شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / پزو کلمبیا

  • نرخ فعلی:4103.55
  • بالاترین قیمت روز:4103.55
  • پایین ترین قیمت روز:4064
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:4,064
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:39.55

نمودار کندل استیک دلار / پزو کلمبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو کلمبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,103.55 ریال17:52:06
4,096.2 ریال17:50:07
4,096.2 ریال17:50:07
4,087.13 ریال17:49:14
4,096.2 ریال17:47:04
4,089.36 ریال17:43:05
4,087.13 ریال17:42:14
4,093.25 ریال17:37:04
4,069.49 ریال17:36:05
4,084.5 ریال17:35:08
4,084.5 ریال17:35:08
4,069.49 ریال17:32:04
4,092.64 ریال17:29:04
4,084.5 ریال17:28:07
4,092.64 ریال17:22:05
4,084.5 ریال17:21:08
4,092.64 ریال16:36:06
4,084.5 ریال16:35:09
4,084.5 ریال16:35:08
4,092.64 ریال16:29:06
4,084.5 ریال16:28:08
4,092.64 ریال16:22:06
4,084.5 ریال16:21:09
4,092.64 ریال16:17:06
4,091.82 ریال16:15:08
4,091.82 ریال16:15:06
4,089 ریال16:14:13
4,091.82 ریال16:12:05
4,089 ریال16:08:05
4,084.5 ریال16:07:08
4,089 ریال16:01:07
4,084.5 ریال16:00:16
4,084.5 ریال16:00:13
4,089 ریال15:57:05
4,084.5 ریال15:56:07
4,089 ریال15:50:07
4,089 ریال15:50:06
4,084.5 ریال15:49:07
4,089 ریال15:43:05
4,084.5 ریال15:42:08
4,089 ریال15:36:06
4,084.5 ریال15:35:13
4,084.5 ریال15:35:12
4,089 ریال15:08:05
4,084.5 ریال15:07:11
4,089 ریال15:01:06
4,084.5 ریال15:00:17
4,084.5 ریال15:00:17
4,089 ریال14:57:05
4,084.5 ریال14:56:12
4,089 ریال14:50:06
4,089 ریال14:50:06
4,084.5 ریال14:49:11
4,089 ریال14:43:05
4,084.5 ریال14:42:11
4,089 ریال14:36:06
4,084.5 ریال14:35:11
4,084.5 ریال14:35:11
4,089 ریال13:36:05
4,084.5 ریال13:35:14
4,084.5 ریال13:35:14
4,089 ریال13:29:05
4,084.5 ریال13:28:13
4,089 ریال13:22:05
4,084.5 ریال13:21:12
4,089 ریال13:15:06
4,089 ریال13:15:05
4,084.5 ریال13:14:12
4,089 ریال13:08:05
4,084.5 ریال13:07:11
4,089 ریال13:01:07
4,084.5 ریال13:00:19
4,084.5 ریال13:00:17
4,089 ریال12:57:05
4,084.5 ریال12:56:11
4,089 ریال11:36:06
4,084.5 ریال11:35:15
4,084.5 ریال11:35:14
4,089 ریال11:29:04
4,084.5 ریال11:28:13
4,089 ریال11:22:04
4,084.5 ریال11:21:14
4,089 ریال10:27:05
4,064 ریال10:22:04
4,089 ریال10:21:14
4,064 ریال10:15:05
4,064 ریال10:15:05
4,084.5 ریال10:14:07
4,064 ریال10:08:04
4,084.5 ریال10:07:07
4,064 ریال10:01:06
4,084.5 ریال10:00:13
4,084.5 ریال10:00:13
4,064 ریال9:57:04
4,084.5 ریال9:56:07
4,064 ریال9:50:05
4,064 ریال9:50:04
4,089 ریال9:49:11
4,064 ریال9:43:04
4,089 ریال9:42:12
4,064 ریال9:36:04
4,089 ریال9:35:13
4,089 ریال9:35:12
4,064 ریال9:29:04
4,089 ریال9:28:12
4,064 ریال9:22:04
4,089 ریال9:21:14
4,064 ریال9:15:05
4,064 ریال9:15:04
4,089 ریال9:14:12
4,064 ریال9:08:04
4,089 ریال9:07:12
4,064 ریال9:01:06
4,089 ریال9:00:20
4,089 ریال9:00:19
4,064 ریال8:57:04
4,089 ریال8:56:13
4,064 ریال8:50:05
4,064 ریال8:50:05
4,089 ریال8:49:12
4,064 ریال8:43:04
4,089 ریال8:42:13
4,064 ریال8:36:05
4,089 ریال8:35:13
4,089 ریال8:35:13
4,064 ریال8:29:05
4,089 ریال8:28:12
4,064 ریال8:22:04
4,089 ریال8:21:14
4,064 ریال8:15:05
4,064 ریال8:15:04
4,089 ریال8:14:12
4,064 ریال8:08:04
4,089 ریال8:07:13
4,064 ریال8:01:07
4,089 ریال8:00:20
4,089 ریال8:00:19
4,064 ریال7:57:04
4,089 ریال7:56:13
4,064 ریال7:50:05
4,064 ریال7:50:04
4,089 ریال7:49:12
4,064 ریال7:43:04
4,089 ریال7:42:12
4,064 ریال7:36:05
4,089 ریال7:35:13
4,089 ریال7:35:13
4,064 ریال7:29:05
4,089 ریال7:28:13
4,064 ریال7:22:04
4,089 ریال7:21:14
4,064 ریال7:15:05
4,064 ریال7:15:05
4,089 ریال7:14:13
4,064 ریال7:08:04
4,089 ریال7:07:13
4,064 ریال7:01:06
4,089 ریال7:00:22
4,089 ریال7:00:20
4,064 ریال6:57:05
4,089 ریال6:56:14
4,064 ریال6:50:06
4,064 ریال6:50:05
4,089 ریال6:49:12
4,064 ریال6:43:04
4,089 ریال6:42:13
4,064 ریال6:36:04
4,089 ریال6:35:14
4,089 ریال6:35:13
4,064 ریال6:29:04
4,089 ریال6:28:13
4,064 ریال6:22:04
4,089 ریال6:21:14
4,064 ریال6:15:05
4,064 ریال6:15:04
4,089 ریال6:14:13
4,064 ریال6:08:05
4,089 ریال6:07:13
4,064 ریال6:01:09
4,089 ریال6:00:27
4,089 ریال6:00:27
4,064 ریال5:57:04
4,089 ریال5:56:13
4,064 ریال5:50:06
4,064 ریال5:50:06
4,089 ریال5:49:12
4,064 ریال5:43:05
4,089 ریال5:42:13
4,064 ریال5:36:05
4,089 ریال5:35:13
4,089 ریال5:35:12
4,064 ریال5:29:04
4,089 ریال5:28:13
4,064 ریال5:22:05
4,089 ریال5:21:14
4,064 ریال5:15:05
4,064 ریال5:15:05
4,089 ریال5:14:14
4,064 ریال5:08:05
4,089 ریال5:07:12
4,064 ریال5:01:06
4,089 ریال5:00:20
4,089 ریال5:00:19
4,064 ریال4:57:04
4,089 ریال4:56:13
4,064 ریال4:50:05
4,064 ریال4:50:04
4,089 ریال4:49:25
4,064 ریال4:43:07
4,089 ریال4:42:26
4,064 ریال4:36:04
4,089 ریال4:35:27
4,089 ریال4:35:24
4,064 ریال4:29:05
4,089 ریال4:28:17
4,064 ریال4:22:06
4,089 ریال4:21:13
4,064 ریال4:15:05
4,064 ریال4:15:04
4,089 ریال4:14:13
4,064 ریال4:08:04
4,089 ریال4:07:14
4,064 ریال4:01:16
4,089 ریال4:00:33
4,089 ریال4:00:32
4,064 ریال3:57:08
4,089 ریال3:56:14
4,064 ریال3:50:07
4,064 ریال3:50:07
4,089 ریال3:49:12
4,064 ریال3:43:04
4,089 ریال3:42:14
4,064 ریال3:36:05
4,089 ریال3:35:14
4,089 ریال3:35:14
4,064 ریال3:29:04
4,089 ریال3:28:13
4,064 ریال3:22:06
4,089 ریال3:21:18
4,064 ریال3:15:06
4,064 ریال3:15:06
4,089 ریال3:14:16
4,064 ریال3:08:05
4,089 ریال3:07:12
4,064 ریال3:01:06
4,089 ریال3:00:24
4,089 ریال3:00:23
4,064 ریال2:57:05
4,089 ریال2:56:13
4,064 ریال2:50:10
4,064 ریال2:50:10
4,089 ریال2:49:13
4,064 ریال2:43:09
4,089 ریال2:42:18
4,064 ریال2:36:05
4,089 ریال2:35:20
4,089 ریال2:35:19
4,064 ریال2:29:04
4,089 ریال2:28:14
4,064 ریال2:22:05
4,089 ریال2:21:14
4,064 ریال2:15:08
4,064 ریال2:15:08
4,089 ریال2:14:14
4,064 ریال2:08:05
4,089 ریال2:07:19
4,064 ریال2:01:07
4,089 ریال2:00:21
4,089 ریال2:00:19
4,064 ریال1:57:04
4,089 ریال1:56:12
4,064 ریال1:50:10
4,064 ریال1:50:09
4,089 ریال1:49:13
4,064 ریال1:43:05
4,089 ریال1:42:13
4,064 ریال1:36:05
4,089 ریال1:35:13
4,089 ریال1:35:13
4,064 ریال1:29:04
4,089 ریال1:28:12
4,064 ریال1:22:04
4,089 ریال1:21:15
4,064 ریال1:15:05
4,064 ریال1:15:04
4,089 ریال1:14:13
4,064 ریال1:08:05
4,089 ریال1:07:13
4,064 ریال1:01:07
4,089 ریال1:00:28
4,089 ریال1:00:27
4,064 ریال0:57:05
4,089 ریال0:56:12
4,064 ریال0:50:05
4,064 ریال0:50:05
4,089 ریال0:49:12
4,064 ریال0:43:04
4,089 ریال0:42:12
4,064 ریال0:36:05
4,089 ریال0:35:17
4,089 ریال0:35:17
4,064 ریال0:29:11
4,089 ریال0:28:13
4,064 ریال0:22:07
4,089 ریال0:21:13
4,064 ریال0:15:04
4,064 ریال0:15:04
4,089 ریال0:14:12
4,064 ریال0:08:06
4,089 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی