شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.9093
  • بالاترین قیمت روز:6.9184
  • پایین ترین قیمت روز:6.902
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.9107
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:6.9093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.9093 ریال9:09:13
6.9035 ریال9:07:24
6.9093 ریال9:01:26
6.9035 ریال9:00:59
6.9035 ریال9:00:57
6.9093 ریال8:57:10
6.9035 ریال8:56:26
6.9093 ریال8:50:22
6.9093 ریال8:50:20
6.9053 ریال8:49:23
6.9093 ریال8:43:09
6.9053 ریال8:42:24
6.9093 ریال8:36:11
6.9062 ریال8:35:29
6.9062 ریال8:35:28
6.9093 ریال8:29:08
6.9062 ریال8:28:26
6.9093 ریال8:22:08
6.9062 ریال8:21:27
6.9093 ریال8:15:11
6.9093 ریال8:15:10
6.9052 ریال8:14:25
6.9093 ریال8:08:11
6.9052 ریال8:07:21
6.9093 ریال8:01:18
6.9052 ریال8:00:47
6.9052 ریال8:00:46
6.9093 ریال7:57:06
6.9052 ریال7:56:23
6.9093 ریال7:50:14
6.9093 ریال7:50:13
6.9037 ریال7:49:20
6.9093 ریال7:43:07
6.9037 ریال7:42:23
6.9093 ریال7:36:08
6.902 ریال7:35:22
6.902 ریال7:35:22
6.9093 ریال7:29:08
6.902 ریال7:28:19
6.9093 ریال7:22:08
6.902 ریال7:21:23
6.9093 ریال7:15:09
6.9093 ریال7:15:09
6.904 ریال7:14:21
6.9093 ریال7:08:09
6.904 ریال7:07:21
6.9093 ریال7:01:23
6.904 ریال7:00:41
6.904 ریال7:00:41
6.9093 ریال6:57:11
6.904 ریال6:56:27
6.9093 ریال6:50:05
6.9056 ریال6:49:14
6.9093 ریال6:43:20
6.9056 ریال6:42:40
6.9093 ریال6:36:52
6.9056 ریال6:36:00
6.9093 ریال6:30:10
6.9056 ریال6:29:04
6.9093 ریال6:24:52
6.9056 ریال6:21:24
6.9093 ریال6:15:11
6.9093 ریال6:15:10
6.908 ریال6:14:23
6.9093 ریال6:08:10
6.908 ریال6:07:22
6.9093 ریال6:01:27
6.908 ریال6:00:55
6.908 ریال6:00:53
6.9093 ریال5:57:09
6.908 ریال5:56:28
6.9093 ریال5:50:18
6.9093 ریال5:50:18
6.9184 ریال5:49:24
6.9093 ریال5:43:10
6.9184 ریال5:42:25
6.9093 ریال5:36:10
6.9161 ریال5:35:28
6.9161 ریال5:35:28
6.9093 ریال5:29:12
6.9161 ریال5:28:26
6.9093 ریال5:22:09
6.9161 ریال5:21:24
6.9093 ریال5:15:13
6.9093 ریال5:15:13
6.9132 ریال5:14:22
6.9093 ریال5:08:06
6.9132 ریال5:07:19
6.9093 ریال5:01:20
6.9132 ریال5:00:49
6.9132 ریال5:00:46
6.9093 ریال4:57:07
6.9132 ریال4:56:24
6.9093 ریال4:50:14
6.9093 ریال4:50:12
6.9164 ریال4:49:19
6.9093 ریال4:43:08
6.9164 ریال4:42:22
6.9093 ریال4:36:08
6.9113 ریال4:35:22
6.9113 ریال4:35:21
6.9093 ریال4:29:06
6.9113 ریال4:28:18
6.9093 ریال4:22:06
6.9113 ریال4:21:22
6.9093 ریال4:15:09
6.9093 ریال4:15:08
6.9113 ریال4:14:21
6.9093 ریال4:08:07
6.9113 ریال4:07:17
6.9093 ریال4:01:15
6.9113 ریال4:00:42
6.9113 ریال4:00:42
6.9093 ریال3:57:07
6.9113 ریال3:56:21
6.9093 ریال3:50:11
6.9093 ریال3:50:11
6.9113 ریال3:49:19
6.9093 ریال3:43:08
6.9113 ریال3:42:21
6.9093 ریال3:36:07
6.9113 ریال3:35:20
6.9113 ریال3:35:20
6.9093 ریال3:29:08
6.9113 ریال3:28:18
6.9093 ریال3:22:07
6.9113 ریال3:21:23
6.9093 ریال3:15:08
6.9093 ریال3:15:08
6.9113 ریال3:14:18
6.9093 ریال3:08:07
6.9113 ریال3:07:16
6.9093 ریال3:01:12
6.9113 ریال3:00:37
6.9113 ریال3:00:36
6.9093 ریال2:57:08
6.9113 ریال2:56:20
6.9093 ریال2:50:11
6.9093 ریال2:50:10
6.9113 ریال2:49:16
6.9093 ریال2:43:08
6.9113 ریال2:42:20
6.9093 ریال2:36:07
6.9113 ریال2:35:22
6.9113 ریال2:35:22
6.9093 ریال2:29:07
6.9113 ریال2:28:19
6.9093 ریال2:22:07
6.9113 ریال2:21:20
6.9093 ریال2:15:09
6.9093 ریال2:15:09
6.9113 ریال2:14:20
6.9093 ریال2:08:06
6.9113 ریال2:07:17
6.9093 ریال2:01:20
6.9113 ریال2:00:51
6.9113 ریال2:00:50
6.9093 ریال1:57:07
6.9113 ریال1:56:19
6.9093 ریال1:50:11
6.9093 ریال1:50:11
6.9113 ریال1:49:16
6.9093 ریال1:43:06
6.9113 ریال1:42:20
6.9093 ریال1:36:07
6.9116 ریال1:35:22
6.9116 ریال1:35:22
6.9093 ریال1:29:07
6.9116 ریال1:28:19
6.9093 ریال1:22:06
6.9116 ریال1:21:18
6.9093 ریال1:15:09
6.9093 ریال1:15:09
6.9114 ریال1:14:17
6.9093 ریال1:08:08
6.9114 ریال1:07:17
6.9093 ریال1:01:14
6.9114 ریال1:00:39
6.9114 ریال1:00:38
6.9093 ریال0:57:08
6.9114 ریال0:56:21
6.9093 ریال0:50:11
6.9093 ریال0:50:10
6.9112 ریال0:49:19
6.9093 ریال0:43:07
6.9112 ریال0:42:22
6.9093 ریال0:36:08
6.9097 ریال0:35:16
6.9097 ریال0:35:16
6.9093 ریال0:29:08
6.9097 ریال0:28:17
6.9093 ریال0:22:07
6.9097 ریال0:21:22
6.9093 ریال0:15:09
6.9093 ریال0:15:08
6.9107 ریال0:14:19
6.9093 ریال0:08:08
6.9107 ریال0:07:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات