
6.9009 ریال9:14:14
6.908 ریال9:11:09
6.9057 ریال9:08:08
6.9009 ریال9:07:14
6.9057 ریال9:06:07
6.9033 ریال9:01:09
6.9044 ریال9:00:23
6.9044 ریال9:00:22
6.9005 ریال8:57:06
6.9044 ریال8:56:14
6.9028 ریال8:51:09
6.9031 ریال8:50:09
6.9031 ریال8:50:08
6.9044 ریال8:49:15
6.9031 ریال8:46:07
6.904 ریال8:43:06
6.9042 ریال8:42:13
6.904 ریال8:41:07
6.9043 ریال8:36:08
6.9042 ریال8:35:15
6.9042 ریال8:35:14
6.9057 ریال8:31:08
6.9039 ریال8:29:06
6.9042 ریال8:28:14
6.9039 ریال8:26:07
6.904 ریال8:22:06
6.9053 ریال8:21:14
6.9043 ریال8:16:07
6.9027 ریال8:15:08
6.9027 ریال8:15:07
6.9053 ریال8:14:14
6.9027 ریال8:11:07
6.9039 ریال8:08:06
6.9053 ریال8:07:14
6.9039 ریال8:06:08
6.9057 ریال8:01:08
6.9083 ریال8:00:23
6.9083 ریال8:00:22
6.9052 ریال7:57:06
6.9083 ریال7:56:13
6.9053 ریال7:51:08
6.9073 ریال7:50:08
6.9073 ریال7:50:07
6.9083 ریال7:49:13
6.9073 ریال7:46:06
6.9074 ریال7:41:20
6.9078 ریال7:36:07
6.9076 ریال7:31:08
6.9088 ریال7:26:07
6.9102 ریال7:21:12
6.9091 ریال7:16:06
6.9065 ریال7:08:06
6.9038 ریال7:07:12
6.9065 ریال7:06:07
6.9076 ریال7:01:09
6.9038 ریال7:00:25
6.9038 ریال7:00:24
6.9078 ریال6:57:05
6.9038 ریال6:56:13
6.9071 ریال6:51:07
6.9063 ریال6:50:07
6.9063 ریال6:50:07
6.9038 ریال6:49:14
6.9063 ریال6:46:06
6.9053 ریال6:43:06
6.9057 ریال6:42:14
6.9053 ریال6:41:08
6.9037 ریال6:36:07
6.9057 ریال6:35:15
6.9057 ریال6:35:15
6.9041 ریال6:31:07
6.9053 ریال6:29:07
6.9057 ریال6:28:13
6.9053 ریال6:26:06
6.9047 ریال6:22:06
6.9022 ریال6:21:20
6.9054 ریال6:16:07
6.9048 ریال6:15:07
6.9048 ریال6:15:06
6.9022 ریال6:14:14
6.9048 ریال6:11:07
6.9057 ریال6:08:06
6.9022 ریال6:07:16
6.9057 ریال6:06:07
6.9048 ریال6:01:12
6.9039 ریال6:00:23
6.9039 ریال6:00:22
6.9023 ریال5:57:06
6.9039 ریال5:56:14
6.904 ریال5:51:07
6.9038 ریال5:50:07
6.9038 ریال5:50:06
6.9039 ریال5:49:14
6.9038 ریال5:46:06
6.9053 ریال5:41:06
6.9038 ریال5:36:06
6.9057 ریال5:31:07
6.9039 ریال5:26:05
6.9032 ریال5:22:05
6.913 ریال5:21:14
6.9024 ریال5:16:06
6.9039 ریال5:15:07
6.9039 ریال5:15:06
6.913 ریال5:14:12
6.9039 ریال5:11:05
6.9068 ریال5:08:05
6.913 ریال5:07:11
6.9068 ریال5:06:05
6.9113 ریال5:01:07
6.915 ریال5:00:19
6.915 ریال5:00:18
6.9118 ریال4:57:04
6.915 ریال4:56:13
6.9122 ریال4:51:06
6.9101 ریال4:50:06
6.9101 ریال4:50:05
6.915 ریال4:49:11
6.9101 ریال4:46:05
6.9124 ریال4:43:05
6.9078 ریال4:42:13
6.9124 ریال4:41:05
6.9145 ریال4:36:05
6.9078 ریال4:35:13
6.9078 ریال4:35:13
6.9118 ریال4:31:06
6.9117 ریال4:29:04
6.9078 ریال4:28:12
6.9117 ریال4:26:04
6.9084 ریال4:22:05
6.9073 ریال4:21:12
6.9083 ریال4:16:05
6.9075 ریال4:15:06
6.9075 ریال4:15:05
6.9073 ریال4:14:10
6.9075 ریال4:11:05
6.9068 ریال4:08:04
6.9073 ریال4:07:12
6.9068 ریال4:06:06
6.907 ریال4:01:06
6.9043 ریال4:00:19
6.9043 ریال4:00:19
6.9081 ریال3:57:05
6.9043 ریال3:56:11
6.907 ریال3:51:06
6.9084 ریال3:50:05
6.9084 ریال3:50:05
6.9043 ریال3:49:12
6.9084 ریال3:46:05
6.9045 ریال3:43:05
6.9043 ریال3:42:12
6.9045 ریال3:41:06
6.904 ریال3:36:05
6.9046 ریال3:35:13
6.9046 ریال3:35:12
6.904 ریال3:31:07
6.9049 ریال3:29:04
6.9046 ریال3:28:12
6.9049 ریال3:26:04
6.9042 ریال3:22:04
6.9034 ریال3:21:12
6.9046 ریال3:16:05
6.9052 ریال3:15:04
6.9052 ریال3:15:04
6.9034 ریال3:14:11
6.9052 ریال3:11:05
6.9061 ریال3:08:05
6.9054 ریال3:07:12
6.9061 ریال3:06:05
6.9056 ریال3:01:05
6.9054 ریال3:00:19
6.9054 ریال3:00:18
6.9037 ریال2:57:04
6.9054 ریال2:56:12
6.9025 ریال2:51:05
6.9078 ریال2:50:05
6.9078 ریال2:50:04
6.9054 ریال2:49:12
6.9078 ریال2:46:04
6.9085 ریال2:43:04
6.9054 ریال2:42:13
6.9085 ریال2:41:06
6.9059 ریال2:36:05
6.9048 ریال2:35:13
6.9048 ریال2:35:12
6.9063 ریال2:31:04
6.9061 ریال2:29:04
6.9048 ریال2:28:12
6.9061 ریال2:26:05
6.905 ریال2:22:04
6.9048 ریال2:15:05
6.9048 ریال2:15:04
6.9055 ریال2:14:11
6.9048 ریال2:11:04
6.9053 ریال2:08:05
6.9055 ریال2:07:13
6.9053 ریال2:06:05
6.9051 ریال2:01:06
6.9055 ریال1:57:04
6.9063 ریال1:56:13
6.9069 ریال1:51:05
6.9066 ریال1:50:05
6.9066 ریال1:50:04
6.9063 ریال1:49:12
6.9066 ریال1:46:05
6.9064 ریال1:43:04
6.9063 ریال1:42:11
6.9064 ریال1:41:04
6.9063 ریال1:36:04
6.9019 ریال1:35:12
6.9019 ریال1:35:11
6.9029 ریال1:31:04
6.903 ریال1:29:04
6.9019 ریال1:28:12
6.903 ریال1:26:04
6.9028 ریال1:22:04
6.9019 ریال1:15:04
6.9019 ریال1:15:03
6.9016 ریال1:14:11
6.9019 ریال1:08:04
6.9016 ریال1:07:11
6.9019 ریال1:06:04
6.9018 ریال1:01:04
6.9011 ریال1:00:16
6.9011 ریال1:00:15
6.9016 ریال0:57:04
6.9011 ریال0:56:11
6.9019 ریال0:51:04
6.9022 ریال0:50:03
6.9011 ریال0:49:11
6.9022 ریال0:46:04
6.9008 ریال0:43:04
6.9011 ریال0:42:11
6.9008 ریال0:41:04
6.9011 ریال0:36:04
6.9024 ریال0:35:12
6.9024 ریال0:35:12
6.9013 ریال0:31:04
6.901 ریال0:29:04
6.9024 ریال0:28:11
6.901 ریال0:26:04
6.9005 ریال0:22:04
6.9024 ریال0:15:04
6.9024 ریال0:15:03
6.9049 ریال0:14:11
6.9024 ریال0:08:04
6.9049 ریال0:07:12
6.9024 ریال0:06:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی