شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:22.934
  • بالاترین قیمت روز:22.934
  • پایین ترین قیمت روز:22.881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.94
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:22.894
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.934 ریال11:43:07
22.918 ریال11:42:22
22.934 ریال11:41:07
22.927 ریال11:38:06
22.92 ریال11:35:24
22.92 ریال11:35:22
22.924 ریال11:32:08
22.922 ریال11:29:06
22.92 ریال11:28:19
22.922 ریال11:26:07
22.92 ریال11:23:06
22.929 ریال11:22:06
22.92 ریال11:21:23
22.929 ریال11:20:09
22.929 ریال11:20:08
22.927 ریال11:17:06
22.918 ریال11:15:09
22.918 ریال11:15:07
22.923 ریال11:14:17
22.917 ریال11:11:08
22.918 ریال11:08:07
22.923 ریال11:07:24
22.917 ریال11:05:07
22.917 ریال11:05:07
22.927 ریال11:02:08
22.925 ریال11:01:13
22.923 ریال11:00:43
22.923 ریال11:00:42
22.925 ریال10:59:05
22.926 ریال10:57:07
22.923 ریال10:56:19
22.926 ریال10:50:04
22.912 ریال10:49:18
22.918 ریال10:47:06
22.921 ریال10:44:05
22.917 ریال10:43:06
22.912 ریال10:42:19
22.917 ریال10:41:07
22.925 ریال10:38:06
22.926 ریال10:36:06
22.91 ریال10:32:07
22.908 ریال10:29:06
22.91 ریال10:28:19
22.908 ریال10:26:06
22.91 ریال10:23:06
22.907 ریال10:22:06
22.91 ریال10:21:20
22.907 ریال10:17:05
22.909 ریال10:15:07
22.909 ریال10:15:06
22.904 ریال10:14:19
22.908 ریال10:08:07
22.904 ریال10:07:17
22.908 ریال10:01:10
22.904 ریال10:00:42
22.904 ریال10:00:41
22.908 ریال9:57:05
22.904 ریال9:56:18
22.907 ریال9:53:06
22.908 ریال9:49:18
22.911 ریال9:43:06
22.908 ریال9:42:17
22.911 ریال9:41:07
22.91 ریال9:36:05
22.912 ریال9:35:19
22.912 ریال9:35:18
22.901 ریال9:32:07
22.902 ریال9:29:05
22.912 ریال9:28:15
22.901 ریال9:26:06
22.904 ریال9:23:06
22.911 ریال9:22:05
22.912 ریال9:21:18
22.911 ریال9:17:05
22.904 ریال9:15:07
22.904 ریال9:15:06
22.905 ریال9:14:17
22.915 ریال9:11:07
22.913 ریال9:08:05
22.905 ریال9:07:17
22.914 ریال9:05:06
22.914 ریال9:05:05
22.913 ریال9:02:08
22.903 ریال9:01:12
22.904 ریال9:00:43
22.904 ریال9:00:41
22.903 ریال8:59:05
22.904 ریال8:56:17
22.905 ریال8:50:07
22.905 ریال8:50:06
22.904 ریال8:49:16
22.922 ریال8:47:07
22.902 ریال8:44:05
22.903 ریال8:43:07
22.904 ریال8:42:17
22.903 ریال8:41:07
22.905 ریال8:38:05
22.909 ریال8:36:07
22.904 ریال8:28:16
22.906 ریال8:26:05
22.907 ریال8:23:06
22.904 ریال8:15:07
22.904 ریال8:15:06
22.902 ریال8:14:21
22.904 ریال8:08:08
22.902 ریال8:07:16
22.91 ریال8:05:06
22.91 ریال8:05:05
22.901 ریال8:01:11
22.902 ریال8:00:35
22.902 ریال8:00:34
22.901 ریال7:57:06
22.902 ریال7:56:19
22.903 ریال7:53:05
22.901 ریال7:50:07
22.901 ریال7:50:07
22.904 ریال7:49:16
22.901 ریال7:47:04
22.902 ریال7:44:05
22.904 ریال7:41:05
22.91 ریال7:38:05
22.904 ریال7:36:06
22.906 ریال7:35:21
22.906 ریال7:35:20
22.908 ریال7:32:07
22.902 ریال7:29:06
22.906 ریال7:26:05
22.904 ریال7:23:06
22.901 ریال7:22:05
22.906 ریال7:21:19
22.901 ریال7:20:07
22.901 ریال7:20:05
22.904 ریال7:17:06
22.9 ریال7:15:06
22.9 ریال7:15:05
22.902 ریال7:11:07
22.901 ریال7:08:07
22.902 ریال7:02:07
22.9 ریال7:01:14
22.902 ریال7:00:39
22.902 ریال7:00:37
22.9 ریال6:59:05
22.904 ریال6:57:07
22.902 ریال6:56:19
22.904 ریال6:53:05
22.902 ریال6:47:06
22.901 ریال6:43:05
22.902 ریال6:42:18
22.901 ریال6:35:22
22.901 ریال6:35:21
22.899 ریال6:32:07
22.902 ریال6:29:07
22.901 ریال6:28:18
22.902 ریال6:22:08
22.901 ریال6:21:27
22.902 ریال6:20:08
22.902 ریال6:20:07
22.899 ریال6:17:06
22.904 ریال6:15:07
22.904 ریال6:15:06
22.902 ریال6:14:19
22.901 ریال6:11:06
22.898 ریال6:08:06
22.902 ریال6:07:18
22.901 ریال6:05:07
22.901 ریال6:05:06
22.904 ریال6:02:10
22.902 ریال5:59:05
22.9 ریال5:57:06
22.902 ریال5:50:07
22.902 ریال5:50:07
22.9 ریال5:49:17
22.896 ریال5:47:06
22.899 ریال5:43:06
22.9 ریال5:42:23
22.899 ریال5:41:07
22.901 ریال5:38:06
22.902 ریال5:36:06
22.904 ریال5:26:05
22.901 ریال5:22:06
22.904 ریال5:21:21
22.901 ریال5:20:09
22.901 ریال5:20:07
22.899 ریال5:17:05
22.901 ریال5:15:07
22.901 ریال5:15:06
22.889 ریال5:14:21
22.893 ریال5:11:07
22.89 ریال5:08:06
22.889 ریال5:07:16
22.891 ریال5:05:06
22.891 ریال5:05:05
22.89 ریال5:02:06
22.891 ریال5:01:09
22.889 ریال5:00:29
22.889 ریال5:00:29
22.891 ریال4:59:04
22.889 ریال4:50:04
22.888 ریال4:49:15
22.892 ریال4:47:05
22.89 ریال4:43:05
22.888 ریال4:42:16
22.89 ریال4:41:06
22.892 ریال4:36:06
22.893 ریال4:35:19
22.893 ریال4:35:18
22.892 ریال4:29:06
22.893 ریال4:28:16
22.885 ریال4:26:05
22.882 ریال4:22:05
22.893 ریال4:21:18
22.882 ریال4:17:05
22.881 ریال4:15:06
22.881 ریال4:15:06
22.888 ریال4:14:16
22.882 ریال4:11:06
22.883 ریال4:08:06
22.888 ریال4:07:15
22.881 ریال4:05:06
22.881 ریال4:05:05
22.887 ریال4:02:06
22.892 ریال4:01:10
22.888 ریال4:00:34
22.888 ریال4:00:31
22.892 ریال3:57:05
22.891 ریال3:56:17
22.892 ریال3:50:07
22.892 ریال3:50:06
22.891 ریال3:49:15
22.892 ریال3:44:06
22.895 ریال3:43:05
22.891 ریال3:42:16
22.895 ریال3:41:11
22.892 ریال3:38:04
22.893 ریال3:36:04
22.895 ریال3:32:05
22.89 ریال3:29:05
22.895 ریال3:28:15
22.891 ریال3:26:05
22.892 ریال3:23:05
22.895 ریال3:20:05
22.895 ریال3:20:05
22.896 ریال3:17:05
22.895 ریال3:15:06
22.895 ریال3:15:06
22.893 ریال3:14:16
22.901 ریال3:11:06
22.893 ریال2:53:05
22.892 ریال2:50:07
22.892 ریال2:50:06
22.893 ریال2:49:14
22.894 ریال2:44:05
22.895 ریال2:43:04
22.893 ریال2:42:15
22.895 ریال2:41:08
22.896 ریال2:38:05
22.889 ریال2:36:05
22.895 ریال2:35:23
22.895 ریال2:35:19
22.889 ریال2:32:06
22.9 ریال2:29:05
22.895 ریال2:28:14
22.893 ریال2:26:05
22.896 ریال2:22:04
22.895 ریال2:21:18
22.896 ریال2:20:05
22.892 ریال2:17:04
22.895 ریال2:11:06
22.89 ریال2:08:05
22.895 ریال2:07:14
22.905 ریال2:05:07
22.905 ریال2:05:06
22.895 ریال1:56:17
22.897 ریال1:53:05
22.898 ریال1:50:08
22.898 ریال1:50:06
22.897 ریال1:49:15
22.895 ریال1:47:05
22.896 ریال1:44:05
22.898 ریال1:43:05
22.897 ریال1:42:17
22.898 ریال1:41:05
22.894 ریال1:38:05
22.899 ریال1:36:05
22.89 ریال1:35:21
22.89 ریال1:35:20
22.893 ریال1:32:06
22.898 ریال1:29:05
22.89 ریال1:28:15
22.891 ریال1:26:06
22.892 ریال1:22:06
22.89 ریال1:21:19
22.892 ریال1:20:07
22.892 ریال1:20:06
22.89 ریال1:17:05
22.889 ریال1:15:06
22.889 ریال1:15:05
22.893 ریال1:14:18
22.89 ریال1:11:06
22.892 ریال1:08:06
22.893 ریال0:56:17
22.895 ریال0:53:04
22.89 ریال0:50:08
22.89 ریال0:50:06
22.886 ریال0:49:14
22.891 ریال0:47:04
22.888 ریال0:43:05
22.886 ریال0:42:17
22.888 ریال0:41:05
22.891 ریال0:38:04
22.887 ریال0:36:05
22.894 ریال0:35:19
22.894 ریال0:35:19
22.886 ریال0:32:05
22.889 ریال0:29:05
22.894 ریال0:28:18
22.891 ریال0:23:05
22.892 ریال0:22:07
22.894 ریال0:21:19
22.892 ریال0:20:08
22.892 ریال0:20:06
22.893 ریال0:17:06
22.892 ریال0:15:07
22.892 ریال0:15:06
22.897 ریال0:14:17
22.905 ریال0:11:08
22.895 ریال0:08:05
22.897 ریال0:07:25
22.926 ریال18:00:27
22.918 ریال17:58:11
22.911 ریال17:57:42
22.916 ریال17:54:00
22.923 ریال17:52:13
22.923 ریال17:52:10
22.911 ریال17:48:18
22.91 ریال17:45:09
22.919 ریال17:44:10
22.896 ریال17:43:35
22.919 ریال17:42:29
22.904 ریال17:39:05
22.913 ریال17:37:30
22.896 ریال17:36:59
22.896 ریال17:36:56
22.903 ریال17:33:46
22.901 ریال17:30:06
22.896 ریال17:29:43
22.897 ریال17:27:34
22.896 ریال17:24:13
22.898 ریال17:23:28
22.896 ریال17:22:59
22.898 ریال17:21:46
22.898 ریال17:21:46
22.899 ریال17:17:32
22.898 ریال17:15:27
22.898 ریال17:15:26
22.916 ریال17:14:35
22.897 ریال17:11:27
22.901 ریال17:08:22
22.916 ریال17:07:43
22.909 ریال17:05:32
22.909 ریال17:05:31
22.912 ریال17:02:44
22.916 ریال17:01:43
22.916 ریال17:01:38
22.908 ریال16:59:20
22.913 ریال16:57:26
22.916 ریال16:56:59
22.914 ریال16:53:26
22.92 ریال16:50:40
22.92 ریال16:50:37
22.937 ریال16:49:58
22.926 ریال16:47:28
22.92 ریال16:44:21
22.928 ریال16:43:17
22.937 ریال16:42:45
22.928 ریال16:41:36
22.929 ریال16:38:28
22.926 ریال16:36:23
22.95 ریال16:35:56
22.95 ریال16:35:55
22.94 ریال16:29:24
22.95 ریال16:28:36
22.94 ریال16:26:20
22.938 ریال16:23:18
22.942 ریال16:22:21
22.95 ریال16:21:40
22.942 ریال16:20:36
22.942 ریال16:20:32
22.945 ریال16:17:23
22.949 ریال16:15:26
22.949 ریال16:15:25
22.95 ریال16:14:33
22.948 ریال16:11:23
22.946 ریال16:08:26
22.95 ریال16:07:36
22.947 ریال16:05:21
22.947 ریال16:05:19
22.953 ریال16:02:30
22.945 ریال16:01:33
22.95 ریال16:01:20
22.95 ریال16:01:17
22.945 ریال15:59:18
22.948 ریال15:57:20
22.95 ریال15:56:35
22.947 ریال15:53:18
22.951 ریال15:50:36
22.951 ریال15:50:34
22.937 ریال15:49:34
22.949 ریال15:47:22
22.937 ریال15:44:24
22.94 ریال15:43:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات